Goudsche Courant, maandag 20 oktober 1902

Verkiezing in het District GOUDA voor de Tweede Ramer der Staten Generaal ÊÈÊÊÊÊgi i Wrljxiniilgc lile§vereeiilsi S n In genoemd m lll§lrlel hebben eenparig en In overeen§leniinlng niet een groot aanlal andere Hlezer § tot Candidaat woor de Hiinier gesteld en bevelen met allen aandrang tot TROUWE OPI OAI lT ter ISteinlin § op WOENlSDAG SS OCTOBER a § aan den Heer Mr H H Schim vao der loef Eantonrechter Flaatsvervanger Arrondissement Schoolopziener en Advocaat en ProciirenrteQouda Oinsdag 31 Octob OOS Mo 8034 41s e Jaaraans rt R5 fiOlMCHE eOlRAMT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko N 4 A D V E tt T E JS T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a W Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur dec midd Tclefoun i 89 De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏJF CElSTETS Het Sestuur der Centr Liberale Kiegrereeniging in het Dintrict I IJSSEL DE SCHEPPER Secretaris Hoofdprijs jnaibieèbel ev I 500 000 Mk geliikifeliaiMl De prijzen tijn door den Staat gegarandeerd Vitnoodiging tot deelnerninff in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Hark gewennen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgena het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hOOflte priji is eventueel SOO 000 Mark Premie van 00 000 M 18 prijz ilO OOO M Seprijz iSOOOM lOSprijz ISOnoM lUpriz aïOOOM 4prijz UOOM U prijz a 1000 M lOSO prijzen i £ 00 M lOpriieni B0 M 77 pri zen k 00 M 980 3 prijzen a 16 M Voor de eerste ptijstrekking die ofBcieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 B0 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel tat slechts Guld 0 90 De inlegielden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voonien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De nllbetalInK en verzendinic vui prUzen geschiedt door mij direct en prompt an de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wend zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscbland Uê h iE Tlll R4M Markt GOUDA Ondergeteekende bevoelt bovengenoein op nienw gerestatireera Café Eeataorant KEGELBAAN en VERÖADÏ5RZALEN beleefd aan 1 Don geheelen dag gelegenheid tot het dineren A la oaHe terwijl uitBtekende Zalen diaponibel tin Toor bruilolten partBen en vergaderingen tegen bill ik tarief Nog gelegenheid voor hh kogelliefhebbers tot het oprichten van olubaoonden Drie i t waarvan een model TOVLtST te bespefen i 0 c p nrof per parts als gewoon J W0UDENBER9 Natuurkoud BIER Van af heden Amnttl rilener Heinekens OeraU Sol tO eent per ImtiMer Vraag voorta HËlNEKBiVS iERSTE No 1 per S t a m p o t inhoudende Vi Liter Ontvangen alle soorten DAUES HEBBEN en KINDEK Wiiiterpanloifels in bet NoordbrdkDlsdi Scbodn en LaaraiBiBagaiiin KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangeaetm vrerk 1 Ulaatsehappij tot Exploitatie van Staalsspoorwegeii Bij gelegenheid van de Woerdensche Najaarsmarkten loopen op 1IAAWII4G 20 en l¥OEflS AG OCTORKR loos voor vervoer van derde klasse reizigers onderstaande extratreinen ROTTEEDAM Maas vertrok 6 50 v m vertrek 2 10 aankomst 2 20 2 30 WOERDEN CAPELLE NIEÜWEKKERK MOOEDKECHT GOUDA HEKENDORP OODEWATER WOERDEN 6 unr 6 20 6 27 6 tó 6 54 7 01 aankomst 7 08 OUDEWATER HEKENDOHP 2 44 X uur 3 07 3 11 3 25 GOÜDA MOORDRECHT NIKUWERKERK CAPELLE ROTTERDAM Maas Met deze treinen kunnen ook vervoerd worden Wagens Paarden en Vee bevracht tegen wagenladings en stnkstarief zonder verhooging IMaar aaiileuling van het gespi bkeiie op gislerenavoiul door Mr S de VKII S eii de vele onwaarheden door ZKd gedebiteerd zijn velen besloten genoenmde Heer NIET TE STEMMEN a VAi ROMEi en vele anti rev Kiezers t t mn I Goudsche Melkinrichting Tel No 1 W J Dagelijks versch verkrijgbaar kPrima Kwaliteit FELBOTERf I p r K G Gepaateariseerde Roomboter Zeer goede kwaliteit f a M per K G voor Stoof en Keakengebrnilc Ê Begtellingi u worden direct uitffevoerd Zaal RU STMI Gouda Woensdag 22 October 1902 Een enkele VoorHtelllng vnn t yunatlg bekende ÜBERBREÏTL LE CABARET Directie OSCAR VON FIELITZ Impressario WILLEM BOESNACH Optreden van Mad Adrienne G aston de Dnitaolie Yvette Gnilbert Frl üiiily Wenk Miss Upton Crl Mizzi von Fieliu Saiigerinnon und Sclianspielerinnen Herrn Oscar von Fielitz beroemde Conferencier Hernn LEIIMBUT Compodist en Accompagnateur Herrn QüSTAÏSUDEN FRlTZPATSCHKÏ ERNESTeATCH£tf Silnger nnd Scliaaspieler Wr lv £03DEK3ïT drama iu 5 bedryvon Wordt In 6 minuten afgespeeld parodie ENTREE f l SS voor leden van Ons Genoegen f O TS Plaatsbesprelcing van af lieden tot den speeldag van 12 2 nur AANVANG ODR Gedetailleerd Programma aan de controle yerlcrygbaar i iiii IN HET MAGAZIJN BE AVO BSTEU zün voorradig in verschillende goorten en prtjte GEYSERS eenvoudig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing onder voUe garantie Het beste adres voor GASFORNÜIZEN KOOKPLATEN GASORNAMENTEN Reregeld de nieuwste soorten GASBALLONSt Alles tegen concurreerende prflien Beste en goedkoopste adrea voor Öi8 GLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Aanbevelend M M VAN JM TELEF 117 Gasfitter TE HUUR Een flink BOVENHUIS voorzien vao gas en waterleiding aparte opgang fr legen Wydstraat 168a Te bevragen S ï CREVELD Jr Wfldstraat 168 Dmk van A BRINKMAN Zn öonda m EB mm De vrijzinnige kiezers voor de Tweede Kamer in liet district Gouda worden uitgenoodigd a s WOENSDAG 22 OCTOBER hun stem uit te brengen op den lieer Il u u orinunii ini n i noun advocaat en arrondissementsschooloptie nor die door de groote meerderlieid der liberale kiesvereenigingen oandidaat gesteld ia Wij zijn overtuigd dat de heer Mr M M Schim van der Loeff gekozen zijnde met onze geestverwanten in de Kamer zal samenwerken in de toepassing onzer beginselen dat hij pal zal staan tegenover do coalilie der kerkelijke partijen maar tevens dat hij meer oog zal hebben voor hetgeen onze partij vereenigt dan voor dat waai omtrent verschil van meening heerscht l Tan nabij bekend met de nooden en behoeften der burgerij en de toestanden onder de arbeidende klassen van het district zou zijn verkiezing een aanwinst voor de Kamer en een eer voor de Goudsche kiezers zijn Met aandralig wijzen wij er op dat niet alleen Uw stem gevraagd wordt maar dat ieder gehouden is door persoonlijke voorlichting en opwekking van anderen het zijne te doen om de beginselen te doen zegevieren volgeus welke wij het land willen bestuurd zien Bultenlündscb Uvurzicbt De Boerengeneraals zgn Zaterdagavond onder overstelpende bow jzen van hulde en sympathie uit Berlijn vertrokken De Wet vertrok te tien uur naar Den Haag Botha en De la Rey te elf uur naar Brussel De generaals zullen daar eenige dagen blgven om vervolgens gezameniyk naar Londen te vertrekken Het publiek bracht den generaals zoowel op weg naar het station als in het stationsgebouw eindelooze stormachtige ovaties Het was een schoon slot van een paar schoone dagen zooals Boriyn volgens algemeen oordeel nog nooit heeft beleefd FEVlLLE iOX S Novelle Maar naarmate tij het huis naderden voelde Furio zich den moed ontzinken alsof hij naar de pijnbank ging Toen hij binnenkwam zaten ze reeds aan tafel hij nam plaats zonder iemand aan te zien en liegon met neergeslagen oogen te eten Er werd over zijn broeder gesproken Zijn vader vroeg Inda naar de ontwerpen van eene brug waarover zij nooit had hooren spreken Tante vroeg wanneer haar broeder zou komen en zij antwoordde dat hij over drie dagen kwam Zij begonnen over andere dingen te spreken en Irida praatte eindelijk bijna geheel alleen Furio hield de oogen op zijn bord gericht verroerde zich niet meer dan noodig was om te eten en luisterde aandachtig en verwonderd Zij had eene eigenaardige manier van spreken Somtijds had zij een zacht sleepend kinderstemmetje dan sprak ze ireder kortaf en barsch als een Idaat het was een gesprek van den hak op den tak met honderde alwisselingen van toon nu eens vroolijk dan ernstig dan boos dan weer onverwachts een helderen lach waarvan men niet begreep waar die bij te pas kwam allerlei bewegingen achouderophalingen en slagen met de handop de tafel het woi alwl lij kwikiUver had ingenomen en Ministor Combos heeft in de Fransche Kamer Vrydag in een groote redevoering de interpellatie over het optreden der regeering inzake de geestohjke orden beantwoord Hg heeft de wetteljko grondslagen van zgn circulaire in het bekende decreet verdedigd die voornamiilyk berusten op de wet van 1825 waarbg de stichting van oen ordeschool zonder machtiging der icgeei ing ver boden wordt Hy voidcdigdc de overheid tegen het verwijt dat zy geweld hectt gebruikt Als er bloed is gevlooid was de schuld aan de oproerstokers Natuurigk kou hy dat alles niet zoggen zonder dat er telkens oen storm van interrupties door de vergaderzaal loeido Een oogcnblik moost de voorzitter zelfs dreigen met opheffing van do zitting als hot lawaai voortduurde Een ander oogcnblik toen hy zei dat ministers heengaan en dat hun opvolgers anders kunnen denken dan zij applaudisocrdo oen priester die iu een der galeryen zat Dit gaf aanleiding tot applaus van de rechterzijde en verontwaardigd geschreeuw van A la porte van de linkorzydc Wy zyn aan een keerpunt van onze nationale geschiedenis zei Combes ten slotte De republiek zal ton ondergaan als zy aan do congregaties toegeeft De verwekkers van de agitatie hebben begrepen dat wy den inval van do monniken willen tegenhouden Het hangt van de Kamer af of die politiek wordt voltrokken Als bescheiden dienaar van de republiek heb ik tot leus het beroemde woord De herinnering aan my verga mits de republiek leve I Een luid applaus en brave s volgden op deze peroratie eu na nog eenige discussie werd een motio van orde de handelingen der regeering goedkeurend en haar het vertrouwen der Kamer verzekerend aangenomen met 329 tegen 233 een meerderheid dus van byna honderd stemmen Combes laat er geen gras over groeien Hy diende dadelyk een wetsontwerp in dat de strekking heeft de wet van WaldeckRousseau aan te vullen voornamelyk om verschillende bezwaren weg te nemen die de regeering ondervond by de uitvoering der wet De Kamer verklaarde op voorstel van Combes het ontwerp urgent met 336 tegen 223 stemmen De nationale raad der Fransche mynwerkersvereenigingen is voor Zondag uitgenoo haar wei honderd invallen tegelijk door het hoofd gingen Toen het ontbijt bijna afgeloopen was besloot Furio een weinig bemoedigd doordat men hem tot nu toe met rust gelaten had om zijn schoon zuster aan te zien Hij begon met de oogen zoover op te heffen dat hij hare handen kon zien zij waren klein en blank gelijk kinderhandjes daarop vatte hij nog meer moed en hief den blik hooger op Hemel welk een engel 1 Ik dacht niet dat hij al zoo groot was begon de dame Furio kreeg een rilling en keek voor zich Aller oogen behalve dte van Candida waren op hem gericht O 1 lang is hij genoeg zei de vader en zag hem op zijne meewarige wijze aan Onkruid groeit welig voegde tante er bijFurio werd zoo rood als een kreeft En waf ziet hij bruin merkte Irida aan Bruin antwoordde tante mooi bruin zwart als een neger De vador lachte Candida stond op Furio staarde met saamgetrokken wenkbrauwen en de lip tusschen de tanden geklemd op de punten zijner vork En zie eens welke handen zei tante nog en greep een zyner handen om aan Irida te toonen Furio verbleekte balde de vuist en rukte haar met geweld los Hei 1 riep tante en hief do hand op Furio beschutte zijn gezicht met den arm dehand viel neder Candida hield baar tegen en te digd om te vergaderen tor arbeidsbeurze te Parys Cotto de secretaria zal tegenwoordig zyn en na wordt verwacht dat het voorstel gedaan zal worden do werkstaking te doen eindigen wyl die niet de gewcnschto resultaten oplevert De directeuren der mynon in het dép du Pus de Calais hebben den prefect geantwoord dat de tyd te kort was om zich inot de raden van beheer der uiyneu te kunnen ver staan betreffende do voorwaarden dio men den arbeiders zou kunnen stellen of de aanneming van voorstellen hunnorzyds gedaan Misschien is do golieele vergadering onnoodig daar de arbeiders wel weer aan t werk zullen gaan oi voorwaarde dat geen hunner wegons de staking ontslagen zal worden Het langzaam eder opvatten van het werk sinds Doudeidag on Vrydag in de Belgische Boriuage bewysl dat zoowol hy de patroons als de arbeiders het verlangen bestaat de en loonbtrjjd spoedig te zien eindigen Het scliyut zoo goed als zeker dat er geen staking van gewicht in do liorinago doorgevoerd zal worden In eenige myuen zyn de werklieden reeds tevreden gestold door een loonsverhooging doch een vermeerdering van 15 procent zal waarschynlyk overal geweigerd worden zegt de Ind Beige Vrpagraurgon werkten alle arbeiders weer van Conchaut du Flénu Qnaregnon Rieu duCoeur Het begin van deze week zal echter afgewacht moeten worden om to weten of deze berichten niet te optimistisch zyn De Times verneemt dat de opstand in Macedonië weldra uit zyn zal Het Zoutsjefcomité heeft eene circulaire toegezonden aan geneesheeren leeraars onderwijzers vereenigingen enz waarin het om giften vraagt ten einde den opstand te kunnen voortzetten want do kas is uitgeput Is dat het geval dan kan de opstand niet lang meer duren Ook uit Konstantinopel komen berichten die er op wyzen dat de opstand byna uit ia Do Bulgaarsche bevolking die naar het gebergte was gevlucht keert terug Het bericht dat dertig bataljons uit Klein AziS Siaar Macedonië worden gezonden is onjuist Er zyn troepen genoeg op het terrein van den opstand Edhem pacha de Turksche veldmaarschalk ia te Konstantinopel En de oijmraissie van enquête is uit Serres naar Koijstantinopel teruggekeerd Uit Sofia wordt ten slotte gemeld dat het aan do Turksche troepen uit Serres gelukt is den Roepeipas te forceeren Zy rukken nu gelijker tijd hoorde men buitun het rollen van een rijtuig en het geluid van een mannenstem Riconovaldo 1 riep Irida uit terwijl zij opsprong Riconovaldo was reeds in het salon iedereen behalve Candida liep hem tegemoet De schoone kalme verschijning van dien jongenman oefende zulk eene betoovering uit dat zelfs vader en tante die altijd streng en koud waren blijken van vreugde gaven toen zij hem gewaar werden Irida vloog hem om den hals en Funo drukte hem nog ontdaan do hand En Candida vroeg de jongeling rondziende Candida kwam langzaam n aar voren en stak hem op onverschillige wijze de hand toe vrii Furio had nimmer zulk eene schoone dame van dichtbij gezien meisjes wel maar ter loops en bovendien maken op een jongen v in zijn leeftijd de jonge meisjea niet veel indruk omdat zij hem nog te jong s Rijnen dames dailrèntegen hebben behalve de volkomen bekoorlijkheid der vrouw voor hem iets van de betoovering eener koningin Furio wandelde nadenkend in den tuin en had steeds die twee groote bemelsche oogen voor zich die de zgne ontmoet hadden Welk eene schoone dame zeide hij halfluid op den toon van iemand die een compliment maakt i hij begon te lachen herhaalde hare woorden en uitdrukkingen die hem zoo getroffen hadden en voegde er bij i Zonderling I In het geritsel der bladeren meende hij het tuiichen van bet naar don Krezna pas op In do nabyheid van dien pas waren de troepen in gevecht mot de opstandelingen Hot resultaat is niet bekend De toestand to Johannesburg wordt steeds als onbehaaglijk afge schilderd Do ongeoorloofde verkoop van drank aan inlanders gaat s teods voort In Septerabar worden 67 gevallen gerechtelijk vervolgd De vorige week 1iad een afdeeling politic handen vol werk om aan een bende dronken Kaffers te outkoioen De politic vorniolde 1000 gallons kafferbier en een hoeveelheid whisky en nam ettelijke inboorlingen in hechtenis In het Kaapscho Parlement is hot nieuwe Transvaalsche tarief ter sprake gebracht Dit tarief werd door Merriman on Saurer als dwaas en onpolitiek afgekeurd Merriman zeide dat daarmee een pistool gezet werd tegen hot hoofd der Kaapkolonie Hy bestreed do rechten op Kaapsche spiritualiën en tabak Van Engelscho zydo werd laange voord dat het tarief zuiver tydelyk as in afwachting van een toekomstig tolvorbond van al do koloniën Een voorstel om de aaltgelegenheid formeel in debat te brengen door den Afrikaander Schoeman ingediend werd verworpen De Minister president Sprigg zeide dat waarscbynlyk tegen het eind des jaars of in Januari een conferentie over een koloniaal tolverhond zou hyoenkoimcn al do Htaten waren geneigd om er deel aan i nemen Mitchell do leider van hot mynwerkersvcrhond in de Vereenigdo Stilten hoeft aan Roosevelt het besluit van drie districten medcgedeold die den hond aanbevalen bet werk te hervatten en de hangende geschillen ter beslissing aan de scheidsrachtoriyke commissie over te laten Verspreide Berichten Fbaskrijk De burgemeester van Toulon de hoor Mioholct die door de verbitterde collectlvisten of door een van die toekomslapostelen zoo deerlyk toegetakeld werd met behulp van een wandelstok oen voorwerp dat cigenlyk alleen in oen bourgeois staat geduld kan worden als weelde artikel in do gemeenteraadszitting van don tweeden October I I verkeert op t moment in uiterst bedenkelykon toestand ingevolge deze propaganda door de daad voor de heilsleorstellingen hy is zyn bed nog niet uit geweest kleed van Irida te hooren Toen hy het huis uit ging was hij haar bijna rakelings voorbijgegaan en nad hij een aangenamen geur geroken en het was hem nlaof die geur hem gevolgd wai en vergezelde Hij gm in de schaduw van een boom zitten en zei op zachten tOon byna des onbewust Moeder 1 Plotseling vroeg hij zich al hoe dat woord hem op de lippen kwam en hij antwoordde zichzelven Ja als zij mijne moeder ware Hij dacht even na en ver baasde zich dat dit denkbeeld hem zoo weinig behaagde daar Irida die ruim dertig jaar was toch best zijne moed r kon zijn hij was immern pas veertien Dan dacht hij weder hoe gelukkig hij zou wezen als irida hem ah een broeder lief had maar dat was onmogelijk Als zij eens in gevaar was begon hij als zij in den vijver viel laan het einde van het buitengoed was een vijver en ik haar het loven redde Daarop lachte hij en vervolgde Ivlaar waarom zou zij in den vijver moeten vallen Het eenige wat hij vreemd vond was dat Irida een man had en dat die man slechts zijn groote broer en geen schoon man was Zou hij haar gebieden vroeg hij zich met groote belansrstelhng af En hij maakte zich allerlei voorstelliljgen van hetgeen zij tot elkaar zouden zeggen als zij alleen waren ot haar man haar zou liefkoozen en wat zij dan zou zeggen Naast hem stond eene hooge statige b oem de wind boog haar nu eens langzaam neder of srhudde haar geheel en al gelijjc een on rustige persoon heeii en weder Wordt ervolgd