Goudsche Courant, dinsdag 21 oktober 1902

Veemarkt te Rotterdam Maandag 20 October 1902 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijten waren voor ie kwal 33 2e kwal 30 3e kwal 26 cent per half kilo Vette Kalveren redel aanvoer lekw 28 2e kw 25 3e kwal 21 ct per half kilo Vette varkens goede aanvoer ie kwal 25 2e kwal 24 3e kwal 20 ceots per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vutte Runderen veel mmder in pnjs varkens traag met lagerpryzen Wolvee slecht vetie kalveren pnjshoudend CORRESPONDENTIE Van alle ingezonden berichten moet den naam van den inzender bÖ de Redactie worden opgegeven doet men dit niet dan worden ze niet geplaatst Ds Redactie loVERTEiNTIElN TE HUUR Een flink BOVENHUIS voorzien van gas en waterleiding aparte opgang gelegen Wydstraat 168a ïe bevragen S v CBEVELD Jr Wydstraat 168 Telepliooniiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelogen Aanleg en onderhouil gratis Het net is aangesloten aan het Kyks Intercommunaalbureau Op 15 September 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkryghaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT zag men den grooten dag aanbreken maar een buurman Wist uitkomst op zgn raad naaiden de huisgenooten den loteKng een klaveren vier in de jas Dit was de ondervinding had het bewezen een onfeilbaar middel om een hoog nummer te trekken Dat het beste middel kan falen bleek ook nn de man lootte er in In de zalen van do Vereeniging voor do kunst te Utrecht wordt op het oogenblik eene tentoonstelling gehouden van gekleurde Japansche houtsneden die door het Museum van Kunstng verheid te Haarlem daartoe werden afgestaan De verzameling bevat exemplaren van de beste meesters on zal de belangstelling van velen opwekken De drukfontendnivel heeft onlangs den heer Bryan den demokratischen candidaat van 1896 en 1900 voor t presidentschap der Ver Staten een leeiyke poets gespeeld In een onlangs door hem verzonden circulaire stond namciyk te lezen Ik ben voornemens in de Commoner tule vragen van openbaar belang te bcspreKïn en de deraokratiacbe partg voor zelfzuchtige doeleinden te gebruiken Bryan deelde later mee dat de zin door een uitgevallen regel misvormd was en dat er moest staan de plannen te vergdelen van hen die trachten de demokratische partg voor zelfzuchtige doeleinden te gebruiken Maar hg wordt van allerlei kanten bespot om de ongelukkige vergissing die hem wel zal worden nagehouden evenals Thorbecke nog altyd volkomen onschnldig te boek staat voor de verdraaide verklaring dat knust geen regeeringszaak zou zgn De schoonvader van Altred Dreyfus deheer Hadamard wordt morgenochtend ophet kerkhof Montraartre begraven en omdatde reactionaire elementen nationalisten enantisemieten nimmer te vertronwon zö zijn er door den politiepretect omvangrijkevoorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van onwaardige betoogingen De werkloozen te Dninkerken hebbeneen manifestatie ondernomen tegen denmeesterknecht der bootwerkers Mab en doagitatie in de havenstad is groot terwijltogen morgen een openbare vergadering belegd is met medewerking van de leiders derstakers In den gemeenteraad van Brest is geprotesteerd tegen de zware lasten voortvloeiend uit den der gemeente opgelegdenbouw van een droogdek voor de handelshaven en tegen de verplaatsing van een drietal regimenten koloniale infanterie naar Parjs Een delegatie gaat een gezoek brengenin verband met een en andel aan de ministors van openbare werken u marine onden president der Republiek waarby do burgemeester de eerste persoon zal wezen Door den schrijver van do tegen minister Pelletan gerichte artikelen in de Francais aangaande de toestanden aan het departement van marine wordt nn openlgkaangedrongen op de benoeming van parlementaire commissies van onderzoek DUITSCHLASD Door de rechtbank te Dresden is een werkman nii Weiszig tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld en twee andere tot acht maanden elk met hechtenis voor elk boven ien van zes weken wegens rustverstorlng Zy hadden dos nachts voor den godsdienst aanstooteiyke liedjes loopen zingen op straat Verworpen is door het Reichsgericht te Leipzig het hooger beroep van den burgemeester van Neukirchen tevens lid van den Beierschon landdag Lautenscblilgor veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het laten verhongeren vaneen epileptischen armlastige der gemeente GkootBbittasnie Lord Rosebory heeft verklaard dat hot best zon wezen de volntajry schools aan te koopen in verband met de ondMwgswet wat niet meer dan zes maanden oorlog in ZuidAlrika zou kosten Gisteren heeft een ftlgomoene repetitie plaats gevonden van don koninklijken optocht door de city Zaterdag a s ter vervanging van den kroningsoptocht van einde Juni 11 Bg de directie der N C S en S S bestaat het voornemen om eerlang van do sneltreinen Groningen Leeuwarden Amersfoort Den Haag harmonica treinen te maken Reeds zgn in de fabrieken N C S eenige bagagewagens voor dat doel gemaakt Als wg goed zgn ingelicht dan zal oo i de restauratiewagen aldaar worden gemaakt Men leest in de N R 0 het volgende ingezonden stuk van een ouder Hoe in t begin 4an de 20ste eeuw in deeerste provincie van Nederland in t stadjeOudewater de belangen van bet openbaaronderwgs worden behartigd moge uit hetvolgende blgken Gedurende de laatste 1 weken kreeg ik niet mindor dan 12 keer een mgner kinderen thuis gezonden met do boodschap er is geen school Toen ik me daarop tot het hoofd der school wendde gaf hy mg in hoofdzaak ten antwoord t spgt mg zeer dat ik dezen maatregel moet nemen Neem ik hem echter niet dan sta ik alleen voor meer dan 90 leerlingen verdeeld over 5 leerjaren Aan een zoo groot aantal kan ik geen voldoend ondorwgs verstrekken Nu al ben ik op onderwgsgebied niet thuis toch zie ik in dat onderwgs aan zooveel kindoren onder die omstandigheden niet veel zou beteekenen 50 Leerlingen loopen thans dageiyks zonder onderwgs langs de straat en dat in een tgd waarin de waarde van degolgk onderwgs hoe langer boe hooger stggt Reeds een jaar geleden hadden onze raadsloSen kunnen voorzien dat by ziekte van èén der onderwgzers zóó iets moest plaats gryijen Eerst enkele weken geleden besloten zy naar aanleiding van een adres door onders by hen ingezonden tot het aanstellen van twee onderwyzeressen in plaats van één die vertrok Doch tevens greep een der leden dit adres aan als een welkome gelegenheid om over schoolgeldverhooging een woord in t midden te brongen Byna 100 onders wenschen openbaar onderwys boven t onderwgs op een school met een bybel Men schreeuwt en terecht over de gruwelen in Transvaal waarbg de slachtoffers in massa s vielen maar schynt de meer beschaafde wgze van oorlogvoeren tusschen de politieke partgen in Nederland niet op te merken 3 Onderwgzers schoten in krachten te kort in t beheerschon der woelige dichtbevolkte klassen on werden bg tusschenpoozen ziek Onze kinderen verstrekt men onvoldoend of in t geheel geen onderwys en onthoudt hun zoodoende het noodzakeiyko voedsel voor den geest Bg zulke behartiging van de ondorwgsbelangen door onzen raad is t wel te begrypen dat het bovengenoemd aantal ouders met spanning de benoeming van een nieuwen burgemeester afwacht Velen onder hen koesteren echter de stille hoop dat onze regeering lal inzien dat by een raad die op deze wyze de belangen van t openbaar onderwgs behartigt een tegenkracht past opdat Justitia in den voormunr van ons stadhuis steeds voor alle hoofdgroepen onder de ingezetenen het trouwe beeld zal biyven als er gedacht wordt aan de beslaiten die binnen de moren worden genomen Voor een der Londenscho politierechtbanken stonden dezer dagen een moeder en BINNENLAND De Zutphonsche Crt sohrytt naar aanleiding van het jubileum Borgesins Gedurende dit vierde deel eener eeuw toch heeft de heer Borgesins de staatkundige geschiedenis van ons land schrede voor schrede meegemaakt maar menigmaal een zeer grooten invloed uitgeoefend op do richting waarin zy zich bewoog ja gedurende vier jaren als Minister zelf het roer van Staat in handen gehad voor zoover dat berust by t Departement van Binnenl Zaken Ook van dezen iiendrik kan evenals van Frodorik Hendrik in Huygens Scheepspraet toen hy het schip van de zeven olf provinciSn te besturen kreeg gezegd worden dat hy reeds venl gesnor van bnyen over zyn muts had zien gaan en evenals die staatsman stadhouder heeft hg de aera eener nieuwe staatkunde in ons land krachtdadig geopend en do liberale party door zgn optreden zoowel vóór als tydens zün Ministerschap helpen opwekken tot oen nieuw krachtig leven Als Kamerlid heeft hij steeds ernstig geyvord voor sociale hervormingen en gn kloek verstandig overtuigend woord vond vaak weerklank by hen die van nature weinig geneigd waren om hem op dien weg te volgon Als Minister heeft hy yn levensleuze een staatkunde van Itervorming en socialo rechtvaardigheid te bevorderen met de daad gestand godaan Wj herinneren slechts aan de woning en gezondheidswetten de ong6 allenwet de leerplichtwet de wyziging der onderwgswet het bclangrgk aandeel dat hy heeft gehad atn de totstandkoming der wet op de ouderiyke macht do kinderwetten enz Gezwegen nog van de vele Koninkiyke beslniten en roinistorieelo beschikkingen in den nangodniden geest waarin zgn hand en richting duideiyk waren te herkennen Ën hadden de verkiezingen van 1901 niet ontydig zyn werkzaamheid als Minister beëindigd er zon in dio richting nog veel meer zyn tot stand gukomen getuige de indiening der armenwet der wet op het arbeidscontract der wet op don arbeidsduur en d rusttyden enz enz Wy zyn zeker ons tot tolk te maken van de hervormiugsgezinden in het district der Toekomst Zntphen dat hy thans 14 jaren vertegenwoordigt wanneer wö den heer Borgesins hartciyk gelnkwenschen met zyn zilveren staatsinansjubilenm en hem in s lands belang nog vele jaren van krachtigen vracbtdragcnden arbeid toewenschen Het land verwacht in de toekomst nog veel van hem hetig als Kamerlid hetzg eenmaal nog weer geroepen om practisch zgn beginselen toe te passen En wg willen het niet verzwegen dat wij hopen dat hó ook eenmaal de man zal blflken wien bet gelukken mag de verbroken eenheid onder de vooruitstrevend vryzinnigo elementen in ons land te herstellen Indien iemand daartoe in staat kan zyn dan is hy het Zyn optreden als voorzitter der Liberale Unie geeft in dit opzicht reien tot de beste verwachtingen In Eigert Haard afbeeldingen van de kerk te Harmeien de herbouwde en de ruïnes der afgebrande Jhr B W F van Riemsdyk heeft een byschrift gegeven Gemengde Berichten Men schryft ons uit s Hage Een zeer vreemdsoortig proces over oen telefoonquaestie houdt ons hoogste rechtscollege thans bezig Over en geheel los van de woning van een aanzimiyk ingezetene te s Hago werd destyds door of vanwege de Ned Bell Telefoon Maatschg zonder diens voorkennis en toestemming een telefoondraad gespannen De telefoondraad liep alzoo door de lucht verre boven de woning van dien ingezetene on geheel los van die woning en ook op dezelfde wgze boven de eigendommen zgner buren Dien procoslnstigon inwoner scheen hot te verveion dat die telefoondraad nn en dan geruis of gefluit van zich deed hooren Van daar dagvaardde hg gemelde Maatschappg voor de Rechtbank te Amsterdam om dien telofoondrnad weg te nemen met schadevergoeding De Rechtbank wees den eisch toe in hooger beroep echter ontzegde het Hof den eisch Van die laatste beslissing nu kwam de eischer in cassatie by den Hoogon Rand bewerende dat door het zonder vergunning van den eigenaar spannen en gespannen honden van draden over diens erf inbreuk gemaakt wordt op diens eigendomsrecht Tot mgne verwondering bleek de AdvocaatGeneraal die mooning to doelen Do dagbladen vermelden die conclusie aldus Z Ed A was in stryd met dat arrest van oordeel dat uit art 020 B V bepalend dat de eigepaar op zgn grond alle beplantingen kan doen en gebouwen stellen welke hy goedvindt voortvloeit dat zoolang de wet niet anders bepaalt naar algemeene rechtsbeginselen niemand boven een anders grond mag bouwen tegen den wit van den eigenaar daarover geen net raag spannen of een toestol of getimmerte hebben En een over een stad uitgespreid net van op telofoontorens en telefoonpalen rustende draden is niet anders dan een groot toestel of getimmerte de eigenaar hoeft noch een deel van dat getimmerte noch een geheel net boven zijn erf te dulden omdat daardoor inbreuk wordt gemaakt op zgn uitslaitend recht om zgn grond te betimmeren zooals hem goeddnnkt Men zou dunkt me dien geachten ambtenaar mogen vragen hoe kan art 626 van het Bnrgerlgk Recht geschonden zgn f Hoo komt go er aan dat de geheele Inchtruimte die boven iemands huis loodrecht tot den hemel zich uitspreidt in eigendom aan den eigenaar van dat huis toebehoort P Waar in do wet staat dit direct of indirect vermeld of omschreven f Artikel 626 B W schrgft wel voor wat do eigendom van den grond op en onder den grond bevat en wat de eigenaar op en onder dien grond raag doen Maar niet wat boven het op dien grond geplaatste in de hooge lucht gebeuren mag of niet Ging de leer van den Advocaat Öeaeraal op het geheele Telefoonstelsel zou schier overal in den lande wel opgedoekt kunnen worden Zelfs de draadlooze Telefonie die de aether die do luchlrniinte boven iemands bnis ongevraagd doorklieft ook zonder de minste hindernis to veroorzaken had geen recht van bestaan meer Zeer stellig wordt de beslissing van den Hoogen Raad met belangstelling tegemoet gezien ofschoon haast onmogelgk is aan te nemen dat de Hoogen Raad met de conclusie van den ProcnreurGeneraal conform zal meegaan wanneer uitgegaan wordt van de stelling dat de eigenaar van een bebouwden grond zooals hier eenig recht zou kunnen doen gelden op de onmetelgke Inchtruimte boven dat pand Dat het bygoloof de wereld nog niet uit is blgkt uit het volgende dat de Asser Ct meldt Aan de loting voor de militie moest ook door een man en vader uit een naburig dorp worden deelgenomen Met bezorgdheid dochter terecht de een 60 de andere 30 jaren oud wier zaak op jammeriyke wyze bevestigde dat het sweating system nog in vollen gang is De beide vrouwen werkten voor een grooto kleermakersSrma en verdienden daar twee stuivers en 2 i stuiver zegge 10 on 1 centen met het maken van broeken De honger gebrek aan vnar eji licht verleidde ten laatste de ongelntkigen die in een ellendig krot moesten huizen vier broeken te beleenen De pandbrieljes werden in haar bezit gevonden Het was dom zei de rechter dat zy aldas zelfs bun geringe verdiensten vergooidjen Ja dom was het want zoo onhandig werd de diefstal begaan dat het uit moest komen 1 Maar de vrouwen zeiden schreiende dat zy ten einde raad waren en bg het verhoor bleek dat in het loon begrepen waren al de knoopen het zoomen het naaien der banden zakken enz en dat het loon van een dubi heitje erger dan een hoogerloon en in waarheid afmakend was De ongelukkigen kregen vyf dagen gevangenisstraf Aan de leden der Provinciale Staten van Gelderland zyn gezonden de stukken gewisseld in zake het krankzinnigengesticht te Zutphen Dit in verband met een vraag van den heer Van Asch van Wyck in de vorige zitting gesteld om een onderzoek in te stellen welke vraag gedaan werd naar aanleiding van een brochure van den aldaar verpleegden Meltater De conclusie luidt Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten bg provisoren van het oude en nieuwe gasthuis to Zutphen er ten ernstigste op aan te dringen dat zonder verwgl zoodanige maatregelen genomen worden dat worde aangevangen met het in dienst stellen van een beter personeel van verplegers In het Vaderland had de majoor Kessler geschreven dat hy de verklaring van den heer van Kol dat de oorlog uit was bost kon begrypen dewgl de weg dien liy bg zgn tocht in Atjoh heeft gevolgd vry van vyandolgke benden was daar de troepen dagen achtereen de streken algepatrouilleer J hadden Daarop heeft de heer van Kol in Het Volk verklaard dat het onmogelgk was dat men den geheelen weg dien hg aSegde zou hebben afgezet Majoor Kessler schrgft nn echter weer in het Vaderland Deze overtuiging wordt door den heer van Kol volstrekt niet gedeeld en daarom gevoelen wy ons genoopt tot staving onzer bewering namelgk dio van het afpatronilleoren thans mede te deelen dat wg van oen hoogst verdienstelgk offlcier in garnizoen te Atjeh vernamen dat hg vjjf dagen niet uit zgn kleeren was geweest en na een tocht van tien dagen met zgn troep weer was teruggekeerd Evenals de zgne waren meerdere patrouilles uitgerukt om te zorgen dat de weg dien het kameilid van Kol moest volgen Vrg van vgandelgke benden zou wezen zoodat hg niot beschoten kon worden Een milicien der infanterie beveelt te gelgk met t ingaan van de hernieuwde proef met zachter schoeisel voor den soldaat t aanschaffen van zoogenaamde beenstukken zooals de fietsers die gebruiken en dan van zwart poetsleder aan Het voordeel dat de beenstukken hebben is schrgft hg verwarming van het been in den winter het voorkomen van siytage en vuil worden van den pantalon bg modderige wegen Als men ons ziet liggen in de polderterreinen mot opgeslagen broekspypen wat uit zuinigheid al heel spoedig gebeurt en veelal te korte sokken wegons het krimpen in de waseh waardoor oen deel van het been iloot komt zal wel niemand betwisten dat beenstukken zeer goed zouden zyn Door minder reparation aan de pantalons zou het verstrekken van beenstukken mogeiyk niet kostbaarder zyn Wg in onze veelal natte terreinen en wegen zgn niet voldoende beschermd zoo ook als wg s winters op post staan Een avontuurlgke treinaanranding wordt uit Durban gemeld Niet ver van do Pinetowabrng werd Maandagavond een poging gedaan een van Pretoria komenden trein in welks bagagewagen 12 000 p st baar aanwezig waren te plunderen Vier gemaskerde kerels sprongen in den wagen bonden de beambten duwden hun een prop in den mond en maakten zich gereed de geldkisten te openen Maar opeens kwamen de in denzelfden wagen verborgen detectiven te voorschyn en na een kort gevecht konden drie roevers gekneveld worden terwgl de aanvoerder een bekende spoorwegdief kon Ontkomen Vanwege de Duilscke regeering woi tegenwoordig een onderzoek ingesteld W het iokvee in Nederland De heer Kid Hofmann assistent aan de Kiin Landwlrtschaltliche Akademie te Bonn bezocht daartoe NoordHolland de IJsselstreken Groningen Friesland en de omstreken van Ueppel voorgelicht door onze Bgksland bonwleeraren Van enkele fraaie dieren nam hy foto s Ook omtrent het Ned Rnndveestamboek werden door den heer Hofmann inlichtingen ingewonnen Het doel van zgn reis is te onderzoeken welk Nederlandsch voeslag t best bg het Dnitsche past om dan later daarvan aan te koopen Verleden jaar was o a voor i 12 000 fokmatoriaal aangekocht in Zwitserland De heer Hofmann stelde byzonder veel belang in gelgkklenrig vee bv stallen uitslnitend met zwart bonten rood bonten enz Stadsnieuws GOUDA 20 October 1902 Zaterdagavond ten ongeveer ö i uur ontstond oen begin van brand bg den heer J in den Winterdyk dat zeer spoedig was gebluscht naar men ons mededeelde was dit ontstaan door een gebrek aan de gasleiding Voor het examen Gymnastiek slaagde heden Mej H S van Wöngaarden alhier De Chr Zang Vereeniging Crescendo onderafdeeling van de Chr Nat WerkmansBond heeft tot haren Directeur benoemd de Heer J G Arentz leernar der Stedelgke Muziekschool alhier In do zaal Concordia van de R K Leesvereeniging alhier trad gisteravond op de Zeereerw heer Bult rector te Utrecht ten einde de candidatnur van den heer de Vries den katholieken kiezers ten zeeiste aan te bevelen Spreker schetste den heer de Vries als in alle opzichten volkomen denkende als de vorige afgevaardigde thans minister Idonbnrg De katholieken die er hot grootste belang bg hadden dat een godsdienstige regeering aan t bestuur bleef mochten niet anders doen dan den hoer da Vries stemmen zeker als ze konden zgn dat deze homogeen met hot tegenwoordig ministerie zon medewerken de belangen des lands op den ingeslagen WQg te behartigen Dit ministerie verdient allen stenn Door tegenstanders toch moet erkend worden dat het zeer veel is wat in een jaar tgds op wetgevend gebied tot stand kwam Een erfenis die het niet kon aanvaarden we ten die op invoering lagen te wachten nieuwe wetten ja t moest erkend worden dat de werkkracht groot was on zeker konden wg zgii dat in het tweede maar vooral in het derde levensjaar nog vele wetten in het Staatsblad zouden verschgnen die getuigen zonden van de goede richting waarin dit ministerie werkte Eerst moesten zg zich in hun nieuwen werkkring inwerken dit kost tyd en arbeid waarom ons nog te meer het tot stand gekomone in het algeloopen jaar verbaast Alzoo katholieken zoo besloot spreker allen ter stembus er voor gezorgd dat reeds bg eerste stemming uw candidaat slaagt want by een herstemming zou de kans aanmorkelgk verminderen terwyi dan de stryd grooter zou worden De brievengaarder A Urbaans te Nienwerkork a d IJsol heeft eervol ontslag aangevraagd met aanspraak op pensioen f Odol ïomlwaler conserveert de lanilcD VERSCHEIDENHEID Te OudePekela weigerden drie schutters de hun aangeboden uniformen te ontvangen omdat deze reeds gebruikt waren De schnttersraad oordeelde dat zg met die kleeding genoegen hadden te nemen of zichzelf anders maar andere moesten aanschaffen Van dit besluit kwamen de schutters in hooger beroep en zullen Gedeputeerde Staten van Groningen in deze uitspraak hebben te doen lu een gedeelte van Toekana hebben overstroomingen plaats gehad tengevolge van zwaren regenval straatwegen en bruggen werden beschadigd Tusschen Pisa en Spozia werd de spoorweg vernield en waarschyniyk zal de spoorwegverbinding van Genua naar Rome ge durende een drietal dagen verstoord zgn De BruBselsche geneesheer Leuriaux heelt naar men bericht een serum tegen kinkhoest gevonden waarmede hg in de ziekenhuizen gunstige resultaten verkreeg Na tydige inspuitingen van 5 10 kub ceutimetors serum in het onderiyf moeten de zieken in 8 ol 10 dagen hersteld zyn Hoe gevaariyk hot luiden van klokken is voor den betrokken toren biykt uit de volgende proef Een bode van het gemeentebestuur van Weimar had in een balk van een klokketoren een mes stevig vastgestoken en bemerkte dat dit als de klok geluid werd wel orer een handbreedte slingerde Nouveauté s in Dassen PAEAPLUIES voor Dames en Hoeren A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TelephoHH Ito 31 Iteurs van Amsterdam Slotkrt 80 s 981 i s Vikrs 801 Bü l l 8 SUV iy 7 A 15 OCT 1 If SflDtatANU Ctt Ned W a f V dito di o dllc 8 dito dito dilo 3 KoKOAl OU Goudl 1881 98 4 Italië lasehrgvmg 1868 81 K OosTlNB Obl in papier 1868 8 81 dito ia silver 1868 1 PoKTUOAL OM lUüt coumn 8 dito tirflt 8 atr LAKP Obl Binnenl 1894 dito Oeconi 1880 4 dito bij Rotbl 1889 4 dito l ü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 S 67 SpAnre Porpet oliuM 1881 4 TlilKEN Qepr Conv leea 1890 4 8 Ï6 1041 30 90 IV 676 416 194 68 108 118 8187 56 59 1047 Ger leflDinj serie D j V Gec leenin uorieC oioAra Hp V oblg 189 j 5 Mkiioo UIi i 1890 6 ViKtlDiLA Obl oiiliop 1881 4 Ambtbïdam Obligitieii 1895 3 ItoTTiHDAM Stoil leeu 1894 3 JJbd N Afr Hindeltf aanil Arend b Tab Mg Certifii iton DeliMaatBoliappy dito Am llypotheeicb pandbr 4l Cult Mg derVoratenl anod Of Hypolhoelb pandbr 4 Nodorlandaiho bank aaud Ned HandelmaaUch nilo I N W k Pac Uyp b pandbr 8 961 Rolt Hypottieokb pandbr 4V ütr Hypotheokb dito 4i 101 OoSTKNil O l llong bank aand I 180 IlliaL Hypotheekbank paudb i MiaiKA Equ hy poth pandb 4 Maxw L ö Pr I itn cort 6 m Holl IJ Spoor w Mij aand l Mg tol Eip V 81 Spw aand Ned Tod Spoorweg m aatid Ned Znid Afr Spm aand A dito dito dito 1891 dilo 41 ITAUE Spoorwl 1887 89 A Kobl a ZuidIlal Sp mij A H oW 3 PoLPN Warsobau Weencn aand ItoaL ftr Rum 8pw M i l oM 4 Ballisobe dito aacd 987 1007 915 140 107 105 367 1041 69 64 99 101 103 Faatown dito aand 6 i Iwang Dombr dito aaud 5 Kurili Ob Azow Sp kap obi 1 dito dito oblig 4 imailtA Cent Pac Sp Mij obl 5 Chic h North W pr Cv aand dito dito Win 81 Peter obl T Denver Rio Gr Spm eert v a iO Illinois Central obl in goud 4 lOïV Louisv b Nashvilli Cer v aand Mexico N 8pw M i la hyp a 8 MiBS Kaneaa v 4pCt pref and N York Ontas o ii West aan I Poon dto Ohio obbg 6 Qre gon Cabf Ie byp in goud 8t Paul Minn k Manit obl Ud Pao Hoof Ign oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Oahada Can South Chert v aaud V s C Ball k Na lo h d o O kmaterd Omnibus Mg aand I llottord Tram1voi Maats aand BD Btad Amsterdam aand I Stad Eottordam aand 3 ilüMill Stad Anliverpen 1887 lOU Stad Brussel 1886 J 103 ll is invl 101 1V Onderkleeding rtoKo Theiis Keguib Oototah 4 OosTIKl Steataleenig 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spahji SUd Madrid 8 1868 Hmb Var Bei Avb Spoel oect 8C HIBSSER b m mmimmMmmMm uit Indische Netel Vexelê ëi Is poreus sneeuwwit duurzaam enélégant Vooral bg groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de Hhnïd niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of kouvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgving van BumntMêtne BUzondergeaobikt voor alle Sport Aanbevolen door do grootste medische sautoriteiten Ni Krimpt niet bederft niet in de wasch b9 en behoudt deoorspronkelgkezydegidns Verkrggbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken bg ü SAM801I1 tiouda Zaal RÜNSTMI Gouda Woensdag 22 October 1902 Een eukele Voorstelling van t yunstig bekende ÜBERBRETTL LE CABARET Directie OSCAE VON FIELITZ Impressario WILLEM BOESNACH Optreden van Mad Adrienne Qaston de Duitscho Yvotte Guilbert FrI Ualty WenUiss Upttn FrI Iizzi voii Ficliti Süngerinnen nnd Sclinnspielerinnen Herrn Oscar von Fielitz beroemde Uonferencier Hernn LBUMEUT Componist en Accompagnateur Herrn üümVSüDEN FlHTZPATSCHKÏ EHSLSTHATCHER Kilnger iind Schanspielor drama in 5 bedröven Wordt in 5 minuten afgespeeld parodie ENTREE f I 5 voor loden van Ons Genoegen hunne Dames on Kinderen f O Ti Plaatsbosproking VAii af heden tot den speeldag van 12 2 uur AANVANG 8 DUB Gedotailloerd l rogramnia aan de controle vorkriigbanr IJlliUlluJll van do laagsclic Pro Bocr Vereenlglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slaebtoflfers van den Zuid Afiikaanseben oorlog Deze LOTKN k f 1 per stnk worden geheel bolnngloo verkrijgbaar gesteld door de B irma SCHENK 7m A BRINKMAN Z n en aan hot Kantoor dor Stoomboot Dc I Jsel Geen Kiiiiihoesl een liidiieii a Om ISiiikhocsl Influenza Itorsten Itoclaanilooiiing binnon den kortst mogeiyken tyd te doen gene en neemt onmiddeliyk do toevlucht tot de van oud s bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M E L I A n T II r uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINÜBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hoflevernnciors Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma ïfOLFF Co Westhaven 198 Ooiirfa 1 t lï KjVSrafJV Kleiweg li liiO Gouda E H VAN MILD Veerstal 13 126 te nou la A BOUMAN MoonlreelU FINKSK Nieumrkerkad IJsel A N van ZESSEN Selwonhown i Tii TOItKKN Botkoop B WIJK Oudmnifr A SCIlEEli flaattrecht P W T EDE Oudfwalfr K van dsb HEMDEN te Mecumjk P v o SPEK Moercapdie O i a STAR Waddinqmim Wed HOLST WaddinQneen M KOLKMAN WaMimmeen P A uk GROOT Oudewaler A Dl JONüH Oudewater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER te BenKliop De Stedclijiic Hypolhcckbaiik TE S SBAVENH ASE COMM IIIIMSBN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGEN8 F J G BOSMAN L DEOOüLEEVER FOHTUIJN H L ENTHÜVEN H Lzs 7 C P KNAPP lK Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M 0 OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DEWETSTEIN PFISTER en Mr A E ZIMMEEMAN Sluit eerêle hjfpolkecalre geldleeulngeu op tiuizen en landergen tegen biliyke voorwaarden Geelt 4 panAbrteee uit togen den Itoer van den itag Inlichtingen te bekomen te OOUI A btj de Heeren M J OUiEtt if Co Directeuren Mr P DB006LEEVEE FOETÜIN Mr C SCHUIT