Goudsche Courant, donderdag 23 oktober 1902

O derkleeding kleeding derdag weer op te vatten De werVataking is zoodoende geëindigd verklaard Verspreide Berichten Fbukruk Van een zending ammanitle voor Ii kelgeweren is aan bet station te Lyon een deel gestolen met verbreking der zegels Volgens de Figaro heeft de pans tegenover den aartsbisschop van Bordeau zijn droedieid betnigd over het leit dat de Fransche Katholieken zijn raadgevingen in den wind slaan en al te vaak godsdienstige vraagstukken in de politiek belrekken De bisschop van Dijon vertelt nn waarom hg do verklaring der bisschoppen en kardinalen aap de senatoren en afgevaardigden niet mede ondorteekend heeft In deeerste pitata wilde de bisschop weten wie de ondorteekenaars waren en of de pans bet beginnen goedkeurde lerwyi de bisschop bovendien nadrnkkelgk betoogde dat de verklaring geon dool zou treffen en ernitige gevolgen zou knnnen hebben van onberekenbare strekking Ondertnsscben staat bet vaat dat de premier Coinbc nadrukkeiyk gelast heeft dat geen der 71 oudcrteekenaars van do verklaring aan zgn departement ontvangen mag worden in afwachting van nadere maatregelen tegen die geestelgken DUITSCIII AHD Te Chemnitz zgn in de laatste drie jaar 143 300 en 341 honden geslacht voor resttturaiitgobruik en te Dresden Zwickan en Leipzig wordt ook heel wat hondenvloesch gegeten volgens de statistische opgaven Hét Ünitsche Kpspoststoomachip Küenig komende van Znid Atrika wordt Woensdag te VlisBingcn verwacht tot ont cheping van een 60 tal passagiers waaron4 r enkoio Hollanders De kroonprins en prins Eitel Friedrichznllon vermoedelijk Maandig a s te Bonn aiokomen BINNENLAND De Amsterdamsche Schoolcommissie vergaderde gister avond on beraadslaagde langen tgd over hetgeen zg nan den gemeenteraad zou schryven aangaande het vraagstuk van voeding en schoolpantoffels voor on en ninvormogcndo leerlingen De meerderheid der commissie Tan praetdvios nit de Schoolcommissie stelde voor te kennen te geven lo dat de voordracht van B en W wat betreft do kleeding der armo schoolkinderen niet ver genoeg gaat en althans ook klompen en kousen behooreu te worden verstrekt 2o dat bet niet op den weg der gemeente ligt de voeding dier kinderen geheel of gedeelteiyk voor haar rekening te nemen Daarentegen stelden de heer Tak en twee andere sociaal domokratische leden der Schoolcommissie voor den Raad te ndviseeren 1 dat de Baad zich nitspreke over do beteekenie van wet en verordening in dezen zin a dat het begrip voorkoming van choolverzuim in ruime betoekenis worde p 4evat b dat onder schoolbezoek zg te verstaan nuttig schoolbezoek z6 dat het onderwijs worde genoten 11 voor het geval de Kaad zich met deze door het verband der wetteiyke bepalingen geboden opvatting niot mocht vereenigen dat voor het schoolverzuim rechtstreeks voorkomande uit gebrek aan het voorstel van B en W de logisch noodzakelgke uitbreiding worde gegeven dat behalve pantoltels ook do overige kleeding en de voeding als middelen worden aangewend om voor deze kinderen het schoolbezoek mogeiyk te maken Na breode uiteenzetting van de verschillende zienswgzen werden do verschillende voorstellen waarin die waren neergelegd in stemming gebracht Het voorstel van den heer Schnller tot Pearsum de minderheid der commisie van praeadvies dat de Baad niets moet toestaan ook geen schoolpantoffels en de raak aan het particuliere initiatief kan overlaten werd verworpen met 38 tegen Ü5 stemmen Het vooratel Tak c s werd daarna verworpen met 41 togen 17 stemmen en met 34 tegen 24 stemmen besloot vervolgens de commissie aan den raad te adviseeren het voorstel van B en W aan te nemen Met groote meerderheid werd echter besloten niet te raden tot het verschaffen van schoolkousen Het voorstel van mr A Polak om te kennen te geven dat dezelfde redenen die gelden voor het verstrekken van schoeisel ook gelden voor hot geven van voedsel word verworpen met 32 tegen 26 stemmen Ën daana ard het advies der voorb reidende commissie is zijn geheel goedgekeurd Gemengde Berichten Eindelgk is ook mej L de laatste der drie personen die bg bet bekende fletsongeInk te übbêrgcn zoo levensgevaarlgk gewond werden uit het Ziekenhnis te Ngmegen ontslagen en naar Utrecht teruggekeerd Hbl Te Angleur bü Lnik is een meisje van 17 jaar dal op een terril afvalboop van do Vieille Montague kooltjes raapte onder een afscbniving van heete stof schier geheel begraven Toen men haar vond stak nog slechte het hoofd buiten den heuvel uit Haar verlossen was een mocilgk werk daar die torrils van binnen nog lang bigven gloeien Toen men het lichaam had vrg gemaakt was het schier geheel verkoold Het slachtoffer gaf geen tecken van leven meer H V A Ëea telegram van Kota Radja meldde op 20 September naar Batavia De Ie luitenant F Darlang die sedert l AnguHtns met drie brigades marechaussee hot gebied van Kendjeroefin Beutong doorkruist overviel te Beutong de schuilplaats van de Atjehsche bende welke tjoet Nja Din do vrouw van wglen toekoe Oemar vergezelt De vyand liet elf dooden achter Aan onze zgde werd één marechaussee gewond Het zware terrein bemooilgkte de vervolging Het detachement keerde door Welja naar het bivak te Trieng terug waar het 18 dezer aankwam Op dezen tocht word het voortdurend beschoten Bg do beantwoording van het vgacdelgk vuur logde het zescn dertig vganden neer Aan onze zgde werdei twee man gewond Het detachement had te Bentong te vergeefs op de kolonne van den lo luitenant W B J N Scheepens gewacht Ken telegram van den 22a berichtte daarna De kolonne onder luitenant Scheepens keerde ovor Oeumpan en Tangso naar Pedir terug Op dezen tocht bielden de marechaussee twee vrouwen a£n Vgt en twintig vyandelijke Atjehers werden neergeschoten waaronder vier bendehoofden Aan onze sjde werden vier man gewonAi Dertig geweren werden buit gemaakt waarby een karabyn vroeger van de marechaussee geroofd Do Ie luitenant der marechaussee J H C Vastenou verraste in het Pedirscbe de schuilplaats van Habib Uelaboe welk bendebootd met veertien volgelingen sneuvelde Op den sluitingsdag der Dusseldorfscbe tentoonstelling is Maandag meegedeeld dat zg die bggedragen hebben tot het garantie funds niet alleen hun volle bydragen torug ontvangen maar dat ook een fonds van een kwart millioen mark f 150 000 was gevormd dat voor weldadige doeleinden gebruikt kan worden Dan was er verder nog een niet onbelangrgk overschot Tot 15 October was de tentoonstelling door 4 8H2 459 personen bezocht en aan entrees byna 2 millioen guldon ontvangen Uitgedeeld zjn 216 gouden 447 zilveren en 656 bronzen medailles De Vereeniging van QemeentevBldwachters in Nederland heeft tot den Raad der gemeente Krimpen a d Lek een adres gericht er op wyzende dat het salaris der gemeenteveldwachters aldaar onvoldoende is benevens een lystje van gemeenten waar de jaarwedden hooger zyn Dientengevolge besloot de Raad het salaris met f 50 te verhoogen en is dU nu gebracht op f 500 Het Igkenschandaal te Indianapolis Ver Staten neemt geweldige afmetingen aan Het biykt dat een bende lykenschenners die zich door een eed onderling verbonden hadden bji eventaoele arrestatie hetzwygen te bewaren opereerde op alle kerkhoven in de steden van den staat Indiana In de atgeloopen vgf jaar werden door ben meer dan 1 200 Igken gestolen ten behoeve van geneeskundige colleges die er anatomische proeven mee namen Sedert Juli yn alleen te Indianapolis 315 lyken ontvreemd Een lid van de bende verried de eedgonootou waartoe geneeskundigen van naam moeten behooren Het eigenigke stelen geschiedde door een troep onontwikkelde kerels die goed betaald werden door hun coltoga s de medoplichtigo doctoren en tandaitsen Bovendien behielden de eigenigke Igkenstelers de kleederou en alles van waarde wat zich op do lyken bevond Behalve doctoren en professoren zgn ook de directeur van een kerkhof en een aantal nachtwakers en doodgravers by het schandaal betrokken Te Plymouth zou Zaterdagavond een dierentemmer zich begeren in een kooi waarin zich t ee leeuwen bevonden toen plotseling een der dieren uit de deur van de kooi sprong Alle toeschouwers snelden in wilde wanorde naar den uitgang In het gedrang werden vele menschen onder de voet geloopen en gewond Een vrouw moest naar het ziekenhuis gebracht worden Inmiddels had de leeuw zich een veilig plaatsje gezocht tusschen twee wagens waar men hem gemakkelgk kon vangen De arbeider P S te Dassen blgkt workeiyk het slachtoffer van een doodslag te zijn De marechaussees hebben de vormoedelgke daders die hun slachtoffer met een stnk hout op het hoofd sloegen gearresteerd Nader meldt men De moord is gepleegd na eene ruzie in de herberg van G van der Pluym Zondagavond werd S achtervolgd door den 23 jarigen Antonie Pelikaan en diens kameraad de Wit Deze laatste beweerde dat F hem neersloeg met een panr knuppelsla n Do aanleiding moet zgn eone veete doordien Pelikaan tevergeefs dong naar do hand van de stiefdochter van S Ken verzekert dat Pelikaan heeft hekend Stadsnieuws GOUDA 22 October 1902 In de drie onder stemdistriclen alhier werden heden ter verkiezing van oen lid der Tweede Kamer hot volgend getal stemmen uitgebracht Stemdistrict Gonda I Uitgebracht 745 stemmen Van onwaarde 9 Uitgebracht weiden op de hh H iJorter 56 M M Schim viin der Loelf 321 S de Vries Cz 328 U A Zelvelder 31 Stemdistrict Gouda II Uitgebracht 490 stemmen Van onwaarde 4 Uitgebracht werden op de hh H Gorter 44 M M SobMr an der hoeü 146 8 de Vries Cz 269 C A Zelvelder 27 Stemdistrict Gouda III Uitgebracht 581 stemmen Van onwaarde 4 uitgebracht werden op de hh H Gorter 40 M M Schim van der Loelf 210 S de Vries Cz 306 C A Zelvelder 21 De volledige uitslag zal onze lezers heden avond per balletin worden toegezonden VERGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrgdag 2t October 1902 s namiddags 1 uur zoo noodig voort te zetten des avonds 8 uur Aan de orde De benoeming van een wachter ilor ophaalbrug over de Karnemelksloot Ing St No 105 Do ontwerp begrooting van de inkomstenen uitgaven der gemeente gasfabriek voor 1903 Ing St No 74 De ontwerp begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor 1903 Ing St Nos 82 97 en 104 en Algemeen Veralag van de rapporteurs der afdeelingen van den Raad Heden is door do politie alhier een loteling uit Ouderkerkerk in arrest gesteld welke bg verschillende café houders glaasjes en een potje met 17 k 18 lepeltjes zich wederrec teljk had toegeëigend Heden werd do beer K F Spaarnaag geboren alhier aan de rgksuniversiteit te Leiden bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid met een academisch proefschrift getiteld De toekomstverwachtingen van Jeremia Door de politie te Rotterdam is in Crooswgk onder Nieuw Terbregge aangebonden do 14jarige raeubelmakersjongen C A S die de ouderiyke woning alhier was ontloopen Beroepen by de Nod Hervormde Kerk te Stolwgk tooz ds A H Scholte te Zuid Scharwonde Te Moordrecht is Zondagavond by P H een alleenwonend man terwyi hg naar de kerk was ingebroken Door verbreking van de sluiting der deur is men de woning binnengekomen Eenig geld wordt vermist Luai BvioBWEiDE Donderdag morgen kwam de veehandelaar C van Dam uit deie gemeente van de markt te Oonda ryden Bg de Waaierssluis schrikte do hit voor eii daar liggende schuit met hooi waardoor de geheele boel onder in den IJseldijk terecht kwam met G Kazins en H Kazins welke meereden Genoemde koopman kwam zoo terecht dat hg niet kon loepen de andere personen kregen kleine kwetsuren hit eo rgtuig zonder averg Krimpen a d Lee De gemeentenM alhier heeft aan den heer G Strave tTtim wonende te Schevoningen tegen 1 Januari 1903 ejrvol ontslag verleend als gemeentegeneesheer aldaar en goedgevonden dat de praktgk tydelgk wordt waargenomen door den heer W Mars arts Rechtszaken Do rochtbarjjjte Rotterdam veroordeelde gisteren G A 41 jaar zonder beroep i te Schoonhoven wegoas eenvoudige beloe daging van mr Oreup advocaat en kassier te Schoonhoven tot f l boote subs 5 dagen hechtenis Verder werd hg veroordeeld tot betaling aan de beleedigde pariy ter vergoeding der schade door dezen in eer en goeden naam geleden van een bedrag van 50 cents en werd bevolen do lanplakking van het vonnis in twee exemplaren en wél het een aan het puleis van ju stitie te Rotterdam en het ander aan het raadhuis te Schoonhoven alles ton koste van den voroordeelde m H 23 jaar schipper Ie Lekkerkerk wegons mishandeling van een ambtenaar tot 7 dagen gevangenisstraf Niet aanwezig was P B 26 jaar veedrijver te Gouda Met P II 26 jaar sjouwer aldaar had hy in den nacht van 29 op 30 Juni op de Onwe üouwe den persoon van J W S uit Stolwgkerslnia ontmoet die den voorafgaanden dag te Gouda was uitgeweest en onder den invloed van te veel gebruikt gcestrgk vocht was gekomen Beiden hadden zg loon S mot geweld aangegrepen en op den grond geworpen en hem zijne portemoniiaie afgenomen waarin zich bevonden een ryksdaaldor twee guldens en enkele centen Wegens don zeer ernstigen aard van het misdrgf wefd voor ieder één jaar gevangenisstraf geëisclit Kaiiiuii ï icolil Guuda Zitting van den 22 October 1902 Jachtwet G L te Leiden f 3 snbs 2 d met verbeurdverklaring van den niet in beslag genomen visch met bevel tot uilleveriug of te betalen f 0 50 snbs 1 dag S J to Reeuwgk f 1 subs 2 d Reglement op du Wegen en Voetpaden in ZuidHolland G W te Waddinxveen f 1 snbs 1 d Ai V D te Waddinxveen f 6 snbs 2 d A P te Waddinxveen f 1 snbs 1 d P J B te Waddinxveen f 3 snbs 3 d Reglement op de Wegen en Voetpaden in ZuidHolland en Algemoene Politie Verordening voor Gouda J V O te Reeuwgk f 3 snbs 3 d Reglement op de Wügen en Voetpaden in ZnidHolland en art 435 W v S G C te Zevenhuizen f 1 f I 5 subs 1 d + 5 d M Algemeene Politie verordening voor de ge wt meente Gouda M J Z te Gouda f 3 snbs 3 d J L te m Gouda f 1 snbs 1 d G v G te Utrecht f 1 snbs 2 d W J S te Gonda f 2 subs 2d P M te Stolwgk f 1 snbs 2d A S te Gouda f 1 snbs 2 d Algemeene Politie verordening voor de gemeente Nieuwerkerk a d IJssel T V d L te Woerden f 1 snbs 2 d Art 426 453 W v S J v d W te Gouda 2 dagen hechtenis Art 431 W V S G C H te Gouda f 2 subs 2 d Art 431 453 W v S W E te Ouderkerk a d IJssel f 1 I 2 subs 2 X 2 d Art 447 W v 8 3 H te Gonderak en G V H te Stolwp no 1 2 X f 1 snbs 2 X 2 d en uo 2 1 1 subs 2 d Openbare dronkenschap P V t V L 8 beiden te Gonda 0 v jN te Rotterdam J N te Ouderkerk a d 4 IJssel G W V d P te s Gravenhage T K te Haastrecht D M woonplaats onbekend ieder f 1 subs 2 d E L F te Goudaf 3 snbs 3d JCKenDLB beiden te s Gouda ieder f 2 snbs 2 d 4if Openbare dronkenschap 3 maal gepleegd i J P V E te Rotterdam 3 maal f 2 t snbs 3 maal 2d f Openbare dronkenschap bg lo herhaling G S te Zevenhuizen f 3 snbs 3d Openbare dronkenschap 2 maat gepleegd P P woonplaats onbekend 2 maal f S sube 2 maal 3 d Openbare dronkenschap by 6e herhaling J L te Gouda 4 dagen hechtenis Odol Hoidwater illeei echl lo oni PitntfliMul Nonveauté s in Dassen PAEAPLUIES voor Dames en Hoeren A VAN OS Md Taillear KleiwerE 73a GOUDA Teleitk OH Mo 3Ê ilenrs van Amsterdam Vrkri Slotkn 80V Vi M IV 8 l 971 97 80 m 9i 81 IS OCT ViniauKD Gert Nad W 8 V iito di o dtrc Silito dito dito 9 llolloi OW OoQ ll ll8I S4 tllib lasclir fTiQg IBflS SL 5 OotTlïm OW m papier 1888 dito io BilverlBSS I PiiaTVeA Oitl met ooupon 8 dil ticket 3 87V 89 6 l 1041 30 90 88 878 416 8 yi 10 uo 8 i 108 118 18 S9 10 ltD l lil Obl Biunenl 18 4 dito Oeeons 1880 4 duo bij R ilh 1889 dilo bij Hop 188K 80 4 dito m ou i leou 1683 6 dito dito dito 1894 5 Sl iüJS P r ct irbuld 1S81 4I UKKIlJ Oepr Couv loou 18110 4 Oe It eninif icrie D Gec leeuin serie G i ilDAr Kp i oWg 189 Mlilco Oli ILSoh 1890 Vbhizdila Olil oil ip 1881 4 A4ITIBD M Obltgntieu 18wS SRoTTlEDAll Sted leeu 1894 3 MiD N Afr Hiade v Mod Araodib Tab Ug Cerlili iiteaDeli ICutaohappij dito Am Hypotheekb peodbr 4 iGalt Mg derVorstoa und i i Or Hypotbeokh pandbr 4 i Kederlaadsrhe banli Mind Ked Handelmiiatich dito N W k Pao Hyp b pandbr SHolt Hypotbeclib panrtbr 4V ütr Hypotheekb dito 4V OinBNE Oint HoDf baak aand RusL Hypotheekbank paudb 5 AvamlKa Equt hy poth pandb 4 Maiw L G Pr l i n eert 0 NiD HoU IJ 8poor w Mij aand Uü lol Bipl T 81 Spir aandKed ïod Spoorweg m aaud Ked Zaïd Afr 8pii aand 8 dito dito dito 1891 dito 4 Itauiapoorol lS87 89AKoU tZuid llal 8pwmij A H obl 3 POLKH Warackau WeoDen aaud itoaL Gr Ruai Bpw H j l oU 4 Baltiaehe dito aaod 98 u 118 140 1011 I 107 lOS 104 lOl 10 1011 1081 11 Vu 117 lOi Faatowa dito aaad i IwaDK I ombr dito aand B Kunt Ch Aiow Sp kap obl dito dito odUk 4 AHimiKA Cent Pao Sp Mij obl K Ohio k North W pr C t aanl dito dito Win 8t Peter obl 1 Denver It Rio Gr Spm eert r a lllinoia Central obl in Koud 4 Loniav k Nashvilli Oer r aand Mexico N Spir M Ie hyp 4 9 Hisa ICaniaa r 4 pGt pref aand N York Outaaio k Weit aan I Pono dio Ohio obli 8 ore ffon Calif Ie hyp lu goud 81 PauL Mimi k ManiL obl Uo Pao Hoof lya ob ig 8 dilo dito line Col Ie hyp O 8 Can ana Can South Ghert T aaad Vu C Ballw k Ma lo h d e O Amaterd Omnibua Mij aand der Toebmst Stad Botterdam aand 8 BiLOlz Stad Antwerpen 1687 ty Stad Brunei 1688 81 I loNO Theiu Eegultr Geaelaeh 4 i Ootniia StaaUleenig 1680 6 K K Oo t B 0r 1860S irajiii Stad Madrid 3 1888 Vni Ver Bax Avb Spoel eert I aCHIB8SEB s mmmmimi mimmm uit Indisch Hotelre elê Is poreus sneenwwit duurzaam en élégant Vooral by groote warmte een aangename Ouderkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lacht tot de bnid door zonder gevaar van sterke Cafkoeling of kouvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdryving van Sumithlame BUaondergeiohikt voor alleSport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten 4 Krimpt niet bederft niet in de wasch fe en behondt deoorspronkelgkezydeglans Verkrygbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken b j J O S MSÜM tiouda 4DVERTEi TIEN Door het verbindend worden der eenige nitdeelingslgst heeft het faillissement Van L UITBSBROEK alhier een etnde genomen De Curator Mr F H KRANENBURG Gouda 20 October 1902 ÜUkgraaf eo HoogheemradaD van RUolaDd brengen bg deze ter kennis van ingelanden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1903 gednrende veertien dagen van 23 October tot en met 5 November aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uro op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrijgbaar is tegen betaling van 25 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen dezo begroQting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus v6ór 14 November aanstaande aan de Vercenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadeiing op Zaterdag 15 November 1902 des namiddags ten drie ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Dgkgraat en Hoogheemraden van Bgnland KGBERT DE VRIES Dükgraol G J BISSCHOP Secretaris Leidon 18 October 19 2 BROODWINNING Door aankoop eenér Boerdery wordt terstond ter overname nanyebodeti eeiie zeer beklante Zaak in MELK BOTER KAAS en KRUIDENIERSWAREN met aanverwante Artikelen welke een goed Bnrgerbestnan oplevert on gelegen op een der drukste standen der stad Rotterdam Adres met franco Brieven onder de letter D aan PP TERS Boekhandel Langewarande te Rotterdam s ar uinose iUeer plamtmarMg verêlerIsIngtmMdel De heer H W C van Beek Kinkerstraat 196 te Amsterdam schrytt Vest Ik had een zennwachtig gestel maar door het gebrnik der Sangninose is myn gestel veel verbeterd de eetlust is opgewekt mgn slaap verkwikkend geworden Ik kan de Sangninose aan een ieder aanraden als een middel dat de zenawen bnitengewoon versterkt o De Sangninose is aangenaam van smaak en licht verteerbaar Men neemt twee maal per dag een eetlepel dan duurt een Sacon tien dagen en zgn de kosten 12 i il 15 ets per dag Want de flacon kost 1 50 of bg het dozyn genomen f 1 25 p fl Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven en J ZIELSTBA Turfmarkt TE HUUR Een ink BOVENHUIS voorzien vangasen waterleiding aparte opgang gelegen Wgdstraat 168a Te bevragen S v CREVELD Jr Wydstraat 168 m 8GHIEDAMMEB Her kt Verkr gbur b t M PEKTERS Jz N B AU bewjji TUI eohtüoid u I p o het en kurk itoeda roo CHICPAM I i i n 90 n n lor Firma p aopps NIGHTCAP FostljjsteD WiDterdieQsC aanwijzende het tijdstip waarop brieven cdb ten postkantore moeten bezorgd worden zoowel voor binnen en buitenland als voor Oosten Wesf Indië z rcij ti baaj JO CENTS per Exemplaar bij de Uitgevers A BHIKKMAP4 en Zn Op de groote tentoonstelling in Brenian 1901 werd aan de wereldberoemde eehte Russische Yetza bnard en haarbalsem Ie grooie goiideu medaille toegedeeld De bnard groeit op gladde gezichten en het haar groeït op de kale plaats op de hooiden De wereldberoemde echte Russische Yetia lialsani bewtrkt de ichoonste volle baard of kno ei alsmede haar op hel hoofd Verltuiet Onschadelijk Volkomen garantie voor terUHbetalmg van het geld indien het met helpt volgt hiermede Indien htt niet waar is betaal ik 500 Gulden aan tien koopcr Pry voor sterkte 1 3 Gulden Sterkte II 4 Dolden j Cents Sterkle lil werkt iu i 3 weken 7 Oulden tOCent Wordt overal in de wereld verioiidcn met ge brmksaanwpiing on bew t Tan garantie m alle talenvan Eorop legen ooruilbetaliug of post oorschüt vanhel Skanilinavisch Hoofddepot ItepresfnUiil roor IJuitaohl nd en Holland llAltHY NIKLSEN Uansjmarkt 9 HiVBOto 185 Doitachland Indien men zich vereenigt om meerdere bassen te koopen worden zy altyd franco gezonden Van Ie talrnke eerendo dankschryven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U my i bussen fan Uwe echte balsem van de sterkste kracht te lendenwelke eenige van myne kennissen mj terzochl hebben te Jwiorgen Uelyktydig beechoawIk het als myne plioht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welkeik onistraeks eene maand geleden van ü kochl Iieeft wonderwerken gedaan zij heelt niinamelgk mijn hanr terng gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil oerlyk toestaandat toen ik het eeril van Uwe bnlaem hoorde spreken had ik er niet veel verlronwen in wol 19 waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot baard verholpen had maar ikgeloofde dat het eene onmogelykheid wan zju haar terug Ie verkrijgen alg men het eensverloren had ma r nu kan ik werkelyk zien dat ik my vergist heb Nooit zal ik de woldaad vergeten die U mji beiie n hebt Nog een mgn hartSyken dank U knnl gelovendat ik O vele koojiers verschaffen zal Met hoogachting Ann Jensen Nausensgade 24 B 4 Copenhagen De van II verkochte baardbalsem moet bepaald de grootste uitvinding van het 19 iaarhuuderd zyn aangezien ik dezelve terkte lil slechts korten Igd itebezigcl heb en dasrbg de schoonste volle baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieder elkeeen spoedige baardgroei wensoht recommandeereu kan eeiie bus van de echte balsem tebeproeven P Hansen llerluf Trallesgade 1 3 Copenhagen mg van baard my an colleffim aaubevolra ia rsraoek bu8 sterkte iri te zen ien Ik ben nu 27 jaren oud Ik HomtDds DBauffenanm im Irnn M l t l r Aangezien Tw middel tor verkrjjging van baard mi ik Ü hiermede my ten spoedigste eene BoogachteutI L maar heb nooit baard gehad h twelk somtgds naaugenaaro zgn kan P Saltvik Sergeant Kaï ord pr Alten Noorwegen De baardbal em welke ik onivangen heb was zeer goed toen een van myne kennissendit hoorde verzocht hy iny ten spoe li ste eene bus sterkte 111 la laten komen wolko ikhiermede bestel J StenstrSm de stoelfabnek Vernamn Zweden lk verzoek U mg eene bus te zenden vao deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mgn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zg reeds op my gehad h ieft en nu ook eene proef nemen wil 11 Madsen luitenant m de Deeueche armee Copenliagen Na eene bus van de echt Tetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkrezm uitstekend resultaat Mgn haar verkreeg reeds na oe eerste behandeling een mooi krolsai even als het blank en week g worden is Ik hespesr tegelgk een zeer sterk verfrisschend gevoel iu de bodem van het hoofd en ik ben mgne zenuwachtige hooldpgn geheel en al kwyt geraakt Ugn haar is buitendien voller en langer geworden Uet hoogachting lUevronw Ingeborg Nielsen Lundsgode 7 Copenhagen Dese naamteekenlng Is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is bet vervalsoht en sonder garantie I t ijj Het groote aantal zenuwkwalen gaVMUB KHMl a prakUlk lilkte rd hBidvHMi i 4 i le l4 coavoal pc a dat vui mq door ten Itrtndor gi OVER ZENUWLUOEN en BEROERTE fattfiidliilac T M li t h M MMMMaiU iigka ii sr nu KtBv hoofdpÜn ftf tot ds voDrHfg ftD lek BtMbflD nTanapoplaiU b ntBb ro rU toe trotH rM t itMdt ilt Iddaldii door dfl medUnha etM rb p wuifewatid B nt un d n nleawn tjjd ko l H ter to d t tlJ door h t fabrnlk makMi vtn don MRvoadlKjitflQ sg lunslljk mat d hwd mm pb vlo1a iMh0 ontdakkiiifgedMn bMft dis q bondard nromitnIiiMa UMiw ovar d KcbMloweraU r r r ld flB tmrlU If fi vttaDwtiftpMll k krjBm dn hoonU AlwgKMlliif w kt Uvrai mm midMa bl fet t tl li voor da Ma MBBWiwafan UJdanda naiiMUald Dm jtMMvtlM U BltcAVo MM door dan M B OtDoiar tm OMondbatt Dr ftouta WalMmuaUTUahofaa a kanutop da n darriiidliif opgedMB In MM KH Kr aft w ril dnkrt a lil iMMl M l i le l4 Hatiimt goMMvlif vwdao workalük oUUaroiuU rMoltataa variOMM VHi aao door ten Itrlsdar jaatiinma v t bara vcBrtaialBi m itMring IXnnas kortan tt d rrada do Vlo dmk TirfirbftBen la Dit boAkja bavat nJat allam vor kat gtlul link verotaanbaro verklarlnfan outrant h t vaaon i r mmiware tharaplo m da dMmada talh Ib wanhoplfn BevaJleo T rhr faB nltweikia louj ook vindt meo duria v t BHÏtïipparfJka vaï baudHlnnn oTtdo n emo li blMt M dia kaod H i nsaivllu gtwUd lUn loomod MOliflft v i r w Iko É i laMkappalU modaaftolii tal vaa Kotnlzacbrlftoii van hoogKapI itat toDaailntadif b ondar walko f Éiaiéro ad dr ifBraMar aaiae rglykllaltk t Par i ma Ra aian 10 t la rab r tr prakllioaraM latHoaAaar uo bal krukilOBigaa paatlehl d Charmtaii lanftataralh Dr OahN ta lUtd arainaaaa ai dr arraad arta taJBIill aa P Feraitlar lanaaihetf diraataur vaa hat liQuiiial k 9 SoliaiMratb Or aabarloi kaalaal tataahla ad Eini OarsM ft if B naaiha r t r tBur ttr alvBM therariatlatka l iakHo vaar lOHWilMari ta Parlll rM tl Hanaré 33fl Conaul ci Atchaobioli mal ir t CarHi Dr tart arrwd aria d Ztrkaltt Oftar Itaktaril Jeclil med dr l Wetnati fir C Bangaval tala Fan lèra Eara Mvm dM Oaaaall Oaalral d kvaiiBa t da aaté In Fraakrijt n vela andarea Aan tllen vior aiiHivBaoMI m tr af oalnAar f m aasaMa Mia anawaebllclicld lljdan waanrau dakaBtaaktnan sUaiakraalaatakMMMB MSfalBalaabatahMfdf ila Maadaadraai FMta arUalbaarliald iajaa dfta d alMOtaaibaHI HehaMOIfc aamt on oabahaDtll a laa Undjrerdaralla lUkeadladoor baroarto fatroflan wotda MMfMfMIl Ma o gavolaoa daarraai aaala varlawaiaita oavaramm tala ratM mara latMJ aMBltQI iMkaOiallirhaid dar laarrianaa mH vaortdaraoda iHa uloktianjiia iwikta vartwaUlai vaa takdoM owl a alj ild rooda awter lanMikOMÜco kohandatiBg cairaeBt lijB BWdoor da Mkd da fc lddalay aia MtkandlagaM kndwatarknw vrUvan elërfrlaMren atoomtool of iMbades feaoa goaühif af laidclac Suaar kvaaTiarüidoa kakban an tan alotU t dia rcea grcTaalmi vwor beraarta aa iMÜrtM ttim kokkOB W MM IjBMlan ala ilsb uabaadaad amaUi aalM vdMvtaa hi kal kaaM laafM Mt dri tgUw laaa daakar wordBo vaar da wm i Aiikkaada fêt oadar hal aarkaaM aalilai Ia da aaroa bal vaa aa 1 M u 1 irtfci aa BmiwwmtfaBW aoi aa MMda lairi aM toaft Totrkaaaaa wordt üsgaBd aas BI rarMbtjBMlan B Mkarlaaaa daakar wordaa vaar da WM i Aiikkaada pi vaa krtoMilBi la m kal alofad vaa baBdaa ao vtotaa aéa U ook aan jaaia nalaiM H daodo m blaaktoM aa kraoMalaaalioldL HraaoM dM Hl kal boafd arfcaa n gaaatolljka raaetta wlllas ToarkMiaa woidl drtanBd aaiCdvalan ilch bat b voa TorBolda workja aan t aebafaa betwalk op aaanwa kaatalaM m ftuM VM aond ordt door AaaatardaM OM M BBAM dl Co Ralllfowac