Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1902

Maandag 37 October 1003 Noe 8039 lif COLLECTE Toor het BOËRGi HIILPFII DS op Maandag 27 Oclobcr 1902 41s e Jaar ans fiouDSCHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcl re a t De Uitgave dezer Courant gfeschietlt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CE T£N Tele M Xa ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere worden berekeml naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uw de niidd KEt COMITÉ Sociëteit JNS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN U GOUDA Zondag 26 October 1902 op ifUiemern verhingen Dnik Tfta A BEINKMAN Zn RAAT MOSSEL Hist rta Blijspel mei m in 6 Talercelcn Bucoeutuk van de Tivoll Schouwburg van Rotterdam Meer dan 100 innal o jrev ierd Aanvang H nur Harean f nnr riiyZEN l KK PLAATSEN f f OtA 1 aso I 03S HH Leden newono reductie Vl at be preking vim at hodon aan lvnn tmin jt 10 ctd cjtra Het konntminncnd publiek wordt nanijpradon vroegliidig hnn plnatsontebCTprcltin om reden bü do vorigo opvoorinK de zaal wft uitverkocht on velen goen plaats konden bekomen Vraagt bfj Uwrn lloekhamlelaaf een Proefnummer der NederlandHche mlgave van Do hoofdtekst van dit hallmuando IbURISL lyksrhe tydschrilt bestaat nit do He Hchrijrinii eenrr HeiHomile iiirtle die do Heer K T Fbksstr KiJipBB in opdracht der Ven nnolsrliap maakt Kik nummer is r A grUlimtreifnl nnar etgrn photn Qruphltrhe upnn Ieder Inteekennar ontvangt per Jaar on guveer 80 AnKlehtknarlen die bom nan eigen off een ander door hem op te geven anrea door oiiie rciïigers worden toegezonden Voor de eerste maal kome dcie nit versehillonde plaatsen in Arabiii Peraie Voor en Aohter IndW Birma Malacca ODI l rijt fier jimrgmij T W incl U Antiflukaarten De inteekcning is te allen tyde oi ngcsteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau Do Wereld TourUl Haarlem Wie zeker lyo wii d Kobto fc Eikel Vueao ts ontrangen i eaia u C eld en na vole pr Dfni mliigen Ui den dal gekomeu oiido dei num des uitvinden Dr Uiobaelli vervwrdi p i best machiaee iu het wereldberomid AtabblisMnMnt van Oebr StoU rok te Keulen alMht J rTOicfeiicIlV Bikel Cacao n Ttnktntsa buawn Dete Kikel Oacao is met melk gekookt een tangenanw gezonde dnnk vgor cU telijlseh gebruik een I S theelepel vu t pooder voor een kop Twcolito Als geiieealirnbiigB drank by geval ven dnrrbeo aieoits km nal i te gebrnikea Verkrijgbear by de voornMEute B Apotbekars ens Prih i Kg V K jgtrfbtujce 7T8o a aso a a 6 Q a n Iv rfc g iwoordiglK voer Kedra lend Jtillut Mattanlilwtt Amaterdam KalvcutraatlOa van de laagsclie Pru Koer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere ülaehtotlcrR van den Zuid Afrikaansebefi oorloff Deze LOTKN 4 t i per stok worden geheel bclanglooi verkr i baar gesteld door do Firma HCHKNK J5s A IIKINKMAN Z en aan het Kantoor dor Stoomboot IJo Usel Op Ie gfroote tentoonstelling in Bremen 1 K werd aan de wereldberoemde echte RusHisdie Yetza baard en haarlmlfleiii de groole oiidtïii medaille foegodeeld Ue b iard ktwM ii Kladiii gi7Jcli eu n üil liaar gmW op de kale ilaat8 o i de liuufden De wercldboroemde eehte Rosiischs Yetza U l cm bewerkt de ohcionste volle biiard of kric el Isuicil hiinrop het hoofd Verlt met Onschndelflk Volkomen ïarautievoor teranbrtalijy het geld indien het ni t helptvolgt hiermede Indien lii t niet waar is betaal ik 500 jiulilcii aan den kooper Prijn rair sterkte 1 3 Golden Sterkte II 4 Solden 50 Cent Sterkte III werkt lu a wfkeu 7 iuldeu 50Onbi Wordt overal in de wereld verbonden met gebruik nwiizing en bewijs van guranlie iu alle talen van Boropa t geu vooruitbetal iig of postvoorechot van hetSkandiuariMch lloofddepot llepren otsut oDr Üuitschhmd en Holland llAllUV NlKLüKN OUnsjmarkt 9 HiVHUBu 185 Duitscbliuid Indien men zich lereenigt om raeerderj bussen tekoopen worden ijj altjjd franco gezonden Van de talrijke eereude dankschryven en erkennende en aanbevelende getuigeuisnen volgenhier eenige weinige vertaald iu het Nederlandsch Ik verzoek U mji i bossen ran Uwe eehte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne keunissi n ra j erioeht hebben te lieznfgeu Getubtjidig bescie u Ik het als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pob iceen n De bafajm welke ik omstreeks eene maund geleden van U kocht beeft wimderwerken gedaan zjj heelt mij namelyk mun luar terng gegeven hetwelk ik geheel verloieu had Ik wil eerlijk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vorlrouwen in wel 1 waar bad ik van verschillenden gehoord wien ijj tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelgkhnid was yn haar terug te verkrijgen als men hot eens verloren hail maar nu kan ik werkelgk zien da ik m j vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U mü bewezen hebt Nog eens mijn hartel ken dank U kunt geloven dat ik U vele keepers verschaffeu zal Met hoogachting Anna Jensen Naiisensgade 24 B 4 Copenhagen De van U verkochte baardbalsem moet bepaa d de roo ste uitniidim van hel 19 iaarhunderd zijn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tijd gebezigd heb en daarby de schoonste volle baard van de wereld verkregen heb waavom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht reeommandeeren kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen rojjldel ter vorkrüging van baard mg van collegiis aanbevolen is verzoek Ü ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oud Aangezien Uwik U biermede my wu BfiunniKPi oeue uun Niemke lil e zenoen iK ben nu Ï7 iamaar helj nooit baard gehad hetwelk soiatgds onitafigenanm ai kan Hoogachtend LP Saltvik Sergeant Kaüfjord pr Alten Noorwegen Do baatdbaUera welke ik ontvan jni heb was zeer goed toen een vaA mijne kennissendit hoorde verzocht hü mij ten speeli ste eene bus sterkte III te laten komen welke ikhiermede bestel 1 Htenström de stoelfabriek Vernomo jfweden Ik verzoek U mü eene bus te zenden van deae fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mijn broeder ten hoogste verbaasd is over do uitwerking wielke ay reeds op mü gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen Inilenant in de Deeusche armoe Copenhagen Na eene bus van de echt Yetza haarbalsera gebezigd te h liben ben ik ten hoogste jerbsasd over het boven alle veiwachtittg verkregen uitstekend resultaat M un haar verkreeg reeds na oe eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week g worden is Ik 1 espeur tegelijk een zeer sterk verfneschend gevoel in de bislem van bet hoofd en ik ben niijiiH zenuwachtige hoohlpun geheel en al kwgt geraakt Mpn haar is buitendien voller en langer geworden Met ho gBcbting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lunds de 7 Copenhagen De e ixaamtookenlng ie diegene van den uitvinder en nl op elk pakje gevonden worden anders is het vtrvalaoht en zonder garantie Fostlpten Winterlieost aanwijzende het tijdstij waarop brieven enz ten iKistkaiitore moeten bezorjfd worden zoowel voor binnen en buitenland als vimr Ooste West Indie zyn verkrijgbaar 4 10 JENTS per Exemplaar bij de lütgeyèrs A BlllINkMAiN eiï Zn ev fiOO OOO Mk £ e pBJjscQ zij a loorden Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de kannen van fle door den Staat Hamburg gewaarborgile groote icldlolerij waarin zeker U UiUioea 202 000 Uuï gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende tieldlotenj die volgens bet plan leihts 118 00 loten bevst wjn de volgende l e IlOOKSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van SOO OOI M HprijzalOOOOM 1 prijs a 800 01 0 M SSpriji iSOOOM 1 prijs a leli OOO M llUprijz 80 OM 1 prijs it 7S I00M ISSprijz iïOOOM X prijzen Jl 70 000 M ♦ priji i 1600M Ipr i a 65 000 VI 8l prijz ilOOOM 1 prijj it 0 00 M 1010 prijzen iSOOM l prijs it 55 000 M 20 prijzen i 850 M f prijzen s 50 001 M 77 prijzen k JOO M Iprijs i ♦ 0 000 M S6058 prijzen al 9M pnjs k 30 0011 M 9ll8 prijz 4160 US Ipr 80 000 M ll5 100 M 088 prijzJi78 4f l Tot al BÖ010 pnjzen De Hootdpnjb in de le klasse bedraagt Mark lOOOO stijgt mdeïekl tot h OOM in de 8e tot 60 0ti M in de 4e tot 6 00 XÏ in de fe tot i f OOfi M m ilc 8e tot Ï5 00 M in de e tot 200 00 M en met de premie van OO Of O event tot 600 000 Mark Voor de eerste prgstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts luid 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 IJe inldi elden voor de volgende klaswo zoowel als de juiate Irjst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien an het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer m de loterij ontvang ongevraagd onmirldellijk n t de plaats gehad hebbende trekking do officieele tr kïEingsUjst Ue ult tet lil luie € 11 verzeiiilhif van ftryzen geschietlt door mij direct en prt ipt aan de winners en onder de strengste gefi eimhouiiing ledere twuclling kan jnjli eenvoudig per poatwissel opgevetC ook tegen rembours Men ycndu ich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaat hebbende trekking zoo 8i oeflig mogelijk of uiterlijk tot 30 OCTOBER met vertrouwen tot Samuel llecksplier Senr Hankie en Wisselkantoor in HAMBURG Uuitscldand Thierry s Wonderbalim in tlo ifuliüvl treruM liukond on jïorcM iiid JiKn ertroffuu miiIt üJ tegen alk It O r s t L O tl r1 I e I r r Vaatziekten enx Inwettdig vxfowtil aln ook uitwendig iu bijna lie xiöktogovallen mot a ovA evulg aan to woudmi PrU er flacoa t 1 per posi f 1 Ift Thierry s Wondendf he tt eon nIsHog o n k o n it o r a ii o e 8 k r n e h en hoUzaine wurkiug Mankt moosta alke pijnlqke an ïevaarvullo operatiö goliool oforbodig Mei deze zalf werd ou 14 jtiar oud voor uiDceneeslIlli IceiluuUen beemc ZHet on oulauKS oou bijna 1S £ jaar kankerlUden en o lirewKt geuoziag en roriachtmg der pijueii bij womlun ontatukiugon enz van allerlei aaide Prijs i er pot f 150 per post f 1 60 ontnial Depot voor Kederlimd Apoilmk r H¥ m Si l KK lUjkiiiS Aiustertluu Wist endepAt ii bettal le men irrct iitn itie chutcunBpotbck U A IHlHtltY lu Prvgni bel Hohiticli Otirterroicli o QetieTc proipectiiK ir ontbideH bij het Centrttl t epAt iMOider Koltin 8 1 matêrtlBni Kclil ZtM iiwsclr Tarwebrooil f eent de K G k SLEGT Of ta TcM0 HUlu4n ocA w Hagc iHi PriflM Scl wa pp ttaar h lM Gte SMla GtaatcT Mt toi l a a bail nUdclcn wor h t oukr mMM h arig poittn aa aUt nran akbnrd Hnrea Dame V NIKU WE HAVEN 27 0oBda Bulteiilaodsch Overzicht De mededeeling door lord Cranborno in het Lagerhuis gedaan betreftende versterking der troepenmacht die tegen den MadHollah ageert werd in het Lagerhuis met gejuich ontvangen Volgens de Daily Chronicle die het bericht Bit Bome heelt bestaat er bg de Italiaansche regeering geen plan tot deelneming aan do expeditie in Somaliland al zal zjj den Britachen troepen toestaan het grondgebied van de Italiaansche invloedsfeer te betreden Voor de veiligheid van de op 60 1 mijlen van bet terrein der kriigsoperatieu gelegen Italiaansche koIoniSn wordt geen bezorgdheid gevosld De Times meldt dat do medewerking der Italiaansche regeering niet gevraagd is maar wel doet deze stappen bü den Ncgns Menelik van Abessinié om hom over te halen evenals in lOtX een expeditie tegen den Hallah uit te rnaten Met betrekking tot het ontworp toltnrief biyit in de Uuitscbe politieke kringen de grootste verwarring heerscbon Ook gisteren werden door den Sgkadag weer beslnlten genomen welke voor de regeèVing naar laid van Von Billows plechtige verklaring onaannemelgk zijn De minimom invoerrechten op gerst en haver werden door den Hgksdag vastgesteld op rosp 5Vj M en M zooals door de commissie was voorgesteld Opnieuw z jn dus do waarschuwingen van Von Bttlow in den wind geslagen Toch schynt de regeering er nog altijd niet aan te denken de wetsontwerpen in te trekken ofschoon dit met het oog op haar prestige hoogst wenscbolijk icbjjnt Wat het eind van de geschiedenis zal wezen en hoe de regeeringsontwerpen er in derde lezing zullen afkomen blijft een raadsel waarbij bet nog te bezien staat Of de ontwerpen bet wel tot de derde lezing zullen brengen De aangekondigde obstructiepolitiek van sociaaldemocraten en vrijzinnigen die tot lederen prijs een verbooging der graanrcchten trachten te verijdelen zal de laak van rijkskan clier en regeering niet gemakkelijker maken Sn wat men in Dnitschland door een ob structiepolitiek en op de lange baan schfliven weet te bereiken is indertgd gebleken nit het lot der kanral ontwerpen in den Pniisischen Landdag Wanneer men het oordeel der verschillende Duitsche hladen over den hnidigen parlementairen toes and vergelijkt blijkt dat ook de persorganen niet recht weten wat bet lot der regeeringsontwerpen zal liJn en welke FEViLLElOX MoveUe Pario itonil vuurrood bezweet trotieh op en toeo Irida zich vCTwijderd had barstte hij in eeq onderdrukt gelach uit beet zich op een vmger wreef zich in de handen stampte met de voeten begon oprneuw te lachen en de oogen len hemel slaande riep hQ in blijde verrukking O God o GodI xni Het was in Irida volstrekt niet opgekomen dat er achter dïc groote verlegenheid van dien knaap iets verborgen was en dat is niet te verwomlercn Wy houden knapen attijd voor jonger dan zjj zijn en wet omdat ons gewoonlijk als wij te zien en met hen omgaan de ware graad van ontwikkeling en gevoeligheid dien wij op hun Icettijd h ióeD niet voor den geest staat Als dit altijd bet geval was zouden wij ons bijvoorbeeld bijna allen herinoenn dat wij ala kinderen in onze tegenwoordigheid prekken hebben hooren voeren die wij nu in tegenwoordigheid van andere kinderen niet zullen herhalen en toen verkeerden degenen die ze voerden in de vaste overtuiging dot w j SC niflt begrepen wij begrepen echter oplossing der moeilijkbeden eigenlijk het meest zou zijn aan te bevelen Over de verwerping van het voorstel om de Deeosche Antillen aan de Vereenigde Staten te verknopen verneemt de Daily Telegraph Tot op het laatate oogenblik was ds uitslag twgfelachtig daar èén lid nog niet besloten was wat hg zou doen eu twee leden ziek waren van wie hot niet zokcr was of zij zouden komen De opgewondenheid was groot De zieke leden waarvan de eeno 79 en de andere K7 jaar oud is moesten reeds weken lang hot bed houd n Dinsdag werden leden door de politieke leiders afgezonden om hen naar Kopenhagen over te brengen beiden woonden meer dan 150 mijlen van de hoofdstad In ambulance wagons di geplaatst worden op de stiomboot welke vnn hunne eilanden naar lutland vaart worden zg vergezeld door hunne geneesbeeron naar Kopenhagen gebracht Een uur voordat do vergadering begon werden zij steeds in do ambulancewagons van bet hotel naar het Lasdsthing gereden om aan do stemming te kunnen deelnemen Zoo werd voor de twroedo maal mot 32 tegen 32 stemmen besloten de Antillen niot te verkoopen De opstand in Macedonië schijnt Voorbij De Turkscbe troepen zijn er in geslaagd de benden oproorige Macedoniéts en Balgaren langs do 8troema terug te jagen tot gene zjjde van den Kresna pas Zoonis de militaire overheid dacht hebben zg zich daar verspreid en beginnen zij terug te trekken over do Bulgaarscbe grens De Turkscbe troepen hebben bevel gekregen alle hardhandigheid bij het onderdrukken van den opstand re vermijden vooral tegenover de Bulgare die om zoo te zeggen door de opstandelingen gedwongen z n de wapenen op to nemen B uitzondering volgt de Forte eens do verstandige politiek van geen onnoodige verbittering te wekken De ambtenaren bebb6n bovendien strenge orders om de Mohaininèdaanschc beviilking tot kalm e te brengen piet name dePomaks die erg gebeten ziJn op de Christeoen Mocht onverhoopt een winterveldtocht noodig zgn dan zal ICdbem pasja het bevel over de Turkscbe troepen in Uacedonit kragen De Sultan hecht groote waarde aan het bezoek van vorst Ferdinand in verband met de pacificatie van Macedonië even goed als zij on hicMen ons alsot het met zoo was De bevauelijkhcid van kmderen loopt Ujna altijd de aandacht der ouders opvoeders of van wie reden heeft om hen nog eenigen tijd met iets onbekend te laten vooruit de voorzorgen komen morstal te laat en alle kinderen zijn min of meer hiiichelaars van het oogenblik af dat zy beginiwn te efstaan tot het oogenblik dat men begint te vermoeden dat zij verstaan en hunne iHiidielariJ wordt des te fijner en dieper naarmate de nieuwsgierigheid grooter en meer teleurgesteld wordt Hetzelfde is het geval met genegenheid Een jongen van veertien jaar Als iemand dit aan Irida zou gezegd hebben zou ze uitgebariOen zijn in dien hwtetijken helderen iach die maakte dat haar kleme slaaf haar steeds met open mond moest aanstaren XIV Riconovaldo was meer Man geérgerd ja beleedlgd over de toenemende onverschilligheid van Candida hij bleef zich inwendig kwellen en zon steeds op middelen ora die te overwinnen om zelfs ta trachten haar boos te maken als het niet anders kon en zich openlijk te doen verafschu wen als zij maar ophield met zich z te gedragen alsot zij niet merkte dat hij bestond Want gelijk Leopardi terecht zegt de mannen dulden den haat en beroemen er zich somtijds zelfs op maar weinigen zijn sterk genoeg om kalm te blijven bij de overtaiging of een vermoeden van onverschilligheid om atet alle middelen ült VVashmgton wordt aan een Amerikaaoach blad gemeld dat Koning Oscar vu Zweden als scheidsrechter in het geschil tasKhen de Vereenigde Staten en Duitscbland over Samoa beslist heeft ten gunste van Dnitschland Kouter voegt hier bg dat een dergelijke boslissing in officieele kringen to Washington een zeer slechten indruk zou maktn aangezien daaruit zou volgen dat een natie die zich genoodzaakt bovft gezien treeden te landen en halve wilden te beschieten ton einde baar eigen onderdanen te boschefmen zich schuldig maakt aan een ongeoorloofd machtsgebruik De trongo toepassing van dezen stelregel beweert men te Washington zou do Voreenigdo Staten treffen in bun optreden in Centraal eu ZuidAmerika en Wost ïndié Men verwacht dan ook dat Vmerika terwijl hot zich zal onderwerpen aan de too te kennen schadevergoeding levens zal verklaren dat het zich door deze nilsiraak niet gebonden zal achten noch liaar zal beschouwen als oen precedent Verspreide lierielilen KaiSKituK Da Senaat hooft do beraadslaging geopend over een voortitel bedoelende onderdrukttif en verbod van bol twuegevccht De minister van eeredienst hooft het traktement van den vicaris generaal die aan do onderteekening van do bibschoppen heeft voorgelegd hot verzookschrilt aan Kamer en Senaat ingebonden en tegelijkertijd aan kardinaal Perrand gezonden een scJirgven waarin de nitnoodiging ora tegen te spreken het gerucht als zou hij zich van don kansel beleedigend hebben uitgelaten over bet huidige bewind Volgens een der Parijsche bladen zon do minister van marine dozer dagen zijn liandteekening gezet hebbon onder oon stuk goedkeurend een hostelling aan do Franscbe industrie ten bedrage van honderd millioen terwijl ble k dat door den kabinetschef een zoodanig stuk niot vuiirge Icgd was zoodat I olicton het document dadelijk verscheurde met de gejasting van een streng Onderzoek en de belofte voortaan beter toe te zien wat ter onderteekening voorgelegd wordt Te Béthnne zijn gisteren vior geweldplegonde stakers veroordeeld tot een maand gevangenisstraf vier tot ncbt i veertien dagen en één wegens het dragen van verboden wapenen tot zestien fr boete te beproeven zich dn irvan te iK vnjden en zelfs als het noodig is daartoe lot lage han telmgcn af te dalen En dit rnocnt biJ Iwra meer tlan b j eentg ander het geval zyn hi die behalve zijn aangeboren angst om voor dom en onl eduidend gehouden te worden het hoovsardige bewustzijn zijner schoonheid had en nu niet eens aangezien werd Toen hij zag dat ook zijne poging ali redenaar schipbreuk geleden had werd hij overtuigd van hetgeen irida van Candida gezegd had dat is te zeegen dat lij onder dien beschcitlen en nederigen schijn hoogmoed en verwaandheid koesterde hetgeen dikwijls voorkomt bij menicben die er het minrte recht op hebben en von wie men zoo iets het minste sou verwachten Uaarofn besloot hij een anderen weg in te slaan en m od ook den onverschillige te spelen maar Candida werd steeds koeler zoodat hij het moest opgeven Toen werd hij werkelijk Iwos en ging verder hij begon haar als hij roet zijne zuster praatte door allerlei kinderachtige iKWSftardiRc toespelingen e plagen Eens liet hij zich zelfs tot d r volgende lompheid verleiden Candida was in de kamer en zjjno zuster vroeg hem naar eene dame eene wedu e van hare kennis waarom die niet hertrouwde Hoe wilt gij da dat houterige mer ich her trouwen zal antwoordde hij met op eUtaait klemde tanden ij betreurt haar man niet eens zij ii eene van die vrouwen die buiten do natuurwetten leven eigenlijk i zy wel bezien geen vrouw Om eene vrouw te zijn it hsf niet voldoende er alleen het uiterlijk van te hebben DlITSCUUSl Vanwege het departement van oorlog is gelast dat tijdens bet wintorbaltjaar in de militaire werkplaatsen niet mag overgefaaa worden tot bedanking van werklieden Door de prounciale synode der evangelische kerk to Merseburg is verworpenhet voorstel dat de geestelQkcn voortaan hy lijkvorbrandlng althans in hot storfhnis zich van hun ambtsplichten mogen kwyt en hoewel de burgemeester van Maagdenburg die oen verstandig man schynt nog wel betoogd had dat lykverbranding toch gcwisielyk geen zonde was op dat door onthouding van den geesteiyken zegen alleen de onschuldige nabestaanden gekwetst worden De vroegere afgovaardigdo van de vrgzinnige volkspartg do ledorfabrlkaqt lacobsen zitting nemend voor SleeswgkHolatein heeft zgu mandaat neergelugd omdat hg sociaaldemocraat is geworden na eenigen tjjd by goen party aangesloten geweest te zyn Het beet dat professor Koch hedenop het Internationale congres tegen de tering dat uu te Beriyn gehouden wordt zyn bcworea aangaande do nlot overbronging van da tering by runderen op menschea lal herhalen De tykskansolier Von Bttlow Is gatereu langen tyd by den kelzor gotvoost te Potsdam waarscbynlgk in verband met den hachuiyken parlementairen toestand ingovulge do joiigato votums van don lijksdag togonde verklaringen van de regeering lu jeinengde Berichten liy het laatste Stormweer zjjn er nog bg langryke verzakkingen ontstaan aan hot Zuiderhavonhoofd van do Buitenhaven te Hcheveningen Het zeoboofd wordt nu door aonvulling met losse cement on dergeiyko specie op do voreischte hoogte gebracht daarna worden de weggeslagen spoorrails weder gologd waarover de stoorakraan rUdt en do bonoodigdo materialen en de overige betonstokken verroerd wordon wolko nog by guoütigo gelegenheid in zee moeten gebracht worden om daartegen later de caissons te doen aansluiten Aan de Binnenhavenkom te Schoveningen is de recht opgaande kaaimuur nagenoeg gereed en een aanvang gemaakt met den kaaimuur en do steonen glooiing van den toegang tot de loshaveii terwgl de oxoavateur gestadig voortgaat met het uitgraven men moet er de ziel le neiijm eii het streven vsi hebl en en eene vrouw lie ilit alles niet heelt IS geene vrouw evcnibm als poppen mimimies beelden en die geheele costumes die an de kapstokken voor rie glazen der manufoctnurwinkels hangen vrouwerf zijn Maar Candida hieltl ztrh goed g en blijk van geraaktbeid geen teeken van onge luld zjj bleef onverschillig en ongevoelig als een steen zoodnt somtijds I ida die irh ook over die houdmg ergerde hare stekelige gciegden Uj die van haar broeder vocgd en zij was eene gediirhte bon4genoote Kironov ildo tot het uiterste geprikkeld en steeds hardnekkiger bij zijn voornemen volhardende veranderde noft eenmnal van batterij Van lieverlede wenl hij zachter geitemd en deed alsof hij berouw had ol had wezenlijk berouw over ZQne onbeleefde onheiwche handelwijze tegenover Candida en begon haar het hof te maken zooals hij dat too goed veistond met bevallighei ta overleg eorst lïeei bedeesd uit de vertf daarna openlijk met Warmte en zachtheid somtijds bijna smachtend K aar Candida tocmdo evenmin acht te slaan op zijn hofmaken al zij acht geslagen l d op zijne plagerijen WorJt tftrv é4