Goudsche Courant, dinsdag 4 november 1902

ö 8047 r De Uitgave dezev Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per l o8t 1 70 Alzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN itii i iKGËVi G I iNRICHriNGBS iVKI KE GEVAAR SCHADE OF 1 HINDER Kl EN VEROORZAKEN BURGEMEESTB en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de arU 6 e 7 der Hinderwet Brengen ter nlgemeene kennis dat op de Secre tarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van van Beekum te Gouda om vergunning tol uitbreiding zijner bakkerij door bljplaataing van een tweed n beeteluchtovtn in bet perceel gelegen a in de Ousthaven Wijk B No 17 Kadastraal bekend Sectie C No 2784 Dat op Dinsdag den 18 November 1902 des namiddags ten i j ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren teilen de gevraagde vergunning in te brengen dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wortlen kennis genomen Gouda den 4 ïïovember 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemdlj R l MARTENS De Secretaris BROUWER Btiileiiiandscb Uverzicht Lord Uosebery heelt Zaterdag to Edi 1 bncg een redevoering seluiAdEtn Hg zeide 1 het plan om conferentie van liberale leiders 1 te houden toe to juichen De vrfide wa tin Z Afrika gesloten volgens do beginselen I door de liberale liga aanbevolen Do voo 1 Waarden waren bijzonder mild maar 1 y meende toch dat men nog moer geldelijke 1 linlp moest verleenon Chamberlains plan I om Z Afrika te bereizen moest toegejnicl t I worden j De liberale liga was opgericht om goed te doen uitkomen dat de goede liberalen ook 1 goede imperialisten zö Wat Ierland betref meende lord Rosobery dat het niet noodig was by het parlement voorstellen in te di nen strekkende tot de instelling van een zelfstandig parlement te Dublin Vpel kans voor de liberale party om binnenkort aan het bewind te komen was er niet Het oude program der partij moest worden opgeven Uit de handelingen van de tegenwoordige regeering was het land bezig te leeren dat sociale hervormingen enkel door de liberale party behooriyk konden worden nitgevoerd Die quaesties eiscbton nieuwe methoden Op de organisatie van het departement van oorlog viel heel wat te zeggen Het plan voor de legerreorgnnisatie was veel te haastig opgesteld Hy zelf zou indien noodig niet geaar IN HET MAGAZIJN WK AÏO BSTKir zyn voorradig in verschillende soorten en jtrljuen GEYSERS eenvouclig in de behandeling en volkomen veilig plaatsing onder volle garantie Het beste adres voor GASFOENÜIZEI KOOKPLATEN GASORNAMENÏEN geregeld de nieuwste soorten GASBALL0N9 Alles tegen concnrreerende prflzen Beste en goedkoopste adres voor G VS j GLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Aanbevelend M M VAN LOON TpLEF 117 Gasfitter Dmk van A BRINKMAN Zn Soada KUNSTMIN Gouda Donderdaf 6 November HET GROOTSTE SUCCES VAN DEN DAG DE 188 OPVOERING VAN Mottige Janus TooneelHpel nit het HoUandsch Matrozenleven in 6 bedrijven van M SPBBB IV Door gi heel Nederland opgevoerd met enorm succes M Lees het oordeel der pers over dit gezelschap I Lena de Zwart Mevr JEANNE SPREE CDDDD 0 kende creatie van Jozef urlUaD Recbt door Zee Mottige Janus AANVANG 8 UUR Prjjzen der plaatsen Ie Rang niet ledon f 2e Rang niot leden t t Voor leden der Sociëteit met hnnno Dames en Kinderen Ie Rang f cent 2e Rang O cent t sCHIEDAMxVlEH GENEVEE Merk NlGELTCAf VorkrggbAar btj M PEETERS N B 1b bowiJB VBQ OClltllüKl n OMhet en kurk steudi voor CHIEDAM I ten vao doQ naam der Fi nn P HOPPE Wie zeker zijn wii d Echt Elkel Cacao te ontvangen tesamengestdd en na vele pnatueiningen in den handel gekomen onder des naam des aitvinders Dr Miohaells vervaardigd op da best machinee ia hel wereldberoemde étabbliaiement van Oebr StoUwerck te Keulen tlicbt J rTt2ie tLeUy Eikcl Cacao n vierkanten bussen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezond drank voor d gelijksch gebruik een t 2 theelepels van t pcDder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water t gebruiken Verkrijgbaar by de voonuamM B 1 Apotbeksra na Pri Vt Ko V K pro efliusje f 1 80 TöJo o aas Oeneraalvertegenwoordiger voor Keder land luliut ManenkiMit Amaterdam Kolvcistraat 103 iMM Nieuw onovertroSen I I ivelbakend I lltt AUeen Mht met Fabriekimerk VmÜËÊ voortdurende radicale en AnBH zekere genezing van alle zelts flJISH de meest hardnekkigü xenuwkSTfl Hekten vooral ontstaan door KS B afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale enesing van elke nwakte Uleel lüoht ÖeuaQwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn sleohte BpgBvertering Onvermogen Impotene Pollutione eni Uitvoerige proBpectusaen rnjaror feBcb fl 1 fi 2 fl 81 diibbolo floBi h n Cl i CendailUepm Matth v d VoRte Znltiwrnnvl Dtput T M Olóban Co Kottordam V Happol B Orttvenhage I I HalramftttB do Jtmg J Can Ilottenliim WcIffV Co Gouda I on b alle droristen Zenuw en Maag lijders wordt nit overtuiging ala een werkelyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartnorlt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekb Zaltbommel VERHUISD van Oosthaveii 49 naar OOSTHAVEïl 8 VAN DER SLOOT Op Ie g roote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde eohte Russisolic Yctza baard en baarbalsem de groole goiideu medaille toegedeeld De biiarrt kfopU op gladde gezichten en het haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Ruasische Yetza Ualsem bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelijk Volkomen garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien Int niet waar is betaal ik 500 Gulden ian den koDpcr Prijs voor sterkte I 3 Uulden Sterkte II 4 ioliienöO Cents Storklo lil werkt in i 3 weken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebruiksaanwijzing en bewijs van garantie in alle talen van Europa tegen vooruitbetubug of postvoorschot vanhet Skandinaviftch lioofddepot lïepresentant voor Ouitschland en Holland HARIiy NlhJLSEN üiinsjmarkt 9 HiMBOHG 185 Uuitschland Indien men zich vereenigt om meerdere bussen Ui koopen worden y altjjd franco gezonden u i i i Van de talrijke eerende dankschrijven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlnndsch Ik verzoek U mjj i bassen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht tn zenden welke eenige van myne kennissen mj verzocht hebben te bezorgen üel ktiidig beschonw Ik hot als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van D kocht heeft wonderwerken gedaan zjj heelt mj nameliik mijn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel rerlrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zji tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelpheid was jin haar terug t verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik mjj vergist heb l ooit zal ik de weldaad vergeten die U mjj bewezen hebt Nog eens rajn hartelpken dank ü kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 iüe van U verkochte baardbalsem moet bepaald de rootste uitvinding van het 19 iaarhonderd zijn aangezien ik dezelve sterkte UI slechts korten tij 1 tfebezigd heb en daarbij do schoonste volle baard van do wereld verkregen h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herlnf Trallesg e I 3 Copenhagen Aangezien l w middel ter verkrijging van b iard mij van collegns aanbevolen is ferzoek ik U hiermede mjj ten spoedigste eene bns sterkte 111 te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtijds i naangenaam zjjn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen 11e baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed i toen een van mjjne kennissen dit hoorde verzocht hji mjj ten spoeü ste eene bus sterkte lil te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoeltabriek Vernamo Zweden Ik verzoek U mjj eene bas te zenden van dezeif lo sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien luijn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zi reeds op mij gehad heeft en nu ook eeiic proef nemen wil 11 Madsen luitenant in de Deeusche nrroée Copenhagen Na eene bus van de echtn Yetza hsarbalsem gebezigd te Vbben ben ik ten hoogste verbaasd over het b iven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mjjn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krnlsel even als het blank en week g worden is Ik bespeur tegeli k een zeer sterk verfrissohend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mijne zennwacbtige hoofdpijn geheel en al kwflt geraakt Mjin haar ia buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgnde 7 Copenhagen Het groote aantal zenuwkwalen Tan Miltf hoofdpljn af tot de voorafgaandekciiteckeneri van apoplexie h8raenb6roêrto toe troU nor BteedH alle middelen door de mPdlsrUe weteoBcliap aangewend Berat aan den nieuwen tUd kont eer toe dat ilj door het ffebrnik makeii vau den eenvondlgiten weg HJ pliyBiolOElache outdbkUnKgsdtan beeft di na honderd proefaemingen Uuu over de gebeelswereld rVrrtdla en tefwijl nlf fii wrtejuohappeHJko kringsn if hooeate beUngatelUng wakï tavaiu eene weldaad blijkt te bIJq voor d aan aennw walen lijdenda menaobbeid D se geneeiwijn ia oltccvoa den door den geweien Orflaler van Oesondlielt Dr Boman Welaamatn te TUaluifan n bomit op da on dervlnding opgedaan in eane KMarigo praktijk iMor wKMrUinc vnn h t hsafd enaaiuri iK at l merieBederlil Het d ze femoawülaa werden werkelijk aobltterende raaolUtui mkn a n alj maaku tooveel opgans dat van en door den uitvinder KeaabrevaD w rU OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE btnu B komn tUd reedi de ïle mk verHchanen Ie Dit boekje herat niet aUean vor het intliekTerataaohaïS verklaringen omtrent het we on der ti P t S S r II wanhopige gevallen verkregen uitwmking maar ook vindt men daarin i fff VJ h i deU K n uTttle ll l cbl dc dioaa dcYg nee wOae gewUd tal vao getuUBchrlftBO van hooggeplautsto genpeBkuodigïii onder welke P P dJ pplyklinlsk t Pan ruo RotiflBmont 10 sTemflreler m d dr praMUeeread geneeelitar he ïinelaen ceilloht i Che Mlon Sanltatirath Dr Coin te StatUn Brwimann med dr arrend art I tl JbhXniM Dr P Foï l r BBnaMtioar lr Dleur va hal hoi lt l to Aflo aBheimralh Dr Soherini K a eal e Io fe Bid Emr Darie med ir Bai ee9t eer ilrMte r 4 t Solvano thflrapeuttiohi InrlBhtlnu voor i nuwllid ri te ParIJi e art anor 334 Con t van A ohinbarh mJ ir te Corftt Dr BMti eh arroad art de i rknit Ofcar tabimt JoDht mud dr te Weenen Dr C Bongavel teU Farrlère Eure lid van dia Coniell Central d hygl t 4a Sant In frankrijk en vele andereu Aan allen wwr Kenawieealel ni r f minder M nc dun 1 of m KaseilWiBidc in intt voort l liv rti inliH 0 ï odo ollo iloiüioïlllio intu v nuioo lOKoni au ilo nodo oalti lenoooUadlca S h nde lït i w it ilJ nuTaoor di koko ade ifldoloa tó fnftjiidtojo oodw Mrkiiur irllyoi i oErt ro tooinlo ol o b dia a Hal ol SJw Jj k bobbpn on ton Blotto IlJ dlo vrfe o KcvMlan ▼ r beroerte nt dautM rodos bobben ▼ OKOni Sr ohU lon till 1 o lio l ógoll noM ortoovl j lo MUUt taoNlIlo tó lliloU lUorlnioo oi toMer orloo vnr U oiolï tfoUoolo pi o ooUr Kot vMrtnfa ujHoi lo io ooroi kol 0 oo ï l iXnoi I ot Hop 00 koolo 00 ïooloo mü d iodriooatocbriSo van nwIUOra Ilo ook un loon oiiliM UJoooM uo bliotnoM o trooMiloookoll ooE on oiondo lolft ooo loogt lo oooe Ilo ïiol 0 01 hot Hoon ortm on joeotolljko roootio wlllon voorkomon woidt drlnpnd Kormdon eich het boven vonnolde werkje Mu te eohaffon hetwelk op unvnf o keitolooe oo frnnoo ver ondon wordt door Anatcrdawi door M tXEBA Co HeUiniwez 42 RotteiNlani ÏÏÏÏ OBRV a RTOV Ondoiroohl bU io Surdbiu r a h tentoonotoUInx Ir Jï r llMlaflla Deze naamteekening is diegene van deu uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vtrvalsoht en zonder garantie ThisTiy a Woadnbalsïa 10 do gelioelü werolcl lielicnd on geroemd Oiiovortroffen iniddtl U roii alle U o r s t L O II E l 1 e HaatCKiHkten enz iLwomli Kootvel a s ooV uitvveudig in lujim lUe zi6kto rov alien mot poed trovultf lan to wenden l rljs H t liU ftlc t 1 per post 1 115 Thiarry 3 WoadeKalf bezit üoii alsnog o ii gekend e i oiiüeskracli en lieilzauio werking Maukt moestal elke pijidijko flü gevaarvolle operatie golieol overbodig Mol desse zalf werd oen 14 jaar oud voor oiijfeHeesUjk rehonden beeiiirezwvl en onlans oon bijna Sü Jaar kaïifccrlUden fi enezcih Hrenfii Ko eznig en verzaclitinfï der pijiion bij wouden ontfltekiugtjn onz van allerlei aard Prüs per pot t 150 par post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIENKI S N ËilS Rokin S Amsterdam Waar geen depot is bestelle men diruct aan die Schutienapolhefce dcB A THIKRKY in Pregradu bel UohiUch Oesterreich Gelieve proapectas te ontkieilBn bij het Centraal Depot tJnniler RolcinS Amaterdam Men bide hel geluk ileliand Hoofdprijs ev 500 000 Mk De prijzen xijn door den Staat gegarandeerd UllnootUginif tot deelncmiiiy In de kannen van Ie door den Staat tlamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin eker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgenb let plan alechts 118 10 loten bevpt zijn de volgende De hOOSSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van SOOodOO M 1 pnjzilO 000 M I I prijs ü l prijs è prijs è prijzen i 1 prijs a l prijs a1 prijs a i prijzen ül prijs a l prijs aI prijs 4 20 0I 0 Mol Stiprijz aöOOOM 1 l dÜOOM li 2pri z a30 UM 7 6 OOM IBBprijz a 2000 M 70 00 IM 4prijr i ISOOM I fi5 f lM M 61 prijz a 1000 M 60 OOM 1010 prijzen i 00 M i B rO i M 30 prijzen ü f O M I 50 00 M 77 prijzen il 200 tt a 40 000 M 36053 prijzen ü Wi M i a 30 0 IOM gySöpnjz i 150 14 1 4 20 000 M I 15 100 1 llOSSJ prijz i78 4P 2 1 Total 59 010 prijzen 1 Hoofdprijs in de Ie klasse bedraa I De Mark O OOü btijgt in de 2e kl tot 00 M 1 in de 3e totÖO OU M in de 4e tot fi OOO M in de fe tot 70 000 M in de fielot 75 00ri M in de 7e tot 200 00 M en mei de prem I van 00 0 10 event tot 00 000 Mark I Voor de eerste pnjatrokking die officie I IS vastgesteld kost I een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 I een hall origineel lot slechts Guld 1 7 I een kwart origineel lot slechts Guld 0 9 I De inleggelden voor de volgende klass o I zoowel als de juiste lijtit der prijzen word I aangegeven in het oHicieele trekkinyspU I voorzien van het Wapen van den Staat we plan ik op aanvrage gratis verzend I ledere deelnemer in de loterij ontvan I ongevraagd onmiddellijk na de plaats geh hebbende trekking de officieele trekkingbÜj I l e uitbctiilfny eii verztMidhiit van prüxei I geschiedt door mij direct en prompt aan d I wmners en onder de strengste geheimhoudm I Iedere bestelling kan men eenvoud 1 per postwibsel opgeven ook tege I rembours I Men wende zich dus met de aanvraa om toezending van loten voor I spoedig plaats hebbende trekking zoo 1 spoedig mogelijk of uiterlijk tot I I 20 NOVEMBER I met vertrouwen tot I Samuel Heckscher Sciir 1 Bankier en Wisselkantoor in HAMliURG I Dnitscliland 1 41ste laari£aiii £ z tak Woensdag 5 November 1903 mmm mmmt MeiiWS en Advertentiebiati i r Gouda en Omstreken Telffonn a i A D V E II T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar idaatsraimte üusknb en Adrlanopel worden behandeld moet do strjd wel niet zoo onbeteekenend zijn als de Porte wil doen voorkomen De Rilormi het orgaan der revolntionnairen in Macedonië meldt dat de Turken in één gevecht honderd dooden en gewonden verloren hebben De bedoelde nota der Turksche rogeering was echter voornameljk tegen Bnlgaryo gericht de Porte beschuldigt do Bulgaarsche regooring den upstand te steunen den opstan delingen gelegenheid te geven over de Bulgaarsche grens te vluchten en Bnlgaarsche troepen onder Bulgaarsche officieren aan I deu opstand te doen deelnemen Verschillende mogendheden hebben de regeering to Sofia tegen dit optreden gewaarschuwd on de Oostenrijksch Ilongaarsche I monarchie hoeft zich daarby thans ook aan j Doch de refeering to Sofia biyft beweren I dat zy niets doet m de opstandelingen te I steunen integendeel zy doet haar best om 1 door strenge grenbewaking iedere mogeiykI heid van particuliet ondcrstenning der opI standelingon te voorkomen eid dienden ze een voorstel in inet verandaringen in do bepalingen de pensioenen doch zy maakten aan eonceasie tegeiykertyd do voorwaarde it men dan dadeljk tot een overeen tbg zoa komen om het punt dat aan e zou worden onderworpen nl het en van het loon wilden de mynwerkers niet op ingaan lenden de gunstige bepalingen van dat svoorstel en spraken ook de hoop uit er de voordeelen van zouden genieten 10 meenden niet dadeiyk over de loon I te kunnen beslissen en op die wyze arbitrage af te zien fergadering ging uiteen en Basly heeft aan de regeering een telegram ge waarin hy namens de mijnwerkers l t een scheidsrechter aan te wyzon tegcering hoeft reeds aan dit verzoek gegeven en don heer Delafond aangoden algemeeiicn müninapcctour van do van het Pas de Calais en hot Noorden Inzending van Advertentiön tot 1 uur de inidd zeld hebben lord Kitchener tot minister van Oorlog to benoemen Ongeveer geiyktydig met lord Rosebery s I optreden te Edinbnrg hielden andore liberale 1 leiders een groote meeting in Alexand a 1palace te Londen Sir H Campbell Bannormaii I sprak over de flnancieele politiek der regee 1 ring De uitgaven dienden te worden ver 1 minderd en men moest de wilde plannen van I baitenlandsche uitbreiding beperken die I voortdurend de uabnren van Engeland op I onnoodige wyze prikkelen I i De heer Asqnilh sprak togen de Onder 1 wys Bill I I gevi wezel bokki In het bekken van het Pus de Calais heeft een Vrydag te Arrns gehouden ver ndei ng j I van afgevaardigden der mynmaatachappyen I en dor stakers tot een negatief resultaat geI leid wat de loonen betreft en ia tot arbitrage I besloten De Daitsche vcreeniging voor de handels 1 tractatsn heeft een vergadering gehouden die drdk bezocht was door leden uit allo 1 deelel van het ryk Algomeon werd do mcei l nitgesproken dat de tegenwoordig heet pide onzekerheid ten aanzien van de i teVJWiiHi i hiiiidilapttliti k voot haji4el en nyverheid ondraagiyk was en met den dag ernstiger werd zoodat het noodig was zoo spoedig mogeiyk zekerheid te krjgen over de sluiting van nieuwe handelstractaten De voorzitter van de vcreeniging werd gemachtigd den rykskanselier van de stemming in handelskringen op de hoogte te brengen Ook de vcreeniging voor de handelstractaten heelt dns met het verloopen gotyde de bakens verzet Terwyi zy tot dusver hot tariefontwerp van de regeering fel heeft bestreden spreekt zy nu niet meer over hot nieuwe tarief maar uit zy enkel het verlangen naar nieuwe handelstractaten Verspreide Berichten FrA 4KIIUK Do minister Vhn onderwys heeft met de aanbrenging vitn verscherpingen in het wetsvoorstel tot opheffing van de wotFal loux niet lang werk gehad Donderdag a s komt hy opniouw aandragen met zyn plan en van de geruchten aangaande verschil van meening tusschen e ministers onderling is niets waar Volgens do Gaulois zou er een inschryving geopend zyn ten voordeele vanden kardinaalbisschop van Autnn Perrnnd ter vergoeding va i het door de regeeringingehouden traktement naar aanleiding vandes bisschopa verkapte aanvallen op de huidige regeering De burgemeester van Trofiez Piehon senator tevens heeft t ook al noodig geoordeeld aan den prefect van Pinistère temelden dat hg niet gezind is gevolg te ge I ven aan de aanschryving van den minister I van eeredienst aangaande het gebruik van I het Bretonsch dialect bg catechismusonder I wüs daar de verlangens van den minister 1 niet berusten op wetteiyko bepalingen I DUITSCHLAND I De krygsraad te Kiel heeft den bootmansI maat Knttppel wat een voorbeschikte naaml f En voorts wordt nit Ryssel gemeld dat de I algevaardigden van de mynmaatschappüen en 1I 4er münwerkors uit het bekken van het NoorI den tot dezelfde overeenstemming zyn geI komen De maatschappycn hebben ook di ar I het beginsel van arbitrage aanvaard en be I sloten daaraan de kwestie van do verhooging I van loon te onderworpen Zy weigerden echterde kwestie van minimum loon door arbitragete laten bssliSSWl v u Voor men te ArrM met de discussie der punten begon vroflg Basly de vertegenwoordiger der mynwerkers of de inaatschivfpyen liet beginsel van arbitrage aanvaardeii Zy antM Oordcn bevestigend en dit k am bfl de loonskwestie te pas Over andere kwesties waarover eerst gesproken werd raakte men het eens Do raaatschappyen zeiden toe by de weder aanneming der stakers welwillend de verzachtende omstandigheden te zullen overwegen betreffende overwerk werden eenige toezeggingen gedaan en ook betreffende de con 1 trSle der loonen De Tnrksche regeering heeft zooala wy 1 mededeelden een nota aan de mogendheden gezonden waarin zy over de Macedonische beweging sprekend zegt dat de opstand zoo goed als onderdrukt is en dat slechts enkele schermntselicgen plaats hebben aan de Bulgaarsche grens Deze mededeeling verschynt in een zonderling licht wanneer men verneemt dat iedere trein uit Saloniki gewonden naar Konstantinopel brengt En daar alleen de zwaar gewonden naar Konstontinopel worden gebracht de lichter in de hospitalen van Saloniki Over de kwesties van een minimnml on wilden de maatschappycn echter in het geheel niet beraadslagen omdat dit h i tot desorganisatie van den arbeid zou leiden En betreffende een verhooging van loon betoogden zy hun vroegere beloften gehouden te hebben de tegenwoordige prys der steenkool stond geen hooger loon toe De mynwerkers daarentegen drongen op I loonsvorhooging aan en men besloot dat deze I kwestie zou worden onderworpen aan een I scheidsrechter I Do maatschappyen trachtten eerst nog een I anderen weg in te slaan Ten einde een I nieuw bewys te geven van hun verzoenings andera doet dan de eigenliefde dooden het ge 1 moed verharden wantrouwen voeden en afkeer en ondank zaai n Ëene kostschool opvoeding I het ouderlijke huis is geene kostschool daar moe I noch koelhsid noch haat noch huichelarij zijn I noch verdrukking Daar verbetert men voorzie 1 men geelt men goede voorbeelden heeft elkaa I lief en beanwoordt zoodoende aan zijne roeping I de kinderen worden opgevoed de menschen wor 1 den gevormd en mon werkt voorde maatschappij I Vergeef mij zoo ik wat te hard heb gesproken I en laat ons nu dit tooneel ten einde gaan brengen I Dit alles werd met zooveel warmte zóóvee geestdrift op den toon eener vaste overtuiging zóó vloeiend gef proken dat de oudelui geheel verbluft waren en niet alleen geen kans zagen dien woordenvloed te stuiten maar zelfs nadat hij geëindigd had niet terstond hunne woorden bi de hand hadden XXV I Furio riep Riconovaldo voor zijtjje ka I raerdeur I Furio kwam zoo bleek en vermager l dat men I er akelig van werd waggelende en bevende naar I hem toe I Kom Candida eens zien I O neen noen riep hij en trad weenende I achteruit ik kan niet I ik duif niet Kom I Die toon was gebiedend en Furio gehoorzaamde I Riconovaldo nam hem bij de hand en bracht hem naar boven vader en tante volgden gij hebt hem voor uw gemak zes maanden van j het jaar hier gehouden gelijk een wild dier in eene diergaarde om door de eenzaamheid te ver 1 wilderen en door verveling te verstompen ge j durende veertien jaar hebt ij hem niet de reine 1 heilzame lucht van het iamilieleven laten inade I men maar de koude drukkende lucht van een j gesticht alsof gij hem van de straat hadt opge I nomen alsof hij bij u besteed ware gij hebt om 1 kort te gaan niets voor hem gevoeld geen zorg aan hem besteed en u in het minst niet om hem I bekommerd Geen wonder dus dat die knaap me 1 zooveel liefde in het gemoed waaraan steeds de I uitweg ontzegd werd haar met geestdrift bij de eerste beste gelegenheid heeit uitgestort geen won der dal het eerste vriendelijke woord al tclovendigen weerklank btj hem vond daar gij er hem nimmer een hadt laten liooren Niets is natuur lijker dan dat het eerste vrouwengelaat t welk hem onder de oogen kwam zijn hoofd op hol I bracht daar hij nooit dames gezien had altijd I ver van de menschen gehouden was en als een I kluizenaar op het land geleefd had Offer uw I gemak op als gij eenig gevoel en verstand hebt I ga in de stad wonen breng hem in de woningan I uwer vrienden laat hem met jonge meines omI gaan maak hem vrijmoedig moedig hem aan I heb hem lief en maak dat hij het begrijpt dring I een weinig in zijn geest en in zijn hoofd door I want niet alle menschen zijn op dezellde leest I geschoeid en wij moeten niet iedereen naar ons I zelve beoordeelen En laat die manier van opI voeden varen die het gezag door koelheid en de I tucht door vernedering wu handhaven die niets FEVILLETOIM Op het punt van de kamer binnen te gaan voelde Furio dat zijne beenen hem ontzonken de jongeman ondersteunde hem en zei Moed gehouden en zij gingen naar binnen Novelle De kamer was bgna donker Candida lag te bed tot aan de kin toegedekt Furio haakte een wanhopigen gil en vloog naar haar toe maar bleef plotseling staan viel op de knieién en snikte Candida Candidal ik hie d zooveel van u vergeef mij 19 XXIV Ik zocht u zei Riconovaldo eenige uren 1later de eetkamer binnenkomende waar de beideoudelui aaten en hij sprak met een veel ernstigergelaat en op veel ernstiger toon dan hij gewoon was Ik i ilde u zeggen vervolgde htj terwijlhij tegenover hen plaats nam dat gij van alleswat hier voorgevallen ia de oorzaak zijt De oude heer stoof op Laat mij uitspreken hervatte hy ik heb uiets te zeggen wat nojt niemand u ooit gezegdheeft ot wat gij nooit hebt willen begrijpen endat is dat gij nooit hart voor Furio hebt gehad dat gij hem miskend en verwaarloosd hebt alseen vreemdeling behandeld meenende dat gij uweplichten jegens hem gedaan hadt met hem voedselen ligging te geven Laat mij uitspreken Gij helrt hem steeds voor dom gehouden en hij heeft veel verstand voor slecht en hij isvot gevoel hij overtreft in alle opzichten u zijnbroeder mij mijne geheele familie en de uwe Gij hebt hem steeds vernederd den mond gesnóenl telkens als h u een weinig liefde vroeg Candida stak den arm uit en deed alsof zij hem om den hals wilde vatten Fario sprong op drukte het hoofd tegen haar schouder en riep met gesmoorde tem O God I o God Zij legde hare hand op zijn hoofd en zij bleven geruimen tijd in die houding Op eens voelde Furio nog eene hand op zijn I hoofd en sprong verschrikt achteruit Candida reikte hem lachende beide handen ongedeerd en ongeschonden zoo als zij altijd geweest waren Furio keek streek mot de hand over de oo en I liet den blik in het rond waren vestigde hem I weder op de handen van Candida begon te hij I gen te zuchten te lachen afgebroken woorden te I stamelen gejaagd te worden alsot hij de koorts I kreeg en toen eensklaps door eene uiterste po I ging weder meester over zijne stem geworden I barstte hij m een luide jubelkreet los en stor te I zijne zuster in de armen I Arme Furio sprak zij hem liefderijk I streelende vergeef mij ik heb dit alles voor 1 uw bestwil gedaan het verdriet dat gij om mijI nentwit gehad hebt heelt u geneten nu zijt gij