Goudsche Courant, zaterdag 8 november 1902

Maandag 10 iNoyeniber iOOS o 8051 4l8 e Jaari aim n fiOUDSCHE COIMOT iMeiiws en Adeertentiehlad boor Gouda en Omstreken TderoMi H i A D V K R T E N T I E N wortlen gepla atst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel mew 10 Centen Gr te letters worden berekend naar plaatttruiiiite Inzending van Advertenfiën ot 1 uur ilec midd TeiefWH De lJitgave dezer Courant geschiedt dagelijks ttiet uitzondering van Zon en Feestdagen De prys er tirie maanden is 1 25 franco ier jmst 1 70 Alzonderlijke Nomnurs VIJF KISTEN Telepliooiiiiet GoTida Abonnement i 40 per jaar vuor peroeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aapleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bükii Intereomrasnaalbnreao Op l5 October 135 verkregen aanslai Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTEB DE VISCHMARKT v IK HET MAÜAZIJN M AVOMJSTEU i jii voorradig in verschillende noorleu vn itrifxen GBYSCRS eenvoudig in do behandoling cu volkomen veilig plaatsing onder uuHe uarantle Hot beste adres voor UASIfOHNÜIZl iN KOOKI LAÏEN GABOHNAMENTEN geregeld do nieuwsto soorten üASBALLONti Alles tegen cüncnrreereiide prijzen Beste en goedkoopste adres voor GAS GLOKIUCHTBENOODWüHEUEN Aanbevelend M M VAV l 0 TEIJ i 117 Gasfitter wntvangen allo soorten DAMES HEKKI N en KINDEK VViiiterpanloffels in bet ooriUiraiuntefa Schuea en Laarzenmuijazijii KL KI WEG E 30 tegenover de Kloiwegsteog Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Wie 2eker zijn wii i Eotat Etkel Cacao te ontrangen Mameii C ld eo na vele proiftaoi gen In den si gekomen onde den cum des uitvinden Dr Hioha Ua vervMrdigd op de best machines in het wereldberoemd étabbliaaeraent van Qebr £ BtoUwcrck t Kenlen ilieht J pTCieIziLeUsr Bikel Cacao In vierkanten bussen Deie Eikul Oacao ntt melk gekoekt een aangename genmd drank voor d gelijksch gebruik een i 2 tho lepelt van t paoder voor een kop Chooolato Ala geneeikncbtigs drank by gent van dwrrbee slnaits met water te ebrolken YerkrUgbaar bij de voomaamsta B 1ApotSsksra en p t Kft U It proo ftusjea TTM öTTm a aas Qtnenalvntteenwoordlier voor Neder = land lullut Mantnkltdt Amnterdam Kalvctstraat 103 Thitny Woadstbalssa 11 ilo i lHtelo wwn Id Imkcml n m mil OiHUwrtroffeti miililel toiji li l 10 r M I o II ir 1 1 I I H u e r I e k I r il en luwmiliï iow tl ook uuweiidl UI liljii lil okUna yiillon nm i l srüvulg aii U i i n ri s per lai im I l irr IMISI t 1 IA Ttorry a WoadsKalf liijïit 01 l ii in 0 B ukoucle eliee kri iiU 00 liuilnuna orkuin Miuikl miwalnl olke piinlgke on uttvfturvolle ojwratiw houl otorbotli f Mot rl o Mlf efX oi U jaar lul voor outeiieeslljk reboiiilcn beeiicez el on onluima mm liijna ü laar kmikerlijdeii leaeun liranai gwiMinK en voriHchtinK lor pijnen bg woiiilu oiibiU kiDi on oiiï VRii allorlüi aard Prijs por pot f 1 SO per poat f 1 80 Celitratii Dopöt voor Notiorland ikpothok I IIE VBI SiMIBliS R kin t Anutonlam nu d ul t u beiMll n JtmI dl k t pol rt d A lUlï Bm i Ppwml b 1 lloUiU 1 van dft Haagsche Pro Boer Vereenlglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN i J i per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK i Zs A BHINKMAN Zn en aan het Kantoor dor Stoomboot De IJsel j de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbakem de groole goudeu medaille toegedeeld I e bard uroelt op gladde gezichten en bet haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Russische Yetza Ualsem bewerkt dfl schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verit met Onschadelijk Volkomen garantie oor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Prljii voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II i Gulden 50 CenU Storkie III werkt iu i 3 weken 7 Gulden 50 r nt Wordt overal in de wereld verzonden met gebruikaaanwüziog en bewijs van garantie in alle talen van Kuropa tegen vooruitbetaling of poatvoorschot van hetSkimdinavisch Hoofddepot Hepresentant voor Duitschlaud en Holland H RKY NIBL8EN üïnsjmarkt 9 HiMBUBO 185 Doitschland Indien men zich vereenigt om meerdere bussen te koopen worden t uitiid franco gezonden Van de tairflke eerende dankachrljven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eonige weinige vertaald in het Nederlandech Ik verzoek U mij 4 bussen van Uwe echte balaem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen mjj verzocht hebben te bezorgen Gelijktjidig beschouw Ik hot ala mijne plicht IJ te veroorloven het volgende te pub iceeren Ue balsem welke ik omstreeks eene raaond geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zj heelt mg namelijk m n haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloreu had Ik wil eerljjk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel IS waar had ik van verschil lenden gehoord wien zjj tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelijkheid was üjn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkeljjk zien da ik miJ vergis heb l o van II verkochte baardbalsom moet bepaa d de arootate uitviodin van het 19 iaarhonderd zjjn aanger ien ik dezelve sterkte III slechte korten tjj l i ebezigd heb en daarbij I schoonste volle baard van de wereld verkrei en h ib waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenacht recommandeereu kan eene bua van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien l w middel ter verkrijging van baard mij van collegas aanbevolen ia verzoek ik U hiermede m j ten spoedigste eene bos sterkte lil te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad h Wolk omiSds onaangenaam ijjn kan Hoogachtend L P Bsltvik Sergeant Kaaflord pr Alten Noorwegen 1 De baardbaNem welke ik ontvangen heb was zeer goed i toen een van mjjne kennissen dn lioorde verzocht h j m j ten apoeli ste eene bos sterkte lil te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenströra de atoelfabriek Vernamo Zweden lk verzoek U mj eene bus te zenden van doze flo sterkte die ik reeJs ontvangen heb aangewen mijn broeder ten hoogste verbaasd ie over de uitwerking welke ii reeds op mji gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Ueeusohe armee Copennagen Na eene bua van de echt Yetza haarbalsem gebezigd Ie hibbcn ben ik ten hoogste verbaasd over het boven allo vel wachting verkregen uitstekend resultaat Mijn haar verkreeg reeile na de eerste behandeling oen mooi krnlsel oven als het blank en week g worden is Ik leapeur tegeliik een zeer sterk verfriasohend gevoel in dn bodem van het hoold en ik ben nijine zennwachlige hooldptjn geheel en al kwjjt geraakt Miin haar is buitendien voller en langer geworden Met ho gaohting Mevrouw Iiigebor Nielsen Lundsgode 7 Copenhagen H a HB nBB H Dmt ClMMh aKKiiMn unb vol n f ï VI Tl I TI MM e DIploi w M Ooud toUtoomi PRAEPARATEN VAN k UUina l arOVlIC y Unjemi lü volwuKom br l UD Mtlurt lechtl 11 I 1 IK i i t a rtr Alu 4 k nnptaMi har ir Vnl 0 11 pU T rtwli senawhooldp lii t r rkln na ö kt of kraamb koor e SÏ OUINAlliutOCHE FERRUOIHBUX m h bijwndtt ttg n Blo ilol r k BlMkswbt kwslén van Krldsclien iMftUJ tut Vttkriigbuir in Hkom 1 90 en 1 PStral r orar l dl m vm erkend ui6en nvui ii k v crriliijeliiVKkt k i IKC V CaU j kteaertn jwakkencnklleracntHogMttUennevMnteU I I I II j L 1 n Uv r4a ln u rM n n Ml iflaTThéa OOK i v v vooriU voor nmoeren xwaitfccnenfc cr cuitaBa T T Al B n kr cMlt drank bi ooml aen d=r P J r l P J ï wor luigdmgo en kl m kind re rni i rbM Kgr ƒ 1 70 1 J Ks ZO W t H Kgr 0 60 Clamlscll M AllreilSIrf r Speciaal voor KlndirvoeiUnc in sulven IVieiKaUIIVCr Hcgr 0 80 H Kp 0 2 Deao naamteekening la diagene van den uitvinder en aal op elk pakje gevonden worden anders isliet vervalBOht en aonder garantie bonen 1 H Kïr 0 90 rtainnia V lgarCHCII di j nu de bsTltits aanrallai vMi Aithma te In f dooljea 1 O BÓ en O tWJ TamarlnA RntlhnnQ TOl PUROATDCP tes a Verftopplnc Aam I alUKrinUC PmiUmia t n MI r lne ConjeHieiMc vw r look rrtalans r kinderen G lt lleilr Pac4SII C teemeen erkend li let BESTE hoiimiddel jalini aK raoIIIICO i Ho t verkoudheid en Keelpijn h U etend en venacktend middel bU ultnemendield oiMloltend in f KRAEPEUEN jlHOUM Hbfleveranciers ZEIST rkrijgbaar Prijl O iO p eeehje Vraagt hij Uwen Boekhandelaar tm Proefnummer der Nederlandaehe iiUgau De hoofdtekst Tan dit haltmaande Tourist Ijjksche tydschrttt bestaat nit de BeKchrIJttiny eener RelHomdeAnrA die de Heer E T Fkbsstka Kdipïk io opdracht der Ven nootschap maakt Elk nnmmer is ruik geUluttreerd naar eigen photographiaehe opna men leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Aiiiiinhtkaarten die hedt aan eigen of tien nnder door hem op te g ven aiire door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabia Per ie Voor en Achter Indiê Birma Malacca enz Pryt per jaargang f 7 20f incL di Antieke kaarten De inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjdt geleverd Bureau Oe Wereld Touriat Haarlem Hoofdprijs ev 600 000 Mk He biedc hd geluk ilehagd De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd üitnoodiging tot deelneming in de kaneen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordoe biedende Geldloterij die volgens het plan eleclits 118 100 loten bevat zijn de volgende De hooaste prijs ia eventueel 6Ü0 000 Mark Premie van 800 000 M ÏOIi OdO M IMiOOOM laprijlilOOOOM I priJB a I prijs a prijs a prijzen i prijs a 1 prija a i prijs A i prijzen a 1 prijs a 1 prijs v 1 prijs a SSpriji aBOOOM inSprijz aSOl UM 76 000 M 70 00 M 66 000 M 60 00 M nO i M 60 000 M 40 000 M 80 000 M 20 00G M 166 prijz ii 8000 M 4prijz ilbOOM 8 IS prijz nlOOnM 1010 prijzen a 800 VI SO prijzen i 8 60 M 77 prijzen a 00 M 36068 prijzen a 16l M gust prijz a 160 148 6 100 M 1088i prijz i78 4ii Jl Totial 58 010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 0 000 stijgfindeüekl tot S nOOM in de 8c tot 60 00 M inde e tot 85U00 M in de fe tot 50 000 M in de e lot 76 00 M in de ïe tot ÏOO OO M en met de premie van 00 000 event tot SOO OOO Mark Voor de eerste prystrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 l e inleggeldcn voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijet De uitbetaling en veraendlng van prUzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 20 NOVEMBER met vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Echt Zeeiiwscli Tarwebroo tM cent da K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Drak van A BRINKMAN Zn Gond KEt MISGE VL G RIJ TUIG €IIOllW € BÜBGEMEESTKK on WETHOUDERS der gemeente GOUDA Gezien Art 55 der Algemeene Politieverordening voor die Gemeente vastgesteld den in September 1896 en afgekondigd den 2in September daaraanvolgende i Brengen ter kennis der Voerlieden en Hnnrkoetsiers dat op Zaterdag den 15 November 1902 des morgens ten 10 nre op het plein achter het Waaggebouw inl worden overgegaan tot de algemeene kearing hnnner RJjen Voertaigen zullende de nakeuring der op dat tjjdstip verhaarde of in gebrnik zijnde Rij en Voertaigen plaats hebben op Zaterdag den 22 November daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse Gouda den 7 November 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KENNISGEVING Ji fll KöEMEESm5 r W i W lf fffifiiiBRSr van GOUDA doen te weten dat bü Koninklijk beslait van 9 September 1902 no 43 is goedgekeurd de volgende wgziging in de Verordening op du heffing van Schoolgeld op de Muziekschool der gemeente Gonda en dat het tot die wgziging betrekkelijk Raadsbesluit Inidt als volgt De Raad der gemeente Qonda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethonders dd 13 Jnni j l No 55 HEEFT BESLOTEN Artikel 1 der verordening van 22 November 1898 No 20 op de heffing van schoolgeld op de Muziekschool der gemeente Gonda Gemeenteblad No 9i met ingang van 1 Jannari 1903 te wjjzigen en te doen Iniden Voor iederen leerling die de Muziekschool bezoekt is schoolgeld verachnidigd dat bedraagt per jaar voor het onderwijs in den zang en detheorie 1 6 voor het onderwijs in den solozang f 16 zang de theorie en op eenig instmment behalve de piano en het orgel I 23 voor het onderwijs op eenig instrument behalve de piano en het orgel I 20 FÜVILLEJOX Novelle van ALWIN ROMER Uit h$t Duitich vertaald O die buichetaar Wat daar is f Eene dochter is daar Een jong en tonder twgfel schoon naar tevens lichtvaardig meisje dat den naam Felicitat draagt xoo als het in uwe manchetknoopeii duidelqlÉ te exo is mijn nette heer I Hilda gaf een smartelijken gU Zoo was het dan toch waar In mijne manchetknoopen f vroeg hij verUuft dat is onxin I Ik heb het meiqe niet gesien lKe beide portretten zijn dan zeker o gens door een boezen geest in je knoopen getooverd niet waar V schreeuwde de oude dame rood van toorn hem toe en duwde hem de opende knoop n die zij zorgvuldig bij haar gehouden had onder den neus Als versteend zag hij de beeltenissen aan Zijn hoofd geleek een mierennest uo woelden allerlei gedachten door elkaar Eindelijk vroeg hij geheel argeloos Is dat PeliciUsP iHoud je maar zoo onnooiel nistt Uitachien zijn er nog wel een paar dames dis we ook wel ontdekken ztdien voor het onderwijs op de piano f 30 het orgel voor eerstbcginnenden f 15 voor het onderwijs op het orgel voor meergevorderden I 30 Vastgesteld den 4e Juli 1902 onder No 17 Do Raad voornoemd R Ii MARTENS Voorzitter BROUWER Secretari Gouda den 15n October 1902 Burgemeester en Wethonders voornoerad R L MAHTENS I Do Secretaris BROUWER BuitKiilanilscb Overzicbl De Rijksdag zucht reeds onder de dwarsdrjjverij van de sociaaldemocraten Hjj beeft al 25 hoofdelijke stemmingen over liet tarief achter den rag torwgl zulke stemmingen anders tot de episodes in het parlementaire leven behooren die opzien wekken Wat de verschillende sprekers zeggen is van geen belang meer het komt er slechts op aan hoe lang of hoo kort zjj rodeneeren Allee draait om de tuktiek Bg elk artikel komt de voorzitter met de stereotype mededeellng Op dit artikel hebben Albrecht c s een amendement ingediend Dan volgt de goMlWiW ll l i J z8 riiitTüertge toelichting welko elk amendement vereiscbt met een nasleep vun gedachtcnwisselingen en beraadslagingen Ten slotte als bet debit nitgepnt is moet de voorzitter dan telkens opnieuw verklaren dat er een genoegzaam ondersteund voorstel van Singer is om hoofdelijk te stemmen Er komt een artikel van de tarief wet in beraadslaging handelende over de vrijstelling van invoerrecht van allerhande artikelen Het is een ellenlange Igst waarop achtereenvolgens oude kleeren doodkisten brnidsschatten zeedieren enz voorkomen De so ciaaldemocraten hebben gedreigd bjj elk dezer artikelen afzonderlijk stil te staan Dat kan dos een belangwekkende beraadslaging geven Natnarlgk znllen er ook weer de noodige amendementen van Albrecht c ingediend worden om een aantal andere zaken op de Ijjst van vrijgestelde artikelen te zetten Een later bericht luidt In den Rijksdag heeft Stadthagen eene rede van vier en een kwart nnr gehouden om de amendementen der sociaaldemocraten op paragraaf 6 van het douanetarief ontwerp te verdedigen Na levendige debatten over do regeling van de agenda hebben rechterzijde en centrum onder rumoer van de linkerzijde Voor mijn p rt ontdekt u er nog een dozijn verklaarde Roderik gelaten maar als dut gebazel nu niet ophoudt moet ik eene koudwalerkuur ondergaan dat is zeker Op dit oogenblik klonk de deurichel 0 God t wie mag dat zijn zei Hilda haren doek voor de oogen drukken le Ia dat Eduards stem niet V vroeg mevr van Hageveld luisterend En zij had zich niet vergist Het was haar zoon de ritmeester Wel wel moeder u ook hier riep hjj vr heugd en kuste haar hartelijk Daarna wen lde hij zich naar de anderen en zei Nu kind ren ik kom jelui feUciteeren waarop Roderik hem met galgenhumor verklaarde dat hij juist het beste oogenblik getrolTen had Ah lachte bij komt zoo iets bij jelui o wel voor Nu dat moet je maar onder elkander uitmaken Ik hrb ook weinig tijd Ik ben nt op de jacht naar mijne manchetten Naar je manchetten V vroeg Hilda sidderend terwijl de oude mevrouw eene kleur kreeg Begint jij ook al over manchetten vroeg Roderik wrevelig Ja sprak de Htroeerter terwijl hij plaats nam Ik zal t je vertellen Ik heb onlangs kennis gemaakt met een OMéen heer die een uurtje buiten de sUd woont Een zeer net ontwikkeld persoon voornaam en mini bemiddeld Deze haett eene roote rocengaarde allerlei soorten ook de mooiste Als er eene nieuwe soort b kend wordt fUst hij niet voor dat hij ook daar een of meer eiempbu en van heeft DèI is zoo gezegd 1 II atnting vnn de bcraad8laf ini over paragranl 6 weten te verkrijgen Sochiuldcmocraten on linkeriijde stellen acht hootdolgko stemmiAgen voor Een voorstel van de sociaaldemocraten tot verdaging vnn de vergadering is jia liootdeljjke stemming verworpen Vóór de daarop volgende hoofdelijke stemming ovjr liet eerste sociaaldemocratische nmcnde ent op paragraaf 5 verlaten tal van defiocraten mot opzet de ïanl Bjj do stoinmAg blijkt de vergadering niet talrjjk geno g om to beslissen Do president bepaalt de vcidere beraadslaging op Maandag S en schrjft dit Brnssel aan den Temps e terngkeor des Konings wordt in België al ans in parlemnntaire kringen met ongei m tcgomoot gezien Men hoopt dat de kniist van Z M zal hamciivallen met den te gkoiM van het Parlement Er wachten nat altijd cenigo wetsontwerpen op bekrach ti fng Daaronder de niet onbelangrjjko van dï vorrtclijke donatie aan het Dclgische volk wanrover in dun Senaat do rechtsgeleerden het druk Itehben gehad en waaraan ten slotte dia hooge vergadering baar goedkenrlng héfl gehecht Dan is er nog het wctsont p houdende verbod van hot honden van oplinbare speeltafels dat tot heel wat gowffif tttsschen de beide Kamers aanleiding lul miliiHiii II m iMli mtBlIik npitenit voering aankomt zoo lang in portefeaille is gebleven dat men het gelieele seizoen door te Ostende en te Spa kalmpjes is bljjvon doorspelen en daarop ook nog stellig scb jnt te rekenen voor het volgend seizoen iiver die vertraging in do afkondiging van de Speelwet ondervraagd beeft de regeering elke verklaring geweigerd onder voorgeven dat men hier geen pressie mocht aitoelenen op den Koning Zooveel is zeker dat zoolang de Koning de wet niet bekrachtigd heeft van afkondiging door den ministor ook geen sprake kan wezen De zaak zal zich intasschen wel zoo oplossen dat de Koning in bet belang van do badplaatsen het seizoen heelt laten voorbijgaan en het thans een veel geschikter moment acht om het flat execatie over de speeltafels nit te spreken Ken andere vertraging door de afwezigheid des Konings is de bekrachting der snikerconventie waarover zelfs in het Engelsche Lagerhnis geïnterpelleerd ie Door lord Cranborne werd geantwoord dat men nog wat gednld moest hebben maar dat er geen reden was om te vermoeden dat koning Leopold niet ion teekenen zijn stokpaardje Toen ik eergisteren Ijij hem was vertelde hij mij dat hij naur hier zou schrijven om eene nieuwe roos die door kleurenpracht uitblinken moet Ik bood aan ze hem persoonlijk te bezorgen hetgeen hij aannam Daar ik ge i notitieboekje bij mij had werden naam der roos en adres van den bloemist maar op mijne manchetten geschreven Van morgen toen ik er op uit wilde gaan om den ouden heer er s middags mee te verrassen miste ik mijne manchetten Zü wareu nergens te vinden Waarschijnlijk heeft mijn cmpssser ze in de vuüe wasch gedaan waar hij auderi nooit om denkt Toevallig ta de waschvrouw at vroeg om het goed geweest hoewel tk haar meestal wel driemaat een boodschap moet sturen En om de maat vol te meten heefl mijn oppasser van daag dienst zoo dat ik nu zelf naar de waschvrouw moet loopeD Niet erg preuig hé Eduard r vroeg de jonge vrouw ademkx heet die nieuwe rozensoort soma Felicitas V Fe Felicitas Ja loo waar riep hij verheufrd uit iDat is prachtig Hilda maar hoe komt jij aan dien naam V In plaats van antwoord te geven reikte zij hem de beschreven manchetten over Ja verduiveld lachte hij maar wijfje je bent toch mijne waschvrouw niet V Neen maar de mijne riep Roderik metlichten spot Zijn dat werkelijk jou manchetten Eduard vroeg zijne moeder ijZÓker antwoordde hij we zullen ze gisteren bij het handen wassdien verwisseld hebben Ik Do myiiwerkera van Pas det ulals hebben op voorstel van Evrard den afgevaardigde voor de vakverceniglng van Paa de Galais in den nationalcn mijnwerkersraud besloten nog niet aan het werk te gaan doch af te wachten wat het bestuur der vukvcreeniging hieromtrent beslissen zal Het bestuur zal nu heden hierover handelen Ondanks alle beslniten es beraadslagingi zijn er inmiddels velen die zich zonder nader bevel neerleggen bij de gevallen uitspraak der sclieidsmannen iederen dag dalen er weer racer kolenwerkers do aarde in Men hoort weinig meer van den Macedonischen opstand Door enkele benden schijnt nog wel eens op de Tnrkschu soldaten geschoten te worden maar in plaats van mot opstandelingen heeft men meer met rooverbenden te doen Do opstandelingen zgn buitendien verdeeld geraakt en bevechten bg voorkomende gelegenheden elkander Dut geeft afwisseling Het hoofd dor eene partij generaal Tsoutsjel is gewond Nu en dan leest men in do kranten thans weer van gezamenlijke stappen der Mogendheden by den Sultan om eindeiyk de in bet tractaat van Beriyn genoemde hervormingen in Hucodonië In te voeren waarvon wel iets komen zal omdat do groote Mogendheden t weer 4lS KU xttn i DaitlcUaDd wil niat mea doen Buitendien wat zon bet geven Hen zon een nieuwe editie krygen van de vroeger herhaalde malen mislukte stappen Hot zal dan ook wel vergeefscho moeiie zyn dat Leroy Beau ieu broeder van den bekenden Eranschen econoom van dien naam in L Européen n artikel maakte waarin dringend wordt aanbevolen een conferentie van de onderteekenaars van bet tractaat van Berlgn om nu de Macedonische quaostio voor goed te regelen Op papier gaat dat heel goed maar in wwkeiykheid zyn er veel meer bezwaren aan verbonden dan men algemeen wel veronderstelt Vcrspreidi Berichten Feaükbuk Maandag a s dient voor de civiele rechtbank der Seine te Parys het proces door den agent der Dresdner Bank Boyer aangedaan aan den vroegeren directeur der Figaro Pèrivier en het beet dat de advocaat van dezen laatste met allerlei opzienbarende onthullingen voor den dag zal komen Het heet nn dat de bekende Zwitser wil enkel weten Kerst wit ik weten Eduard ol gij dit geschreven hebt Ik ben namelijk door dit adres schoon uit I en wordt verdacht geen roos maareen meisje gevonden te hebben Ia mijn goede Ro lerik m verdenking geweestden Don Juan te i len f Arme jongen 1 beklaagde de ritmeester hem fNu om u gerust testellen moeder roten worden wel eens naarmeisjes genoemd Het ia alzoo best mogelijk dat de bloemist die nieuwe soort met zijn doch ters naam gedoopt heelt waar ik wel nnar infor meeren kan En wat het handschrift betreft moet ik zeggen dat ik het zelf niet geschrevenheb maar wet de dochter van len ouden heer wien ik de rozen bezorgen tal mejufvrouw Cornelia Orotenstein uwe toekomstige schoondochter moeder Roderik die zijne schoonmoeder nog altijd met een donker gezicht gadesloeg moest haar onderateunen zoo geweldig verraste dit bericht haar Eduard sprak z eindetijk waarom hebt je mij daar niets van gezegd r Ik had haar toch minstens eerst eens moeten zien vö6r je verloving l e volgende week had ik pLtn haar u voorte stellen AU u soms haar portret tien wil Ach neen ik weet het al I in je manchetknoopent ateunde de oude vrouw die zich allengs meer schaamde juist I twvestigde Eduard eens als bakvischje en eene zoo als zo nu ia Maar hoe weet u dat f Sht volgt