Goudsche Courant, maandag 10 november 1902

lo JUBLUUCn VMMto TMr f 1000 1 x i4dl t f Hl = acsïs Topss spaaarj l 25 18 ƒ 41 10 ƒ SO 1 5 m tt 1 41 i 80 a M H T 81 ao 41 1 S u BB SO Z 1 tt 1 tü 41 M w 0 t IS7 40 41 ho 1 4e OB i u 10 1 1 4a M H 80 1 M SI a 0 1 Algemeene Maatschappij van levengverzehering en Lijfrente Dinsdag 11 tNovfniber 1002 41s e Jaargang o 8953 GOUDSCHE mum JMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels tk 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adver entiën tot 1 uur dfc uidd TelerooH 89 De Uitgfave dezev Courant geschiedt dagelijks met uitzondeiing van Zon en Feestdagen De prys perxirie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Alzonderlijke Nomniors VIJF CENTEN Telephoonnet Gouda Abonnement 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring Van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud j rati Het net is aangesloten aan liet Kijks InterOommnnaalbarean Op 15 October 135 verkregen aanslaitingen Contracten en voorwaardfin verkrggbaar aan het Bureau ACHTElf Dj VISOHMAKKT Hoofdprijs ev 00 000 Mk Ven biede hel jeluk dekiHl l c prijzen zijn door den Staat gegarandeerd üitnoodiging tot deelneming in de kannen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeldloterij waarin zeker 11 UiUioea 202 oèo Uuk gewonnen moeten wirden De prijzen van deie veel voordeel biedende Getdioterij die volgens hel pUn slechts U8 I00 loten bev9t mjn de volgende Ue hOORBte prijs 18 ejventueel 600 000 Mark Premie va SOO OOff M I prij h SOO OÜO M Ifl jTijzilOPOOM Sflfryz ÜRnooM 1 prtji i 1 prijs i i prijzen Ji 1 pr s i 1 prijs i 1 prijs ik i prijzen 1 prtjs it 1 prijs u 1 prija A 1 0 000 M 7 5 000 M 70 00 iM R5 0UOM no OOM bS OOOM 50 000 M ♦ 0 000 M 30 000 M 20 00G M loiprijz iao OM ueprijz aSiiOOM iprijx 4 l OOM ftltpjrgz alOOnM lO inprijwn i OOM aoririjreni 860 M 77 prijzen iïOOM S 058 prijzen Ift M 8 89prijz i IBO i48 Il 6 100 M l088 irrijz i78 4 ll Totial 69 010 prijzen De Hooldprijs m de Ie Maase bedraagt Mark 60 000 stijgt in de ïc kl tot 00 M in de 8e tot 60 00 i M in de 4 tot 15000 M in de 6c tot ÏO OOO M in de 6 tot 76 000 M in de 7e tot 200 00 M en inet de premie van 800 000 event tot SOO OO Mark Voor de eerste prystreklcin j die ofücieel is vaitgestsld kost een geheel origineel lol slcrhti Guld 3 50 een hall origineet lot slechlj Guld 1 75 een kwart origineel lot blechts ïuld O OO IJe inleggelden voor de volgende klassen zoowel al oe juiste hjsl der jinjzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wajien van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de liiterij ontvangt ongevraagd ohmiddellijk na di plaats gehail hebbende trekking d officieel trïkkingslijst De altb tftlluK en verzeiidlnr vau prUzen geschiedt door mij direct en prompt uan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan hien eenvoudig per post w i ssel opge vttn ook tegen rembours Men wende zich dus mlet de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 20 NOVEMBER met vertrouwen tot 1 Samuel lleckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor iti HAMBURil l iiitscbland 1 WOLLEN DEKENS van onds bekend Leldticli ralirjlknal Zeer voordeelige prijzea Schenk t Zn WM I liaiMll l llll I M l l lJ l I W I M IPW II I Il L H Wedor voorlmiiden Eolpens in p Zuur en Rookspi ren Aanbevelend J W BRAKEL Vloeschlionwor Druk van A BRINKHAN A rtVMttffd U AMSTBRSAH Duiuak 74 Oatigtl mi Uj KonlBkUjk Besluit tu 1 Xotmbtt 1080 Vo 38 WBICJXUHBNi Ir S L l T SCflETICHAVËI t tt mvt u J 9 L BUIUIBUt Be Mt ii der Directie fc 1 1 SCHBVICaArei ToUMkamd Mutwhappelijk Kuutu f 1 000 000 Terwkard KapitMt Jum luutt ntjin lOS ftOO OOO Twiaknda UênU Janl I90ih ruim 1 SOS OOO OntVBDgatiB ia 1901 rnitn 9 973 OOO op 8J D e mb9r ipOl Tji m 2e 23o oOo Bijverdienste aangeboden Gefte tigtle MIJ ie en B r vraagt voor Ko fcdoer JfJJÏ I om ra hnip v Ii spci tFar teic agentuur te vorken Hooge prov lage tnr H J gebl get rhiklh gumtlger CouiUI Br lett O 98 a h Alg Adv Bureau ROÜMA Co Arasterdam Cioudsche Nelliinrichling Tel lo 21 Dagelijks versch verkrijgbaar Prima I versch verkrijgbaar krima Hvialltell m t i 0 per K G öepastourisecrdo Boomboter ELBOTERf Ét Zpoi iroede kwaliteit t t 30 per K G voor StooJ en Keukengebruik Brstclling v ii worden direct iiifjjevoerd Echte SINGER NaaimacMnes voor eiken tak van nijverheid alsook voor alle hulsluiudelljk Hfiniwerk Onderlicht gratis ook in het moderne borduren en stoppen SIïïGEIl MAATSCHAPPIJ GOUDA Uiijtc Tlciiileweü 11 mmÊimÊmmmmÊamt ammsmmmÊÊmmamimmmÊÊÊtm m ÊÊÊmiÊÊmm Yroeger f 22 Thans slechts f 11 85 Met recht van inzage O Wegens overgroote voorraad f j wordt zoolang de voorraad strekt door de l§iplcgcl CH LIjsleiirabriek Forliiiia O Hl Uouttlr SH Uaarlem 9 Franco station geleverd o I Pf I Pl t ® groote Spiejfol f ijtzlj WxjI mei tiriekschc hoeken 0 in Notenhout tint gepolitoerd groot 108 b j 62 cM zwaar Pransch glas van g prima kwaliteit en lacct geslepen Breedte der Ijjst 9 cM Ken paHr bijpassende IVaale Schilderijen mei Grieksche hüiiken groot 60 bij 83 cM De plateo slelieo vtor landschappen Desverkiczende andere voorstellingen Te zamen voor aen o gelooflijk lagen prijs van f 11 85 Franco Station restant met recht van inzage Men heeft dus het recht alvorens de goederen in ontvangst te nemen zieh eerst van da soliditeit en waarde der goederen te overtuigen Na ontvangst van po twissel of tegen rembours Voor den verkoop AGEISITEN gevraagd lichaanisroven en wonden strakheid en stekingen by verzweringen interhanden en voeten bjj schurft daowworm Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 et per doos 6 stuks 50 et gr doos lOO gram 30 et veriirij i Har geurig en onschadoliik Z017fiRINeS BT Na ontvangst van postwissel i 40 et of 8 postzegels i 6 et wordt ü een moilsterdooa Zniveringsvet van 100 gram toegczondoni 6 kleine doosjes 65 cent n t gebraiksaanwiJiiBg en attesten veriaoht on neemt dadeiyk de pgn weg Geneest onfeilbaar allo brandwonden Ook onfeilbaar op bet vel tegen braoderigteid klieracht igheid hootduer aange iohta iohtaen anlcra OPENBARE YERK00PIN6 VAN Opgaande Wilgetoomen KNOTWILGEN eii H A 14 II o U T op VRIJDAG 21 NOVEMBER 1902 de morgens te tO uren op en hg do buitenplaat J ACTIEHOVEN aan den Moordrechtschen dyk te Gouda en wel 1 aan de kade 6 perceolen OPGAANDE BOOMEN en 2 pcrceelen HAKHOUT 2 in de Philipskade 4 perceelen KNOT WILUEN 3 in do Boscblaan 1 perceel KNOT WILGEN en i op do plaats 21 perceelen OPGAANDE BOOMEN en 6 perceelen HAKHODT Dag van betaling 1 Augnslus 1903 kosten contant Des morgens vó6r de verkooping t bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DKOOGI EEVER to Gotda Hkuiisiinlir Gouda Zondag i November BDITEIIGEWONE VOORSTELURS van hot gunstig bekende Variété en Specia liteitenGezelschap van UESUI TBlt HALL GROOT SUCCES DER NIEUWSTE REVUE uvmm k B4ILV terug in Amerilca Eerste optreden van ItElP WBLLS LBü ALBXANOKIMS Plaatsen Eerste Rang f 1 2e Rang f 0 7S Leden hunne Dames en Kinderen Ie Rang f O flO 2e Rang I O M AANVANG 8 UUfi Plaatsen van af heden te bespreken i 10 et Waar heen B 13 b de Dubbele Buurt B 13 VERLICHTINGS MAGAZIJN M AVOi ÖSTER Daar is het goedkoopste adres van G iSGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN GASOBNAMENTEN GASKACHELS CONFOREN en GA8E0RNDIZEN Aanbevelend M M VA LOON Aa rt ggor van Gas en WaterleidiBg TELKF 117 SoGiETEiT ONSGENOSGSr 2e Abonnementi VooratelllBg Donderdag 13 Koninkiyke Vereeniging mh MiiBuiiiisce tooieh ctbaWiebebbebac Coraedie in 5 bedrjven in verzen nit hel Pransch van Edmoto RosTiiiD CrSANO Hüfi LA ROCHE I Aaavang 7 nr piecleT ElDde ll aar Gewone bepalingen en pryiea Bultealandsch Ovtirzlcbl In de Fransche Kamer werd een voorstel toegelicht en met toestemming der Regeering urgent verklaard om een Commissie tè bcuoemen tot onderzoek van den kolenstiyd en middelen i aan te geven tot voorkoming der werkstakingen Het voorstel werd aangenomen met 367 tegen HS stemmen Het scbgnt dat de werkstaking in het Noorden nu pas goed jian den gang zal gaan en vermoedeiyk nog meer uitbreiding za nemen De werklieden badden veel te groote verwachtingen gehad dat de abritrale nit spraak te hunnen gunste zou ziJn Na de iteleurstelling inPas de Calais komt nu ook die in het bekken van Du Nord Ook daar hebben de schoidslieden beslist dat er geen aanleiding bestaat yoor loonsverhooging en daarbij dezelfde vooi uitzichten geopend dat de patroons belangryke concessiën zouden doen op het stuk van de werklieden pensioenen Zooals het echter by de arbeiders altyd gaat zg zien meer op hun oogenblik gewin dan op verzekering van den ouden dag De werklieden hebben natunriyk in hooge mate ongelyk door aldus te reageeren tegen bet beginsel van arbitrage door hou eigen YokvereeaiginKui itanyaftnl n mnt baidehanden aangegrepen Maar het foit is dat zg volslagen i hun verwachtingen zgn teleurgesteld en nb vastbesUten zgn zich by de uitspraak nlelt neer te leggen en de gréve voort te zetten in de hoop de maatschappgen te dwingen uit eigen beweging toe te geven Zooveel is zeker dat nog nergens het werk is t ei vat Op vele plijtatsen in het dep Du Nord is de uitspraak dei arbiteis aangeplakt en daarnaast de belofte van de ingn direction om de pensioenen tei verbeteren Zoo zal hot pensioen van mgnwerkers als zg 55 jaar oud zgn en 30 jaar dienst hebhen 600 francs bedrilgen wanneer zg voortdurend bg denzelfden patroon gediend hebben en 550 francs wanneer dit ijiet het geval is Men is zeer gespannen op het congres van Lens dat Zaterdag gehouden zon worden en waar natnnrlgk de arbitrale uitspraak het onderwerp van debat zal zyn 7f Het centrum en de conservatieven in den Rgkidag bereiden een voorstel voor dat ten doel heeft het misbruik dat de uiterste linkerzgde van hoofdeiyke stemmingen maakt te koeren en dus de dwarsdrgverg tegen FEUiLLEJOM Novelle van ALWIN ROMEH W Jut Dvttsck vertaald 5 Dat waa het aanklachtperaonQcI tegen mij I mastte Roderik bitter aan mjjne andere dames en Felicitu r 0 GodI riep Hilda gebroken rwat ben ik een moftsterl i Wel nu kindf dan passen wij weer b elkaar aprtk Roderik kalm Haar innig berouw roerde hem het hart en langzaam trok hij hare wederstrevende handen van haar gelaat en kuste hare tranen weg i Moeder m edert wat hebt u daar uitgeridu I fluisterde hoofdschuddend de ritmeester Niet waar zei te boos op rich selve En zoo iets moet mij overkomen Laakbare bemoeimcht en ik heb aUi d zoo op bemoeiallen geschimpt Zi dat is mijne straf K inderen kunt jelui het inij vergeven vroeg zij geroerd en trad op hen toe tik ga veer heen voor een jaar i Natuurlijk werd daarop de vrede gesloten Toen de oude mevrouw s middags na tafel stille es heen nwende te gaan hield Roderik haar het tarief althans gedeelteiyk den kop into drukken De Dnitsche rgkskanselier heeft in een onderhoud met een redacteur der Nene Froie Presse de verwachting uitgesproken dat hy hg de derde lezing wel een compromis met de rechter gde zal tot stand brengen de iinkerzyde zal haar uiterste best doen om te zorgen dat het niet tot de derde lezing komt in dezen Rgksdag In Juni moeten de nieuwe verkiezingen plaats hebben en de Iinkerzyde wil pogen van de voorstellen tot verhooging der graan en vleeschrechten gebruik te maken om de rechterzgde te bestrgden Graaf Von Bülow zegt de Voss Ztg wil volgens dit interview een middenman zyn by is persoonlgk niet voor hooge invoerrechten maar hield bg hot indienen van het tariefontwerp rekening met de wenschen der meerderheid En zoo is Von Billow niet eens een goode middenman zegt de Voss Ztg Want dan on hg staande tnsscben de rechterzgde die verhooging der invoerrechten wil en de lin ker gde die do rechten op levensmiddelen geheel wil afschaffen den toestand bg het onde gelaten hebben lïen liberaal kan naar de Voss Ztg meent niet stemmen voor verhooging der r wfateii ttp toiHHWBwtdoloB feraebtens zyn beginsel zou hg steeds moeten voorstellen alle rechten op voedingsmiddelen af te schaffen En als hy dit niet doen kan omdat hy tot de minderheid behoort dan zal hy zich met den bestaanden toestand tevreden stellen nit noodweer medewerken tot verhooging dier rechten kan bg niet Eu wat graaf Von Billow over de obstructie zegt is onjuist De linkerzgde voert geen obstructie Zg volbrengl slechts haar plicht do totstandkoming van het tarief met alle middelen te voorkomen Maar met of zonder obstructie do verwachting van den Rgkskanselier dat het tariefontwerp zal worden ingevoerd voordat do Ryksdag vernieuwd wordt is al te optimistisch En daarna zullen wy verder zien zegt de V0S8 Ztg f De Vorw rts publiceerde weer eens een geheim officieel stuk ditmaal een geheime aanschyving van den Russischen minister van oorlog tegen de revointionnaire propaganda in het Russische leger Het stuk dat van Angnstus gedagtoekend is mankt melding van een aantal revolution Waarheen vroeg hij Naar huis antwoordde zij ernstig In geen geval sprak hij boos en wilde zijne vrouw roepen Toen sloeg zg haren arm om zijn hals en kuste hem iets dat nog maar eens gebeurd was en wel op lijn huwelijksdag en fluisterde Je bent toch een prachtige jongen Roderik Hilda heett eene goede keus gedaan at handelt ze wel eens onverstandig Maar nu ga ik naar de WiUemstraat en koop daar voor jou de biljart waar je zoo n zin in hebt nalri proclamaties welke aan officieren en soldften werden gezonden te vVilna Moskou Pet burg Krasnojarsk en Sebastopol De meeÉe dier proclamaties vorderden de troepen tde wapenen niet te richten op hun arbwlende broeders Vnirts wordt in dat stuk de mondelinge werl aamheid van de agitators geschilderd zoo l van officieren als soldaten In oen regiilent is zelfs een georganiseerde propa aiH ontdekt aan het hoofd waarvan een soldiot van adellgke afkomst stond die met opze van zgn recht tot korten diensttgd had afgetien om langer gelegenheid te bobben prop ganda te maken Dt bevelhebbende officieren worden ten slotte opgevorderd mee te deelen welke nriddelell zg voor noodzakelgk en doelmatig lionAn om het leger voor den verderfoiyken invloed van politieke dwaulleoren te vrgwaAi ifl VoiwSrts weet bovendien nog iets te rtellun over hetgeen er in de Herlgnscbe politiebureaux met do Russische studenten gebeurt die zich in Berign aan do nnivtrsiteit willen laten inschrgven Hun stukfen worden nl door do politie onderzochl en nadat eerst de Russische politie geri dplecgd is wordt nnii de studenten meeiedeeld of zg al uf niet ingciclircvon kumn worden Do Bocrongeneraals zullen niet zooals aanvankeiyk was medegedeeld nogdezo weck Londen verlaten Hun verblgf aldaar is voorloopig voor onbepaalden tgd verlengd naar de Petit Bleu weet mede te doelen En zulks in verband met onafgebroken pogingen door hen aangewend om ten bate der Hollandsche rebellen in de Kaapkolonie en Natal de algemesiio amnestie te vcrkrggen welke door lord Kitcliener tgdens de vredesonderhandelingen te Vereeniging den Boerengedelegeerden formeel was toegezegd Het heet veider dat Chamberlain degene is die zich hardnekkig biyft verzetten tegen het nakomen van deze belofte en de Petit Bleu oordeelt het dan ook zeer waarschyniyk dat de genoraals Londen zullen verlaten zonder in do amnestie qnaestio hun zin te hebben gekregen Een transport voormalige Boerenkrggsgevangenen herkomstig van St Helena Ceylon en Engelsch Indië heeft zich Uf Hamburg op het stoomschip Hans Woermann ingescheept met bestemming naar Duitsch Zuid West Afrika ten einde aldaar te gaan werken by den aanleg van spoorwegen De kosten van hot transport worden door het Aldnitsche Verbond betaald WEES WEER GOED Utt het DuitseA van KARIB ZERSCaKE Zondagnamiddag vier ure t Is buiten schemerachtig en in iJe kamer bijna donker De Decemberzon is krachteloos en mnt Or Hugo Walter zit In tijne hulskamer aan de groote tafel De groene hmpekapi werpt een gedempt licht over zijn blond hoofd met gewelfd voorhoofd De kleur zijner oogen is niet te zieo daar zij op een blauw schoolschnlt gericht zijn dat dett weinig poëtischen naam draagt Opstel van Karel Meijer Een diepen zucht Hugo hett het hoofd op en richt een opderzoekenden blik tegenover zich Thans ziet men duidelijk zijne gtoote bruine tronwhartige gen Zijne lietetijke vi a via voelt wel den blik maar slaat ar geen acht op Haar smal donkerblond kopje neigt zich diep over het boek dat zij in hare ne blanke hnnden heeft Breeae oogleden met dichte wimpers bedekken hare oogen Lena ik bid je wees toch vjrstondig I Geen antwoord Da jonge vrouw leest rustig verder tooals ze al een haM uur gelezen heeft nog steeds dezelfde bladzijde Hugo wordt ongeduldig Schatje gebruikt nu toch je verstand Moei onze schoone vredige Zondagmiddag yoor de wnte maal gestoord worden do r je eigenz nnigheid i Ik meen toch dat ik de geheele week Een officieuze nota te Madrid bekend gemaakt aan het eind van den ministerraad zegt Gezien den loop der debatten in het parlement hebben de ministers hun volle vertrouwen in den heer Sagusta uitgesproken on aan hem overgelaten de booordeeling van wat hy het meest geschikt acht voor de belangen van het land van de monarchie en van de liberale partg Men gelooft dat het geheole minislerie zyn ontslag zal aanbieden Het besinit der ministers zal morgen in do beide Kamers worden medegedeeld Verspreide Berichten Feahkrijk De Kamer heeft zich Vrydag met 270 tegen 258 ste nmen verklaard vóór de samenstelling van een commissie van drie en dertig leden voor het onderzoek naar de toestanden in het mynwerkersvak door middel van den scrutin do liste op voorstel van sociaaldemocratische zyde De minister van justitie Vnllè heelt don afgevaardigde voor Purys George Berry doen weten dat do ontvluchting van den bankier Bouluine niet tot zgn competitie L l I iiiirilüÉw m jMg aiAii iiliii j j Jltf É I ii iM ipe hehwr l ifWwi i iili w t J i i lto i iia W i l nuH i f U fW by den stodelgken voilighcidsdion st zgn doch Berry geeft t niet op hg wil Itoulaino s vlucht in do Kamer brengen tot eiken prys Er is te Pary een concierges vakvereoiiiging gesticht en heden reeds heeft ternrbeidsbeurze de eerste algeineene vergadering plaats Er moeten in de hoofdstad 88 KKJ concierges zgn zoodat alle bnisaigenarenon huurders dus maar rekenen moeten op de formuleering van concierge oischon ten bewgze dorzelver zelfbewustheid DUITSOULAHD Twee redacteuren van het nationaal Poolsche orgaan Gornoslazak te Beuthon zgn veroordeeld wegens beleediging van een Duitsche jongelingsvereeuiging tot zes maanden gevangenisstraf en van den predikant te Rosdin tot drie maanden geiykstelling dus zoo ongeveer met majesteitsschennis Een luitenant te Mainz Siebolt die wegens oen twist met een kameraad in het offlcierseasino van dezen een uitdaging tot een duel had ontrangen heeft zich een kogeldoor het hoofd gejaagd en is vyt uur later gestorven met onbeholpen schoolkinderen genoeg geplaagd ben Uiepe stilte Lena strekt hare onderlip trotsrh vooruit gaat met langzame schreden naar de ka chel opent het deurtje en pookt met ingehouden toorn tn het vuur K leine gloeiende kulcngruisjea vallen m den aschbak en een paar tranen uit hare blauwe oo en mengden zich daaronder De jonge ongeduldiK wordende man werpt zijne pen zoo hard neer dat de tnkt er uit vliegt tAUe duivels enu I en dat nu om eene simpele namiddagvoorstelling in het theater I daarom het eerste ongenoegen in ons tweemaanda huwelijk tCunnen iefui vrouwen dan van geen vermaak af stand doen i Ik dacht dat je wijzer waart Die twijfel aan haar verstand trekt de jonf e vrouw zich aan Zij richt zich op uit hare knielende houding posteert zich achter het vuiirscherm en leunt daar met hare blanke armen op Dat heb ik niet aan je vjrdiend zegt ze met bevende Upppen dat ntetl herhaalde ie met smartelijken nadruk Twee Zondagen achter elkaar heb ik je trouw geholpen de alles behalve vermakelijke stijloefeningea van je domme schooljongens te corrigeeren Wat had ik me big gemaakt nut dezen vrijen Zondag I F n nu i Zij komt niet verder Medelijden met haar eigen persoon door Jringt haar diep Hugo springt op en woelt vertwijfeld met de handen in t haar tLief kind ala je weer zoo weent moet jij de kamer uit of ik IVoriÜ vtrvaigiL