Goudsche Courant, donderdag 13 november 1902

Donderdag 13 Novinber 190d lo 8954 4l8le Jaargang fiOMCHE mum IMeuwS en Advertentieblad vêor Gouda en Omstreken Tele M ADV KUTENTIEN worden plaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel ineor W Centen Groote lettein waiilcn Inbrekend naar aataniiinte Iniseniling ¥ n Advert ntiën Utt 1 uur ilej luidil Tclereoii u S De Ditgtive deier Courantgeochiedf dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdag eii De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per jMist 1 70 Afzonderlijke Noiiiiners VIJF ENTEN m f4 1 Waar heen R 13 Wd DBl b leBinrt B f 3 VEULICHTIN08 MA 4AZ1JN DE AVOMtSTËR Daar ia b t goedkooiMte adrea van OASOLOEILICHTBENOODIOUHEUEN GASOENAMENTEN GASKACHELS CONEOKEN en iA8E0BNUlZEN Aanbevelend N N VA LOON Aaule gor van Gas en Waterleiding TELKF 117 ThUny i Wesdarbaliia 1 1 ID Ie gobeHte worulil bokenil ea f eroemil OnoverlrolTurt mitldel tegen allo Harit Lonr ileter piaiKiIrkteii CU Initenaig wowt l ti onk uitwuiuti in bijna ille ziektegevallen met goed Kevoljj laan te wenilen frUl per flacon jy 1 per poit I IIA füntft Wondin lf bent oen Aliuog ong keD tfl enoeskmcli en bflUume working MMkt meeaUl Ike pijnlijke tD govanrvotle operatie Rfibool oTeriioilig Mal doie lf witnl ooo U jaar oud vvor oofeneMlilk rehoudcn beeUfMWel on milariits liuii l gtia t £ Jaar kKokerlUden $ tutMn UroiiRt ouesing en fsruulilinK lur pijnen Imj worulon onUtoktngeti om fiin ftllorloi aard Prijs p r pot f 1 50 per post f 1 60 Oentroal Popöt voor Ketlurlniiil Apoihok r HENRI StlKOKUN lU kin 9 AmBtor lHm Wt IMB lepfll i WU lif men dirert uu dm Scliiitïcinpolhek dM A IHIKHHY lil rrr rtd M lluhiUch OtMUrmch OcUeTd proapaetoi te ontblMlcii bij Uut Ccutrul UepAt Sisdtr Rokli B At lenbiedebel gelokdebaiid Hoofdprijs BOO OOO Mk l e prij cn r n lüor den Stnat gegiiramlcenl UUno0diffinff tot deelHi minff in de kantten van de door den Staat Hamburg gewaarborgde gTvwte iieldloteti waarin teker 11 UiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten wonlen Oe pnjien van deie veel voordeel biedende ieldlolerij die volgens het plan slechts llü i 01 loten bevat lijn de volgemle I e hOORBte prijs 19 eventueel 600 000 Mark Premie van SOfl OOn M U prijt ilo POO M prgi ii tnoo M ll lpriji iiHOi OM ISBprijz üJIKTdM Ipriji ü 1600M AHprgA a lOODM inni prijien 4 00 VI iO prij cn a 60 M 17 prijjen i 100 M SflOlSprijien i i 1 S M 8llpnji li IBO US lit 100 M 10811 prLJi Ji7 t II Totaal S90IO prijien De Hooldprijs in de Ie klaiae bedraügt Mark JO OOn attjgt in de ekl tot ts ooo M in de tot O OU M in de e tot SOOO M in de e tot JO OOO M in de e tot Jl OOll M in de 7e tot iOO OO M en met de premie van KOO OOO event tot tOD 000 Mark Voor de ecrate prjjitrek ing die officieel is vastgettsld kost ee geheel origineel lot slechts Guld 3 80 een halt origineel lot ilechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slecht Guld 0 90 I e inleggelden voor iSe j olgende klassen oowel als de juiste lijst der prijsen worden aangegeven in het officieele irekkingsplan voonien van het Wapen van den Staat welk plan ik op ajinvrage gratis venend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele tcekkingslijst De altlietallBK e er n4ln van prUun geiichie lt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eetivoudig per ïM s twisael opgeven ook tegen rembours Men wende lich dus met de aanvraag om toe nding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking loo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 80 NOVEMBER met vertrouwen tot Samuel Ueckscber Senr Rankirr en Wisselkantoor in HAMBURC Dtiiticbland nmk van A BSINKMAN tt Zn Gouda nltilMlIu ALt LUltltlJ m mM muMm van dn ilaaKSClie Pro Boer Vereeniglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanseheii oorlog Dozo IjOTEN k 1 1 per tn worden geheel bclangloos verkrölïbaar gesteld door de Kirma SCHENK Z A BBINKJJjqjJ Zn en a n bet Kantoor der Stoomboot l e IJsel Geen Kinkhoest eeii Inlliienza KjINIMKLIJKE ACH Pï plBRIEK Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandocning binnen den kortst mogeljjken tgd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlncbt tot de van oods bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BniiveiiBorst honig Extract M K L I A W T II E Bit de Koninklijke Stoomfabriek 1 E HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r iiii IU4Q DEN HAAG Hofleverancierii Flacons f 1 70 ets 40 et b j ii ni iTii mrH i l o r OcncMh IftnwM unbcvolitn V T M l e r Dt lom Ooud Bekroond PRAEPARATEN VAN Firma WOLVF £ Co Weathavni 198 rjou ia A LATBNSTBia M isiyie loO Gouda E H VAN MILD VeersUl 1 12ü te Omida Ji BOUMAN Moordrecht HINK8B Nuuwerieri a d JJêtl A N va ZB8 SEN oonAown J Th TOKKEN Boat dp B V WUK 0 fei r A 8C1IEBK Ihatirecht P W t EÜE OuJawoKr K ïihdii IIKI IDEN te Heeuwiji P v d 8P K MoercapelU ü v o 8TAH Waddingmen Wed HOLST WaiUiniimen M KOLKÜAN Waddingmetn P A Die GROOT Oudimater A D JONUH OuJtaater J P KASTEIKIN PoUbroekerdam ü UIKKEK te Betuchop OltltlSl l JirApflfk dimM ikrachtic nv nt rktndaRI1ilA VVT Ntes niWakta VgmiICT fcigi Vln i j gmfleren 1 Yolw wcnen cbrffit aan Mtluft tecbta pUlvffMlkrinf Mnuwhodfdplln t r rArftt rkIng na slekt of kraambèïl oortaen Jitre gneYoIsm QUINALAROCHK PBRRUOIMEUX ui het 1 m o 1ci tegen Bloed br k Blttkimobt kwalen tan Kritlachtn laaftyd tnt Verkri t t iittr m fl coM A U90 U F I Ifpl a ntk f TOtdiaam versterkend aanf cnaamvtvBn ntak voor laselijktche Ik fc livvi V Kt q r j r kinderen zwakken en kUeraehtl e geatelten kct un ie b vcïeii AU canetakrachtlte drank bij itoornleun ler apyiTertirineaorKaneQ en diarrhea ook voor luigclingen en kleine kinderen Pm per bui ft Kgr l VQ A K r 0 90 t K Kgr O BO ChemlBch M AtlrClllL far Speciaal voor KindervDeding in hanen A H Kgr O OO lulvere ITI II OMIIVCI j jfp 0 60 H Kgr 0 a Acéhma icrat A4iAn Het rooken eener hsWe Cig r tu l voldoende ter beatrij rftoiiiiiia v lKai licii i je havleat aanvaUen van Avttima etc In Ay0 fl cn gO TaniAritlHl RnnhntlQ PRUIT PUROATIEF teg Verttopplng AamactlllttrillUC PUIIUUIia b ien Mlgraine Con ftiMetc vooralook al laiana vcwr VImlerett Uwilien ilc Tamarinde Bonbons v n KKA11 FI IF N MOr M belangrijke diensten Pnin erdoo e 0 0 en 0 60 Qalmlalr OaC lTlAC lt emcen erkend al het BESTE hulimiddel OilHHlalV aOillICO 5 Hoeat Verkoudheid en Ketlp n hel ii een alUmoploaaend en verxacKleiid middel by uttnemendheld uiuluitend in Q fleïchjcs verkrijulwnr l n 0 30 per Ucstlije 9V r fwpartilem roti KRAKPELIEN ft HOLM U Zaltt Mi m tilUm poornitH rtu tiiqtMiUm foarop fir maitim en kumiHeetktnimg em rarkrwbaar In i tmevilt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST dtar de orm voor het kind bagctrlljk en ilc smmk aangenaam HARHOM Harkl Door de groote alname van myn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER teffen eoncurreerende prijzen te leveren Steeds gelegenlieid tot Dinoeren i carte iSïfe Patent H Stollen MIMlIrf joj iniwrtn Ml Ml mi dicii nr ilini nimuti Z er irrwne Erfolgf MM Pat nl H SliMém II taafs AMr mun a arr H iloUmi r iw aas IIMK allir ft mMM £ iHirtaMta aa aliMa u r alal rH t Echt Zteeiiwsch Tarwebrood It eent ile KM A SLKGT NIEUWE HAVEN 27 Wie eeker z n wii ié Edit Eikel Cacao te ontvangen numeu geateld en na vele proebemiagen ia den handd gekomen onder den naam de uitvinden Dr UioliaeUa vervvrdigd up de beste macUnea in hel venidb remde tabbliuement van Oebi StoUwarck te Keolen Itclw Cikel Cacao In vierkanten bnssen Deze Eikel Cecao i met meft gekookt een aangename gezonde drank voor dagelijkach gebmik een 1 2 tbeeleftU van t ponder voor een kop Ohooolato AU geneeekracbtige drank bij g val van dwrrhee aledita net water tê gebruiken Verkrijgbaar b j ie voomauali B £ Apotbaksra s Kol V Xai pr ribm ea TIM T ijö c 90 a aas O neraalvart genwoord g r voor B dw iand luüiit Mattenklwtt Amnterdam Ealveiiitraat 103 Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER iiiterpantoffels in liiil iKirdbniliaRteh Sdioen en L iarzeiimg uijii KLKIWEO E 30 t imover de Kloiivegsteeg Aanbevelend C SMITS I Alle repuratiAn on aangemeten werk Vraagt bif Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlofidneke uilgnve De hooldtekBt van dit haUmnaiide Tourist lyksclio tijdschrift bestaat uit de A is itchrtjvlttg eener BelnonideAnrile fimicli ltl vl4I M ll die de Heer E T Feunstk Kuii BB in opdracht der Ven nootscliap maakt Elk nummer is rijk geltlurttreerA rtrir eigen plmtor TTj j graphi che npna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO Angiehtkaarten die hem ann eigen of een under iloor hem op te gevenmiren door onze reizigers wordefi toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable PerziS Voor eii Actter Indiê Birma Malacca enz Prijt per jaargang j 7 20 inci de Afieithlkaarten De inteekening is te allen tpe opengesteN Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau Da Wareld Tourl gt Haarlam SocieteitJNSGBNOEGEN 2e Abonnements Vooratelling Donderdag 13 Xuvembcr 1902 Koninklijke Vereeniging HET HEDERLANDSCH TOOHEEL C7BAN0 BE BES6ESAC Comedie in 5 bedrgven in verzen uit hd Fransch van Edmohd Ëostasd CYBANO KUB LA ROCHB Auvsair 7 a r pi ei t fiiBde il 4 wMt Gewone bepalingen en prjjse ÜITLOTING BURKKMEKSTBR cd WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat bij loting ter aflossing na I Januari 1903 zijn aangowezen i van de geldleening groot 1136000 m 1893 aangegaan de obttgatién os zi 58 97 z van de geldleeninK groot 43000 in 1895 aangegaan de obligatie No 40 3 van de geldleening groot f 78000 in 1897 aangegaan de obligatien Nos z 6 10 z6 a8 39 en 56 4 van de geldleening groot i 7700 in 1899 aangegaaii de obhgatién Nos 4 19 7 en 71 Gouda den u November 190Z Burgemeeyter en Wethouders voornoemd R L MARIENS l e Secretaris BROUWER itulleiilnnüscli OverzIcbU Na langdurige levendige beraadslagingenheeft het Engelscho Lagerhuis met 222 tegen 103 stemmen op voorstel van Balfour een besinit aangenomen waarbg een eindtermjjn wordt vastgesteld voor du sluiting der debatten over de Education Bill Deze terDiijn is bepaald op 20 November en voor de bO ruadalaging over de amendementen is 28 dezer de niterjte forens mmimmm Ipi Na een langdurig en verward debat heeft de Franschc Kamer de eerste twee alineaa aangenomen van het cenig artikel van het ontwerp van wet strekkende tot aahvuUing van de wet op de vereunigingun in dier voege dat strafbepalingen in het leven worden geroepen om het openen en honden van congregatieinrichtingen zonder machtiging tegen te gaan Talrijke amendementen worden verworpen Het eenig artikel wordt aangenomen en ten slotte ook hot ontwerp in zijn geheel met 337 tegen 245 stemmen Het schijnt toch dat tal van stakers ondanks het besluit van het congres van Leuk de staking moede zijn want Maandagochtend hebben weer eenige duizenden la barbe van de outranciers het werk hervat en zijn onder bescherming van de gewapende macht in de putten afgedaald Het is zeer wel mogelijk dat deze beweging veld wint en dat de groote meerderheid van de Oelen die aanvankelijk uit e yt over hun uitsluiting biJ de arbitrage zich bg de Rooden FEHLLE lOi WEES WEER GOED C lt hit Dmisch van HARIS ZERSCUKE tHaar bijgeloof had haar tot de meest opofferende zelfverloocheDende echtvi tendïn gemaakt omdat zij in het vallen der schilderijen op dien oogeluksdag beslist een teeken sag van m jn vroegtijdigeo dood Daarom ook wilde aij zoo lang ik nog bij haar was mij itfderen wenscb uit de oogcn lezen mij nooit bedroeven mij alle bekommeringen besparen Zij verborg mij ook daarom met alk kracht en energie haar door mij zoo gehate bijgeloof Het ui haar menigmaal veel moeite gekost hebben Het was echter anders besloten ï e onverbiddelijke dood rukte lüijn trouw geduldig vrouwtje van mijne zijde terwijl ik heden nog gezond ben naar lichaam en geest Maaï buitendien kindeken ook zonder bijgeloof moeten meoachen dte elkaar Helbebben ook in liefde leven want is omq eenmaal oader ét aarde dan geven de bittere tranen bet vertwijfelet lst berouw ons het verloren leven lict weer tcmg De oude man had op t butst zachter gesproken en xag een seconden denkende voor zich uit TOen stqnd hij op en kuste Lena op de met tnmen geTuldc oogeu tNu kinderen sei hij hadden aangesloten nog p dat voornemen zullen terugkomen Uit Saint Etienne wordt gemeld dat het comité uit de mgndirectiën en uit de mijnwerkers van La Loire waar de quaestie van arbitrage nog niet beslist was Maandag een nieuwe samenkomat beeft gehouden Daar werd meegedeeld dat de maatschappijen hebben geweigerd de wegens belemmering van de vrgheid van arbeid veroordeelden weer tot het werk toe te laten Wel hebben de maatschappijen zich in het beginsel voor arbitrage verklaard en als derden scheidsman den eersten president van het hof van Lyoii voorgesteld De werklieden hebbeo dezen echter gewraakt Du delegatie van de werklieden verliet daarop de prefectuur verklarende de besprekingen af te breken In La Loire spant het dus nog altijd In Pas de Calais heeft men thans in enkele potten het werk hervat In t geheel zijn Maandagochtend te Lens 1095 werklieden afgedaald te Dourge 1576 te Bëtiinnu 768 Ie Courrières 142 te Bruay ongeveer 10 K te Liévin 254 en te Noeux les Mines 500 Hier en daar gebearden ongeregeldheden Te Noeuz moest dt eavalcrie oen charge n aken om de ontruciers uiteen te drijven te Lens werd mot UMntc een arbeider gearresteerd lie vi Att zijn zolderr iam een pau op het hoofd an een der militairen Éiif lf g iSrg ng van gendarmes en wegens hetzelfde vergrijp werd de maire van Treden achter slot en grendel gezet De Duitsche Rgksdag deed weer niets anders dan stemmen over voorstellen dor obstructionistcn on bezweek weer onder dit wjrk daar op een gegeven oogenblik niet genoeg leden aanwezig waren Men wacht nu een voorstel tot wijziging van het reglement waarbij de stemming dus geregeld zon worden dat men toch de discussie kan doorzetten Do Tsjechische en Poolscbe bladen blijven wilzen op den kritieken toestand in den Rijksraad veroorzaakt als men weet door het militair ontwerp Men deukt dat wanneer dat ontwerp het deze week niet tot de eerste lezing in de Kamer brengt de Rijksraad verdaagd zal worden Zelfs de Polenclub die anders voor eiken militairen maatregel te vinden is behoort nu tot de tegenstanders Het heftigst is de Dultiche volkspartij tegen de vermeerdering van het recruten een weinig verlegen zoo vertegen aU iemand die eene goe daad gedaan heeft n zulks niet weten wil nu Jaat jelui me zeker wel naar mijn club gaan in de Hofbrauer De jongjC vrouw knikt zwijgend en Hugo schudt zijn Bchoosvader ten afscheio hartelijk de hand Man en vrouw zijn weer samen en h bben hunne plaatsen weer ingenomen I na verdiept zich met bewonderenswaardigen ijver in haar boek en Hugo houdt de oogen op zijn pennehouder gericht dien hij mechanisch tusschen vi ger en duim beweegt Dat duurt enkele seconden Dan staat t ena op Ztj houdt den blik neergeslagen en gaat langzaam naar Hugo toe Zij opent de lippen nsaar spreekt niet Hij ziet haar aan met een hart vol Helde en verwachting in de oogen Het een wilden ruk slant zij eensklaps hare armen om zijn hals legt haar hoofd tegen zgoe wang en snikt en snikt die drie lieve woorden wees weer goed Hij kust haar de tranen weg van de wangen en houdt haar innig omvat Op haar beweend gelaat verschijnt weer een gelukkig lachje Zij buigt het blonde kc je terug wordt niet mo le on Kr kussen en kozen onder lachen en veenen te stamelen iwecs weer goed coom ent gekant de DaiUche progresaie ven Geinig minder Voorts zijn er tegen de Jiapg Tsjechen en de Sjavittche afgevaardigdM ait tiet Zaiden Kn de AldaitaoberB wUlea er steehtK ban tem aan geven alB de regöfring toeitemt n een tweejarigen diensttgd 0 in de Hongaarsche Kamer is er weer hevijl verxet tegen bet ook daar ingediende mili ire ontwerp dat raen geen zier beter vindL dan het uerste De 0 positie overlegt wet wtitke radicale middelen zy het zal bestaden de regeeringsgezinden zgn daarbg verfwld zoodat de kansen al heel slecht taai Fllns Jozef dio op het pant stond zgn gew e bezoek aan Hungarüe te brengen ja irteiu vertrek reeds was gemeld is nog niet nit Weencn afgereisd Men zegt dat hy rmede zün misnoegen wil te kennen gevoQi over den tegenstand der Kamer tegen het luilitaire ontwerp en de onvriendeiykheden der onathankuiykbeidsparty tegen de KrüOft tydens do debatten over verhooging der civiele Igst S ivdje aSii In Spanje is een ministerieele crisis altgebroktt waarvan noch de oorzaken noch de gevMeTi voor Uet oogenblik daideiyk zyn DeHpaervatievDH acblen den tyd gekomen dezer ditgen In de Kamer telde Safaata antwoordt daarop dat de konat van de conservatieven aan de Regeeriig noodlottig voor het land en voor de Monarchie zou worden Maar in het Parlement was allea voordo crisis in gereedheid gebracht Maura do leider van de Gamazlsten die vroeger de polhiek van Sagasta steunde Is naar de conservatieven overgegaan en beeft daardifor het gewichtlnaar Silvela s zijde overgebracht De regeering verliest daardoor twintig steromen in de Kamer en evenveel in den Senaat Kn verder heeft de liberale partij o n verzwakking geleden door de vorming van de nienwe progressieve grSep onder Cana1 81 deze heeft de democraten en radicalen vereenigd tot een groep die zal pogen de regeering in andere richting te drijven Haar of Sagasta blgft dan wel Sllrela komt dat is frijwel hetzelfde voor Hpanje Dit heeft noodig den nieuwen man die niet vraagt naar partij of groep die niet de ambten verdeeld en de Kamer nieuw samenatelt na r zijn bedoelingen maar die eerlQk en onpartijdig tracht werkzaam te zgn in hel belang van land en volk als raadsman van den jongen Koning Die man schijnt echter voor Spanje nog niet gevonden te zijn Verspreide Berichten FuintBUi Door de Elfde Kamer van Strafzaken te Parij is eergisteren veroordeeld tot vijfhonderd Ir boete én driehonderd fr schadevergoeding het gemeenteraadslid der hoofdstad Chéron omdat bjj een beambte van den openbaren ondersteuningsdienst die een van des beeren l hérou s proteges onvriendel k ontvangen had kalmweg een klinkenden oorvijg bad gegeven wat zelfs gemeenteraadsleden zich niet mogen veroorloven Door den nationalistischen at evaardigde Berthoulat zal in de Kamer voorgesteld worden verwijzing naar de jury vanhet delict verwekking van lamenBcholingen op den openbaren weg door middel van de pers en alle journalisten van naam zonde verschil van politieke overtuiging nebben het voorstel pnderteekend Millevoie naast De Presienci Sembat naast Lotkroy enz In de eerata vergadaring der itakenagezinde bakkeVsknechIa ter arbeidabenrze t Ptrtfi la wijwigk bailoten tot de vor ming van een depatatte ala draagitar van een reeks eischen en de Kamer van Arbeid voor het bakkersbodrijt noodigt alle bakkers uit een hun waardig loon en een ban waardige arbeidsregeling te eischen om niet langer te blijven de raisdealden of onterfden der moderne samenleving Volgens bet blad Italië te Rome verschijnend lou de ez premier WaldeckRouiseau Italië bereizen met een politieke bedoeling en zon hy zells een onderhoud gehad hebben met den koning tarwjil hü voornemens zou weien weder aan het bewind te komen steunend op de gematigde elementen en dan ook een zoodanige wijziging in de buitenlandsche politiek zon eischen met handhaving van het bondgeaootsobap mot Rnslai d dat een toenadering tot stand kwam tot de triple alliantie en Engeland DnrrsoBLAKD Het heet dal de keizerin de eerste Ma maanden van bet volgend jaar verbiyt lalkiezen met haar dochter te Abtzzla waar reeds een villa voor de gasten gehuurd ion wezen terwijl de keizer tegen Pasehen vrouw eu dochter ton komen afhalen Ia de algemaana vargadarlng van Aan Beierachen Baerenband te Wttriburg is daar lllli Jliliiii MiJllltlllllt llWll lljlir m woordje ten MiM gegaveflovar keiier Wilhelm dien hy den meelt gehalen man van ganseh Duittchland heette door liJn krankzinnige C hineesche politiek de petitlek der handelsverdragen en de anglomanie en taan later ket Rykïdaglid Habn trachtte een boera voor den keizer en het ryk uit te lokken bg wgze van protest ten teeken dat de persoon des keizers ook don leden vnn den Boerenbond heilig was leed dit pogen taico het hocb waa allesbehalva danaarad en vele leden bleven rustigjes littea Daarna maakte Memmlnger het i66 bar dat de tlgevaardigde Habn kop over bol de laal verliet daar I ook wel een weinig persoou lijk werd aan bet adres van personen dia de politiek der regeering bestrgden doch dan door compliroentjei de lakan weer goad willen maken BUSLIZD Het heet dat de booie geest van Rusland de hoofdman van de reactie wiens invloed grenzenlooi was Pobjodenoweff wegens boegen leettyd zyn ontslag heeft aangevraagd als procnreur der Heilige Synode tegen Nieuwjaar en reeds wordt een opvolger genoemd daar de ciaar het vertoek oavarwyid ingewilligd zou hebben BINNENLAND Naar wy vernemen heeft het Bettoor der Haagsche Pro Boer Vereeniging in overleg met voormannen der Boeren besloten op grond van hare vele Buitenlandsche connecties en de daaruit voortvloeiende bestellingen van loten in liet belang der goode zaak de datum der trekking niet te doen plaataen op 16 November a looals oorsprunkeiyk bepaald doch op 16 April 1903 wy verneman verder dat zich te Amslerdam een leer invloédryk Comité gevormd beeft welke zich ten doel heeft gesteld ook Amsterdamsche ingezetenen in de gelegenheid te stellen de riike schat van Kunstvoorwerpen bestemd voor de Verloting georganiseerd door bovengenoemde Veraaaigliy ta bezichtigen Een gedeelte van d onlangs te Sehavaningen tentoongestelde Kunstvoorwerpen zijn tot dat doei overgebracht naar hetStadelJk Jluaeam te Amsterdam De datum waarop de tanloonstalllng voor het publiek geopend zal woiden it vattge steld op 23 November a t Evenals te Scheveningen tal de toegangspryt ileehtt 1 0 25 per pertoon bedragen tar