Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1902

Dt U iM h alaamMA MMb ol li Mtt Ecra DIploina en Ooud Bekroond PRAEPARATEN VAN CïttXtt A orK lT d nMMkraohtlieoivuMtrkMidtKmA WONtateaiwaMi VeBlllla B a l UWII 1 i j k oj en au rolwaueaan abrilfaan Mlloat leoUi pUivaTitf hlf leauilbooiapgn ter varaterklng na lUktt of kraambed koorttmbar gevolgM k OtnNAXltKOCHB FIRRUOIMEUX iii bet bijwiider teeen Bloedfebtak BlMiwnhl kivalaa vaa KrlMacban ladtgil en VerlmteUar m Sacona A L 0 o L n wieali Yoor liic li UKftteb elfc Toor l rxir kinderen iwakiten n klUraebtlge jeateUen uet an te W veUo AU KMaakracEnc drank bij itoornlsKn der pljevertarlneaoraanen en dlarrbBa enk Toor ni düicaii ea klein kinderen Prinperbu S Kp A 70 a H Kgr O BO K K r O B k 1 N IC r 0 90 P lrAl anari TO daaam eeraterkend j netnaain v L IKCI V aUaU kinderen iwakken en kil Chamtaeh M Altrcal2L A Speciaal voor Klnderroedlne In alvara ITICIKSUIKCr ggr Q sQ Kur ö glk Asthma Cig aretten 1Öm9 0 8Ö mf Itet rooken txnti httWe CigtretU It ToUoctul tcr UMrt lin vitn de bfvt t anvattoa vfts Atttima ttc In I glIilM limC IJUIlUUMa b i Mnniine goMtrtl etc H rtlook7r ti TOor kinderen bewijzen ri fvnarintfi Bonboiu viii KRAEPEI IEN Ji HOLM IwlanKrijke 4ieniten r d Torm voor het kiiwi Iwcwtl üfc tn de hbmV iaocyM PnJ p dofjeje O ttO n ƒ O BO Qolmlalr OflCéSÜAQ ileetneen erkend het BESTE hutimSldel jaHHIali f aOHtlca verkoudheid d KwIpVa h i L ccn iUljindpIoMeadI n veructitcnd mUldel by ultntmcndheld uioluitend in I □ I Khj verkn gb f ï njs 0 80 r flctct ije IV iVw rw M fnm KSAlPELIElf ft tfOLM U Z htt mün aihm mm m m mm KRAEPELIEN HOLM Hoaeverancien ZEIST hüM T L i xi hebben de beeMhoiiren OBdit ban een vut loon in de plaats van betaling Toor ungeaomen werk geweigerd werd het werk geetaekt OaooT BBnVuini De TeneeBipgaeomDlnie t Qlugow die den eiseh der mIJDwerken tot loonsverbooging Biet twaaU en een bal procent in benadeling heett zeventig duizend mynwerkerli tin er bg betrokken heelt nog maar geen beelnit genomen Keizer Wilbeln heeft too de gehuwde JDanschappou der koninklijke dragonder Ttjfhonderd pond gegeven eveniJla vMr bnnTertrek naar Zaid AInka i BINNENLANDe H H de Konirgin wordt eent kort voor kerstmis tegen 20 December van het Loo in de residentie lerngverwacht t Mo wekd en herinnert lieb dat on dezer dagen kd geschreven dat de beer Havelaar thi n directenrgeneraal der poiteruen en telegraphle op verlof zou wachten met het vragen van ontslag uit zyne betrokking tot bli deze 10 jaren zon bekleed bobben omdat bi dan pas pensioen als directeur generaal kub krijgen Hen schrytt nu aan Het Volk dat dit bericht op een misverstand zcu berusten hetgeen volgenderwgs wordt toegelicht I De beer Havelaar heeft n m recht op pensioen als oud minister van 1 12 van het mlnisterstrakteroent ad f 12 000 a jaar d i g idurende do i jaar welke hy als zoodanig ngeerde t 4000 Na bepaalt de bnrgerItjke pensioenwet dat bet pensioen nooit hooger kan gaan dan f 4000 De hoer H kan dns o 1 weitena het lO jarige vervullen d r betrekking van dlr generaal geen aani raak doen gelden op pensioen De schrijver vergist zich echter in de meening dat de heer Havelaar t jaar minster zon geweest zlJn Hg werd op 21 April 1888 minister van waterstaat en zjjn of volger de heer Lely trad reeds 21 A ttgus tus 1891 als zoodanig op De heer Havelaar geniet dus minder dan bet maximnmpensioen van f 4000 I üeinengde Berichten Men sehrdit aan bet N v d D De sterke acbtemitgang der zalmvisschery op onze bovenrivleren wordt voor oen groot deel toegeschreven aan de baggermolena Deze toch bederven de rivier voor de zalmvisachen w jl zy den bodem los en on eiyk en bet benedenwater troebel maken De zalm wil ean vasten geiyken bodem en belder water Vindt by dat niet dan gaat ïy dichter naar don waterspiegel on zwemt dan natnuriyk over de netten heen I In den Duitscben Ryn met yne vaste iüm kiezelbedding is dezen zomer zeer Teel zalm gevangen terwyi de nltkomaten In onze bovenrivleren waar aanhoudend irerd gebaggerd zeer gering waren I De netten hooger laten dryven gaat ook Met wegeni het voortdurend veorbyvaren TOO schepen en bdoten Kr tl te Bnmel alweer een kerel aangehouden die betrokken was in den handelvan blanke slavinnen juist toen hy op hetbant was met een 17 jarig meisje naar Uontoparlo te reizen Ken vond in zyn kamer in de Qalerip du Commerce een menigte combromltteeronde brieven een dolk en eenwandelstok van bizonder maaksel die in eenholte versebeidene fletchjes bevatte onderandere een met chloroform gevuld Deellendeling heelt reeds verscheidene veroordeelingen ondergaan Uok verloden jaarbad die ke el een meisje van 16 1 jaar dochter van een deftige familie te Cureghem letteriyk geitolen Het kind word gelukkigM Milaan teruggevonden I H V Antw Een wyngaardonier te Biebelaheim by Bingen zag dat in zyn wynkelder waar de mostlag in een okshoofd de wyn door het spongat werkte Hy wilde met een hevel watuit dit vat tappen maar nauwelgka was hyin den kelder bedwelmd door giUige gnaaenttkta hy in elkaar Zyn vrouw duurde hett long voor haar man terugkwam Zg ginghem zoeken in den kelder waar ook zy dadelyk onmachtig neerviel Hun dochter eenmeisje van 28 jaar onderging hetzelfde lot evenals een kleinkind dat by zgn grootouderste waardschap was Ken paar uren latervonden Ve thuiskomende zoons vier lyken De man had deq hevel nog in de hand zinTrouw hield hem vaat omklemd en de dochter had het kleinkind op haren arm t Uit 8 Qravenhage meWt men Eert eqiBtig ongeluk 4ieett hier ter stede aan twee personen het leven gekost Sy een Ingezetene in de Korte Poten wai een echtpaar uit Zierikzee voor een paar dagen gelogeerd GiBt rochtend vroeg werden de buisgenuuten eeif brandlucht gewaar en toen zy zich spoedden naar bet slaapvertrek der loges vonden zy beiden dood gestikt door rook Waarschgniyk is een kaara in aanraking gekomen met de bedgordynisn en hebben deze zonder brand te veroorzaken voortgesmeuld waardoor de ecbtgenooten bewusteloos zgn geworden Men vond den man dicht hg bet raam en bigkbaar heelt hy getracht nog het raam te openen doch het is hem niet gelukt Men sebrytt uit Enschedé Het bericht in zake het ofttsiag Van Blanken arbeider in dienst der Enscbedësche Machinefabriek en I lzergietarg kan nog met de volgende mededeelingen worden aangevuld Van Blanken heelt poK drie weken loon ontvangen terwgl volgens tabrieksreglement de opzegging met 8 dagen had kunnen geschieden Dat hy reeda nu niet meerirerkt is bet gevolg van een door de dire lüe ingewilligd verzoek var de aldeeling Eoachedè van den Metanlbowerkersbond om Van llanken van verder werk nu hg toch ontslagen was te onthellen De directie wilde thans geen nadere mededeelingen doen omtrent de oorzaken van hot ontslag en eerst coramitiaariaaen hooren tegenover wie zy zich verantwoording schuldig acht voor alle mededeelingen betreffende de fabriek en y wenacbt bovendien eerst de te houden conferentie met de aldeeling Enschedé van den Hetaalbewerkershend at te wachten En de directeur èn Van Blanken verklaren dat de laatste een goed getnigachritt beeft medegekregen Volgens Van Blanken beeft de zaak zich als volgt toegedraien Hg werd Zaterdagmiddag ten kantore van den directeur ontboden waar hem toen bet ontslag werd medegedeeld Toen zon v B gezegd hebben hem dadelgk te ontalaan met drie weken loon Als reden zon zgn opgegeven dat v B zich behalve met de metaalbewerkers ook met de bewegingen der textielarbeiders inliet dit was van groeten invloed op de bestellingen der fabrikanten en daarom wat er een vergadering van commissarissen gehouden waarin den directeur was opgedragen Van Blanken te ontslaan Nader vernemen wy dat het bestuur der atdeoling Enschedé van den MetaalheWerkersbond zich met de ïaak bemoeit en een conferentie met het bestuur der fabriek tracht te krygen waarna de gedragsiyn al worden bepaald Niet rooken Iemand scbryit in bet Hbl Waar tegenwoordig om gezondheidsredenen er zoo voor geyverd wordt dat op de perrons etk in de treinen niet gespuwd wordt meen ilc dat de strengste handhaving van t verbod om te rooken in daartoe aangewezen conpéa ik heb hier vooral op de 3e klasse toog van nog veel meer belang voor de gezondheid van zeer vele reizigers zon zyn Neemt eens alle menocben die om gezondheidsredenen buiten allen rook moeten biyven als keel en longiyders enz boe moeten dezen zich niet ergeren wanneer zy op reis zynde in geen enkelen treiu een geheel rookvryen wagen zullen vinden Niet minder onaangenaam is dit feit voor de talryke handels en andere reizigers die een verre reis moeten maken en zoo verplicht zyn soma een halven dag en langer in een met rook vergiftigde atmosleer te verbiyven waardoor zy half katterig aan hun bestemming aankomen en de voor hun zaken zoo onmisbare opgewektheid verloren bebUbn Zouden deze menschen die toch ereiHreel recht hebbon rookvry te zitten als anderen om aan bun rooklust te voldoen niet beter door de directies der spoorwegen beschermd kunnen worden F Waarom laat men in de niet rook coupés het rooken tAcb tersluika toe f Wel waarschuwen de conducteurs nu en dan ala t wat U te bar wordt doch daar zg niet kunnen sontroleeren of de brandende sigaar nóg brandt of alwéér brandt staan zy vrywel machtelooa Nu heeft zeer zeker ieder reiziger t recht zelf in zoo n wagen t rooken te verbieden doch wie een beetje gereiad heett weet wel dat een groot deel der reizigers te bescheiden vaak ook te verlegen ol te bang ia om den brutalen tAchrookera t hoofd te bieden en het verbod beslist door te zetten Nog lastiger wordt t wanneer één wagen uit meer ineen loopende atdeelingen bestaat loodat men als een stadsomroeper in iedere aldeeling atzonderlgk tot de gezameniyke boeren t woord moet richten ten einde t rooken te verbieden Daarvo r moet men al over een zekere dosia vrgniiedigheid beschikken vooral daar vaak een algemeene aanval van hateiyke opmerkingen t gevolg is Qeateld echter dat dit verbieden iteeda van een leien dakje liep dan nög zon de toeitand Tooral Toor kieken en zwakken on houdbaa r biyven Al bonden de rockers op met blazen zoo doet dit niets van t feit at dat de wagen intusscben reeds met rook gevuld is en men er tich den laat van heelt Van ieder tusschenatation stappen dan nog reizigers met brandende aigaren binnen om weer nieuwen rookvoorraad te brengen Hen is dan verplicht dezen telkens opnienw t rooken te verbieden voor zg echter bnn aigaar wegleggen zulled zy niet nalaten van hun Havanna door een paar extrakrachtige trekken nog eena voor t laatst te genieten Um aan dezen toestand een eind te maken bestaat alechts één middel doch dit ia dan ook radicaal nl tatrenge verbod om een coupé niet rooken met een brandende aigaar te betreden Ieder die in een conpé niet rooken wolkjes zat te blazen zou er dan inloopen daar hg nooit beweren kon dat zyn aigaar ni g aan wqa Ik geloot dat duizenden de directie dankbaar zouden zgn als zg nu eindelgk hun reis cena in een gebeol zuivere atmosfeer zouden kunnen volbrengen In Zweden paat men volgens het Ned Landb Wbl de volgende raethodo toe om nlenwe aardappelen tegen Kersttyd te verkrggen De oude aardappelen worden tot Augnatna droog bewaard en van tgd tot tgd algekiemd Tegen het einde der miand worden de knollen gepoot evenals in het voorjaar zg beginnen spoedig uit e loepen maken nieuwe blaren en zetten jonge knollen aan Zoodra de eerste nachtvorst het loof vernietigd beeft wordt dit tot op den grond afgesneden bg sterkere nachtvorsten wordt de grond met blad bedekt welke bedekking vermeerderd wordt naarmate het meer begint te vriezen Onder deze bedekking nemen de knollen voortdurend in grootte toe en zgn zo tegen Kerstmis voor het gebruik geschikt Wanneer geen vochtig grondstnk wordt genomen heelt men goen lust van wegrotten ol ziekworden en ia de oogat even groot als van de in den warmen bak gekweekte De Bondaraad zal binnenkort oen verscherpte verordening uitvaardigen tegen de geheime middelen Artikel 2 van de verordening bepaalt dat geheime middelen waarvan het gebruik gevaarlgk is voor de ge zondbeid alsmede middelen die met buiten aporige winat aan het publiek worden geleverd niet aangeboden ot te koop gehouden mog n worden Twintig bekende kwakzalversmiddelen zullen dienavolgens geheel en al verboden worden terwgl ongeveer honderd andere niet geadverteerd en alleen onder zekere voorwaarden in apotheken verkocht mogen worden Overigena weet men dat nu reeds volgena de Duitache wet onder de aankondiging van een geheim middel de aamenatolling moet opgegeven worden Uit Petersburg wordt opnieuw verzekerd dut Pobjedonostaet de betaamde procureur Tan do Heilige Synode zal altreden wegens zgn hoogen leeftgd en zyn verlangen zgn laatste levenadagen in kalmte te algten De Frankfurter Zeitung voegt er nog bg ook uit vreea voor een aanslag Met Pobjedonoatael zonde 1 Januari a s verdwgnen zgn adjunct Wladimir Karlowitaj Sabler die zich berucht heett gemaakt door de excommunicatie van Tolstoï Ala opvolger vanPobje donostsel wordt genoemd graat Sergius Dimitriwitaj Sjemeretsjet lid van don Kgksraad lilen ziet een periode van grootere verdraagzaamheid der Ruaaiache kerk tegemoet en in elk gevat het einde van het deapotisme dat l objedonoataefs naam wereldberucht heett gemaakt Niemand minder dan de Taaar zeil schgnt den wenacb te hebben te kennen gegeven naar een vrgzinniger en milder man als procureur der Heilige tiynode Sedert 7 uur giateravond staat bet kasteel van Eu nabg Dieppe dat toebehoort aan de hertogelgke familie van Orleans in brand In den namiddag was reeds braud ontdekt in een schoorsteen maar apoedig achonon de vlammen gedoofd tot zg een paar uur later plotseling met grooto hevigheid opnienw uitsloegen en zich anel uitbroiddeji Het kaateel dat onbewoond waa was toevertrouwd aai de zorgen van twee bedienden De gehoefe evotking uit den omtrek hielp gisteravtuul aan het in veiligheid brengen van je prachtige kunstverzamelingen welke er door den graaf van Parya zgn aangelegd Het kasteel vai Eu dat in de 17de eeuw herbouwd is door mile De Montpenaier die het vermaakte aan den hertog Du Maine i erd in 179 als hospitaal ingericht door Lonia Phiiippe gcreataureerd en door Napoleon ni in 1852 tegeiyk met de OTerige bezittingen der familie Orieana verbeurd verklaard In 1872 gat de Nntfonale Vergadering het den graat van Pargs teruk De gevel van het kaateel ia byna 95 meter breed Het bevatte prachtigejhiatorische portretten en in de Wtrekken lagen kost bare parketten die op last van Louis Philippe Tan wien het slot het geliefkoosde buitenverbiyi was waren gelegd De kapel ia versierd met fraaie vensters door de labriek t Sevres uitgevoerd naar teekeningen Tan Paul de la Boche Ongeloottlgk succes Nrs 1 20 40 t Werd per circulaire aan de standgënooten bekendgemaakt Zaterdagavond 7 uur zou de opening plaats hebben van een nieuwen sigarenwinkel te Qroningen Ieder die voor een dubbeltje sigaren kocht kreeg een lot kans gevende op een der vele kunstvoorwerpin in den winkel uitgestald en boven dien op een muntbiljet van 1 10 De eerste kooper zon boven zgn manilla s vglen twintig Igne aigareq cadeau ontvangen venzoo de twintigste kooper de veertigste enz enz Reeds lang v6ór de opening waa er voor bet magazgn een ontzettend gedrang geschreeuw gejoel getier De politie had handen vol werk om het pgbliek in bedwang te bonden dat door voortdurend voer en achterwaartscbe beweging zgn kans op 1 20 40 enz trachtte te verbeteren Zg dié zoo gelukkig waren de voorsten te zgn i dio dus daardoor kans hadden op de premie voor don eersten bezoeker verdedigden hun plaats met een taaien moed en hardnekkigheid alsol t leven er mee gemoeid woa De daarachter ataanden berekenden de kans voor zich zeil op No 2Ü en zoo vervolgens Die de kans daarop verspeeld bad trachtte zyn positie te verbeteren door een achterut voorwaartache beweging De straat waa een groot achaakbord geworden waarop de kooplustigen de levende Btukken waren Toen do winkel klokslag 7 geopend werd waa hut gedrang der vooraanstaanden ontzettend Ala een rop zaten ze weldra tuaacben de deurkozgnen vaat gein oen kon een vin verroeren totdal opeens het zwaartepunt werd verbroken en de eersten eenaklapa met over en door elkaar den winkel inrolden zoodat de winkelier met één slag zgn winkel vol had Uier zette het tumult zich natunrlgk voort omdat moeiiyk waa uit te maken wie No 1 goweeat waa De toegang tot den winkel waa intusschen met een paal versperd De buitenataanden de kanshebbera op No 20 maakten zicii gereed op den nieuwen aanval En toen de zaak van den eersten bezoekerwaa uitgemaakt en de eersten den winkelhadden verlaten werden de daarop volgendenlotterlgk door de achterataanden den winkelingedrukt No 20 18 en 19 bg den kraagvéór zich uitduwend en vastgehouden door 21 gaven een prachtigen kamp te zien t Was een onbeschrglelgk tumult Hoedenwerden vertrapt kleeren verscheurd builengeslagen een venster van den winkel ingedrukt Met recht kan deze winkelier vaneen goede opening en een warmen avondspreken N Gron Ct Rechtszaken Door de arrondiaaementa rechtbank te Rotterdam werd Dinsdag o a nog de volgende zaak behandeld Op Koninginne verjaardag ten minate Zondag 31 Augustua j l wat in gewone omatandigbeden Koninginneverjaardag is boorde de veerman te Iiekkerkerk P Sprugt groot rumoer op 4e rivier Toen hg kwamkgken zag bg den veerman van Streelkerk die vier menschen overzette onder wie J Kn N en C Kn N Deze beiden on Ier den invloed van sterken drank sprongen in het water en maakten daar allerlei grimassen Bg den oever gekomen greep de eerste beklaagde de leuning der trap waarlangs de paaaagiers moeten opklimmen en rukte daar in weerwil van Sprugt a waarschuwingen zoo hard aan dat de trapleuning brak Daarmee waa iutnaschen de geweldplegery niet geéindigd want de beide beklaagden achtervolgden Strugt op zgn erl gre x pen hem by de borat zonder hem intuaschen pgn te doen zoodat Strugt naar binnen ging en de deur op sloi deed Thans vermelden de beide broeders het kippenhok en kwamen voor het venster plagen en achreeuwen Kom er eena uit als je durlt De tweede beklaagde sloeg zells met de vuist tegen bet venster waardoor een glasruit brak en de dader zeil de band aan hot bjoeden sloeg Eiacji voor beide beklaagden by recidive 7 dagAi gevangeniastrat Uitspraak over 8 dagen Posterijen en Te graphlc Benoemd 1 Not tot bnreelambtenaa r der postet li en telegraphic Bde klasse ten bulWt van den Inspecteur der poslergen en tllegraphie te Middelburg P J Speger tot brievekgaarder te Dinteloord L Snoept thoba adaiatent te Roosendaal 1 Dec tot brievengaarder te Boornborgu H J Eldering thane postbode aldaar Vendaatat 1 Not de commies der poaterjjen late klaaae ö van Wieringhen Bbraki van Amsterdam naar Utrecht de commiezen der posterijen en telegraphie 4de klasse P J Meerburg van Roosendaal postkantoor naar s Oravenhage postkantoor en H J Baak van Rotterdam telegraalkantoor naar Roosendaal postkantoor de klerken der poatergen en telegraphie 1ste ktorae mej W Boa van Zwolle telegraafkantoor naar Amsterdam telegraalkantoor H A von Liudern van Alblaaserdam naa Hilveraum en C Hutten van het hooldtelegraatkantoor naar het bijpoaten telegraalkantoor Bargemeester de Roosstraat te Rotterdam de vrouwelgke klerk der poateryen 1ste klasse M M Harger van Amsterdam bgpost en telegraaljcantoor Overtoom naar Naarden de klerken der poatergen en telegraphie 2de kloase L M van Schoonhoven van Hilversum naar Zwolle telegraalkantoor J P van Bel van het hgpost en telegraalkantoor Burgemeester de R003atraat naar het hooldtelegraatkantoor te Rotterdam mej L S Center van Amaterdam telegraalkantooor naar KIst M E Jannette van Naarden naar Amaterilam telegraalkantoor 0 Smaal van Amsterdam telegraalkantoor naar Sloterdyk H H Puta van Rotterdam telegraalkantoor naar Sittard e i A P Staiidaert van Hulst naar Rotterdam telegraalkantoor onder intrekking zgner verplaatsing naar Sittard 16 Nov de telegraflst J O C Heuvelman van het hootdtelegraalkSntoor naar het bgpo t en telegraalkantoor Twynstraat te Utrecht de vrouweiyke klerk dor poatergen en telegraphie late klasae J H Brinkmunn van het booldpostkantoor naar bet bgpost en telegraalkantoor Bemuurde Weeid te Utrecht de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse U C Ëenhuizen van Amsterdam telegraalkantoor naar Utrecht telegraalkantoor 1 Dec de commiezen der poateryen 3de klasae A Wichera Hoeth van Ngmegen naar Middelburg en mej R S van Oigh van Middelburg naar Ngmegen de klerk der poatergen en telegraphie 2de klaaae A Walrave van Maastricht telegraalkantoor naar Rotterdam telegraalkantoor de telephonisten C N J de Jager van Vlaardingen naar Rotterdam en W E C de Jager van Rotterdam naar Vlaardingen de adspirant opzicbter der telegraphie J Withaar van Roosendaal naar Rotterdam 16 Jon 1903 de klerk der poateryen en telegraphie 1ste klasta A K Dalnstra van IJmniden naar Amsterdam thlegraatkantoor de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse L W Bakker van Amsterdam telegraalkantoor naar IJmulden Eervol ontslagen op verzoek 16 Nov de vrouweiyke Klerk der postetyen en telegraphie 2de klasse É de Hartog te Amsterdam telegraafkantoor de brievengaarder te Dodewaard J Oerritsen 1 Jan 1903 de adaiatent C C Dangre mond te Amsterdam 16 Jan 1903 de brievengaarder te Nieuwerkerk a d Ussel A Urbanus Stadsnieuws GOUDA 12 November 1902 Men meldt uit Alten Oistemacht omstreeks twaall uur is er in de meeltabriek en lynkoekenperserg van den heer B Hna te Aarlanderveen een zware brand uitgebroken Spoedig atonden de beide labriekagebouwen in brand en een zee van vonken viel neer over het dorp overal angst en schrik brengende Burgemeester en Wethouders waren spo dig ter plaatse en door het flinke optreden van de brandweer is de brand tot d labriekagebouwen beperkt gebleven De vier brandspuiten uit Alten en Ondaboom die ter hulp waren gezonden konden in den loop van den morgen inrukken Het verbrande was voor een groot deel verzekerd De Haagsche Werkmansbode sebrytt De heer Dnymoer Tan Twist lid der Tweede Kamer beeft te Krimpen aas de Lek in een debat met dr Qorter een bewering gedaan die waard is zobTeel mogeiyk t worden bekend gemaakt De beer D v T beweerde nl dat apoedig aan de Kamer een wetavooratel ter behandeling zou worden voorgelegd misschien Tan algemeene strekking docb waarbij de nachtarbeid voor bakker in t vervolg zou zgn verboden Toen de heer Gorter eenigazins zich ongeloovig betoonde herhaalde de heer D v T de Tenekerlng ARKTBSHICHTaM Qoudft 13 November 1903 GraiKo De stndi nog kleine anvoer houdt de prijteo goed stauide Tarwe Z uwsche 8 i 8 60 Mindere dito 7 5o i 7 90 Afwijkende 6 i 6 50 Polder 5 75 6 40 Rogge ZeeuwKlie 5 60 4 6 Polder 5 J 530 Buitenlindsche per 70 ktio 4 60 4 5 Ger t Winter 4 75 i 5 15 io nier 450 i 4 80 Cbevallier 5 15 k 5 75 Haver per heet 3 10 i 3 50 pet too K 1I0 7 10 a 7 60 Hennepzaad Inlandsche 7 k 7 50 Buitenlandsch 6 a 6 40 Kananezaad 9 50 i 10 50 iCoolzaad 8 a 875 Erwten K ookerwt n 10 a 11 Niet koekende i Buitenlandiche voererwtcn per 80 Kilo 6 50 a 6 70 Boenen Bruine boenen 8 50 i ƒ 11 35 Witte boenen 10 50 4 ƒ 13 50 Paardeboonen 4 Duiveboonen 4 Mau per loe Kilo Bonte Amen kunsche 7 80 4 8 Foxanian k OdejM 7 35 7 50 Cinqiianline 7 75 i ƒ 8 Vbcharkt Melkvee redcl lanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens goede aanvoer handel matig 33 4 3 ct per half KG Biggen voor EngeUnd goede aanvoer handel vrijwel 30 4 22 ct l ei half K G Magore Biggen goede aanvoer handel ftouw o 80 4 i 10 per weck Vette Schapen weinig aanvoer handel vlug 18 4 ƒ 33 l ammeren goede aanvoer handel vlug ƒ 14 a 31 Nuchtere Kalveren weini i aanvoer handel teer vlug 7 4 13 Graskalveren redelijk aanvoer handel vlug 40 il 70 foltkalveren 13 4 16 Kaas aangevoerd 94 partijen handel matig ie kwal 36 4 38 3de kwal 33 4 25 Zwaardere 28 Noord Hollnnilsche 26 4 37 Boter weinig aanvoer handel vlug Gocboter 1 40 4 ƒ 1 50 Welbeter 1 30 4 1 30 Beurs van Amslerdam Vrkrt 801 911 BH ♦ V V7V Slotkra o m NOV VtDiaLiNu Cart Ned W S tVi i a diio dltc 9 dito dim dito 8 lloxe a Ubl Qouill lKl 991 iTALia loiAbrijTinf IBOt ai 6 oaTlKa Olil in papier ises I 81 i dito in i lverlSal I t oRTUOAL 01 I mtit oounoo 8 dito liekot to LA o Obl Binnenl Hit 4 dito QMoni ISBO 4 ilitobijBotks 199 4 dito bg Hoii 18B 0 4 ditu ia goud leon 1999 O dito dito dito 1884 t 8t JiV Il 104 80 90 ü S7 41B 194 v 10 HOI 109 Ui 9Ig ml t loó i ilB 140 y ♦ 0 lOJl x 107 mm llfj 104 1 i 1 9 1 84 1 99 1 1 101 1 10 7 1 100 1 1081 1 11 1 1171 1 lOi 1 41 jPA ja Perpol Kbuld Issi 4 riiRBaij Oepr Couv leea 18ttO 4 Oac leening tarie D 1 Oao leeuin lerieO SeiliApaRp T oblg ise 6 Itiiico Ob it leb latO 7nni1liu Obl onliep 1891 4 niTiftDAU Obligatiaa I9wt 8 ItoTtiaoAIl Stad Inu 19t4 9 NlD N Afr HaniUlK unit Areod b T b U4 CeniIo tea Deli MutMiliappy dito Aro Hjlpolheakb pandbr 4Vi CuU Hg darVonU nl aaod Or Hypolhoekb pandbr 4V Nederlandacho bank aand Ned Haadelmaataob aito H W k Pae H p b pandbr Bolt HjrpotbMkb panitlir 4 i Ulr Hfpolkeekb dilo 4 OoRBNa Ooat Uoag banlc aand Buil Hyjiotheakbaak pandb AluolKA Kqut hv pota pandb 4 Maiw L O Pr Li n oen rsD HoU IJ 8poor w Hg aand Mij lol EipL V St Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aaad 9 dito dito dilo 1891 duo 4Vi iTAUa Spoorwl 189 9 A Kabl S ZaidItal Spwmij A H obl PoLKX Waraohaa Weenen aaad Ruil Or Rum Spv Mijd abl 4 Baltiiofae dito aand Paatowa dito aand B Iwang Dombr dilo aaad iCortlE Ch Aiow Sp kap obt t dilo dilo obliK 4 BIKA Coal Pae Sp Mjj obl S Okie k North Wpr O v aan I dilo dito Win St PeUr obl 7 Dtnver k Rio Gr Spm oen v a Itliaoil Central oil ia goud 4 Louuv fc Nashvilli Gar v aand Uextco N Spw Uii Ie hyp a 6 Miaa Kaniaa v 4pCt pref aand N TorkOalaaiokWetl aanJ Ponn dto Ohio oblig 8 Qr goo Cahf Ie hyp in goud St Paul Mian k Maait obl On Paa Hoof Ida oblig t dilo dito liae Col Uhyp O B OiHAOA Can Soulh Okart v aa d ra O Eallw fc Na lo k d e O Amfterd Omnibut My aand j Stad Bniaael 19991 Hem Tkeiaa RMullr OoHliok 4 Oonna Sloat MiU IMO B K K 0 n B 0r lBM8 SrA n aadH dfid U Hts Ifouveauté s in Bassen PARAPLUIES voor Damea en Heoren A VAiv os Md Tailleur Kleiweg E 7 iia UOIIDA feleiHtoom Mo 91 Bnrgerlljka Stand GEBOREN 9 Nov Cornelia Petronelln ondora A van Geloven en M Breeveld 11 Alida Clasioa ouders J Cattol en J Verlaan 12 Hendrika Claainn ouders A J van Thiel eu J Amelnng Petronella Joaephina Mario onderi G C Brqgnel en W Vuisting 13 Johanna Adriana ouders J W den Boer en 1 A van Pruisson Jacob ouders B Mulder en A J Maasland Janna Maria ouders Ö C van Welzenis en J J Slalenborg GEHUWD 12 Nov J Krngaboer en W J Tugnenburg K Tuinenburg en V Stalenberg N V van Dugn en C J A C van Velzen C vnn Goch on J 1 van der Zgde HeauwUk GEBOREN Baldgntje ouders J Ravenhorst en J van Duuren OVERLEDEN A Bonnan wed I Bunnik 48 j W van dor Woll C w M van der Ham wed M do Hoer 89 1 GEHUWD J Wiegor 22 j en D Schouten 26 j OI TVAi C El do NOUVKAUTÉ S in Mantels Costumes Pelterijen en Japonstoffen V d goedkoopste tol de beate soorton ö SAM80iVi Aüvï inii i iTii N FAILLISSEMENT By Vonnis dor Arrondissements Rochlbonk to Rotterdam dd 12 Novomber ltl02 is de handelsvennootschap onder de firma Ouudselhe Ulier en MrtanlgletfrlJ VAK VBK HARSTdt Co gevestigd on kantoor houdende te Gouda en hare individneele leden J M VAN DER HARST J U DE BOC en PRIED FISCHER verklnard in Haat van faUll ement met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr C O SEGEHS tot Rechter Commiaaaria en van don ondergeteekende tot curator De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF GooDA 13 November 1902 ttjfêiMt0r Mf prafMêt pi l l lWW ii lW lfl TE HUUR Een Sink BOVENHUIS voorzien v n gas en waterleiding aparte opgang gelegen Wgdstraat l6Ha Te bevragen S v CREVELD Jr Wgdstraat 168 Waar heen B 13 Wr de Dubbele Buurt B 13 VERLICHTINU8 MAGAZIJN M m mm Daar ia het goedkoopste adres van ükSGLOEILICIlTBENOQDHiDHEDEN GASORNAMENTEN GASKACHELS CON KOREN en GASEORNÜIZEI Aanbevelend M M VA LOON Aanleggor van Gas Waterleiding TELEE 117 Mtttv oHotenrottea s j riif Dr l iülMirij wullxiküud UHCW EBACKt UIZH AllMD Mèt mt rtiH lcbaierk tot voorUlnrende rvticnle p m t lts K x Biuff B Ne MÏf HU H 4e meest hartiuekki enut9 S 29 ftUtwahu ea op jHu U f t n leeft Totale j eiietiiiK tru nlke wekte Hl h nacht jieuauwdheid tiooidpyn i MÏKraine HHrtkbppitig Mugpyn ftlechtö pQgvertenng Oitvoriuogen Impotent Pollutioau enx Ui Toenncn proBpeotauea 11 j for i Kih fl 1 fl i 8 5 duliWofle fl R i Ontrail JtopÖt M Uh v d Vüru jiUlwmitifl t pt li M V 6 mi k Ih HottonUm l lUpptit a Orfttenhago rHlmmniu lü Jui J Oan R rtttff liMn Wdff V Co Ooud 0 bit aUe dro taft i KcUl Zeeiiwseli Tarwebrood ÊM cenl tie K O bg A SLEGT NIEUWE HAVEN 21 Tolephoonnet Gouda Abonnement 1 40 iier jaar voor fVtceeleg binnen een kring van K M 1 f gelegen Aank g wi unilerliDud TiitiN Hot net is aangesloten aan bot Kgks Int rcommnnaalburuuu Op la October 136 verkregen aanslljltingen 7 Contracten en Voorwaarden verkri g nttr aan het Bureau ACHTER DE VlSCgMARKT