Goudsche Courant, maandag 17 november 1902

Dinsdag 18 Noveniber 1903 41ste Jaargang No 8958 De grootste Sorteering TËËÜ fi OBlIJNSTOrFEH K ARPETTEN I 00PE5S VU I MEOaS Tafelkleeden Afgepasic VUrn es en Behaiigselpapii ivii Ito de nieuwste Desslus voorradig in bel T A l IJ T M G A Z IJ M van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOUDA GOMÖIE eOlMMT JMeumS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken relrroan SI i ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsmimte n ending van Advertentiën tot 1 uur de niidil TclerauH S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommeis VLIF CENTEN Openbare Verkoopingl TK GOtlDA op MAANDAG 1 DECEMBER 1902 desmorgens te elf oren in het Kolflehuis HAEMONIE aan de Markt ten overstaanvan den Notaris 1 6 C ÏORTDUN DROOGLEEVER van de navolgende onroerende goederen allen liggende te 1 1 GOUDA en wel I Nes 1 en 2 Twee naast elkande op 1 aangenamen stand gelegen HlJlZEN met I BOVENHTIIZEN en ERVEN aan denBleokerssingel wük R Nos 267 267a 2674 I en 268 Zoowel de beneden als de boven I bniten zyn verhaard voor t 2 samen 1 1 8 per week I Nos 3 tot 5 Drie naast elkander staande I goed onderbonden HUIZEN waarvan een WINKELHDIS SCHUUR en ERVEN n de Booragaardatra t z nde de eerste Huizen in 1 die straat van al de Karnemelksloot wuk I RR Nos 1 2 en 3 De perceelen Nos 1 en 1 2 zjjn bij de week verhuurd elk voor f 1 40 1 bet Winkelhuis en de Schuur zgn terstond 1 te aanvaarden 1 No 6 Een HUIS en ERF in de LangeDwarsstraat wp H No 152 verhuurd bii de week voor 1 1 60 1 Nos 7 tot 12 Zes naast elkander staande goed gebauwde en goed onderhouden HUIZEN I en ERVEN in de Prins Hendrikstraat wgk 1 P Nos 290 tot 296 Verhuurd b de week I No 293 voor 1 1 80 de overigen elk voor t 1 70 I No 13 Twee PAKHUIZEN HOOIBERG KOESTAIi SCHUUR ERVEN en GROND aan de Karnemelksloot breede zjde wijk I R Nos 590 en 691 samen groot 8 Aren 80 Centiaren Terstond te aanvaarde Nos 14 tot 17 Een ruim OEBOUW WOONHUIS SCHUUR ERVEN en GROND wijk RR NoB 49 60 en 61 en 3 perceelen BOUWGROND in de Boömgaardstraat mot een gevelbreedte van ruim 35 Meters te samen groot i Aren 62 Centiaren Te aanvaarden het gobouwde den Ie Eebruari 1903 en de Bouwgrond biJ de betaling der kooppenningen 8 Januari 1908 No 18 tot 33 Eene BOÜWMANSWO E ING SCHUUR HOOIBERG ERVEN en ROND en 12 perceelen BOUWGROND in de Boomgaardstraat wijk RR No 52 mkt een gevelbrcedte van ruim 56 Meters te zamen groot 11 Aren 10 Centiaren Te aanvaarden de getimmerten den l ten Mei 1903 en de perceelen Bouwgron bij de betaling der kooppenningen 8 JaBuari 1903 En No 34 Een pesceel best met den WEG en het WATER daarvooren daarachter in de Voorwillens Ie samengroot 3 Hectaren 4 Aren 83 Centiaren Terstond te aanvaarden i De perceelen zön de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTIJIJN DEOOGLEEVERUoouDi Druk van A BRINKMAN Zn X Gouda Si i IC0LA4S Ondergeteekende bericht de ONTVANGST der op Luxe en Huishoudelijk gebied Kristal Porselein enz ALLESNVERKOOP van ECHT KAYSEETIN AETIEELEU ECHT CÏÏEISTOFLE AETIEELEN en voorwerpen uit ile Plateelfabriek ESTIÉ o die teg en falirleliS prijzeulgelov erd worden Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Goudsche Melkinrichting Levert dag elijks verscli aan huis Fijnste kwalltell TAFKLBOTKH 1 40 p KG Prima KEUKKNIJOTKIl 1 30 VOLLE MELK 8 cent wr Liter TAPTE 4 UOOMKmXEMELK 3 Bestellingen kunnen aan de Wijkkneohts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd f i 4 Voor St I icolaa ONTVANQEN in De ieuwe Wiiikel Maikl A66 EEN PRACHTIGE KEUZE DER NIEUWSTE rf HEEREN DASSEN STRIKKEN 7 Zelfstrikkers en Plastrons In grkleitra en aiwart Sroofs êorh ring S ijèsn QaoRm z Gevoerd Glacé en Astracan II 1 S C H O E E 1i Jaohtvesten Truijen en Sporthemden AANBEVELEND C A B BAi TZIi iER middel tegen Bh irnaV lield enz mag in geen I breken tn fles ÈV et en W et bij 1 W en Drogiiten Mai Wolii Co Dit goide oude Huistlel J1 M Terkoad enkel Huisgezin ont J chen i 1J5 75 p HR Apothekers j i Te Amster tali T Tuyll vROTTER r ii mnÊmmim K2 OPENBARE TERKOOPIRS VAN Opgaande Wilgetoomea KNOTWILGEN en II A H II O U T op VRIJDAG 21 NOVEMBER 1902 d morgens te tO uren op en biJ de buitonplaa ACTIEHOVEN aan den Moordrochtschéii djjk te Gouda en wel 1 aan de kade 6 perceelen OPGAxNDE BOOMEN en 2 perceelen HAKHOUT 2 in de Philipskade 4 perceelen KNOT WILGEN 3 in de Boschlaan 1 perceel KNOT WIL6EN en 4 op de plaats 21 perceelen OPGAANDE BOOMEN en G perceelen HAKHOUT Dag van hetaling 1 Augustus 1903 kosten contant Des morgei vóór de verkooping te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda De Ad vocaal en de Boerenjongens van I J M P Beiidoker Qouda zijn beslist de beste waarom zij dan ook dagelijks worden gedronken Wollen Ondergoederen SPECIALE SORTEERING in alle prijxeu en male I Schenk fc Zn TE HUÜK I Een flink BOVENHUIS voorzieo van I gas on waterleiding aparte opgang gelegen Wijdstraat 168a Te bevragen S v CREVELD Jr Wïdstraat 16 8 Waarheen B 13 NaardeDiiUeBuart B lÉ VERLICHTINöS MAGAZIJN IIË AVONDSTER I Daar is het goedkoopste a4r B van I GAS6D0E1LICHTBEN00DIGDHEDEN I GASOBNAMENTEN GASKACHELS CONPOREN en njASFORNÜIZEN I Aanbevelend Al N VA LOON I Aanleggor van Gas en Waterleiding 1 TELEF 117 Bulleiitandseh Overzicbl Zaterdagochtend werd te Brussel een Igkdienst gehouden voor de nagedachtenis van de overleden Koningin Na afloop van den dienat toen de rjjtnigen in de rae Royale aankwamen loste een kerel drie revolver aehoten op het derde rijtuig met de adjudanten en hofdames Niemand werd gekwetst De gendarmes voerden onmiddellijk een charge uit op de menigte en namen bet individn gevangen dat vervolgens gebracht werd naar de gang van de Brusselsche bank Hjj werd daar dadelijk verhoord Hj verklaarde Robinl te heeten en Italiaansch onderdaan te zgn De menigte hoopte zich in groeten getale voor de bank op en hield niet op met roepen A mort De Italiaan werd in een door gendarmes omstuwd rjjtuig naar het nabyiijnde bureau van politie gebracht gevolgd door een ontzagigke menigte die nog steeds A Mort I Leve de Koning I schreeuwde Toen het rgtuig bjj het politiebureau aankwam moesten de bereden gendarmes een charge uitvoeren om de mensehen voor het bureau weg te krygen De identiteit van het individu die op de rijtuigen in den koninklijken stoet heett geschoten is vastgesteld Hö heet Rubino en is kaDtoorbediende HiJ is in 1859 li Binardo bjj Napels go oren en woont te Brnssel in dB me des Bonciiers No 21 Bij 6 r hirinzoeking in ZQn woning heeft men een valies ontdekt met brieven en andere voorwerpen die in beslag z jn genomen Men heeft de revolver nog niet gevonden Het parket nam Rubino in verhoor Aan de telegrammen in het Handelblad van Antwerpen ontleenen wj nog de volgende hïzonderheden omtrent den aanslag op het leven van koning Leopold De rouwdienst was te twaalf nnr afgeloopen kort daarop had de aanslag plaats Rubine loste drie schoten op het derde rgtuig waarin gewoonlgk de Koning is gezeten slechts bg uitzondering had Z M thans in het eerste rytuig plaats genomen De eerste kogel vloog over het rijtuig de tweede verbrijzelde het raam van het portier en de derde vloog voorbg het aangezicht van graaf d Oultremout Op het oogenblik dat de gendarmen hem uit de banden van het volk haalden riep Rubino uit Ik was ongelukkig toen ik zooveel rijkdom zag voorbijrijden De rest zgner woorden ging verloren in bet gerucht De heer Willemaers procureur des konings begaf zich onmiddellijk na den aanslag naar FEVMLLEIOX j Maar deze was haar den eersten keer dat ti hem gezien had zoo bedaard zoo ingetogen zoo eenvoudig voorgekomen dat zij na eenige aarzeling er in toegesterod had hem de kamer te verhuren Ds dochter van haar kant had er niet op aangedrongen noch den wensch geuit dat hg liever dan een ander in huis zou komen en ook uit dien hooide had zij er in toegestemd Er is niets bijzonders aan hem behalve rijne oogen had de dochter gezegd den dag toen hij in huis kwam Het was en huisgenoot die weinig last bezorgde tegen negen uur a avonds kwam hij thuis zei goeden nacht en ging terstond naar bed en s morgens bij het opgaan der zon was htj reeds de deur uit Als hij uitging of te huis kwam maakte hij niet het minste gedruisch men hoorde nauwelijks zijn stap en nimmer zijne stem Als moeder en dochter op de kamer kwamen om zijn bed op te maken vonden zij altijd alles op de zelfde plaats waar zij het den vorigen dag gezet hadden het was alsot er niemand in de kamer geweest was Er lag geen stof op de menbels zijne kleêren waren uit schuierd en opgevouwen soodat zij bijna niets te doen hadden Zijn ge het bureel van politie der Regentesstraat Hij was nog gekleed in de roode toga die hij aan had voor den dienst in de kerk De heer De Mot burgemeester van Brnssel was insgelgks in het bureel Het nieuws van den aanslag heeft in Brussel eene groote opschudding en algemoene verontwaardiging verwekt De bijzondere uitgaven der dagbladen wor den uit de handen der verkoopers gerukt De dagbladen keuren allen den onzinnigeu aanslag af Zulke moordaanslag zeggen zg zal het koningstrouwe gevoel der Belgen diep schokken De dader is een man van kleine gestalte zeer kaalhoofdig Hij schijnt 45 jaar oud te zijn en d aagt een zwaren knevel HiJ droeg een bruin ruiten kostuum en oen zwarten overfrak Een groote politiedienst is ingericht voor het commissariaat der Regeutesstraat om het volk op afstand te honden on Rubino te beschermen tegen de volkswoede Op het politiebnreel scheen de pleger van den aanslag zeer kalm In tegenwoordigheid van burgemeester De Mot ondervroeg de heer Napels Rubino HiJ bekonde op dun koning te hebben willen schieten Hg verklaarde gehandeld te hebben krachtens zijne anarchistische gronübegin Na de aankomst op het paleis verhaalde baron Goffinot den Koning de omstandigheden van den aanslag Z M toonde niet de minste ontroering Na ontbeten te hebben is de Koning met commandant Dumont in automobiel naar het Luxemburgstation vertrekken waar hg den trein nam naar Groenendael Aan het station komende verontschuldigde de Koning zich omdat hg een weinig te laat kwam De plechtigheid in de kork heeft nogal tang geduurd zegde Z M en ziedaar waarom ik niet juist op tijd ben Daar de rijkskanselier in de laatste dagen herhaaldelijk vertrouwelijke besprekingen heeft gevoerd met de meest verschillende partijhoofden van de agrarische meerderheid in den Rgksdag hlgft hardnekkig het gerucht de ronde doen van nieuwe pogingen om tot eensgezindheid te geraken Onder de geruchten omtrent den mogelgken grondslag waarop helt vergelgk tot stand zou kunnen komen is het volgende wel de moeite waard medegedeeld te worden Ondanks de wgziging van bet reglement van orde twgfelt de meerderheid of zg met het heeie bezitLmg bestond uit eenige kleêren zeer weinig halt versleten linnengoed oen paar boeken en een klein koffertje maar dat alles droeg den stempel van voortdurende goede zorg en van een liardnekkigen stryd met borstel zeep en naald tegen den tijd en tegen de kantoorstoelen en tafels Arme jongen merkte de oude vrouw aan men ziet dat hij slecht bij kas is maar dat het hem niet aan overleg ontbreekt De dochter zei in de eerste dagen dat iemand die op zijn twintigste jaar zoo bezadigd was geen bloed in de aderen moest hebben en dat zij niet hield van mannen die de vrouwen het werk uit de hand namen maar nadat zij dit eenige malen herhaald had riep zij op een morgen uit Ëen jong mensch dat zóó leeft heeft toch wel veel voor I Er was bijna eene maand verloopen sedert hij in huis gekomen was en tusschen hem en zijne hospita geen woord meer gewisseld dan goeden dag en goeden avond Op zekeren avond kreeg de moeder een hevigen aanval van hare gewone kwaal zoodat den jongeling verzocht werd of htj den dokter wilde gaan halen Hij ging keerde met den dokter terug en toen deze vertrokken was bleef hy in de kamer bij het bed staan Het mei e moest even uit om geneeitmiddelen uit de apotheek aan den overkant te halen en voordat sij wegging nam zij de lamp van de tafel omdat hare moeder het licht niet kon ver dragen en zette haar aan het voeteneinde van het bed naast den jongen man Daarop ging zij de kaniier uit doch aan de deur gekomen maakte zij gebruik van de duisternis waarin z gehuld was om haar huisgenoot aan te zien Wat is doïftnetariel in al zijn onderdoelen wel klaar zal komen D arom zal een poging worden aangewend het gedeelte van het geheole tariplontwerp dat als oen afzonderlijke tarieljwet handelt over de invoering en de handhaving van de tariefposten in t algemeen dusdanig in te richten dat daarin worden ondergebracht de gewichtigste bepalingen over de rechten op voedingsmiddelen zooals deze mot wederzijds over de brug komen nu nog door de regeering en de partijen van do meerderheid zouden kunnen woijien opgesteld Naast deze invoeringstari fwet zou de Rgksdag een bepaling aannen n waarbjj de regeering gemachtigd wortlt naar den grondslag van die tariefwot en van het anders door de regeering voorgestelde nioawc algemeeno tarief met de andere regeoringon in onderhandeling te treden over het sluiten van handelsverdragen Met dit gerucht verband houdende gaat er nog een tweede gerucht volgens hetwelk de partgen van do meerderheid zich zouden willen neerleggen bjj het gevoelen van de regsering ten opzichte van de tarieven op levensmiddelen als de regaoring er maar voor te vinden is het voorgestelde minimumtarief voor gerst althans iets hooger te stellen Intnssclien weet raeu te vertellen dat do Saksische regeeruig onlangs bij de rgksregeoring heeft aangedrongen op een hooger tarief vooftuuibouwvoortbrengselen Hiermede zou IrHrer tï TrtdeT Italiö getroffen worden tcrwijl het bovenverljiugde hoogere recht op gerst door Oobtenrgk ver van aangenaam opgenomen zou worden Ongenoegen dus vOor de beide deelgenooten io het drievoudig verbond Dat men op een of andere wgze opnieuw ernstig bezig is te probeeren om tot oen vergelijk te komen valt overigens ook op te maken uit den stelligen toon dien de conservatieve Kreuzzeitung aanslaat en ook de nltramontaansche Germania vuór het sluiten van de poort moet er nog iets bereikt worden De ultra agrarische Deutsche Tageszeitnng is onderwijl achterdochtig en boos en spreekt orakeltaal van verraad aan de goede zaak dat er gebrouwen wordt en van stoute stnkken en uiterst gewaagd spel waarvan de winst do hooge inzet niet waard is enz Op vele plaatsen is in Frankrijk de arbeid in de mgnen reeds geheel hervat In het bekken van Pas de Calais ontbreken nog maar 3 4 4000 arbeiders op het appel Te Noeuxles Mines is alleman weer aan het werk Men is begonnen met het weder aansteken van de cokes ovens op het werk waarmee dat vroeg zij verbaasd aan zich sell Het licht t welk zijn gelaat van onderop bescheen paf daaraan zulk een nieuwen glans en zulk eene levendige uitdrukking dat hij geheel veranderd scheen Hij lijkt nu mooi voegde zij er bij en ging de trap af Toen ze weer boven kwam begon zij te praten en zag hem aan Het was laat eer zij scheidden en zij herhaalde bij zich zelve Er is eigenlijk niets moois aan hem behalve zqne oogen en zijne stem Zoo veranderde hij gaandeweg m hare oogen nu eens door de uitwerking van het licht op een zeker punt geplaatst dan weder door eene ongewone houdmg of door den klank van een bij zonder woord en wel zoodanig dat hij haar na twee maanden met meer de zeilde van vroeger toescheen dien ze eerat met onverschilligheid ontvangen en niet zelden met minachting beschouwd had De moeder werd at en toe ziek en dan ging hij telkens den dokter roepen en bleef bij het bed zitten als de dochter uit moest Zoo ontstond er eene zekere gemeenzaamheid tusschen hen en be gon de oude vrouw scherp toe te zien maar toen zij mets verontrustends bespeurde sloot zij de oogen weder Zij dankte haren huisgenoot herhaaldelijk voor zijne goede zorgen en sprak vol ingenomenheid over hem met hare dochter Eindelijk zaten zij eiken avond met hun drieën rond om het werktafeltje te praten de moeder vertelde meestal buurpraatjes de jongeling sprak over zijn Palermo en het meisje over beuzelarïjtjes enkel om toegelachen te worden en haren hoorder in de oogen te zien terwijl hij haar aanzag Behalve nog wel eenige dagen zullen heengaan De cavalerie heeft hier en daar het terrein reeds verlaten on is naar het garnizoen ternggekeerd Te Denain een der centra waar de staking het eerst uitbrak zal Maandag het werk weer opgenomen wor4en En zoo verneemt men ook van andere plaatsen dat daar weldra de hervatting der werkzaamheden algeijeen zal zijn De rechtbank van Bétbune veroordeelde Vrijdag tot straffen wisselende tuaachen 6 dagen en een maand gevangenis een 60 tal stakers omdat zg kameraden met gew Id belet hadden aan hetwerk te gaan Een ander kreeg 5 jaar omdat hij getracht had eigendommen van zijn patroon door ontplofbare stoffen te vernielen Uit Saint Etienne worden weer wanordelijkheden gemeld Er had een dynamietontplofflng plaats waardoor aan de eigendommen der mgndire lie veel schade word berokkend en oon woning van een ragriwerker die was bijjven doorwerken werd geplunderd De minlsterieele crisis in Spanje iageSiniligd Sagasta ia er toch io geslaagd zgn kabinet opnieuw te formeeren daarbö zgn de minister Teverga Urzais Gonzales en Villanucva uit de combinatie geraakt en vervangen door Puigcerver Eejuilior Morot y Prendergast en Amos Salvador Het is eigenlijk lood nr oitiHJfwrr Iet SpdinifWli mirrtjterie wordt niet betor wanneer Gonzales doorMoret vervangen wordt en vooral niet wanneer generaal Weyler dö onderdrukker van Cnbn met het departement van oorlog belast hlgft Het kabinet Sngasta trad in Maart 1901 op met hot nitgoproken doel de religiehse quaestie die toen het geheelo land in beroering bracht op te lossen Dit doel heeft het kabinet niet ten uitvoer gabracht on de afgevaardigden Silvela en Canalojas hebben d tit der regeering onlangs op duidelgke en eenigszins hardhandige wjjze onder den neas gewreven Canalejas verklaarde dat Sagasta eenvoudig het land voor het lapje hield tóen hg met een radicaal program optrad met het voornemen daaraan toch geon uitvoering te geven Canalejas wees er op dat Sagasta in den tijd van anderhalfjaar met drie totaal verschillende regeeringsprogramma s is opgetreden en dat hij die geen van drict n heeft uitgevoerd Nadat hy i September 1901 hot decreet had uitgevaardigd waarbg de religieuse genootschappen onwettig werden verklaard ondertoekende Sagasta in April 1902 het besluit waarbg alle congregaties als we tige vereenigingen werden erkend en aan hen de schoone oogen en fraaie stem had zij nog een aangenamen lach en een trek van hoffelijkheid in hem ontdekt Eens op een avond stonden zij samen voor het venster en zagen naar buiten het was donker het regende en men zag geen levende ziel Op eens verscheen er beneden op straat een schel flikkerend licht het waren de fakkels der Broeders van Barmhartigheid Welk een sombere avond mompelde het meisje en ging met den rug naar het venster staan het is een van die avonden waarop men lust zou krijgen m te slapen om met meer te ontwaken Hebt gij dat gevoel nooit gehad De jongeUng glimlachte en zei Gij hebt uwe moeder nog hoe kunt gij u zulke denkbeelden in het hoofd halen En hebt gij die niet meer Ik heb nittnand meer Het meisje ontroerde door den toon watuüp hij die woorden sprak zag hem aan en zei zacht Dat zou ik nooit gjtfafht hebben Na eenige oogenbliklen vroeg zij weder Hebt gij ook geen broeders Neen Gij zult wel vrienden te Flor nce hebben Ook niet Maar hoe kunt gij dan leven zohder iemand hef te hebben En WM zegt u dat ik niemand lief heb WV vervolgd