Goudsche Courant, woensdag 19 november 1902

Voor de St ITicolaas DAMES en HEEBEN Wmterhandsclioeiieii Foulards Dassen Linnengoed Paraplnies Wandelstokken enz enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg K 73a GOUDA Teleitlioou o 3i Iteurs van Amslerdam Slotkrs 8oy AOVliHTKiVflKN ÏKKGlJ Mi G II VIS TE nVVB met vergunning liunrprgs f 3 per week vergunningsrechten 50 cent per weok Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is oirder de liourprgs begrepen Te bevragen Lange ïiendeweg D 29 Onderkleeding der Toe komst f Duitscbuhd Het beet nn dat de kroonprins ter beantwoording van het bezoek van den DeenSchen kroonprins aan Berljjn in de eerste heKt van December a s naar Kopenhagen zal gaan en dat de keizer zelf ter gelegenheid van de Eebraikelgke farailieréunie te Fredensborg oök eens een visite zal brengen aan den onden koning Chrittiaan De stemming in den Egksdag die totDonderdag a s op reces la naar het voorstel Aichbichler zal voortaan geschieden tervergemakkelgking en verhaasling van denuitslag met roode witte en blauwe briefjes ja is blauw rood neen en wit blanco Volgens de Gerraania zou de pauskortelings zyn verlangen uitgesproken hebben den keizer terug to zien aan welk verlangen waarschijniyk binnen niet al te langen tjjd voldaan zal worden Door de Bonner studentenvereeniging Frankonia wordt tegen morgen een ver gadering belegd in verband met de toenemende duels op pistool tusscben de studenten onderling welke duels beperkt moeten worden Alle studenten worden uitgenoodigd tot deelneming aan de beraadslaging BINNENLAND Be minister van binnenlandsche zaken heeft aan Gedeputeerde Staten der provinciën een schrijven gezonden inhoudende dat door het bestuur eener gemeente op grond van de ondervinding opgedaan omtrent de toepassing van het Kon besluit van 22 Sept 1823 Staatsblad No 41 betreffende het houdenvan openbare inzamelingen van penningen of waren waaraan de poenale sanctie ontbreekt hem is verzocht de intrekking van dat besluit te bevorderen opdat omtrent het in bet openbaar honden van alle inzamelingen niet vallende onder art 13 der armenwet door de gemeenteraden verordeningen zonden kunnen worden vastgesteid De intrekking voegt de minister van justitie er aan toe komt den minister van justitie en hem geraden voor doch de vraag rgst of het de voorkeur verdient het vaststellen van bepalingen omtrent het in het openbaar houden van inzamelingen ten behoeve van anderen dan instellingen van weldadigheid aan dfl gemeenteraden over te laten dan wel thans by de wet te regelen In het laatste geval is nog to overwegen of het uit een practisch oogpunt wenscheiyk is dat bi zooda nigewet tevens voor8chrlftefi wo den Vastgesteld ten aanzien van openbare inzamelingen ten behoeve van instellingen van weldadigheid ter vervanging van art 13 der armenwet en dat daarmede niet worde gewacht tot de algemeene herzieniening dier wet Omtrent een en ander verzoekt de minister genoemden colleges hem hun gevoelen te doen kennen De ingenieur H Veth reeds vier jaar bg den Provincialen waterstaat van Zui dHol land werkzaam geweest zal met 1 Jannari als adjunctingenieur in vasten dienst der provincie treden üeraeng de Berichten Op de sigartufabriek van den heer Louis li V Emden te Schiedam is wederom een staking uitgebroken Eeeds gedurende twee maanden loopentwee knechts te wandelen tengevolge vaneen naar hun oordeel te laag loon voor hetmaken van n nieuw model sigaren dochthans is do reden voor hot neerleggen vanhet werk geweest dat het loon voor een geregeld voorkomend merk zon worden ternggebracht van 45 op 42 et per 100 stuks Als reden voor deze verlaging werddoor den patroon opgegeven de verlagingTan den verkoopsprgs tengevolge der concurrentie Schied Ct Door den heer P van Laer te Oosterbeek is een adres gericht tot den minister van binnenlandsche zaken waarin adressant te kennen geeft dat hy zich ter genezing eener infectie gesteld had ondor behandeling van dr J G Fgan destgds militair geneesheer te Arnhem en op diens aanraden en voorschriften zich onderworpen heeft aan een behandeling met z g Böntgenstralen door den heer Martin Loth fch noemende Höntg n terapenth te Arnhem dat dia behandeling voor requestrant zeer bodonkeiyke gevolgen heeft opgeleverd ja hem zelfs voor zgn leven beeft ongelukkig gemaakt en dat requestrant in de ondervonden wgzo van behandeling en de daaruit voortgevloeide gevolgen aanleiding heeft gevonden die feiten te brengen ter kenni zoowel van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht als van hM openbaar ministerie maar dat geen dezer autoriteiten ook niet na een zeer nauwkeurig en uitgebreid onderzoek door den rechtercommissftris grond heeft gevonden voor een strafv Tvolging te dezer zake Ten einde de verscbrikkeiyke gevolgenvan een behandeling met Róntgen stralen door bevoegden of onbevoegden voor anderen te voorkomen heelt hy gemeend deze zaakter kennis van den minister to moeten brengen ten einde deze na kennisneming vande daarop betrekking bobbende stukken zoodanige maatregelen zal nemen alShiJzal meonen te bebooren N Ct De politie in den Haag heeft de hand gelegd op een viertal jonge mannen die bezig waren uit een onbewoonde gemeubileerde villa te Scheveningen de meubelen weg te balen Gaandewtg hadden zg den inboedel bg stukjes en beetjes verhuisd naar verschillende pandjeshuizen in den Huag Alles was van hunne gading pendules stoelen beddegoed enz het was alles op deze wgze uit de villa gesleept totdat de recherche van het hoofdcommissariaat van politie er achter kwam en de dieven aanhield Men meldt uit Hengelo Üe firma Stork en Co alhier heeft in de verschillende werkplaatsen der fabriek looncommissies benoemd gekozen uit de werklieden Deze maatregel is een gevolg var de nieuwe loonregeling welke aan die fabriek in werking is getreden By de vaststeMng der tarieven en bg mogeiyke wyzigingen daarvan kunnen deze looncommissies worden geraadpleegd en ook by inogeiyke klachten over die tarieven kunnen de werklieden zich tot haar wenden De commissie voor de werkplaats onderzoekt dad de klacht en heeft het recht er over te beslissen Zaterdagavond overkwam den heer J G Mgnlieff wethouder te Vianen a d Lek een ongeluk dat boven wonder goed is afgeloopon Genoemde heer kwara met zyn landauer waarin vrouw en dochter zaten van Utrecht gereden toen eensklaps ter hoogte van het Liesboscb het paard schrok en met het rgtnig in het diepe Mervvedokiinaal terechtkwam Dank zg spoedige en toevallig aanwezige hnlp klaagde men er in allen to redden van een zekeren dood Sedert geruiinen tgd werden uit de buffetten der cantine van de ondorofflcieren en minderen van het 8e regiment infanterie inde Menno van Coehoornkazerne te Arnhem geld sigaren en consumptie artikelen intvreemd üe daders bloven onbekend Itfhetbegin dor vorige week echter is oen tamt óerop poging tot diefstal betrapt en sleohtsdisciplinair gestraft omdnt de uitvoeringontbrak daar toevallig in de doorzochtetoonbanklade geen geld aanwezig was Dennacht van Zaterdag op Zondag j l werddoor een sergeant die zich in de cantineverdekt had opgesteld een soldaat op heeterdaad betrapt op diefstal van sigaren koeken jams De soldaat is thans met twee andere soldaten vermoedelgk medeplichtigen in verzekerde bewaring Hbl Zondag 19 October heeft te Willemstad Curaijao een droevig ongeval plaats gehad Terwgl de kapitein de eerste officier en de hoofdingenienr van het Duitsche stoomschip Valesia een tochtje maakten in het Schottegat met een zeilboot is deze waarschynlgk tengevolge van een rukwind um geslagen en onmiddellgk gezonken De eerste officier is gered de kapitein en de hoofdingenieur werden nog levend opgehaald maar stierven kort daarop in weerwil van do pogingen door verscheidene geneesheeren aangewend De beide matrozen gingen naar de diepte en Dinsdag en Woensdag kwamen hun Igken boven het water te voorschgn In een der mooiste wgken van Rotterdam n l aan den Coolsingel is Zaterdag het eerste Vegetariörshotel en restaurant Fatura Nobis geopend Do inwendige inrichting is eenvoudig en smaakvol Terwgl het souterrein tot keukens provisiekamers bergplaatsen enz is ingericht bevindt zich op de belétage de grootezaal welke thans tot feestzaal was Ingericht Op de Ie étage biviuden zich zes te klas logoerkamers een badkamer enz en op da 2e étage drie 2e klas logeerkamers benevens vertrekken voor het bedienend personeel Achter het gebouw licht voorts nog een flink open terrein waar het des zomers aangen iam zal zgn het maal te gebruiken en tevens een flinke bergplaats voor fietsen Men ziet het hotel is niet groot maar voor het oogenblik voldoende Bg het ontstaan van meerdere behoefte zal het wellicht gewenscht zgn ook in andere deelen der stad meerdere hotels te bouwen Na het gebouw doorwandold te hebben werd Zaterdag aan eenige geïnviteerden een feestmaal aangeboden gedurende hetwelk de inrichting met enkele korte toespraken werd geopend HET KRUGERBOEK De Gedenkschriften van Panl Kruger zyn verschenen De president dicteerde ze aan zgn particulieren secretaris H C Brodull en iian den onderstaatssecretaris van do Zuidafrikaansche Republiek Piet Grobler Beiden bobben daarna de handschriften overhandigd aan den Duitschen predikant Schowalter die ze rangschikte en verscheiden weken daarvoor bg Kruger te Utrecht doorbracht De Nederlandsche uitgaaf is bewerkt door Frederik Rorapel Tegelgk met de Noderlandsche is heden de Engelscho uitgaaf van het boek verschenen De uitgever Fisher Unwiu heeft verklaard dat do aam ragen alle verwachtingen overtreffen alleen de bestellingen uit de koloniën zgn driemaal zoo groot als do gebeole oplaag zoodat men dadelgk met het drukken van nieuwe oplagen moest beginnen en voor de Kaapkolonie en Natal elk een afzonderlijke uitgaaf moest gedrukt worden De Ëngelsche bladen noemen de gedenkschriften een work van beteekenis Zoo zegt de Daily Chronicle Van alle boeken die door do Boerenleiders ons beloofd zgn is er geen dat in algemeen belang Kruger s gedenkschriften kan overtreffen Do Daily News zegt er van Vooral de inlichtingen over de geschillen die tot den oorlog leidden zgn merkwaardig omdat do president van Boeron standpunt spreekt met kennis van zaken on gezag en niet zooals andere scbrgvers deden van booron zeggen Zaterdag heeft de Times zooals men uit de ïelegraramea heeft gezien nog eenige uittreksels uit het boek openbaar ge maakt Eerst een overzicht van de gebeurtenissen voorafgaande aan de eerste inlgving van Transvaal door Engeland in 1877 die door Kruger beschreven wordt als een zeer wederrecbtelgke daad Kruger zeide aan Shepstone dat hg nooit in de iniyving zou toestemmen enzy de Volkaraad hem van zgn eed onthief In plaats van den Volksraad bgeen te roepen stelde Burgers de benoeming voor van een commissie die een protest naar Engeland zou overbrengen Burgers verwachtte echter niet dat deze zending iets zon uitwerken Engeland brak z n belofte gelgk het altgd gedai n had en altgd zal bigven doen wanneer dat zgn oogmerken dien n kan De oorlog lan 1900 is veroorzaakt ten deele door Shepstone s inlgving en werd overigens teweeggebracht in de eerste plhats door het bestaan der goudvelden ten andere door de zocht om Majoeba te wreken Zonder Sheptone s optreden echter zou er geen Majoeba geweest zyn By de passage in de gedenkschriften waar Kruger zegt dat Rhodes do vloek van ZuidAfrika is geweest zegt de bewerker in een noot In de eerste dagen van Kruger s presidentschap trachtte Rhodes hem te winnen als bondgenoot Op reis van Beira naar Kaapitad bezocht hy Kruger te Pretoria en zeide tot hem Wg moetqn samenwerken Ik weet dat de republiek een zeehaven wenscht gg moet Delagoabaai hebben Krnger antwoordde Hoe kunnen wy daarin samenwerken f De haven behoort aan de Portugeezen en die willen baar niet afstaan Rhodes zeide daarop Dan moeten wy de haven eenvoudig nemen waarop Kruger antwoordde Ik kan niet eens andermans eigendom nemen Als de Portugeezen de haven niet willen verknopen zou ik haar niet willen nemen zelfs al zoudt gy mg haar geven want kwalgk verkregen goed gedgt niet Rhodes gat toen zijn poping om Kruger te winnen op Kruger verhaalt verschillende voorvallen uit den oorlog van 1880 81 Den slag bg Bronkhorstspruit beschrijvende zegt hy dat toen een Engelsch regiment uit Lgdenburg naar Pretoria oprukte de aanvoerders der Boeren Frans Joubert met 150 man uitzonden om den Engelschen kommandaut te verzoeken naar Lijdenburg terng Ie koeren men behoefde dan de Engelschen niet te bestrgden Deze laatsten echter wilden doorgaan naar Pretoria Jonbart had toen geen keus hg viel de Engelschen aan en versldog hen De Ëngelsche kommandant die doodelgk gewond word zeide voor hg stierf dat hy in een eerlgken strgd gevallen was Krngj3r brengt dit in herinnering omdat Roberts de lengenachtiga beschuldiging weer te berde heeft gebracht dat de Engelschen toen verraderlgk aangevallen zouden zgn In een telegram uit Bronkhorstspruit tydeus den jongsten oorlog beeft Kruger nog gezegd dat dit alleen bewgst dat Roberts een echt gewone Engolschman is In zyn overzicht van liet eerste presidentschap vertelt Kruger van zyn bezoek aan Engeland en de onderhandelingen met lord Derby in 1883 In den loop van de onderhandelingen zegt Kruger drong ik er op aan dat enkele hoeven terug moesten gegeven worden aan de republiek waartoe y vroeger behoorden Sir Hercules BobioSon fluisterde Derby in het oor Dit is leugen waarop ik opsprong om Robin r aan te vliegen Derby plaatste zich toMch ons en zeide Gg gaat toch niet vecli fi Ik antwoordde dat Robinson mg iütji had Robinson bood zgn verontsckaljli gen aan en wS werden goede vrienden 8 kende over de gevolgen rnn de ontdekSi vau de goudvelden zegt Kruger dat fi groote binnenstrooming van Engelsch geen zaak van beteekenis zou geweest zijn hoe verschillend en menigvuldig hun klacli ten ook waren geweest en dat de Engelsolii regeering geen vingor verroerd zou hebben om hen te verdedigen als zg niet in verzoeking was gebracht oor den rykdom van het land De kwestie van hot kiesrecht dia voor vreemdelingen in werkelgkheid niets ondrageiyk had werd door intriganten gebruikt om hun plannen te bevorderen Kruger haalt een gezegde van Joubert aan die zeide dat het goud do oorzaak zou worden dat het land met bloed gelrenkt werd Kruger behandelt vervolgens het derde presidentschap en heott het over den inval Hy verklaart dat Chamberlain alles afwist van Rhodes plannen en haalt de bekende en htrhaaldelgk openbaar gemankte telegrainraen aan die gewisseld ygn tusschen mej Shaw en Rhodes Hg beschrgtt de overgave van Jameson en staat stil bg de daarop gevolgde opgewondenheid onder de burgers die dreigden naar Johannesburg op te rukken en dat heele nest met alle rebellen er in uit te roeien Kruger hield ze met moeite tegen Spoedig daarna gat de verkiezing van Stegn tót president den stoot tot een nauwer bondgenootschap tusschen de republieken vooral ook wegens den inval De mot dit doel gehouden samenspreking had het bondgenootschap ten gevolge In dit verband spreekt Krnger van de wgze waarop de jingo pers zgn woorden over de kwaai vrouw verwrong en toepaste op de koningin van Ën e and Verhalende van het vierde presidentschap heschryft Krnger Je gebeurtenissen die tot den oorlog leidden de kuiperijen vaiL de Sonthatrican League te Johannesburg het doeden van Edgar door den politieagent Jones Hy zegt na de overwinning van do Afrikaanders bg de Kaapsche verkiezingen koos Miilner openlgk den kant vnn do jingos in de Kaap De houding van Transvaal tgdens de crisis was toegeeflgk en inschikkeiyk Betreffende de conferentie te Bloemfontein merkt Krnger op dat Milner van den beginne af aan niet den minsten lust toonde om tot ovei eenstemming te komen De oorlogsgebeurtenissen bebooren zegt de president niet in het bestek van deze gedenkschriften daar ik zelf niet bg de gevechten tegenwoordig ben geweest Hü beschrgft echter hoe hg voortdurend bezig was om de burgers te rapen en te troosten Hg had weerzin om zyn vrouw en zgn woonplaats te verlaten toen de Engelschen Transvaal binnenstrooSiden Kruger beschrgtt de bittertieid van bet vertrek naar Europa maar het was een troost voor hem dat hg de Regeering achterliet in handen van zulke onkreukbare mannen als Schalk Burger Reitz Louis Botjia en de la Rey die kon den rekenen op den trouwen steun van den edelen president Stegn Kruger spreekt van de liefdevolle goedheid van den kommandant en de officieren van de Gelderland en verhaalt wat er op zgn reis gebeurde en de warme ontvangst op het vasteland Hy vermeldt zonder opmerkingen het telegram van den Duitschen keizer inhoudende dat hg hem toch niet ontvangen kon omdat hg moest jagen I Kruger besluit met te zeggen dat hg den moed niet zal verliezen omdat do vrede niet zoo is als de burgers hem wenschten Ik ben overtuigd zegt hg dat God Zgn volk niet verlaten zal zelfs al Igkt dit dikwyis zoo Stadsaieuws GOUDA 18 November 1902 Aan de universiteit te Leiden is bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap na het verdedigen van stellingen de heer J C van der Burcht van Lichtenbergh geboren te Gouda Aan de gemeente gasfabriek is een zuurstof inhalatieaparaat aangeschaft Door middel van dit toestel kannen personen welke bedwelmd zgn door lichtgas ftistingsgassen en zelfs drenkelingen met groote kans op welslagen tot bewustjg n worden gebracht Bg het ongeval te Rotterdam op de gasfabriek op 9 Nov vorderde dit bg 3 dervier geheel bewusteloozen slechts eenige seconden wy achten het in t algemeen belang ditte vermelden 371 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Dinsdag 18 Nov No 17539 f 20 000 19901 f 1000 10082 f 400 9318 10829 13800 en 15506 ieder f200 2344 2580 4603 11215 11489 13150 13493 en 1851S ieder f 100 Prijzen van f 20 3 2602 5546 8181 11308 14384 17435 94 15 5646 83 U 55 55 95 39 98 8256 11462 14425 78 97 66 5763 77 68 74 17625 UI 74 75 8416 69 14510 26 31 2719 5807 79 93 14639 70 35 45 59 8504 11511 62 98 849 2831 5925 54 14 73 17682 318 53 28 92 20 89 97 471 55 35 8661 23 14710 17760 611 69 73 87 76 32 17826 42 2911 82 8730 11608 14937 88 76 28 6037 54 23 74 17921 95 74 60 76 11756 16050 78 98 3092 6103 8818 66 86 18063 738 3104 4 8911 11812 16108 18132 42 36 32 16 17 21 39 7 53 81 73 68 64 53 802 71 6278 9013 11906 15201 18215 35 36 6349 62 10 24 79 915 3224 51 76 35 91 18353 35 50 54 95 42 16311 18404 44 70 82 97 12036 26 18506 VÉ6 72 6458 9103 12225 92 61 29 3389 79 16 73 15424 18624 1127 3412 91 33 12438 54 29 1268 25 96 38 69 71 61 86 33 6265 9202 12544 15618 80 1308 49 93 61 12606 19 89 1441 92 6609 76 58 15637 18793 1B43 3519 27 9388 72 15760 18875 67 54 30 9416 77 15907 81 68 70 6772 21 79 28 18947 teoo 3717 6807 9507 80 36 19012 31 23 9 81 12704 85 22 80 61 30 91 63 16007 46 92 62 45 9626 56 57 56 1719 72 63 76 76 65 19136 33 3834 95 9926 79 96 19205 56 63 6916 70 12822 16118 40 76 79 7065 10089 12918 49 94 80 3996 7160 10102 27 71 19318 90 4083 58 83 47 16228 20 98 91 81 99 72 78 69 1825 4103 7226 10287 13047 16300 19404 43 32 78 10301 51 16 19530 50 68 99 2 13102 19 19651 56 94 7348 75 8 81 84 IfllS 4204 52 97 56 16456 19791 24 21 99 10426 13299 16668 19889 62 36 7411 51 13330 16602 20016 2045 96 14 72 38 13 97 51 4452 94 10651 68 40 99 53 4640 7552 58 13408 16709 20207 88 4607 85 85 62 67 20315 2166 28 7609 10732 70 79 31 67 4799 15 42 13636 89 71 89 4896 60 96 42 16836 20437 2228 4930 7705 10987 83 16968 44 48 52 28 96 13621 94 65 49 79 99 HOU 28 98 20521 3326 5125 7818 76 90 17034 34 59 5310 38 79 13766 52 48 8415 34 81 11128 13869 17224 71 38 48 7949 99 81 41 0662 43 54 8007 11200 13913 85 68 58 5404 8150 38 24 89 20784 77 50 56 62 67 17345 20833 2555 63 66 86 14234 47 20918 71 5582 VERSCHEIDENHEID De nieuwe Lord Mayor van Londen sir Marcns Samuel die Israëliet is heeft hy zgn installatiediner in de Gildenhal als naar gewoonte het corps diplomatiqne uitgenoodigd behalve den gezant van Rumeivië het land dat zijn gelootsgenooten zoo slecht behandelt Het geval trekt natuurlgk de aandacht maar er Is weinig aan te doen want de LordMayor is baas in zgn eigen huis Over een zandstorm die Woensdag boven Melbourns gewoed heeft wordt gemeld Een opmerkelgk verschynsel tgdens den roodezandstorm was het vallen van vuurballen die verscheidene gebouwen in brand staken Om twaalf uur was het pikdonker en de menschen staken de straat over met lantaarns Sommigen vreesden dat de wereld verging Volgens de Daily Telegraph ligt er te Yarmouth een ontzaglgke massa haring opgehoopt Volgens offlcieele opgaven van Dinsdag zegt zg bedroeg de totale boeveelheid aan wal gebrachte haring meer dan 54 millioen stuks en nadat er den volgenden dag nog ruim 1000 last was aangebracht kwam de HuU boot in den namiddag nog met een op het dek opeengehoopte lading Te Hamburg is daarentegen de aanvoer zeer matig Vthrs 80V s l s 88 s ly 80 1 98 871 7 81 NOV dDiEiiNu On N J W 8 Ji i p lii o dllc Siliio dito dito 3 loils Ubl Oaudl U laS4 671 86 mV 8 1041 80 Il 881 676 416 961 loiv 1 0 68 106 118 8181 16 SI 104 x z 981 loóV 816 140 40 1021 107 lOS 861 1041 89 84 99 101 lOi s 10 1031 ll Vl 1171 108 41 iDiLANu Obl Binnaal I8 t i dito Geooaa 1880 4 dilo bij Bolba 18811 4 dito bg Kop 188 aO 4 ditü in KOud leen 188S 0 dito dito dito 1884 i PANjil Perpel ar buld 1881 4 l uaillJ Oepr Gouv leen I8V0 4 Oer luaoing serie D j Geo laenin aerieO illi Arii Hp T obig 18 Mtiioo Ob it 8eb 18 0 VlHlzuiu Obl on up 1881 4 VUITIIDIH OUl lieu 18116 8 toTTllUAH Sled leou ISS4 S D N Afr H n lelav aiin k Arend b Tab MQ Cerlili aten UeliMaauohaopÜ dito Am Hypolheelb pandlir 4 Cult Mij der Voratenl aand a Qr Hypolhoekb pandbr 4 Kedrilandanhe banit aand Ked HudaimaatBeh liilo N W k Pao Uyp Ii pandl r 8 Rott Hy otheekh pandbr 4V Utr Hypotheekb dilo 4V DoniN Ojat Hong bank aand Ilnal Hypotheekbank paodb S lEl i Kqni hy polli pinclb 4 Maiw L B Pt Li n ri 1 ViD Holl IJ Spo ir w Mij and Hij lot Ripl at Spw aand Ned liid Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spra aand dito dito dito 18 duo 4 I raui Spoor l lS87 8l A Kolil S Zuidllal Spwmij A H obl S ol M Waraohau Woencn aand losl Hr Ruaa Spw Mij l obl 4 Balliaohe dito aand Panowa dito aand 5 Iwang nombr dito aand 5 Cirik Ch Aww Sp kap obl i dito dito abliR 4 AluuxA Oom Pao Sp Mg obl 8 Ohio h North W pr Cv aan I dit dito Win SU l eter obl 7 Denver fc Rio Gr Spra eert r a Ulinoia Central oliL in goud 4 LouUv Na hfilli Cer and Melifo N Spw M Ie liyp i Miaa Kantas ¥ 4pCt pref aand N York Onlaa o li West aan I Pann dto Ohio oblig 6 ore gon Calif Ie hyp in goud at Paul Minn k Uanit obl Un I Hoofliin ob ig t dito dito Line Col Ie hyp O 5 CtNAUa Can aouth Gliert T aan t V C Ballw kNa loh d 0 0 Vnialerd Omnibus Mi aand SCUlBSSBB a Hit Inditiche Netel fezetn Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral bg groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de S huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zondir gevaar van sterke ï afkoeling of kouvatten en is uitstekend Nter voorkoming en verdryving van Btimathlame BUzondergeschikt voor alIeSport Aanbevolen door de grootsle medische i autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch ö en behoudt deoorspronkeiykezjldeglans s Verkrggbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken bg D SAMSOil ouda Sociëteit ONS QEN0E9EN KUNSTMIN ZONüAO 23 yorXMBBlt IIMH ROTTERD TOON GEZELSCHAP M F4BRIKKSBAAS Burgerlijk drama in 3 bedreven naar het b anscb van Louis Lbobndbe Vertaald door A VAK SpRINKlIÜIZKN Gevolgd door EF N STORTBUI Klucht in een bodrgf van H Sciirkvei Entree f t OO f OrS f O KO Plaatsbespreking van af heden k 10 ets extra Aanvang S uur Bnrean T uur H H Leden gewone reductie Veemarkt te Rotterdam Maandag 17 November 1902 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 33 2e kwal 30 je kwal 26 cent pfr half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien red aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kw 28 2e kw 26 3e kwal 22 ct per half kilo Stieren en graskalveren redelijke aanvoer Handel voor alles matig met kalme omret Burgerlijke Staad makkdyksle poelsaaMel voor Hewsi en vooral dames en Klnderschoenwerlt Is de Appretuur van C M Nlillsr t Ca Berlin Beuth Str 14 Men lelie coei Wi en VNkrriktar by Hatran Wlnkelleri iKHJiMaiMrh MlHtirli GEBOREM 14 Nov Cornelia ouders P Laurier en G van der Wal Pieter ouders A Boot on F Runhart 15 Elisabeth ouders T C van Dam en C Nootenbooni Gerrit ouders W M van Wingerden en E Vis Geertrui ouders G Bloot en 1 Reparon 16 Geertruida ouders P van Reden en M van Werkhooven Maarten ouders G van den Berg en J Hoogendoorn 17 Johanna Catbarina ouders P Revet en A C J Rnbouw Adriona ouders 1 do Brnin en A P Voordenhaak 18 Potronella ouders A van der Lonw en M M Rietveld I naam en fabrieksmerk OVERLEDEN 14 Nov A Kruisheer wed C van Duuren 74 j G Blok 2 ni 16 M Nienwenbuyzen 7 w 6 Vermeulen 22 m 17 J A den Boer 3 d Teleplioonnet Gouda4 Abonnement f 40 oper jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlefï cii onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT ï Yroeger f 22 Thans slechts f 11 85 I Met recht van inzage I Wagens overgroote voorraad X wordt zoolang de voorraad strekt door do S l§lplegel cii Lljstciifalirlek Fortiiiin Hl Êloutêlr Sti Uaarlem i Franco station gelever c p Lixjt W d mei Urieltscho hoeken O in Notenhout tini gepolitoerd groot 108 bg 62 cM zwaar Fransch glas van P prima kwaliteit en facet geslepen Breedte der Igst ö cM X Ken ia dr bijpassi iid fraaie Scliildcrijeii mei jrleksche 0 liueken root 69 bij 83 cM De plaUn slelb vior laiukbappeo W Desverkiezende andere voorstellingen 1 Te zamen voor deu ongelooflijk lagen prijs van f 11 85 f Franco Station restant met recht van inzage 0 Men heeft dus het recht alvorens de goederen in ontvangst te nemen zich eerst van de soliditeit on waarde der goederen te overtuigen Na ontvangst van po twissel of tegen rembour Voor den verlcoop AGENTEN gevraagd lTV f n Tfl M rE re Dlplom n Onud B lcrc io i PRAEPARATEN VAN Olliria l a ApllP 1 =I C VersterkendeKINA WfJNtegenswakts P Vgmi O l ai VX l S wel l j k iidcren 1 rolwauenen febrekaar eetlust slechte spgsTsrterlnc xenuwhooldpgn ïer ver terking na ziekte of kraambed koorts en hare gevoltjén QinNALAROCHE nDRRUGINEUX m liet bijunder leeen Blo d ebrek Bleskiuobt kwalen van Kritlachsn lesftgd ent VerknjgUar in flacon i 1 90 en L P i i tmC at Skt vo daaam vefslerkend angenaamvanimaaV roordagclijk geb alle 1 llvCl v nvovr oor l voor kinderen zwakken en klleracbtlge jeslellen er aan te be Telen AU geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhea ook voor IttigelUigeti en kleine kinderen Priji per hus ili K gr ƒ 1 70 4 H Kgr 0 00 4 Ji Kgr 0 60 TOor Kindervoedine in busKn i u Kgr O OO ivi Melksuiker trff A c4l t l f ttWtkft i t n Het Tooken eener halve Cigtrette U voldoende terbeBtri S ding van de hevigste aanvatlen van Aathma etc tn 3oosj i 0 80 en ƒ 0 60 Tamarinde Bonbons SïiiKcSS r SSï iri vöorUncleren liTwljzen le Tamsrinde Bonbons v ii KRAEPEI IEN HOLM lieUngnjkt diensten dMT de vorm voor het kind begeerl ljlc en de maak aangctlMm i I njs per doo je 0 00 en O BO Qoltnlatfol acflIlAC Llgemcen erk nd li het BESTE huismiddel 1 Verkoudheid en Keelpijn het i een iiymoplouend en verzachtend middel bij uitnemendheid uiuluitend in P fleachjes verkrij gbaar Prija ƒ 0 30 per qesLl ije At TttuparaUM mm KRAEPELIEK k HOLM te Zeist M alUn PoarMieu ram Hp Ut9ktri m VrogiHen KRAEPEa EN HOLM Hofleveranciers ZEIST