Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1902

Zaterdag 3S iXoveniber 1902 So 8062 4l8 e Jaargang pMss s mpimMiif fiOÜDSCHE COIMOT teuwS en Advertentieblad i oov Gouda en Omstreken TelefooB i St De L itg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzor deriiig van Zon en Feestdagen De prijs jjer drie maanden is 1 2 5 hanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF I J TK TeleKMMi a M D V K It T K N T 1 E N worden geplaatst van 1 reg el s a iO Centen iedere regel meer 10 Centen tJroole letters worden herekend miai plantsruimte In endintc van Advertentiën tol 1 unr dei niitl l Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOl IIA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEB Dircctr D vi DUUREN Behand van ruggegr verkrommiiiae ingevallen bornt x en o beeneu en mieieHehaammtavorm alaem zwaktr eontUffitle npieren genr xlektm rheumatUche aandoeningen erttuikingen enz enz QponTiar e Aant esteding BURÖEMEESTEB en WETHOUDERS yan GOUDA inllen DINSDAG den 9 DECEMBER 1902 des namiddags ten half twee nre in het Baadbnis aldaar by inBchrijving aanbesteden De levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1903 benoodigde materialen als Feroeel 1 Houtwaren a UTierwerk 3 Spijkers on Uohte IJier vsren 4 Koper Lood Zink en Boldeer S Verfwaren en Hlas e Teer 7 Kalk 8 Qrint 8 Zand 10 50 000 VeoUUohe straat klinkers Waalvorm 11 25 000 Vechtsohe straatklinkers VeobtTorm 12 100000 vlaklieWaalstraat kllDkers 18 60 000 blauwe IJsselstraat klinkers 14 25 000 IJsselmetselplaTl 15 80000 Ben AUnkelen Vi demi rétaiUes 16 Het benoodigde plantsoenen boomgewas De monsters van do perceelen 8 15 ztjn aan de Stadatimmerwerl te beaicbtigen By de inschrijvingen voor de levering der tetnen en keien moeten diieptuks gewaarmerkte steen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester De inschryvingsbiljetten op zegel voor ieder pereeel afzonderlek moeten den 8 December 1902 voor des namiddags 5 ure ter Gemeente Secret arie bezorgd zijn OPENBARE YERKOOPING VAS Opgaande Wilge boomeii KNOTWILGEN eii II A ü II O U T op VRIJDAG 21 NOVEMBER 1902 des morgens te O uren op en bij de buitenplaats ACTIEHOVEN aan den Moordrachtschen dgk te Gouda en wel 1 aan de kade 6 perceelen OPGAANDE BOOMEN en 2 perceelen HAKHOUT 2 in de Pliilipskade 4 perceelen KNOT WILGEN i 8 in de Boschlaan 1 perceel KNOT i WILGEN en 4 op de plaats 21 perceelen OPGAAN DE BOOMEN en 6 perceelen HAKHOUT Dag van betaling 1 AugUhlns 1903 kostencontant i De morgens v66r de verkooping te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt Notaris ö C FOKTUIJN DEOOÜLEEVKB te Gouda Ik huw Ml naajflijtlt s orilt nit overtuL ing oU i m weikeiiiki liulp III Jmi nood liet Iwi k aanliovolen ontvangst viin adrp wr l rietk art vor t 1 t boekje Iranco per post toegezonden doe bLOKPO L Honkh ïaltboiiiiiu l Cieen l ieteii Groot succes Grool succes Nederl Tomljola Maatschappii Fortuna Directie M v d LKEST Haarlem Giiooïi spii gi l tombola in msn magazjjn Kleine Te houden publiek op 30 December a Houtstraat B8 Haarlem HOOFÜPBIJS Ken fraaie groole § laloiisplegcl met prima F r a n f ch glas benevens EEN PAAR EXTBA FIJNE GBAVUREN in Iraaie Ijjst Voorts 5 Salon spiegels in kleinere afmetingen Elegante KAP NAAI en WEBKDOOZEN alle versierd met Spiegel FRANSCHE SPIONNEN enz enz Terwgl elk aandeelhouder beslist als prtjs ontvangt een aardige Keukenspiegel waarover een ieder ruimschoots tevreden zal zjjn Een genummerd aandeel in deze Tombola kost slechts 45 cent en wordt naar ontvangst van dit bedrag per postwissel of in postzegels franco toegezonden door de Directie M 7 d LEEST KI Houtstraat 88 Haarlem en is tevens verkrijgbaar bij den Agenten Het aantal aandeelen voor elke Tombola bedraagt slechts 425 zoodatde kans tot winnen uiterst ruim gesteld is j Trekkingsliisten worden franco toegezonden 6 dagen na aSoop der trekking De toezending der prijzen geschiedt geheel franco Voor den verkoop yan aandeelen worden in allo plaatsen soliede AGENTEN GEVKAACID De prijzen zijn reeds allen aangekocht en publiek te bezichtigen in miJn magazijnen Kleine Houtstraat 88 en Kruisweg 60 Haarlem Het groote aantal zenuwkwalen TBn fani flioordiiijn af tot de voorafeBande keBteekeitdn van apoplexie b rMnbeTaert to troteeem OK stepds atle mitldejun dooï de mudinolie wetenarhap aangewend Kent aan den sleawaii tU4 komt de eer toe dat sij door het gebruik makon van deo Renvoadlnteii wef ttamel k langs de hnid MU pbysloloitlBClie outdekkinegedaaa beeft die ds taonUflrde proememlngen UHUsover de letieelewereld verbreid IR en terwijl eij in weteueciiappelijbe klingen de boogHte belangitelUng wekt t v i Msa Weldaad blijkt te njn voer de aan MnnvrKwalen lijdende meoacliheld Dece goneeswijEe la nltgevoBden door den gewenen Of Doler VUI Oeüondheit l i Boman WnlBamai n t VUabofeD en bemit Op dl on derviiidiug ogigedaan in eM KHarlge praktijk l 4 or wnnfirliinc van Itet b M MnMiBnl iipr iRr wnriton iliinrloegeBeblklCAlntraD d rde hnld nmld l llljh sn hctseBDW KMtitl mfdl iifaerltl Het deze ceneMwiJze werden werkelijk Bchittereade raeoltatan TattnceB n bU maakte Eooveel opgang dat van een door den uitvinder geaottrevea werkje OVER ZENUV UJDEN EN BEROERTE bare vnorkoniiBD ganeitng binnen korten tijd reeda deïte dmk verai henen In Dit boekje bevat niet alleen vor het fra tB publlf k verntaanbare verklaiingen omtieikt liet westtn iler nmiiwere tlierapie en de daarmede aelfi H wiinlioiilBo KPvnlIeu vi i huigen iiitweiking maar ook vindt men ditarin wetenecliappelijke ver i 1 11 I 1 1 Al 11 n omedeafar tüuiii iiti cen nTttlo nieillarlictilHili itdieanndDZi Ronpi mi van BetuljHcUiiflen ijte gewild zijn aoomede afaolirift van buog n ilitalHtngenBeHkuQdig a ouder welke P Héalèra mti ir jTVtttM I d 1 BDlykliniVlt Pari me Raugsmont 10 SttüiigreOer mod dr prektleaarend genataheer aan kat krank irnnlDtn ettlcht dr Charenton Sanildlsi atri Dr Coin te SteMn Qroiimann laed dr arrond arti Ie Jtthllngan Sr P ForBitiar ee ee er tflrtutcur van Iml hotpltnat ta Afin aahoMrath Dr Seharla kaatael Sutanral Bad Cmt Danes med dr oeneaiheer direateur dor pBlwnno tJierapeutlioha lerlolttlng voor lanuwllldarB ta Parlla rne et Hnnori 334 Conaul van AachBPbach mtd dr ta Carfu Dr Buabaoh arrand aria de Zlrknlti Obariiakttrit iechl mett itr ta Waenen Ur C Oongavel ta La Farrièra tEtire ld vaa tfaa Oonaell Ceatral d hyglèna at de Ssnli Iti Frar krjk en vele iiiidereii Aan all n wier rennwiteelel mr r of minder nanscdaain 1 of Rn KOgenanHiiie RriiiinHclillKtx itl llj len waarvau de beiiteekenen cijn oiironlioha hoofdpIJH mlorafneftebala haof dplln bloedandra a arnate prikkBlba3rlieid flB Bag l D ttapelooiheld llehamat fca onruat au ontiahaBalllka la itand verder alle Eiiken die door beroerte getroffen weiden oaoog lifd a aan de gevolgen daaiTft EuoalB vBPlamininucB onvermogan tot aprekan rware tengvalmoelafllb allkken atljniald ar gewriobtan atvoortiluronda pHn pfaatselljVa iwakta vonwakklng van gabaugen enk radlij dia reeda onder geaeeiknndlgo bflbandeilug Rfwerat eijn maar door de bekende mladelen la onthtradlngamankoadwaterkanr wrtivnn etectrUeeioii atoomlool of aeebadeu geen genwlog of Imilclng banner kWMl gevondenbebljpu en ten a lotte rij die re B crvocicn Tv r beroerte mdftartoe radwi hebben wegena veracbUnaelen ata tieh aanhaudond angitlg voelaa vardooving la bel kaaM baonalta nat dalieMgliaia nikkarlHBan en donhar warden voerde oogBn drukkende pijn onder het vewhaefM aelslngla daoeraM liBtwaB aa VIN krleaellag in en hel alapea van handen an voeten nn al deze drie oatecoriln Tan BVnnwlUders ala ook wn lontt meliiaa lijdende aan blcekiuoht en kraohtelooahafl eok an geuinde iBlfi aan lange raoneit dia vaal met het hoofd wark n en pfeeatelijke reactie wUIen voorkomen wordt dringend aan geraden Kioh het boven vennalde werkje aan te aobaffen hetwelk op tauTrage kotteiooa ea franoo ver Bondea wordt door AmHterdKm door H LRBAir A € o Heiligeweg Rotterdnni F K vnn 4 rR KOI FP Apotheker Korte Hoohteeg l Virrcilit l OlHIY A I OICTO S Undegraclit bij de Qaardbmg P Ob de lonzatfl hyKlenaiii h randinnale f ntooin t illinit h da l i W li emiiiia aiibe Genee ie door de Mfdie lie Jnrti l Kilt r 1 ii i m tM br t vijse I I fJiilMlölMLii van dt llahssclic Pro Hocr VcreciilKliis iffflj m KiSïWiWPB ten bate Ier Weduwen Weezen en andere slacbtoffei s van den Zuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN i t 1 per stuk worden geheel belangloos verkrügbaar gesteld dooide Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Zs en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel ifiifr i Jf ¥mJT nrinft jVi tT ii Duui r neash algemeen nUivoItn Mei t i iJI loii en Oouv Bekroo ii PRAEPARATEN VAN éS Quïna Laroche j g rt lS l ÏSrg f kwalen T n KrltlKhen leritUd en Verkr iali r m n con t 1 90 en L Eikel Cacao g£ aK sS gS Sf Melksuiker nr o H w J i £ A ± t rf S i4 A Het rooken eenerhftlve Cigttettt II voldoende ter beitnj r Asthma Cigaretten S jTi a h Tie iiy U v n A thm s r a ie li Ö 80en Bu T o n la RnnKnnC fruit PUROATIEF tegen Ventopplne Amulamarinae DOnuOna beien MigniUie CoiigBttieietc voorelookaliliu iu V r kinderen Uwii en He l W lnJ Uou lT o n n KRAEPELlË HOLM t l 3 de yom ioor het kmd betcirl Ht en de 5nm ngen im Pr per doo e 0 IO en O Ba w C l nL DacfSII AC leemeen erkend Ii het BESTE huismiddel S aalmiaK r aSIIIieS b Verkoudheid en K dp ii het 1 W fu T een ilUmoplosiend en yenaoMlin d middel b ultoBnaidlield uitelaitend in r I I Jl H n fle ehjei erkri eb r Fri i 0 aO per aeech je Eyiyi KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST OpenTjare Aan oesteding BUEÖEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 9 DECEMBER 1902 des namiddags ten halt ticef ure in het Raadhuis aldaar bö enkele iusclirj ving in afzonderlijke perceelen a nbes e leii Itesleh ilo 470 Het bouwen van drie benedeo ea drie boven SobooUokalen bU de Openbare Scbool No 4 aan de Prins BendrlkBtraat Hfit bestek met teekeningen is i ƒ 2 00 te verkregen op bet Bureau Stadierf Be§lek Mo 480 Het rioleeren en dempen ran het water langs den Groeoeweg met de daarbU behooraada straat makerswerken Het bestek is O 75 te rerkrUgen op bet Bureau Stadserf Iteslek Vo 487 Het opruimen ol wagbaggeren van ondiepe gedeelten in de Karnemelksloot Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester De inschryvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk ter Gemeente Secretarie bezorgd zjn den 8 December 1902 voor des avonds v f ure I Mi ONS ÖENOESEN KUNSTMIN XOKnAU 43 ÜOl Kil HER l JO ROTTERD TOON GEZELSCHAP m FABKIKKSBAAS Burgeriyk drama in 3 bedreven naar het Fransch van Lodis Lkqendkk Vertaald door A VAN SPRIIIKHDIZES Gevolgd door EKN STORTBUI Klucht in een bedrjjl van H Scbeetel Entree f 1 OO f O 7S f O 50 Piaatsbespreking van af heden k 10 ets eïtru Aanvang S nnr Bureau 7 uur H H Leden gewone reductie Vraagt hij Vwen Hoekhandelaar een Proetnummer der Nederlandsche itgave Tourist De hoofdtekst van dit hallmaandelyksche tijdschrift bestaat uit de BeHchrljtting eenrr Relnom de Aarde die de Heer E T Feesstea Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rifh gefUugtreerd naitr eigen photofer graph iHcheopna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO Ansinhtl aarten die hem n n eigen of en ander door hem op te geren adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in ArabiS Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijs fer jaargang f 7 20 mcl dt AnnehlJcaaHen De inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyd geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem 4 EvAil ZecMiwscli 4 Tarwebrood 1 f cent de K Q bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Druk van A BRINKMAN Zn Gouda De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Dïrecieur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den i9en dezer executoir U verklaard Het Kohier No lo der Persooeele belasting Dat voormeld Kohier ter invordering is ge steld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is z nen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den zi November 1902 De Burgemeebter voornoemd R L MARTENS Uult4 DldHd8cli UVi rziibU Het Woeusdagnnmmer der Nene Freie Presso bevat een paar merkwaardige mededeelingen over de m den Duitschen Rykidag aanhangige Toltariefontwerpen Het eerste is een intervienw met den bekenden leider der radicaalliberale oppositie in den R ksdag dr Bartb Deze bekende scherpzinnige strijder voor den meest onbeperkten vrijhandel verklaarde dat hjj nu meer dan ooit er van overtnigd was dat de ontwerpen zonden vallen Men herinnert zich dat de Doitsclie regeering op het oogenblik nnderbandolt met de leiders der partijen die in den Rijksdag de meerderheid vormen en zich daarbij bereid Terklakrde aan de meerderheid ecnige conceBsies te doen o a door het toelaten eener Terhooging van de invoerrechten op gerst Dr Barth achtte echter die concessie te eenenraale onvoldoende Ook geloofde hij niet dat beide partijen er in zonden slagen tot een vergelglc te komen De linkerzijde zou haar obstructie politiek bMJven volhou ien Dr Barth ziet op het oogenblik slechts in één ding heil om alt de heerschende verwarring te geraken n l een rerlenging der bestaande handelsverdragen voor een langen termijn Elders in hetzelfde pr der N Fr Pr vinden wij een bericht over hetzelfde onderwerp dat wij Zonder commentaar weergeven V i ontleenen aan een mededeeling welke door een gemachtigde van den Rijkskanselier inzake het toltarief werd gericht tot het Press verband Berlin het volgende De onderhandelingen ter totstandbrenging van een vergelijk zgn volkomen mislukt Onderhandelingen op de basis eener verhooging der invoerrechten op g rst zjjn althans FEULLEIOK ONM msmm 7 Hij liep het kabinet in en plaatste zich als naar gewoonte voor de tafel zeggende Tot xittt orders De advocaat zag hem strak aan en Albert Diet gewoon aan dien blik van dien man van wim h wist dat bij hem niet genden was bloowle Zeg m de waarheid zei de advocaatstreng en ve igde de oogen op zyn lessenaar De jongeling keek a s verwezen en de advocaat zag hem op nieuw strak aan fronste de wenkbrauwen scheen een oogenbKk te weitelen en hervatte toen op beslistsn toon Ze mij de waarheid en het zal tuMchenfl en mij voor altijd verbargen blijven Ik begrijp u niet antwoorJde de jongeling glimlachende Ach belaas er zijn vao die ongelukkige oogen blikken waann de onbeduidendste kleitugheid voldoende is om een bloot vermoeden in vaste onomslootetüke blinde zekerheid te veranderen en ons een ondoordacht woord te laten ontvallen t wètk een braaf hart moet vortcheoren en ons langdurige wroegingen bezorgen I Hier zei de advocaat e ai d hier van regeeringazjjde niet geopend Graaf Posadowsky zelf heeft op den 16en en de Rijkskanselier s daags daarop door vertrouwden een laatst beroep gedaan op de agrariërs en de conservatieven en dezen op de meest openhartige wijze doen verklaren dat de regeering beslist niet verder kon gaan dan het regeeringaonlwerp Do regeering deed een beroep op de vaderlandsliefde der heeren om de ontwerpen aan te nemen zooals ze daar lagen De Belgische Koning beeft ten paleize ontvangen de commissie onder leiding van den voorzitter belast met het overbrengen der gelukwenschen van de Kamer aanZgiie Majesteit naar aanleiding van het mislukken van den aanslag van Rnbino De voorzitter der Kamer drukte zijn afgrijzen uit vanden aanslag waarvan de beweegredenen niet te onderkennen zijn en die behoort tot een reeks van aanslagen zonder naam en zonder doul die sedert een halve eeuw de geschiedenis enterren De spreker eindigde met de verklaring dat de gelukwensch van de Kamer de uiting was van de oprechte gevoelens van liet Belgische volk De Koning antwoordde met een toespraak die opzien zal wekken in den lande Het is een troebele ti d zeide do Koning waarin WiJ leven Er zijn volksleiders die de orde willen verstoren welke een waarborg is voor alle publieke vrgheden Buiten de orde staat slechts de bandeloosheid dio onveimi delijk voert tot despotisma Op hun weg vinden de volkinenners eerst de st jathoofden Kunnen zij die niet treffen dan vallen zij bun vrouwen aan gelgk in de afschuwelijke misdaad van Oenëve geschied ia Valt ook dat hun piet gemakkelp dan leggen ziJ het aan op de ministers zooals Canovas en bjj gebreke van ministers laten ziJ de huizen der burger in de lucht vliegen Zg willen ons schrik aanjagen maar dat zal hun niet gelukken en al velden zg een man van gewicht aan het hoofd van een staat staande deze zon dadelijk vervangen worden Hun aanslagen geschieden niet altyd door revolverschoten niet enkel met wapens en helsche machines soms gebruiken zg het papier dat immers zoo geduldig is Wat mijzelf betreft ik sta aan den avond van mjin leven niemand kent het uur van zijn dood hoe lang ik nog leven zal weet ik niet en evenmin hoe lang men mij zal laten leven Maar ik kan u verzekeren dat de tgd die mij nog gegeven is geheel gewijd zal zgn aan myn land lag een bankbiljet van honderd franken O I riep de jongeling verbleekende uit en maakte eeoe krachtige beweging alsom die verdenking van zich af te weren De advocaat zag heta aan als wilde hij in zgne ziel leien Mynheer de advocaat I riep Albert meteene 6tem die niet meer de zijne leek ikverbied u mij op die wijze aan te zien Ik alleen antwoordde de advocaat opgebiedeoden toon ik alleen heb hier het rechtom te zeggen ik verbied I En ik verbied u omooit weder een voet op mijn kantoor te zetten I Maar bedenk toch in Gods naam wat gijdoetl riep Albert op wanhopend smeekendentoon De advocaat wees hem bevende van toorn de deur Ue andere jongelieden kwamen aanloopen Albert zag hen en daarna weder den advocaat aan deed eene poging om te spreken maar kon niet sloeg zich in wanhoop voor het voorhoofd en liep met haastige stappen de deur uit Gaat heen zei de patroon barsch tegende klerken en werd alleen gelaten Hij bleelonbeweeglyk doodsbleek met de oogen op de deurgericht staan Zijn drift was spoedig bekoeld eensklaps bekroop hem de twijfel en hij begonweder met vernieuwden ijver overal te zoeken optafel er onder er naast en tusschen de boeken maar hij slaakte eene zucht en viel ademloos opzijn stoel Hier biff hst prevelde hij ensloeg met de hand op dïe tatel ik weet het zoozeker als ik leef ik kan mij niet vergist hebben 1 fiet bljft altyd wenschelgk het oog geveitigd te honden op den warwinkel in Oostenrök Hongarye Het is soms wel bgna onmogeUk om te onderscheiden hoe die boel daar in Jelkaar zit maar ieder oogenblik moet mw er op een uitbarsting verdacht zyn en dad zullen de weggeslingerde brokstukken ied r afzonderlgk moeten worden nagegaan oolang de keizer leeft znl het echter wel niet tot het uiterste komen en onder zyn bescherming doet Von Koerbey ware wonderen van geduldig schipperen en scharrelen met al die ngdige partgen en partyijes Het bericht dat hy zoo aftreden is biykbaar onwaar geweest Er is tenminste geen enkele bevestiging gekomen Er was toen sprake van een coalitie die zon steunen op de drie groote partgen met inbegrip van de Polen maar dan zou Von Koerber moeten aftreden Keizer Frans Joseph heeft echter alle vertrouwen in zgn minister president en wil boni niet laten gaan Ue Alldeutsclien in Oostenrgk hebben weer iets nieuws bedacht Ze hebben in een congres besloten de andere Duitscho partgen uir te iiuüdigen liet katholieke geloof af te ziïon n Muer niet Hut feit bigft echter een karukteriïtiekc aanwijzing voor de verdeeldheid Jnist nu de christelgk socialen of aatii einieteu onder dr Lucger in den Oui eiirijksehen Landdag oppermachtig zgn ft Wrapn dank zij hnn ontzagiyko verkiezingsknociergcn stelt een andeie Duitsche party een dergeiyken maatregel voor Er zal wel niemand ernstig op ingaan maar door zulke toestanden ontwikkelt zich onvermgdelgk een nog grooter verwarring dan er nu reeds is Do Tsaar gaat visites varen Uit Kopenhagen wordt gemeld dat in het laatst van Januari het keizei lgk jacht Standaard uit Ltbau zal vertrekken met den Tsaar aan boord en geëscorteerd door een aantal oorlogsschepen De Tsaar zal ei rst een ontmoeting hebben met president Loubet in volle zee wnarschgnlgk in de Middellandsche Zee Daarna gaat de Tsaar naar Civita Vecchia van waar hg naar Eome vertrekt om 4en koning van Italië en den Paus te bezoeken Over het laatste bezoek zyn langdnrige onderhandelingen gevoerd tnsschen het Vaticaan en de Rassische regeering die naar men verneemt tot een gunstig resultaat hebben geleid Van Italië gaat de I saar naar Cettinje om zyn eenigen vriend den vorst dor Zwarte Bergen te bezoeken van daar naar Athene om zgn oom den ivoning van Oiiekenland een visite te maken en ten slotte Toen begon hij weder te peinzen en te zoeken Na dien d g verscheen Albert niet meer en de advocaat sprak niüt meer over hem Overtuigd dat niemand de woorden gehoord had die de oorzaak van den twist waren geweest hier lag een bankbiljet van honderd franken vertelde hij het geval aan niemand Hij zocht nog steeds te vergeefs naar het biljet liet allen twijfel varen en had zelfs bij oogenblikken plan om den jongeling te doen ontbieden ten einde hem tot bekentenis te dwingen Maar als hij zich dat bleeke ontdane gelaat en die gebiedende houdmg voor den geest riep dan bracht een gevoel van heimel Jce vrees dat nog sterker was dan zijne zekerheid hem weder van zijn voornemen terug Dit was de oorzaak geweest van die verandering die Albert ondergaan had en van alles wat er later met hem gebeurd was Hi was niet meer naar het kantoor teruggekeerd en had ook niemand gesproken dïe er toe behoorde Dit alles wist Julia thans VU In dien lfden tijd woonde er op zekere rijk gemeubelde kcmers in de via Santa Reparata ren jong Napolitoan die naar Florence gekomen was om de taal te bestudeeren en documenten te raadplegen voor een werk over letterkundige kritiek t welk hij reeds lang onderhanden had II ij bevond zich meer dan een jaar te Florence en k ide er vele menachen doch ging met weinigen om en zeer onregelmatig al naar de ingeving van zün hoogst grilligen aard en z n hartstochtelijke naar Konstantiiiopel waar hg sgn dierbaren vgand Abdoel Haniid aan zgn hart gaat drukken Het guhoole reisje zul een maand duren on geheel over zee gaan Daar is ook het gevaar voor anarchistische aanslagen het kleinst Verspreide Berichien FulSKBUK Te Algiers hebben zich eergisteren ingescheept de 106 beschuldigden inzake de troebelen van Margueritte die heden te Montpellior moeten wezen in verband met de beraadslagingen welke den vyftienden December aanvangen en waarbg niet minder dan achthonderd hoofdvragen voorgelegd zullen worden aan de jury WaarscbijnIjjk zullen de aangeklaagden waaronder er zgh die zich verheugen in namen dooreen gewoon mensch niet uit te spreken aangeduid worden door nnmmers DUITSOHLAKD Door de directie der Kruppsche fabrieken te Essen is door middel van aanplakking ter kennis gebracht van de beambten en de werklieden dat op initiatief van den geheimen Kommerzieiirath Kioiiji wugtma grove verdacbtniakittg vun zgn persoon in de VorwSrts eon opcnb iie vervolging is ingesteld tegen lien verantwoordelgken redacteur van het sociaal demooratischu hoofd s orgaan Gboot Bhittahkiï Eergisteren is de koning met Oarlos v n Portugal maar weer aan t jagen gegaan in het park van Windsor BINNENLAND STAÏEN GENEttAAL r W K B U K H M m B H Zitting van Donderdag 30 November Bg den aanvang der zitting deelde de heer van den Heuvel mede Dinsdag verhinderd geweest te zgn aanwezig te wezen door de vergadering der Prov Staten van N Brabant voorts dat hg als rapporteur van de afdeeling waarin de heer Van Kol zitting had gebruik heeft gemaakt van des heeren Van Kol s aanteekeningen tot aanvulling van zgn rapport dat hy tenslotte met den heer Van Kol heeft doorloopen die ook zelf in zjjn Kort Woord heeft erkend dat al zgn opracrkiii liethebberi voor de studie die slechts nu en tftn werd afgebroken door de hevige zucht naar een vroolyk leven Zijn f heele karakter en minier van leven spraken het düulelijkst uit de inrichting van ijne woning Een hoop boeken op tafel deels oningebonden met losse en verspreide bladen en omstagen boven op dien stapel boeken het sohoone linnengoed zooeven duor de waschvrouw te huis gebracht en boven op het waschgoed een hooge hoed die nlle sporen droei van tegen den draad opgeschuieid te zijn Aan oen der wanden een groot portret van Lodoviro Ariosto ayn lievelinöfsilichter daaronilei pene landkairt die nog slechts aan één spijker hing en met één punt in een inktkoker gezakt wab die op een stoel was blijven staan 0 de kachel op de tafeltjes op het b d overal klecdingstukken papieren brakken van couranten of verscheurde enveluppes j en waar men blies of klopte vloog er een wolk van stof op Het was elf uur s rapr cena op een der eerste dagen van April toen onze jonge vriend met gezwollen oogen een zwaar hoofd en een bitteren smaak in den mond opstond Na zich even in den spiegel bekeken te hebben betrad hij het salon t welk hem tot studeervertrek diende wïorp eene haarkam die hij op den grond vond het wenster uit gaapte eens hartelijk liet zich met over elkaar geslagen armen en gekruiste beunen op een stoel vallen en verzonk in diep gepeins Eensklaps zaj hij een brief op tafel liggen jiam hem op opende hem bekeek han lteekening en begon te lezen It orM vervolgd i