Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1902

Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER WinterpaiiÉoffels in hel Uimlantsé SdHea m Laarzeomaguijn KLEIWEÖ E 30 tenaar ten huize van de genoemde jnllrouw in het pension in het Lange Voorhoui eenige Snancieele aangelegenheden regelen waarbg een lamilieüd van de jullrouw zou tegenwoordig zyn Toen deze neel echter op zich liet wachten verliet de ambtenaar het huis en op de stoep loste zg toen op hem het schot en richtte daarna het wapen op zich zelve De toestand van den hootdambtenaar was heden gunstig Hg zou zooals gemeld is een dezer dagen in tweede hawelgk gn getreden De jullrouw moet de dochter zgn van wyien een gepensioneerd olflcier die eerst een pension hield in de Swoelinckstraat dat financieel niet gued ging en het daarna probeerde met kamers te verhuren in het huis waar dezen nacht het voorval plaats greep Men beweert dat de getrollen heer zich naar het huis van do jullrouw had begeven na het ontvangen van een briel waarin hg bedreigd zon zgn met verklapping van een geheim ol openbaarmaking van coinpromi teerende brieven indien hg geen zin had om ze voor een groote som in eigendom al te koopen In zake den aanslag in het Voorhout te sGravenhage meldt men nog van daar De verwonde heer was naar de woning in het Voorhout gegaan na ontvangst van een brielje der daderes waarin deze hem tot een bespreking over een financieel voorstel uitnoodigde waarbg volgens mededeeling van de jnllrouw oen oom zou tegenwoordig zgn Het is nog niet uitgemaakt ol de aankondiging der aanwezigheid van het lamilielid op waarheid berustte dan wol te baat genomen werd om den verwonde in het huis te lokken Nog zgn de volgende bizonderheden bekend geworden De I 5000 hebben belrekking op een schuld van de jullrouw aan een geldschieter en staan dus niet in verband met het bezit van brieven maar wel moeten er ook tusschen haar en den getrollene banden van flnancieelen aard bestaan De daderes was gewoon met een gel iden revolver op zak te loepen die zg wel eens meer te voorsrhyn haalde waaneer hareschuldeischers t haar lastig maakten Deze houding gal wel eens aanleiding tot twglel aan hare verstandelgke vermogens De toestand van den getrollene was gisteren bevredigend De kogel bevindt zich in het achtergedeelte van zgn bals De daderes schoot zich midden in het voorhoold zeodat haar toestand ernstig is Men meldt verder uit den Haag dat de jullrohw gisteravond in het gemeentezieken huis overleden is gen door den h er Tan den Heorel in diens rapport z n te berde gebracht Het algemeen debat over de Indische Begroeting is voortgezet De motie V a Kol zal op nader te bepalen dag behandeld irorden De beer Van Kol zjjn rede van gisteren vervolgende betoogde allereerst dat het antirevolationair program waar het geldt de Kolonialei politiek totaal fiasco heelf gemaakt Spreker drong aan op krachtige oilers nit de Nederlandsche schatkist voor de in ellende verkeerende inlanders die thans geëxploiteerd worden ten bate v n het Ëuropeesche kapitalisme De heer De Waal Malefljt juichte het optreden van den Minister toe achtte bet onbillgk hem te beschuldigen van imperialistisehe en militaristische neigingen en oordeelde een politiek van absolute non interventie in Indie onmogelijk Spreker vertrouwde dat s Ministers bewind gericht zal zjjn op verbetering van de sociaaleconomische positie van land en volk Ook do beer Van Vlijmen kwam op tegen des beeren Van Kol s beschnldiging dat de regeering bezield zou zijn met veroveringszucht integendeel slechts in het onvermgdelyke wordt met kracht van wapenen opgetreden De beer Verheij drong aan op daden in het belang der inlanders die hy ook meer wilde plaatsen in voor hen geschikte landsbetrekkingen Spreker had in de Troonrede een mededeeling omtrent Atjeh gewenscht on achtte troepenvermeerdering ter bespoediging van het einde van den Atjeh krüg noodig De heer Van Bylandt vreesde dat s heeren Van Kol s ongerijmde beschuldiging van het voeren van ee i veroveringsoorlog in de Koloniën die ons toebehooren tegenover bet buitenland een totaal verkeerden indruk zon maken De beer Roëll drong aan op grootere nauwkeurigheid bij het opmaken der begrooting De beer Oremer verwacht van den minister veel goeds en keurde de door den heer Van Kol gewenschte permanente commissie voor de Indische begrooting al hij w s integendeel voor uitbreiding van de macht der Indische regeering De minister vau koloniën dankte voor de welwillende ontAngst en verklaarde volkomen te handhaven het door hem als Kamerlid ontwikkelde beginsel dat Nederland een zedelijke roeping tegenover Indië heelt te vervullen Hoewelde economische toestand zorg eisoht waarschuwde de minister tegen tot moedeloosheid stemmende overdrijving van den chronischen nood op Java Onderkleeding der Toe bmst tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Telephoonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor p rceelon binnen een kring van K M 1 gelegen Vanlejf en onderhouil gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intor communaalburean Op 15 October 135 verkregen aanslulr tingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT 4 Het krankzinnigengesticht te Zntphen werd Woensdag uitvoerig besproken in de vergadering der Staten van Gelderland naar aanleiding van t verslag en voorstel betrekkelgk het verzoek van het lid H W van Asch van Wgck in de buitengewone vergadering van 28 Mei 1902 om een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de brochure van den patient Meister over de toestanden in het gesticht Na het debat waarbg vooral de zeer onvoldoende bezoldiging en in verband daarmede het slechte gehalte der verplegers sterk werd algekeurd stelden de heeren van Asch van Wgck c s de volgend motie voor De Staten gehoord de beraadslagingen over het gesticht te Zntphen verzoeken Gedep Staten onder dankbetuiging voor het ingesteld onderzoek en mededeeling hun in de a s zomervergadering mede te deelen ol de aangebrachte verbeteringen van dien aard zgn dat de behandeling van zieken aan het gesticht kan worden toevertrouwd De heer van Os deelde daarop mede dat Gedep Staten instemden met do vra g in de motie gesteld waarna de motie ingetrokken en het rapport goedgekeurd werd Een reiziger meldt aan t Hbl De sneltrein die 8 u 36 s avonds uit Enkhnizen moet vertrekken vertrok Dinsdagavond bgoa 20 minaten te laat daar de boot van Stavoren wegens storm te laat was aangekomen Vlak hg het station Hoogkarspel voelden wy een zwaren schok en daar lag ik op den vloer Gelukkig was do wagen waarin ik zat bigven staan Het portier te openen en er uit te springen was mgn eerste werk De wagen 3e kla8so achter de locomotiel was uit de rails rechts over den weg hangend dan de locomotiel blazend en stoomend tegen een aan flarden gescheurden ledigen goederenwagon Op mgn inlormatie ol menschen zich bezeerd hadden vernam ik dat niemand van de passairiers die zich in den hall ingedrnkten 3e klassewagen hadden bevonden ook maar eenig letsel bekomen had Alleen verzekerde mg een jongen van 12 è 13 jaar die had zitten slapen dat hg nog nooit zoo was wakker geschnd De machinist had ziende dat door verkoerden wisselstand een botsing onvermgdeIgk werd met alle kracht geremd Gemengde Berichten Uit Gorincbem Qisteren vertoonde zich dryigs in de rivier etgeen de Maas ontlast Op bet znideiyk deel der Zuiderzee is de vaart door het ys gestremd De var Friesland en Groningen naar Amsterdam en Rotterdam bestemde vrachtbooten nemen hun weg thans door het Noordhollandsche kanaal en langs Nieuwediep De Zuiderzee haven te Edam is niet meer toegankeiyk voor booten en schepen het gs rit er vast Het havenlicht is weggenomen Uit Westernieland scbrglt men In bet Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over hooldstuk waterstaat ia de opmerking gemaakt dat er gaten komen in den dam die het eiland Ameland verbindt met den vasten wal Al lykt het schoon te spreken van eene verbinding van Friesland met het eiland toch is het zoo ver nog niet gekomen Zy die den dam aanlegden hielden zich overtuigd dat er nu eene sterke aanslibbing zou komen aan de oostzijde en dat was dan het begin van eene nieuwe orde van zaken eene langzaam voorgaande verhooging met slqk van den bodem der Wadden Het ging echter anders Bg den vloodgoll komt het zeewater westeiyk en oosteiyk van Ameland door het Amelander en Friesche Gat naar de Wadden opzetten De ruimte zuidwaarts het eiland wordt zoo met vloedwater gevuld komende van beide zyden Op zekeren plaats wegen de beide stroomen tegen elkander op in kracht daar is dus rnst Hier moest alzoo een dam gelegd worden Zoo gedacht zoo gedaan De dam kwam er En wat bleek nu f By onstuimig weer was de vloed uit bet westen veel eerder by den dam dan de vloed uit het oosten Met alle kracht werkte Hat vloedwater op de nieuwe waterkeering stroomde er by langs woelde in het zeezand ondermynde den dam en vond zoo eene opening naar het westen Dag aan dag werd de opening breeder en vooral dieper en er kwamen gaten in den dam tot eene diepte van dertig voeten hier en daar Zulk eeno diepte was daar voorheen niet geweest Komen er nu telkens nieuwe gaten by dan is dat een gevolg van het vloedwater Aan de oostzyde van den dam naby het eiland is eenige aanalibbing die alleen plaats heelt als het water tot rast komt Het streven moet no zjjn deze aanslibbing te helpen bevorderen op dezellde wjjze als dat bier by de aanwarsen geschiedt Wy m leten hieraan nog toevoegen dat de groote zandbank Bornril aan de westzgde van Ameland al grooter wordt wat ter beveiliging dient van het eiland en betPinkegat aan de oostzgde verbind zoodat ook daar de veiligheid toeneemt De Vereeniging Onderlinge Vronwenbescheniiing meldt ons als een verblgdend teeken dat zy na de wyziging barer statu ten goedgekeurd by Kon Besluit van 8 Jan 1902 een gilt van 1 400 voor t londs dat zy wenscht te stichten heelt gekregen als biyk van instemming van iemand die onder de oude statuten voor t lidmaatschap h id bedankt Deze vereeniging die geheel neutraal i s stelt zich ten doel de toepassing van éénzeilden maatstal van zedeljkheid voor mannen en voor vrouwen en van giilgke verantwoordeiykheid van den vader en de moeder tot hun kind Tot zoolang de wet dio t onderzoek naar t vaderscbati verbiedt de bereiking vau dit doel practisch onmogelyk maakt tracht ze de gevolgen daarvan voor de ongab de moeder en het buiten echt geboren kind te verzachten Het bovenbedoelde londs is bestemd urn de zekerheid te geven dat de personen die gesteund worden op aldoeude WQzo worden geholpen hetwelk niet kan geschieden uit de wisselvallige inkomsten eener Vereeniging Om niet lichtvaardig verplichtingen op eich te nemen wenscht de Vereeniging zich een londs met vaste inkomsten te verzekeren het is daarom dat groote bydragen zoo zeer welkom zgn Moge het voorbeeld va n den schenker dezer royale gilt dus overal navolging vinden Penningmeesteress dor Vereenigmg is Mevr öratema Holstede te Ryswyk a H De Directeur van bet Museum van Kunstnyverheid te Haarlem de Heer E A von Saher werd in de jongste gehoud n algemeene vergadering tot Eerelid benberad van den Kring de Scalden te AntnlBrpen Eenen Kunstkring die zich de bevoriftring der versierende kunsten en der Kunstambachten ten doel stelt In de zaal voor de behandeling der tralzaken van de rechtbank in den Haa ontstond gisterochtend tydens de stral lting een begin van brand dat in d g even omstandigheden meer hinderiyk dang aarlyk was Reeds by het binnentreden der zaal werd men getrollen door een tderke brandlncht welke aanvankelgk aan d lel brandendon kachel werd toegeschreven Langzamerband begon bet rond den kachel Sterk te rooken De kachelknecht draaid hier en daar nog een schroelje wat vastei aan duoh rook en brandlucht werden heViger By nader onderzoek bleek het kleed jinder den kachel hoewel door een plaat gedikt wa rin zich echter in het midden eenjopen vlak bevind vuur te hebben gevat Met water werd het smeulende kleed gedoold Men meldt uit den Haag In den atgeloopen nacht heelt in bet Lange Voorhout alhier eene jnllrouw zich met een revolver tegen het hoold geschoten nadat zg te voren een heer van wien zy aldaar aan de deur van een pension had alscbeid genomen met een revolverschot in den rug had getrollen Beiden zgn opgenomen in het gemeenteziekenhuis De toestand van de jullrouw is levensgevaarlgk die vaé den man is minder ernstig Men vernam dat de man zich eerstdaags in het hnweiyk zon begeven met eene andere vrouw en hy in verband daarmede van de genoemde jnllrouw aan het ponsion waar zy woonde alscheid was komen nemen Nader wordt nog gemeld Het drama dat zich in den atgeloopen nacht in het Lange Voorhout heelt algespaeld wordt in bgzondere mate besproken wegens de persoon vau den in den rug getrollen heer Deze bekleedt namelgk een hooajen rang aan een der departementen van algemeen bestuur en geniet bovendien een groote bekendheid in de kringen van kanstheoelenaren en knnstllelhebbers uit hooide van zyn voorzitterschap van een kunstgenootschap te s Gravenhage De daderes die het schot loste en daarna zichzell verwondde zoodanig dat er niet veel hoop schynt te bestaan op het behoud van haar leven is eene jullrouw die de gewoonte had zekere betrekkingen met heersn aan te knoopen Op die betrekkingen werd onlangs in het openbaar gezinspeeld door een anoniem scbotschrilt aan de huizen der ingezetenen verspreid en waarin met verdichte doch niettemin vry duideiyke namen zekere onthnllingen werden aangekondigd Gisterenavond zou de bedoelde hoold mb 1 Na omstreeks 1 nar wachtens kwam esn hulptrein uit Hoorn ons van Hoogkarspel halen Het centraal bestuur van het Algem Ned WerkliedenVerbond heelt aan de aldeelingen toegezonden een ontwerp voor beginselen een ontwerp voor werkprogcam en een memorie van toelicliting op beidt eea en ander van de commissie daartoe doof d atgemeene vergadering van 30 en 81 Maart 11 benoemd benevens zgn praeadvies op een gedeelte dezer stukken Oe omschryving der beginselen zooals zy door de commissie zyn voorgesteld luidt als volgt Het Algemeen Nederlandsch Werk liedenVerbond verklaart voor te staan de handhaving an onze gron Iwetteiyke instellingen met dien verstande dat de bevolking zooveel mogelgk in haar geheel den grootst mogeiykon invloed moet kunnen oeienen op den wetgevenden arbeid Hot Verbond verklaart zich derhalve voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen met evenredige vertegenwoordiging Hoewei het verbond naast de zedelyke en verstandelgke verhelïng van hetvolk de vrge ontwikkeling van den aanleg en de krachten van den staatsburger noodzakelgk acht voor de vooruitgaande ontwikkeling van de maatschappy erkent het toch dat de gewgzigde voortbrenging vau den maatschappelgken rgkdom den Staat het recht geelt en den plicht oplegt maatregelen te nemen om de maatschappeiyk zwakkente steunen Mitsdien acht het verbond den Staat verplicht voor zooverre het in de macht van den Staat ligt den maatschappelgken toestand van de arbeiders te verbeteren zonder daarbg den persoonlgken eigendom op te hellen Uit het praeadvies van het centraai bestnui blgkt dat de meerderheid van het centraalbestuur van oordeel is dat het verbond moet bigven innemen een politiek standpunt maar dan met een meer omigmd program en de groote meerderheid van hetccntraal bestuur gal de voorkeur aan een beslist party kiezen voer de vrgzinnige demokratie De minderheid van het centraal bestnnr was het met het oordeel der meerderheid dat het verbond een meer omiymd politiek standpunt moet innemen niet bepaald oneens alleen had zy bezwaren en bedenkingen Aan de aldeetingen is na in verband met de te voren gevoerde beschottwingon een aantal vragen verzonden om in haar vergaderingen prnstig ts overwegen pn jeder in haar kring by stemming alt te maken aan welke der daarin neergelegde stelsels zy da voorkeur geelt Stadsnieuws GOUDA 21 November 1902 Geslaagd voor het examen schoonschryven te s öravenhage de heer A van Kersen van Gouda Ritterhaus Conoert Een groot kunstgenot wacht onze muzieklielhebbers Zooals ons medegedeeld wordt wil de beroemde tenorist Koninkiyke Holopera zanger A1Ired Rittershaus Uit Beriyn bg gelegenheid eener grootere tournee hier binnenkort een opera en liederen aTond houden Het programma is hetzellde dat de kunstenaar kort geleien in de Berliner Sing Akademie met buitengewonen uitslag wedergegeven had Het bevat de paarlen der operaen liederenlitteratuur Allred Rittershaus een zoon des bekenden duitschen dichters was dienstdoende artillerieolficier De naam des zangers heelt zoowel in Duitschland als in hot buitenland een goeden roep Zgne gastspelen aan de Berlgner Holopera aan het Holtheater in Dresden Hambnrger Stadstheater der Koninklgke Holopera in Badepest in de monstéropvoeringen der Wagner schen toondrama zdng hy daar met den besten uitslag den Lohengrin Tannhiluser Siegmund en Siegiried waren evenzoo met uitslag bekroond al zyn medewerken aan bet Koninklgke Theater in Lishabon en het Scala Theater in Milaan aan het l Teatro San Carlo in Napels enz enz Over het laatste optreden des kunstenaars aan de Holo era in Berlgn waar hy in de op bevel des Keizers gehouden Italiaanschen opvoeringen naast Mevr Melba en den heer Francesco d Andrade gasteerde schrjlt het Berlinsr Fremdenblatt Allred Rittershaus mag mst recht als een der eersten tenoriston Dnitsok land s gerekend warden Fhaurmenale stea middelen buitengewone zangkunst gevoeh volle voordrag manneiyk mooie verschfj ning vereenigen zich by h m tot een eenif geheel De kolonel jhr W G van der Wö heelt gisteren het bevel over het 4e r p linl te Leidon aaavaard Gistwen slaagde te Amsterdam voor het examen apothekersbediMde mej H Burger geb te Stolvgk UitEScboonhoven D Lek is hier aan beide oevers bedekt met drjjiys De pont deed gisteren voor t laatst dienst VKR6ADKftlN6VANDSN6EHERNTER4AD VRIJDAG 21 NOVEMBER 1902 Voorii ter de Burgemeester Tegenwoordig zyn alle leden De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat hg Kon besluit van 18 October was verleend de concessie tot helfing van doorvaartrechten aan het Reeuwyksche en Sluipwgkscbe Verlaat dat voorts door Ged Staten waren Medgekeurd de raadsbesluiten tot aankoop Hn eenige aandeelen in de Goudscbe Wa tetleidingMaatschappg en tot verhuur van gerioleerde grond aan de Erven O A de Oldts Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een briel van den beer R van der Feen ontslag nemenite als lid der plaatseIgke schoolcommissie en als plaatsvervangend lÜ in het 3de kiesdistrict De Voorzitter De heer van der Feen heelt aan de gemeente in beide betrekkingen ner veel diensten bewezen het zal zeker t B raad leed doen dat hy door vertrek Btslag heelt genomen Aangenomen voor kennisgeving 2 Aanbevelingen vaa verschillende comUlissien voor periodieke altredingen en vaUturen als van Lid van het Burgerlgk Ambestuur Voorgedragen orden de bh J A P Montyn altr en H Knuttel Regent voor de beidd Gasthuizen Voorgedragen worden de lih A W Roes altr en M H A Straater Regentes voor de bejde Gasthuizen Voorgedragen worden Mevr h IJssel de SchepperBuBSemaker altr en Mevr Brouwer van Oldenborch Lid der Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwys Voorgedragen worden de hb L Burgersdgk altr en W Middelvald Vierssen Leden der Oommissie van toezicht op het Lager Onderwys Voorgedragen worden In de vacature Mnglwgk de hh J J Cramer en R U Jongenburger In de Vacature Van der Feen de hh W H Hoawing en H G van Mears In de vacature Mevr ten Bosch Mej P J Schelling en Mevr M C Bekking van Veen In de altreding van den heer B Moerkerk de bh R Moerkerk en Mr F H Kranenborg In de aftreding van den heer Muglwyk wanneer deze tot 31 December zitting houdt de bh J J Cramer en R D Jongenburger Lid der Commissie van toezicht op de StadsMuziekschool Voorgedragen worden de hb J J A Montgn altr en J W Moiyn Regent van het Holtmansgesticht Voorgedragen de hh J A Biezenaar altr en O C Fortogn Droogleever Lid der Commissie voor de Bank vanLeening Voorgedragen de hh 6 Prince altr B A W Roes Ter visie Een voorstel van negen raadsledentot intrekking der benoeming van den beerT Sap tot regent van het Vereenigd Weesen Aelmoeseniersbnis Een briel van B en W tot het dempen en rialeer a der watering i Ben voorstel van B en W tot aankoop van twee aandeelen in de Gondsche WaterleidingMaatscbappy 6 Een voordrcabt voor brogwachter aan de Jan Kattenbrng Een voorstel van B en W tot wgzigiog der gemeente begrooting voor 1902 Een voorstel van B en W tot het aanstellen van twee veerlieden voor het veer over de IJssel en tevens aan A de Heldbet gevraagde ontslag te verleenep 2 7 zyn gedrokt rondgedeeld en voor heden aan de orde Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend 8 Een voorstel van B en W tot bet geven van namen aan straten die thans in wording zyn ol komen Ter visie 9 Een voorstel vap B en W tot het benoemen vaa een commissie tot onderzoek voor het olvoer van voil in de boltenwyken Ter visie 10 Een voordracht voor onderwijzeres aan de Tweede Burgerschool voor Meisjes Daarop zgn geplaatst Mej E Scholy te Schoonhoven N J C Kroit te Scheveningen A M Teeling te Boskoop Ter visie U Een brial van B en W tot verlee ning wner sobsidle aan de Commissie voor werkverschalling Wordt besidten dit te behandelen na punt 8 der agenda 12 Een adres vsn H C German verzoekende een subsidie en een lokaal omonderricht in handenarbeid te geven daarde beer J van Keijipen de eorsos ophelt In handen van B en W om advies 13 Een adres van de Schilders gezellen vereeniging Vooruitgang zy ons doel verzoekende een lokaal tot het oprichten eener cursus ol anders een subsidie In handen van B en W om advies U Adressen van A den Held en G N van Hooll verzoekende ui gegeven gerioleerde grond te mogen overnemen De Voorzitter stelde voor hierop goedgunstig to beschikken Aldus besloten Wordt vervolgd Burgerlijke Stand Moordro oht GEBOREN Jozina coders P Oskam en H Kers Marinus Cornells ouders J Bongers en C de Kievit Voor de St Nicohas DAMES en HEEREN Winterhandsclioeneii FoQlardH Dussea LinnengoeJ Paraplaies Wandelstokken enz enz VAN OS Md Twllenr Kleiweg E 730 GOUDA TeteitlKi H 1 ai tteurs van Ainslerdani Slotkrs 80 SB Trkrs 80V 98 99 911 80 1 NOV I 81V IDIBUHO Ctrl Mud W S i i dito di o illtc 8 ililo dito dito 3 UoHUa Ubl Ooa ll laSI aS 4 ITALIR la tehr rini ISAS Sl StoBTlNH Obl n ipier 18SS I dito io i UerltnS I oaTUBAl O il mrt coupon 8 dito ticlcut 8 D Vi 86 1041 80 90 678 418 11IM A1ID Obl Binmnl 1894 4 duo Oeoonfl 1880 dito bil Roths 188 4 d b b j Hop I88tl 90 4 ditu in KOud leen 1833 A dit ilito ililo I8S4 t iHlB Perpet iPbuU 1881 4 ruKllsiJ Oepr CouT leen I8V I t Ge leening tone D iecleeum serie C jUiuArK Rp r oblg IStf tt Vliioo Ob iLtieh isao Tlmsuili Obl on irp 1881 4 VviTBaDxM ObliKRtien 181 S 3 lloTTiaDAH Steel leeu 1894 3 tD N Afr U ndolB und Arendib Teb Hg CerlilratenDali MutHheppü dito I 961 101 4 IJO I S l 106 U J18V IS 104V Am Hypotheekb paudbr 4l Uult Mlj der Vonten sand l s Ot Uypotboekb pandbr 4 fNederlandKhe btsK nsnd Ned Handalnislaok dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Rott Hypotheekb paiiilbr i l ülr Hypoihookb dito 4 OoiTIHa O t Houg bank aan l ilusL Hypotheekbank psndb 6 VHiaiKA Eqnl hy potli pHmlb 4 Maiw L O Pr Lion eert t iD HoU U Spoor Mij aand Hij tol Bipl 8t Spw aand Nad lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spn aand 8 dito dito dito 1891 duo 4V luui Spoor 1887 89 ABabl 8Znid Ital Spwmy A H obl S ol Warsobau Weenen aand lniL Or Ross Spw My l obl 4 Baltiseke dito aand 140 101 107 lOS 861 1041 69 4 9 1 1 10 10 1 1081 101 41V Fastowa dito aand 8 ang nombr dito aand 5 Enrik Ck Auw Sp kap obl t dito dito obliit iMuiu Cent Pao Sp Mg obl 5 Chie k North W pr Cr aau I ditu dito Win St Peter obl 7 Denver li Rio Or Spm oart rji lUinoia Central obl lu goud 4 Lonuv Il Nashiillt Oer v san l Ueiico N Spsr Mij Ie hyp a Miss Kansas t 4pCt prof aand N Tork Outaaio k West aanl Penn dto Ohio oblig 8 nre gon Cahl Ie hyp in goiid 8t Paul Uinn k Stanit obl Qn Pa Ho frijin oblig f dito dito Une CoL Ie kyp O 8 l uiu A Oan South Chart v aan I Vl C BaHir kNa loh d 0 0 Amstard Omnibiu Hij aand llottord Tram eKHaaU aand Vis Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand S swn StKl Antwerpen 1887 Stad Bruaaal 1888 oKa Thsias Basullr Ocsalseh 4 Oonm Btautdeanig 1S80 i K E Coat B Cr 18801 3FAJUI Stad Madrid 18 NiD Var B i Avb gpiMU aart ISCB l B8SMR BUIDVEKSW Em0 iDeilGOeDEKiiN tttó IndlHChe Hetet Vexeln Aanbevelend g Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral by groote warmte een C SMITS 2 aangename Onderkleeding Verhit de 4 huid niet broeit nietj laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke C alkoeling ol kouvatten en is uitstekend M ter Voorkoming on verdrüving van ooki HM l9i i H tti Prune SchtMiupfrctuBr MtlM GlaS SmU Gkoocrlm nZ Al b tu UdtlM TOot h tto i Ur lit k nrl poctHB v n lic swarli Saklcnrdf Hwrcn Dhdm KindtncbocM Var 3 UumithlHtne Bljïondergesobikt voor alle Sport S 3 Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten j Krimpt niet bedorlt niet in de wascli 2 en behondt deoorspronkeiykezydegliins ï Verkrygbaar uitsluitend voojGouda J en omstreken by 6n A Mt W 8 P AMSOM ouda AOVËRTi i TIKlN I ll IS TB IIÜVU mot Vergunning hnurprys 1 9 per week verganningsrech ten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor I 80 Het huis is voorzien vnn gas en waterleiding waterleiding is onder de hnurprys begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Grool sucecsll Uedarl TomTïola Maatschappió Fortiina Directie M v d LEKST Haarlem GIIOOTK SPIKGKL TOMBOLA Te houden publiek op 30 December n s in myn mogazyn Kleine Houtstraat 88 Haarlem H O O P D P K IJ S lileii fraaie groole $ 4aloiispiegel met prima F r a n s c h glas benevens EEN PAAR EXTRA FIJNE GRAVUREN in Iraaie lyst Voorts 5 Salonspieg els in kleinere atinetingeif Elegante KAP NAAI en WEEKDOOZEN allo versierd met Spiegel FRAN8CHE SPIONNEN enz enz Terwyi elk aandeelhouder beslist als prys ontvangt een aardige Keukenspiegel wanrover een ieder ruimschoots tevreden zal zyn Een genommerd aandeel in deze Tombola kost slechts 45 cent en wordt naar ontvangst van dit bedrag per postwissel ol in postzegels Iranco toegezonden door de Directie M V d LEEST El Houtstraat 88 H arlem en is tevens verkrygbaar by den Agenten Het aantal aandeelen voor elke Tombola bedraagt slechts 425 zoodat de kans tot winnen uiterst ruim gesteld is Trekkingsiysten worden Iranco toegezonden 6 dagen na afloop der trekking De toezending der pryzen geschiedt geheel Iranco Voor den verkoop van aandeelen worden in alle plaatsen Bollede AGENTEN GEVRAAOD De prgzen zgn reeds allen aangekocht en publiek te bezichtigen in myn magazqnen Kleine Houtstraat 88 en Kruisweg 60 Haarlem Het groote aantal zenuwkwalen vu Een f boordpilll sf tot da VftorafgaBtide ksiteekenen tui tpopluta liWMiibsnMrU tM trottMn oc Bteeda kU mlddelua door d meditobe wetMiichap uniewsnd Kent un dan tïfd k l eertM dat lU door hat r t rnil irnktaiTKu dan Miivondlnt tt g auialUk Isbh d höU MM b7iiol ciaeli onldekklof ndtu bwft dia u bondarda pcwStaamiuion Umu orer d cahaaitwanU rerbnidla an tarwUl lU Hi waUnaobappaUika kringas i boofsta bid Mit lDI tttna aaaa waldud blbkt te ilJn Toor da aan MOwVwalao UJdaDda mwiènUiSTSt KeiiMaw jM U ultOTOBdan door dan cewaEen OfSoUr r Oaiondbalt Dr Bomas Waiaamai n t TUahofaii an banut op da on derrlndlng opgedaan tB aaM U ailfo praktijk IMor wsmoIiIm van het kmmUk mbmiuI BMtel an deie4e i l Hat da a lanMuvl a wordan warkaUJk ooUltoraada TmbIUmi rtCkngoïF an RlJ maftkU aooveal ougau dat vu san doar don nltvliider jatokMran warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hara voarkoMtai aa aaaaitni hinnaa karton tQd rf ada de Wt dmk varacbanen la Dif boekja bevat niat alleaa ver kat gNM Mkllek ventaanbare rerktarlngen omtrent het wezen der nlenvere therapie m da daannada Mlfa lu wanhopige gevalleD verkregen nitwei king maar ook vindt men daarin weUnaehuupÜlJka vathHiidelliigeii uT de niPiIlaehublMdeii dteaaiideip j nncnHwiJEf gewild eUd ramada aftiÜlHft t lal van getaUiahrlfteu van hooggeplaatste geDee iknudiii onder welka f Héatirfl aad dr profaaaaf Ui l polykllniek t Panji ruo RouB mont 10 SÏamjrBbcr mtd dr priktUaaraad laaaaahaar aan bat kraatilanlpan caitlaht dt Charenton SaalUtarath Dr Co Tti ti SUIlIn BroiinMaii oiad r arroad arU taJflbHaaaa Dr p reraitltr ae aath er flrictaor va het hoaplUal ti Aaa Oalialwalli Or Sabarlai Uataal autsafala ad Etni Qariat ned ir Benaeihisr dlrtataur dgr Balviae thirapeullaelii lariohUaivaar laaawlljdara la Parltl roa 81 Hanoft 334 Coniul van Aiehanbach mad dr la Gorni Or luabaoh arrtad arU da Zfrknitt Oktf Ub t iaohl Bied dr la Waanan Dr O Boagavat taLa Farrlira Eara lid vaa daa OanaaO Cantral d1iv lèaa t da laaté In Frankrijk ap vele anderen Aan allen wier RaiiawKasMI wearsr mdidamnnsadBaD la sf ann nfu ma € n m Mhtlclielri lljdea waarvan da kentaekenen si n oAreniaelia hoaM il a mlgralna iobala bM aatja biaadandrang iroata arlkkaltaarbeld aa aa dha d ilaaeloeiheld Hohaoittljka anraat as anhehaBalltka ta aiandi verder alia leken dia 4o T l dartada alla taViïI i a a to pwmi5 ya V ï 11 kenda BlddeltB tin thcmdlDgaeB m kondwatarkmir bahandel6i geweeat itjB aar door de bekei fnrllvan elScMoeeren atoomlo ot aaabaden aan fanadvi sf iMd ng buuMr kwa l cavoBdaa keb n an tea alotU fi dia vr c KeTa l v r beroart oaluHoa ndM habbaii wegena rrllvan el cl kebben an te aiwuaav w r vanebgoMlen ala tleb aankaadaad angatlg vaalaa Mrdoevlni hi bal bMM haoMpl a Mt daUaniV Wkkarlawn aa deefcor wardaa vaar da oo rafckaada plja aadar Ui MriiaM nUag Ia da aaraa bal vaa an r ladritaBtafórf via krtaaallag iaraa bat ilapaR va fcanda a an vaataa un al daia alk ook un langa iaaia M liidn a a n kJtakMaM aa kraehtalaoahall VM MnawlUdIsiih auModa lalfi aan laafa Mtaa j AM t r4 M door H iXRBAH 4k Co HeiHgeweg tterdsH F E vitn KA VTBV KOI V Apothaktr K rt Hooflotoat LVirMbt I OURY dl POltTOV Undecraoht bIJ da aaM brag P W Ob da Joncat hnUnniaoh medleinale triatoouatelllng la de llr W l aa Bn aaba ttabaa VHM Imt o Eadlaoki JwU m llllv r n td fll b kr l r bëröórta ótraibD w r4êB MiMf lïjdm itvolgandaar It aprakaa rwara taa val aalafl sHkkaa ltllfhald iar lawrialitaR aiat i