Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1902

Maandag INoveSer 1903 41ste Jaargang L o 8063 Echt Zeeiiwscli rarwebrood wmm pnANT i wtiW8 en Advertentieblad rwr Gauda en Omstreken Tci li iDB N at ADVERTENTlieN worden geplaat st van 1 5 regels a 50 Jenten iedere regel meer 10 Jenten üroote letter s worden IterektMid naur plaatiuuintte Inzending van Advertentiën Urt 1 uur dca midilf TdetMB at De uitgave dezer Courantgfeschiedt dag el ijk met uitzondering van Zon en Feestdagen jöe 1 08 per drie maanden in 1 2a franco jwr po8t i 70 Afoonderlijke Noiumers VIJF L KNTF N Prystrekkinji 11 December 500 000 Mark ala hoofdprigi Id het gelakkigit geval biedt de oleuwsie groote Ctelaverloting die door de HtK B geariDg tw Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordveligfl ioriobtiog ▼ bet oieaTre plaa beataat daarto dat ia dec loop aa slechu weinige maaadeo in 7 terlotintjeQ tbd 18 000 lotea 67 0 lO prijzeD bedragende 11 202 000 Mark 1 piü U boceud 1 pr e M iO0 000 1 prija a H 100 000 1 piije a M 7t 000 i praten a M 70 000 1 prqi a li e 000 1 pr a a M 0 000 M H 000 M tO OtiO U 40 000 U S0 000 M iO OliO tflr Tolledigfl btflUuiDt KuUeo komen daarooder i eviadeo ztcU lioofdprtjun vao erealu el 600 I00 Mark spuciaal echter 16 pr a M 10 000 6 001 3 00 8 000 1 500 1 000 300 16V 110 it pr a M m pr a U H pr a M 4 pr a H eli pr a H 1 10 pr a U 1 prija S prlizen 1 pr ja 1 piga 1 m 86061 pr a tl tovga pr a M too 1 0 U8 U 100 78 ii il prgstreKkiag dezer be aanstaaode eerste groote duor dee Btaat gewaarborgde QeldferlOtlDK heeft to aU zulka van ambtswege bepaal plaats op dea Mi UeeewUter eJc eo kott biervoor 1 geheel origiaeel lol aleohta Mark t of S S 0 et 1 half 3 1 711 I kwart 1 0 legeD iDzaodiag Tao het bedrag per postwusel of tegen remb ura Atte bestellingen worden onmiddellül met de meeste aorgvaldigheid ten uitroei gebracht n ieder speler ontvangt van ons de van hut wapen van den S aat voorziene Origineele Luten zelf in haaden Uij isdeie beetelliug wordt het vereischte offioieele plan waaruit de vordeeling der ryzen op de versebillende klassen alsook de betrefftnde iuleggelden te vernemen ie gratis bygevoegd en zenden wy onze olienlèle oeaan gevreagd na elke trekking de offioieele lysten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds pr pt onder waarborg van aen Btoat en kan door rechtatrteksobe toezending of ook naai verkiezing der beUngliebbendea in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebben Ous iiubtet is stee s door het geluk begunstigd rn ouder vele andere aauzioDlijlie prijzen hebbvn wy meermalen volneni ulfioieele bewijzeu de eerite H of lprijseD verkregen en nze begunstigers zelf uitbetaald o a Hark 2b0 il0il I00 00 80 0 O t 000 10 000 enz Het is te voorzibn dat by doze op den heehtsleu grondslag gevestigde onderiieinmg van alle kanton op eeue uiterst l eiun ryke deelneming bepeeld kan worden gerekeud niuu uelieve derhalve wegens de reeds upliauduii zijnde trekkinf alle ordersy ten s oedigzte reohtstreeks te zenden aan Eaufmann Simon Baukiore en GeMwisselaars in HAMBüRÖ P S Hiermede danken v voor bet fertro wen ODB tot dusverre gescbouken aa U bg brt beniu iler nieuwe verioti g tea doelnfming inviteerend zullen wij ook iu hot vervolg zorg dragon door oen aiiptu on prompte bediening de tovredenhuid vtui oam geeeme begiiDBiigon te verworven Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche z tgave De booldtekst van dit halIiuBande Tourist lykscbe tijdschrift bestaat oit do üt RelH om tteAnnlf die de Ueer K ï I ENSTRJL KiKPES iu opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmor ia riil gefUitHtreenl unit f eigen iiliotnyraphinche Uftnn Ieder inteckenaar ontvangt per jaar ongeveer H0 AniiMttkaarten die hem nnn etgeit of ren ander door hem o i te geren mire door onie reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze Hit verschillende plaatsen in Arabië PerziS Vooren Aohter Indië Birma Malacca enz Prij pér jaargang f T iOf Aniieh kaarten 1 HM kl makkaljrkate i o vooral damaa en KlBderaeboenwerk laileArpra rarraae ll Mlllerke Ksm f lerila Bnlk Slr l4 Menlsttegoel MOilfi op naam en f a hrl e k a m eit Vatkrrilaar by Haeree WMsHsrs Ie ssaseawnt tsMurtsHee ersisrir s a sse evs Iwsiesl Bse et e rie inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau Oa Wereld Tourial Haarlem nilUllAll LÖItU ai ntiiu vuH n t van de llaassciie Pro ltoer Vereeiii ing ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Znid Alnkaansflien oorlog Deze LOTEN k i 1 per stok worden geheel bclangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINIC MAN Zs en aan bet Kantoor der Stoomboot De IJsel liitlueii j a Geen Kinkhoest Geen Om ISinkhoesl Influenza Borst en lioelaaiitioening binnen den kortst mogeiyken tijd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract tH K L I l T II E uit de Koninklijke toomtabriek DE HONINOBLOÏM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b i Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 ü i a £ 1 BA SrBf V Kleiweg B liiO louda E U V N lll t VeersUl H J20 te V i A BOUMAN l oordr A l INKSE Nieuaerierkad JJêei A N van ZESSEN ScAoonAoiwn J Th TOIIKKN float B ï WIJK OiuUim r A 8CIIBKK Haaitreckt V W s ROE Oudeuater K vasdI IIEI IDEN te Remwijk P i a SPrtK Moercapelle D v o ST lt Waddinaaveen Wgd V HOLST Waddiniimen M KOLKM VN Waddingmen P A uz OKOOT Oudemater DB JONUH Oudmater i P KASTEliElN PoUbroeterdam I BIKKER te Bewchop wmwm im HI l fl 11 1 i lff HW IW I vut Ceneevh algemeen ii inl evolen Met Eeife t l lonia en Oouii Bekroonde PRAEPARATEN VAN t Quina Laroche Aa meett krachtige t Mwwet ln kimle veraterltendc KINA W N tegen xwakte U volwaujcnen gebrek aar tettust slechte t volyen pllavcrtering xenuwhoordpljn ter vertte rking n ziekte of kraambed koorts QUINA LAROCHE FERRUQINEUX in Met Ujïundtri tegen Bloedgebrek Bleakzticht kwalen Tan Krltiachen leaft d chl Verltrij baar m flacoiw a 1 90 en L F 3 If al mC Sk C9 O voadiaam versterkend aangenaam vnn troaak voor dageUjktcb geb nik l d Vi V J y Q voor kinderen iwakken en kllerachtlge geitellen er tan t bih vélen Ak ganeeakrachtlge drank bi ttoorniaeen der pytverteringaorganen en dlarrhéc ool Toor migelingm en kleine kmtteren Prijsperbui Kt T L70 i Kgr 0 00 4 M Kgr 0 6 S Melksuiker j g g i ig in buuWD k H Kgr 0 90 o ar S0 ii Kgr Ö a Ac4l tnsi I SorflfP Atl Het rooken eener halve Cigarette Toldoeada ter bMtrü f ding van de hmrlgata aanvallen van Altbma etc In aooïjei a 0 80 en 0 6Ö ZUl Tamarinde Rntihnn pruit purgatief tegen vetttopping AMi lAIUitrillUC IJUIIUUIia beten Migraine Congeatleietc vooral ook aMaxani voor kinderen bewl ieii k Tamarinde Bonboaa van KRAEPELIEN HOLifheiangnjke diensten daar de vorm voor het Itind begeerl ijk en de smatk aangenaam is Priji per dootje 0 ï 0en ƒ O BO Qsklmialr l aC ïllAC algmeen erkMd het BE8TB hnUmiddel OrtllllKtKl aMIIICa Hoe Verkoudheid n KtalpMn h ii een iiymoploaiend en veriachtend middel by tiitnemendheld uUaluitond fs HJi D flewhjes verkrijgbaar I rijs 0 20 per tleschja ftr f raeparaten ram KRAIPKLItB A HOLM te ï i 7 LJï E tügwtlm mtarop éê naam tn kamdl tmtiiv rtrkrOf W KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUilli HABHOM Harkt Door de groote alname van myn BEERKN ben ik in staat uitstekend BIER tegfen eoncurreerende prijzen te leveren Stseds gelegenlieid tot Dineeren i la carte AANBEVELEND j j s Patent H Stollen Dts tiiOü rni Oer ffftNNut jRrfolg tfw êfroHiw M Antmi ta m Um kaaft Mw umn atet êchnrfen H SioUen flur wi uM iOnet eéêf la aoJo Mff tlêanhtojdlungtii dmm i f Natêt uk MhmtÊimnli aMgêhiHgt U ra rf ir G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie Beker üUn wü d EcMk Elkel Caeae te ontvangen teauneii gesteld en u vele ptoehemiiiges la den Inndel gekomen ondet des num da uitvinders Dr MiohaBlia Temudigd ep de beste machines ia het wereld naai tabbliuement van Oebra BtoUr warok te Kenlen Iteha Bikel Cacao n vierkanten bnsaen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eone aangename gezonde dnnk voor d gelijkacti gebruik een 4 2 thedcfda vu t prader voor een kop ChocoUt Al geneoskncbtige drank feij geviil van dwrihee sleoflta met water te gobrolken Verkrijgbaar bij de voornumü H 1 Apotheksrs en5 TT 80 c 0 9Ó e Ó 36 Qenerulvertegenwoordiger voor Sadcir and Juliut MattenltlMli Amrjterdam Kalveistraat 103 Meuw ouuverlrotten rof Ur i iebere welbekeud s£ tiw EaAcaf nu Alleen eaht met fabriekitnerk tut VDurtd oreade radicale zekere guuezing vaa alle de mees harduekki f xentt xiekteti vooral datstaan d atdwalingea op ieugdigi n leeft enezing van elke zwakte BlaëEt ieuauwdheiil Hootdpün Migraine Hartklop iing Maagpga slechte Hpysvertering OiiTerniogen hnpoteiiz Pollutione enz Uit1 Toerige prospectnRsen 1 rj i ror 1 owli rt l fl tl 3 dubbele flewli il ri On rn iI ü flt Matth v d Va te ZaUbomrael ü poli M Uéliiin Ie do UotterdamF Happol s Oravenhagö 1 Ilalinmana Juiik J Oen Uotterdam Wtiff i Co louda on bii allo droiaatea Waar heen B 1 1 birdeDnblddlimrl B 13 VERLICHTINÖS MAGAZIJN M Daar i3 het goedkoopste adres van ö iSGLOEILICHTBENOODIöDHEDEN GASORNAMENTEN GASKACHEIiS CONFOREN en GASFORNÜIZEN Aanbevelend M M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding TELEF 117 TlüiRj a Wosdtrbüiitt i In do gobeela weruUl liolcBud on geroemd Oaovertroffeu middel tegen allo Horst L o u K Lever Vaagfzlekted enz lawondig zoowel a s ook uitwendig in bijna 11e Eiektogevallen met goed irevolg aan te wenden PrUs per fkUïOI t 1 per post f 1 16 TUirry i Woadifsolf bezit een alsnog onf ekende geueeakraok en hoilzame werking Maakt meestal elke p ntijkt en gevaarvolle operatie geheel ovorbodif M leze ulf werd een 14 jaar oud voor ou ceiieesU k telioadett beeiMCezwel en onlan a een bijna Si aar kKukeriydeo iceuezeu Brenttt geneaing m C verzachting der pijnen bg wonden ontatekingen etf fTan allerlei aard Friljs par pot f 150 per post f I ÖO Centraal Dq fit voor Nederland 1 Apotheker IIIÜXKI SiNDGR8 Rokin 8 Amsterdan Waar geandepAt U beatelle men direetaanidieüohalacnapctliekl dM A TUIKRÜY in Pngradn bel Hohitaeh Oeaterrerah Oeliere proapeetas te ontbMen b kat Centraal Deptt a Rokin 8 MaatariUm nnik ratiA BUINKMAN Zn Gumdi Üit iN bestaat uit Twee ttladen ühRSTE BLAD KË sGëV1 4 IHRICHTIMGEN WBLKE GEVAAR SCHADE OF I INDEK KUNNEN VEHOORZAKEN BUR GEMEESTER en WETHOUUKRS van GOUDA Geilen art 8 der HINDERWET Uêcn te weti D it xlj verguoning hebben verleend aan J F Willtms eh tijn rechtverkrijgenlen tot het bijplaatsen van een tweeden stoomketel in zijne BtooiBwasscherij in het perceel aan den Kattensingel wijk Q no 169 kadajtraal bekend sectie A no 3133 Gouda den ai November 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS D Secrelfris BROUWER UuItciiJiinilsch Overzicht Delciwaé keelt in den Franseben ministerraad verklaard dat de onlusten in Marokko geëindigd saliijnan d cli d t r maatregelen xijn geno i4p oin lop ngodig de landgenooten te beschermen k t l i d y nm a rv e rg a d a rin g l t I M oi 0 voorstel ingediend tot amnestie in zake delicten b $ werkstaking Tronillot antwoordde dat er geen sofake van amnesti ken ztJD zoolang de werjcstaking no voortdaarde Het dosr Troaillot ondersteunde voorstel tot renvoyeering naar de commissie ad hoc is aangenomen met 371 tegen 175 stemmen Na Iwge onderhandelingen hebben de naateabafp en de scheidegerechtsconventie met de werklieden getoekend De Duitsche Ryksdag heett Donderdag een merkwaardig besluit genomen in de commissie voor de toltarielontwerpen was vaorgesteld een nienwe § 10a in te voegen i bet Regeeringaontwerp ten eind te komen tftt alscbalfing der stedelijke accijnzen Evenalt in vroeger dagen bjj ons bestaat ttons nog in Frankrgk en Doitschland de l 4elijke accijns het recht om belasting te IJMen van goederen die van buiten in de stad Wrden ingevoerd Pe Commissie stelde na voor om de accgnzts at te schatten voor granen penlvrncbten nMiil en andere molenprodncten bakkerswaif vee vleescb vleeschwaren en vet om mmmi é Van de ecnte regel be p ep hij niets zoodanil wu hij nog ODolir den invloed vaa deo slaap gpyndawttg wA bet Iwtn duidelijker Laat een lien loo luidde de bf ief w waarover ter wereld g u te beklagen kunt iM ben i Wat arttbneki u i Gcfondbeid Die itript gij in OTCFvtoed Geld f Dat hebt ge geq eg Algemeene achting P Die geniet zelden immd Q uir letittjd meer da gij Vrieoden pi helït gij bij de vleet en oprechte ook Ver stand üat is uwe uitstekend te gave Lieide Die behoeft kÏj ilechts op te zoeken Wat ontbreekt u daa Wil ik het u eens teggen vat u ontbreekt Tucht Gij lijt te vpel meester van w tijd voof Vfftc jaren gij heht te veel vrijh en te weinig pUcl ten te vervullen te v kiig offers te brengen Daai uit ontstaan uwe aarmoedige buiei uwe lusteloosheid en uwe jammerkhichtcDi die een ware heiligschennis xijn Gelool niij mdien gij gelijk zoovete andere jon gclieden mft werken ut biood moest verdienen als g een gpesin te onderhouden hadt eeiK cieke moeder om voor te zorgen of ieto de Ujks dan zoudt ge waarlijk geen tijd over hebben om zulke Inieven ta sdirijven ab g nj in eene bui van De socialisten stelden voor om ook alle andere landbonwprodncten vnit dezen accijns vrü te stellen evenals mout voor de bierbronwerü beaiemd De commissie had beslist voorgesteld de accgns op mout te behouden De Regeering verzette zich krachtig tegen dexe verstejitn De minister Von Posadowsky betoogd dat deze vooritellen leileljk een wijziging waren van de Grondwet en das niet incidenteel door den Rijksdag konden worden aangenomen Namens Pruisen Beieren Wnrtemburg Baden Hessen en ElzasLotharingen zeide minister Von Hammerstein dat tegen de aanneming van § lOii bij die regeeringen groot bezwaar bestaat omdat daardoor diep wordt ingegrepen in hot flnancierecht van die staten De vraag of directe dan wel indirecte beLisliiigen beter zijn zal nog vele geslachten bezig bonden De arme zal steeds een grooter deel van zijn inkomen voor levensbehoelten uitgeven dan de rijke zeide minister Von Hammerstein Ep daarom drong hij op verwerpinK van die paragraaf aan Bjj het debat bleek dat er over deze quaestio een scheuring bestond in de meerderheidsgroepen Van conservatieve zijde werd het voorstel der commissie als strijdig met de grondwet bestreden Het compromisdenkbeeld werd bij deXe gelegenheid openlijk uitgesproken door dep heijr Von Kardorff Nu twee ministers zich tegen het besluit it h hin wlilaiiid i kit il i delük dat de Bondsraad de paragraat niet zal goedkeuren Wy zijn voor het voorstel dor commissie maar omdat wij willen dat de toltariefwetten tot stand kom n moeten wg rekening houden met de Regeering Deze woorden werden door de linkerzijde met een veeibeteekenend Aha I begroet De commissie wilde § 10 te gelök met de toltarielwetten doen in werking treden De heer Von Kaïdorif wil de regeeringen van de Bondsstaten de gelegenheid geven de zaak te overleggen en te regelen en stelde daarom voor het voorstel te doen ingaan op 1 Tanuari 1910 Het centrum en de nationaal liberalen daarentegen waren voor het voorstel der commissie De afgevaardigde Herold zette h t staii4pnnt ran bet centrum aldas uiteen Vogr de verhooging der tollen zijn wij om de landbouw te beschermen maar wjj willen nlBt dat da noodzakelijke levensiijiddelen voor het volk door plaatselijke belKStingen verduurd zullen worden De aociaal democratische a fgevgardigde Singer zeide spottend dat hij eent wiltie afwachten of ket eqtriiin tot aan de derde lezing van het toltarief ontworp bji zijn besluit blijven zal landerighcid Rcschreven hebt Gij hebt behoelte aan tucht dat herhaal ik aan een bterken band Onderneem eene ernstige moeilijke studie die u tot denken dwingt waar gij uw hoofd bij moet houden zooals een schrijver waar gij veel mede op hebt zegt en stel u tot regel ont zdövee uren daags en op vaste tijdct te werken en houd u daar aan beheersch uzelvent en taat een tijd lang ten minste alle boeken rusten die uwe vetbeelding verhitten Schrijf u zelven vooral een vasten bestendigen leefregel vopr leejT niet z o b den dag heden met Musset morgen met La menaia des avonds leestvierende met u m vrienden en des morgens voor de deur van het klooster te Ficsole mijmerende over de ijde heid der aardsche genoegens Weil veel en tederen lag en niet alleen a n hetgeen w4ar gy pleizier in hebt beraam hpt plan tot een groot werk dat u tot Ungduriu aanhoudende nasporingen noopt en begin terstoi d met een vasten wil als een hechten steunpilaar in uw gemoed te plaatsen Ën wees eens en vooral overtuigd dat het weinige geluk t welk wij hier op aarde kunnen smaken bestaat in een goed kahn en gerust geweten j en dat hij die ziph tegen die wet wil verzetten worstelt als in ewe ijzeren kooi waarvan hij wel met reusachtige inspannipg de staven kan doen rammelen a zelfs verwringen en met zijn bloed bevlekken doch wftarttit nij zich nimmer bevrijden kan Venpil wte gftioodhaü uw verstand uw warm liefderijk hart niet aan dien nutte oozen strijd kom tot inkeer wees sterk dan zal uwe zwaar Bil stemming werden de voorstellen der soci democraten verworpen en werd het voorypl der commissie zooals het door Von KariÜrff geamendeerd was mrt 115 tegen 90 steml en aangenomen En zoo besloot de Rijksdag tegen het advies fi r regeering om in de bepaalde gevalU n met Ingang van 1 Januari 1910 de 9 edolijke acciiïzen al te schaften i In den loop dor debatten over de voorloop e begroeting is SzeU nog eaus teruggekqjfnen op du kwestie van den Ausgleicli e Ie handelsverdragen Hij heeft weer doeii uitkomen dat de status quo der economiKche lietrekkingen Oostenrijk en Uongarge desnSods tot 1907 kon blijven gehandhaafd ook al kwam de Ausgleich niet tot stand 8zell geloofde voorts niet dat Duitachland de handelsverdragen zon opzeggen en dacht dat de andere staten evenzoo zonden doen Verder stond de premier een pogenblik stil hy de niilionaliteitetv liwestio en hg wees i i verband daarmede de beschuldiging af dat uy niet genoeg energie zonde hebben ontwikkeld in de onderdrukking van antiMag aarsche agitaties bizonderlgk hnd hg daaiwj de Aldnitscho beweging in zuidelgk HoMMh op t oog Ue klachten der Duit cltd Bpi lia tld zen voldoende t tcgen volgde overiiwns dnclii omdat hg haar als een dor gëvlaTlykste voor Hongnrye beschouwde en hg zou dan ook trachten haar door administratieve maatregelen in de kiem te smoren Men behoeft niet te vragen welke toejuichingen zulk een verklaring bg de chauvinisten in de Kamer en dat zgn de meeste leden moet hebben uitgelokt Te Petersburg is uit Afghanistan bericlft ontvangen dat de Emir de vestiging van Engelsche militaire agenten te Herat Masitr in Sjerif en Meram Masar goedgiUiaurd heeft De irggshattige Afghanenstain der Boeswe i zou den Ëngelschen oflicieren met de bezichtiging der Afghaansche versterkingen belatt toegang verleend hebben tot haar gebied In hoeverre deze berichten juist zyn is zegt de corres iondent mo ilgk uit te maken maar als zg bevestigd worden dgn is het Waufschgniyk dat de Russische Regeering tegen maatregelen zal nemen De Deenacife Regeering h ft de led n benoemd van de commissie welke tegen het einde van dit jaar naar West Ir dië vertrokken moet om daar den ecooomischen toestand der Deensché eilanden te bestudeeren moedigheid verdwijnen en door eene werkzame opgewektheid vervangen worden die u het leven schoon zal doen vinden Eene van de gewone preéken lei de jonge man wierp den brief m een hoek en nam t jn vorige peinzende hou ling weder aan Na eene poos kwam hij tot zichzelf nam een boek 0 en begon te lezen maar sloeg hi t plotseling weer dicht en wierp het tegen de wand toen nam hij een blad met aanteekeningen en scheurde het in stukken stond op en begon snel heen n weder te loopen Eindelijk stond hij weder sijl riep vol ergernis uit Wat doe ik hier i Kom naar buiten naar het zonlicht boekenworm 1 en hij liep naar de andere kamer om zich te kleeden Op dat zelfde oogenbük hoorde hij aan de deur tilcken schoot schielijk een kteedingstuk aan liep terug naar het salon én riep Binnen De de ii ging open en er verscheen een onbekend gelaat Binnen hefhaalde hij barsch ziende datde onbekende aarzelde Vraag excuus t sprak de verlegen rzijt gij de heer en noemde zgn naam Dat ben ik Gij hebt de goedheid gehad pre relde de vreemdeling nederig om mij eenige dagen ge leden in den tuin d Azeglio uw visitekaartje te geven Wat I riep de jeugdige Napolitaan metblijde verrassing uit zijt gij die heer die daarop de bank zat Dezellde antwoordde Albert De Napolitaan gaf hem een stoel verzocht hem en vervolgeus voorstellen te doen tot verbetering van den toestand der bevolking De gewezen opperrechter der Deensché Antillen Rosenstand de afdeelingschef bg het Ministerie van Openbare Werken Nording de o d Minister van Onderwgs Scavonins en dfl afgevaardigde vun Ousted Jensen zgn t rt leden der commissie benoemd Verspreide Uerichten Fbaikhmk iDo directeur van de Jour en de beideredacteuren Fossien en Galli zgn veroordeeld elk tot tien duizend tr schad loosstelling te betalen aan kolonel Éicijunrt in verband met hem in dat blad dtfor verschillendeartikelen aangedane beleediglngen In denvorm van beschuldigingen van landverraad De rapporteur van den Senaat aangaande het wetsvoorstel met betrekking totden tweejarigen diensttgd Rolland heettverklaard dat gehoopt kan wordejr dat dediensUgdvermindering reeds in tbepaasingzal kunnen komen voor de reoruton die di noerstaD October 1901 hun diensttijtl aanvangen lEKV toet dat da zaal Hnmbert tot op M al de Hesschentrekkersbeiide te vinden danimmer vóór dezen alle modedeelingen vanden lantsten tgd aangaande het verbiyt derInitjes zgn ongegrond gebleken Door de Kamer van Strafzaken te Perpignan is de superieure van een klooster totvijfentwintig Ir boette veroordeeld enenkele zusters tot zestien It in verbandmet overtreding van de wet op de vereenigingen DulTKCHLAHD Bg de gemeenteraadsverkiezingen Ie Leipzig voor vier etels hebban de lociii al democraten een volkomen overwinning behaald dank zij der verdeeldheid onder du burgerIgke partyen zoodat ze nu beschikken over 10 in plaats vnn over 12 zetel Zeker is het volgend najaar misüchienreeds in t aanstaande voorjaar zal de ICotholieke theologische faculteit i an de Universiteit Straatsburg iq werl ipg treden tie voorloopige kosten bedragen 80 000 mark De kroonprins van Baksen heeft op dejacht een lichte benedendybreuk gekregen te gaan zitten en zei op een tQon van blijde welwillende nieuwsgierigheid Thans itilt gï mij wel willerj Kgen wat utoen overkomen was Maar het eerste van allesmoet ik welen waaraan ik het voorrecht vnn uwbezoek te danken heb F Waarin kan ik u vandienst zijn i Albert aarzelde een oogenblik en sprak toenblozende en gejaagd Dan zou ik u een a r g verhaal moeten doen Doch laat mij u eer t vergeving vragen dat ilc dien avond uwe vnende lijkheid zoo onhcusch beantwoordde Ik wistniet meer wat ik deed En ik zal u daarentegen verzoeken geen complimenten te maken en rondui alu aan efnvriend te zeggen hetgeen Ri te vertellen hebt Ik dank u sprak Albert en wilde denander dc hand reiken doch trok haar terstondterug ik heb tot nu toe steeds plan gehadom naar u toe te gaan ik wan het niet vergeten dat verzeker ik u maar Ie moed ontbrak mij omdat het vragen van de gunat di e ik u it de afgeloopen dagen had moeten vercoeken mijte veel gekost zou hebben Nu echter t li wa ir dat ik u nu wellicht nog grooter laatzal veroorzaken Ik herhaal dat gij daar niet lan slenkenmoet en inij als een vriend beschouwen zeide jongeling levendig wien het open ern Ttiit gelaaj van Albert van het eerste oogenblik af hetvolste vertrouwen had ingcboetemd WortU rervolsd