Goudsche Courant, maandag 24 november 1902

f vernikkeld Brittannia lÉbal VERNIKKELDE ARTIK Tevens een groote keoz l Messen Lepels 7otke Jtet mkket gemouteerd Cristal en Glaswerk ENZ ENZ Alles zeer geschikt voor St NICOL GESCHENKEN Minzaam aanbevelend P P SOOS L TIENDEWEG 59 A iichaamsrovcn en wonden strakheid t n stckingen bjj vorzweringen winterhnnden fii voeten by schurft danwwoim Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 et per doos 6 stnks 50 et gr doos 100 gram 3ü et Tevens verkrijyltaar geurig en onscliadelyk ZUIVERIOVET verzacht en noemt dadelijk dc pijn weg Geneest onfeilbaar alle brandwonden Ook onfeilbaar op het vel tegen branderigheid klierachligheid hootdzeer aangezichts en andere doch Maandag hoopt hy naar Dresden te kannen terngkeeren Hier en daar worden er reedt toebereidselen gemaakt voor de Byksdagrerk lezingen Zoo in OoBt Friesland van den kant Tan den Band der Landwirte en de sociaal democraten terwijl de nationaal liberalen nog geen gncliikten eandidaat gevonden liebben De commandant van het 18e legercorps generaal Von Lindeqnist beeft per dagorder bepaald dat ter voorkoming van Boldatenmishandeiingen voortaan de onderofficieren met de africhting der recrnten belast dezen tgdens den dienst op drie pas afstands van de manschappen moeten verwSderd bleven op de nakoming van welke bepaling de dienstdoende officier gestrengelgk moet letten Oroot Bbittanhik Na een Ibdaagsch debat in het Lagerhals werd besloten de onderwjjswot naar een commissie te verzenden Op eigen verzoek is lord Tennyson zoon van wglen den dichter benoemd voor den tgd van een jaar tot gonvernenrgene raal van den Anstralischen statenbond Het heet dat koning Uenelik den ver koop van wapens en ammnnitie te Harran verboden heeft op verzoek van de Engelsche regeeriog die meent dat de mallaher tijn voorcaad aanvalt BINNENLAJND STATEN UEAEUAAL I If K K u ti Êi Ji im K n Zitting van Yrjjdag 21 November Het algemeen debat over de Indische begroeting werd voortgezet De beer Fock repliceerende bestreed het denkbeeld van den heer Van Kol tot instelling eener permanente Kamercommissie voor de Indische begrooting en bepleitte nogmaals het instellen van een kolonialen raad kwam op tegen s heeren Van Kol s beschnidiging dat de Kamerleden niets gevoelden voor de nooden van den Javaan en verklaarde zich teleurgesteld door den heer Van Kol die geen practische denkbeelden heeft ontwikkeld De heer Van Kol repliceerende hield vol dat hier geen voldoende belangstelling voor Indië bestaat en hij het daarom noodig achtte in deze saffe Kameratmosfeor te prikkelen tot belangstelling vandaar dat hy opkwam tegen de beschnidiging als zou hi zich schuldig maken aan overdrijving en landverraad bewerende in liefde voor Indië en gehechtheid aan Nederland voor niemand onder te doen Spreker keurde at ons ruw optreden in Indië omdat met zacht beleid meer te verkrijgen is wees op het groote gevaar der Indo s die de Hollanders haten bepleitte de instelling eener permanente commissie voor de begrooting en drong met klem aan op hnmaniseering en beschaving der Indische bevolking De heer Van Nispen betoogde dat het Eegeeringsreglement ook op Nieuw duinoa toepasselijk is De heer Van Vlijmen protesteerde tegen des heeren Van Kol s slechte gewoonte om lage iusinnaties tegen Kamerleden te uiten De voorzitter riep spreker tot de orde De heer Van Vlgmen hield vol dat de heer Van Kol insinuaties gebrnikt had toen hij zeide dat de heer Cremer het gouvernement en de regeering de hand boven het hoofd hield omdat hij bang is voor onlbnllingen in Deli De voorzitter antwoordde dat hg die woorden niet had gehoord waarop de heer Van Vlijmen zeide dat andere leden die insinuatie wel degelyk hadden vernomen voorts keurde fay het generaliseeren van den heer Van Kol af In zijn nader antwoord weigerde de minister antwoord te geven op de vraag wat de oorzaak is geweest van den Atjeb oorlog omdat hij niet wil medewerken aan een onvruchtbaar debat over de al of niet ricbtvaardigheid van dien oorlog De minister zul overeenkomstig deuwenscfa van den beer Verhoy aan den Gouverneur van Atjeh vragen of ter bespoediging van bene pacificatie uitbreiding van de tioepenmacbt noodig il Het algemeen debat is daarop gesloten By de onderdeden der begrooting klaagde de beer Meloh rs over de mishandeling van koelies en drong hg aan op afschaffing van de koelie ordonnantie welke eene vermomde slaverng heeft geschapen De vorsteiyke familie keert den 6n of 8n Decembei terug op t Loo AOVERTEiXTIElN Openbare VerpacMiiig BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zallen den 9 DECEMBER 1902 des namiddags ten half twee ore in het Raadhuis aldaar bü enkele joachryving voor één jaar of voor drie jaren Verpachten Het recht van overzetten met de Veerpont in de Turtsingelgracht Inlichtingen ter Gemeente Secretarie IJs en weer dienende wordt ZONDAG 23 NOV ten tO onr v m de BAAN der IJtelub OOUUA GEOPEND uitsluitend voor leden en hunne kioderen HET BESTUUR Il II I II II Openbare Yerkooping IK GOUDA van eenen netten goed onderbonden Inboedel op DINSDAG 25 NOVEMBER 1902 des morgens te 9 oren aan bet sterfhnis van Mej de Wed M PEETERS aan den Bleekerssingcl wgk R No 297 van eulselen en Huisraad benevens een mooie partg gewerkt iJOÜD ZILVER en JUWEELEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DEOOöLEEVER te tfouda I I II i Telephoonnet Goutla Abonnement f 40 per jaar v6or pcrceelen binnen oen kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalburean Op 15 October 136 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan bet Bureau ACHTER DE VISCHMARKT SANGÜINOSE S ia BESLIST het beste middel TEGEN Bloedarmoede EN Z e II n w z w a li I e Dr A Gerard te Seraing bg Luik schrgft ons lk heb het grootst mogelgke succes gehad met de SanguinoséderH H van Dam en Co in een geval van bloedarmoede waar do gewone staalpreparaten zonder uitwerking waren gebleven Seraing Dr A GÉRARU 115 k Prgs p ft f 1 50 j fl f 8 12 fi 1 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven 198 VKKr lli VIMi II DIS TB IIODH met vergunning hnnrprgs f3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het hnis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de haurprys begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Ontvangen EENE PRACHTIGE VERZAMEUNfl ALBOIO ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lonrens TELEPHOON No tS Waar heen B 13 biieDultkleBiiurt BIS VERLICHTINGS MAGAZIJN Daar is het goedkoopste adres van GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN GASORNAMENÏEN GASKACHELS ♦ j B Hel iMiM ooMluddjrluk aa m mUkelykalepoetiniliUelToorHMn n vooral dames en Klnderaclioeawalfc Ud Appi tiuiTT oC M IIUIar48t CON FOREN en GASFORNüIZEN Aanbevelend M M VA L00 flcJjPJif lerlla Beith Slr M Men Ittk al TO op nuun en fabrlsksoeik eaafyaeiai aii l ari a el rW Mr aM er 5M Aanlegger van Gas en Waterleiding ÏELEF lir Voor de verkiezing van ZES LEDEN van de Kamer van Koophandel eg Fabrieken te Gouda Op WOENSDAG den 26 NOVEMBER 1902 ter vervanging van de Heeren A van REEDT DORTL AND H BRA AT A GOEDEWAAGEN A W R0E8 en D G van VREUMINGBN die op 31 December 1902 moeten aftreden en waarvan de laatste heeft kenbaar gemaakt niet meer in aanmerking te willen komen alsmede van den Heer J M NOOTHOVEN vin GOOR die voor het lidmaatschap bedankt heeft worden drlugetui aanbevolen de Heeren A VAN RKEDT DORTLAND H BRAAT A qoedewaagbn A W ROES H KNUTTEL in de vacalure D G VAK VüEUIIIM L P HOOGENDIJK Jr m ile vac J I JlOOTBOVliN ÏAN fiOOB VKIjIC HIEXKHt Het Stembureau houdt zitting op het Raadhuis dei namliUagt ea I tut 4 uur HARiMOiW MarkL Door de g roote afname v n mijn BIEKKN ben ik in staat uitstekend BIKK tegen concurreerende prijzen e leveren Steeds gelegenheid tèt Dineeren i la carte AANBEVELEND JÊmmÊmmÊimÊmÊÊÊ ÊÊgÊmÊ Duu GGuecsli nlgen een nbcvolt n Vf Tl f fVV Tl Met Eére uii loitia en Goud Bekroonde PRAEP4RATEN VAN éS HHWU l l ili H IIW H Uilig t gi JV1I loowel bij kimiereii al volweiwnen gebrekaw Mtluit sUcht iplla verlering senuwhoofdpljn ter versterking na lekte of kraambed koorU en hue geTolKen ÓUINA LAROCHE FERRUGINEUJ in het bijtonder tegen Bloedgebrsk Bleakwebt kwalea van Krltlschen leeftyd ent Verkrijtibaar in flacont i f X 90 en L E 11 aK q po C Toe Inanii versterkend aangenaam van smaak yoot daectljkicfaBri alk V €1V€1 vooral voor kinderen zwakken en kllerachtlg gNt len leer aan ta b velen Als gaDMakrMtrtïge drank bij toormisen der apijaverterlafaorganut to dUrrbit ook voor Migelingen en kleine kinderen Prijs per bm a j Kgr 1 70 A Kgr O Ö€K H Kgr O BO Chemisch M IL Cf lf Ar Speciaal voor Kindervoeding in buuen i H Kgr O 00 ailvcre lyiCIKaUIIVCI Kgr 0 60 S Kgr ƒ 0 86 Ac4Virt1o l iflrarAfepn Het rooken een halve Clgarettt U voMocadc tv baitrfi OtlHUa K tti ii ding v n j havipt aanT Um van A hm ate In dooijei A 0 90 en O BÖ Tsrniariniif Rnnhnn pruit puroatiep tegen verttoppinc Aam i aHIrtnilUC IWIIUUIia beien Mlgraine Con eittetetc voondookSta na voor itJndcrën llKwijiën e TamarHiuïe Bonboas van KRAEPELIEN 4 HOLM belangrijke diensten de vorm voor het kmd begecriyk en de smaak aangenaam it Priji per doosje O OO en O SO QolffTlialr l flGfïllAG atgemeen erkend tla het BB8TB huitmiddel aatllICa Hocat verkoudheid en KMlpVn het ie een siymoplostcntl en verzachtend middel b ultaemendhetd iteliiirend is □ lleschjeï verkrijgbaar Pnjs 0 30 per fleichje f raeparaUM ram KRAKPSLIKir It BOUf I ttifutiteM mttwet O muim ém kam H uaimiimf KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Dit got de oude HiiistUk Jleht Yerkoid enkel Huiagezinontschen i 1 25 75 ddel tegen Bhanina heid enz mag to geen breken In fles en 50 et trij n Drogiaieai dam bi CM WdBftCo PTTERDAM o S HHApothelcers Te Amaler baOiT TuyU HorrEi tb ANKER PAIN EXPELLER KRAlriLUK It BOUf la Zalal Mt ml Openbar e Aanb esteding BUBOEHEESTEB en WETHOUDERS ran QOÜDA znlien DINSDAG den 9 DECEHBEB 1908 dei namiddags ten halt twee nre in bet Baadliais aldaar bf inschiiJTbg aanbesteden De levering Tan de ten dienste der Qeaeente gedurende het jaar 1903 beBoodigde materialen als Peroeel 1 Houtwaren 2 Uierwerk BpUlcers on Itohta IJierwaren Koper Lood Zink en Boldeer 5 e 7 8 B 10 Verfiraren en Olas Teer Kalk Grint Zand 50 000 Veobteohe itraat klinkers WaalTorm 11 36000 Techtsohe Mraat Ulnkeri Veohtvorm 12 100 000 TlakkeWaalstraat klinkers 18 60 000 blauwe IJsieUtraatkllnken 14 2S 000 Uaselmetselplavi 15 30000 Bea A liinkeiah Vu demi rétaillei I 16 Het twnoodigde plao soen en boomgewaii De monsters van de perceelen 8 15 zijn aan de Stadstimmerwerl te bezichtigen B8 de inschrijvingen voor de levering der 1 Itaenen en keien moeten drie stuks gewaar merkte steen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBoawmeester De inschrijvingsbiljelten op zegel voor ieder perceel alzonderlijk moeten den 8 December 1902 voor des namiddags 5 nre ter Gemeente Secretarie bezorgd zgn WETTIG GEDEPONEERD 0€ËOLA Heerlijkste Likeur Onovertroffen voor Groc Eenig Fabrikant S STEEKSNA Rotterdam Prijzen t i A P V fl f 0 Alleenverkoop J J ¥ A1 DUE GOUWE 35 Een etiepel SIHIRX xal in deo regel leUr voltlori ttoR 1 4 KJiu gewoae odi WOBDT MET DIT GESTJLP Trekking Za erd K2ü Uec I U2 Zesde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in ïket openbaar by WITTE te Hengelo Geld 60000 Uien 9000 Galden Galden Gulden Gulden Ie Prjjs 2e Prtjs 3e Prijs U Pr$a Zie Verder aanplakbiljetten bg wederverJtoopera Loten verkrijgbear te Gonda bï SWARTSENBTJHG S Lstendebiet Kleiweg E 86 en LOUIS BISSCHOP Dubbelebnnrt B 4 W LA GRAND Waddingsveen J LANGBROEK Alten a d Rgn JOH DE BOER Ln Hixonronde Dorp J VAN DEN BERG Ammerstol W EIKELENBOOM Bodograran Kerkstraat Sl IMCOLAAS Onderg eteekende bericht de ONTVANGST der op Luxeen Huishoudelijk gebied Kristal Porselein enz ALLEENVERKOOP van ECHT EATSEETIN ARTIKELEN ECHT CHEISTOFLE AETIEELEN en voorwerpen uit de Plateelfabriek ESTIÉ Co die teg en rabrlekgprljzeil geleverd worden Th SCHMIDT voorheen Wed B0ELSÜM8 Voor St i icolaas ONTVANOEN in Dc Nieuwe Winter Mark A 66 EEN PRACHTIGE KEUZE DER NIEUWSTE HEEREN DASSEN STRIKKEN Zelfstrikkers en Plastrons In gpkleurd en mtcarl Sirooh Sorteering Sijóen QaoRenez Gevnurd Glacé cii Aslrarnii H A 1 1 C II O E D E il Jachtvesten Truijen en Sporthemden AANBEVELEND c A B BAi rzi i R Na ontvangst van postwissel k 40 et oj 8 postzegels k 5 et wordt Q een monsterdoou Zuiveringsvet van 100 gram toegezonden 6 kleine doosjes 65 cent met gebrniksaanwijzing en attesten Geen I ietenü Groot § iicceë Crool siieee § ITederl Tonil3ola Maatschappïj Fortuiia Directie M v d LEË8T Haarlem GKOOTi SPIEGEL TOMBOLA December in miJn magazijn Kleine Te houden pnbliek op Houtstraat 88 Haarlem H O O FJDlPiBilJ S Een fraaie groole j aioiispiegel met prima Franach glas benevens EEN PAAR EXTRA FIJNE GRAVUREN in Iraaie Ijjst Voorts 5 Salonspiegels in kleinere afmetingen Elegante KAP NAAI en WERKDOOZEN alle versierd met Spiegel PRANSCHE SPIONNEN enz enz Terwijl elk aandeelhouder bealist als prijs ontvangt een aardige Keukenspiegel waarover een ieder ruimschoots tevreden zal ziin Een genommerd aandeel in deze Tombola kost slechts 45 cent en wordt naar ontvangst van dit bedrag per postwissel of in postzegels Iranco toegezonden door de Directie H T d LEEST K Houtstraat 88 Haarlem en ia tevensj verkrjjgbaarj bij den Agenten Het aantal aandeelen voor elke Tombola bedraagt slechts 426 zoodat de kans tot winnen uiterst ruim gesteld is Trekkingslijsten worden franco toegezonden 6 dagen na afloop der trekking De toezending der prgzeij geschiedt lgeheeljfranco Voor dan verkoop van aandeelen worden in alle piaatien SOliede AOSNTEN QEVRAAHD De prijzen zijn reeds allen aangekocht en publiek te bezichtigen in myn magazijnen Kleine Houtstraat 88 en Kruisweg 60 Haarlem VERHUIU BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op Uf adag O cember a t des namiddags ten half twee nre op het Raadhuis h enkele inschrijving VEHHUREIT Het LA Hl gelegen tumcken den WlitlerdIJk en de nieuw ge irofeeteerde Faiirt tot verbetering van de rivier de OoHWe kadantraal bekend Sectie G frê 1130 nar en HOS gedurende 1903 De Voorwaarden liggen tor lezing op de Secretarie hovenlocaliteit van des voormiddags 10 tot des namiddags I uur en van 3 5 uur des namiddags De gezegelde inschrijvingsbiljetten moeten op den dag der verhuring Vóór des middags 12 uur op de Secretarie worden ingeleverd Inlichtingen geeft de Gemeente Bouwmeester Openbare Aanlsesteding BaBGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 9 DECEMBER 1902 des namiddags ten hnl twee ure in het Raadhuis aldaar bij enkele inschrijving in afzonderlijke perceelen aanbe siedeii Besleh ilu 470 Het boawen van dris beneden en drie Dovea Sohoallokalen bg de Openbare Schooi No 4 aan de Prins Headrlkitraat Het bestek met teekeningen Is jt 2 00 te verkrUgea op bat Bureau Stadierf Beilek No 480 Hat rlolearen en d3mpon van het water lantis den Groeaewag aun de durbU betioarealj tri itnnBiin werken Hat b3stak is ƒ 07S ta varkrUgea op het Bureau Statserf Iteslek o 4S9 Het opr 1 nen ot wdjbajjoraa viin ondiepe gedeeltaa ln da Karnemalk sloot Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester De inschrijvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk ter Gemeente Secretarie bezorgd zijn den 8 Doeomber 1902 voor des avonds vjjf ure Per Liter f 2 60 1 80 1 50 1 25 Plesch 2 00 1 50 1 25 1 00 Aanbevelend Slolomakcr Si Co B De NOIJVEAUTKVS voor St NICOLAAS al s lla§ eii ütrikjes J J Z E L F B I N U E R S PLASTRONS HANDSCHOENEN CH4LKS AVONDDOEKEN enz enz PELTERIJEN in ruime keuze Langste l rljxen ü contant Hai azIJn lu TOBK iiMST HOOaSTJlA n A 114 KORTE