Goudsche Courant, maandag 24 november 1902

41 e Jaargang Maandag S4 OJoveoiber 1908 Mo 896a mimm mmmi fSieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreksn TelefMi No Ut A D V K U T E N Tl E JN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere rég el meer 10 Centen Jrooto letters worden horekend naar plaatsruiintf liiiicnding van Adverteptiën tot 1 uur tU i Hii t l De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per ptwt 1 70 Afzonderlijke Nommers VI 1F CFJiT i i Vttll I vra F rev i LA mM j lekkere pKlIge 3 Cis Sigaar Deie kloeke handwerk Bigaor ji ook in jirachtige donkere kleuren v erkrtjgtiaar Ikiile geurige 3 cis Sigaar I I Bijiondtr Toor lielhebbecg van eene an i I gename zachte smaak en fijn aroma S VA WIJNGAARDEN 1 FOOL HUB OLIE j Uitmuntend middel tegen BheumaUtlM I tramA f in de Udenmten pi rt t I enz ook bg 6j an I en n if M ndei g4ifl I dese Olie verrassende nitkomstoi Jl I Verkrijgbaar in verzegelde Flacops W H 40 en 75 cent flü KLEIWEG No 2 ÖOÜDA OpenMre Verkoopingl TE GOUDA op MAANDAG 1 DECEMBEK 1902 desmorgens te elf aren in het KoHehnis HARMONIE aan de Markt ten overs aanvan den Notaris 1 6 G FORTDIJN DROOGLEEVfiR van de navolgende onroerende goed ren 1 allen liggende te I GOUDA en wel Nos en 2 Twee naast elkander op 1 aangenamen stand gelegen H1 IZEN met BOVENHTTIZEN en EHVEN aan den Bleekerssinge wjik R Nos 267 267a 267 en 268 Zoowel de benedon als de boven 1 bïUen zya verhoord voor l 2 samen 1 i 8 per week 1 Nos 3 tot 6 Drie naast elkander staande I goed onderhouden HUIZEN waarvan een WINKELHUIS SCHUUR en ERVEN ode Boomgaardstraat zynde de eerste Huizen in 1 die straat van at de Karnemelksloot w jk ER Nos 1 2 en 3 De perceelen Nos 1 en 1 2 zgn bij de week verhuurd elk voor f 1 40 het Winkelhuis en de Schuur zgn terstond te aanvaarden No 6 Een HUIS en ERF in de L nge Dwarsstraat wiJk H No 152 verh uurd b j de week voor 1 1 60 Nos 7 tot 12 Zes naast elkander staande goed gebouwde en goed onderhouden HUI CEN en ERVEN in de Prins Hendrikstraat wp P Nos 290 tot 295 Verhaard b j de week No 293 voor t 1 80 de overigen elk voor 1 i 1 70 No 13 Twee PAKHUIZEN HOOIBERG KOESTAL SCHUUR ERVEN en GROND aan de Karnemelksloot breede zjjde W k R Nos 590 en 591 samen groot 8 ren 80 Centiaren Terstond te aanvaarden Nos 14 tot 17 Een ruim GEBOUW WOONHUIS SCHiJüR ERVEN en GROND wök RR Nos 49 50 en 51 en 3 perceelen BOUWGROND in de Boomgaardstraat met een gevelbreedte van ruim 35 Meters te samen groot 4 Aren 62 Centiaren Te aanvaarden het gebouwde den Ie Februari 1903 en de Bouwgrond by de betaling der kooppenningen 8 Januari 1903 No 18 tot 33 Eene BOÜWMANSWONING SCHUUR HOOIBERG ERVEN en GROND en 12 perceelen BOUWGROND in de Boomgaardstraat wök RR No 52 meteen gevelbreedte van ruim 56 Meters telamen groot 11 Aren 10 Centiaren T6 aanvaarden de getimmerten den Isten Mei 1903 en de perceelen Bouwgrond bg de betaling der kooppenningen 8 Jantiari 1903 En No 31 Een pesceel best 1 met den WEG en het WATER daarvoor en daarachter in de Voorwillens te same root 3 Hectaren 4 Aren 83 Centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zijn de laatste 3 workdage vA6r den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoenfide Nofc tarisFORTUIJNDKüOGLEEVERteUoiDA Sociëteit ONS uENOEGEN KUNSTMIN ZOUDAO 23 yOVBHBBIt lOOÜ KOTTERD T00N GEZEL8CHAP DE FABRIËKSBAAS BntÉ eriyk drama in 3 bedrijven naar het Transch van Louis Lkqeüdrb Vertaald door A VAK SPRIKKHIJIZBN Gevolgd door EEN STORTBUI Klucht in oen bedrül van H Schrevüs Entree i O O rS I OM Flaatsbespreking van al heden k 10 ets extra Aanvang 8 uur Bureau 1 uur H H L d n gewone reductie Schaatsenrijder en liijderesseii Sociëteit ÖNSHgENOEGEN Aaii enaniii riislpiinl MELK CHOCOLADE WATER CHOCOLADE WARME WIJN BISSCSOP BH andere warme dranken Voor een druk bezoek beveel ik mij beleefd aan M W HOFFMAN Haison VËÏU10EFÏ De St NICOLAAS ETALAGE is weer GEREED Rp voorzien van de TOcA f fc WOPTB J f TÉ Sop dit gebied Eeo buitengewone prachtUe Collectie GRVlJLt Ë D OZK DE BEKENDE xwmtr yeuiild zijn weer dagelflks versch voorhanden evenals de fijiie llorsipliiai Ut leolaas eni Beleefd inoodigen wfl U tot een bezoek uit Uw dienstw Dienaar J A VERHOEFF Conflseur Hoog gtraat I Goudsche Nclkiiirichüng Levert dagelijks vei sch aan huis W Levert dagelijks vei sch aan huis FUnste kwaliteit TAFBLBOTRIl l tO p K iPrima REUKËNJiOXP 1 30 VOLLE MELR 8 cent per Liter TAPTE 4 KOOMKAR EMELK 3 Bijverdienste aangeboden Bestellingen kunnen aan de Wijkknephts worden opg eg even en worden geregeld aan huis bezorgd GevenUgile UiJ r iewiidiicr vraagt voor VMKinerx lUBIV om m hulp v Ii spectenr JIIiilc agentuur te vormen lloou prou Inye tai ny gebl get hlklh guHtUger Condlt Br lett D 98 a h Alg Adv Bureau EOUMA Co Arasterdam Beleefde llitnoodiging ter bezichtiging der t iSt I icolaas Ëtalages in daarvoor speciaal ingerichte Kamer s welke voorzien zijn van KUrDEHSPEELGOED in elk genre AANBEVELEND Korte Tiendeweg Eclite SINGrEE ïfaaimacMnes voor eiken tak van ni verhelti alsook voor alle huishoudelijk naaiwerk Onderricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen SnJGEE MAATSCHAPPIJ GOUDA Lame Tlrndtwa 27 SLEMPPOEDER WESTHAVEN 1 PrUslrck klng i I üeeenber 500 000 Mark all hoofdpriji in het gelukkigst geval biedt de 1 nieuireie groote GeUlveiloling die door de I Hoogo Regeering yaa Hamburg goeilgoleuid eo gewaarborgd is De roordeelige ioricbting vau het nieuve plaa bestaat daarÏD dat iu den loop van sieohts waitnge maanden in 7 verlotingen Tan 18 000 loten 67 0 O prüzon bedragende 11 202 000 Mark Ier volledige beslieaing lUllen komen j daaronder bevinden zich liooMpriJKn van evenlueel 600 000 Marl speciaal ecliter 1 prgs a M SOO OOO I prijs a 1 1 800 000 l pr i a M 10O 000 prijs a M pr MO a Ml prijs a M 1 pr i a M 1 pr a M 10 000 6 000 S 00 ï 0 0 I 500 1 000 300 169 i U te pr aM lOa pr a M 76 noo 70 000 e 000 60 000 6 000 10 0 0 40 000 a M 50 000 a M 80 0 O U aanstaande uersj 15 pr a M 4 pr a M 61S pr a H l 30 pr a M prJs prijzen 1 prIJs 1 pr 1 pi 800Ö6 pr a M a M a U J09t8 pr a M 00 160 148 11 100 78 45 21 prijstrakkiag dezer groote door den ftaat gewaarborgde Geldve Ilotting heeft to als zulks vafl ambtswege b I p aljl plaats op den I ff Ueeember eJs 1 en kost t iervoor 1 gebeel origineel lot sleoUts Mark 9 of d 3 O et I l kwart ll l Q I tegen inzending van het bedrag per postwisse I of tegen rbmb ur3 I Alle bestellinf en worden onmiddjsUijk netd I meeste zorgvuldigheid ten uitvoer gebracht I ieder speler ontvangt van ons de van bet w I pen van den S aat voorziene Origineel Lote I zelf m banden I Bij iedere bestelling wordt het rereisch I olfioieele plan waaruit de virüee mg der pry zen op de lersthillende klassen alsook de bf I ti üffrnde inleggeUlen te vernemen is gratia bq 1 gevbegd en zenden wij ouzo olienlele ouas I govKiagil na elke trekking do oflteieele lusten 1 De Uitbetaling der prijzen geéohicdt steeds I prompt onder waarborg van nen Staat en kan I toor rechtstraekschu toezending of ook na 1 verkiezing der belanghebbeodeuinalle grooter I pUatsen vw Nederland plaats heb Mii I I M ciehiet il st e a Ooai het gal k bagiu 1 I stigd en onder velu andeiv aunzienl ke prtJEe I hebbvn wij meermalen volgens olfioieale bcwij 1 I zen de eerste Hooftlprijzen verkregen en nze 1 I begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 00 1 I U 00 80 01 O 6 000 40 00 enz 1 Htt is ie voorzien dat bij dose op den I heohtsteu grondslag gevestigde onderneming I van alto konten op ewe uitersl b i ngr ke I I deelneming bepeald kan worden gerekend i men I I üelieve derhalve wegens do ree s ophamlo i I I zijhde trekking alle ordfrs ten s oedigste I rechtstreeks te zenden aan I j Eaufmann Sfuoa I Baniciors en QeldwisBeUira I in HAMBURG I t Ö Hiermede danken w f töoï het tat I ro wefi 0D8 tot dusverre geBoho keD eu V I bij hrt begin der nieuwo verloti g tea doA I uemini iuviteereod culled wij ook ift het I vervolg zorg dragen door een Btipte en I prompto bediening de tevredenheid van onze I geeerno beguuetigers te vorwervon TWEEDE BLAD Uemengde Berichten Ue banen der ijsclub Kralingeu werden hedenochtend te 10 nar geepend en blijven dan tot nader order dagelijks open s morgens van XO tot 5 en s avonds van 7 tot 10 De toestand van het ijs is zeer goed Bet allen jjver zijn de hobbels en ongelijkheden van het dichtgaan met wind wegge ohaatd xoodat de baan mooi glad is Uit Lisse meldt men laa d Opr Haarl Ct Dinsdagavond omatreeka halfzeven werd de manutactnrier G S K met paard en rpuig gaande door het bosch van Wassergeest naar Voorhout lüc woonplaats volgens zijne aangifte aangehouden door drie personen waarvan de eerste zich voor het paard stelde en de anderen den wagen beklommen en hem met een mes dreigende de beurs ol het leven afvroegen Zjj ontnamen hem toen de portemonnaie inhoadende ongeveer f 65 aan zilvergeld en de cakportefenille waarin een bankbiljet van f 60 en een vbb t 25 De politie stelde vrnchteloos een onderzoek ter plaatse in Volgens bet Dagblad is deJaffronw die tef ürtgé WorïSBl m mB HaS t een revolverschot op een heer loste niet bj kennis geweest xoodat de justitie geen gelegenbeid gehad heelt haar te hoeren om het voorloopig onderzoek in te stellen De toestand van den verwonden beer ia zoodanig dat deze reeds binnen enkele dagen het ziekenbnis zal kunnen verlaten Jaist gisterochtend zou voor de civiele Kamer der Haagsche rechtbank eene procedure gevoerd worden waarin de dame betrokken zon zijn Een reizend koopman in postpapier was Donderdag te Breda gearresteerd wegens openbare dronkenschap Nadat proces verbaal was opgemaakt liet men den beschonkene zijn roes uitslapen en ontsloeg hem omstreeks 8 uur s avonds nit het arrest Toen bleek dat hi kon vier vaan so haast drincken asse de megt kon tappen wantvoor de klok negen geslagen bad was dezelfde delinquent weder in arrest ter zake van openbare dronkenschap Bjj touilleeringbleek dat in dat uurtje de fiuanciën van den reiziger een gulden minder geworden warenof m a w dat hij omstreeks twintig borrelshad genatügd B C Van alle kanten komen berichten over strenge vorst en sneeuw Zeer sterk is de sneeuwval in de Alpen Te öenève en In de omstreken van het meer waar de temperatuur ook in dezen tüd van het jaar gewoonlijk zeer gematigd is zgn thans de wegen versperd door de massa s sneeuw Het sneeiwt ook te Venetië en te Milaan en ook van daar komen berichten omtrent stremming van het verkeer Vele rivieren van Doitsehland liggen dicht In Oostenrijk wordt reeds in tal van steden schaatsen gereden maar ookl zijn op bet platteland van Bohème en Creatie reeds tal van menschen van de koode gestorven De werkloosheid in Doitsehland neemt gedachte verhoudingen aan Uit Lenden bericht men veel aneeiw in alle deeleo des lands Over enkele dagen visnehjint bü de uitgevers W P Tan Stoeknm 4 Zn te Hage een werk gsUteld N Hoime er Zes maanden bij de commando s Zooals op den titel vermeld taat werd de auteur als geschied schrijver van den oorlog aangesteld door de regeering van Transvaal Haar niet aUaan dsx otficieele betrekking stempelt het boek tot eea markwaardig geschrUt de waarde is voomamelük gelegen in de wijze van inkleeding en de onbevooroordeelde manier in de vertelling van hetgeen de schrijver als ooggetuige heeft opgemerkt gedurende de gedenkwaardige eerste zes maanden van den oorlog VERGADERING VAOBN ilMSKNTERUD VRIJDAG 21 NOVEMBER 1902 Vervolg Aan de orde De benoeming van twee leden van het stembureau voor de verkiezing van leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken Benoemd worden de bh ïa GALEN en NOOTHOVEN vah GOOR Aan de orde De benoeming van een lid der Oommissie voor de Volksgaarkeuken Beioemd wordt de heer ü EYSSEN raet 17 stemmen en 2 in blanco Aan de orde De benoeming van een wachter van de an Kattenbrng Ing St No 109 I Benoemd wordt H dsn BOGGËNDE met 15 St T Broer verkreeg 5 stemmen Aan de orde De benoeming van twee veerlieden van bet veer over den IJssel Ing St No 111 De heer van Iterson vroeg eenige inlicb gaat en do voerlieden door den raad worden benoemd of er een keur bestaat voor die vaartnigdL De Voorzitter deelde mede dat de voerlieden door den raad worden benoemd en dat de vaartuigen minstens eens per jiat worden onderzocht door een deskundige en wel de heer H van Vlaardingen Benoemd worden daarop M KOOLWIJK en J DK BBUIN met algemeene stemmen Aan de orde De rekening over 1901 van het Museum van Oudheden Het voorstel tot onderhandsche verpachting van het overzetveer over de Kattensingelgracht Ing St No 106 Het voorstel tot het aannemen der vergunning tot het dempen der watering tnsschen de Crabethstraat en het stationsplein Ing St No 107 Het voorstel tot aankoop van aandeelen in de Goudsche Waterleiding Maatschappij Ing St No 108 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1902 Ing St No 110 Worden zonder hoofdelpe stemming goedgekeurd Aan de orde Het afwijaend preadvies op het verzoek van C van Vliet om vergunning tot het stichten van een houten schuur Ing St No 103 De heer Vingerling M de Voorzitter ik wil de discussie niet verlengen over dit punt reeds meermalen heb ik daarover gesproken maar ik moet mij verklaren tegen de conclusie van B en W het is zeer moeilijk voor lieden die geen steenen gebouw kunnen zetten dat zij zich kunnen behelpen met een houten gebouw en die dus genoodzaakt zijn dat zij hun zaken niet kunnen uitbreiden het besproken brandgevaar zie ik niet in De Voorzitter Wanneer de heer Vingerling ten gerieve van C van Vliet een voorstel wil doen om hem te vergunnen daar een houten gebouw te plaatsen dan zal ik dat inwachten het komt mij voor dat wan neer de heer Vingerling tegen stemt hij dan niets bereikt De heer Vingerling dient daarop een voorstel in om C van Vliet te vergnnnen daar een houten schuurtje te bauwen Het voorstel wordt voldoende ondersteund zoodat het een pont van beraadslaging kan uitmaken De heer Nederhorst M de Voorzitter ik moet mij verklaren voor het voorstel van B en W en tegen het voorstel van den heer Vingerling wanneer er brand komt ontstaat die gewaonigk in die houten schuurtjes en mocht dit nu dienen tot berging van huishoudelijke artikelen dan was het zoo erg niet maar hierin moet graan geborgen worden en daarom ben ik tegen het voorstel De heer Vingerling De heer Nederhorst heeft niets nieuws doen hoeren in het rapport van B en W staat dat zg het ontraden voor het brandgevaar maar wanneer ik zoo eens nagaat dat de garenspinnerü zelf bouten gebouwen heeft waarin toch zeker erg brandbare stoffen ziJn kan ik rajj niet verklaren waarom B on W er togen zijn De heer van Iterson De heer Vingerling banlt daar de garenspinnerij bg maar dut is een groote zaak on daar is zooveel orde dat daar niet licht brand zal komen brand ontstaat gewoonlijk door slordigheid on dit is meestal het gevul met zulke houten gebouwtjes en nu giiut liet niet atin te zeggen bet is een kleine burgt r maar die kleine burgers zgn gowoonlgk groote burgers I e heer Ne lerhorst De Ueor Vingerling heeft gezegd dat hjj vim m j niets nieuws heeft gehoord maar de meeste branden hier ziin ontstaan door die kleine schuurtjes De heer Straater Ik ben tegen bonten gebouwtjes en vindtAiiet uitstekend dat die niet opgericht mogePworden ik ben er togen het den een te vergnnnen en den ander te H ljtediini Ik Iwnlumni aUnilinntun galiOBiiiaihi e heer Vingerling Het is niet noodig dat wij er hier lang over spreken men heeft toch te Rotterdam kunnen zien dat een model inrichting ook niet bestand was voor brand niettegenstaande alles van steen en ijzer was als bet noodlot dat wil ia niets daarvoor veilig maar ik vind dat wij te veel grijpen in het belang van den kleinen man De Voorzitter Ik moet opkomen tegen de bewering dat B en W een zekere categorie vun menschen zouden willen benadeelen De heer van Iterson In de commissievan bijstand van de gemeente werken bobik meermalen door de deskundigen hoerenbewaren dat gegalvaniseerd gzer even voor 1 deelig is als hont De beer van de Velde Ik heb zelf de plaats wezen zien en ik vond het zoo n ongelukkige plek dat ik er niet voor ben eu met het voorstel van B en W zal medegaan de man zelf vindt die plek ook zeer ongunstig De heer Jongenburger Ook ik ben bg dia man geweest en kan wel mededeelen dat die man er zelf zeer onverschillig onder is Het Voorstel van den heer Vingerling wordt in stemming gebracht eu verworpen met 15 tegen i stemmen die der hh Donker Mujjlwiik Vingerling en Krook Het voorstel van B en W wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het verstrekken van een subsidie aan de Commissie voor Werkverschaffing De heer Jongenburger M de Voorzitter ik meen dat deze post reeds op de begrooting voorkomt De Voorzitter Op de begrooting voor 1903 maar niet op die van dit jaar Het voorstel wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel van den heer F Herman en 8 andere leden van den Raad tot intrekking der benoeming van den heer ï Sap tot Regent van het Vereenigd Weesen Aelmoezeniershuis De heer Herman M de Voorzitter als eerste onderteekenaar en oudste in jaren kan ik over deze zaak zeer kort zjjn en de reden mededeelen die mjj genoopt hebben dit voorstel te doen het staat duidelijk genoeg evenwel in mjjo voorstel de dankbaarheid die wy moeten hebben voor bh regenten die op zulk een flinke wijze een 70 i 80 tai weezen verzorgen dunkt mjj billijke het dat wij een beroep doen op de welwillendheid van de raadsleden ter voorkoming Van een duur proces De heer Dessing Ik heb nij de vorige maal onthouden van stemmen omdat ik mg niet bevoegd achtte in deze zaak uitspraak te doen ik heb al onderzocht onderzoek nog steeds maar ben nog niet tot de ervaring kunnen komen dat regenten het recht hebben een proces de gemeente aan te doen en zal daarom tegen het voorstel stemmen Het voorstel wordt daarop in stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 9 stemmen Aan de orde De motie van den heer G Prince betreffende het instellen van een onderzoek naar de wenschel jkhoid en mogeiykheid van de oprichting van een Krankzinnigengesticht in deze gemeente De heer Prince Tot nadere toelichting kan ik mededeelen dat in myue aideeling voor hot geopperde deükboeld ze r veel sympathie werd gevoeld waarom ik dan ook deze vraag tot B en W heb gericht De Voorzitter Namens B en W kan ik mededeelen dut B en W bereid zijn een onderzoek in te stellen De motie wordt daarop zonder hootdeiyke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten Stadsnieuws GOUDA 22 November 1902 Besnltttttt van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschiippy Datum 18 November 1902 Oorsprong Kraan kantooi Aantal teldngen 3 kiemen per gram 6 vervloeiende kiemen O soorten 1 ziektekiemen geene Opmerkingen uitstekend w g Dr H J VAK t HOt F j i ï q volgende oironlaire is verspreid Geachte Stadffcnooten Nauwelgks heelt bet Boeren Hulp Comlté de haar op zich genomen taak volbracht of U wacht weer een tweede HulpComité dat zich ten doel stelt om werkloozen Ambachtslieden hulp en steun te verleeuen Dit Comité is de Commissie voor Werkverschaffing eene bg D niet onbekende die zich ton doel stelt Ambachtslieden die geheel zonder werk zgn eenig werk to vorscbaften om zoodoende in de behoeften van hnn gezin te voorzien Wat zal de winter ons brengen f ZioÜaar eene vraag die nog moeieljjk te beantwoorden is Doch voor hen die werkloos zyn is de winter hoe zacht hg moge zgn een liaide en strenge heerscher Hoe al hot er in gezinnen uitzien waar oudere mot sums vier en meer kinderen neerzitten zonder brood zonder vuur ja alles ontberend wat voor hun levensonderhoud noodig isH Geachte Stadgenooten do commissie is zoo vry ook nu weder en beroep op Uwen zoo zeer gewaardearden stenn te doeti En waar U als ingezetenen van Goada niet zijt achtergebleven om voor die vele Slamgonooten in ZuidAfrika te doen wat Uwe hand vond om te doen daar vraagt de Commissie voor Werkverschaffing doe ook aan ons dasgelyks het is voor Uwe Stadgenooten voor die vele arme werkloozen Op U is onze hoop vim U vragen we steun en hulp om dfn ngveren arbeider vpor ondergang to behoeden Mogen Uwe gaven rM zgn dat alle werklieden kunnen worden geplaatst dan voorzeker kan de Commissie en niet het ininst de milde gever roet voldoening op hnn zoo weldadig werk nederzien De Vereenlgingen hieronder vermeld moge il i