Goudsche Courant, maandag 24 november 1902

DE DIAKENEN DER EVANG LUTH GEMEENTE alhier hopen Diudas 25 November a s hunne gewone Jaarlijksclie Wintsrcollecte te honden Beleefd bevelen wjj deze collecte aan Namens Diakenen der Ev Lnth Gemeente 8 J GOEDEWAAOEN Voor de St Nicolaas DAMES en HEEREN Winterliaiidsclioeiieii Foulards Dassen Linnengoed Parapluies Wandelstokken enz enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Telepltoou ito SÊ lours van tmslerdai iUttkra so 91 Dinsdag S5 November 1902 o 8964 4181e Jaargang mimm mmmi fSteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon u at De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Teleraon Xo S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd 81 i bezit eon alsnog ongekende geneeskracL en heilzame werking Maakt inoeBtal elke pijniyke en gevaarTolle oporatie geheet oTerbodig Mei leze zalf trerd een Ujiuiroad vooroniceneesli k rehoudeil beengezwel en onlanits een bijna 2 jtur kHiikeriydeu g euezeu titoa t genezing en verzachting der pijnen hij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prüs per pot f 160 per post f 160 Centraal iJepöt voor Nederland ApothekT IIEiNKI Sii Di KS Ilokm 9 Amateraam Wur geendepdt ïi bMt llemeii direct un dieïtchutxentpotheke lei A THIKKRY in PngnidFi bel llohiUcli Oeaterreich Gelieve proipeotat te oatbie eu bg bet CcatruUOepÖt ïntnder Kakin 8 Amaterdaiii Geen Kiiikhoesl Geen Iniluenxn Om ISinkhoesl Influenza Borst en lioelaandoening y binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst Extract I 104V O YrVA C E I de NOUVEAUTÉ S in Mantels Costumes BLOUSE RUkkEK Felterijea en Japonstoffen V d goedkoopste tot de beste soorten I SAM80M AÏ VËIÏTIK TI iN Zenuw en Üaaglijders wordt nit overkniging als een werkeljko hulp D den nood het boek I5a ad g ©Trex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart orut IJ d t boekje franco per poet toageaondon door BLOKFOEL S BoekbZidtbommel Toor D een waarborg zgn dat hier alleen betracht wordt naaatenlietde overtuigd als wti ïtjn dit elkander te helpen plicht ia Eere Voorzitter de WelEd Achtb Heer R L MABTEN8 Bnrgemeester van Gouda Da Vereenigiug Christelijke Volksbond De Vereeniging Alg Ned Workl Verbond Aid GoBda De Vereeniging Med Werkl Verbond PstrimoniBm De Vereeniging Ned Roomsch Katb Volksbond Afd Gonda Bestnnrders C H K0EMAN8 Voorzitter J A DONKEE 2e Voorzitter J N DE GEOOT Secretaris W EOEPEBS 2e Secretaris J J VAN VELZEN Penningmeester L J BIEWENGA J C POTHARST Commissarissen O A VAN DEE WANT A A SIGNER C V D OEVEB J A HIEHWVai D L EEPARON J VAN ELK Jf S W WULFFEAAT U A ÖEOENENDUK f Hn meldt flit Krimpen a d IJssel Op de rivier de IJssel begint zich drijfijs te vertoonen De scheepvaart ondervind echter geen belemmering Mocht het door bljven vriezen zoo zal binnen enkele dagen de vaart gestremd zün Beroepen bB ia Ned Herv kerk te Bloklyi M PnnBell te Kninre De collect voor het Generale Boerenhnlpfonds te Gonderak heelt opgebracht de som van 1 m iB LiHOE BuioEWKiDB Bij de op Dinsdag j l gehondea verkiezing voor een lid van den gemeenkraad vacature P de Vries zjjn tot oandid ten gesteld de hoeren H van Dommelen en M Hoogendoorn Do stemming hetft plaats 1 December a s OoDïWATBE Woensdagavond vergaderde in t hotel Doelen de aid Oudowater van de Z H vereeniging Het Groene Krnis De heer J Boer voorzitter opende de vergadering De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd Tot algevaardigde naar de algemeene vergadering te sGraven hage op 25 Nov a werd gekozen de heer J Boer en tot diens plaatsvervanger de heer M J de Lint De punten van den beschrijvingsbriei der algemeene vergadering werden besproken en goedgekeurd ook om de voorgestelde leden voor het hooldbestnur te kieren De heer Ritman deed als magazijnmeester verslag van t voorhanden en in bruikleen uitgegeven mate riaal hieruit bleek vooral het nuttige van Het Groene Kruis De voorzitter bracht óok namens de vergadering een woord van dank aan den heer Ritman voor zyne vele zorgen en moeiten aan een en ander besteed Tot commissie voor t nazien van het materiaal werden benoemd de heeren J Boer arts G J W de Jongh en Littooij Aan de beurt van altreding was de heer J Boer die verkiesbaar was en met bijna aigemeene stemmen herkozen werd De benoeming werd aangenomen De voorzitter deelde mede dat hel ledental geklommen was van 100 tot 150 Verder werd behandeld de begrooting dienstjaar 1903 In kas bleek te lijn I 100 Het bestunr had geen staat van uitgaven gemaakt maar wenschte voor dat geld aan te schallen wat het t noodigste oordeelde wat werd goedgevonden Ook werd aan de leden medegedeeld dat aan de vereeniging door iemand die onbekend ffwschte te blijven I 25 was geschonken En nu niemand meer het woord verlangende sloot de voorzitter met dank voorde flinke opkom st de vergadering Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Nov Gerrardina Helena ouders G Wientjes en H van Kluijve 19 Margaretha Neeltje ouders J Smit en W C van der Kraats 20 Cornells ouders C van Leeuwen en M D vap Domburg Petrus Anthonins ouders E H van Beek en G C Neerscholten 21 Emilia Adriana ouder E R C Peletior en B C Stiesz Maria ouders J van der Laan en C A Sp k nijder 22 Jansje ouders J de Jong en L W van Eijk Johannes Arnold08 ouders B Raapis en J Greven OVERLEDEN 19 Nov J Slugter 10 m M van den Berg 3 d 20 J F Israel 87 j P de Jong 11 j W J van Vliet 3 m C Nederholt 5 m 21 H Vos 86 j J F Theuns 24 j J de Groot wed J Kasbergen 82 j ONDERTROUWD 20 Nov G Nieuwland en J Eupke A van Dam en M van Harten J Havezaad en T Hoogendoorn NOV Vtktt ViDnumu C n Nod W S fVi OV lito düo dllc S l Vu liilo dito dito 8 9SVit 1 lomia OW Goudl ml 8 4 i itiLll lD ahrg iDgl8M 81 IV DotTlKt Obl in ptpin 1868 I 8iVa dito in Eil erl86 8 IVi l oaTlieAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 84 4 6 l l dilo 8 oon 1880 4 6 dilobijBothl 1889 4 9 Vi dito by Hop 1889 90 4 97 dito in KOud leen 1888 8 ilito dito ilito 1884 i 671 88 v 104 80 90 88Vi 675 4U SPAHJK Perpet cbuld 1881 4 rDlElu Oepr Coov leen 1890 4 Oe leening lerie D Gec leenin BerieC oiu AraRp T obig 189 VlilcO Ob t gch 1890 8 IHIIVIU Obl on p 1881 4 iMSTlftDAH ObliKiitieR 1896 8 aoTTllDAll Sted leen 1894 3 fBD N Afr Handelav uud Arendtb Tab Mu OerliBcatan Deli MaBtBohappij dito Arn Hrpotheekb paudbr 47 üult Hij derVoritenl aaiid Or Hypothaekb pandbr 4 Nederlandeche bank aand Ned Haudelmaatsoh dito V 10 ly liOl N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotheejcb pandbr 4 Utr Hypotbookb dito 4 OoiTRNa Ojit Hong bank aand ftOiL Hypotheekbank pandb 6 AllMIKl Eqiit hy polh pandb 4 68 106 118 818 Maxw L Q Pr Lien ert 6 MlD Holl IJ 3poor w My aand My tolBipl 8t 8p aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 TALli 9poor l 1887 89 A Eobl S Zaid Ital Bpwmii A H obl 3 PoLKM Warwhau Weonen aand Kou Or Ru Spw My l obl 4 BaltiHbe dito aand Faaiowa dito aand 6 Iwang Pombr dito aand 8 100 Vi 815 140 40 lOil lOT 103 8 104 Eunk Ob Acoir Bp kap obl t dito dito oblig 4 AmaiiA Cuni Pao Sp My obl I Ohio k North W pr Cr aan I dito dito Win St Petar obl 7 Denrer k Rio Gr Spu eert v a Ulinoii Central obl in goud 4 LouiiT fc Naehrilll Cer v aand Mexico K Spw M u Ie hyp i 6 Miu Kantaa t 4pCt pref aaud N York Oiila io k Weit aan I PoDD dto Ohio oblig 6 nn goQ Catif Ie hyp in goud Bi Paul Mimi k Manit obl Du Pao Hooflun ab ig t 69 64 99 dito dito Llno Col Ie hyp O 6 OiHaua Can South Ohert v aan 1 Vin o Rallw k Ija lo h d o O Ainiterd Omnibui My aand 101 10 7 10 1 1031 ll l U7V lOi 4IV NiD Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand 8 BlLOlt Stad Antwerpen 1887 i i Stad Bruaael 1898 I HoNn TheiiB Regullr GeHlaoh 4 OiiiTlHR Staauleenig 1880 K K Oo t B Cr 1880 8 Spanj Stad Madrid 8 1868 Ntii Ver Bu Arb Spoel oort Vraagt bij Uwen Boekhtmdelaar tm Proefnummer der Nederlandsche igate van De hooldtekst van dit hrfhMjjj Tourist luksche JllKhrifti TUinfi Weadtrbalita in do geheele wereld bekend en geroomd Onovertroffen middel lagen alle It O r 8 1 L O n c Lever Maagziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bi na alle ziektogevallon met goed gevolg aan to wenden PrUs per flacon 1 1 per post I US die de He E l Feehstiu Ktiipb ia opdracht der Vea nootschap maakt Elk nummer is r jfe geiUuftreerd naar eigen photegraphUehe opnamen t Wondinalf Thim7 Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Annichiliaarten die hem aan eigen o een under door hem op te green ndre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabic Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Pnjt per jaargang f t W inel de Atinclitkaarten De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau Os Wereld Tourist Haarlem ÜIJ van Ift üaassclie Pro Boer Vpreeiilglog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoflerg van den Zuid jf tijkaanschen oorlog ONINKLUKC honig Deze IjOTEN è i 1 per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomb De IJsel 7 M E L I A T H E uit de Koninkipe Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z nu MM DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j Nieuwerkerk a d IJ tel ï WIJK Oudemn T Fr lF oIpF cnWh ven 198 Gouda A f i f f JBf AT Kleiweg E loO 11 j V a V Mil 11 Vporntal B 12Ü te Oonda A BOUMAN Moordrecht nNÜSB da E H VAN l V7 B j Schoonho n J T TOllKBN Bo k p B a 8CHBBB Haattrechi P W EDE Ourfeimtóer K viSDsa HEMDEN te Reeumjk P v o SPSK MoercapeUe D v D ST 4 B W jddin W i holst Waddm L n M KOLKMAN Wadding un P A QllOOr 0 d tór d JONUH OacL Uf r i P KASTELEIN PoUbroekerdam 1 BIKKEB te Ben ekop Het groote aantal zenuwkwalen nu ent rhoofduUn f tot de Toorafg nde ksBtMkeneii van poplyxi b Mnb o rtt tM tr MM lOf iteeds alle middelen door da medlioba wetanichap untawend wtn dan mlaawm tUd toirt ia eer t o dat Ij door bet f abnilk makwi va dan emvondlKitaa weg oMwHlk lanf f SJ den floor dan cavaien Ofliolar van Owondkrtt L t j a E i r t fSTSUiw wart kaUJkjj lt dj llrt f tteic n all maakta io veel oMtau dal nu Ma dow den lUtvtadar jMabrarw v ltj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE b noMi kartan tHd r eda de a druk varaobanon ta Dit boekjo beTatnlat allen Tor batgnMaMV h k Tcntaanbaro Tarklarlnren ontreok het weien dar nieavere tlierapia en da dauwada vAU lil wanbopiRe geviUlen TtirkresMi nitwerkini maar ook vindt nnn daarin vata Hluvf Ujke twhiiiidnlliignn uit de uirrtUcliublnilPii die aaudeie Kenceswijae gawUdaUii loomada anoliHR m iKl vua eetni Bcbriften van boocgrplMtata fBDMekQQdifM onder welka f iialèra nad dr prafMaor aa I 41 ppivkiiH t t Par i raa ftaugainonl tO tningrabar mai 4r praMtaaaraad taaaaahaar aaa Mt kraakilnnlncn Ulloht d Charenlan Banltitarath Dr Ca in la Stattin areiiMiaii ai 4 dr rr a ad aria taJSkRaiaa Or P Foreitlar gei ae h er diraflteur a Mt hoiplUal ta Agtn laNlaralb Ir MMtriai kaataal flataanlt Ba Emi Oari i med dr genaathSBr dlreettur der gahana thiMMUittoilka larlebnuv ar CMawHMara la PuH na SI Hanort 334 Coniut va Atchaahaah nad df ta Corfk Pr loakaak arrawd arta da Zirkatti ONf sVt it Jeohl mtd dr la Wainaii Or C Songaval te La Farrltra Eara Hd aa dM eaaiali OMtrat d fcy il èw t dB tantA In Frankrijk n Tele anderen Aan allnn wier mmmwccbUI Meer r minder MtacvdMMt Is f aaa nsf utM4 uMn htlKlield igden waarran dakentaekenen aija ekreRiiabafeaanalla ailgralaaCaahalabaaripile bloadandrani irMti prlkkalkaarhald galBa dbe d lapaltiaaliBid Hafeaaiattlka aafaat aabahagaKIka tM land verder alia zieken dia door beroarU fatraffen watdaLaBMtfllJdBa ua Ja s Tol durende all plaatielijka iwakta vsnwakklai raa DBiBH B i a n iaan l n aak lC 1 Hhaaiea WB a l tlè Mada t behandeling reweeat liJn maar door da bekanda lüadelMi all atliniUafaMiaK kmidwfttcrtmBr wrilven elfotrlaeeren itoomtool at iMbaden Ma raivliiC IwdMBc llUBdr hwssl garMdM bebben en ten HlotteiiJ die vrrea sew leBwwsr herwsrto € ivdas ta bba WMcnt varachilnBelen ala iieh laHhoudeal anietll v alw Mrdaavtag la iMt totfl UafMl 1 MitMlMd Ikkeriaaanen donker wardaa veor da eo H drakkaada p a aadar lal nMrtodfH avIttaiwéttarfMtMvae w wan kriaMttng la ea hat elapea van handen an voeten ann 1 daie drU eatantlb na iiiiriijdcrat ala ook aan taaga melalaa tl Anda aan lleektMiht en kradMslaeahaM mE u gaMBd laih Mn jaage araanan dia vaal mat bet hoafd werk n en Keentelljke raa e wlUan TMnuwMa wordt diuuieBd ua eraden ilch bet bonn Tarvelde werkje aan to lafaaffao hetwelk op mivtafO kaat Ma maM tmfBondaa wordt door AmfiterdMM door M XRBAV A Co Heltlrewer 4t B ttor4BaB r B trh MAirrBY KOLFP Apotheker Korte Hoohtaag LCtrMht LOUKV fOlCTOV Undesracht bij de Qaardbrng F r n 4e JoiMte hnMnniaoh modlelDala tftntoonatelUnc la de lir WelaoMawa Mh r ï 11 tidMlIle b iir oad Op ïe JoiMte hntanniBoh modlelDala l Um iaat da Hedlache JuU MCt do Ktlr BulteDlaodscb Overzicht De motie in verband met de Brusselsche snikerconventie welke de Engeleclie Regeering Maandag in het Lagerhuis lal indienen behelst enkel de verklaring dat het Unis geen bezwaar heelt tegen de conventie en bereid i de noodige maatregelen in verband met de eventueele inwerkingtreding goed te kenren Het lid Qibson Bowies zal een amendement voorstellen waarin verklaard wordt dat de motie nitgaven ten gevolge zal hebben en de zaak dils in het Huis behandeld behoort te worden De mare van het plotseling overlijden van Friedrich Allred Krnpp makkt de herinnering levendig aan de geschiedenis der gietstaalJabriek te Essen door den grootvader Friedrich Krnpp uit een nietig begin gesticht en door don vader Allred en den na overleden Friedrich Allred tot een machtig bedrjjl en een indnstrieel centrom van meer dan 100 000 inwoners ontwikkeld In het jaar 1811 vestigde zich in het stadje Essen niet ver van den Eön gelegen Frederik Krnpp en richtte daar een ijzergieter op met acht ovens De lortnin was hem niet gnnstig en toen hj in 1826 stierl Verkeerden ign zaken in min ol meer hache flëiist bleef echter de zaak troi ên door bun jver toewgding en werkkracht wisten z j de gieterij voor ondergang te behoeden en te bewaren voor Allred Krnpp die bjj den dood zgns vaders slechts 14 jaren telde Verscheiden jaren vol strp gingen voorbij totdat de zaken in 1847 een gunstiger loop namen toen bet Allred Krnpp gelukt was stalen vunrmonden te vervaardigen In 1863 wist hy de lortnin voorgoed aan zjjn labrlek te verbinden door de uitvinding van VBurmonden versterkt door nit één stuk gesmede gietstalen ringen Deze uitvinding daed de firma die ontzaglijk hooge vlucht nemen die ze thans nog bezit en die haar tot een der grootste inrichtingen der wereld en zeker tot de grootste van Europa heelt gemaakt Het aantal personen aan de Krnpp tabriekeS werkzaam bedraagt thans rnim 46 000 In plaats van de acht ovens van 1818 zijn thans 564 hoogovens in werking Hetkole iverbrnik is tot de ontzettende hoeveelheid van 4 B wagons per dag geklommen wat da wagon berekend op 10 ton een jaarlijksch kolenverbruik aanwjjst van bijna anderhall millioen ton Meer dan 40 000 gaspitten Een ton steenkolen is 1016 K Q FEVILLETOX ONBEB mwm 9 Welnu ik m1 u atles zegden begon Albert en nadat hij x n naam genoemd en verteld hadhoe bij te Florence gekomen wjs hoe hij tot nutoe geleefd had waar hij woonde en bij wien verhulde hij ham haarklein met trillende temen een gloeiend gebat irat hem op het kantoorwedervaren was De Jon e Napotitaan gaf meermalen biijken van verbazmg en medelijden Ik ken dien advocaat niet zeide hij Aibtr die voort wilde gaan ïn de rede vallende i aar waarom zijt ge tr niet meer heengegaan toen ge kondt veronderftellen dat hij bedaarderzou üjn Waarom i X ze niet gaan zien ot hebtge althans niet getracht te weten te komen ofhet bankbiljet gevonden is ot niet f Dat xóu te vergeefs geweest cijn Ik kenden advoeaat hij is drittig opvliegend maar rechtschaiMn als het gevonden was zou hij mij hebben laten riepen om mij vergiffenis te vragen Het is niet teru vonden en hij is vast overtuigddat ik het we nomen heb niets dan een tastbaar bewqs zou hem kutinen nopen te erkennendat hü ncK ver jist had Maar gij zttlt begrijpendat dit bewijfl niet te leveren is fk geloof stellig verslinden per jaar 17 000 000 M gas Voorts zg n 114 stoomhamers aanwezig waarvan de twee grootste Max en Fritz zijn gedoopt Deze laatste doet met zjjn renzengewicht van 50 000 kilo s alles voor zich buigen en is langen tijd geweest is misschien nog de grootste stoomhamer van de wereld Aan den op 48 jarigen Iceltifd thans gestorven kleinzoon Friedrich Krnpp was het gegeven door de knapste ingenieurs aan zijn labriek te verbinden het etablissement van Essen tot steeds hoogeren bloei te brengen Hoewel hij den naam van Kanonoenkoning droeg en waarlijk niet voor niets wordt te Essen de metaal industrie toch in wjjderen omvang beoelend Behalve kanonnen en pantserplaten giet en smeed men daar ook spoorrails allerlei onderdeelen van machinerieën enz Maar de groote renommee van Essen blijven toch de kanonnen en bepantseringen Er is een voortdurende strgd in die labriek als t ware het symbool van den oorlog Nanweljks heelt Krupp een nieuw kanon nitgevouden welks projectiel in aanvankelijke snelheid en energie het tot nu toe bestaande in de schaduw stelt en alle bestaand pantser doorboort ot men tracht weer dat kanon werkeloos te maken door Ie peinzen over een pantser waartegen op zijn beurt het projectiel machteloos blijken moet iMiÉidMaw aii i ii ii B i i ii iil ilik ii li i i dat men i ment dat men leggen kan dat hut door hem uitgevonden pantser superieur is aan alle bestaande pantseringen en dat zijn proces het van Harvey in weerstandsvermogen wint Een paar belangwekkende bijzonderheden nit het l en van Krupp geelt de Koln Zeitnng Krupp leed reeds lang aan asthma en was vooral door de jongste aanvallen der sociaaldemocratische pers diep geschokt 01 deze gemoedsstemming misschien zjjn dood heelt verhaast is niet te zeggen De overledene schijnt niet in staat te zijn geweest nog tot zgn omgeving te spreken Nauwelgks keerde na den eersten aanval van beroerte t bewnstzyn terng ol reeds verergerde een tweede aanval den toestand in zoo groote mate dat het ergst was te vreezen Met den dood van Friedrich Allred Krupp is de dynastie van de Esscheneche staalkoningeg uitgestorven Uit Krupp s hnweiyk met vrgvronw Margarete von Ende zijn slechts twee dochters geboren Men vertelt dat de werken Inidens testamentaire bepaling van den vader van den overledene als lldeicommis znllen worden voortgezet De heer Arthur Krupp een neel dat het billet op fel lag voordat ik in de kamer kwam dat het tUsschen andere papieren geraakt is en dat niemand anders het gevonden en gehouden heeft het kan in het vuur gevallen en verbrand ztjn w it zal ik er van zeggen ï Het kan gebeuren In ieder geval zou het mij niets gebaat hebben als ik voldoening was gaan eischeu Kr waren geen getuigen bij hij was overtuigd van hetgeen hij beweerde ik had geen vrienden te Florence die voor mijne eerlijkheid konden instaan men zou hem geloofd hebben en mij niet En toen vroeg de Napolitaan met vriendelijke belangstelling wat ia er toen met ugebeurd Toen T hernam Albert met gedemptestem Het waren de laatste dagen van demaand ik had mijn tractement nog ntet ontvan gen en n slechts eenige einize Iranken opzak tk moest terstond zien dat ik aan geldkwam en zond een telegram aan mijn oom te Palermo om hem te zeggen dat ik dringendebehoefte aan bijstand had doch kreeg geen antwoord Ik vroeg werk bij verscheidene kantoren ook bij courantenbureau a en verzocht dat zij mij zouden laten copieëren berichten overnemen of proeven corrigeeren maar kreeg overal ten antwoord dat men voor het oogenblik niemand noodig had en ik over een paar weken maar eensterug moest komen Verbeeld u Ik wiens dagen niet alleen maar wiens nnn zelfs geteldwaren All ik ten minste nog maar eenemaand tractemei had gehad zou ik in dien tijd tiOg wel wat gevonden hebben maar ik had slechts van den overledene zou zgn aangewezen als hool4 van de firma Hoever de vaderlijke zorg van Krupp voor zijn hrerklieden ging biykt uit het leit dat de ma per jaar 3J millioen mark nitgal vooifpensioenen uitkeeringen bg ziekte enz Dit fttdrag is dubbel zoo groot als da Duitscberwottelgke voorschrilten eischen Juist zijn omvangriike on uitstekende zorg voor zgn werklieden zegt de Koln Ztg was oorilak dat de sociaal democratische pro ain de Kruppsche werken geen vasten ton krggen en daarin is gelegen de vervan den haat waarmede de partyIren Krnpp vervolgden er Wilhelm vereerde den doode met riendschap Hg verleende hem hooge ïheidingen wilde hem zells in den ind verhellen waarvoor Krupp echter indertgd zijn vader bedankte zgn vriendschappelijke gezindheid Ie Keizer blgken door Uet zenden van legram aan het directorium Initscho keizer heelt Engeland vor Bn evenals bg de aankomst van den wgden de Engelsche bladen hem bg rtrek eenige beschouwingen de toon rende het verblgl van keizer Wilhelm n wel wat vriendelgker geworden ly folet iup h a n gt dat UW WMUW imr u n Duitachen Keirer van groote boteekenis is geweest De persoonlgkheid van den Keizer Uet niet na op allen die met hem in aanraking kwamen diepen indrnk te maken De geheele houding van den Keizer heelt doen zien dat het zgn wenseh is vriendschappeIgke betrekkingen tot Engeland te onderhouden En het blad voegt eraantoe Wy zgn noch voor toch tegen Oen combinatie van continentale mogendheden ol zy bestaat ol nog in de pen is wy zijn aller vrienden en met niemand verbonden De Standaard zegt dat het hoold van het Duitsche Bgk met den Koning en zyn Ministers niet zal zgn saamgekomen zonder de groote qnaesties te bespreken die beide landen geiyueiyk belang inboezemen Maar die belangen en die politiek worden geleid door duurzame oorzalcen en kannen door gesprekken van souvereinen en van Ministers niet worden gewyzigd Door zyn bezoek heelt de Keizer een dnidelgk bewgs gegeven van zyn wenseh om de vriendschappeiyke betrekkingen tusschen Duitschland en Engeland te onderhouden EuEngeland wil in goede betrekkingen tot het Duitsche volk leven De Daily Chronicle Wanneer hot bezoek van den keizer er loe heelt by gedragen zevenentwintig franken en moeat mijne kamerhuur die ik gewoon was op het einde van de maand te betalen no voldoen en daarmede kon ik niet in gebreke blijven Dan zou ik die arme vrouw en hare dochter die al moeite genoeg hebben om rond te komen en om zoo te zeggen van mijne achttien franken eten moeten hel brood Iwnomen hebben daar kon ik zelfs geen oogenblik aan denken Wat te doen P Ik moest zien met die negen franken mijn leven zoo lang mogelijk te rekken en onderwijl blijven zoeken Een oogenblUc kwam het denkbeeld bij mij op mijn toevlucht lot mijne makkers te nemen omdat ik niemand anders kende maar gij begrijpt dat zij m een dergelgk g val allen de partij van den patroon zouden kiezen en wie weet of zy mij niet den rug zouden toedraaien of nog erger en daarenboven stuitte het mij tegen de borst om V3or hen te verschijnen zonder mij te kunnen rechtvaardigen De twee eerste dagen at Ik in de restauratie daar ik die reeds vooruit betaald hid maar toen Er was geen denken aan dat ik daar op crediet kon blijven eten want in zulke restauraties waar alleen arme drommels of schurken komen geeft men niets dan tegen contante betaling Er was dus niets aan te doen en ik moest er mij in schikken En nu zal ik u iets vertellen t welk gij moeie ijk zult kunnen gelooven en dat toch waar is met negen franken kon ik niet langer dan z of zeven dagen toekomen al at ik niets dan brood en vruchten dat begreep ik best ik wist ook wel dat weldra de dag zou komen waarop ik geen cent meer bezat En toch ik weet ntet hoe Iwt kwam kon ik het betere betrekkingen tusschen de beide landen te doen ontstaan dan zul dit een bevredigend resultaat zyn Verspreide Berichten Fbaskiiuk De kapelaan Murail te la Cbovreliére is door do Kamer van Stralzaken te Nantes veroordeeld tot 100 Ir boete onder verzachtende omstandigheden omdat hg van den kansel de handelingen der regeering scherp gepispt en zgn parochianen onderling tegen elkaar opgehitst had De Baad van State heelt algewezenhot hooger beroep van Joseph Reinnch tegen het besluit van 25 Jnni 1898 waarbghy vervallen werd verklaard van zyn rangals ritmeester by de landweer op grond vandoor hem in de Siècle openbaar gemaakteartikelen beleedigend voor zyn militairechels de generaals Billot en Pellieux Generaal De Boisdellre de oudcbelvan den geoeralen stal ligt ernstig ziek aan bronchitis Earst leek l nog ol de mynmaatschap py van het Loire dlstrict eergisteravond werd de overeenkomst toch onderteekend De sociaal democratische atgevaardigdtDe Pressensé heelt zich gewend tot denminister van binnonlandsche zaken ten behoeve van eenige duizenden Armeniërs diewillen nitwgken naar Perziö om van deKoerden al te komen en de Anrore heelteen inschrgving geopend voor het emigra tieplan DniTSODLlKO Het keizerlgke jacht Hohenzollern is eergistornnmiddag om vgl uur met Wilhelm II aan boord Helgoland gepasseerd onder saluutschoten natuiuriyk De samenwierkende liberalen en soci aaldemocraten te Dessan by de verkiezingen voor den Lahddag van Anhalt hebbende agrariërs geklOpt twee liberalen en eensociaatdemocrant i werden met flinke meerderheid gekozen De Italiaanische minister van buitaniandsche zaken Piinetti weerspreekt het bericht dat Krnpp uit Italië uitgewezen zouzyn t öuat den Suksischen kroonprins den maar niet gelooven ik meende steeds eene stem in mijn binnenste ie hoorcn die zeide Het 19 onmogelijk k wat er itt I aarmate die Wie weet zei dien tusschentijd ge leuren kan dag naderde hoop e ik sterker op de eens of andere onverwacht gebeurtenis die mij mt den nood zou helpen on ala ik mij zelven dan atvroeg Welke g beurtenis Wel hon lerde antwoordde ik din van zelf Mijn oom zou te Florence kunnen komen of mij een brief met geld zenden ik zou stellig iemand vinden die mij terstond werk gaf e i bij den dag betaalde Maar hoe meer ik locht des te minder voud ik het en het leven van lirood en vruchten begon mij slecht te bekomen en wat mij nog het meeste speet wai dat men te huts begon te merken dat mij iets bijzonders overkomen was en ik wist maar niet hoe ik die aanhoitdende vragen zou ontwyken Gij kuit u niet voorstellen wat dit meisje mij deed lijc en ais zij zoo kwam smeeken en weenen Hond rd maal was ik op het punt van alles te bekeiincB doch hield mij in aan teder ander zou ik het gezegd hebben aan haar kon ik dat iet iet was mij alsof ik het van schaamte zou beste ven Bindelgk kwam de dag waarop i mijn laatsten cent moest uitgeven En juist di n dag had ik meer dan ooit de zekerheid dat er ieti gebeuren zou Hongerlijden zei ik bij mijzelven O dat tou ik moeten ondervinden om er aan te gelooven I Des avonds ging i c vroeger naar huis sliep wat onrustig maar stoid s morgens vol hoop op en ging gauw uit Wordt vtnt lgd 4L if