Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1902

Mei zijn boek wil hij bijdragen tot de wederkeerige achting der Hollandsche en Engelsche bevolking voor elkaar In ons volgend nummer zullen wg een der hoofdstukken die in dat boek voorkomen opnemen Voor de St 2Ticolaas DAMES en HEEREN ¥ iiiterhandsclioeneii Foulards Dassen Linnengoed Parapluies Wandelstokken enz enz A VAN OS Md TaiUenr Kleiweg E 78a GOUDA Telepkoou Xo 3ê Beurs van Amslerdam SMkri o V Vette Kalveren goede aanvoer ie kw a8 ie kw 35 3e kwal 31 ct per half kilo Vette varkens goed aangevoerd iste kw 34 ade kw 23 3de kw ai cent de half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vette koeien varkens en schapen lammeren traag met fiauwen handel vette kalveren duur AOVERTEiXTIËN Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden onzer geliefde Zuster en Tante Mevrouw de Wed P C VAN D E MEÜLEN geb Satjebeïk betuigen wij onze innigen dank Namens de Familie P C 8ETTEÜE Gz Executeur test IJzKTOijKB 24 Nov 1902 Büia TB aVVH met vergunning huurprijs 13 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huurprijs begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 til H t lM t ucbailelrkata 1 a maklt 1yl t poetamtdd 1 voor H ra a vooral dames en KindersahoeowwlL UdeAppnIuurranC M MOIlN Ca ieril B tl Str 14 Men Ittl oa4 op naam en fabriekamerk Vwkrntav tv Ham 37 jari en Friedrich Angnst heel goed zoodat hg ondanks zgn beenbrenk spoedig naar Dresden overgebracht zal knnnen worden In den Ryksdag deelde de staatssecretaris Von Thielmann mede dat er een tekort was van 150 mitlioen en dat zoo noodig bier en tabak zwaarder zonden worden belast Er loopen ernstige gernchten aangaande wijzigingen in bet Ptnisiscbe kabinet op korten termijn Spanje Romero Robledo heeft gedacht wraak genomen wegens zijn passeering by de samenstelling van een nieuw bewind onder Segasta en wegens de scherpe uitlatingen van den premier en van den Kamervoorzitter tegenover ziJn persoon t is een geweldig kabaal geweest in d Kamer met allerlei aantijgingen en bescbnldigingen zoodat ten slotte Sagasta heenging toen de nitgesloten titnlarissen van justitie openbare werken en financiën óók een dait in t zakje deden als bewijs dat RomTO RM ledo geslaagd was in zijn toeleg Toch werd eergisteren een censnnrvotum nog verworpen met 161 tegen 118 stemmen BINNENLAND Naar ons ter oore kwam is het thans zoo goed als zeker dat de Ongevallenwet in werking zal treden op 1 Februari 1903 N C Hst schijnt dat wy de suiker voortaan pUen knnnen koopen voor een kwartje het kilogram Deze gebeurtenis dia de huismoeders in de ziel zal verheugen is belangrgker dan het wel lijkt omdat zij een overwinning beteekend van den maatschappelijken geest over de sleur Wat zich tot hiertoe bij de suiker heelt voorgedaan kan men zich bijna onmogelijk voorstellen t Is noodig om dit in enkele woorden duidelijk te maken omdat men nooit de gelegenheid mocht verzaken om het onverstand van z n tijdgenooten aan de kaak te stellen 0e suiker is een voedingsmiddel van prima noodzakelijkheid Alle geleerden zullen n dit nggen Haar da Enropeesche gouvernementen doortrokken van vooroordeelen zoo oud als de wereld zijn blgven volhouden om de niker als een weelde artikel te beschouwen Nu met weelde artikelon behoeft men het xlch nooit moeilijk te maken Men kan en men moet ze zelfs zonder mededoogen belasten Van deze valsche voorstelling is bg ons het gevolg geweest dat de suiker belast is geworden met 200 pCt van haar waarde Uier te lande is dat 300 pCt t Is ongerijmd dii rom heeft dit feit reeds een eenw gednnrd Hieruit is voortgevloeid dat daar de suiker zeer dnur is de consumtie ten achteren is gebleven biJ de productie De landbouwers die de bieten telen waaruit de sniker wordt gemaakt z jn zich gaan beklagen en doar i kiezers zgn zoo heelt men wel aandacht moeten schenken aan hun klachten Wat zoudt gij gedaan hebben zoo gij bestuur waart geweest f Zonder twijfel zoudt gij tot n zelven gezegd hebben het middel om de consumtie te doen toenemen is verlaging van den prijs Den dag waarop de sniker bereikbaar zal zgn voor de kleine inkomsten die de meerderheid vormen zal men er meer van koopen en de landbouwers zullen niet meer klagen Qg zoudt dus de rechten verlaagd hebben mot dece nevengedachte dat de Staat compenaatie zou genieten uit de toestemming der consamtie t Is precies hetzelfde of de Staat verkrijgt 29 fcancs van 100 kilo s of 10 francs van 200 kilo s Maar zoo hebben de verschillende gouvernementen niet geredeneerd t Zon al te eenvoudig zijn geweest te zeer gegrond op gezond verstand en op de leer der economie Zij hebben dns iets monsterachtigs bedacht Zij hebben gezegd dewijl o de in Frankrgk geproduceerde suiker niet door Franschen kan worden opgegeten zoo zullen wij de Engelschen er op trakteeren En sterk op dit punt hebben zg uit onze zakken het geld genomen dat zg aan de raffliiadeurs hebben gegeven opdat dezen de sniker aan de Engelschen konden verknopen beneden den kostenden prjjs Hieruit is voortgevloeid dat do Fransche suiker die bij ons 1 10 francs kostte in Engeland niet meer kostte dan 0 40 francs En dit verklaart waarom de consumtie van sniker in Engeland 51 kilo s bedraagt per jaar on per inwoner tegen bj ons maar 14 kilo s De Engelschen smulden ten koste van ons geld en wij bonden ons don buikriem wat in Van onze sniker en van onze vrachten maakten zij confltaren waarmede zij de wereld overstroomden En wü keken toe Öelakkig aobijnt het nu alsof dit alles zal veranderen ten gevolge van de vermindering der rechten en de opheffing der premies aan de raffiuadeurs die wü consumenten bekostigden De suiker zal waarschijnlgk in Engeland iets dunrder worden maar wij zullen ze goedkooper hebben en giJ zult zien dat om redenen hierboven uiteengezet nóch de Staat nóch ratflnadeurs nóch de landbouwers er iets bg zullen verliezen terwijl het publiek er bij zal winnen Uit de Illustration Iranijaise van 8 Nov 1902 Ter nitvoering van art 106 der nieuwe Militiewet zijn de volgende regelen vastgesteld voor de aanwijzing van ingeiytden om tot een graad te worden opgeleid voor zoover zich van de lichting geen voldoend getal geschikte personen vrgwillig daartoe aanmeldt Er worden voor de opleiding tot een graad aspirantenklassen gevormd van welke de sterkte door den minister van Oorlog wordt vastgesteld in verband met de behoefte aan militiekader De aspiranten worden genomen nit de ingelgfden zoowel voor korte oefening als voor volledige oefening bg voorkeur uit hen die zich vrgwillig hebben aangemeld Hebben zich echter niet genoeg geschikte personen aangemeld of bevindt zich onder hen die zich hebben aangemeld geen voldoend getal personen van wie te verwachten is dat zg met vrucht zouden ziju op te leiden tot sergeant of tot luitenant dan zal het ontbrekende getal worden aangevuld door aanwgzing krachtens art 106 Voor de toepassing van het bepaalde in do vorige zinsnede behoort als regel tegelden dat van de voor kadervorming in opleiding te nemen personen zoo mo elp als vermoedelijk geschikt moeten geoordeeld worden voor opleiding to sergeant de helft en voor opleiding tot luitenant een vierde van hun getal De aanwgzing geschiedt naar gelang van de geschiktheid te beginnen met den meest geschikte De aanwijzing geschiedt korpsgewjjze door den korpscommandant Is van een lichting bg een korps bet getal voor kadervorming geschikte persoden onvoldoende om de aspirantenklassen op de vereischte getalsterkte samen te stellen dan kan door overplaatsing van geschikte personen van andere korpsen doch behoorende tot dezelfde lichting op door den minister vast te stellen wijze in het tekort worjién voorzien De Iterkte dér dspiruntehklaisen hiervoren bedoeld wordt bepaald op het getal kaderleden noodig in den graad waarvoor de opleiding geschiedt verhoogd met 25 pCt Is de aspirantonklasse samengesteld dan mogen daaraan later geen aspiranten worden toegevoegd krachtens aanwijzing op grond van art 106 De aangewezenen voor kadervorming krachtens art 106 worden niet toegelaten tot de loting voor het blijvend gedeelte Aan hen die zich voor kadervorming hebben aangemeld wordt geen ruiling van het bij de loting voor het blijvend gedeelte getrokken nnminer toegestaan dan nadat de kadervorming voor hen als afgeloopen wordt beschouwd De kadervorming is als afgeloopen te beschouwen indien de ingelgfde buiten eigen toedoen niet tot een graad wordt aangesteld of de opleiding niet tot een hoogeren graad of een rang wordt voortgezet endeingolgtde zich ter beoordeeling van den korpskommandant in den verworven graad ten volle geschikt toont Heeft de aanwgzing voor kadervorming krachtens art 106 plaats ak de loting voor het blijvend gedeelte hetgeen het geval kan zgn bg de bereden korpsen dan behoort voor de nummerverwisseling te worden in acht genomen het voorgeschrevene in art 81 van het kon besluit van 2 December 1901 Uemengde Berichten De correspondent te Batavia van het gllbid seint Een onbekende Engelschman die een aanmerkelgk bedrag gestoten beeft aan de Javabank werd toen hg reeds op straat gekomen was gegrepen hij vuurde met een revolver op zgn vervolgers waardoor twee personen werden gewond In de verwarring slaagde hij er in te ontsnappen Hg is nog steeds niet opgespoord Men meldt aan de N R Ct Op een der koude dagen van de afgeloopen week toen de N O wind zoo fel blies liet het hoofd der Ie openbare lagere school te Rozenburg eenige kinderen die tamelgk ver van het schoolgebouw wonen gedurende het middaguur hunne boterhammen in de school verorberen Deze overigens goede maatregel zou door een klein verzuim een der kinderen noodlottig worden Het onderwgzend personeel liet de kinderen zekeren tgd alleen in het lokaal van welke gelegenheid een 9 jarig meisje dochter van J T gebruik maakte om te dicht bg de kachel te komen De kleertjes van de kleine geraakten in brand In haar angst vloog het kind naar bniten waar de vlammen door den wind natuurlijk werden aangeblazen Het hoofd der school het onheil ziende doofde de vlammen door zign jas om het kind te slaan maar inmiddels had de kleine vreeselgke brandwonden bekomen waaraan zij Zaterdacht is overleden Naar verluidt zal het gemeentebestuur thans alle kachels doen ommantelen Sedert eenigen iijA maakte een met een revolver gewapende 16 iarige jongen de omstreken van Bndweis in Bohemen onveilig doordat hg alleeoloopende mannen en vrouwen op klaarlichten dag dreigde en geld afperste Zondag der vorige week viel hg nabg Rndolphstadt een werkman aan en beroofde dien van de 15 centen welke de man bg zich had Verleden week Dinsdag om half twaalf s morgens werd een 89 jarige vrouw door hem in den rug aangevallen Toen zg om hnlp riep haalde hg de revolver te voorschgn en schreeuwde Houd je mond of ik schiet I Op dat oogenblik naderden eenige personen waardoor de jongen op de vlucht ging Den volgenden dag overviel hjj een spoorwegarbeider doch dezen gelukte het dep jongen na een langdurige worsteling de revolver te ontrukken waarop de aanrander op de vlucht ging Donderdagavond werd de jeugdige roover door de politie gearresteerd Hg bleek te zgn Bobumil Marik leerling van de derde klasse van het Tsjecbiiche gymnasium te Budweis en zoon van een advocaat Van verschillende kanten werd verzekerd dat de schade geleden door de snol opgekomen hevige vorst in De Streek wordt geraamd op f 100 000 Voor vele landbouwers bedraagt het verlies f 300 tot f 500 Aan de beetwortelsnikerfabriek der firma Daverveldt filinck Co te Oudenbosch heeft pien Zaterdagnacht met de werkzaamheden moeten eindigen wegens gebrek aan bieten Aan deze fabriek moeten nog eenige millioenen kilogrammen bieten per scheepsgelegenbeid ontvangen worden die jegens do vorst niet vervoerd kunnen worden Voor fabrikant schipper en werkman ziet het er treurig nit Uit Warmond wordt geschreven Op den zwaren en vroeg ingetreden winter van 1890 91 is eene reeks van laat begonnen en zachte winters gevolgd Die van 1901 2 ving eerst mot het begin van Januari aan En thans werden wy reeds op 16 November rnim eene week vroeger dan in 1890 door de felle wintervorst overvallen die aan veler welvaart in weinige dagen zoo groote en niet licht te herstellen schade heeft toegebracht Tot voor weinig jaren was voor de bollenkweekers de eerste week in November de termgn om do velden met riet gedekt te hebben Een enkele ging met deze gewoonte voort maar vrg algemeen werd die datum tot ruim half November Verlaat Men begint met de hyacinten daarop de narcissen en eindigt met do tnlpen wgl deze minder gevoelig zgn ook knnnen die met wat minder bedekking volstaan Ook nn was de rietbedekking sinds verscheiden dagen in vollen gang tot den 15en dozer Hierop volgde ongelukkig de Zondag de rustdag Maandag 17 was het reeds te laat en had de vgand reeds zgn vernielingswerk aangevangen De felle wind belette bovendien alle pogingen tot herstel door het riet dat men nog trachtte aan te brengen na ir rechts en links te verstrooien Qroot zal de schade zgn alom berokkend niet alleen aan de bloembollenkweekers maar evenzoo aan de groentetelers wier nog te velde staand gewas geheel vernield is Bg deze is van dekken geen sprake de verkoopbare voorraad in den moestuin is voor een groot deel verloren Zoo snel als het begon te vriezen zoo plotseling viel ook gisteren de dooi in Toch hebben de schaatsenliefhebbors nog een viertal dagen kunnen profiteeren zelfs gisteren al kwamen velen met een nat doorregend pak thuis Ter herinnering aan het 50 jarig bestaan van de Rgkstelegraaf in Nederland op 1 December jl is dezer dagen een Gedenkboek verschenen De titel luidt De Bijkstelegraaf in Nederland hnar opkomst en ontwikkeling De heer W Ringnalda directeur van het post en telegraafkantoor te Emmen is de samensteller daarbg voorgelicht door de heeren A Erngt en E E R Collette hoofdingenieurs der telegrafie In het werk zgn o m opgenomen de portretten van den heer Havelaar en van den tegenwoordigen minister van Waterstaat Bg dat van den maker der Telegraaf wet Tborbecke schreef mr Olivier het vol gende kantschrift hg leide juist altöd dat wat hiJ bedoelde te zeggen en altfld precies zoo als het gezegd moest wordenaltgd bezigde hg het juiste woord en de juiste uitdrukking nooit vergiste hg zich nooit zei hg iets te veel of iets te weigje Voorts zgn in dit gedenkboek te viBden foto s van de oude gebouwen ter t héfa j en kaarten van de telegraaflgnen es kutoreo in Nederland Door inhoud indeeling versiering en j is dit gedenkboek een sieraad geworden Op de Zuiderzee is een schipperskueeU doodgevroren De tjalk waarop hg voor was Dinsdag in het Enkhnizer zand gezonken hg en de schipper Foppen redden zich in den mast maar t duurde tot Donderdag eer de ürker postboot hen opmerkte en te hnlp kwam en toen was t voor Barend te laat Ook Foppen was verstijfd van kon maar leefde toch nog Door den pastoor van een gehucht in Brabant werd dezer dagen het hnwoiyk tnsschen een paar heidebewonera ingezegend De bruidegom had geen geld en kon de kosten niet betalen hy deed den pastoor echter een kanarievogel present waarmee deze genoegen nam Na eenigen tgd bracht de pastoor een bezoek aan do jonggehuwden en vertelde hnh dat de kanarievogel een wgfje was en niet fluiten wilde Dan zullen we rnilen meneer pastoor zei de huisvader want n heeft me een wgfje geleverd dat fluit den heelen dag en niet zuinig Bg de aankomst van keizer Wilhelm te Dalmeny voor het dejeuner bg lord Rosehery is een ongeluk gelukkig afgewend dat ernstige gevolgen bad kunnen hebben De keizer wis met zgn gastheer jnist gestapt in een é la danmonf bespannen rgtnig toen de paarden verschrikten voor da eerbewijzen van de eerewacht en dreigden op bol te slaan onder de dichte menigte Gleneraal Hunter het gevaar ziende greep de dieren bg den teugel en bracht ze op den weg terug Zonder verder ongeval werd toen Dalmeny Hall bereikt De berichtgever der Petit blen te Liraden verklaart het voor volstrekt onwaar dat generaal Ben Viljoen zgne diensten had aangeboden in den strijd tegen den dellen Mollah in Somaliland Aan den anderen kant zegt hg hebben voorname Boeren wien men bestuursposten in Transvaal en Orangïa hhd aangeboden die geweigerd Dure benrskaarten Aan de New Yorksche effectenbeurs is het getal der leden beperkt tot 1200 Dientengevolge werden eventueel voor de benrskaarten hooge prgzen besteed De kaart van het lid Whi to den bekenden makelaar werd dezer dagen voor $ 80 000 verkocht In het begin der 90er jaren kou men die kaarten npg voor $ 3000 koopen Te Ribemont in Frankrgk is eergiatermorgen op klaarlichten dag de eehtgenoott van den ontvanger der registratie Bouquet in haar woning vermoord De ontvanger vond zyn vrouw gev orgd in de keuken slechts korten tgd nadat men haar nog aan de straatdeur had gezien Uit de kas van den ontvanger bleek een bedrag van 20 000 randt ontvreemd Een jonge Fransche officier kapiteifvFaber die te Nice in garnizoen ligt zal binnenkort de eerste proeven nemen met een door hem uitgevonden luchtballon dien hg bestuurbaar heet Het gevaarte heeft ongeveer den vorm van een zeemeeuw en isgedeeltelgk vervaardigd van aluminium gedeeltelgk van een itof welke door kapitein Faber zelf is uitgevonden De beweging geschiedt door een kleinen petrolenm motor Faber hoopt niet dit toestel de Middellandsche Zee over te steken met een snelheid van 60 K M Mr nur Een lieftallige speorwegmaatschappy is die van de Fennsylvania Railroad in Amerika Do directie van dezen spoorweg beeft bekend gemaakt dati zy voortaan de reizigers wien schade wordt berokkend door vertragine in de aankomst der treinen schadeloos stellen zal Op ie voornaamste lijn die Philadelphia met Ohicago verbindt en die is ongeveer 20 uren jnoeten worden afgereden krijgen de reizigers 1 dollar vergoeding nat ieder uur vertrügiilg Op de kleiner elijneilir is de schadevergoeding iets geringer Op den Donan qabg Orsowa is Donderdag avond een stoomboot die vol werklieden was lek gesprongen en gezonken Dertig personen verdronlien Tengevolge van de duisternis konden de booten in de nabgheid slechts vgf menscBen redden Stadsnieuws GOUDA 24 November 1902 Terwgl het zoontje van zekeren van D Vest alhier zich Zaterdag vermaakte op een gigbaantje in de Drapiersteeg kwam hg te vallen en brak hierbg een sleutelbeen Van twee fietsende heeren die gistermorgen op de Hooge Gouwe alhier tegen elkander inreden bad de heer K het ongeluk na eenige oogenblikken wankelens van den hoogen kant af tnsschen de gsschotsen in het water te storten Gelukkig was hnlp genoeg bg de hand om hem spoedig op het droge te brengen Het rgwiel werd later opgedregd Een droevig ongeluk trof heden morgen het zesjarig zoontje van zekeren F in de Lemdulsteeg alhier Op weg naar school kwam bg uit de Nienwsteeg en meende den Kleiweg over te steken toen hg aangereden werd door een wagen die van den kant van de Markt kwam In het gelaat verminkt en byna onkenbaar door het bloed werd het ingebracht by den heer Th v Berkel vanwaar het later per rijtuig naar het gasthuis werd vervoerd De toestand is bevredigend Gisterenavond ongeveer 8 nar was de veewagen van den vrachtrijder L op de Fluweelen Singel juist toen de tram van Oudewater aankwam Een tweetal paarden voor die vrachtwagen gespannen schrokken van de tram en de wagen kwam daardoor in botsing waarvan een der zijplanken en een wiel werden vernield De koetsier wilde de machinist te lijf de politie belette hem dit Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap directie de bh Kersten Ten Borden en Co voerden gisterenavond in de Zaal Kunstmin op het drama in 3 bedrijven de Fabrieksbaas van Louis Legendre Het spel was uitstekend de beer F Eersten als de Fabriek baas en Louise Mevr van ZijlJilles hadden de hoofdrol en vervulden die op eene wijze dat ieder voldaan er ovec was en een luid applaus hen beloonde voor hun natuurlijk spel Mevr Ten Bor denVan Patten had mede een werkzaam aandeel als Moeder van Louise in het sncces van den avond Het Nastukje voor Gonda geen onbekende werd mede uitstekend vertolk Jammer was het dat het publiek niet beter vertegenwoordigd was zij die aanwezig waren hebben zich uitstekend geamuseeid Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Hilversum door ds J W B Kalkman te Woerden VERSCHEIDENHEID By de heeren W P van Stocknm en Zoon te Gravenhage zal dezer dagen een interessant werk verscbynen over de eerste zes maanden van den Zaid Afrikaanschen oorlog Het boek i $ getiteld Zes maanden bg de commando s en van de hand van N Hotmeyr die door den Uitvoerenden Baad der Z A R werd aangesteld als geschiedschrgver van den oorlog De waarde van dit werk waarvan ons een exemplaar ter beoordeeling werd toegezonden is niet alleen gelegen in de officieele betrekking van den schryver doch voornamelyk in de wyze van inkleeding en de onbevooroordeelde manier van vertellen van hetgeen hg als ooggetuige heeft opgemerkt gedurende de gedenkwaardige eerste zes maanden van den oorïog b zijn voorrede zegt Hofmeyr dat zijn boek niet geschreven is om de eene of andere geliefkoosde stelling in verband met de groote Znid Alrikaansche worsteling te verdedigen of te wederleggen Hij wil slechts verhalen wat hij gezien en ondervonden gedacht en gevoeld heeft gedurende de eerste maanden van den strijd waaraan hij ook als Transvaalsch burger heeft deelgenomen Daar bij met verstand en geweten zoowel als met hart en bloed aan de zijde der Republikeinen staat en derhalve geen aanspruk wil maken op de schoonklinkende maar voor de meesten onmogelijke onpartijdigheid heeft hij zijn oogen niet willens en wetens voor het goede en edele in de tegenpartij gesloten Dit streven is jit het geheele werk merkbaar er schemert vaak door een voor ons onbegrijpelijke rympathie van denAfrikaander voor den Engelschman Hoe Hofmeyr over de huidige verhouding der beide rassen denkt blijkt nit die hieronder aangehaalde zin van lijn voorrede De klove tnsscben de twee groote blanke rassen van ons land is zóó groot en een manneiyke verzoening en samenwerking tnsschen die beide is zóó noodzakelgk voor de stofleiyke intellectneele zedelg ke en godsdienstige welvaart van Znid Afrika dat het de plicht van Iken waren patriot is om zooveel raogeiyk die klove te dempen m de geweuscbte harmonie te bevorderen Vrkr 80V a 91 88 1V 84 i Vi 8 1 971 mov 81V funuiiD Owt Ned W 8 t llto diio dltc dito dito dito SHoxsia übl OoailL 1I81 S 4 Itaub lasebryTing 1861 81 S OoiTlKm Obl iD papier 1868 1 dito ia tiWerlSeS I Poawau Obl met coupon 8 dito ticket 8 Vi 85 6 1041 80 90 881 4 676 4J6 961 1801 68 106 118 8181 1041 Rduuid Obl Binnml 1894 4 dito Qecou 1880 4 dito bij aotha lS8S 4 dito bij Hop 1889 aO 4 dito 10 goud teen 1888 8 ilito dito dilo 1884 t JPAMJE Ferpet icbuld 1881 4 FuftKliJ Qepr Gou leeu 18U0 4 Oer lenuing urie D 1 Gec leenin aerie G I oiuAra Rp T oblg 189 tlUliKio Ob iLilob 1890 6 7INUTILJL Obl oalwp 1881 4 AwiTiEDul ObligBtten 18V6 S Bon bAa 3ted l iu 1894 8 D N Afr HandflUp aand Arendsb Tab Ug Oertificsten DeliMsAtiehappg ditoAra Uypotbwkb paodbr 47 1 CQU Mij derVoritenl aaiid Or Hjrpotbeekb paadbr 4t Nedarlandadhfl bank aand Ned Hiudatinaatach dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr t ütr Hjpotheokb dito 4V OoBTiNK Ooit HoDg bank aand ItuaL Hypothsokbank paudb 8 Vmhika Ëqut by potb pandb 4 Maxw L O Pt Liün oert 6 ID Hotl U Sppor w Mij aand Hij tol Eipl v 8t Spw aand Ked Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito iTaui Spoorwl 1887 89 AEobl SZnid ital Spwmij A H obl 8 OLRN Warschau Weenen aand ilDSI Or Rum Spw HüLobl 4 Baltiicbe dito aand 981 100 u 811 140 40 1081 107 108 1041 4 69 64 99 101 10S7 1011 1081 ii 7m 117 108 411 4 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand Knnk Oh Awv Bp kap obl dito dito obliK 4 Vhibika Gent Pao Sp Mg olij B Gbio k Nortb W pr C r aand dito dito Win St Petar obl f Denver k Eio Or Spm oert T a lUinoii Central obl in goud 4 LooiaT k Nashfilli Ger r aand Mexico K Spir M Ie hyp a 6 MiH ICaniaa r 4pCt pref aand N Tork Outaiio k Waal aan 1 Ponfl dto Ohio oblig 6 ore goo Calif Ie byp in goud St Paul Hinn k Manit obl Un Pae Hoof lijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 8 JaHADA Can South Ohert T aaad Vis G Ball fc Na lo b d e O Amal rd Omnibna Mij aand Oi TVA GE de NOÜVEAUTÉ S in Mantels Costumes BLOUSKN ROMKKN Pelterijen en Japonstoffen V d goedkoopste tot de beste soorten O SAMSOM Veemarkt tl Eotterdam Maandag 3 November 1902 Vette Ossen en tCoeien joede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 33 ïe kwal 30 3e kwal 6 f eDt per half kilo Waar heen R 13 I aar de Dubbele fiaurt B 13 VERUCHTINGS MAGAZIJN M AVONDSTER Daar is het goedkoopste adres van G VSGLOEIIJCHTBENOODIGÜHEDEN GASOENAMENTEN GASKACHELS CONFOREN en GASFORNÜIZEN Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding TELEF 117 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood IM eent de K Q A SLEGT HHH Fthm SchMMMmomr pMrU Gt M Ssila GUa triiM tu ktnng poMtn alU twuM u iskUnrd Hmtm Dum n KiwUw oMtB Vtr krlkbur bl wlakrilm la ScGotDwwk GalutwilB DrD ril i Un Imt giMd op hti bWMHaMfc NIEUWE HAVEN 27 9 fiS f9¥9 Geen Nieten Crool § uceesl Grool succe§ t Hederl TomlDola Maatschappij Portuna Directie M v d LEEST Haarlem GROOTE SPIEGKL TOMBOLA Te houden publiek op Houtstraat 88 Haarlem December a s in mijn magazijn Kleine HOOFDPRIJS Een fraaie groote i§ialou§piegel met prima Fransch glas benevens EEN PAAR EXTRA FIJNE GRAVUREN in Iraaie lijst Voorts 5 Salonspiegels in kleinere atinelingfen Elegante KAP NAAI en WEUKDOOZEN alle versierd met Spiegel FRANSCHE SPIONNEN enz enz Terwijl elk aandeelhouder beslist als prijs ontvangt een aardige Keukenspiegel waarover een ieder ruimschoots tevreden zal zijn Een genommerd aandeel in deze Tombola kost slechts ib cent en wordt naar ontvangst van dit bedrag per postwissel of in postzegels franco toegezonden door de Directie U V d LEEST Hl Houtstraat 88 Uaarlem en is tevens verkrijgbaar bij den Agenten Het aantal aandeelen voor elke Tombola bedraagt slechts 426 zoodat de kans tot winnen uiterst ruim gesteld is Trekkingelijsten worden franco toegezonden 6 dagen na afloop der trekking De toezending der prijzen geschiedt geheel franco Voor den verkoop van aandeelen worden in alle plaatsen Oliede AGENTEN QEV RAAOD De prijzen zgn reeds allen aangekocht en publiek te bezichtigen in magazünen Kleine Houtstraat 88 en Kruisweg 60 Haarlem Het groote aantal zenuwkwalen nn B B i hoofdpfJn f tot da voorafg anda keHteekennn van apoplixte herMnbaroirt tos trottanwi 0 tcedt alle middelen door do medliobo w tftnichap aaiicnwend B nt aan don nienwan tijd koort ar to dat it door h t fotinilk inakea vaa deo oaitvDDdlKatnn w f sansltjk laDgi da hud mm pbj IolMlBebe ontdakUni ndaan bM t dia oa honderda prowBiMlngen tbui ovar da f abaala varaM rarïnld u an tarwljl tlj u ataBaohapMllJka krlngao boonta baUantaUlnt wakl Uvtna oasa valdud blijkt t lUn Toor da aaa MonnwAlan lljdandv manaöiihald Dms faneaswlfM li BltcaTO daa door don gawazoa Offlolar ru OauDdball Dr B BMn Walaonai v U mabofan an banut op da en dorrlndlng opgadaan In mm M aiiga praktik Ita r waMChfac van het li M MiHMKal r d werden dii rt a caoUktc d r d hKld naiiddallIJhaBM kadstaaw lel Medegedeeld Mat daM ga a aaawHia wordan warkaiyk aoklHaraada rMoltotea T M i Ü aiM an iH mukta tooreel opcaaf dat tbh aan door dan oltTlndar gaaoktaran vorUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bar VDorkamlfli aa lanailno bfnuM kartan tfjd raada da Vla dntk TarachenoD la Pit borkjo bevat ntat allaan Tor kat graaaa MbHak Terataaubara verklaringen omtrant bet veien dar nieuwere tliaraple an da iaamada ulfl iu wanhopige gavallen varkregen nltwarklng maaj ook vindt men daarin vetanwhutaaUJka vartaaudflliugen rntde niedl eh bl deadiaaandeie geneeiwijae gawUd zUn seomada anohrift tui UI van getnliaahrifteD van booggaplMUta gaiieeRknndlgM onder walka P mMètt mU rir praruHr aan de pBlykHalak Ie Parlji ma RauMMORt tO ii ln raber me r prattlaaaria a Mli ar ut bit kraakilaalBiH gulle hl 4b Charanlon Saeltltaratk Br Cohn Ie Staltin QroeiiMaa aMl dr arraad arta taJökHaBH Of P Fereitler ganeeetiEer dlrtatiar va bat haipllaal Ie Agait OehsHnrith Dr Saharlai kaftaal Bateafeia la Ene Oarifli tnei dr aeneaibaar ilreataarrierBelv ino ltierapetitiealit laHafttlR ear laattwRIriere taParl e roe t Henoré 334 Coneul vae Alflbaabaak mti it Ie Corfu Dr laafeiali rrwd arb dB SÜrtalti Obtr labeuzt Jaohl mgd dr Ie Weenan Dr O Bongaval Iele Farrltre Eare Nd vaa du OBMall Ciatral I tiy l4aa t de tenti In Fraekri k en vele andaian Aan allen wier BeMMW e MI Meer r minder MencedMia la mtm m teHBKMde enawachtlcbefd lijden waarvan da kenteekeneu ilJn DaraeJeaha baanplte nlgralaa tebela kaaf e d or berMrta gatran varlaanlegaB aavaranaaa tat wfnXv iware tongval naetaBik ellkkaa attffb M der itwrle n at aêf I allR plaataaH ta iwaila venwakklai van falioagaa mM a si raeda oadar gaaaeaknniÜga deling gevMBt aljn maar door da beka da Kiddalra abi MtkendingaM m kondwatetkn wrliven electrlaMran BtoomlMt ef Mabaden gaan genaeing of UalElsf kmmar kwa l gavondM babMs an ten elotta ril dia vreea sereeien Twer kereert M caütM r liMid beM aan aeWBL aadê H vaelaa ua al dau drU Mtemids T I Ook un faafB nalaJH l aada Ma MeakaeM aa kraoMetooehaW eek n gaMnde lalfï aan Jaega f I n Haedaedraeg irHla arlkkalkBarbald ga aagdke 4 eleBe aeelieli HebaaiatVia aeraat an aebeliagall a aaelani vardar aUaauikaB die d or berMrU fatrann waidan MMflUdaB wa de gavolgandMT teaeU varlaanlegaB aavarmitaa tat wfnitw iware tongval naetaBik ellkkaa attfrb M der itwHehlan at i ndëa kabban wagaM HfMti Mt MudgliBld MbkartaaaR aa dankar wardM vaat da eagae drekbeede pi a Mdar üat vwrftaen aeWaï la la aartB bat vst aa wiyder varaehijnMlen ala ilab aaabaadead MsaUg vaelH vardaavlae la bil fcaeM MbkertauR aa dankar wardM vaat da eagae drekbeede pi a Mdar fiat Mfbaef l TMB vea kHOBBllBi ia a bal etaraa vu haade H vaelaa ua al dau drU Mta ala ook un faafa alalM l aada eu MeokaeM aa kraoMetooehaW laruBM dia vaal ent bat haafd warkea en geaatelijke reactie wlltaa voerkoaea Vardl dftngand aM gendea tleh bat bova Tenmlda werkje aan te aebaffan hetwelk op auvrage kattalaM a ttmmt ia Wflfdt doori r M CXBBAn € e Hejllgewer 41 r MA TBn KOLfp Apothakdr Eerta floofitaag L reent LOBBY POKTOV Ondepaoht bl da Qurdbmg F Og da ongate kfjieaalafth iaedletnala teBtoonBtalllii KB de Dr WalMMaM aobe e AuaterdaM deer M CXBSAK € e Hejllgi tterdaMt VIrceht LOB i L iXM 1 teBtoonatalllngli I auverea isAla