Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1902

Woensdag d6 t ovepber 1903 o 8965 4l8te Jaargang fiOMCHE mmmi iSimtws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telcroon Ji SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote Ifpttera worden berekend naar plaatsruimte li Ictuiin u H3 De Oitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VI F CEMTE Inz ding van Advertentiën tot 1 uur duf inidd Vraagt b Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van Tourist De hoofdtekst van dit hallmaandelyiiscbo tüdsctarilt bestaat ait de Be ehri ving eetier JieU om de Aarde die de Heer E ï FïBNSTKA KUIPKK ÏH opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer is rljl geUluêtreerd naar eigen photo T7 i graphieche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer iO AnaieMkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deie nit verschillende plaatsen in Arable Perzié Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prij per jaargang f 7 20 ind dt An$iehh kaarttn De intaekening is te allen t de opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Burwn De Werold Tourlst Haarlem FrUstrekking 11 DeceBib r 500 000 Mark bIb hoofdpri ji in het gelakkigit geval biedt ila nieuwiia groote Geldverloiiag die door de Houge Eegeeriog vau Hambai goedgekeurd uu govanrboi is De roordettlige ÏDriohting rau het nieuve pUa bestaat daariD dat iu den loop fan sleohti weinige maanden in 7 verlotingen van lU OOO loten 67 0 0 pr Ben bedragende 11 202 000 Mark Ier rolIedÏRe b sUuiDg KUÜen klooien daaronder bevinden ziob lioofdprijten Tan ereaiueel BOO noO Mark speeiul echter i i oi n Ann Jg py M 10 000 ia pr e M 6 000 109 pr a M 9 i00 1 9 pi a M 2 000 4 pr a H 1 500 CIS pr a M 1 000 Il 80 pr a M 800 36066 pr a M 169 10968 pr a M üa 800 160 U8 11 100 78 46 tl 1 priji B M 800 000I prija a M 800 0001 prijl M 100 0001 priJB a U 76 0003 prüiea a U 70 0001 jir a a M 6 0001 prija M 0 000 l priJB a H 66 0009 prgu a M 60 0001 prija M 40 0001 prüa a M 80 000 1 priji a M 0 0 10 a üe aanataande oerste prüitrakkiai Aemr groote door den ftaal gewaarborgde UeldverlotlDg heeft 10 alB zullti an ambtiwcge bepaald plaata op dou ff ec a ber e k en koat biervoor l gebeel origineel lot ileohla Mark 6 of fl 8 O et l alf 1 76 1 kwart l 0 leg n inzending wn het bedrag por poilwuiel of tegen remb utb Alle beitellinteD worden onmiddalUjt met de raeeate aorgvuldlgheid ten mttocr gebracht en ieder speler ontvangt van om de vau het wapen van don S aat voorsiene Origineelo Loten zelf in banden Bij ied te beatolling wordt hel vereiiohte olBoierIe plan w ruit Ie v TJee i iR Ier prglon op du ïeriolullende klanrn alsook do betMff ndo iuleggelilon te vernemen l grads bijgevoegd en zrmUa wij onzii olleiKèle onanngavrnagil na Ike trekking do otBoicele lijston Ue uitbo alin dor prijien gosohiedl sUed pr mpt ondir waarborg van aen Staat en kan oor mhlstreekiohe toesmdiug of ook n i verkiflinj lir boUnghebbenden in alle grootere plaa sen an Nederland plaats hebban Oi s debiet ii tteo i door het gelok begun tigd rn onder iele audero aaniianlljke prjion hebben wij meermalen volgens olüoieolo bBW len do eerste Hoofdpr i oo vorkregen en t me beganaiigersMlf uitbetaald o Mnrk 960 000 KIO 00 80 0 O 6 000 10 000 on HH ia ie voortien dat bij doBO op den heohtalon grondslag gevestigde onderneming van alle kanton op oono olterel lenniri llo deelneming bepaald kim worde gerekend man leliove derhalve wegens do roo ls opliandon sijnde trekki alle orders t u oadigsto rechtstreeks te zoudon aan Kaufmann Simon Bankiers on Gollwisaelaara in HAMBURÖ PS lliormode dankon wij voor hot veriro won ons tot dusverre goaohonken en U bij brt begin der nieuwe verloti g tea doelnaming inviteerend aullon wü ook in het vervolg zorg dragen door oen slipte en prompte bediening de tevredenheid van onze geiorno begunstigers te vorwerïon Zenuw en Maaglijders wordt it o e rtoiging al een werkeiyke hnlp D den nood het boek Na ontvangat lÖ dreiper briefkaartnonlt i t boekje iranoo per poet toegeaonden door BLOKFOBL S Boekh ZaWbommel Voor de verkiezing van ZES LEDEN van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gonda op WOENSDAG den ZS NOVEMBER 1902 ter vervanging van de Heeren A van REEDT DORTLAND H BRAAT A GOEDEWAAGEN A W ROES en D G van VREÜMINÖEN die op 31 December 1902 moeten altreden en waarvan de laatste heelt kenbaar gemaakt niet meer in ai iimerking te willen komen alsmede van den Heer J M NOOTHOVEN van GOOR die voor het lidmaatschap bedankt heeft worden driugentt aanbeirolen de Heeren A VAN REEDT DORTLAND H BRAAT 5 A GOEDEWAAGEN A W ROES H KNUTTEL in de Twlore D 6 VAN Ï8EHINGEN L P HOOGENDIJK Jr in de m l NjlflTHOVEfl M iÖOR r fÏK HfK en Het Stembnrean houdt zitting op bet Baadhnis 4e ami fdajr caM f f 4 Nitr imij van de llaagsche Pro Boer Vereenlgiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffer van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN i t ï per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zn A BRINKMAN Zn en aan bet Kantoor der Stoomboot De IJsel Geen Kinkhoest Geen Inlluenza h oninklure eTXbf Om ISiiikhoesl Influenza Borst en lïeeiaandoening innen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior LmivenBorst honig Extract Üt E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van Auptriei H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HoBeveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLffF Jb Co Westhaven 190 Ooui o i iTB2VST£ fJV Kleiweg E 100 Gmda E H VAN MILD Veerstal l 12ti te Gmula A BOÜMAN Moordrecht PINCSE Nieuaerkerkad IJeel A N tan ZESSEN ScAoonAoMn J Tn TOUKEN Boetiop B ï WIJK Oitdmairr A 80HEEK Haaelrecht P W y EOK Oudewater K ïandbe HKI IDBN te Beeutoiik P v d SPAK MoercapeUe ü v o STAtt Waddiniisveen Wed V HOLST Waddinqtmen M KOLKMAN Waddingnieen P A uu GKOOT Oudewaler A DB JONUH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKER te BenxAop ii ir ii wwi Uuvr Utineeali alitvniAen Knnbcvotcn Mtt Ecr Dlploma en Ooud Bcltrooikcle PRAEPARATEN VAN kwalen van Krlllachan leelllld ni VerlLriieb r in flacna 1 90 en L M voedlaam Tiraterltena aaneenaaiii van naak voor dacellllue i b Ik L FJlrol f npan o r 1 1 KCI V lCaU y tX voor kinderen iwakken en k ISSTv kinderen wakken kUerachti i n AL neajcraehtH drank b toomi n de Vl Jjrl f TfXIS Jto O Sa r nipliSg i en kleine Endtren Fri r buU H Kg l TO H Kgr 0 8 A H Kgr Q oa bwien 1 M Kfr O 0O Chemlach MalL Cllllrpr Speciaal voor Kindervoeding In luime ivieiKsuiKer kbt o bo x kp 0 25 Asthma Cigaretten l S OS S SfTaSLSÏfli Jootjei 1 7 b K en l iO ZUL Tamarinde Bonbons EJ Ïi S Iïïr H r rïSÏSi kindere i ii en Je T anurinJe Bonbo na n KRAEPELTO 4 HOLM jTStO laar de ram roor hel kind bef eitl llt en de maak aancenaam ii Pnja per doo j 0 0 en ƒ O M 1 Kealpjiii b la M niabilewl In m EIST ÉMlIlJ bl Hoeat VarkoodheM nd middel b V r Prija ƒ 0 80 V ae J i a S almiak Pastilles g r5y i aS£ yy g een aHln plo aenJ en T r chlen d middel b ultnBnandli nUdiite Hl □ fteichjei verkrijgbaar KRAEPELIEN ii HOLM Hofleveranciers ZEIST Eclite SINGEE Naaimacliiiies voor eiken tak van nijverheid alsook voor alle huiahoudeltjk naaiaerk Onderricht gratis ook in het moderne borSnren en stoppen SIÏÏGEE MAATSCHAPPIJ GOIÜA LaoRe Tlcndeweg 27 II a aa aA J ll niMinttMul iB WETTIG GEDEPONEBBD OCÉOLA Heerlijkste Likeur Onovertroffen voor Git c Eenig Fabrikant S STKKNS HA HoKcrdani Prgzen i i M S per V fl t Alleenverkoop Jr J VAN UIJE GOUWE 35 Zanderinstituut Fluweelen Singel R 724 GOCDA Geneesb Dr J H BAKKËBNIËMËIJEB Directr D vak DDfTREN Behand van ruggegr verkrommingen ingevallen bomt e en o beenen en niiKUehaamfntavorni algem xu akte eonatizmtie apleren genr ziekten rheumatiHehe aandoeningen verMuikingen enz enz ThitRy s Wondnbalttffl in do goheele wereld bekeml en reroemd Onovertrotfon middel tegen alle liorst Longr Lever Maagziekten enz Inwendig zoowel ata ook uitwendig in bijna iille ziektegevallen met good itevolg aan te wenden fry per iacUH 1 1 per post f 1 15 TUatry s Wondinalf bezit oen alinog onKekeuile geneeskraoh en heilzame irerking Maakt meestal elke pijalyke AU gevaarvolle operatie geheel overbodig Mat deze zalf werd oea U JtUir Oud voor ougeueesltjll Eehouden beenfi ezwel en onlaoita eeu bijDa £ 8 jaar kankeriydeu feneïen Brengt genesing en verzachting der pijnen by wonden ontatekingen oni van allerlei aard Frlja per pot f 150 per post f 1 60 Centraal DepÖt voor Nederland A potUek r IIENill M4NI EKS Rokin 8 Amaterdam Wt r KMudepdt ia bwt liB men direct um die JchaUeukpotlieki dea A THlKRKY iu Pregnda bel ItohiUah Uuterreioli Oeliere proapectui te antbtefteu by het Centrul Uepftt Sandor Rokin 8 Amaterdun Wie Stiker z n tru a Eehtf Eikel Cacao te ontrangen tesomeugestold en na rol prcBfueiiüafen in den handel gekomen ondei deft naam daa uitvinders Dr MiohfteUa vervaardigd p da besta madiinea ia hei werrid MBinda étabblisaemant ran Oebrj StoUvarck te Xenlen ttaebi J r TQieljaelt Bikel eacao in vierkanten bnssen Deze Eikel Oacao met nelk gekookt eene aangename gezonde dnnk voor d gelijkech gebruik een ü t thealiptk van t poeder voor een kop Chooidata Ala geneeakracbtige drank bij geval van durrhee akraita met water I gebruiken Verkrijgbaar bij de voomauait H 1 Apothekers enp t Kg Vt Ta pnrifcuajc t 1 80 a 0 90 e a86 a nerulT rt genwoardigar voor Badnriand Jiilkis MattsnklMtt Amsterdam Kalveistraat 103 EEMBEFOTTMTm Jleu wordt verzocht op t HEBK te letten mi HIT Maouujh tik I HAVENSWAAYZOME aORINCHJËM Deee THË££N worden a gel rerd in veraegelde palges ran oy lUM n etn half en en Ntd on met Termelding van Nommer ec I Pry8 voorzien van neveastaantl Merkf volgens de Wei gedepo neerd Zich tot de aitvoering van geeerde orders aanbevelende J G BIJL roorfaeen J BEEEBAABT Lz Druk van A BBINKUAN Zn Gondlt Bulleuliindscli OverzlcbU Minister Gerald Baifour diende bg het Engelsclie Lagerliuis de motie betreifonde de suikereonvontie in en verdedigde daarbij liet toetreden vau de regeoriiig tot do conventie Hij zeide te vertrouwen dal in de komende tien jaren de saikerpiijs lager zou zijn dan in de laatste tien jaar Het premiestelsel zou to eeniger tijd Qpgege en worden of anders zouden Duitschland en Oostenrijk de suprematie krijgen over hun mededingen met dit gevolg dat de suikerprijs veel hooger zon rijzen dan eenvoudig door het afscbal len der premies waarschijnlijk was Met betrekking tot de positie van Rusland wees de minister er op dat het grootste deel van de duor Eusland uitgevoerde sniker gaat naar Aziatische landen Als Rusland de overige suiker naar Europa wilde uitvoeren dan was het veeleer te verwachten dat het zich zou aansluiten bij de conventie zoodat het suiker ken uitvoeren naar Engeland waar de prijzen hooger zijn Do ecenomische bezwaren legen de toetreding tot de conventie zijn te allen tpe overdreven en hebben nu bgna alle kracht verloren meende de heer Ballour Sir William Harcouit diende de contramotie in waarin gezegd wordt dat bet Huis weigert de conventie goed to keuren on in het bjïondBf twnvasr UeeJUwguu du iri bepalingen welke in gevaar brongen de bohandelir g op den voet van meestbegnnstiging De invoering van equivaleerende rechten zal in vele gevallen noodlottig zgn voor de handetóverdragen En de opzegging van deze verdragen is een te hooge prijs Minister Chamberlain den spreker in de rede vallend üat hebben we al gedaan in twee gevallen ten minste De heer Harcourt Des te erger Minister Chamberlain Het heelt geen schade gedaan Sir William Harcourt besloot met de ver klaring dat de conventie vol gevaren is en geen voordeelen oplevert Bij de verdere behandeling van de motie verklaarden eenige conservatieven zich tegen de conventie Minister Chamberlain zeide met betrekking tot de uitgesproken vrees wat zou kunnen gebeuren als op Russische suiker strafbepalingen werden toegepast Wij moeten ons fiscaal stelsel doorvoeren op onze eigen wjze Toejuichingen Dat zal onze staatkunde ziJn en we Jjullen ons in het minst niet storen aan wat vreemde landen daarvan denken WS zullen ons niet laten infiuneceeren door bedreigingen uitge FEViLLÜiOM ONBES imwm lo I Het bewustüijn dat ik niets gedaan had waarmede ik zulk eene vernedering verdiend had gaf mij eene kracht een moed waarvan gy u geen denkbeeld kunt vormen ik ging uit en begaf mij bijna zonder het te merken naar het station Waarom weet ik net maar ik had mij vast in t hootd gezet dat mijn oom oi een zijner vrienden uit Palermo zou aankomen De trein kwam de reizigers stapten uit en ik zag ze een voor een aan Ik kan u zeggen het was vreemd maar al3 iemand mij geschreven had Ik zal dien dag op dat uur aankomen kom mij afhalen Eou ik niet met meer hoop hebben kunnen staan wachten ik zag niemand keerde terug en begon op en neder te loopen van de piazza del Duomo naar de piazza della Signona door de via Tornabuoni de it Porta Rossa en de via Cerretóni en keek iedereen aan die voorbijging also ik iemand zocht Het werd twaalf uur het ontbijtuur ging voorbij zonder dat ik het merkte Alleen werd mijne verbeelding steeds levendiger en ongemerkt verhaastte ik steeds mijn stap alsot ik op een bepaalden tijd ergens wezen moest Ik gmg naar de post en vroeg oi er brieven waren geen een bracht door de oppositie in verband met wat tegenover ons zal worden gedaan door vreemde mogendheden welke meer of minder rechtstreeks worden getroffen als wij doen wat wü het best achten voor de Briische belangen De heer Chamberlain zette verder uiteen dat de conventie in overeenstemming is met de beginselen van den vrijhandel en te rechter tijd is gekomen Frankrijk was juist verslagen in den concurrentiestrijd en Duitschland met Oostenrijk verkregen leitelük een mono polie Als de premies bleven bestaan zouden de prezen stijgen tengevolge van dit munopolie Tie Minister eindigde met een beroep op het Huis om in het belang van het land de conventie goed te keuren De motie Harconrt werd met 216 togen 213 stemmen verworpen De motie der Regeering werd vervolgens aangenomen De Daitsche finauciSn verkeeren in niet zeer bloeienden toestand Naar aanleiding van het voorstel van het centrum om een deel van de opbrengsten der invoerrechten te verkrijgen door de nieuwe tarieven te besteden ten beste van weduwen en weezen heeft de Staatssecretaris van flnanciSn Von Thielmanu een duister beeld ontworpen van den toestand der Duitsche schatkist HiJ vertelde dat het tekort op de ifl te dj wgiuoiiin nyiiJU l uiliiuini raamd en kondigde verhoogingen van de belastingen op bier en tabak als noodzakelijk aan In de Européen staat een artikel van Anatole Leroy Beanlleu over Finland en Transvaal waartusschen hü een vergelijking trekt Naar dezelfde beginselen met dezelfde ergerlijke sofismen van een gewetenloos imperialisme door hetzelfde brutale geweld van eenzelfde overmacht zgn de Finnen en de Boeren om hun vrijheid gebracht In beider lot zien wij het volkenrecht het recht op het bestaan van kleine staten verkracht En het liberale Engeland is daarbjj even weinig te goeder trouw met even groote minachting voor het gegeven woord te werk gegaan als het antokratische Rusland En gelijk het heele Russische volk Engeland om zijn onderdrukking van de Boeren veroordeelt doet bet Engelsche volk dat Rusland om den wille van Finland Is dat huichelarij Neen het is misschien erger het is de argeloosheid van de nationale zelfzucht het is de miskenning van andermans recht het onvermogen om dat te begrijpen of de onwil om het te erkennen zoodra het met De post verlatende kwam ik op een denkbeeld ik ging Ie bibliotheek binnen vroeg een boek en begon te lezen Ik raakte zóó verdiept in mijn boek dat ik mijn toestand vergat en de tijd omvloog Eensklaps hoorde ik een geUiid die mij bijna de verschrikken de bezoekers legden hunne boeken neder en begaven zich naar de deur het was etenstijd ik greep mijn hoed en liep weg In de straten begon de gewone namïddagdrukte te komen de ambtenaren verlieten hunne Ministeries en van alle kanten kwamen rijtuigen aanrollen Ik zag de lieden de restauraties binnengaan en dat was het pijnlijkste oogenblik voor mij ik werd zoo diep bedroefd dat ik wel had willen schreien want het was de eerste maal in mijn leven dat ik niet kon gaan eten I Ik dacht aan mijne moeder aan Palermo aan den tijd toen ik een knaap was en het kwam mij voor dat ik niet meer dezelfde persoon was van vroeger die van school te huis komende altijd de talel gedekt vond Ër overviel mn eene gejaagdheid eene soort van koorts die mij dwong het bijna op een loopen te zetten zoodat ik ademloos in den tuin van de piazz £ d Azeglio aankwam Wat was dat dien avond I riep zijnaandachtige toehoorder aangedaan waaromhebt gij mij toen niets gezegd Die tuin was vol kinderen en ik behoef uniet te zeggen welke gevoelens welke gedachtenhunne vroolijkheid bij mij opwekten Ik haaldehet portret myner moeder uit den zak en bekeekhet eene pooa daarop waarom weet ik niet verborg ik het met het foedraal in mijn hoed en de eigen eerzucht of belangen in botsing koipt En treurig dat er daarbij geen ondemcbeid is tusschen vrije landen en despotische staten tusschen Amerika op de Filippijnen en Duitschland in Sleeswijk of Posen De moraal het recht heeit noz geen macht uit zichzelf en elke staat die zjjn recht geëerbiedigd wil zien moet zich wapenen Er komen nit Portugal vreemde berichten die een pessimist aanleiding zouden geven om minstens aan een revolutie te denken De waarheid komt men uit dat land moeilijk te weten omdat de censuur daar nog altyd in volle gestrengheid beerscht Maar toch dringen er na en dan berichten door en deze zijn ditmaal van tamelijk onrostbarenden aard Ditmaal betreft het nieuwe administrieve schandalen ter zake van de haveuTerken van Lissabon die volgens de consessievoorwaarden in den aanvang van het volgende jaar gereed moeiten zgn en die nog maar halverwege voltooid zijn De maatschappij cnnsusitonaris moet in veler harer verplichtingen tekort zjjn geschoten maar zou van overheidswege in t oog loopend gespaard es begunstigd worden Tegelijk verneemt men dat nieuwe knoeiergeu zijn ontdekt waarbij personen van hoog aanzien zonden zijn betr vinden maatregeleii te nemèh logeh èèn mogeiyk soldatenoproer El Imparcial van Lissabon zegt dat van overheidswege een streng toezicht wordt nitgeoefend in de kazernes en in de marine cinbs De regeering ziet overal complotten tegen haar gezag Het is haar gebleken dat er onder de officieren een groote gisting heerscht naar aanleiding van de dagelgks aan den dag komende schandalen van de administratie EI Ecouomista bevat een interview met den nieuwen Spaanschen minister van financiën Deze verklaarde dat hij nog wel een paar maanden werk heeft voordat hij de begroeting voor 1901 kan indienen Hjj wil die begrooting sluitend en daardoor aan te korten een einde maken Het schgnt hem vrijwel onmogelijk nog meer bezninigingen in te voeren en daarom wil h j de inkomsten vermeerderen De minister wil niet aan de tarieven komen en evenmin wil hjj de buitenlandiche schuld belasten Ernstig bestudeert bij de quaestie om te traabten tot een oplossing te komen Of hg het ooit zoover brengen zal is de vraag Want in het parlement zoekt men naar de gelegenheid om het ministerie om te zette dien weer op ik voelde mij vermoeid en slap beproefde te rusten en viel in slaap Terwijl ik sliep viel mijn hoed at denkelijk g eed het portret er uit toen er kinderen voorbijliepen in één woord bij mijn ontwaken was het verdwenen Ik verzocht en smeekte de vrouwen die daar in de buurt zaten dat zij hunne kinderen er naar zouden vragen of mij helpen zoek n te vergeefs de menschen gingen twen en ik bleef alleen achter Het verlies van dat portret juist op dat oogenblik in den toestand waarin ik ver keerde was een onuitsprekelijk verdriet voor mij het scheen mij een slecht voorteeken de moed ontzonk mij en ik merkte voor het eerst dat ik werkelijk geheel alleen op de wereld stond en doodongelukkig was I Toen k mt gij Nuar waarom zeidet f ijM i = haalde de ander met vuur C l v jjl Ik was er toe in de Sii i a j iq u demoed ontbrak mij alleen hf Mm timvdai ikmoest beginnen met te zeggen ii onj er maakte dat de woorden mij op de Itj n bestierven Toch deden uwe woorden mij eenigszinsgoed Ik keerde naar de sud terug al de lantarens waren reeds opgestoken de winkels verlicht en de straten vol menschen Vele verlieten vroolijk met hooge kleuren en luidsprekende derestauraties Ik liep voort voort als in een droom zonder te weten waar ot waarheen en ontmoetteeen paar van de jong Heden roet wie ik gewoonwas te eten die mij lachende groetten en toewenkten als vilden zij zeggen r Hoe komt hetdat gij u niet meer laat en Üe een vroegmij of ik medeging naar de komedie Ik wan kegelen Volgons berichten nit Madrid pogen de heeren Silvela en Canalejas de verschillende groepen der oppositie die bij de behandeling der motie van Romero Robludo verdeeld waren tot elkftar te brengen om een aanval te wagen op de Regeering Deze is op haar hoede en heeft besloten zoodra de legersterkte door de Cortes is vastgesteld het Parlement naar huis te zenden Dan zal de Regeering zonder Volksvertegenwoordiging regeeren totdat het noodig wordt de begrooting voor 1904 te behaniteles dm tot April of Mei 1903 Verspreide Berichten FBA5KBUK De werkstaking in de mijnen van Pa d6Calais en het Noorderdepartemont te zamen 85 000 arbeiders betreffend heeft den stakers 10 millioen gekost aan loon den mijnleveranciers 5 millioen den mijnmaatschappyen 10 millioen verlies door aankoop in t buitenland 9 millioen verlies van de scheepvaart 3 millioen verlies der spoorwegen 3 millioea en verlies van den suat 3 millioen totaal 43 millioen het Alcazar te Tours is het tot in cidenten gekomen doordien een liedje van een conpletzangcr op het militaire leven door de aanwezige officieren begroot werd met gefluit waarop de lui van de galerij antwoordden met een regen van werpbare voorwarren op de fluiters die in de stalles zaten De zanger werd nadat de aaal out ruimd was als een kunstenaar van geweld gevierd en eenige officieren zonden iu een moeielijk parket gekomen ziJn Indien niet spoedig gendarmes en een patronille ter plaatse geweest waren De melkverkoopsters te Antnn willen geen melk meer leveren aan leden der rechtbank die de juffers veroordeeld hebben wegens vervalsching en bjj wt ze van prote t hebben ze bovendien de melkprijzen geducht verhoogd Tusschen U en 80 dezer is er 21 millioen fr meer nit de spaarbanken teraggevraagd dan in bewaring gegeven en sinds 1 Januari beloopt dat cijfer 103 millioen DUJTSOHLIHD De Keizer die Vrijdagavond om kwart over tien van Brnnsbflttel naar Potsdam vertrok was Zaterdagmorgen weer thuis delde totdat het heel laat vai en bealoot naar huis te gaan met het voornemcD om mij te vermannen en alles aan mijne ho ita en hare doch ter te zeggen Het moet zei ik tot myselren Wat zullen zij zeggen i Ik weet het niet zij mogen zegi en wat zij willen ik wil niet sterven Maar naarmateyk naderbij kwam voelde ik dat mij de moed tarvpreken begaf Ik kwam binnen groette opendr len mond om het eerste woord te zeggen zei iets anders nam afscheid en ging naar bed Ik had moeite om in te slapen maar sliep eindelijk heel vast en droomde allerlei afgrijselijke dingen Ik ontwaakte terwijl hrt nog duister was en had ïn het eerste oosenblik geen beael van mijn toestand maar toen die mij eensklaps te binnenschoot sprong ik verschrikt overeind en ging in mijn bed opzitten Ik maakte allerlei plannen ik wilde mtj tot den burgemeester wenden en hem mijne geschiedenis verhalen neen lifrer tot den prefect maar het zou nog boter zijn rechtstreeks naar mijn ouden patroon te gaan en hem ronduit op een toon die uit een oprecht hart voorkomt te zeggen Ik ben onschuldig Alles kwam mij natuurlijk gemakkelijk voor ik werd vreeselijk onrustig kleedde mij haastig en liep de deur uit IVarJt vervffi d