Goudsche Courant, maandag 1 december 1902

X Tm d chttieii leden van ie eommU 1 iie sit den Senaat die het etiivoorstel 1 ungaande d Intrekliing van de wet Kal 1 lonx moet behandelen x n er acht Iwaliet I tegen de opheitng der et drie er voor 1 twee tegen Inmenging der geeetelgkh id in 1 het onderwtJH doch vMr de onderw vrf 1 heid en de overige v66r do vr beid Z nder I eenige beperlting zuodat de meerd rbeid I tegen de intrekking gekant ia 1 De miuister van marine beelt nn in 1 de vlootcommlsaie verklaard dat b t be 1 drag benoodigd Toor tensitToerlcgging van I het marinaprograra hooger is dan de op de begrooting van 19 3 uilgetrokken om tan tien millioen ïoodat er ïoo mogelijk p an 1 dere potten bexninigd aal moeten worden 1 door de collega van l elletan 1 DUITICHLIIID I Het heet nn dat de keiiser naar Home 1 ter inwijding anhet Qoetbe Btandboeld vor 1 geield zal worden door den kanselier Von 1 Bttlow Re keiler heeft eergisteren b9 de aficbeidsandientie van den Amerikaanschen g iant White dezen per oanl k de groot gooden medaille voor Kanst m Wetenschap overhandigd alsmede een groote porseleinen vaal all herinneringsoadeaa Namen haar minderjarige dochter Bertha heeft mevrouw de weduwe Krnpp eergiiter tor beschikking geitsld voor de stadEnen een bedrag van één millioen mark voor instellingen van algemeen nut terwijltevens een bedrag van drie millioen werdgeschonken aan de arbeidersklassen ter lagedachtenii aan den overledene Friedrich Knipp Bü beschikking van den Edel Achtbaren Heer Bechter Commissarlg in bet faillissement van de Ooudneht IjMirm n ilelaalgieterij VAS DUB UAUST Co en van bare individaeele leden lU VAJi DKH HAU81 J C litt BOCK on 1 JPIMAO fidtfJili is bepaald 1 1 dat do indiening der schuldvorde ingen 1 aan den Curator moet piaata hebben I v66r 15 DECEMBER 1902 dat de veriflcatie vergadering zal worden gehoudM op UINSUAG den 13 JANUARI 1903 de v m te WVi uur 1 in het Palela van Justitie te Rotterdam 1 I e Cnratjr Ifr V U SCUIU TM DEB LOEFF QouDa 29 November 1902 MTSOIMI By vonnis dor Arrondissements Rechtbank te sHage dd 9 September 1 K 2 is het huwelijk van Vrouwe ANNA WILHELMINA HAAXUAN en den WEZ Heer Ur HKNRICi S JOHANNES FUANC18CU8 ANTONIÜS WANSINK belden wonende te Hage ontbonden verkianrA door oAIêeheUllng met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden t Welk certiaceert Mr P J HNISL Procureur I Gravenhage 22 8 pt 1902 Sangui uinose kInfmUtiel I Hebt gg bleeke gelaatskleur bleek I lippen bleek tandv i esch Hebt g j dik 1 dikwyis lioufdpün vooral by het opst a 1 eu lii t trnar b d gaan Zyt g gedurii I raoode jt6ó dat n alles te veel is On breekt u de ectlnst P Hebt gti spoed I last van hartkloppingen beklemde I ademhaling zonder dat daar eene plaa 1 l sciyko oorzaak voor aan te geven i 1 Voelt gy n dikwyie misselnk en dnize I lig tnizen in het hoofd suizen in de 1 oorenP Hebt gfj pyn in den rag f I lendepyn Voelt gg n angstig zonder I I dat gg weet waarvoor t Hebt gy lalt 1 I dat gij niet kunt inslapen I Dat ztjn alles verschgnselen die ofi I bloedarmoede of zenowzwakte wyzen I I daar moet gy wat aan doen niet wach I ten tot het erger wordt niet wachten tot i I bet te laat is Probeer het eens met d I KANOUINOSK dit is een middel dal I waarlijk helpt bg bloedarmoede en zennw I zwakte üy znlt er n wel bg bevinden I TwecmnaJ per dag smorgens en savonds I een eetlepel is voldoende I Pros p fl 11 50 6 f 8 12 fl f 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven 198 en J ZIELSTRA Turfmarkt KrulsvcrboiMl te iouda oïENsmvEmDEmdl OP I ZONDAG 30 NOVEMBER s avonds ten aeht ure 1 In de Zaal CONCORDIA ru de j R K Leeivereeniging I Sjiroker 1 de WelEerw Beer f B VAN DEI lOtSl i Kapelaan te Deventer 1 Onderwerp WAT WIJ WILLEN HET BEaTPQl I C emeulileerde Kamers I TH aUVH aangeboden op de MARKT 1I Met of zonder PENSION Biliyke prQz i 1I Goede Keuken I Adres franco Brieven Letter I Buiv a 1I van dit Blad I Te huur of te koop een Stooinwassclicrij te Bodegraven a d Ryn Brieven letter P 1 Boekhandel PFAUTH aldaar Zander Instituut Fluweelen Singel K 724 GOU AA Geneesb Dr i J H BAKKER NI HËIJFJ Dlrectr ü vtn DIHIREN Behand lifirxiggegr verkrommlnge I itr em n burxt se en o 6 en M en I andere icAanmm i orm ff m H aM I voneUvatie npler on genr lefcto I rheumatUehe a n toen n0 n i rI nutkinge enz epi GERAUDEL PONCELET WIJBERT KEATING EMSER telj WOLFF Co WESTHAVEN 198 GOtVVË C 249 Gebr k41 Pastilles CJOIVVE C 8 r Etalage voor t St Nicolaasfeest HOFLI VEBANCIKI S B WERELD PANORAMA GROE NEND A AL 5 Van 29 NOV tol 6 DEC zeer interessante reis door Savoye met bestijging van den MontBIanc m I Levert dagelijks ver fh aan huis FUnste kwaliteit TAFKLBOTEK 1 40 p KU Goudschc Melkinrichtiiig i FUnste kwaliteit TAFHLBOTEK t 1 40 p KtJ I Prima üElKKXBOTËii I 30 VULLE HELK 8 rent per Liter TAPTE 4 UOOMKARXEMELK 3 Bestellingiii kunnen aan de Wijkknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis hezorgd St 1 IC0LA 4S Ondergeteekende bericht de ONTVANGST der O I uxeen Huishoudelyk gebied Kristal Porselein enz ALLEtiNVERKOOP van ECHT KAYSERTIN ARTIKELEIT ECHT CHRISTÜFLE ARTIKELEN en voorwerpen uit de Plateeltabiiek E8TIÉ Co die tegen fabrieksprijzen geleverd worden voorheen Wed B0EL8U MS Th SCHMIDT Beleefde Uitnoodiging ter be ichtiging der St lieolaaS Ëtalage $ in daarvoor speciaal ingerichte Kamers welke voorzien zijn vaj mDERSPEELGOED in elk genre AANBEVELEND Korte Tiendeweg HARMON r Marku Door le groote afname van mijn BIERBN ben ik in staat uitstekend BIER tegen concurreerende pvyzen te leveren Steeds gelegenheid tot D neeren la carte AANBEVELENP J WOIDENBEIIG Openbare Verkoopiiig j TK GOUDA op MAANDAG 1 DECEMBER 1902 des morgem te tlf aren in het Kotaebnis HARMONIE uu de Markt ten overstain TU den Notaris 6 C KttTDUM DR006LEE EB Tan de navolgende onroerende goederen allen liggende te GOUDA en wel Noa 1 en 2 Twee naast elkander op aangenamen stand gelegen H1 IZËN met BOVENHI IZEN en EKVEN nan den Bkekerssingel wqk R Nos 267 267a 2674 en 268 Zoowel de beneden als de bovenhni n ijin Terhnnrd Yoor f 2 samen 1 8 per week Nos 3 tot 5 Drie naast elkander staande goed onderbonden HDIZËN waarvan een WINKELHUIS SCHUUR en ERVEN in de Boomgaardstraat zgnde de eerste Hnizen in die straat van al de Karnemelkaloot wijk BR Nos 1 2 en 3 De perceelen Nos 1 en 2 zgn bij de week verhuurd elk voor 1 40 I bet Winkelbnis en de Schnnr sgn terstondte aanvaarden No 6 Een HUIS en ERK in de Lange Dwarsstraat wgk H No 152 verhuurd bjj de week voor I 1 60 Nos 7 tot 12 Zes niast elkander staande goed gebouwde en goed onderbonden HUIZEN en ERVEN in de Prins Hendrikstrast wgk P Nos 290 tot 295 Verhuurd bg de week No 293 voor 1 1 80 de overigen elk voor 1 70 No 13 Twee PAKHUIZEN HOOIBERG KOESTAL SCHUUR ERVEN en GROND aan de Kamemelksloot breede zgde wgk B Nos 590 en 691 8i men groot 8 Aren 80 Centiaren Terstond te aanvaarden Nos U tot 17 Een ruim GEBOUW I WOONHUIS SCHUUR ERVEN en GROND wijk BR Nos 49 50 en 51 en 3 perceelen BOUWGROND In de Boomgaardstraat met een gevelbrécdte van ruim 35 Meters te samen groot 4 Aren 62 Centiaren Te aanvaarden bet gebojiwde den Ie Februari 1903 en de Bouwgrond bg de betaling der kooppenningen 8 Januari 1903 No 18 tot 33 Eene BOÜWMANSWONIN6 SCHUUR HOOIBERG ERVEN en GROND en 12 perceelen BOUWGROND in de Boomgaardstraat wijk RR No 52 met een gevelbreedte van ruim 56 Meters te urnen groot 11 Aren 10 Centiaren Te aanvaarden de getimmerten den Isten Mei 1903 en de perceelen Bouwgrond bg de betaling der kooppenningen 8 Januari 1903 En No 34 Een pesceel best met den WEG en het WATER daarvoor en daaraehter in de VoorwUlens te samen groot 3 HtoUren 4 Aren 83 Centiaren Terstond te aanvaarden De p tceelen zgn de laatste 3 werkdagen T66r den verkoopdag vaa 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren beiiehtigeB Nadere Inlicbtiiigai geett Toomoemde Notafis FOBTGUN DEOOGLEEVEBto Gouda PRACIITIGKZAK en TAFELFLACONS gevuld met beste mmm ée C l gme en ademr Üau de Cologne alt de labrieken t de hoeren V J C BOLDOOT Amsterdam en JOHANN MARIA FABINA Kenlen benevens een groote voorraad DOOZEN met TOILETZEEPEN al e8 biionder geschikt als lit leolaa8 € adeaii heb ik ia mime Ketze Wed C van Oije Kldweg N a Gotds Vwr SLJCOUAS Moffen Boa s en Colliers 4¥onddoekeii Chales GLACÉ TRICOT A8TKA0AN m QLACES GEVOERD GLACÉ tlandsehoenen öchefel nieuw assortiment Heeren Dassen Plastrons Strikjes Zelf binders in de nieuwste desi ins en moilellcn Parapluies Wandelstokken GAGHSNEZ SLOBKOUSEN ENZ ENZ Meszeer gescliiktvoorStlicolaasCadeaiLx llesllsl laagste prijxeii Prima kwalKeitcii Maj a7Jjii OE I OEIiOMST IIOOGI TKA4T 4 114 J 11 J kOlU K liaison VERHOEFF De St iMCOLAAS E I ALAGE is weer GEREED Hgk voorzien vnnie iiracMIgête NOU VB AV TÉ Hap iit f ehmi Ken bullengewunv prachliiie CulIrcUc jKVULDKUOUKKV DE BEKENÜK twnar gevuld zyn weer dagelgks versch voorbanden ovonals do fljiie llorsiplaai tSl Icolaas enz BeleefdJ noodigen wy U tot een bezoek alt Uw tlienstw Dienaar J A VERHOEFF Confiseur Hoogstraat Een nuttig en degelijk Cadeau voor SI iMcolaas M is zeker EEN PAAR FIJNE leereE Dames of Kinder Pantoffels in GROOTE VERSCHEIDENHEID in Se XSood e Z a e x0 V en Aanbevelend JDe O oeca lcoope i in l el J VAN ZONNEVELD TefMt Terkrijgtuar genrig en onschadelijk ZBIVERUÜSm yeraacht en neemt dadelgk de pgn w Geneest onfeilbaarime brandwonden Ook onIbilbaar op het v l tegen branderigheid klieraahligheid booldieer aangelicht licht en andere lichaam roven en WOnden 8lrttkbt id en fetekingen bg vcrzweringon wjnterhanden rn voeten by ecbnrft danwworiB Znivcrt van onrein ifiseet onder in en op bet vel en haar f 10 Yt per doos 6 Na ontyangs van po tw el i W et i l of 8 postzegels k a pt wordt IJ een joo 30 e monsterdoo Zniveringsvet van 100 gramtoegezonden 6 kleine doosjes 65 cent met gebraikaaaowiJziDg en atteiten AFSCSSMBOET liM de Rrmislmlsck Gertitnneaile Gcnnite TK GOl UA Uitgesproken den 2en November 1302 door Ds L n OLOEMAN Prijs i M De nitgave ten bate ran de Diaeoni Verkrijgbaar bi don Koster O BOOT Raam 48 VERMOUTH Aanbevelend m Slolomakcr Cle ff BOA S i CoMierseii Moffen ill diverse Vclsoorton Rinderstellen i Qrcotste keuze Laagste prijzen SCIIKiVK k V II VIS TK II IJ VU mot vergunning iLiiurpriJs t por week vcrgnnningsrechten ftO cents per week Inventaris raoetoverge nomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is iniler do hunrprys begrepen Te bevragen Langu Tiendeweg ü 29 Ontvangen alle soorten D UIlvS HEEREN on KINDER W iiiterpaiiloüels in bel MbraliaDltrè b e i m LaanoBnagazijii KLKIWE i E 30 tegenover de Kleiwegsteog Aanbevelend SMITS Alle reparatiün on anngomoton werk Cognac Cognao Vieux Cognao Fine Cognac Fine Champagne Aanbevelend j m p beüdek eii I f i 11 11 ma iii M i ai aii a P i H wr Tölephoonaet Gouda Abonnement 40 per janr voor perceelen binnen een kring van K M t gelegen J t Aanle en onderhoud grratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommnnoalbaroan Op 15 October 136 verkregen aanslnltingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan bet Bnreau ACHTER I E VLSCIIMARKT 4 m CH I KDA MM LU ilerli Vorkt übur liiji N li Al Iwvtj n ocliil I t i p ewböt kurk IimhIs or liHlÉPAMl tioa ra ilw uun ur Kiriat p noPPE NtóMTGAP