Goudsche Courant, woensdag 3 december 1902

No 8971 Woensdag 3 IJeceaiber 1903 41s e Jaargang Te haur or te koo i eeo Stooiiiwasscherij te Bodegraven a d Bgn Brieven letter P Boekhandel PFAUTH aldaar mimm mmm I ieuwS en Advertentieblad moor Gonda en Omstreken PrUstrekkIngll December 1 500 000 Mark bIb hoofdprijs in het gelukicigst geval biedt d 1 nieawBie groote Geldverloiing die door d 1 Uooge RegeerÏQg vod Hamburg goedgekeurd 1 en gewaarborgd ü I De Toordeeltga inriobting van het nieuw I plan bestaat daarin dat in den loop van I slechts weinige maanden in 7 verlotingen van I118 000 loten 67 010 pnjsen bedragende l I 11 202 000 Mark ter ToUedig beaUsiing zullen komen daar dader Vevinden zich boofdprljun van erenlu 1eel S00 000 Mark speciaal echter 1 18 pr a M 10 000 56 pr a M 8 00010 pr M n00jUB pr a M 000 4 pr M 1 50061 pr aM 1 000 ll SO pr tU 300 86U56 pr a M 169801 68 pr a M SSO 00 150 U I 11 100 78 1 erii in S H3 De Uitgave dezer Courant g eschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per jwst 1 70 Alzonderlijke JVommers VT IF CENTEN Tpicfo m t 89 A D V E il T E N T I E N worden geplaatst van 1 0 regels a 50 LVnten iedert regol meei 10 Centen Groote letters wttrdeu berekend naar plaatsruimte In eniling van Ad verten tJën t t 1 uur dc lidd ipriï 9 prijzen 1 Prijs l prijs aÜsÖ OOÖI 45 21 be aanstaande eerste prijstrekkiag dezer I groote door den taat gewaarborgde Geldv r I loting heeft so als zulks tan ambtswege e I psald plaats op den I en kost liervoor g l geheel origineel lot slechts Mark t of fl S et I l half 8 1 7 I Il kwart IV I I tegen inzendiag tsd het bedrag per postwi sel I of tegen remb urs I Alle beetelltniien worden onmiddellük me de I meeste zorgvuldigheid ten uitvoer gebrach en II ieder speler ontvangt van ons de van liet a II peo vftu den 8 sat voorziene Origineele L en II zelf in banden I I Bij iedere bestelUng wordt het vereis hte II offiüeej e plan ifaaruit de vi rdee ing der ij I zen op de verschillende klassen alsook de be II treff mie inleggelden te vernemen is gratis by II gevoegd en zen ta wij onzu oHonièle ou an II gevraagd na elke treltkinR de officieelft lijsten II De uitbetaling der prijzen fiesohiedt steeds II prompt onder waarborg van üen Staat en kan II door rechtatreeksche toez nding of ook am II verkiezing der belengbebbenden iu alle grootere 1I plaatsen van Nederland plants hebben I Ons debiet is stee s door hel geluk begun 1 I stigd rn onder vele andere aanzit nlijkQ prijzen t I hebbun wy mecrmHlen volnens otfioieelebcwij I B zen de eerite Hnof lprijzeD verkregen en nze 1 I begunaligers zelf uitbetaald o n Mark 3 0 00n I I IOOjiOO 80 0 O 6 000 0 000 enz I Het is Ie voorzien dat hij desa op den I I hfiohtiten grondslag gevestigde onderneming 1 I van all kanten op eeno uiterst belangrijke I doalneming bepeald kan worden gerekend men I Kslieve derhalve wegens de reeds ophanden lijnde trekkini alle orders ten s oedigstej reohtstreeks te zenden aan 1 I Sanfmann Simoa i Bankiers en GeMwisselasrs I in HAUBURG I P S Hiermede danken w j voor het ver Iro wen ona tot dusverre geschonken en U I bij hrt begin der nieuwe verloting teaMeelI neming iuviteerend zullen w i ook in het I vervolg zorg dragen door een stipte en I prompte bediening de tevredenheid van onze geeeme begunstigers te verwerven Door de groote atname van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER teg en concurreerende prijzen te leveren Stseis gelegenheid tot Dineeren i la carte J WOIDËKBËRG Geen Kinkhoest Geen Influenza KJONINKLUKE binnen den kortst mogeiyken t d te doen genezen neemt onmiddellSk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druwen Borst honigEXtraQt M E L I A 1 T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaaiidoeningf H N VAN SCHAiK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ctsf 4 et b j 1 prij a M SOO OOO 1 brij a M 200 000 1 prn a M 100 000 1 priia a M 76 000 prijieD a M 70 000 1 irija a M 6 000 1 prii a M 60 000 a M 66 000 a M 50 000 a M 40 000 a U 60 000 Firma WOtVP Jt Co We haven 198 iouda A LATESSTBIN Kleiweg E loO Gouda E a VAN MILD Veerstal B 120 te rüoudo A BOÜMAN MoordrecU PINKSE Nimmrkerkad IJtel A N tak ZESSEN Sclioiinhmen i Tn TOKKEN Both op B T WUK Oudeaa r A SCHEER fl m recA P W t EDE Oudemater K vahdü HEMDEN te Beeuwijk P v o SPiiIK MoercapdU O d STAR Waddinotrten Wed T HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddingtveen P A uk GltODT Oudewater A D JONUH OudmaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Ben chop mnw nnm Duor OeiieMh algoniMii utnUvoleii 1 Met E r Dlploin en Goud Bekroonce PRAEPARATEN VAN t f tllfta l arApVlA d i ieeitkraoljtlcecnvar terfccndaKINA WIINteg ntwakte V P WU la L rfiryVIIC blj kinderen üU volwtmnen gebrek aar eetlust slechts M fc spysverfertng xenuwnooropun ter versterking na ziektt ofkraambed koorts en hare gevolgea Ê QUXNA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen filoedgtbrek Bleakxuebt W kwalen van KritiKben leeftyd ent VcrVnigbaar m flacooi a 1 00 en 1 J L FSb al af flrfc o d ani vertterkend aarigenaamvaniraMk vooTd c liil KhB Ik 9 W V ooral yooT kinderen swakkcn en kUcrachtlge gettellen leer mn tt beT P vclcnl AU gatHukrachttge drank bij atoomlasen der spijsverteringsorganen en diairbée ook fcp voor luigolingen en kleine kinderen rnja per hm it Kkt 1 70 H Kgr 0 90 H Kgr 0 60 I rr Melksuiker n VTg tiw aiL I 1 r abo le 4 Ü iUen 5 ió I Tamarinde Bonbons B g jgm ï Asthma O rettenli fS ATIBF TOOT kinderen bewijien de Tamarinde üonboni vtn KiTaEPELIEN HOLM beüngrijVe dieniten S dMr de TOnn voor tiet Icind begeeri yiE eo de snmit aapgeoaatn ie Pn l per dooeje ƒ 0 80 en ƒ O BO 9 Snlmiak Pü fnieQ 1ce ieen erlend eli liet BESTE kuismiddel 3 3dinil lK l ctSXllie b Hoeit VerltoudheW m Keelpïn he U T m iltimoplouend en venaclitend middel bl lütnminullMU uUelniteod is 4 fleschjes verlirijebear Prij 0 30 per fleKbje flwparaUn raw KRAXFELtZM ft HOLK U Zelet A aOm rvérMiM pan HARMONIE Markt AANBEVELENDi KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4 a Het groote aantal zenuwkwalen WORDT MIET UIT GESTELD 1 TrekklnKZaterdag2UUec l002 vuiEenvrboofdpilnaf totdeToorarrMnd0keatMkenenvaaapopUilf lwrswbeTasrt faM tr t r l og atMds alle middelen dofli de medische wsteDSchaii unaeweni Eent Sut dan nlenwèa tUd kont i eer toe dat xy door het ebrolk mAkes vaa den osnvoodlnteii weg aaaulljk Ungi da bnld MBS phyatologUelie ontdekking godun beeft dia na honderd pro3taeml gen tbau over d coheele wenU Tei breldle en terwljt s fii weteniobtpoelUks kringoa ito hoonte haUBgitalUng wokl tevoaa oaeweldaad blijkt te ilJn voor do un sonnvkwaton UJdende menuhbeld Osm geneeswIlM U ultgovonden door don geweien OfBoier van Suandbeit Dr Boman Welseniaxii to vUshofob on baroat op deon dervlnding opgedua tn oom artge prakttjk IMMr wuwehlnc v n hot ii rd mammU pr r dac worden tlitiirtoo gciidiUtici sMffsa d r do hald nHMdollIJk amn kaft aea w tel nedoRidorhl Met iua enoeawilso worden workatljk loUtterond ronallaUa vsrkrHna n f don ultvl der gosohrovoa worUs BEROERTE binuon korten tlfd reoda da n dmk Tarerbe ên ia Uit boekje bevat niet Uean tot kot g rtoai onV Hek verstaanbare verklaringen omtrent bet wasen der nlonwer tharapio as de daanudo aelfa Iu wanhopige gevitilHa verkregen nitworking maar ook vindt mea daarin w t BSohapMltJke verbniidnllngen nitde moillsélie bladen die aan doiogeneeiwljse gawUdilln soomola ttohrin vaa tal van Ketninehriften van hooggeplMUto gonooaktUuUgM ondor wolkolt èftaièra sd dr frafma Ub it ii u RAunaMBit IQ auiHaroiier ned r praktlaearsed laatashter aaa kst hraak Zesde Verloting te HENGELO Geld n Bti maakte soaveet opgang dat vaa ean döor denVltvlndêr OVER ZENUVSTLIJDEN en door Notiris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bü WITTE te Hengelo Geld 60000 Uien 9000 Prijzen n getni aolirlften van hooggeplRfttstogonooaktmaigM onaor weiaer nwv kiSdielyklifllalttsPaHli rue RouaaneNl IQ Staüi f lier aed r praktlaearaed laasaahtar aas kst kraaktlnataan giiHcht tf Ohareatoa SaallltirathDr Oatia u Ststth arotaMaa sd dr arraari arte tsJBhlInHa Dr f faruUar genaeih ir flraDtaiir a hal Sospllaal la Agee Sabilarath Or tahaHoi kuteel aataafala i Emt Daraai met U aeaihaar StnateM rfar gaivaae theraraHtiaet lariehUai voor laiBwRidsra te Parlfv roa t Haaeri 334 Caniul van Aiohanbaoh med dr Is Oarfa Dr lusSaoS armd aris te Urkalti Okar alataM it Jactil m d dr la Weena Dr C Boagaval te La FarrlSfl Eara Hdvaa daoe assnCa tral d hy lèaf t la tanlé In FranknH en vele anderen Aan allrn wier E nwwi estel mrcr of ailndor Mancodaaa la af aaa nagroaaaaada KonniraehtlKlield lU l n waarvan de kentoekenen aijn aaroalioba booraplla nisraina asb baofdpijnj blaadandrang roete arlkkelbtarhald gijaagdliet ilapeleeshald Hehaaia ka oaraat aababsiall s tssitand verder aile aftken Ie door baroorto gotroOaa woi4e Mf U UB aaa Ao gevolgen daarvaa lOMila verlaamlnflaa onvanMaaa tot aprekan are taaivai aeaiti k allULBa att fMd dor aarieftaa aat vaartlarenda Bl m rlaaUali ka iwafita eriwakklag HkaafSi u iU U rjods owUr gonooskWtUcs behandeling geweeat sljn maar door do bakando nUWeloa als atkvndlngMaaiilMttdwaVwkiar wrijven electriaaeren atoomlool o soobadon kesa anoainc o laalcbg bui ar kwaal govondoa taabhen an ton ilotto ag die vreca seTMloa keroorta aalautoe ndaa bokbae waaMs Ie Frgs tSOO Galden 2e PrSs MO Golden 3e Friis OO Gnlden Ie Prjjs 400 Galden Zie verder aanplakbiljetten bjj wederverkoopers byiAaM tMnVM vonohUnsolsn sla itah aanhoudead aao ll vatlao vm eovlag ta M btffl koaHMa aikhu aankar wordao voer da oeiaa drokkaads f ooter Rat asrtiêw aolslai lo eavaabandaBanvoalea aaBaldomdffto ataMfUa vaaa I ook aan Jobh ailalsa Htdaada aan blealüniebt aa kraablalooakoM tok as gasondo salfi aaa Jomh t he heard wart en Ka toll koroMU dstsroa h vaa a UJHI ilVkariaHfl ee danker werdaa voerde oeiaiTdnikkaada pÜa mdai aa kriibeHai la aa hal alosaa vee bandaa an voalsa aan al dan drto al aU ook aan oaia ailalaa Dtdaade aan blesbmeit aa kraablalooahoM u p artanaa dia vaal aal het heofd wartta en geostalIJko raaetU wUlia VeoAoMaa wwdt drlngeni goradoa sleb bet hovaa vonaetde werkje aaa ts aobaAo betwalk ep laaïnag oalsltoa aa ffaai ï j ï L iïAiSk Siiïri ib natlerdua r C vu SAtTTB koi f r ilpotli Ur Xorte Heoleteef 1 StrMM I OaKir roiITOl Ondenaohi bU de Osudbrni F BT Oe de joncste hnünaloeh medlelnale tentoonstel Uail de r Wetniaua seba 8e Hm ieer de Bedl b Jortl wet KUeer sf 4aflla h kM 4 We Loten verkrijgbaar te Gonda bü SWARTSENBÜRG S Lotendebiet Kleiweg E 85 en LOUIS BISSCHOP Dnbbelebnnrt B 4 W LA GRAND Waddingsveen J LANGBROEK Alfen a d Rijn JOH DE BOER Lzs Hazerawonde Dorp J VAN DEN BERG Ammerstol W EIKELENBOOM Bodegraven Kerkstraat Vraagt h § Proefnummer va Tourist üicen BoekhoHdelaar ten der Nederlandsche uit0ave De hoofdtekst van dit haUmaandeIjjksche tSdschrUt bestaat nit de BeMchrljalng eeiier Belt om de Aarde die de Heer E T FlBNSTRA KUIPEE lu opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer i rijk geUlustreerd naar eigen photographiache opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 AnHeMkaarten die hem oo eigen of een ander door hem o i te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal kómen deze nit verschillende plaatsen in Arabiê Perzie Vooren Achter IndiS Birma Malacca enz Pr ptr jaargang f T 80 incl dt Annehh kaarten De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansfchtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Touriat Haarlem TUiny s Wondiibaldm in do gelioole wereld bekend on peroemd Onovertroffen middel tegen alle Dorst li o n Lever Maagziekte n enz Inwendig zoowel a s ooit uitwendig i bijna illü ziektegevalten met goed iievolg aan te wenden l rys per Haeou 1 per post I 1 15 Thteny s WoadsnaU bezit een alenog onbekende geneeekrach en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlüke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 jaar oud Voor uugenee8U k relioudeii beengeznel en onlnnae een bijna JS8 aar kaïikeriyden genezen Itrenst genezing ei vorzachtitig der pijnon hij wouden ontstokingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal l op6t voor Nederland Apothekr IIKAilti StitltKlllt Itokin 8 Amsterdam Wur eeendetiJit is beatelle men directaiin diesetiiitzeaapoUuke Ie A I tllMIKy in Pregrul lul llohitwli Oatemich Gelieve pro pectn te ontbieden hij het CentrieUOepfit Sander aokli 8 4nutenbn Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER W iiiterpanloffels in liisl NoonlbralKuilsch Schoen en Laancomjgazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk m SCHIEDAMMEH GENEYER Merkt NIGHTOAF Terbiigbaar bijl M PEETERS Jz N B Ata bevrija van eehtheld is p eaohet en kurk steedi Tooi CHIEDAM sien van den naam der Firma t p HOPPB Waar heen B 13 NaardeDHbyeBourl B 13 VEKLICHTINGS MAGAZIJN M AVOKhSTEK Daar is het goedkoopste adres van G iSGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN GASORNAMENTEN GASKACHELS iCONFOREN en GASFORNüIZEN Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas es Waterleiding TELEP 117 I Dmk vanA BEINKHAN Zn Gonda Nationale Militie ZITTING VAN DEN MILIÏIERAAD BURGEMKESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Zitting van den Militieraad bedoeld bij art 72 der Militiewet 1901 zal gehouden worden op het Raadhuis te Gouda op Donderdag den i8n December 1902 voor hen die bij de loting getrokken hebben No i tot en met 25 op njdng den ign December 1902 voor de nummers 26 tot en met 100 en op Zaterdag den zon December 1902 voor de nummers joi tot en m t 177 telkens aanvangende des voormiddags te Elf ure In deze zitting wordt uitspraak getlaan omtrent de Lotelingen die eenige reden van vrijstelling hebben ingediend en omtrent atie andere Lotelingen Voor den Mihtieraad moet verschijnen de Lo teling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken ot gemis van de gevorderde lengte terwijl hij bij niet verschijnen tot den dienst wordt aangeiveien De lüteling die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Raad te verschijnen wordt onderzocht op de plaats waar hij zich bevmdt De belangbebbenden worden er voorts op gewezen dat het opgeven van de redenen van vrijsLellmg bij de inschrijving of bij de loting en het doen opmaken van de noodige bewijsstukken niet voldoende is om van de vrijstelling verzekerd te ïijn maar dat hun belang medebrengt om boven dien de vrijstelling te vragen in de zitting van den Militieraad Zij die hunne bewijsstukken voor de vrijateliing nog niet hebben doen opmaken worden herinnerd dat die stukken uiterlijk tien dagen vóór dien dag waarop de zittmg vai den Militieraad wordt geopend bij den Burgemeester moeten zijn ingediend Gouda 2 December 1902 Burgemeester en Wetholiders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlaiidscli Overzicht In het Lagerhuis deelde Stanley mede dat de sterkte van de Engelsche troepenmacht die op dit oogenblik in Zuid Atrika is met inbegrip van troepen die nog op Overbrenging naar Indië wachten ongeveer 55 000 man is Botha heeft een ItJst van bydragen tot het Boerenhulpfonds openbaar gemaakt vergezeld gaande van een toelichting waarin hü zegt dat terwijl hü en zyn collega s met vertrouwen en dankbaarheid Chamberlain s verklaring op 6 November volgens welke de regeering zorgde voor de weduwen en weezen van de Boeren hadden ontvangen FEVILLEIOX i6 De klerk deed een stap ac hteruit en keek verlegen rond maar ziende d lt Rich rd antwoord verlangde maakte hij een eerbiedig gebaar als om ie kennen te geven dat hij het niet waagde zich daar over uit te laten Ik ken mijnheer Albert vervolgde deander en houd hem niet In staat tot eeneonedele daad ik sta voor hem in als voor mijnbroeder Honderden met mij zijn als gij het verlangt bereid dit te staven Albert is onschuldigen dat moet bewezen worden Ik heb er het middel toe gevonden Gij als gij wilt kunt het bewijsleveren Wat wilt gij daar mede zeggen mijnheer vroeg de klerk verschrikt en vatte d woordenvan Richard op als eene beschuldiging tegen hemuitgesproken Wacht even hervatte Richard ik stelu eene edele daad voor luister naar mijn raad gij gaat naar uw patroon zegt dat gij het bankbillet gevonden hebt Maar mijnheer I riep de klerk en gingnaar de deur Laat mij uitspreken vervolgde Richard die lont begon te ruiken gij kunt zeggen dat er toch nog verminkte en berooide Boerenoverblijven in wier belang de vergaderingte Vereeniging hem en zyn collega s opdroegeen beroep te doen Bovendien is ook gelegenheid tot het onderstonnejij van weluwenen weezen buiten de grenze van do regeeringszorg Jj De Engelsche Minister van Financien heeft te Ci oydon n een redevoering nog eens herhaald dat er uit dQ EugeUche schatkist geen cent ineer zal gegeven worden voor do Boeren loyaal of niet in ZüidAfriku Dit geschiedde zeker om den augst te temperen van do Engdsclie bolastingbetulers die vreesden dat alles ten hunnen koste zou worden hersteld wat in ZuidAfrika in strjjd met het internationaal reclit verwoest was De Hoilandsche Hervonnde Kerk in Transvaal wendde zich in het bo in van October tot de Regeering met verzoek om inlichting over eenige punten betreffende het onderwijs Het antwoord van de Transvaalsche Rügeering wordt nu in zyn geheel meegedeylJ De Begeering wil door plaatselijke amltinaren een welwillende bekandeling van 011dorwyzersaangelegenheden tot tyd en wylo het toenemend vertrouwen van de verschillende deelön der bevolking het raadzaam zal maken hot bestuur over de scholen haarzelf in handen te geven De onderwijzers zullen door deKegeering worden benoemd waarby echter alle mogelyke aandacht zal worden geschonken aan vroegere onderwyzers in dienst der voormalige Republiek Ünderwys in het Engelsch zal hun voor zoover het noodig is kosteloos worden verstrekt opdat zy voor herbenoeming in aanmerking kunnen komen Het stuk b vat verder een officieele verklaring ten aa ien van het onderwils in de Hoilandsche taal Voor het onderwys daarin zal gelegenheid worden gegeven aan alle kinderen wier ouders het verlangen Voor zoover mogelyk zal voor die lessen het Hollandsch als onderwystaal gebruikt worden maar er zullen ten hoogste drie uren in de week aan gewgd worden Verlangen ouders dat ook de lessen in Bübelsche geschiedenis en godsdienst in die taal worden gegeven dan zullen daartoe maatregelen worden genomen maar in het geheel mag het aantal uren aan die taal gewyd niet meer din vyf bedragen Ten slotte roept de Regeering den bystand ddr kerken in tot het ontwikkelen van t zedeiyk godsdienstig karakter der schoolkinderen en tot het verschaffen van kosthuizen voor kinderen van het platteland gij het lang daarna reeds half verbrand te midden van andere jnippera gevonden hebt Bedenk wai gij zegt riep de klerk eindelijk bleek van de en schrik Gij belastertmij 1 Dat duld ik mfet Wees zoo goed mijte verlaten Dit zeggende wees hg met be ven den arm naar de deur O I nu begin ik u te begrijpen I zei Richard en nam eene dreigande houding aan Docheensk aps hield hij op eefie onbekende haiid wastiisschen de deur en den muur verschenen en hadden arm van zijn tegenstander gegrepen dezekeerde zich om en stond tegenover den advocaat Uit den kreet den blik en het gebaar die hemop dat oogenblik ontsnapten sprak ten duidelijkstezijne scfiuldbekentenis Toen hij verhoord werd bekende hij dat hij het bankbillet bijna geheelverbrand tusschen andere snippers van dezelfdekleur bij den haard gevonden ha l op denzetfdendag waarop hij van uit zijne kamer de woordenwisseling tusschen den advocaat en Albert gehoord had Richard en de advocaat begrepenelkaar terstond en gingen samen uit om Albert op te zoeken XL Julia was dten da vroeg opgestaan na een kortstondigcn sUap die door benauwde droomen gestoord werd Den vorigen avond was Albert haar nog mistroostiger dan gewoonlijk voorgïko raen meer dan eens had zij tranen in zijne oogen bespeurd en nadat cij lang haar beat gedaan liad om hem moed in te spreken kreeg zij geen ander Da Graphic legt dat uit De Wet s publicatie van de nota s van het Congres te Vereeniging biykt dat die nota s merkwaardig zyn voor den ei nst en den staatsmansgeest die uit de redevoeringen spreekt Het Boerenvolk mag er trotsch op wezen dat dit verhaal van bun onderwerping de kroon zet op de geschiedenis van hun hopelooze maar schitterende worsteling te velde Do Daily News beschrgft De Wet als een van de dapperste menschen op aarde HÖ heeft ecu nieuwe figuur toegevoegd aaa de ry van be dliaftige figuren als Leoiiidas Andreas Hofer en Cromwell Sedert do geschiedenis vau Leonidas is er niets te vergeiyken met De Wet s inval in den Vrystaat mot 250 man zich bewegende te midden van 50 000 soldaten en dezen slag op slag toebrengende De Chronicle zegt dat het boek een edele aanvulling h van liet epos van Zuid Afrika Het toont ons don soldaat van aangeboren geniö liet onthult ons oen karakter dat geslaagd zou zgri jn etko loopbaan die onvermoeiden yvui suül besluiten en een vasten greep van toeatandon vorderen zou Zooals wy leeds gemeld hebben zyn Schalk HuPger Wessels Wolmarans en do VilUers Twéf weg naar Zuid Afrika de heer Wolmarans keert na orde op z jn zaken te hebben gesteld naar Europa terug Officieel is thans bekend gemaakt namens do Engelsche regcering dat voortaan permits om j Jiaar Transvaal of Oranje kolonie te gaaiJT JJeen zullen worden uitgegeven in de Zttjf i Jlljiikaansche havens Aanvrage daartoe raiéèt jflldaan worden aan het Transvaal anii rVïange Colony Permit Office in de haviSti waar de reiziger voornemens is te landen Het is raadzaam dat personen die naar Transvaal of Oranje Vrgstaat wenschen te gaan zich vóór hun vertrek zekerheid versffhaffen by het betreffend Permit Oflce of bun permits zullen gegeven worden aangezien personen die Transvaal of den Vrystaat binnenkomen zonder permit kunnen gelast worden te vertrekken indien zg daaraan niet gehoorzamen stellen zy zich bloot aan boete of gevangenisstraf De gevolgen der grève der havenarbeiders te Marseille doen zich gaandeweg pynlyker gevoelen De stakers weigeren iets hoe gering het zg van hun eischen te laten vallen en de reedera verklaren zich op hun i beurt onmachtig de kleinste concessie te 1 antwoord dan Ach Julia Zóó kan ik niet langer leven I Zij was ingeslapen met een beklemd hart en bij het ontwaken klonken haar die akelige woorden nog steeds in de ooren Zij kleedde zich haastig aan en ging aan de deur van Albert s kamer kloppen in de hoop van het gewone Binnen I op zijn afgematten moedeloozen toon te hooren maar zij kreeg geen antwoord klopte nog eens geen geluid zij opende de deur en trad binnen Hij was er niet Een oogenblik stond zy roerloos in gedachten te staren op de bijkans geheel uilgelirande kaars daarop naderde zij het venster en keek naar bui ten de lucht was grijs en betrokken er kwam een zeker voorgevoel van ongeluk bij haar op en zij keerde naar hare kamer terug zette zich neder het het hoofd op de hand rusten en begon te peinzen Éren daarna verscheen hare moeder en ging zonder een woord te spreken tegenover haar zit ten Er werd aan de deur getikt Julia ging opendoen en eene bejaarde buurvrouw stak het hoofd naar binnen zeggende Hebt ge het al gehoord Ik weet van niets antwoordde hetmeisje Er heeft zich een man boven van den Domtoren nedergestort Wanneer vroeg Julia terstond T Gisteravond f Neen van morgen begon eene andere VjOTw die met een takkeboB onder den arm op Ha portaal verscheen van morgen tusschen zes en zeven hebben ift mij gezegd verleenen vanwege de geweldige concurrentie die hnitenlandsche havenplaatsen de stad hunner inwoning aandoen iCvenuls te vorigen male profitcoren Genua en andere Italiaansche kuststeden van de onmogelykheid waarin de schepen der groote stoomvaartlgnen komen om te Marseille te laden en te lossen en meer nog dan te vorigen jare zal het scheopsvertior zich naar elders verplaatsen en de Zuidfransche aanleghaven in een kwaden reuk komen te staan De minister van marine heeft order gegeven ocfi twee schepen den Félix Touache en den Rhone zeilklaar te maken met n geeringsmatei iaal tot liöt vervoer van 4 00 lotelingen naar Algiers De stakers iiebbon de bemanningen der sleepbooten van de firma Chambon weten over te halen zich aan hun zyde te scharen en doofden de vuren op sommige barer booten uit De Touareg kon door de politie beschermd een voldoend aantal matrozen aanwerven ten einde met do mail en een groot aantal passagiers naar Algiers onder stoom te gaan terwyi de Peninsular met tachtig passagiers en de postzakken voor Oost Aziö haar reis vervolgen kun Volgens den Temps heeft men te Ajaccio op Corsici sedert Woensdag l I geen pübt ontvangen en komt men tengevolge der staking van t scheepsverkeer meel en suiker te kort en geen wonder want alleen in de bassins van la Joliëtto en Iu Pert Vioux liggen er 39 stoomschepen bijna volkomen afgetuigd te wachten tot er handen hescliikbaar zyn om ze zeilklaar te maken Heden Dinsdag zal er een delegatie van reizigers die gedwongen zyn hun vcrblyf te Marseille te rekken zich naar den prefect begeven om dezen uit te noodigen by de regecring stappen te doen opdat zy de reizigeis aan boofd van gouveinements vaartuigen hun reis zouden kunnen vervolgen Alleen voor Algiers en Tunis zyn erüOOlieden die uit gebrek aan scheepsgelegenheid niet kunnen verti ekken Men vreest dat de stuking zich ook tot Toulon zal uitbreiden Zaterdag ontving president Roosevelt de gedelegeerden der Plngelacbo trade unions In zyn toespraak zeide hy Ik neem levendig deel aan de vele sociale vraagstukken waarvan de arbeidsquaesties er tflllooze omvat Hoe meer de nyverheid vooruitgaat des te meer moet zich by ondernemers en arbeiders de zucht openbaren zich saam te voegen in vereeaigingen en bonden Tot de gronden die my er toe brengen voor zulke vereenigingen een groote belangstelling Wie was het vroesj Julia Weet ik het antwoordden de beidevrouwen Julia bleef even in gepeins verbonken zei toen bij zich zelf Ach kom en glimlachte daarna werd ze weder nadenkend Wat ifi er gebeurd vroeg hare moeder Er heei t zich een man boven van den Domtoren nedergeworpen antwoordds fiilia dekamer weer inkomende De moeder gaf een teeken van afgrijzen zag hare dochter strak aan enzei na eenige aarKeling heel zachtjes heel gejaagd Mijn God AU het nji ir niet Wje riep Julia Mijnheer Albert ia mompelde de oudevrouw verschrikt Mijnheer Albert i riep het meisje op eentoon van ontsteltenis en schrik maar bedenktoch wat gij 2egt moeder Zijt gu krankzinnig aan zoo iets moesl men niet eens denken I enzij b gon te wecnen W et ge zei op dat oogenblik eene an dere vrouw die voor de deur bleet staan menzegt dat die man die van den toren gevallen iseen kantoorbediende was En ik zeg u riep Julia naar de deurvliegende dat gij ons met rust moet laien Ga ergens anders uwe praatjes liouden Maarlieve God ging zy daarna bij hare moederkomende voort hij had toch wel iets kunnenzeggen voordat hij uitging en ons niet oo in ongerustheid over hem laten I IVordt vervolgd