Goudsche Courant, woensdag 3 december 1902

Men meldt uit s Hertogênbosch Do Oeteldonksche club aan de traditie getrouw gaf gisterenavond une grande soiree musicale Van deze soiree s geeft zy er eiken winter een paar om stemming te maken voor hot Bossche carnaval Zy dragen dan ook een byzonder een onmiskenbaar Ooteldonksch karakter Personen worden er ten tooueele gevoerd en Bossche toestanden bezongen waarby zonder dat men in het debiteeren van hatelgkheden vervalt critiek uitoefenen schering en inslag is Ditmaal werden veiJBchillende komische cour letten noS lichubeelden verdnideiykt zoodat niet den minsteh twgtel overbleef wat of wien men bcdoelde Men vermaakte ziek kosteiyk Tot slot werd gegeven de operette Dokter Theobald voor orkest bewerkt door den s Hertogenbosschen componist Theod van Wamel en het spreekt wel als vanzelf dat na afloop daarvan een groot d el der aanwezigen zich in dienst stelde van Terpsichore te koesteren behoort deze dat die vereenigingen door haar macht zooveel goeds kannen doen maar dat zij tevens uit dezelfde gronden zooveel onheil kunnen stichten Het is nutteloos to willen Btrjjaen tegen de tydstrooraing die op het vormen van bonden on vereenigingen aandrijft het is erger dan dwaas de Trade Unions als zoodanig te veroordeelen Men moet het gedrag en de houding beeordeelen niet de vereeniging zelf Ook de Engelsche gezant te Washington en de minister van arbeid der Unie ojitving een bezoek van de gedelegeerden Deze laatste de heer Cavol Wright zeide Engeland l jdt er onder dat de Engelsche ondernemers verzuimd hebben de nieuwe machines in te voeren Maar de Trade Unions hebben schuld omdat zij in sommige takken van nijverheid de fabricatie beperken Deze opmerking wilden de heeren Steadman en Bowerman niet als jaist erkennen maar minister Wright herhaalde die en zeide dat ook met de statistiek de waarheid zgner bewering kon worden aangetoond X Verspreide Berichten Fbixkbue Nadef is gebleken dat de rapporteur der begrootingscommissie Dubief aangedrongen heeft by de commissie op vermindering van de begrooling voor de missiën met honderd duizend tr en toew zing van dit bedrag aan wereldlijke instellingen doch na bestryding van den iminister onder voorgeven dat in het buitenland godsdienstige en nationale vraagstukken niet gescheiden kunnen worden besloot de commissie zich te bepalen tot vermindering van den post met vgftig duizend fr Olflcieuselflk is gerectificeerd dat totdusver uitsluitend en alleen de kruiser DuChayla koers heeft gezet naar Tetuan endat het Middellandache Zee eskader geener lei instructiën heeft gekregen koers te zetten naar Maroecaanscbe wateren Van offlciense zpe worden de onlangsverspreide geruchten aangaande een aanstaand bezoek Van de president der Republiek aan de Vereenigde Staten ter gelegenheid van de tentoonstelling te SaintLouis nadrukkeiyk tegengesproken Loubetzal tfldens zvjn tegenwoordig presidentschapnog slechts één groote reis maken en Telnaar Tunis en Algiers in het volgend jaar over een periode van twee weken DOITSCHLAMD Nadat reeds de plaatselijke autoriteit ingetrokken had het besluit van den sociaaldemocratisch gezinden gemeenteraad van Fttrth tot nitschröving van een gemeenteraadsverkiezing op Zondag heeft nu de regeering Beleren het protest tegen die intrekking van sociaaldemocratische zgdevan de hand gewezen OOSTENBUK HONOABIJE Zaterdag hield de keizer samensprekingen met Von KOrber den premier en den Hongaarschen minister der landsverdediging Peiervary en eergisteren was de HungaarBche premier Von Szell bö den keizer die nog in deze week zijn audiënties in den Hofburg hervat dr ll vojS avQnd be éM avond d élik JuïsO l die Br lH jhdMt nft Jdr 6 voon be n van Jilfaarirt deibat te en wel r i quaestie na en zooalsjdMk ook nuAer qiirlyar kiepingsstrgd In Alijterdam in UeU j hbbbenbeheerschti Kh V SJ 41 Dr H stel t Dr G volgenS t gebruifc van academische debatten voor zelf eetst te spreken en t referait dezei voorclracht vooraf hem op schrift te zenden Diarna spreekt dr Gorter En ook van zyne voordracht ontvangt dr H vooraf copie Vervolgens treedt dr H in repliek waarvan weder dr G vooraf copie ontvangt Dr G heeft dan ten slotte t laatste woord waar van dr H vooraf geen schrift begeert omdat hg vertroif wt op dr Q s bekende eerlgkheid in debat Op dit voorstel wacht dr H nog t antwoord van dr G Dr H heeft in Amsterdam voor enkele jaren een dergelgk debat gehouden Gisterochtend trof den werkman S der steenfabriek van den heer J van Holst aan den Hem by Schoonhoven een ernstig ongeluk Toen hy een paard voor een kar zou spannen begon het dier hevig te slaan en trof S in het aangezicht zoodat de neus gespleten en de bovenkaak zóé diep ingedrukt werd dat de arts te Schoonhoven de bgna verbrgzelde massa slechts met veel moeite van zeer diep uit de mondholte naar voren kon brengen De man is naar Rotterdam vervoerd om daar meer afdoend geholpen te worden voor zoover dit mogelgk zal biyken Door een weldadige hand van buiten de gemeente is aan de diaconie der Ned HerT i Gem van SInipwgk gemeente Reeuwyk een gift van f 60 geschonken Een collecte te Nieuwerkerk a d IJsel voor het Generale Boeren Hulpfonds gehouden heeft opgebracht f 284 89 Toen de oorlog der Boeren pas begon werd voor hen aldaar ruim f 400 gecofiec teerd u m iffijdzakiyi Wer dtULdirwgsluaestie lert Spver de jfcmocna dejvoorlanroste sKiÉngdV in Wn atemm struM ten roriged jarfcVwaii overi t d jMW m BBLOiBlJK Om te toonen hoezeer hiJ in zijn schik is over de vriendelijke ontvangst door vorst Ferdinand heeft koning Carol van Roemenië besloten den diplomatieken agent te Sofia Mischu tot gezant te verheffen De Maasbode verneemt dat het in het plan van den betrokken minister ligt om de voorgestelde verhooging van den accgns op het gedistilleerd niettegenstaande de gerezen bezwaren toch te handhaven Naar het Vaderland verneemt zal met de tpelijke waarneming van het dep van marine belast worden de heer Bergansius minister van oorlog Gemengde Berichten Wederom zijn te Middelburg twee persenep gearresteerd en naar het huis vau bewaring overgebracht verdacht van betrokken te ziJn bij de diefstallen op het Engelsch bookmakerskantoor aldaar een hunner is een getrouwd man In het geheel zjn hierdoor nu reeds 7 personen in voorloopige hechtenis terwijl BDg steeds een klerk voortvluchtig is tot wiens arrestatie bevel is gegeven In verband met deze diefstallen deelt men het volgende mede aangaande de wijze waarop het betrokken bootmakerskantoor werkt tevens tot verklaring hoe bet mogelijk was dat zulke enorme hoeveelheden brieven d44r werden ontvangen Onderkleeding I Xhaastbeoht Nadat Zaterdagavond de heer mr J S C Viruly als burgemeester de laatste raadsvergadering eindigde werden hem door den heer H Cittenbogaard als eerste wethouder en den heer C J M Kroon als secreteris harteiyke woorden toegesproken Mr Viruly sloot na een woord van dank aan allen de vergadering Nu vroeg de heer J Koeman als voorzitter eener commissie uit de beide gemeenten Haastrecht en Vlist het woord sprak den aftredenden burgemeester toe en overhandigde hem als blgk van hooge sympathie twee plateelschildergen één voorstellende het raadshuis van Haastrecht en dat van Vlist Daarby waren gevoegd een 20tal photo s uit de beide gemeenten en een album bevattende pl m 400 namen van ingezetenen die tot deze huldeblgken bygedragen hadden Zeer gevoelig voor deze blgken van gehechtheid deelde de De firma Stoddart dan gat reeds enkele j ren een courant uit te Londen verschijnende en Sporting Luck genaamd In die courant die voor een penny 5 cent te koop was Werd geregeld gelegenheid gegeven tot deelneming aan een rading competition Hiervoor was in het blad een Igst opgenomen tot deelneming aan deze compotition het bestond hierin dat men voor aangewezen wedrennen de winners moest trachten te vinden en deze invullen op bedoeld lijstje Gewoonlijk was het voor drie of vier wedrennen de ingeschreven paarden voor die wedrennen kwamen dan in die courant voor Voor ieder lintje dat men invulde moest 5 cent betaald worden alleen de eerste lijn was vry door het aankoopen van een courant Zoo dikwijls men dus een lijn invulde zoo dikwijls moest 5 cent bijgevoegd worden het kwam er echter op aan de winners van de aangewezen wedrennen op een Ijn iil te vullen De prp die uitgeloofd werd hini af van de meerdere of mindere bekendheid qer wedrennen dat bedroeg van £ 500 tot £ 1000 Alleen voor zeer groote wedrennen raeer bekend onder den naam van principal races was de competitie anders ingedeeld dan moest men trachten de vier eerstaankomende paarden van zoo n ren in de juiste volgorde op te geven doch eveneeitó weer op één liJn en werd daarvoor van £ 1600 tot £ 3000 uitgeloofd De deelnemers dip nu de juiste opgaven hadden ingezonden trokken den prijs waren er meerdere winners dan werd de prijs gelgdeljk onder dewinners verdeeld en was er niemand die de paarden in de juiste volgorde had opgegeyen dan werd de prö toegekend aan heti of hen die het daaropvolgend grootst aantal in de Juiste volgorde had of hadden opgegeven Het spreekt vanzelf dat met den bekenden weddingslust van de Engelscben duizenden en duizenden op deze wijze hun geink beproefden Echter werd op het laatst van 1900 door de Engelsche politie verboden dat dergelijke zaken nog langer in Engeland zouden worden uitgeoefend en bracht de firma Stoddart haar zaak over naar Middelburg en werd daar op denzelfden voet voortgezet tevens werden toen op soortgelijke wijzo prgzen uitgeloofd A voor voetbal competitions Evenals in En geland stroomde ook te Middelbnrg de brieven by duizenden toe het is wel gejjeurd dat Dinsdagavonds er was n l een vaste tijd bepaald waarop de brieven het uiterst moestenlJ ontvangen zyn dat 75 000 en meer brieven i werden ontvangen doch dit was natuurlek slechts in drnkke tyden Op het postkantoor heerscht dan ook vooral dien avond een buitengewone levendigheid en nog stöeds is op Dinsdagavond het geheele bestellersjiorsoneel op het postkantoor tot het sorteeren der Engelsche mail Deze brieven dan worden naar het kantoor dei firma overgebracht en daar verder behandeld Zooals nit het bovenstaande biykt bevatte elke brief een geldswaardig bedrag bgna geregeld bestaande uit postalorders en postzegels Het schyntnu dat sommige klerken door de slechte controle die by het openmaken en verder behandelen dezer brieven bestond zich postzegels en postalorders wisten toe te eigenen De naam van bookma kersfirma is echter in geen enkel opzicht juist daar een bookmaker slechts zyn bedryf kan uitoefenen op de renbanen Reeds meermalen is aangetoond dat de weddmgslust in het Engelsche volk spreekwoordelgk is en uit de zaken die het be wuste kantoor alleen drjft biykt dit weer voldoende Te Kamerik ütr heeft bg het restaureeren van den gemeente toren deheerMulder ryks architect onder wiens toezicht dit werk geschiedt eene muurschildering ant4s i vermoedeiyk uit de 15e eeuw Zaterdag zakte te Amsterdam een knaap door het gs in het loozingskanaal Zeeburgerdgk De twee gebroeders H in de nabyheid werkzaam snelden ter hulp met het noodlottig gevolg dat alle drie verdronken Ontzettend was de droefheid der oudersdie zoo plotseling hunne beide brave oppassende zoons van 19 en 23 jaren moesten verliezen Hbl Aan de politie te Eist Betuwe is het gelnkt den dader op te sporen van den diefstal van 2 koeien uit eene weide onder Elden welke te liel zyn verkocht De dader een arbeider onder Huissen heeft reeds bekend en is gevankeiyk naar Arnhem overgebracht Armoede was de drgfveer tot den diefstal Men meldt uit Dalen van 29 Nov Twee kinderen van den arbeider Oelen aan de Brouwerswgk onder de e gemeente een meisje van acht en een jongetje van vier jaar speelden gisterefr ojp het gs met het noodlottig gevolg dat zg er doorzakten en verdronken I raadskamer te hebben teruggetrokken spreken het schuldig uit en het hof verbordeelt beklaagde tot 10 jaar dwangarbyiij Naar aanleiding van Presiden Krugers I Gedenkschriften gedeeltoiyk in do Times opgenomen schreef geneiaal Eveleyn Wood een ingezonden stuk waarin een alleronhebbeiykst gedeelte voorkwam over een ontmoeting van den schrgver als Engelsch re geeringsagent met president Kruger Deze laatste schreef in zgn Mémoires ÉAt Wood hem by die gelegenheid by denikrm nam waarop Wood met deze grofheid ainroordde Ik nam hem niet l g den arm Ijpaar Mr Kruger niet van kleer n veraJjftrde dag noch nacht en zeep bezuinigde s het niet aangenaam dicht hg hem te konuë Evelyn Wood schreef deze sclypileiykheid in do Times van 18 dezer f j het nummer van 28 dezer schrgft Wootl u dat hg kwaad was toen by zyn eei stefliigezonden stuk schreef en dat hy een oofiilsl schreef dat gebrek aan goeden smaak vltried Dat Een tachtigjarige stadgenoot deelt mede t betreurt hy aan de N E C Stadsnie i GOUDA 2 December Pr Hoffman verzoekt ons t deden dai de verhindering b Jlen mede ig il leze Gbrter liae is ige omen opgeven rt l heeft op de Maas J9 lle vrachten appels koeien Edtterdam love4ber bat irober zag ill fU in te visf h er alle mo maand n j debat te treden inël4 niet iialleejt liitsluitend aah zj zoc als wijlbericht Rebben Ovw dat Idr G enkele dataj waj rjijlt dft H zou kiezep al in dezen tgd m tókbaar i Dr G l lb ptegeve n 16 Decf lopig nietj andéts ti fim voegt lr H g In 1838 begon het zeer vroeg te vriezen zoodat er spoedig sterk fla was De Maas van den Briel tot Rotwrdam en hoogerop was geheel dicht op ue Maas voor onze stad stonden spellen jan allerlei aard koffiehuizen mei biljarts pofferf es en wafelkramen en a ze inriffhtingerfhadden druk bezoek Dit Wjis de ermi Ër reden boerenwagens met over het gs j Ssejfs zag ik tan den Brie over het is ti trekken j In 1858 b gon het op 15 en streng tej vriezen 17 No dat er byteqÉ gehakt werden schen en 19 November ging geiyk vrachten alhier over 4 Maas Me Pascheej 1859 werden er Paascheieren het y gebruikt en eepige dagen latej wa de vaart weder geopend De wd i i Canad Het eerste berichiSi over wn grooten brand te Rat Portage aan den Canadian 1 Paciflc fctioorweg blgkt overdrevenlte jgn gewéest lMen was den brand reeds Zaterdagnaniiddag meester dé schade wordt op 100 000 dollars geraamd B r zyn geen persooniyke ongelukken bg gebeurd i r t Groote brand te Luik Eergisterochtend omtrent halfvgf had een hevige brand plaats in het achterhuis van de coilperatieve werkmansvereeniging La Populaire In dit achterhuis dat vier verdiepingen hoog is waren de bakkerg het raagazgn voor manufacturen en dat voor meel waar 2000 zakken meel geborgen waren gevestigd Zes spuiten werden in werking gebracht maar in weerwil van de grootste krachtsinspanning slaagde men er niet in den brand meester te worden voordat er van het gebouw niets dan de beschadigde muren was overgebleven De schade bedraagt ongeveer 350 000 francs Het proces tegen den moordenaar Syndon Vrgdag is het proces tegen den schilder Syndon die in Etretat zeeplaats in het departement H vre den financier Lucien David had doodgeschoten voor de gezworenen te Rouaan geopend Mevrouw David was niet aanwezig daar zy wegens ziekte haar huis niet verlaten kan Het aantal belangstellenden was echter geweldig Lang vóór het begin der zitting was de zaal overvol Syndon werd door gendarmes binnengeleid Aanvankelijk zag men hem weenen later kalmeerde hg Op een vraag van den president geeft hy de reeds bekende uiteenzetting van zgn connecties met de familie David Hg vertelt hoe David hem belasterd en mishandeld had waarop hg naar Etretat was gereisd om David genoegdoening over deze beleedigingen te verzoeken Toen David hem echter nog verder treiterde h d hg zyn revolver getrokken en den financier doodgeschoten De president merkt op dat Syndon vroeger een andere lezing had gegeven waarbg de persoon van mevrouw David in het spel was gebracht Op verzoek van don advocaat Decori wordt de zitting geschorst om een nadere verklaring van mevrouw David at te wachten Deze wordt den volgenden dag Zaterdag 29 November voorgelezen Mevrouw David geeft daarin haar achting voor Syndon te kennen In denzelfden geest spreken eenige collega s van beklaagde als getuigen opgeroepen waarna de advocaat Robert namens de familie David constateert dat Syndon hoewel schuldig aanspraak op groote zachtheid kan maken Spr komt slechts de nagedachtenis van den gedoodene verdedigen welke door niemand is aangetast Ook de ambtenaar van het Openbaar Ministerie acht den moord bewezen maar laat zeer verzachtende omstandigheden toe De advocaat Decori houdt een pleidooi van een paar uur Het publiek op de tribune manifesteert herhaaldelgk ten gunste van den belaagde De gezworenen na zich in heer Viruly mede dat het vertrek hem uu nog moeielgker werd ja hj had nooit kunnen denken dat die band zoo hecht geweest was Hg had altgd de grootste samenwerking en belangstelling ondervonden doch van zoo iets had hg niet kunnen denken In zeer I harteiyke woorden bedankte hg de burgery en deelde oprecht mode dat wanneer ooit iets in beide gemeenten mocht gebeuren zyne woning te Leiden voor iedereen van hier toegankelgk was X WiDDiNosvEEN Maandagmorgen is de 2de Christelgke school alhier geopend Burgemeester en Wethouders waren met den heer Secretaris derijgemeente bg do plechiigheidtegenwoordig Het aantal ingeschreven leerlingen bedraa t 40 Den kleinen werdenbroodjes met melk verstrekt Vooif het maken van een gzeren draaibrng over den gekanaliseerden Hollandéchen IJsel tegenover dén grintweg vanDe Meern jnaar Ondewater aan den Hoogenboom is het laagst ingeschreven door de firma Frans Andriessen V A Hillen en Co te Utrecht voor f 7610 37ir ktaats lot j 2e Kla e Trekking van Dinsdag 2 Dec No 8 41 f 2000 14369 en 16827 ieder f 100 i 6839 8645 en 17775 ieder f 400 1888 5635 5766 8443 9956 13483 6 en 20324 ieder f 100 f i iu7 6199 9509 12008 15176 17956 M 6326 64 12113 15207i 1800 3310 6434 65 48 22 1 89 1 i m 51 W108 63 37 9661 88 1 27 tt 96 65 41 87 12231 81 1S115 i 19t 1 W 81 em 9759 56 71 24 261 3480 7 68 62 15306 25 l 3 86 6816 76 12302 69 42 mi 50 9815 13 60 47 1 20 67 33 y 60 69 18206 23 68 40 1 67 74 36 i Ë M J 152 6725 73 86 77 74 77 1 M 9938 97 15405 18323 3602 48 95 iÜiO 44 33 34 23 94 10009 12509 63 72 36 I105 32 12632 15 558 18403 48 46 74 § 705 72 82 5 721 75 53 98 30 16610 33 66 76 7260 10107 76 19 38 83 84 71 10221 80 68 50 857 87 7307 81 84 16734 73 76 3846 8 10313 89 41 95 1045 47 54 63 12907 88 18509 67 65 87 10436 13062 16840 26 1104 4068 7423 46 86 16927 18610 21 70 55 10546 13127 45 18738 60 4143 7616 10623 132 5 95 59 64 51 83 68 13358 16011 64 83 4200 7622 78 13528 58 70 1207 4310 97 88 40 73 18811 94 4410 7724 10714 66 16106 79 96 83 45 18 70 42 18941 1351 4675 7832 24 13610 92 44 1452 96 37 53 12 16290 58 1569 4678 60 65 13710 16337 75 86 4785 7900 61 26 16432 19001 1642 96 99 78 41 49 9 1766 4822 8068 10806 69 86 29 98 60 89 14 75 18609 69 1809 97 90 67 90 16764 90 46 5075 8170 91 13836 86 19162 89 5119 89 98 13968 16826 81 1900 81 8200 10920 14090 60 85 39 95 46 73 14144 16931 98 71 5232 62 11084 64 44 19290 2027 42 75 87 74 92 19327 2112 50 80 11109 92 17003 53 50 71 8367 42 14908 48 92 54 80 8468 11213 82 64 19411 94 5304 8662 22 86 17111 19629 2201 42 8716 23 14307 22 19686 20 51 67 48 76 17206 19789 2363 6416 69 99 14407 38 19838 2420 23 8821 11449 17 92 58 67 29 31 11656 21 17301 65 2609 5603 8908 81 39 21 19963 26 62 30 96 84 29 56 63 77 9053 11678 89 30 20005 76 6624 98 82 14562 88 20266 86 61 9165 11727 97 17493 20330 2635 70 61 68 14660 17568 51 52 6705 9204 82 78 81 53 82 6 6 86 14866 17621 20620 2760 54 9305 95 82 65 61 2827 6836 14 11853 84 17726 20646 32 88 50 72 15001 78 20753 39 6941 9484 11923 16150 17843 97 96 6057 69 30 69 90 20961 2949 6106 92 71 73 17944 96 3081 76 9500 2e Klasse Ie Kgst No 17188 m z 7188 en 18848 m z 18218 Rechtszaken De Hooge Baad vernietigde gister het arrest van het gerechtshof te s Gravenhage waarbö een Terversknecht en een koopman waren veroordeeld resp tot 3 jaar en 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf ter zake van de inbraak op het Nassanplein aldaar De Hooge Raad verklaarde de dagvaarding nietig daar door de ten laste legging dat de beklaagden zich zouden hebben schnldig gemaakt aan diefstal van pendules geld en andere voorwerpen zonder dat iets naders was vermeld omtrent den aard dier voorwerpen do beklaagden niet wisten waarop zg zich te verdedigen hadden De invrgheidsstelling der beide veroordeelden werd mitsdien bevolen Verworpen werd het cassatieberoep van een landbouwer nit Moerkapelle veroordeeld tot 9 mainden gevangenisstraf wegens het niet verantwoorden van inschulden aan den curator in zgn faillissement De Hooge Raad meende dat hierdoor wel degeiyk de rechten der schuldeiscbers konden verkort worden daar verzwgging van vorderingen kan tengevolge hebbon dat die vorderingen bqiten het failHssementsbeslag en het beheer van den curator biyvcn INQEZONOEN j Een vriendelgk irerzoek aan de gelukkige bezitters van soeplgstet Mag de vereeniging Armenzorg ook ditjaar nog eens even bg u aankloppen f Gghebt de soepigsten nog wel t niet en tochzgt gg er misschien eerlgk gezegd al een beetje mede bezwaard Nu de vereeniging Armenzorg is ook bezwaard nietdoor bet bi it maar door het g njiis van soepigsten Wg hebben onze armeh die wy kennen die wy gaarne een bordje warme soep gaven maar wg hebben geen lysten geen kaailten Als gy ons nu eens uw Igsten wildet afstaan dan maaktet gg drie gelukkige mei chen Allereerst uzelf want eenluensch met epn soepkaart zonder bestemming is toch ei eolgk een stakkert dan Armepzorg want dat helpt graag en eindelgk onze arme vrienden want zy etengraag soep Wie treedt nu in deze redelgkeschikking F Armenzorg llioopt recht vele Namens Armenzorg J W BERKELBACH V D SPRENKEL q lUGER G J GOEDEWAAGEN Leden der Onderstandscommissie Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 2 December 1902 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijken waren voor ie kwal 34 ae kwal 31 3e kwal 27 cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kw 28 2e kw 26 3e kwal 22 et per half kilo Sneren redelijk aangevoerd ie kwal 30 2e kwal 26 3e kwa 21 cent per half kilo Graskalveren redelijk aangevoerd Handel voor alles iets beter n r Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen op MAANDAG 1 DECEMBER 1902 door den Notaris G C Fortugn Droogleever alhier Huis en Erf in de Boomgaardstraat R R No 1 f 690 keepers C Plomp en C van der Woerd Idem aldaar BR No 2 f 705 kooper J J van Wyngaarden Winkelhuis aldaar R R No f 1350 k A Stolwgk Huis en Erf in de Lange Dwarsstraat H No 162 f 805 k Wed H Groenendal Perceel Bouwgrond Boomgaardstraat f 120 k J van Elk Idem aldaar f 110 k Beszelsen f 120 k A H Knlik Woonhuis Schuur Erven en Grond aldaar R R No 49 61 f 1100 k P A Lafeber En 3 hectaren 4 arsn 83 centiaren Weiland in den Voorwillens f 6400 k R U Jongenburger De overige perceelen zgn opgehouden Burgert ijke Stand GEBOREN 27 Nov Maria Wilhelraina ouders J G C Kamphuisen en M C de Raadt 28 Anna Maria Magtilda ouders B J van Raag en A M M Schouten Elisabeth ouders L Boer en J Bakker Marius Leonardus ouders J Gravestegn en J van Dam 29 Frederik ouders K Vermeulen en C E van der Bovenkamp Autonitts Petrus Maria ouders J Smient en 3 de Roos Elisabeth Maria ouders D Lorins en P de Hoog 30 Clasina ouders A van Hoorn en J S Plomp Matje ouders I C den Edel en W M Wiltenburg Geert ouders J Tjemmes en M A Herman de Groot 1 Dec Antonius Johannes ouders Q A Barendse en E van Vliet OVERLEDEN 28 Nov R Lommerse 51 j Voor de Si Nicolaas DAMES en HEEREN Wiliterliaiidsclioeiieii Foulards Dassen Linnengoel Parapluies Wandelstokken enz enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Velephoon o 31 Beurs van Amsterdam rrkra Slotkra 801 80 6V 9i 8 82 nV 81 8 6011 8 n 9 V 7V 71 86 mV S6 1041 80 ao 88 876 1 416 1 DEC IDMUND Crl Ned W 8 1 lito iliio dllc Sriito dito dilo 3 HOIIOJ OM Goudl 1881 984 Italië laaohryving 1868 81 6 OosTKNK 01 1 in papier 1868 I dito in iilverl8 8 5 i omTOöAL Obl met coupoa 8 dito ticket 8 W 10 ISOl 8 l 106 118 181 6 i 69 104V I I 981 100 B 816 I 140 40 lOïl 107 105 86 10 1 69 84 9 101 IDölL 1011 loav 11 117V lOi 4IV der Toe komst tnaLANU Obl BinnaDl 1894 4 dito aeoouB 1880 4 dito bij Both 18S9 4 dito bij Hop 1889 90 4 d to iu goud leou 1883 6 dilo dito dito 1884 6 IPAmi Perpet cbuld 1881 4 roKHU Gepr Oouv leen 1890 4 Gec IPBiimg serie D Gec leomn serie 0 UiUArH Rp v oblg 189 dixIto Ob it 8eh 1890 8 VlNUtilu Obl oa iip 1881 4 VwslIMDAH Obligatien 1896 3 loT lDAH Steil lenu 1894 3 D N Afr K ndelBt and AreQil b Tab Mg CeitUcaleD DeliMsatsohappy dito Arn Hypotheek b pandbr 4V Oult Mij der Vontanl and Or Hypolhuokh panilbr 4V Nodarlaodache baak aand Ned HnudeliaaAtBoh dito N W II Pao Hyp b paadbr Si ttotU Hy otlieokb pandbr i l Ulr Uypotheekb dito 4l 0 f5 i Oiit Hong bint and Ipuriiypotheekbaak paadb t vfclal A Ëqiu hy poth paudb 4 Maiw h O Pr Li n rort 6 Jed Uoll IJ Spour w Mij aand Mq tot Expl V 8t Sp aand Ned ïiid Spoorweg m and Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4V iTAUaSpoorwl 1887 S A Eobl 3 ünWIlal Spumij A H oW S 06 tH Warschau Weenen aand tCBUOr Rua Spw Mij l obl 4 BaUUohe dito aand Paitowa dito aand 6 IvaDg Dombr dito aand 6 Cunk Oh Azov Sp kap obl 4 dito dito obliR 4 hj Rika Cent Pac Sp Mg obl 6 Okie i North W pr O ï aan I dito dito Win St Peter obl 7 Denver h Rio Gr Spra eert T a UtinoiB Central obl lu goud 4 LouiBY t NaihfilH Oor r aand Moiico N Spw Mii Ie hyp i 8 MUs KanBa v 4pCt pref aand N Tork QutaBio St West aand Pean dto Ohio obhg 6 ore gon Gahf lo hyp ia goud Bt Paul Minn k Manit obl ün Pao Hoof Ijjn ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Unada Can South Ohert r aand V K O Eallw Na lo h d o O SCBIMSSJSÜ s HÜIDVeuSTERyiE O DeafiOEDEBl uU Indische Netel fexels Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral bg groote warmte een l aangename Onderkleeding Verhit de jhuid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke Cafkoeling of kouvatten en is uitstekend tjter voorkoming en verdrgving van Butniithisme BijBonder geschikt voor alle Sport dAanbevolen door de grootste medische autoriteiten S Krimpt niet bederft niet in de wasch fej en behoudt deoorspronkelgkezgdeglans a Verkrggbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken by i SAMSOM tiouda VERSCHEIDENHEID Het Museum van Knnstnyverheid te Haarlem werd in de maand November bezocht door 617 belangstellenden terwyi uit de aan het Museum verbonden boekerij 221 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden AI VERTEf iTIKN Qemeubileordd Kamers ris BUVH aangeboden op de MARKT Met of zonder PENSION Billgke pryzee Goede Keuken Adres franco Brieven Letter T Bureau van dit Blad im KHSTËR OOG WRATTEN EELÏKNOBBELS LIKDOORNS enz kan men binnen eenige dagen gomakkelgk en zonder pgu verwgderen met de wereldberoemde LIkilooriilluctuur Flacons met penseel en gebruiksaanwgzing aii cent per stuk bg J VAN OIJE KLEIWEG 2 GOUDA TEK iUl Mi G UOIS TE UU UU met vergunning hnurprgs f3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de hnurprgs begrepen ïe bevragen Lange Tiende weg D 29 Teloplioonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalburean Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Zander Instituut Fluweelen Sing el B 724 GOl ll t Geneesh Dr J H BAKKER NIEMKIJER Directr D vak DüHREN Behand van ruggegr verkrommingen ingevallen bomt x en o beenen en nitrellehaammlavorm nlgem xwiilite eonatliuilie spieren genr xiekten rheuniatlHChe aandoeningen verêtuikingen enz enz j Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER W iiiterpaiikiffels in bel Neorilbrabanlscb Schoen eo Laarzenmagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo reparatiën en aangemeten werk I cht Zei iiwseli rarwebrooil t cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27