Goudsche Courant, woensdag 3 december 1902

o 8978 Donderdag 4 lleceniber 190S TakkeDSigarenkgazöD KorteTienlewegD2lfl Flinke dej clijk soi teering Sij areii in alle prij xMi eii Y i ikkiu cii a Zie de Etalage S VAN WIJN GAARDEN 4l8te laargang fiOMCHE mium tetiwS en Advertentiehlad mor Gouda en Omstreken lokfo ih n 9 L V FJ U T K jN TI E JN worden geplaatst van i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gr H e letters worden berekend naar plaatsruimte In 4ending van Advertentiën tot 1 uur dep m uUi üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks laet uitzondering van Zon en Feestdagen Dt prij s per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Atzonderlijke Nominors VIJF CF NTüK Prilstrekkliiü 11 December öt O ÖÖÖ Mark als hoofpprgi in bet gelukkigst geval biodt de nieuwBiö groote Geldïerloiing die door de Hooge Begeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeeligs iDrichting van bet nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop van alechts wemige maanden in 7 veTlotin en van 118 000 loten 57 0 L O prijzen bedragende 11 202 000 Mark ter volledige bealiaaing KuUen komen daaronder bevinden zich lioofdprijzen van eventueel 600 100 Mark speciaal echter 1 prijs ftMiOO OOn 1 prijs a M 200 000 1 prn a M 100 000 prijs a M 75 000 prgzcn a M 70 000 l prijs a M 8 0001 prijs a M 60 0001 prijs a U 6B 000 8 prijzen a M bO OdO 1 prijs a M 40 0001 pr s a M S0 000 1 prijs a M 80 000 16 pr a M 10 000 66 pr a M 5 000 102 pr a M 8 00 156 pr a M 2 000 4 pr a M 1 500 613 pr a M 1 000 l 80 pr a M 300 36056 pr a M 169 20988 pr a M SRO 800 150 148 11 100 78 45 21 I Üa aanstaande uerste prijetrokking dez r I I groote door den taat gewaarborgde jreldve I I lotiag heeft Ko als zulks van ambtswege b I I paald plaats op don I I ff M0ecember e ft en kost liiervoor I gehael origineel lot aleohts Mark t of tl 3 O I Il half 1 75 I Il kwart lVj 90 II legen iDzaQding van het bedrag per postwia 1 II of tegen remb ure II Alle beatellinnen worden onmiddellijl met e II meeste zorKvutdigheid ten uitvoer gebracht II ieder speler ontvangt van ons de van het w II pen van den S at voorziene Origineule Lot n II self in banden I Üij iedere bestelling wordt hel vereiscb e II offioieele plan waaruit do vi rdee ing der pr zen op du versohilloude klaBSen alsook de beII truff nde inleggelden te vernemen is gratis b I I gevoegd en Zt nd n wij onzi olienièlt oi aHnaI gevrnagd na elke trekkms d ffii ic l Iijwton De uitbetalinu dui prijzen i euchit di stei s II prompt onder waarborg van len Siaat en k n S loor rechtstraekscbu toez ndiug of ook na i II terkiozing der belanghebbenden in alle groote e 1I plaatsen van Nederland plaats hebben 1 Ons debiet is stee a door het geluk begu Btigd en onder velu andere aanzienlijke pryz n j I heoban wij meermalen volgens olfioieole bew 1 fl zen de eerste HoofdprijzeD verkregen en n e j I begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 I lOOyiOO 80 0 O 6 000 40 000 enz I Het is Ie voorzien dat bij disze op d n I I beohtaten grondslag gevestigde ondernemi g I van alle kanten op eeno uiterst helsnarij e I deelneming bepeald kan worden gerekend j m n I elieve derhalve wegens de reeda ophanden zijnde trekking alle orders ten 8 0Bdigstel rechtstreeks te zenden aaa j E Eatifmasn Simon I Bankiers en Geldwisselaars I in HAMBURG I F S Hiermede danken wij voor het ver I Iro iwen ons tot dusverre geschonken en U bij hrt begin der nieuwe verloting tea deelI nemiuK inviteerend zullen wij ook in het I vervolg zorg dragen door een stipte en I prompte bediening de tevredenheid van onze geeerne begunaiigers te verwerven TUiRj s WondirbaJtea de geheele wereld bokeml en 1 geroemd Ouovertroffen middel tegen silo ttO r 8 1 L n K L o I er HaagzUkteg enz Inwendig zoowel als ook uitwendig m bijna die ziektegevallen met goed ttevolg aan te wenden Prj 8 per nacoil t l per post 1 1 IS TUwfj s Wondtfgalf bezit een alsnog ongekende geneeskrach an heilzame werking Maakt meeatal elke pijnlijke en gevaarvolle oparatie geheel overbodig Met deze zalf werd een I4 aar oud voor ODfceueeslijk rehoudeil b enKezwet en onlangs oen bijna 22 4 T kaukeriyden icenezen Brengt genezing en verzachting dor pijnen bij wonden ontetekingen enz van allerlei aard Prys per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Oepót voor Nederland Apoihok T IIEKRI S4 SDËRS Rokin 8 Amstenlam W ir gcendflpöt ii bcitoUe men direct aan i die bohnUenapotheke lei A THiKUKV in Pregrad bel Kohttich Oeaterreioh Gelieve proipectu te oatbi on bij het Centi ul Depot bunder Rokin B miterdam Ornk van A BRINKMAN Zn Gouda miWEM lölfflj W fflSïlMERPi van de üaagsclie Pro Boer Vereenlging ten bate der VTeduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanscheri oorlog Deze LOTEN 4 f I per Btnk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de ï irma SCHENK Zn A BRINKMAN Zs en aan liet Kantoor dor Stoomboot De IJsel Geen Knikhoest ieeii liilliieii a Om Kinkhoesl Influenza Borsten Iteelaandoeniii binnen den kortst mogelyken tp te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiyenBorst lionig Extract M E L I iV T II E nit de KoninklSke Stoomfabriek DB HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciera Flacons i 1 70 ets 40 et h i Firma WOLVP Co Westhaion 9S Gouda A LATESSTEIN Kleiweg S loO Gouda E H VAN GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao D Bim li ooor de m8U Bt6 uilvinilingon ip marhinaal gmiM Terfcwterii fnbrleatle loa lutMuitüii J gobruik van at en fijn lo giMiidsluffon Karandeorei Ik irbrmkcr van Stollwerck s Ghocolade en Cacao cur woeve ouswaardig fdbrikaa üiia vkeii j i iEtwo ruu de aan den in i xui dar resp l Jlilntien iX rma bcbaalde 27 BreTCts als Horlt VBrducfer 44 Ecro Dlploraas gouden enz MedaUlce oen Imwi xn uitmuntend fijn febrika Keods lS7i schreef de Ac a nJ6 n t unal de TariB NouB TTOu déMraons une tUle d oir pirsmlère eSanw n ouraia Sratioa as votr sxoeUente ffcbrUwtlon de Obooolat bonbons varies eto etj Stailworck B fabrikaat ia verkrijgbaar bij U A Cünflseara Banketbakksr uur eni ftgneiaalvortegenwoordiger loor Kederlaüd Jolius H tt Dii lo lt Ajaaterdam Kalverstraat 108 HARItfONir Markt Door de gêooiie afname van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER tegen concurreerende prijzen te leveren Stseds legeoheid tot Sineetsn i U caito i mmmuM AANBEVELEND Dit goi de oude Huistlek Jlobt Verkond enkel Huisgezin ont jaÊ schen 4 1 25 H A HH Apotheker jW i Te Amsler yffJji B bui T Tuylli iyj P r AD Hl os middel tegen BIl iiBiak held enz mag ièvgeen 1 breken In fl H cb en SO et bij 1 WJ Sk n Drogiaten MaKJ eiis ft Co fiiS i ROTTERJAM mmmmm WORDT NIET UIT GESTELD Tit kkliis7ialer las2üüec l902 Zesde Verloting te HENGELO Geld door Notaria SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bvj WITTE te Hengelo Geld 60000 Lolen 9000 Prijzen Ie Prjj ISOO Galden 2e PriJB 800 Gulden 3e Prijs eOO Gulden 4e Frp 400 Gnlden Zie verder aanplakbiljetten b wederverkoopers Loten verkrijgbaar te Gouda bjj SWARTSENBURG S LotendeWet Kleiweg E 86 en LOUIS BISSCHOP Dubbelebnart B 4 W LA GRAND Waddingsveen J LANGBROEK AHen a d Rjjn JOH DE BOER L h Hazerswoude Dorp J VAN DEN BERG Ammerstol W EIKELENBOOM Bodegraven Kerkstraat Vraagt by Proefnummer van Tourist Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit hallmaande lijksche tijdschrilC bestaat uit de BeKchriji ing eener UeUoindeAarde die de Heer E T FEENSTBi Kdipeb in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rifk geUlustreerd naar eigen photv graphlsche opita leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer ilO Auxlchtkaarteii die hem aan eigen of non ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabiê Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 30 incl de Ansicht kaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijdo geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Waar heen R 13 Naar de Dubbele Buarl B 1 3 VERLICHTINGS MAGAZIJN l K AVOMISTEK Daar is het goedkoopste adres van G VSGLOEILIGHTBENOODIGDHEDEN GASOENAMENTEN GASKACHELS CONFOEEN en GASFORNDIZEN Aanbevelend M M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding TELEP 117 Zenuw en Maaglijders wordt ait overtaiging als een werkelgke hulpn den nood het boek A aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworÜ d t boekje tranco per post toegezonden door I BLOKFOEZi S Boekh Zaltbommel i e I8glvi g Inrichtingen welke gevaar schade of hihder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie t visie 13 gelegd een verzoek met bijlagen van G J Goedewaagen te Gouda otn verj unning tot ojjnchting eener bükslagerij alleen ter ver vaartliging van beichuiibusien m het perceel gelegen aan de Visclisteeg te Gouda Wijk I No 181 ICadastraal bekund Sectie B Nj 1936 Dat op Dinsdag den 16 December 1902 des n iTrtiddags ten i ure op liet Raiidhuis gelegenheid IS Om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter iake ingekomen bchnfturen kan worden kennis genomen Gouda den 2 December 190a Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarie BROUWER Uuilciilaüüscti Uverztühl De heer Von Kardorff stelde gisteren in den Rgksdag voor bet debat over de toelaatbaarheid van ztin voorstel om do tarief wetten en bloc aan te nemen te sluiten De heer Singer stelt voor over dit voorstel Von Kardorll over te gaan tot de orde van den dag Over het voorstel van Singer wordt hoofdelyk gestemd De zitting wordt voor een half nar geschorst om het resnltaat dezer stemming vast te stellen Te kwart voor vier werd de zitting hervat Het voorstel om tot de orde van den dag over te gaan is met 216 tegen 75 stemiQen en 2 ontbondingen verworpen Ret voorstel om de debatten over de toelaatbaarheid te sluiten werd hierop bü gewone stemming aangenomen Aan de zyde der meerderheid werd deze uitslag met levendig bravo gejuich ontvangen aan de linkerzöde met geschreeuw Met 198 tegen 45 stemmen en 11 onthoudingen wordt nu het voorstel Kardorll toelaatbaar verklaard De sociaal democraten namen aan deze stemming geen deel Singer zeide dat het Reglement van Orde en de Grondwet geschonden zgn waarvoor hy tot de orde werd geroepen De vice president graaf Stolberg opent nu de beraadslagingen over de eerste zinsnede van § 1 van de toltariefwet luidende FËVILLEIOX ONDES nmwM n Het is mooi om zoo been te gaan zonder iets te zeggen Hoort eens 1 riep zij liep weder naar het portaal en hield de vrouwen staande die pruttelende wegliepen vergcett mij Zegt nog eens even Daarop keerde ze naar hare moeder terug Moeder ik weet niet waarom maar ik ben zoo bang I Toen weer naar de vrouwen i Maar wieheeft u gezegd dat het e n kantoDrbediende was Wanneer heelt hij zich neergestort f En waarom Uit gebrek hervatten de vrouwen dat kunt ge nagaan Uit gebrek riep Julia op hartverscheurenden toon Wat scheeli er aan f vroegen de buren Wat er aan scheelt f antwoordde hetmeisje bleek en ontdaan Dat ik wanhopigword begrijpt ge Dat ik niet meer weet watik doe Of dat ee bang zijt dat het die jongen is die hier woont f Ja zeker I antwoordde Julia en liep alswaanzinnig de kamer rond om liaar shawl tezoeken hadt gy dat nog niet begrepen Maar dat kan niet I riepen de buurvrou By het invoeren van koopwaren binnen het Dnitsche tolgebied worden tollen geheven naar den maatstaf van het hier volgende toltarief voor zoover niet voor den invoer uit bepaalde landen andere voorschriften gelden Hieraan ia verbonden het voorstel Kardorff dat de aanneming en bloc van het toltarief zooals dat in do commissie ia vastgesteld met zich brengt De hoer Von Kardurff had daaraan gister een verscherpten vorm gegeven Een nicQW debat ontspint zich over de vraag of het aldus opnieuw geformuleerde vooistel Kai dorff volgens het reglement van orde toelaatbaar is Na breedvoerige debatten en tal van stemmingen besloot de Ryksdag met 2Ü0 tegen 44 stemmen en 9 onthondingen dal het gewijzigd voorstel Kardorff toelaatbaar h Over de wyze van behandeling ervan ontspint zich een langdurig en htorrartchtig debat afgebroken door tal van hoofdelyku stemmingen by t jden gepaaid met ontzettend rumoer De president kan zich nauweiyks meer verstaanbaar maken een voorzitters bel barst De oppositie gaat zich te buiten in heftige uitdrukkingen Te halftien werd de zitting verdaagd tot heden In de Fransche Kamer diende minister Combes de voorstellen in betreffende aanvragen tot erkenning van congregaties De voorstellen werden naar een commissie verwezen De Regeering is niet voornemens aan deKamer erkenning te vragen van congregaties die lager onderwijs geven zy kan niet toestaan dat iemand op dit terrein in haarrechten treedt Zy meent dat geestelijke vereenigingen niet geschikt zgn om lageronderwijs te geven overeenkomstig de be hoeften eener moderne maatschappij Zy zal evenmin do aanvragen steunen van predikende orden of missionarissen die hun bediening uitoefenen in Frankryk zelf omdat zy op het gebied komen der seculiere geestelykheid Wel zal zij de aanvragen steunen der contemplatieve orden met uitzondering echter van de Karthuizers omdat deze hoewel tot een contemplatieve orde behoorende zich bezig houden met industrieeleo arbeid De Senaat nam met 165 tegen 75 stemmen een voorstel aan verbiedende het houden of openen van geestelijke instellingen zonder vergunning wen i Bedaar toch Hg zal het met zijn en zij trachtten haar tegen te houden Laat mij door I riep Julia en vloog naarde deur Maar hij is het niet riepen de buren enbare moeder als in koor en hielden haar bij dearmen vast Waar wilt gij heen Wees bedaard in s hemels naam Hy is het niet Laat mij los gilde het meisje buitenzichzelve of ik doe u een ongeluk En met eene buitengewone krachtsinspanning rukte zij zicli los en liep het portaal op Uaar hielden twee onbekenden haar tegen Is mijnheer Albert te huia vroeg de een Julia trad een stap achteruit keek hen aan en sprak hijgend Neen Wie zijt gij Ik ben de advocaat B antwoordde bij en zag haar verbaasd aan O zoo gilde Julia hem woest aanziende en durft gij jiog een voet in dit huis zetten Gij zijt een man zonder gevoel 1 Gij zijt eenmoordenaar I Dit zeggende viel zij op hem aan sloeg hem met den sleutel in het gelaat en viel toen onmachtig in de armen der vrouwen roepende Neen hij was geen dief Gij moet heengaan zei Ricbaid snel totden advocaat Het is niet goed dat gij hierzijt ik zal alles ophelderen en daarna bij ukom n De advocaat wïachte zijn bebloed gelaat af en ging naar beneden De werkstaking der mynwerkers mag als geheel beëindigd beschouwd worden Overal is het werk hervat ook in den omtrek van St Etienne behalve in de mynen waarin tengevolge van de tgdelyke verlatenheid waarin zy verkeerden water moet uitgepompt of ander werk verricht worden om de veiligheid der werklieden te verzekeren In liet lioiredepartement zijn nog altgd troepen gekantonneerd Het syndicaat der mynwerkers van Sainte Elorino heeft by monde eenor delegatie onder leiding van Cotte den secretaris van de mynwcrkersvereeniging een poging gedaan om de mynen van Rourhers aan te koopcn die door liaar exploituerende maatschappy verlatel erden De deputatie der reizigers die zich tot den preföct Viin het dé Bouches du Rhone wendden om hem te verzoeken van regeeringsv egu vour hun verder vervoer te willen doen zorgen heeft de verzekering ontvangen dat deze alles zou doen wat in haar vermogen was om den reizigers behulpzaam te zyn De wenschen van dezen worden door den gemeenteraad van Algiers gesteund Gelukkig bigft de orde gehandhaafd en de stakers geven waariyk van gematigdheid blyk Zii namen op een eergisteren gebonden vieKftdoring oeOöfUnit Aan om de vrijheid van arbeid niet te belemmeren en zouden gaarne een samenkomst met de patroons hebben hoewel zy daarom niet willen vragen De regeering heeft voor allo zekerheid toch een twoehonderdtal gendarmes tydelyk van elders in de havenstad en omstreken gestationneerd De Mes ageries Maritimes heeft besloten den arbeid in haar werkplaatsen te doen voortzetten Eergisteren werkten daarin 400 man maar in de dokken en op de Bcheepstimmerwerven staat alles stil en is er nagenoeg niemand werkzaam In de Kamer gaf de minister van Koophandel Trouiliot de verzekeiing dat het postverkeer niet door de werkstaking zou lyden dank zy de maatregelen door de regeering genomen Wat nu het reizigersverkeer aangaat overwoog zy de middelen om ook dat geregeld te doen doorgaan door of regeeringsvaartuigen daartoe beschikbaar te stellen dan wel de booten der maatschappyen door manschappen der oorlogsvloot te doen bemannen In Algiers doen zich de gevolgen der staking nu reeds ernstig gevoelen De kolonies is het toevluchtsoord van velen die gedurende de wintermaanden het ruwe klimaat van noordeiyk Europa ontvluchten XII Na een paar uur was Richard weg en Albert weer te huis on deze zag niet zonder verbazing dat Julia kalm en opgeruimd was Ker t zag hij haar aan en maakte allerlei gevolgtrekkingen doch later vroeg hij wat toch de oorzaak van die opgeruimdheid was Julia stopte hem een brietje in de band zeggende dat een heer het gebracht had Hij las Mgnheer Albert woidt verzocht heden avondom zeVen uur in die en die straat men noemdestraat nummer en verdieping te komen waarhij het antwoord zal krijg n op het verzoek dathij twee dagen geleden gedaan heeft ik hoop dathet gunstig zal wezen Richard Wat ia dat voor een verzoek f vroegJulia Om een post als klerk op het kantoor vaneen ingenieur antwoordde A bert droufgeestig Ik zal gaan om alweer hetzelfde te hoorcn K om over eene maand terug Maar wie woont er in dat huis I weet het niet Julia gaf een teeken van blijdschap en herhaalde Hij weet het niet Albeit sprak verder geen woord XlIL 0m zeven uur trok hij aan de schel van het bpii t welk hem in het brieve van Richard aan Thans niet zeker zynde van de mogelykheid om d reifi op het gemelde tydstip te aanvaarden gaan de vreemdelingen elders heen tot nadeel der grooto hotels en vele neringdoenden Er zyn hier en daar teekenen dat er vaor Ierland belangryko dingen op til zyn De pogingen die men heeft aangewend maar die flanvankelyk mislukt zi n om een samenkomst te bewerken tusschen vertegenwoordigers van landeigenaars en pachters worden voortgezet Men weet dat het streven van do Ieren in de landkwestie is om het groote grondbezit te vervangen door het kleine om de pachters langzamerhand in staat te stellen eigenaars te worden Onder de groote landbezitters zyn er verscheiden die er ooron naar hebben Dezer dagen zeide John Redmond de leider van do lersche party in het Lagerhuis dat er in de verloope eeuw geen oogenblik is geweest waarop er meer kans was om tot een bevredigende regeling te komen dan nu En Lord Dudley de nieuwe onderkoning verzekerde onlangs dat hy tot Ierland was gekomen in denzeltden geest als de minister van koloniën naar Zuid Afrika is gegaan m a w met de bedoeling om de bevolking tevreden te stellen De goede gezindheid is er dus Wat minder ff nstig voor de Ieren er uitziet is dat er hardnekkige geruchten loopen over nieuwe en heftige tweespalt onder de oeuwlg kibbelende leiders Wat hiervan waar en overdreven is en of het ongenoegen van de Kerk over de onthouding van de meesto Nationalisten by de behan deling van du onderwyswet or achter zit is niet licht uit te vinden Men is geneigd voor deze laatste onderstelling een nieuw bewys te zien in de schier hartstochtelyke wyze waarop William O Brien nu weer op een openbare vergadering zyn taktiek hij verving immers Redmond tydens diens Amerikaansche reis verdedigd heeft HJj ging daarby zelfs zoover om tegen de uitgesproken mocning van de Roomsche bisschoppen in de nieuwe onderwyswet voor de zaak der Kerk een twyfelachtig voordeel te achten De Roomscho scholen krygen nu veel geld terwijl zü zich tot dusver grootendeels zelf bedruipen moesten maar hun volstrekte onafhankolykhoid geven zg prys meent O Brien De Russische Staatscourant meldt dat 3000 werklieden van de werkplaatsen van den Wladikawkasspoorweg te Rostow staakten zy eischten hooger ioonen en korter geduid was Een knecht met eone ka Trs in de hand deed hem open liet hum twee of drie kamers doorloopen opende eene deur en verzocht hem binnen te gaan en even te wachten Albert ging binnen de knecht deed de deur weer dicht en verdween Hij bevond zich m eene ruime zaal met een prachtig tapijt verlicht door een schitterend licht dat op de tafel midden in de kamer stond Hij j ing zitten en keek rand De wanden waren versierd met spiegels en schilderijen de tafeltjes bedekt met bloemen vergulde bo ken en snuisterijen in een hoek op een slank voetstuk stond een bei ld eene goilin voorstellende met opgeheven arm die op hem scheen te wijzen aan alle kanten was er iets dat blonk Hij had in langen tijd niet zulk een rijke prachtige zaal gezien Hij raakte de leaning van een stoel aan die naast hem stond die was van fluweel Hij keek voor zijne voeten diar lag oen tijgervel Hij keerde zich om en zag een grooten kristallen sto p waaronder eene praciitige pendule prijkte Overal waarheen hij den blik wendde zag tiij een voorwerp dat voor t minst driemaal de waarde van zijn maandelijksch inkomen had Een ïijd lang bekeek hij alles met kinderlijke nieuwsgierigheid de geborduurde bloemen de krullen aan den spiegel de schelkoorden de kandelaars ds kussens de arabesken doch eensklaps overviel hem een onbeschrijfelijke weemoed IVarM vtrml iL