Goudsche Courant, donderdag 4 december 1902

bekl geen der voorwerpen in haar bezit afgestaan ter verloting ondeV degenen die tegen betaling van den inzet een worp met de dobbelsteenen zouden hebben gedaan maar enkel de gelegenheid gegeven op die wijze een of ander der in haar bezit gebleven voorwerpen te verkrggen zoodat elke worp voor haar winst of verlies kon opleveren Zulk een spel kan niet beschouwd worden als een loterij of verloting noch daarmede gelijkgesteld worden besliste de H R 1 Alle verdriit en lijdeU van rijkaarde is o6k Pierpont Morgan s deel En voor hem den trus koning is de grootste onaangenaamheid wel dat hg geen stop k n doen zonder te worden gadegeslagen Niet door één persoon Aellicht door een eenzamen detective neen hü wordt dag en nacht door drie soorten van deteotiven bewaakt Daar zijn in de eerste plaats zgn eigen menschen die hem tegen lastige indringers beschermen en die een groote handigheid bezitten om een verdachte ongemerkt uit de nabpeid van den almachtigcn geldman te verwijderen Dan liggen dag en nacht de geheime agenten van Engelsche verzekeringsmaatschappijen op de loer Die maatschappijen geven zooah men weet polissen op t leven van iemand onverschillig of de verzekeriugsnemer in eenige betrekking tot den verzekerde staat of niet Vele Engalscben lieten zich b v voor de kroning polissen op het leven van den koning geven en op dezelfde manier wordt het leven of de dood van Morgan tot een voorwerp van speculatie Voor deze verzekeringsmaatschappijen is het natnurlgk van t hoogste belang steeds nauwkeurig over de gezondheid van den verzekerde ingelicht te zgn Een derde klasse van detectives zjjn door de groote speculanten van Londen aangestelde lieden Voor de speculatie zon da dood van Morgan van het grootste belang zgn en het bericht daarvan eenige minuten vroeger of later honderdduizenden waard zgn Deze detectives worden beter betaald dan alle anderen zij nemen rijtuigen en huren stoombooten als het niet anders kan ook bevinden zg zich altgd op dezelfde booten die Morgan voor zijn reizen naar Europa gebruikt staan Spr critiseerde de houding van onze gedelegeerden bij de buttenlandsche mogendheden die Nederland bewaard hebben voor het voorstel der Nederlandsche gedelegeerden om de premiën geleidelijk in 4 4 5 jaar af te schaffen waardoor de Nederlandsche suikerindustrie zou ten gronde zgn gegaan Spr schetste Prof d Aulnis De Bouronil gedelegeerde ter conferentie z i feitelijk de voorman en voerman onzer delegatie als de pleitbezorger van kartels bewonderaar van een surtaxe liefst van 9 francs incipieel verdediger van verhooging der surtaxe van 6 tot 7 francs en als gever van onjuiste inlichtingen Spr hoopt dat de r geering zich niet zal laten leiden door de adviezen van Prof d Aulnis De Bourouil die de bevoegdbeid mist om iemand die als dilettant over het vraagstuk spreekt toe te voegen dat hjj de stof niet michtig is zoolang het processenverbaal der snikerconferentie blijft getuigen van de enormiteit der bèvues voor rekening van Prof d Aulnis De Bouronill Spr bracht hulde aan de Regeering omdat zij in beginsel de urtaxe heeft geweigerd te accepteeren doch verklaarde zicii onmogelijk te kunnen vereenigen met de acciJDSverlaging om gelijken tred te honden met den suikerprijs De heer Ter Laan bestreed de surtaxe en achtte do bewering der fabrikanten dat zg de surtaxe hoofdzakelgk wenschen in het belang van den landbouw de schipperg en de arbeiders slechts een voorwendsel om zelf voordeel te trekken Sprekers partg is voor de goedkeuring der conventie die moet leiden tot afschaffing van het premiestelsel maar tevens de strekking heeft door matig surtaxe de binnenlandsche industrie te beschermen De heer De Ram kwam op tegen de accijnsverlaging en de surtaxe bjj algemeenen maatregel en meende dat de regeering te veel de voorstanders en tegenstanders gelgktijdig heeft willen tevreden stellen De heer Tydeman besehonwdo de conventie slechts als eerste stap in do goede richting en verdedigde de houding onzer gedelegeerden tegen de loverdreven appreciatie van de heer Van der Kun toch is Prof D Aulnis zeker te verwijten dat hQ te vroeg heeft gesproken De heer Hennequin achtte deze accijnsverlaging ook van geeno beteekenis en oordeelde thans eene surtaxe onnoodig De heeren Bóell en Van Karaebeek verdedigden de houding van de Nederlsndsche gedelegeerden ter suikerconferentie en de beer Van der Wgck schetste tegenover den heer Ter Laan de beteekenis der soiharindustrie ton aanzien van den landbouw de schipperg en de arbeiders De Co iventie is zonder stemming goedgekeurd Amsterdam 2 December 1902 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zijn in de weck geSlndigd 2 December door tusschenkomst dier bank verhandeld de v olgende Minder Courante Fondsen Aand Amsterdamsche Galerij Mij 4J pCt Obl s Gravenh Won Mg Aand Nederl Bouw Mg Deli Bedagei Cult Mg Electr Drukkerij v h Kantoorboekenfabriek vb J J Arnd Zonen Calve Delft Fransch Holl Oliefabrieken Nederl Fabriek van werktuigen en spoorwbgmaterieel serie 7 Hollandia Holl Fabriek van Melkproducten en voedingsmiddelen Houtzaagm Phoenix aand jt f 100 Mg tot voortzetting van de zaken van de Linden en Tevea s Gravenli Hypoth v Ned 10 pCt gestort ütrechtsche Hypolh Nieuwe aand 10 pCt gestort Eerste Nederl Electrische Trac Mij 21 nCt Obl Gemeente Haarlem dd 1770 1 2 pCt Obl Sociëteit de Vereeniging te Haahlam Opr aand Weltevreden exploitatie M j van bouwterreinen L Opr aand Ütrechtsche Hypotheekb 290 pCt Sorip Ie Hyp Boxtel Wesel 12 2e Idem 10 50 pCt 85 f244 26 pOt Bü de gister te Leiden gehouden hersteBHBing voor een lid der Tweede Kamer werden uitgebracht 4195 stommen Van onwaarde waren 32 geldig dus 4163 Gekozen prof Mr W vah dee VLüGT lib met 2087 stemmen De heer J de Lange antir kreeg 207b stemmen Bil de stemming voor de Tweede Kamer in Amsterdam III werden uitgebracht mi geldige stemmen Volstrekte meerderheid Van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen de heeren mr P i Troelstra socdem 2476 J W IJzerman lib 1165 mr A Anema antir 969 H Groenewegen christ bist 154 A Sinnoma door onderofficieren gesteld 122 en B H Heldt vrijz dem 101 stemmen Herstemming dus tusschen de heeren J W IJzerman en mr P J Troelstra Naar wij vernemen is de toestknd van den minister van Marine zeer zorgwekkend Hare Majesteit de Koningin Moeder zal Vrudagavond te 6 49 aan het station der Staatsspoar in de Residentie terugkeerin Hare Majesteit de Koningin en de PrinsGemaal worden Donderdag 18 dezer van het Loo in don Haag verwacht 104 74 180 160 95 175 337 100 67 40 f 400 Als Njeuw ingekomen wijzigingen van Vraag en Aanbod in genoemd Weekblad vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Weltevreden exploitatie My van bouwterreinen 180 pCt Gemengde Berichten Men meldt uit Elburg van 1 dezer Toen gisteravond te ruim 7 are ds Bax en zgne dochter uit Doornspgk nchmeteen riituig huiswaarts lieten brengen is op den straatweg onder deze gemeente een straatklinker door een der raampjes gewocpen waardoor de ruit daarvan ferbrgzeld werd de steen met vele glasscherven in den wagen terecht kwam en hk paard op ho ging Men brengt deze verret nde baldadigheid in verband met het oritslag van den rentmeester van het Feitheihof alhier waaraan genoemde predikant alfe provisor van dat resücht heeft odegeterkt De r z ers zgn er naar wij veruenfen met den schrik afgekomen 12 UI 55 160 90 237 Noord Willemskanaal Mg Ned Scheopabonw Mg Banmwollspinnerei Dentsch land Gezameniyke Buskruidm v N H Utrecht en Zeeland Obtig Crediat eir Hwdelsvereeni ning Banda Aand ütrechtsche Hypotheekbank Nieuwe Oblig Modjokerto Stoomtram My AANGEBODEN Aand Amsterdamsche Qabery Ug 25 pCt werktp Do stakers verspreidden proela maties onderteekend Het Donsche Comité van de Russisch ociaal deraocratische arbeidersparty De apoorwegdirectie bepaalde dat 24 November het werk moest hervat zijn Niettemin hadden op dien dag vergaderingen van werklieden plaats De kozakken beproet en de stakers uiteen te drgven waarbg een otflcier en negen kozakken gewond werden De kozakken gaven vuur waarop de werklieden vluchtten nadat er 2 gedood en 19 gewond werden Ook de werklieden aan het station Tichoretzkaja hebben het werk gestaakt Zó hielden op 30 November een vergadering de kozakken werden raet steenen begroet Eed olücier en 12 kozakken worden gewond De troepen schoten op de werkstakers die daarop uiteengingen Twee man zijn gedood zeven zwaar twaall licht gewond 102 personen werden in hechtenis genomen Een onderzoek wordt ingesteld Verspreide Berichten Fbaukbijk De afgevaardigde Plichon heelt in de Kamer ingediend een voorstel ter verhoo ing van de invoerrechten op bier tot 25 fr per honderd kilogram netto gewicht als algemeen tarief en tot 18 fr als minimumtarief In de toelichting heet het dat deze maatregel de goede relatiëi tot andere mogendheden niet zou kunnen verstoren omdat Duitschland de èènige natie welke bier naar Frankrijk uitvoert op het oogenblik zelf bezig is aan een tarief hooger dan het tot dusver bestaande Die toelichting Igkt niet gansch en al juist het Is wel waarschijnlijk dat Duitschland het meest betrokken is bg den bierinvoer in Frankrjjk doch Nederland en met name Rotterdam alsook Bohemen zijn er toch 46k bg geïnteresseerd zelfs tot een niet onbelangrijk contingent DOITSOHLATO Het heette Haandag in de couloirs van den Rijksdag dat de meerderheidspartijen gezind zonden zijn het debat over reglement van orde van den Bgksdag in verband met de toelaatbaarheid van het voorstel Eardoff tot aanneming en bloc van het tariefontwerp plotseling te beëindigen in verband met een precedent under president Voa Forckenbeck De stemopneming geschiedt nu alweer eenvoudiger en sneller in den Rijksdag doordien de stembussen waarmee de secretarissen rondgaan bg de leden in twee vakken verdeeld zgn een wit vak voor de vöór en een rood vak voor de tegenstemmers waardoor schifting vermeden wordt De Rijksdagzitting van eergisteren had een bijster kalm verloop hoewel de zitting vijf volle uren duurde en men geen duimbreed verder kwam Het proces ter verkrijging vanjchadeloosstelling den ex ritmeester baron Von Stietencron aangedaan door de familie van den door hem h bout portant gedooden ItaUaanschen verkraan Eazzi dat heden te Colmar zou dienen gaat niot door door tusschenkomst van den Italiaanschen consul te Mannheim is er een schikking tot stand gekomen waarbij Stietencron zich verbindt tot nltkeering van een bepaald bedrag aan de hulpeloos achtergelatenen De kortelings te Görlitz overleden rentenier Wilhelm Hildebrandt heeft den keizer zijn geheele vermogen bestaande uit anderhalf miUioen aan grondbezit en drie uillioeu ann geld vermaakt nadat hg een jaar geleden den keizer reeds de ondertusacben tot herstellingsoord voor officieren togerichte villa irco in Tirol geschonken had OOSTESRIJK HOSOARIJE Door het ongnnstige weder zijn de rbeumalische aandoeningen van den keizer koning teruggekeerd zoodat aan terugkeer naar den Uefburg uit Schönbrnun voor deze week niet gedacht wordt en dus ook niet aan hervatting der audiënties öeootBkittahnie Het boek van De Wet is een groot bgna ongeëvenaard succes v6ór het middaguur eergisteren was de geheele oplaag weg BINNENLAJMD staïen genp aal T K B U K H m B H Zitting van Dinsdag 2 December Aan de ordje is het wetsontwerp tot goedkeuring der te Brussel gesloten enikerconventie De heer Van der Kun achtte de resultaten der snikerconfentie geen succes voor ons Zulks hangt samen met t Bze economische opvattingen waarin wij vrijwel alleen De beruchte Spanjaard eigpnlijk zijn 1 t er drie die zoo vele jaren lartg beieven schreef her en derwaarts om geld waarna hj een verborgen schat zou opgraven en met zijn onbekenden weldoener dooien zucht nu inderdaad in do gevangenis Ten gevolge van een hunner pogingen tot oplichting tegenover drie boeren in den Eifel Pruisen gepleegd zgn de drie chefs der firma een Oostonrjjker een Duitscher en een Spanjaard te Barcelona door de politie ingerekend Men meldt uit Winschoten Tengevolge van hevige sneeuwbuien is gisttr alhier slechts één trani van de maats Oldambt Pekela uit de richting van Stadskanaal aangekomen De paardentram van Winschoten op Bellingwolde is ontspoord Een waggon kwam in de sloot t crecht zonder dat evenwel persoonlijke ongelukken voorkwamen Te Zeist wordt zooals aan de Telegraaf geschreven wordt een nieuw middel in toepassing gebracht om ouders tot liefde voor de bijzondere school te dwingen Aan een der wegen biiten Zeist op oenigen afstand van de kom der gemeente zgn een veertiental nieuwe woningen gebouwd Deze zullen tegen een tamelijk beogen prijs worden verhoord alle kosten van onderhond komen ten laste van den huurder maar na 25 jaar is de woning zijn eigendom geworden Hot is te begrijpen dat er veel liefhebbers zgn voor deze buizen doch een der voorwaarden luidt dat de huurders verplicht zijn hun kinderen niet naar oe openbare school te zenden Twee gegadigden o a die hun kinderen op die school hebben ontvingen de mededeeling dat ze geen huis konden huren als ze hun kroost niet naar de bgzondere school stuurden Aangezien bedoelde vaders zeer tevreden waren over het onderwgs op de opcnb school hadden ze daar weinig lust in ze hoopten nog steeds dat t een wenseh was ma ir geen verplichting zou worden Nu is hun evenwel meegedeeld dat ze hun kinderen vóór 1 December van de openbare school moeten hebben afgenomen zoo niet dan krggen ze geen huis De B K aartsbisschop en bisschoppen van Nederland hebben tot de genstelgkhoid en de geioovigen hunner bisdommen een schrijven gericht naar aanleiding van het voornemen Van den Paus om te Rome een Hollandscb college te stichten Zg deelen mede dat de oprichting van zulk een college door hen wordt voorbereid en doen een beroep op de offervaardigheid om de stichting ervan mogelgk te maken De Prov Ov en Zw Ct geeft een reeks Overgselsche vertelseltjes waaraan de volgende anecdote is ontleend Aan een stadje aan de grens van Overijsul stond in het begin der horige eeuw sedefl lange jaren een predikant wiens naam op of eindigde en dien de schrgver Lathof noemt Hg was een voorlreflelijk man met acht dochters allen flinke knappe meisjes die geleerd hadden de handen uit de mouwen te steken Allen traden in den echt en toen de vader de plechtigheid van de laatst huwende dochter inzegende stond een gedeelte van het talrijke publiek op en zong hem toe God lof Lathof Is van zien letste dochter of De Hooge Raad heeft op 27 October een arrest gewezen over het begrip leterg Een vrouw bad zich 25 centen laten beta i len voor een worp met 9 dobbelsteenen raer bepaling dat als het getal oogen overeen kwam met de cijfers op een stuk papier voorkomende de werper een voorwerp kreeg nit een mand met snuisterijen en zij werd nu vervolgd wegens het houden van een verloting zonder vergunning van B en W maar de kantonrechter te Haarlem ontsloeg haar van rechtsvervolging omdat het tenlaste gelegde fwn verloting is en daarom geen strafbaar feit bevat Het O M kwam in cassatie maar de Hooge Raad beeft het beroep verworpen overwegende dat tot het wezen eener loter behoort dat het te verloten goed wordt afgestaan om naar de uitkomsten der loting aan een of moer deelnemers te worden toebedeeld térwgl de aanlegger zonder als zoodanig bg de verdeeliog betrokken te zijn den inleg van de deelnemers ontvangt Het O M drukte dit aldus uit Het eigenaardige der verloüüg is dat zg geen aleatoir karakter heeft ten aanzien van den verloter die als zoodanig hoegenaamd geen belang heeft bij den uitslag hg verkoopt sla t ware zgn goed aan de gezamenlijke lotennemers onder bepaling dat tusschen hen het lot omtrent de verkrijging zal beslissen In de wet van 1814 op de lotergen heeft de wetgever zich dan ook het te verloten goed gedacht als een eenheid tegenover het gemeenschappelijk belang der deelnemers In het behandelde geval daarentbgen had Weltevrsden exploitatie Mij T n bouwterreinen 200 Landbouw Mg Ngoepit Bod Ned Scheepsbouw My 112 ütrechtsche Hypoth Nieuwe 240 Oblig Stoombootondern Carsjens Bod Viii deel in Fregatachip Europa f 1600 5 aand Bataviasche Zee en Brand assurantie My 3 pCt 5 aand Oost Ind Zee en Brand assurantie Mg 4 5 aand Samarangsche Zee en Brand assurantie Mg 60 Btadsniettws GOUDA 3 December 1902 Gisteravond trad in de zaal Kunstmin als spreker op ds J H Gunning Ir directeur van het Nederl Zending Genootschap te Rotterdam Ds L ten Bosch sprak een kort woord ter inleiding en opende daarop de samenkomst met gebed Spreker daarop het woord verkrggende vertelde ons hoe hg drie jaar geleden ook hier waa opgetreden hoe hg kort daarna een reis naar Indië had ondernomen daar anderhalf jaar had vertoefd en stof te over had om er eenige avonden over te spreken Gaarne wilde hg daarom nog wel eens een avond te dezer plaats optreden ValOde verschillende deelen van den Archipel door hem bezocht wilde hg zich d zen avond hoofdzakelgk bepalen by Middenen Noord Celebea In de eerste streek was mét de evangelie predikihg nog maar kort geleden begonnen in het Noorden de Minahassa dagteekent zulks si van vóór 70 jaar Spr deed zulks vooral om duideiyk te laten uitkomen de zegenrgke gevolgen Wanneet een volkstam gekerstend was In Posao nog weinig leven de zeden en gewoonten nog erg heidensch d w z onbeschaafd in de Minabassa daarentegen alles ordelgk en netjes de lieden goed gekleed uitermate beleefd de wegen en woningen lUtstekend zoo allee datjmen zou meenen in het vaderland te zyn Na deze mededeellng op een wyze medegedeeld die op de toehoorders uitwerking moest hebben vertoonde spr een serie lichtbeelden die het gesprokene nog duideiyker maakte Waar een man als ds Gunning aan het woord is daar moet men noodwendig Iets gevoelen voor de zending in dat InsuUnde dat ons tot aanzien heeft gebracht Van de Nederlanders zien die groote kinderen zooals spr ze noemden veel kwaads en dat nemen ze gaarne over laten de christenen dan ook zorgen dat ze wat goeds leeren Ofdat het een zegen mag zjjn voor de bevolking dat ze leeft onder de scepter van Koningin Wilhelmina I Beroepen by de Ned Herv Kerk te Krimpen d Lek ds M Jongeburger te Jaarsveld In de Maandag te Ondewater gehouden raadsvergadering waarin alle leden tegenwoordig onder voorzitterachap van den i heer A Jonkheid oudsten wethouder Werd de heer A L Wichers als burgemeester geïnstalleerd De heer Jonkheid wenschte den burgemeester geluk met de benoeming en hoopte dat het ZEd Aehtb gegeven mocht worden met toewgding het belang der gemeente en der inwoners zonder aanzien des persoons te behartigen Waarop door den burgemeester ongeveer werd geantwoord Myne heeren 1 Ik sta hier voor de eerste maal in uw midden op de plaats die 46 jaren door mgn voorganger ia Ingenomen geweest Ik hoop zonder aanzien des persoons werkzaam te zyn in het belang dezer gemeente en hoop op den steun der raadsleden en vooral dien der wethouders door hun meerdere kannis van plaatselgke toestanden omdat Ik met dit college aangenaam werkzaam zal mogen zgn dien ateun die alleen door den onmisbaren zegen van hoogerhand verkregen kan worden tot heil der gemeente Ook bedankte ZEd Achtb de raadsleden en de ingezetenen voor de eer hem by zgn komst in de gemeente bewezen HiASTBïcHT De gemeenteraad heeft ala lid van de Oommiasie tot wering van Schoolverznim benoemd den heer Tj Ypma in plaats van den naar Lopik vertrokken heer Crielaard en den heer A M Blanken in plaats van den naar Leiden vertrokken heer ifr J T 0 Viruly De collecte van bet Transvaal comite heeft alhier opgebracht f207 36 LiHOKEinaitWEiOT By de op eergisteren gehouden stemming voor een lid van den Raad vacature P de Vries werden uitgebracht 83 stemmen Van onwaarde één Hiervan werden uitgebracht 42 stemmen op den heer H v Dommelen en 40 stemmen op den beer M Hoogendoorn zoodat eerstgenoemde alt zoodanig is gekozen Stolwijk Vrjdag j l heeft alhier eene conferentie plaats gehad van de dagelgksche besturen der gemeenten Stolwgk en Berkenwoude Op de 2e O S in het Beiersche gaan enkele leerlingen uit den Achterbroek gem Berkenwoude en te Borkenwoude gain leerlingen die in Stolwijk thuis behooren De getallen dier uitwonenden staan aan beide zyden ongeveer geiyk Toch zou Berkenwonde om overwegende redenen voor 16 Jan e k gaarne eenige dier vreemdelingen in vrede zien heengaan Men is echter nog tot geen besluit gekomen eerst moet het een en ander onderzocht worden 37iste staats loterj 2e Klasse Trekking van Woensdag 3 Dec No 18218 f 20 000 2566 12341 en 14169 ieder f 1000 18589 en 18999 ieder f 400 1186 en 7636 ieder f 200 7135 12483 en 20018 ieder f 100 2876 2921 92 30 3060 32 63 53 72 5 3129 324 3212 115 40 59 32 71 73 94 6321 27 71 96 6489 6655 6688 91 6758 3518 78 3627 79 705 3707 19 8 904 38 18 8800 38 14 69 646 Pryzen van f 30 5612 8492 U664 14634 17552 78 8662 11721 42 65 5927 8678 33 60 72 62 79 54 51 17624 6004 98 74 14708 17706 91 8173 90 27 17803 95 8805 11913 46 34 6185 79 49 81 76 6 0 99 12037 14901 95 88 8929 48 11 17978 435 3397 32 66 12104 39 86 64 3478 71 9070 12229 65 18016 9131 57 15027 43 9224 84 16171 70 9300 12328 15214 18143 9420 45 44 18222 69 15307 18309 9546 12422 19 44 86 42 31 18415 9620 51 41 51 9766 80 45 79 73 1048 49 72 84 92 1155 1206 9808 12525 84 98 61 53 15562 99 69 12621 16615 18604 82 85 4 9910 46 43 18756 23 25 12842 69 18945 29 30 93 16711 19051 93 4065 76 62 12919 15813 75 85 73 13073 15900 79 28 82 1329 4136 94 79 95 29 81 6929 10004 97 48 19100 69 81 95 4211 35 40 67 60 55 46 l il45 62 2 7064 87 66 16016 9 7125 10321 92 31 90 78 30 13200 16199 19462 92 4320 1448 33 3 16201 19569 33 53 19696 43 80 19736 47 92 19821 82 16335 19959 72 76 81 60 1510 96 7209 76 35 10400 43 6 87 27 94 40 1633 4463 48 68 88 4500 1706 98 71 4636 1807 89 30 4746 7366 75 13322 88 10565 13411 7401 10609 37 16415 20037 8 29 13502 56 71 34 81 13643 90 20118 69 10710 45 99 217614 41 65 16615 60 81 50 1999 61 2019 84 36 95 65 4826 26 60 84 41 67 61 10812 94 16626 20212 91 66 13730 80 19 7639 70 96 16703 26 72 38 2126 49 42 4966 2270 5039 2363 40 94 87 2405 5105 7810 10947 97 62 30 14 59 13807 16818 66 7936 11016 44 29 20309 71 43 13901 61 14 27 78 2 677 8037 57 31 16995 19 56 63 84 17039 66 60 99 14043 98 68 79 11150 64 17160 92 96 11230 14102 96 97 84 5210 2622 5414 41 5606 54 21 8114 53 42 17288 20430 54 70 14203 17339 20536 68 11302 33 60 83 74 68 72 75 20660 63 2752 8210 11507 14306 76 82 24 26 72 17415 99 67 36 14467 47 20837 70 78 14518 60 468305 99 33 64 20970 18 11616 14607 175W 43 Rechtszaken Voor de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende zaken behandeld De rgkaveldwachter J Van Spanje kreeg op 26 Aaguatus bezoek van G C De Vor te Polsbroek en hoorde dat een meid die eenige dagen hg hem gediend had de 26 jarige G J v R te Lopik een rok zou weggenomen hebben van zyn vrouw Zaterdagavond w a zy vertrokken en de vrouw des huizes miste des Zondags het kleedingstuk De veldwachter stelde een onderzoek in en kreeg ook den rok die verstopt was in een bedstede De beambten had wel den indruk dat de meid stond onder den invloed van de vrouw die haar wel eens in huis j nam en die verschrikkelgk veel drinkt jenever natunrlgk De beklaagde was niet verschenen werd voor haar recidivist geëischt een g vangenisstraf van drie maanden Kwibus snotneus en nog meer dergeiyi e fraaiigheden zon do 34 jarige arbeider A Den O te Jaarsveld die er nu niet was den gemeenteveldwachter H Telers aldairop 6 October toegevoegd hebben De beklaagde bevond zich op een land en de veldwachter die zich achter zgn woning bevond vroeg hem wat hij op dat land deed Daarop volgde een vloed van liefiykheden met den nitnoodiging op dat land te komen bg hem De eisch luidde 6 dagen gevangenisstraf Voor de St Nicolaas DAMES en HEEREN Winterliaiidsclioeiieii Foulards Dassen LinnengoeJ Paraplnies Wandelstokken enz enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TelepMoon Ko 31 Iteurs van Amsterdam 1 DEC I Vrkrs Slotkr 80 sy ID 1 D Cn Ned W 8 801 81 dilo d o dllc S I 95 i ilito dilo dito S 6i laKS lUbl GouJLlSSl SSl SS iirALls Insohr TinglStiBl t 911 osTill Obl m papier 1SS8 i SSI idito iD iiliarlStt i rl J OBTDOAL 01 1 mi t coupon 8 duo tiokel 8 84 o MliD Obl Binjenl 1894 4 6 1 di o Oooon 1880 4 96 ailobiiEolh l889 4 91 d to bij Hoii 1889 90 4 fP d to m jfoufi eoD 1883 6 ilito ilito dito 1884 S Ge luetiing 3rie D Jt VJ Goc leuiiin Boris C 36 1 Ar Bp y obid 189 5 104V Imiqo Uh t 8oh 1890 6 VmmuiLi Obl on icp 1881 4 80 VMTSIDAM ObUgalien 1896 3 90 OiTTiaiiiii awcl loou 1894 8 88Vi m N KIt Hindel aand hi A roiiil h Tab Mg Corliaoaleo 876 DeliMaaMhaii ij dito U AriL Kypollmokb paudbr 41 Oult Mij derVor8teDl aaod I 1 l Uypoth8oltl pandbt 4 ifodorlandaihe back aaod 194 Ned KaQdfllmaatuïh dito N W I Pao llyp h pandbr 8 961 ïott Hjrpolbookb paodbt 4i Utr Hypothookb dito 4 101 iJ STBs O lat Honn bank aand HOI Ui 3L Kypotbeokbaok paadb sl Vmbwh Biqui hy poth pandb 4l itaiw h G Pr Lien con 6 W S D Holi U Spoor w Mjj aand 106 Uu til Eip V St pw aand Ua 8d lU Spoorweg m aand 18 Vod Kuid kh 8pm aand 6 lito dito dito 1891 duo 41 Il vUlSpoorwl 1887 89 A BoM 8 m Faêio a dito aand 6 ang nombr dito aand 5 981 I ICMi8 0h Aa ir8p kap obl t 10 dito dito obUf 4 9 11 luuixl Gont Pao Sp Mjj obl 6 1 Oliw k Nortb W pr O v aan I JIJ lito dito Win 9t Peter obl 7 140 Donrar k aio Gr Spm eert a 40l i lllinoia Central obl in KOnd 4 lOti liOuiav NaibTilliCer t aanl 107 eiico N Spir M 1 Ie byp a B lOk Onderkleeding Ponn dto Ohio oblje f aCHlBSHMWg im immmiMwémm u Indltohe Netel Fézela Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral by groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar yan sterke afkoeling of konvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgving van BumiUhUme BiJsonderKeaoIiikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet i i de wasch en behoudt deoorspronkelgkezgdeglans Verkrygbaar uitsluitend oor Gouda en omstreken by D 8 M8ülll oada Kantongerecht Gouda Zitting van 3 December 1902 Leerplichtwet S V huisvrouw van IJ S te Reeuwyk W H te Nienwerkerk a d IJssel W N M M huisvrouw van IJ M G T S P 7 allen te Gouda 3 H wed W M te Gouderak S V te Moercapelle ieder f 1 snbs 2 d G d G te Gouderak f 2 subs 2 d P H te Nienwerkerk a d IJsseH 0 50 snbs 1 d J S te Reeuwgk vrgspraak M M buisvrouw van J M G te Gonda A V d Z te Gouda beide ontslagen van alle rechtsvervolging Leerplichtwet by herhaling G B G wed van C v H huisvrouw van H P te Gouda f 2 snbs 2 d A B en A V beiden te Nienwerkerk a d IJssel ieder ieder f 3 snbs 3 d Overtreding reglement Wegen en Voetpaden in Zuid Holland W B te Bleiswök D B en J V te Moercapelle M H Johz te Capelle a d IJssel ieder f 1 snbs 1 d Overtreding reglement Wegen en Voetpaden in Zuid Holland en art 427 aanhef in tub 5 W v S M R te Oudewater f 2 plus f 1 subs 2 d plus 1 d Algemeene Politieverordening voor Gonda T G te Gouda f 1 snbs 1 d J V d H te Gouda f 1 suba 2 d J v D te Nootdorp f 1 snbs 2 d P J B v H v ü te Gouda f 1 subs 1 d F 8 te Gouda f 1 snbs 1 d M B te Gonda f 1 subs 1 d M V te Gouda f 1 subs 1 d A v l V te Gnda f 1 subs 1 d N H B te Gonda f 1 subs 2 d D W W v H te Gouda f 1 snbs 2 d P G C H te Gouda f 1 snbs 2 d A R V te Gouda 2 X f 1 60 snbs 2 X 2 d R M B te Gouda f 2 snbs 2 d A V te Gouda f 1 snbs 2 d Art 424 W v S P J B te Gouda f 1 snbs 2 d Art 427 aanhef en sub 5 W v S ï V D te Hilligersberg f 5 snbs 3 d Nacbtelgk burengeruht H W L K H A J D P V d W A C V D W V d O A H T B allen te Oondn ieder f 1 subs 2 d Openbare dronkenschap bg 2de herhaling M H T te Rotterdam 1 week principale hechtenis ATFvKKTEiNTIEJN V De Heer en Mevrouw KOOIMAN Bellürt te m r oor geven kennis van de geboorte van hun Zoon WILLEM 2 Dec 02 Voor de vele en hartelgke blgken van belangstelling op 27 November jl ondervonden betuigen de Heer en Mevrouw PRINCESchim va dkr Lobff hunnen oprechten en weigemeenden dank Goi da 3 December 1902 Sanguinose is BESLIST het beste middel TEGEN Bloedarmoede e Zeiiuwzwakt Dr A Gerard te Sensing by Luik schrgft ons Ik heb het grootst mogelgke succes gehad met de Sangninose der i H van Dam en Co in een geval van bloedarmoede waar de gewone staalpreparaten zonder uitwerking waren gebleven Seraing Dr A GÉRARD Prys p fl 11 50 6 fl f 8 12 f 16 Te douda bg WOLFF Co Westhaven 198 Punch Cognac Aanbevelend Slolcmaker êi Co Alleen vei kooper