Goudsche Courant, donderdag 11 december 1902

o 8978 Donderdag 11 Ilecenaber 19C 41ste Jaargang fiOMCHE eOlRAMT iMeuws en Adverientiehlad rbor Gouda en Omstreken Teleftmn tt A D V K irr E N Tl E N worden geplaatst van 1 regels a 51 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekend n iar lant irtiimte in ending van Advertentiën tot 1 tiur de midd De itg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiteondei ing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CKKTKA SoGi£TEiT ONS GENOEGEN I 3e Abonnements Voorstelling Donderdag 11 December Wl j Koninkiyko Vereeniging BET liDimiDSM IMMEL n KATAkOMBE Biyspel in 4 bedrijven Aanvang half 8 uur V Qewone bepalingen en prijzen ¥ HU il l i UVIS TE HVVU met vergunning hnurprijs 1 3 per weelc vergnnningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor i 80 Het huis la voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de hanrprijs begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 me DEPOT TAN TBEE Men wordt verïoclit op t IHKIth te leltrii ÜIT B T MaOIÏIJII Ti M BAVENSWAAYZO K QOBINCHEM Deze THEEËN worden afgele Terd in verzegelde pakje van oi en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer er iPrijd voorzien van nevenstaani Meik volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoennK van geHerde orders aanbevelende 1 c nijf voorheen 1 BREEBAAET Lz WORDT NlBTJITGEiTELD TrekklnKZaierdaK2ol ci 02 Zesde Verloting te HENGKLO üeld l door Notaris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar bi WITTE te Hengelo Geld 60000 Uien 00 h m ie Prijs ISOO Ooiden 2e Prijs SOO julden 3e Prijs OO Galden Ie Prijs 400 Galden Zie verder aanplakbiljetten bij wederverkoopers Loten verkrijgbaar te Gouda bij 8WARTSENBDRÖ S Lotendebiet Kleiweg E 85 en LOUIS BISSCHOP Dubbelebuurt B 4 W LA GRAND Waddingsveen J LANGBROEK Allen a d Rön JOH DE BOER Lïn Hazerswoude Dorp I VAN DEN BERG Ammerstol W EIKELENBOOM Bodegraven Kerkstraat = t Wie sseker zu i i i l EUlSl CaCaO te ontvangen esamra geatald en na vele proefiiemingen is dou oandel gekomen undo den naam des uitvinders Dr Mlchaelia vervaardigd p de best machines ia het wereldberamde tabblisaemeut van Oebr StoUwwok tt Imlen tlKlM rinielziLelir Bikel Cacao In vterkanten bussen Deie Eikel Caoao mat nelk gekookt een aangename gezonde drank voor daniykaak gebruik een it 2 the 1e el van t posdor Toor een kop Chocolate Ala reneeakracbtige drank bij goval van dwrrhea aleunta met water t gebruiken Verkrijgbaar by do voonuiamit B 1 Apothekar ens Vt Ko Ka proefbusjea TTM STJo o a36 PHi Oaneraalvirtegenwoordign vwr Hedw and luliut Mattsnkltdt Amoterdam Kalveistraat 103 m van de llaassciie Pro Roer Vereenigtng ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN k l 1 per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zk A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel EcMe SIUGEE ïfaaimacliiiies voor eiken tak vnu nljverheUl alsook voor alle huUliOuHellJk naaiwerk Onderricht gratis ook jn het moderne borduren en stoppen SmaEE MAATSCHAPPIJ GOUDA Lanne TIcndewcjj 27 Het groote aantal zenuwkwalen VftD zoDi hoofdpijn Bf tot de voontfK ndekeit ekeneDvaBspopl sU herMiibarosrte toe trotBMna DDK itnpdH Klln middelen door de mrdlicbe wete iB hap unKewenil E nt aao den nlenwen tUd kont 4e eer to A kX eij door bnt nbnilk makMi vkd Afn nenvoadlHtsn w umelljk Ungi de hold mm phyalnloKierhe oiiti UkinKKfldakn heeft dl na lionflnrda imelBemingmi thftaeover do tebwle wereM rhreld i i f n terwijl cif fn weten chRi llJke kringen d hoogte b UiiKiUllin wekt tevene me TuShSfenj ïrbërnst op df weldaad blijkt te tijïi voor de MnjMnnwWaTsnJijdjDdfl n FuiuH r UI uTHuuuu ii 1 T iHiiuiui wBtwuipiu riunoieD BD neraai op m on darrlodtng opKedaaa in mm I04 rlfe prakUjk IHM r waHrhlai vm het ii mual prr Ific worden di urtae grMhVhMfUnffen d r d hnKI naiMdeUUk Mn ha niiw KvralAl medciird4 l l Uat d H eiMeswÜM werden werkelijk aeliittarAnde rMolteteo rtrkrefea ea tlJ maakte looveel opgang dat van een door den nltrlnder nMlmv warkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE ill wanhoiiigft gcyaUen VBFkrcgau üitwwking maar ook vindt men dtarlii vetenaobtpMliJks biiiid liiiKoi nltde mt Meeh UlR lrndieaauilean ncenwijEp gewild cUd soomede ftnohrift Ifti iin Ketni Holirifteu v u hoogKeiilutate genecskuudig n ouder welk P Ééelère mei dr pron it l pelykltileii tR Panjt ruB Rouiiemont ID iTongretier rnad dr priittiieargHd geeeeaheMUN het kr hare voorkantlag m peneilng b niini korten tQ4 r ftda de Vie dmk Tereebenen ia Dit b ekje bent niet Uem Tor hat grMt imbll k vnBtftatibare verklarlugfii omtien het weaf n dor nieuwere tiierapie en dt daarmede lelfa in wanhoiiigR KGvallen VHrkr geu aitwmking mttar ook vindt men daarin wetenaohapneli k ver biiiid liiiKon nltde mftMaelir Ulüilen dieaaudran e ncenwijep gewild cUd soomede afiohrift vai lAI iin netnl acbrlfteu v u hoogKeitlaatate enecskuudig in ouder welk P iéalère mad dr prorii A l pflykltileli tR Pipijt ruB Rouiiemont ID iTongretier mad dr pralttiiMraad gaaeeahewr un ket kraalt ilnnlnnn neiDcl t d i Charenlon SanltdlarathDr Co in taSleliln QroitrMnn med dr arrond arU teiithiiniia DlP Forntiar uexeeih r tf1reotHr va het heipitaal Ie Agon Qahaiairatli Dr Soharlng katteal Satenfala BadEitif Diriei med dr gnneeilieBr dlrtiateOr dar galvano therapeutiacha Inriohttng voor lanuwilldara tt Parija ma SI Han ré 334 Coniul vort AiLhanbaati m i dr t Corfh Dr Buibaoh arroad aril da Zlrkaltt Ober Mbt rit J chl iDBd dr ta Waenen Dr C Congaval Ie La FarMtra Eura lid waa dia OoHiail Central d kyiita t dfi SnnlA In Frankrijk an vele aDderen Atin allen wier vip nu wc tel Mr r nf minder nnnced ftn la f s r n knd K Hnun hliirlield lijden waarvan dakenteekanea 1Jd aüroniaoha lioefdpl ii ml iraia tobele haaf dpljij bloadandra g iroeteprililLf Ibanrheld getaigdhB d llapeleoihald lloha aU kiaanial an OabahaBelIJki ta itard vardar alle sfefceu dia door beroerta ntroffen wetdaB aoof UJden mb 4 gtvoleandurr toeala vorlamtnlnsan onvennagefl tot apreksa rCara tongval Meal l t illkkaa attiniald dar gawrlehlennatvaartdurenda pi n p lit it lelijk e iwakt vsrjwakklng van gahaagaa mis bI dl reeda onder eneeakvnftlf baiiaiidcling gewpPBt ïijn maar door de bekende middelen ftla thtradiotiaraaakoDdwatArknnr wrijvoii a prtrlHP ren atoonilooi of sMbaden geen genezlBg of Inlglag ItBiinM kwaal geronden babi n nn tan alolto ilj dia vrpt a KeTo lenT r berA rt Mtaütoe ndan hebben wegana varachijDnelen ala z oh aanhoudend angiDg voitffl vwdoevlng la kat haafH fcaafHal B et daliallBkeld DlkkerlnDen en donker orden voor do oogan drukkeina pl ondar hat wtarliaefd aalalag la oeraa kat voa an van krlebpiltiB In en het tlapan van handen en voeten asn at deia drla oatagorlin van anwIUdara ala ook aan Jonge m li ei lljdande aan bl akiiicht en kraohtalooaheid tol as geiondê telft aan joaga neriDnen die veel met het hoofd werken en gaeatRliJke reactie willen ToorkoawB wordt dringend aan geraden leb bet boven rarmelde werkje aan t eobaffen hetwelk op aanvraga koitataea aa franeo vet londen wordt door Aiiintrrdam door M LRIIAX A o nnltieeweg 48 Ri tter lftfu F K vnn H WrKV HOLfP Apotbektr KoTte floofHteeg 1 j hOnnV l OUTOV Ondegra lit bU de Gaardbrog F SOt Jtr elit Op da lonftate hygtênnla b m illniiu f t ntr iinntal tl door alling iirdV ï Welaaaannn aoba Qanaaa luril h krnnti l Geen i ielen f root § ucee§I Grool siieees NederL Tombola Maatschappij Fortuna Directie M v d LEEST Haarlem üiiooTi spii gi l tombola Te honden publiek op 30 December a 8 in mjin magaagn Kleine Houtstraat 88 Haarlem HOOFDPRIJS Ken fraaie groote ïiialoiisplei el met prima Fransch Rlas benevens EEN PAAR EXTRA FIJNE GRAVUREN in Jraaielgst Voorts 5 Salonspieg els in kleinere afmetingen Elegante KAP NAAI en WERKDOOZEN alle versierd met Spiegel FRANSCHE SPIONNEN enz enz Terwyi elk aandeelhouder beslist als prijs ontvangt een aardige Keukenspiegel waarover een ieder ruimschoots tevreden zal zyn Een genommerd aandeel in deze Tombola kost slechts 45 cent en wordt naar ontvangst van dit bedrag per postwissel of in postzegels trance toegezonden door de Directie M V d LEEST KI Houtstraat 88 Haarlem en is tevens verkrijgbaar biJ den Agenten Het aant aandeden voot elke Tombola bedraagt slechts 425 zoodat de kans tot winnen uiterst ruim gesteld is Trekkingslijsten worden trance toegezonden 6 dagen na afloop der trekking De toeiending der prijzen geschiedt geheel tranco Voor don verkoop van aandeelen worden in allo plaatsen soUede AGENTEN QEVHAAOD De prüzen zvjn reeds allen aangekocht en publiek te bezichtigen in mfln magazgnen Kleine Houtstraat 88 en Kruisweg 60 Haarlem ïiSiS Patent H Stollen Viiwrtn fffltUnO oiMM PMmt H SKMm tmiiHêit hit Mau a n mAMmm wHMoMn yachahntun n f r Mm taan iMf Har atXa echarfm H SttlUft mrml UM Jmet iMr k uw fkaManttuKan tteef Htttt fH i ii ati imttUiitl g ini m Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandaeke uitgave van TouRisr De hooldtekst van dit baltmaandeIgkBche tüdsclirift bestaat uit de Benr hrifi lng eenrr Helnomde Aarde die de Heer E T Feexstka KuiPEK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer ia ri b geaiuetreérd naar eigen photographieche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 AnnirMkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven ttdrea door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijë per jaargang 7 80 ind dtaAniiehhkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER W iiitei paiitoifelH in hel isonibrdliaiildi Scbeg en LaarzenmiigaziJR KLEIWEti E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SUITS Alle roparatien en aangemeten werk Kelil Zeeiiwsch Tarwebrood ta cent ds K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TlüiRj i WondiAalHa in do goheelö wereld bekend Q fïoroemd Oaovertroifeii middel tegw allo Borst low Lever Maagiiekteii eu luweadig zoowei ala ook uitnendig in bijna iHo ziektegevallen met goed gerolg I aap te tvenden frijs per flacOB ft per post t lis Thieny i Wondcn if bezit eenalanog onnekeiide geaeeakraoli en heüzame werking Maakt meeatal elke pijnlijka n ga rvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd oen 1 jaar oul voor onfeueeslltk ïehoudeii beengezwel en onlanu een bijna UU laar kankerlUden genezen Breniit genezing a verzaphting der pijnen bij wouden ontatekingen ens van allerlei aard Prtjs por pot f 160 por post f l ao Centraal Dep9t voor Nederland Jlpotkekei HENUI SINDEUÜ Sokin 8 A m terdam ia k THIERRY in Pnind bal UoklUoli Oirtemiall0 hm pnapectn ta mtliwlaa kjj bat Oenlraal l p t iaaiarRokia 8 tautuduB m SCHIEDAMMEl GENEVEE Merkt NIGHTOAP VerkrSgta bijt M PEETE1R8 Jz N B Ab bewijf vta eohtkaUJa r oaehet en koik lleadi roofc CWEDAM I tiuvudmawmdetnnw 1 P HOPT Zenuw en ilaag lijders wordt nic overtniging als een werkelpe hnlp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or Jt d t boekje tranco per post toegeKonden door BLOKPO EL a Boelth Zitltbomnwil Druk vanA BEINKMAN k Zn iGoud BEKENDMAKING Nationale Militie De BURöEMEESTEK van GOUDA Gezien de algemeene regeling van het onderzoek bedoeld bj § 19 der beschikking van den Minister van Oorlog dd 23 Tnli 1902 lie aid no 90 naar de geoeteudheid van lotelingen der lichting 1903 die dingen naar het bewijs hetzij militaire bekllFaaiiibeid hetzg voor lichamelijke geoetendheid dan wel voor beide art 104 der Militiewet 1901 Brengt ter algemeene kennis lo dat het onderzoek plaats vindt tusschen 4 en 18 Januari 1903 io dat het onderzoek voor deze Gemeente alhier wordt gebonden en 3o dat tot bet onderzoek uitsluitend worden toegelaten tij die hebben deelgenomen aan de loting voor de lichting 1903 en zich vóór ot uiterlgk op den 203ten December 1902 ter secretarie tot deelneming aan het onderzoek hebben aangemeld Onder de aandacht van de loteHngen wordt gebracht de inhoud van art 104 2e en 3e alinea der Militiewet 1901 luidende Voor de zamenstelling van het gedeelte tot korte oefening in te lijven worden in de eerste plaats in aanmerking genomen de lotelingen die aan door ons te stellen nat iiitWwTOl e k m h eW w licbamelgke geoefendheid voldoen Iitdien bet aantal van hen die aan deze eischen voldoen niet overeenkomt met het tot korte oefening in te l ven gedeelte heelt b die een booger nummer bezit den voorrang tot de toelating daarbij De lotelingen die aan door ons te stel len eischen van militaire bekwaamheid of lichamelijke geoefendheid voldoen worden Voor zoover z daartoe geschikt bevonden tgn en dit met de belangen van de dienst Is overeen te brengen ingelijfd bi bet Corps en geplaatst in het garnizoen hunner keuze ter Sl de aandacht nog wordt gevestigd op § 13 lo der beschikking van den minister van oorlog dd 1 Februari 1902 Vlle afd no 47 vermeldende dat bij de toewijzing van de lotelingen aan het korps es het garnizoen hunner keuze zij die in het bezit zijn van een getuigschrift dat zij voldoen aan de eischen zoowel van mili talre bekwaamheid als van lichamelijke geoefendheid als bedoeld in art 104 der wet den voorrang hebben boven hen die slechts een getuigschrift bezitten dat liJ aan één dezer eischen voldoen De lotelingen der lichting 1903 die aan ket boven bedoeld onderzoek wenschen deel FBVILtBTOX 5 Hij had een zwiiren iwarten baard en Bnorren en dtk swart haar zoodat men niets zag dao een L Toorhootd van twee vingers breed en het bovenAt gedeelte der angen Vao de andere dne gdhenen twee broeri te zijn ïtthans zij hadden betzelftle kort voorhoofd denzelfden platten neus deaelfde shiwe oogen deielfden mond zonder lippen als een nedeihangenden halven cirkel en dezeltde spitae baardelooie km beiden klein en zenuwachtig Alle drie bedden zlJ iets laaga va sch gluiperifrs en woests m hunne oogen en die uitdrukking van verregaande buitensporigheid die eigen is aan dergelijke naturen bestaande uit bijgeloot en wreedheid overmoed en verachtelijke Uthartlgheid Daar zij hunne eerste jeugd reeds voorbij waren hadden tij in hunne g3baren in hun gangf ja zelfs in hunne driltbuien iets van d löie trage bewegingen van een tijger Een suikerbroodvormige hood hooge slobkousen en e n wijd buid dat van voren openhing maakte hunne kleeding uit tusschen het buis en de br ek kwam rondom het witte hemd te voorschijn n een brcede blauwe gordel De vierde roover dift de jongste scheen bad een menschehjker gezicht hij wai ook klein en baardetoos evenals de beide to nemen worden derhalve ultgenoodigd zich daartoe aan te melden ter Secretarie dezer Gemeente bovenlokaliteit afdeeling militie vóiJr of niterl k op 20 December a s van des voormiddag 10 tot des namiddags 1 uur Gouda den 10 December 1902 De Burgemeester voornoemd E L MARTENS UilUenlanilsch Overzicht De vergadering van den Dnitschon Rijksdag van gisteren Dinsdag beloofde stormacbtig te zullen worden Ër moest iil worden beraadslaagd over de t voorgestelde wijziging van het reglement van urde waardoor de meerderheid een nieuw wapen tegenover de minderheid in lianden zal worden gegeven Het ingediende voorstel komt nl hierop neer dat aan den voorzitter do bevoegdheid zal worden gegeven aan Rgksdaglodon dio het woord verlangen om over het reglement van orde te spreken dit te weigeren Wordt het woord wol verleend dan zul de spreker niet langer dan vijf minuten het woord mogen voeren Nu ia dit voorstel van zeer verieikoiido strekking Indien nl tegenwoordig een afgevaardigde de aandacht van den Rijksdag wil hW f ei t at n i d e veig de ili ig t weinig leden minder dan de helft aanwezig zgn om een wettig besluit te kunnen nemen vraagt hu het woord over het reglement van orde en spreekt er zijn twijtel over uit of wel een voldoend aantal leden in de zaal is ZiJn er niet genoeg heeren leden in de zaal dan moet de zitting worden verdaagd Het Huis ia dan niet beschlusslithig Nu wil de voorgestelde wijziging van het reglement van orde den voorzitter het recht geven naar eigun goedvinden het woord te weigeren aan leden die het zonden willen hebben over het reglement van orde Do voorzitter zou dus een onwettige vergadering kunnen doen voortduren tegen den wensch van een of meer der aanwezigen De voorstellers der wijziging hebben dan ook zeer goed begrepen dat zij zich hier op gevaarlijk terrein begaven en willen haar dan ook slechts tijdelgk van kracht doen zjjn Het moet een uitzonderingsmaatregel blijven die reeds in het volgend jaar wa r zal worden afgeschaft Dan wordt nog voorgesteld dat de leden niet langer dan v jl minuten achtereen over het reglement van orde het woord zullen mogen voeren Ook dit geeft den voorzitter een wapen tegen de oppositie in handen anderen Nu zei de hoofdman toen hij de tasch onderzocht had laat hij zich nu ultkleeden dan zuUen WIJ eerst wat eten en daarna zullen we zien De gebroeders naderden den knrabinier de een maakte zijne handen los terwijl de ander hem de vuist voorhield de twee bevrijde armen vielen machteloos neder als van een lijk De uniform uit zei een der roovers De karahinier zag hem aan en stond een oogenblik versteld met gefronst voorhoofd en de lip tusschen de tanden geklemd De jongste roover keek weemoedig toe Ga sprak de hoofdman die bij de deur zat barsch ga op je post I De jongen beklom het trapje waarop de roover zijne makkers had zien aankomen als gehoorzaamde hij aan een gewoon bevel steunde de ellebogen op een granielklomp stak het gezicht tussphen de opening en bleei otibeweeglijk staan De umtorm uit herhaalden de twee to hieven gelijktijdig de handen op r Geeft hem een slag die sporen achterlaat riep de hoofdman De karabinier rilde alsof hij in eene wond gestoken werd boog het hootd ten teeken dat hij zich onderwierp en tro t zijne uniform uit De roovers namen haar aan doorsniiflfetden de sakken de mouwen alles en wierpen haar toen in de hut De een doorsocht de broekzakken van dsn gevat ne n wide tot den hoofdioan Niets 1 Des te erger voor hem t antwoordde deze aar de obstruotionistisch gezinde oppositie haat wapenen in den strijd tegen de aanhanfige Toltarief ontworpen bedreigd ziet heeft ziJ zich daartegen met hand en tand veriet Iiktere berichten doen zien dat de zitting gistlren betrekkelijk kalm was IH den Rijksdag stelde Sinter voor het voorstel dor meerderheidspartijen het zoo goniainde voorstelGriiber tot wözigingjvan het reglement van orde van de ngt nda te nemen Het ïoorstel Singor wordt met 225 tegen 56 stemmen en tien blanco verworpen Hierna beginnen de debatten over bet voorstel Oróbor die rustig verloopen Nadat Gr cr gesproken had bestrijden üebel Riiarter en Barth het inoarderbeidsvoorstel Bij de im volgende stemmingen komt het tut een opgewond discussie tusschen Singer cu den vicB voorzitter 8tol erg over het reglement van orde H t voorstel der meerderheidspartijen tot hlnil Bg der debatten wordt aangenomen n voorstel Singer om ten opzichte van het ivoorsttl Gröbor over te gaan tot do orde vaalden dag wordt verworpen met 212 tegen 88 ftcmmnn en 4 blanco 1 vo tjstel Gri l t r wordt daainn aangünoM me t 20ti tegen 92 stemmen en B Daarna wordt de beraadslaging over het tojtarief en do rapporten over verschillende tariefnummers voortgezet Do pogingen dor sociaaldemocraten oin ann de rapporten eon debat over het reglement van orde vast te knoopen werden door den vico vtorzitter Busing verhinderd De Norddentsche Alllgeineine Zeitung acht het oogenblik gekoipon om enkele zaken recht te zetten In verschillende Duitsthe bladen was medegedeeld dat de liandelsverdragen op 31 December zouden worden opgezegd en dat con nieuw tractaat met Rusland reeds in den loop dezer zitting aan den Rijksdag zou worden toegezonden Een officiense nota i in de Nordd Allg Ztg zegt De berichten door 4e positie der verbonden Regeeringen tegenover de quaestie der opzegging van de handelsverdragen en over aangeknoopte onderhandelingen met andere Staten zjjn onjuist evenals de geruchten over een nieuwe militaire wet die als verkiezingsleuze zon moeten dienst doenv De VosB Ztg wijst er op dat het tol slaat hem in de boeien De twee handlangers bonden den karabinier met de handen op den rug gekruist aan een groeten ring die aan een paal van de hut was vastgemaakt de onffclukkinejwerd doodsbleek en klappertandde alsof hij de koorts had De drie roovers kregen eenige mondbehoeften uit de nisjes gingen op steenen zitten begonnen te eten en daarbij heet op hun gemak te praten zoo nu en dan een afgebroken gezegde als men schen die meer letten op hetgeen zij eten dan op hetgeen zij zeggen Hebt ge het nieuws van Ciuu WOïbio gehoord Die zaak van Don Allessio Ja twee honderd dukaten losgeld Betaald Botaald Wat een vangst En driehonderd dukaten aan den schout Zij Eijn bescheiden geweest hij en zijn broer hebben groote bezittingen twee mijlen langs de F tore behoort hun alles Maar het mooiste was nog te Biccarl Zes paarden vijf geweren duizend dukaten en acht groote ronde kazen in een slag Hierbij wierp hij een oranjeschil mar den karabinier en zei Ü itl Ik heb fehoord hernam de ander dat h l te Cengnola heel erg toegegaan i Tusschen de bende van Salvatore CoduMetro en de Piemoateeien Ja zy waren in dt n val eer zij er aan dachten zij waren beloerd door den schout Zevsn zijn er gepakt tariel door de meerderheid titans met stoom doorgedreven niet zal blijken een hulpmiddel maar een hinderpaal te zijn b j het aanknoopen van onderhandelingen Het zon niemand verwonderen zoo Oostenrijk Rusland en andere Staten dit tarief in verband mot de miuimum rechten zullen beschouwen als een economische oorlogsverklaring en daarom de verdragen zullen opzeggen ten einde zulke hooge rechten te kannen invoeren dat elke invoer in die staten voor de Duitsche nijverheid onmogelijk wordt Dit zou naar de Voss Ztg uiteenzet zulk oen vernietigende slag zijn voor de Duitsche industrie en voor den handel als nog nooit aan eenig land is gegeven En dat dit komen moet kan geen ernstig staatsman ontkennen Reeds heeft de Hongaarsche minister president verklaard dat de Monarchie zich rust tot den strijd en Rusland zal zich allerminst de Duitsche miuimum rechten op landbouwproducten laten wolgov illen zonder krasse maatregelen van tegenweer te nemon Dit alles zal spoedig genoeg de bittere ontgoocheling na zich sleepen voor de partijen die thans 4e aanneming der toltarleven willen doorzetten Thaos werr wordt met eenige stelligheid medegedeeld dat nog in deze maand dos vóèr Niouwjaar de langvorwaohtte amnestie l in d Kupkolonia lal worden afgekondigd Hierdoor zou dan bet verhioeden bevestigd z jn dut Chamberlain zich het verrichten van die sympathieke daad zelf wilde voorbehouden Vreemd blijft het echter dat de koning op z n kroningsdag niet een zoodanig blijk van voratel ke genade gal gelijk algemeen verwacht word on na zijn minister van kojoniën tot drager van de goede tijding bevordert De correspondent van de Daily News te Kaapstad schroef nog pas over de amnestisgrap waarmee h j dan de gewekte teleurslelling van vroeger dagen bedoelt Zoowul gematigde Ëngelsclien als do Afrikaaiidtrs in de kolonie zegt hjj hoopten dat een wettelijke algemeene amnestie verleend aou worden zoo al niet op den kroningsdag dan ten minste op den verjaardag van den koning De krijgswet is op de onzinnigste wijze toegepast Er zitten thans ongeveer 540 menschen onder de krijgswet veroordeeld in de gevangenis velen voor hun leven veroordeeld en ik kun mot de volste overtuiging zeggen dat twee derde van die vonnissen onbilluk Z n geweest Laat ons nu hopen dat hun leed binnen eukelej weken geleden zal zjjn I Met den kapitein i Neen Doodgeschoten f Üe roover knikte toestemmend Heilige Maagd riep de ander en tot den karabinier gHwend Hebt ge het gehoord Maar we zullen het u betaald zetten wees dnar gerust op De dag Zal komen waarop ann lederen boom op het veld een pieroontees zal hangen Als we maar ttjd v in leven hebben Daarop dronk hij zijn glas ledig Kijk zei een ander op den karabinier wijzende hij s aat te denken Waar denkt ge aan vroeg de hoofdman en streek zijn knevel op Aan je moedertje r vroeg do eento Waar hebt ge die verlaten r Lsat eens hooren Zij keerden zich alle drie om en keken hem aan l e arme jongen sloot eene poos de oogen en toen hij te daarna o iende waren ze verwcicn en vochtig en blaarde in de verte ver over de bergen heen De drie roovers lachten Maar het mooiste is zei de een dat hij niet spreekt Wat zou het zyn Trots Bescheidenheid antwoordde de ander net een kwaadaardigen lach Vrees voegde de hooldman er bij De karabinier schudde het hoofd als om tieen te zeggen H oriit vervolgd