Goudsche Courant, zaterdag 13 december 1902

o 8981 Maandag 15 December IfMIS 41ste Jaargang orEüSAiunm ijsclub gol da mwxm mmm J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STADS MÜZIEKSCHOOL op DINSDAO 23 DECEMBER 1902 Aanvang s nam ten unr en avond ten nar in de Sociëteit ONS GENOEGEN IK iOUWA TAX Kieiiwe Leerlingen in liet gebouw der Scliool aan de We t baven aldaar op WOBSSDAO 24 DBCEMBBB1902 nam van 1 tt nnr 0 voorwaarden van toelating rie aanplakbiljetten OsderB en voogden worden er op attent gemaakt dat bet verzoek om tnBRcheulqdsche alschrijving van leerlingen nUeeii iirliUg wanneer het nchriftetijle i gedaan m 4en oiidergeteekenile mltiHliii veertien dagen Dóór den aanvang van een nieuw kuxirtaal Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool J J A MONTIJN Secretaris v k ii m 017 8 TB lltlVR mot vergunning hnnrprys f 3 per week vergnnningarecbten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor 1 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding i onder de btturpr s begrepen Te bevragen Lange Tiondeweg D 29 WORDT HIET UIT GESTELD TrekkUiii ïaicrdna io Uec lft02 Zesde Verloting te HENOKLO Gel l l door Notaris 8CHKPEUS van Zelhem in het openbaar b WITTE te Hengelo üeld 60000 Uien 900 Fnpii Ie l rys tftOO Gulden 8e Prijs 00 Gulden Se Pros M Gulden Ie Frtjs OO Gulden Zie verder aanplakbiljetten bij wederverkoopers Loten verkrügbaar te Gouda bö SWAHlSENBUKG S Lotendebiet Kleiweg E 85 en LOUIS BISSCHOP Dnbhelebnnrt B i W LA GRAND W ddingsveen J LANGBROEK Allen a d ES JOH DE BOEK Lis Hazerswoude Dorp J VAN DEN BERG Ammorstol W EIKELENBOOM flodegraven Kerkstraat ThliRj i Wiadwbtliia I in do gehoele woreU bekenil on Koronnd Onoïortrolfon middol Uigen bIIo Uortt Loiir i Haagilekten eu In e l K zoowel ook uilwondig in biJM llo lioktogovallon mol good OTolg liuui l wonden l rU p rB COB ThUny Woadintlf bont oon slmog o n g kond K ono kr oh 1 heilBBn working M kt mo t l elke pgnljk t MtSKVollo op raU goliool o orboilig Mol Lo if word ooi i4 ro 4voor nite ieesll k cchoudeu beeugeiwri n onUn oon bona IK laar klUlherlU Itewie Bren l gonoiing on ionaoliting dor pijnon b i wondon ontatokingon om tan allerlei aard Prij por pot f 1 0 per post f 1 60 Conuaal Dop l voor Nederland Apolliok r IIEXHI Sl EK Rokin Amalonlam wi I d Ii II 4 i t po oTu pr l rt U lfcW li I C U l t l Ur Oruk vanA BRINKIIAN 4 Zn Gouda IJS EN WEDER ÜIENENDE ZATERDAG 13 ÜECRMBEIl s middags 2 uur HARDRIJDERIJ op Schaatsen voor ZOONS VAM t KOE beneden de 16 jaar pm fraaie prjjzen Aangifte in de tent voor één uur S MAANDAGS l3 DFGËHBKR HARDHUDERM op Schantsen voor HEKREi L BUEIII benevens ZOO VAM IIO H ATKBBS beneden de 18 jaar om Jraaie prijzen bestaande nit luie voorwerpen Aangifte ZONDAG U DECEMBER van 4 uor in de tent tegen inleg van 2S cent per persoon De Wedstrijd zal worden opgeluisterd door Muziek EBT BBSIVVB mmm inj ïm wmmtm an dt llaatfsclie Pm Boer Vfreeiil lD S ten bfte der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den I Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN i 1 per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de B irma SCHENK 4 Zn A BRINKMAN Zk en aan bet Kantoor der Stoomboot De IJsel tot E r UI Joina o Oood Bekrol c ni T 1 V V I n w PRAEPARATEN VAN y Uina l arOCnC b k d n l olw ii n Obnkaar t lo lech e l i ri rlnt nnwIiootilpllD lm mriterklnj na Ukt otkraambed kobrta en hm gtvolt oiJlNAtARÖcHE WrOOWSUX m h b o d een Bloedj br k BleakJucM kwalen van KrlUichen lerfltld m Verl riiel r In fl con 1 90 en L Pllrol Par anvoedaaara vwiterkend aanjenaainv n n k TOOTd eli l 8 b aft ClKei CaO kinderen iwakken en klleracMlje geitellen eet te bt eleiuAl t D eritl l il drank 1 loornl n der PU X m a iS O 50 T i ii el gen en Urine kinderen Pm t er 1 i Kp ƒ 1 70 t X Kgt 0 90 t H Kp O Wl Cbomlicb M AllrCIlStrpf Speciaal oor Klnd nro ling In bouen t M Kgr 0 90 ll it J fi n Hetrookeneenerhalve CisaretUilwldoendeWbeurfj r Jooije V Ö 80 eu iZ hi ZZl 1 Tamoe ênH A RrktlfirttiC FRUIT PUROATIEF tegen VeratepplBI Aam r I aTnarinae DOnUOnb b e Mlgralne Conieilie etc YoorJooVal laiana ó k l nJeien b i e Ie T amarind Monbo n n KRAEPEUElf HOLM e r 4ur de Tonn oor hol kmd beteerl Dk m de m li aangenaam it Piijl pet doo 0 90 en 0 6O t ColmSatr Dac illoC Igmeen etkend d het BESTE hmimiddel n fnupm lM m ICRAÏPÏLMII BpiM Ie iS Jt ü ii ti rr t vp e Ap Utêlc ri M VrefUUn KRAEPEUEN jc HOLM Hofleveranciers ZEIST CbCcii liiiikhoesl Geen liitliien a y rZ OaiTniaK r aSUliea h Hooa V tkoudlieidenKe lpjn h tl Ur7 Ven UimoploB enJ en verMcfatT nJ middel bU ultnamondheld niBlunend m H Ji D deschj s vetkni eb r I ri f 0 80 per fleich KoNINKLUKE Om Kinkhoosl Influenza Borslen Koelaauüoening innen den kortst mogelöken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiveE Borst lionigExtract M E L I A il T n E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Finns WOLTFS ét Co Westhaven W Gouda d X tTB STBrW Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 te 1ou la A BOÜMAN Moordrecht PINKSE NieutMTkerkad IJtel A N van ZBSdKN ScAoonAonni J Th TORKBN Botk op B T WIJK Omioion A SCHEER HaattrecU P W v EDE OudnoiiJer K vakd HEMDEN te R i iioii i P v o 8PKK MoercapitU D d STAR Waddinotoeen Wed T HOLST WaddioQKeen M KOLKMAN Wadüvgmen P A u GROOT Oudeaaitr D JONUH Oudewater J P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKER te Beruckop Telepliooiiiiet Gouda Abonnement 1 10 per jaar voor perceeleg binnen een kring van K K 1 gelegen Aanleg en onderhoud gi atis Het net is aangesloten aan het Sjjks Intercommunaalbnreau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verk gbaai aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Wie z ker i n wu d Eelitc Elkel Cacao t ontvangen lenn ei gesteld en na veU pn emtngeo la den handel gekomen ondei dan naam dea uitrinders Dr Hiohftelia wraaidigd op dt beste machines ia het wsnldbéroemde Msbbluaement van Qebi £ BtoUwarck te Keolen lich J pTI2ie aeIH Bikcl Cacao In vierkanten bossen Deze £ iki4 Ctcao is met melk gekookt eene sangename g amd dnmk voor dagelijksok gebruik een t Z theelcpls van t p der voor een kop Chooolate Alt geneetkncblige drank bij gaval van diarrbee sleiAts net water te gebruiken Terkrijgbtai bi de Toomjuraatt H 1 Apotheknr tn Vt Kg Vt prmftntjs f 1 80 a 0 90 ft 0 3B Prii OeneraalTVttgenwoordigar voor Nederland luliut Matténkiwll Amnterdam Kalveistraat 103 Kcht Zeeiiwseh Tarwebrood M cent de KM L SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vrangt bl Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der tiederlandsehe uUgat èE WereldTourist De hoofdtekst van dit hallmaande lyksche tpschrift bestaat uit de Beschrijving eenfr BeU om de Aarde die de Heer E T Fbekstea KuiPKti in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijlc geHlimtreerd naar eigen photograph inehe opnn leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 An ichtkaartén die hem on tiigen of o ander door hem op te geeen adre door onze reinigers worden toegeionden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatse in ArabiS Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargemg f T 20 iwi dêoAtMchlkaarttn De inteekeniug is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOl DA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEUl Directr D tak DütlREN Behand vAnruggegr verkrommln9 ingevallen bomt x en o beenen K ai telioh€unnmliivorm algem eonstipntte epieren genr rheunuUi che aandoeningen uUfingtm ena eox ISE MKI8GËVII G De BURüEMKIiSTKR der gemeente GOUD A Cez n eene mededeelin van den Burtremeester van Voorhout dd lo Deceniber 1903 No 33a Gelet op art 82 van het Koninklijk Besluit van 3 December 1901 Staatsblad no 230 Brengt ter openbare kennis van den miliciepverlofganger JACOBUS van de LAAN totaling der gemeente Voorhout van de lichting 1899 behoorende tot het 44 Hegiment Inianterie dat hij kiacbtetia art 124 der Mililiewet 199 wegens overtreding van art 120 dier Wet onder de wapenen wordt geroepen van 5 Januari tot en met 17 Jannari 1903 zullende hij den 5 Janu an 1903 bij genoemd korps te Leiden aanwezig moeten zijn d it hij moet znrgen dat de dag van het vertrek door den Burgemeester op zijn verlofpas wordt gem ld en zich op Zaterdag den 3 Januari te voren des voormiddags ten 11 ure ter gemeentesecretarie bovenlokaliteit afdeeling Militie moet vervoegen tot het ontvangen van den noodigen reiswijzer enz Gouda den 13 December 190a De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulleiilitiidsch UvurzIcbU B j den Berlgnschen Rgksdag is ingekomen voor de derde lezing van do taritl wet op heden een voorstel van Herold Bassermann Kardorfl en Limburg Stirum strekkende om alinea 2 van het eerste artikel als volgt te lezen De douane tarieven mogen in de overeenkomsten by tractaat niet beneden de volgende cjjfers verlaagd worden bg rogge 5 mk tarwe en spelt 5 50 mootgerst 4 mk en haver 5 mk de 100 kg Dit is bet meermalen vermelde compromisvoorstel dat de minimumrechten op granen behoudens gerst van het regeeringsontwerp herstelt De Vrgdag in don Rjjksdag werkende stoomgnillotine heeft niet minder dan 466 amendementen van de sociaal demoeratitclie party op het voorstel van Ksrdorff en alle daarbu behoorende redevoeringen benevens de nog niet meegetelde voorstellen van den kalmen vleugel der vrijzinnigen eenvoudig in tèa nur tgds onthalsd De pers van de oppositie vat de gevallen beslissing tamelijk kalm op in bet bewustzgn dat tegen een tarielmeerderheid die tot alles besloten is toch niets uit te richten valt Alleen over Bassermann worden enkele Solen van toorn uitgegoten omdat hiJ ook zfn laatst gegeven woord heeft gebroken dat de nationaalliberalen ten minste voor de definitieve stemming over het voorstel van Kardorff nog een grondiger beraadslaging over het tarief ontwerp van de commissie zonden toelaten Officieus wordt erkend dat na de definitieve aanneming van het tarief ontwerp van de commissie nog wel een nieuw wetsontwerp tot wijziging van de tarietwet noodig zil zp hetwelk de overdrijvingen wegneemt welke tegen den zin van de regeering in bet ontwerp van de commissie zyn ingeslopen Maar met dat verbeteringswetje heeft men Toorloopig geen baast want na het eventueele sluiten van nieuwe handelstractaten gelden FEVILLEIOX 8 Ik heb hen slechts vergexeld opdat zij mjj niet zouden vermoorden I Ik ben uit San Severe ik ben eene arme boerin Waarom hebt g hun niet een van alten een kogel door den kop gejaagd £ k durfde niet dftn zouden ze mij gepijnigd hebben Gij moet zien wat zij doen Ik dacht dat ik er gek van werd Als ge het gezien hadt Maar hij en zij wees op de gewonde heeft zich bovenmenschelijk gedragen hi heeti alles door gestaan en geen woord gezegd geen woord I eept die lafaards voor de voeten van hun slachtoffer I riep de kapitein De karabinters sleepten de dne roovers voor den gewonde wiens hoofd verbonden was gewor den met een doek die zgn gelaat bedekte Ik ben hier zei de kapiteiri terwijl hij zich over den ongelukkige boog die teekenen van bewustzijn begon te geven gij ztjt gered Gijiijt te midden uwer makkers Houd moedt Zie uwe moordenaars hggen geknield voor ui De karabinier vertrok den mond en begon te hijgen als iemand die wil lachen en er de ki acht niet meer toe heelt Toen strekte hy eene hand uit die op het hoold van den rooverhoo man de in die tractaten vastgestelde tarieven en een herzieningswet zon alleen beteekenis hebben in geval er een tractaten tot standkwamen Toch is het kenschetsend dat men reeds in regeeringskringen zelf op de noodlakeiykheid van een herziening van hetcompromistarief nadruk legt nog eer dezekttnstmatll e verlossing in derde leting is atgeloopen V De onderwijswet werd in het Engelsche Hoogerhuis nog artikelsgewijs behandeld De kleine minderheid van liberale Peers kunnen natuarlgk tegen de regeeringsmeerdorheid niets uitrichten De om zfjn vrijzinnigheid bekende bisschop van Hereford heeft den mi ed gehad tegen de wet te spreken hetgeen voor hem als bisschop der Kerk niet makkeljjk was Lord Rosebery werd scherp aangevallen over een redevoering die hiJ op een veigadering van Nonconformisten beeft gehouden Hy heeft daar gezegd dat als ds Moncontormisteu in den lande zich bjj de wet neerlegden z j politiek dood waren Hierin zagen verscheiden Peers een aansporing om het onwettige middel van bolastingweigenng waarmede gedreigd is te baat te nemen Lord Rosebery ontkende De verkiezingen voor Jen Franschen Senaat staan voor de deur en het is alsof alle politieke fracties met nog meer gver dan by vorige gelegenheden zich beyveren om het land te redden door de kiexws aan te manen hun stem alleen uit te brengen op candidaten dezelfde politieke overtuiging toegedaan als de uitvaardigers der manifesten waarmede het land wordt overstroomd en waarin altyd gewezen wordt op de crisis die Frankryk doorleeft en het gevaar waarin het verkeert Vaardigde gisteren de piogressivistische partg een hoogdravend gestelden brief aan de kiezers uit om hen te wurteluwMi d rsdieal npaUilMi langer to volgen op don weg die naar het vorderfeiyke collectivisme voert thans publiceert de Figaro een manifest van de Union Liberale waarvan de slol som luidt Zeker is het schouwspel van Frankrgks staatkundigen stryd waarin meer begeerlykbeid dan overtuiging aan den dag wordt gelegd weinig geschikt bet zedeiyk peil van bet land te verboogen en den burgers een hoog denkbeeld te geven van hun rechten en verplichtingen Doch men kan altoos beproeven dezen te overtuigen dat de uitoefening van de macht door een mandaat verleend hen die het aanvaarden vel plicht tot het aan den dag leg ren van een waren geest van toewgding en opoffering dat het ambt vau afgevaardigde een eerepost geen loopbaan is dat de partggroepen geen syndicaten mogen zgn om betrekkingen machtig te worden en dat wanneer de openbare meening niet opkomt tegen de taeerscbende zeden in de politiek en bg verkiezingen welke zeden de geldmiddelen te gronde richten en vernederend zgn voor het republikeinsch bewind dat dan die openbare meening alleen aan zich zelf het zedelgk en stoffelgk verval van Frank nederkwam trok haar terug bracht het hoofd naar voren en spoog hem in het gezicht Daarop deed htj weder eene poging om te lachen Wat is dat vroeg de kapitein en raapte iets wits en zachts op t welk htj meende uit den mond van den ongelukkige te hebben zien vallen Het antwoord aan den kolonel antwoordde dexe nauw hoorbaar Aan den kolonel van San Severo Mijn antwoord Dat ik u van morgen gegeven heb f l e karabinier knikte van ja De kapitein viel hem om den hals en kuste hem het voorhoofd daarop sprong hij op en riep zijne soldaten toe Buigt neder jongelieden buigt neder toot dien dappere I Hij bracht den kolonel mijn antwoord waarin ik het uur van mijn vertrek en de pUats waarheen meldde als de roovers dat lezen hadden waren zij gevlucht hij stak het in den mond sprak niet om het niet te verraden en verdroeg al zijne martelingen in stilte I Hij is een held een nurteloar eene edele ziell Ja riepen al de kor biniers eenparig uit den grond van hun hort KLuat hem de voeten lafaards I riep de kapitein den roovers toe Een voor een kropen tij oU idangen over den grond en kusten de voeten van den gewonde Kapitein 1 riep toen de vrouw en zag hem met verwezen oogen aan ik bad het sein moeten geven toen gij kwaamt ik heb het niet gegeven en liet u komen Bewjji mij tot ryk zal te wgten hebben Na herinnerd te hebben dat de republikeinsch Senaat een andere is dan die onder b l keizerrgk welke laatste bereid was alle vernederingen te dulden om slechts op het kussen te kunnen blgven besluit t stuk De grondwet geeft aan de booge vergadering het recht zich te verzetten tegen alle buitensporigheden der Kamer van Afgevaardigden Zal zg er gebruik van maken dan moet zg umingesteld zgn uit uAinnen vastbesloten geen enkel vrgtinoig grondbeginsel los te laten en nauwkeurig het gebruik der openbare geldmiddelen te controleeren ja elts om evenals voor zes jaren het bestaan onmogelgkte maken aan een radicaal ministerie dat geen rekening met haar nitsprakeq houdt Of het met overtuiging gestelde document echter veel uitwerking zal bobben staat te bezien Reeds voor eenige dagen nog voor de Kamer van Afgevaardigden naar huis ging rekenden de republikeinen er op dat hot auital door bun partygenooten bozette zetels in het voornaamste wetgevende lichaam vu Frankryk met een tien of twaalftal zou vsimeerderd worden Zoo hun verwachting wdrdt vervuld zal het echter niet dan na hevig n stryd zyn en vooral de oppositie zal zich duchtig weren terwyi voor of tegen de congregation en do Wet op de Vereenigingen het wachtwoord zal wezen De otSciense aanwyzingen dat de Hongaarsche regeering er over denkt de Kamer te ontbinden als de onafhankeiykheidspartg httr dvarsdryverg niet wil laten varen heiben niet den minsten indruk op die pari g gemaakt Zg denkt er niet aan de obstructiepolitiek te laten varen en houdt vol dat de voorgestelde militaire wetten het volk te zwaar belasten lallen en dat Siell Hon tUe s belani dragen Het uitvoerend comité van de Iong tsjecbiscbe club te Praag beeft de houding der Tsjechische gedelegeerden tegenover hot Dnitsche plan tot oplossing der nationaliteiten teitenen taalkwesties in Bohemen volkomen goedgekeurd Het comité verklaart het voorstel dor Dnilschers onaannemeiyk en heeft de Jong tsjechische club uit do Kamer opgedragen een tegenvoorstel te formuloeren Het wordt met Venezuela een zonderlinge zaak President Castro heeft in zyn hoofd gekregen om zich tegen de Engelsche un Dnitsche oorlogsschepen te verzetten en de indringers met geweld te verdryven Een lastige zaak voor de beidd groote mogenahoden die verplicht zullen zgn om een grootere macht daarheen te zenden De kosten daarvan zal Venezuela moeten vergoeden en ook nog een nieuwe schadeloosstelling voor de baldadigbeden tegen de Engelsche en Duittche consulaten gepleegd Van den opstand van generaal Rolando zyn geen nadere berichtec Castro doet alles om zich populair te maken Hg heelt een algemeene behxming een gunst Ik heb mijn goeden naam verloren Ik kan niet meer naar hui terugkeeren Ik kan niet langer leven Laat mij met hen te zamen doodschieten Neen I riep de gewonde met bovenmatige inspanning Gij vervolgde de ongelukkige met zwakke stem en rtak de bebloede hand naar de vrouw uit gij moet een liefdewerk verrichten Welk mijn God I spreek ik smeek er u om I gilde zij en wierp zich met gevouwen banden voor hem neder Hij vergezellen mompelde hij Waarheen vroeg zij Overal I lien keek elkaar verwonderd aan Wat Boeent ge vrxg de vrouw weder Gij hebt ze nog niet alle gezien mijnewonden antwoordde de karabitlier kijkl En hij lidittc den zakdoek op die zijn gelaat bedekte Allen naderden be rgd keken en slaak ten een kreet van ontzetting en medelijden De karabinier prevelde zacht Ik kan niet meer zien Ter dood brulden toen al de soldaten de roovers shunde en met voeten tredende Ter dood De stem van den kapitein kon het getier niet overschreeuwen de karabiniers vlogen naar buiten en slapten de moordenaars in hunne vaart nMde Wilt gij dat liefdewerk verrich ten i vroeg de gewonde toen hij met de vrouw amnestie afgekondigd en de teruggave gelast van alle goederen van Venezuelnnen die verbeurd verklaard waren Verspreide Berichten Fbabkbux Het congres voor Zopdagsrust in het bouwvak heeft gisteren zyn zittingen geopend te Parys met do vorming van commissiëtt nadat de voorzitter Georges Picot lid van t Instituut de noodzakeiykheid van Zondagsrust betoogd had Generaal Pedoya commandant van het legercorps te Montpellier heelt een dagorder aan zQn troepen uitgevaardigd om een eind te maken aan den gedwongen kerkdienst van eec zeker aantal officieren en soldaten bg de godsdionstoeteningon voor osdmilitairon De dagordor luidt aldus De commandant van het legerkorps kan deze bandelwyze niet goedkeuren Dedienst heelt zyn eiscben de godsdienstoefeningen zoo eerbiedwaardig als cy zyn hebben de hare men inag ic niet onderling verwarren DuiTSOÏLAim De metaaldraaiers Kutzner on Andre zyn na 22 jarige en 16 jarige werkzaamheid ontslagen van de Kmpp Gruson fabriof te Maagdenburg omdat zg geweigerd hebben het huldigingsadres van Zondag 1 1 aan den keizer te onderteekenen waardoor die betooging natuuriyk een groot deel vanhuur waitrde verliest Dopr de rechtbank te Beuthem is de redacteur Wojeiechowski van de Oazeta Robolnicza veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens aanzetting tot klas senhMt door 4 Naaeaiiig van dr T n W PWrtüM wua gemeesler vonDanlziglebben ack lil tiet T S5 hebbers gemeld alleen was Zij sloeg de oogen ten hemel eiï sprak Mijn leven behoort u I Toen drukten zij e kaftr de hand en een kuatlend geweervuur dat in de vallei weerklonk scheen dien edelen bond te bezegelen welke nu reeds sedert tien jaar die medelijdende vrouw met dien held veroenigt Opnieuw hebben de sociaal democraten in den Kyksdag een voorstel ingediend tot afschaffing van den gevangenisarbeid Een groot aantal arbeiders aan de militaire werkplaatsen te Spandan beeft besloten onderstaand adres tot den keizer te richten De arbeiders van het Koninklijke Instituut te Spnndan spreken tot Uwe Majesteit hun diepgevoelden dank uit voor de koninkiyke woorden die tot de arbeidersder fabriek van Krupp en tot de arbeiders te Breslan uit Uwen Hoogen mond gesproken zyn Het bedroeft en beschaamt ben zeer dat vele hunner mede arbeiders zich door onvaderlandslievende mannen hebben laten misleiden en niet erkend hebben welke grdote zegeningen door de hooge boodschap van wyien Zyne Majesteit den groeten keizer Wilhelm I den arbeidersstand is teil deel gevallen Moge het üwo Keizorlyke Koninklgke Majesteit welwillend behagen van de arbeiders van het Koninkiyke Instituut te Spandan de gelottu aan te nemen van heden at ongestoord en onbe