Goudsche Courant, zondag 14 december 1902

Prgzen van f 70 36 3289 6566 8994 12567 14630 17500 68 8571 6610 9081 87 65 17892 119 374Ü 53 9378 12673 14793 17989 52 57 6734 99 12714 15323 18170 371 4024 59 9556 12815 51 18388 535 47 72 9933 95 15679 18620 621 4159 6994 65 12997 15756 18776 80 4 334 7148 10259 13068 15825 18901 788 4407 98 11012 13186 84 19045 1195 41 7427 43 91 15939 61 1231 4500 7511 11147 13208 16038 19102 1402 7 7708 80 25 16238 19544 42 4691 7880 11257 13321 16465 19703 55 4818 8000 11434 35 16511 16 57 31 8111 11 566 13454 75 19964 91 47 8230 11716 84 16651 20037 1573 5174 8307 65 13514 16900 20135 1764 5366 85 70 13787 17007 62 19 53 5637 91 99 13943 29 20276 72 5759 98 11843 14045 32 20589 2156 5884 8563 12066 14321 17135 20602 2219 91 8742 73 14400 46 20782 24 52 5927 8845 12180 2 17277 99 2703 6077 86 93 14673 78 20926 2a56 6392 8917 12448 14628 17450 34 66 6563 5e Klasse Ie Lyst staat 6288 m z 6208 f O 1 1 Dl U l a m M 1 le nra B 10 8 18 00 11 8 8 16 3 1 4 88 6 49 8 00 8 88 1 10 1 38 1 J6 10 80 ll OS 11 16 I S 7 86 11 48 11 94 8 40 8 01 1 38 8 48 10 64 11 47 i i 3i 1 08 8 0S 8 45 1 04 8 t4 8 86 8 68 1 84 8 08 69 U 11 48 r B 4 d a Uoodib 8 80 8 81 1 48 8 18 9 01 10 14 Oudaw 8 88 Waard 6 48 6 48 8 18 Utnakt 8 03 1 8 18 8 88 9 89 10 14 10 49 UIrtchl 8 18 8 8t 7 41 8 88 9 10 10 04 10 41 Woarda 8 01 8 4 8 08 9 81 10 87 Oadaw 6 8 88 8 11 10 8 werkzaamheden noodzaken den arbeid zoodra mogeiyk in den vollen omgang te hervatten Ook is den OberprSsidenten opgedragen den gang van hangende onteigeningsprocessen te bespoedigen De Saksische regeering heeft by de Saksische machinefabriek negentien locomotieven besteld zoodat deze fabriek althans geen werklieden zal behoeven te ontslaan STADSNIEUWS GOODA 14 Januari 1902 Naar wy uit goede bron vernomen hebben heeft het bestuur der Korporaals Oymnastiek en Schermvereeniging Eicelsior het plan opgevat op den Ie Februari a s eene uitvoenng te geven in de zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen Stolwijk 14 Jan Bg de jl Vrgdag 10 Jan alhier gehouden verkiezing van een Voorzitter van den Polder t Beiersche in plaats van den heer W Boer naar elders vertrokken is met algemeene 247 stemmen als zoodanig gekozen de heer H Anker Wz alhier Qisteren Maandag 13 dezer had alhier eene verkiezing plaats van Voorzitter van den Polder Stolwyk c a ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlgden van den heer J Kool By herstemming verkregen van de 1120 uitgebrachte stemmen de heeren B Graveland Gz M Verdoold Cz en J Verdoold respect 762 322 en 36 stemmen zoodat eerstgeuoemde is gekozen 368 StaatB loterij 5e klasse Trekking van Dinsdag 14 Jan No 13357 f 2000 3853 10299 12733 17878 en 18178 ieder f lOUO No 2458 5458 en 14680 ieder f 400 6149 8371 en 19429 ieder f 200 7606 8374 10974 13624 16249 16302 16803 47551 19273 en 20004 ieder f 100 AaDKevangen 1 October Tyd vae tireeowictit Directe SpoorwegverUndtDgen met GOUDA Winterdleist 1901 02 a o T T E R D i M i B i6 1 44 8 14 8 17 S 86 14 10 09 10 1 10 48 ïl it 8 14 5J 10 19 Jl 6 88 7 11 lil 8 1 8 88 M8 88 67 10 8 10 8 11 16 11 18 18 68 l 7 8 18 3 80 8 4 4 0 4 S9 4 64 6 16 S 84 18 7 08 4 1 ♦ 1 39 8 61 4 08 g 1 6S ï 4 iUH ü o ktaio bin bijMolaa Op loM trol lüi fcnan thai f n Dliud Oupok totourbiUetUnro or de 8 H TOtoy l g t g i k l i TT Kp it B HoIU JhI Spoor L Btlr a iil n l 6 wyii SOU DA Tioa nru S L 18 80 1 48 l lj S i 18 11 88 1 84 g g g g 6 41 t 6 80 11 81 11 46 19 04 1 88 S 14 i 4S i 46 4 08 4 46 6 8 6 83 8 04 S S9 7 06 7 69 8 81 7 4T 8 07 DOOR FAOL DD LOOVBB 6de vervolg Eén weg rest ons nog van de vier de drukste straat van Soerabaja nl Passar Besaar n winkelstraat die ongeveer driemaal zo breed ia als de Kleiweg Eerst Prdttel s kleding magazyn daarnaastde apoteek naamloze vennootschap deVriendschap dan volgt de winkel van jzerwaren van Puyt later herschapen in CaftKraiinapolsky Doch de ondernemer gingzA kwistig te werk dat t geen maandot Krasnapolsky was opgekrast t Was ookniet doenlik Avend op avend genoot debinnenkomende van n zee van licht overalglansden hem tegen de mooi bewerkte marmeren tafeltjes en mooi bewerkte stoelen De kelners kwamen n t gevraagde aanreiken op presenteerbladen van fijn gebloemdporcelein met bewerkte rand van plate geiykBoort g waren de glazenbakjes Schitterend nietwaar maar schitterender nog wasde val de straf van die onzinnige verkwiating Even onderbreekt de Djoear taan met baar lichtgroene djoearb men Je ry die fria ofateken tegen de daarop volgende grauwe mosaa van de artillerie kazerne die Vot oprgst boven t zachtgroene artillerie veld Dan komt Hol i apoteek en hMléf in chensikalifin en laboratarinm benodigané dBn j doamaaat Hellendoom a taarten winkel en Oonmit s ledikantenlibriek 10 08 f I lO 9 9 48 10 81 9 88 6 f f f V 4 63 fff 8 8 f f f fr 8 f f fff l 8 Hg fff 6 fff 8 46 f f f 9 88 i OS f f f f f 6 111 f 6 64 f 10 08 f f 1 68 17 011 ll t 1 09 1 09 3i n8 4 l8 l 4 4 69 8 18 8 43 6 64 6 4 7 0 7 8 S iO 8 4 9 47 10 09 10 16 11 0 X Eitn nppUmaatbowiji u de OoHpogBlo 4er Wogou LiU 7 89 8 08 8 84 9 00 S7 10 08 10 19 é tiUm U ll koUlia IbMlIaUrt op lu loop ta lot ow m4 worio Jl Holliriooto ipoOf SOU Dl DEN 1 68 tl 8 48 5 4 8 t 7J 8 01 8 8 17 11 83 6 10 18 10 48 ll i 8 IS 10 08 S 4 10 17 1 88 C F 10 8 8 48 8 41 l l 10 84 10 48 11 18 11 87 il 10 00 10 1 10 88 11 18 ll lS li CB f f f 11 f f 1 01 f 11 18 f 1 18 f f 11 80 f 1 8 9 43 lO i 10 41 11 88 11 48 Ii 4S 1 87 8 16 8 4 7 57 8 80 4 4 18 4 48 8 88 6 01 7 08 1 18 1 86 8 6 8 88 9 08 41 10 11 11 88 11 86 D dO 1 80 40 1 67 4 05 4 16 4 7 6 1 8 8 7 01 7 41 7 66 8 18 4 1 10 80 W ZllZSZd J m 4 8J 8 43 10 0 O O U II i t USTZ8D4II fioo nra Hu I 8 8 8 11 9 31 9 13 10 80 10 6 II OS I IO 8 88 8 18 01 43 6 8 86 8 43 61 lO l 10 80 11 08 AouLW 8 01 6 68 10 10 11 04 11 48 19 67 1 67 3 88 4 11 4 67 6 30 6 48 8 44 9 86 10 8 1 06 1 Amrt 0 8 19 9 13 8I 10 86 11 1 1 08 1 10 8 1 8 40 4 87 8 1 6 46 6 0t 8 10 0 11 18 11 14 iHaga Vokrburg Iloetefm I Ó Z u 8 1 H Ö O iis 97 9 80 10 11 l n V4 1 1 6M S im U 8 O 8 4 t n 4 4 6 81 6 48 7 04 7 81 6 O 8 8 8 46 Kmllrf op i lonta l Ii k iJ o 8o i nunonltaorffc UI 1 i o kl tt total 0 98 10 88 BoUtom biljot lo kl 00 wpplano t WvIjo V t O 8 8 7 16 8 10 S t8 9 18B 81 1 1811 17 18 60 1 11 1 10 3 84 4 4 8 08 8 81 1 09 8 10 9 48 Aou W 6 84 8 47 7 80 8 8i 8 45 80 u 46 11 80 18 4 1 08 8 40 8 86 8 4 8 0 8 81 8 88 7 16 8 86 10 01 Iiud 1 06 1 81 8 18 l 1 18 10 84 l 8l IJ l 8 4 18 4 84 8 411 07 1 84 8 0 ll 11 18 1 48 3 t 8 1 4 t 41 4 60 6 48 8 81 1 00 7 68 8 4 8 35 10 08 10 48 4 i1 7 84 8 lO M U 07 18 7o 8 74 M 6 18 8 7 8 1 1 4 1 48 10 01 10 48 II Si WM 18 01 11 66 lil 1 1 86 Gjïda iXt 1 08 1 t4 J0 0 0 88 10 48 11 18 18 11 18 61 twee aanTalIen Ing het niet Dur l eboarcn reden waarom tegenstander en getnigcn eerst oen stokje gingen eten en later b j den twaalfden a inval van twee miniitcn werd Diraison lichtelijk aan zjjn rechteroog gewond Het heet dat Vidal na herstel van Diraison opnieuw met hem van leer wil trekken een soort bloeddorst ot moordlust waartegen de autoriteit moest opkomen al ishet gevatr van dergelijke steektipelen danook niet zoo heel groot en al moet een getrouwe beoelening van het tweegevecht volgens lui van de statistiek een lang levenverzekeren 1 De winkelbedienden te N iraes hebbeneergisteren maar weer een gemanileslocrdvoor sluiting der winkels op S ondag in denstillen tjjd Zy trokken heel gezellig mannetjes en vrouwtjes bijeen de hoofdstratendoor en gingen dan den prefect en den burgemeester vertellen wat ze wilden liefst onderwettelijk voorschrift Een soldaat van het 546 regiment infanterie heeft zich met een pers de rechterhand afgehakt om ontslagen te worden nitden dienst Hij zal zich te verantwoordenhebben voor den krijgsraad JJUITSOHLAKD Prins Heinrich gaat naar New York om den keizer te vertegenwoordigen bö den stapelloop van diens jacht gepaard met den plechtigen doop van het vaartuig door miss Roosevelt en het jacht Hohenzollern trekt er ook heen tot groot genoegen van president Eoosovelt een wisseling van vriendeiykheden welke in het bijzonder de aandacht trekt BINNENLAND De voorzitter van de Kon Academie van Wetenschappen zeide gisteren ter nagedachtenis van prof Tiele die heden begraven wordt het volgende Ooadi ICeordneht uinwwkvk Otpallt lottwdui M 1 40 8 0 8 87 g os 48 7 1 7 18 7 88 8 18 7 44 1 84 8 0 9 08 BottarduiiD P Rotterdam B 1 88 8 41 8 88 7 18 Settwdus Beun Kottardom D F Boitardun U Oapalla Htauwarkark Hoordnakt tooda 7 48 4 48 8 80 8 04 4 88 6 41 f 8 01 8 81 6 11 8 04 f 8 U 8 10 8 88 7 18 8 81 8 41 9 11 7 8 8 68 f 7 S9 9 0 f 1 68 9 14 f 7 88 9 08 9 1 88 Oonda E0Teak Moaro SoatarmaarZeg Voorburg Hag Do doodsljding van ïiele trof als een donderslag Hö was nog zoo wakker nog zoo weinig droeg hö de sporen van den onderdom HJ was pas hersteld blijkbaar chönbaar hersteld van oen ziekte en niemand zelfs zijn naaste omgeving kon vermoeden dat hij ons ontvallen zou Er heerschto algomeeno verslagenheid bg het vernemen van zijn doodstyding want Tiolo was algemeen bemind om zyn edel karakter om zyn bominneiyk persoon geëerd als wetenschnppoiyk man Spr wy t er dan ook op hoe zwaar het verlies is dat de wetenschap door dit verscheiden lydt Dat verlies is onherstelbaar omdat Tielo hoog stond als geleerde en zyn naam als wetenschappelpk man klonk ver buiten de grenzen van zyn vaderland Als wysgcer als taalgeleerde als pionier als man van overtuiging als kiuiBtraardig stylist heeft hy zich doen kennen in al zyn geschriften Als redenaar blonk hy nit overal was hy in waarheid de reohto man op de rechte plaats In alle opzichten was Tiele oen man waarop ons vaderland trotsoh mag zijn onuitsprokeiyken dank zyn wg hem verschuldigd Wy zullen zeido spr rouw over hem dragon nis een onvergeteiyk vriend In het Htndb üdt Dr L Knappert een hartelijk woord van waardeering a in den overledene waarvan het slot luidt Van 184S af toen hy student werd tot dit jaar 1902 toe als predikant ta Moordrecht en te Rotterdam als hoogleeroar te Leiden sinds 1877 overladen met velerlei bezigheden geéerd in binnen en buitenland met orden doctoraten en lidmaatschappen onder alles door beeft Tiele in hooge rastige kalmte met stalen wil met zgne rgke en zeer byzonderc gaven met onverdeelde liefde gearbeid aao zyn groot levenswerk Hy is bet geestelijk hoofd der Kemonstrantseüe Brooderschap geweest en tot zyn dood hooglecraar aan haar seminarie hy was by velerlei plechtige gelegenheid de feestredenaar oen talentvol en gaarne gehoord spreker meer dan eens voorzitter van den Nederlandschen Protestantenbond de roem der Leidsche hoogcscbool maar zyne glorie blyft toch dat hy in standaardwerken handboeken tydschriftartikclen den godsdienst in zyne waarheid betockenis en achoonheiil heeft doen kennen en de beoefening er van gemaakt tot waarachtige wetenschap üin zulk een mun mag de natie in oprechtheid rouw dragen De uitvoerigste lyst zyncr geschrifte waarvan ik weet staat achter zyne levïïnschets door dr 1 H de Ridder in Mannen on vrouwen van beleekenis 1900 biz i 21 3 J7 Het beste portret is dat naai de Bchildery von Josselin de Jong thans in de kerkekamer der Romonstrantsche Gemeente te Amsterdam Gemengde Berichten 1 08 1 14 1 81 1 80 11 08 I 11 18 11 80 10 18 10 68 ll 11 89 11 18 ll tS 18 84 tOTTlKD4K to 9 48 8 8 10 16 10 88 10 98 10 43 11 4 9 18 41 Uit Amsterdam moldt men aan de N R Ct Meebter Papuss is Zondagmiddag om 3 uur uit zgn kristallyne tombe opgestaan na achtmaal 24 uren achtereen nlle beweging eten en drinken te hebbon ontbeerd Het hoeft hem gedurende zyne kuur niet aan belangstelling ontbroken Da zyzaal van het Paleis voor Volksvlyt waarin Papuss en négligé stil voor zich heen lag te staren en nu en dan eeno sigaret rookte was vooral del avonds laat als de deuren van alle cafe s gesloten werden voor zeer velen een laatste pleisterplaats zyne aanwezigheid dag en nacht op dezelfde plaats in diezelfde glazen kist heeft op enkele ingezetenen dezer stad ccne byzonderu eene manische aantrekking uitgeoefend zy waren de getrouwe comparanten die men er s morgens en s avonds en in het holle van den nacht zonder raankeeren wedervond De vrouwenweroW v n het quatier latin achter het Volkspaleis heeft in deze belangstelling ruimschoots getioold En zoo hebben dan Papuss en zyn impresario goede zaken gemaakt Het tonrniket aan den ingang ging zonder ophouden van rik tik tik een geluid waarnaar meester Papuss in zyn schyndood met welgevallen lag te luisteren Twee malen beeft Papuss voor zoover zyn eng verbiyf hem dit toeliet zich ongemeen driftig aangesteld De eene maal verlangde hy verfrissing van het water in het bassin om zich heen dat door verborgen oorzaken maar niet schoon en helder wilde blyven de andere maal had hy zyn vriend en improssario gedurende zóó gerniraen tyd niet in zyne nabylicid gezien dat zyn geest bevangen was geraakt door het denkbeeld dat dit lange wachten en vasten dagen achtereen ondanks de goede belofte van bet toarniket ten slotte vergeefsch zou bigken te zyn geweest Hg behoefde zgn getronwen impresario slicbts weer terug te zien om terstond zyne kalmte te herkrygen en in zgn far niente terug te zinken Zondagmiddag 3 uur droeg men meester Papuss in zyn glazen kist naar de groote zaal van het Paleis voor Volksvigt en bevrydde men hem ten aanschouwe van duizenden iiienschen uit zyn vrywillige gevangenschap Ten halve nit de kist geschoven verorberde hy drie koppen cacao van een merk dat te voren door den impressario mi t nadruk den aanwezigen in de ooren was getuit Vervolgens verwgderdo Papuss zicb wankelend en gesteund door helpers voor eenigen tyd om zich te verkleeden en zicb te laten scheren Na verloop van een kwartier kwam hy terug om de laatste nummers van zyn program ten uitvoer te leggen Hg zon opnieuw op puntige spgkers loepen en zich de armen met naalden doorboren en ten bewyze dat hy niets van zyne kracht had ingeboet twee gewichten van 50 K ö door de zaal dragen En hy hield zich aan ztin woord Hy zag er zóó vermagerd en uitgeput uit dat het publiek hom gaarne den laatsten toer kwgtgcscholden had Maar meester Papus liet zich do gewichten om de jichondera hangen daar by nilde dat men alom zou verklaren dat hy verricht had al wat hy had beloofd Papuss en het Anisterdamscho publiek namen oen hartelyk afscheid van elkander Mon weet dat hy van onderscheidene restaurateurs eene invitatie had ontvangen om het eerste middagmaal hy hen te komen gebruiken en doze invitatiën waren zóó gul en tairyk dat het niet gemakkeiyk viel terstond eene keuze te doen lïeester Papuss zal aangename herinneringen uit Amsterdam met zich nemen Met overgroote meerderheid van stemmen heeft de Buurtvereeniging te Blesse besloten in bare vergaderingeikgeen sterkcdrank meer verkrggbaar te stellen Vooral onder de arbeidersbevolking ten plattelande van Ij riesland neemt de geheel onthouding toe Een Hollandsche dame die pas uit het kamp te Middelburg te Amsterdam is aangekomen vertelde aan t Hbl dat uit dit kamp van tyd tot tyd mannetjes die zich overgegeven hadden wegliepen en die dan onaardig genoeg waren om de beste paarden ol een klompie vee moe te nemen Aan dit wegloopen tracht de Britscho overheid nu eo eind te maken door hen by tienen in één tent te vereenigen en dan van eiken man te eischen dat hg zich borg stelt voor zyn tentgenooten Loopt een van dezen weg dan yforden de anderen als krggsgevangenen wegj evoerd Dezelfde dame vertelde nog dat de Natalsche kampen veol beter zyn dan de Transvaalsche ook teh opzichte van het verstrekt voedsel Do vluchtelingen krygen daar tweemaal per week aardappelen en bgna eiken morgen groenten 6 01 6 11 g 0 II w 6 18 Ê g K g 8 t7 6 38 6 46 8 89 6 10 7 37 6 8Ö 7 8 B A 1 4 1 3 tioo vom 4 86 4 80 6 18 8 87 8 0 f 8 18 f f 6 87 f f 6 8 6 48 5 87 4 6 Men meldt uit Mederahlik Eergisteren zyn weer drie patiënten uit het rykskrankzinnigengesticht ontsnapt Bg het avondappel werden zij Tïrmi t Het waren alle drie Dnitschers veroordeeld tot gevangenisstraf en in de gevangenis krankzinnig geworden Het is waarschgniyk dit ze met behulp van een valschen sleutel ds j poorten hebben ontsloten Ze zgn tot op dit oogenblik niet gevat De Javabode ontving de volgende telegrammen uit Djambi gedagteekend van 11 en 14 December In een by Moeara Limoen geleverd gevecht bekwam de vgand 11 gesneuvelden onder wie drie hoofden Den 8n rukte een kolonne van Moeara Limoen uit naar de hoven Limoen In een ontmoeting met Jen vyand werd onzerzyds een Amboineesch fnselier licht gewond Onze tegenstanders lieten drie gesneuvelden in onze handen Het voornaamste hoofd dat bet verzet leidde meldde zich daarop by het bestuur aan Aan een van den resident van Palembang ontvangen telegram van 7 December is het volgende ontleend In den vooravond van den 3n drong een gewapende DjambiSr het bivak te Ladang Pandjang binnen en verwondda in de verwarring levensgevaarlyk den Europeeschon sergeant Bereiter en twee Amboineesche fuselier en niet levensgevaarlyk de Europeesche sergeanten Deelman en Knoop benevens den Ëuropeeschen soldaat ziekenverpleger van den Heuvel Telegrammen van dien resident van 9 en 13 December meldden dat by een beschieting van ons bivak te Moeara Limoen en bg de daarop gevolgde patrouille naar Moehra Rebah de ïluropeesche fuseliers van Djken en Pietrowsky licht gewond zyn Op een bericht van de bevolking dat de vyand naar Moeara Limoen in aantocht was rukten twee patrouilles uit die hem verdreven Onzerzyds werden geen verliezen geleden de vyand had 6 doeden onder wie drie aanvoerders en 5 gewonden Waarschgniyk is dit hetzelfde bericht als dat van de lavabode hierboven Den 8n werd naar Boven Limoen opgerukt Het verzet in die streek bleek onbeduidend By het doorwaden van de rivier werd een Amboineesch fuselier licht gewond In hot laatst van het vorige jaar kwam bi den Rotterdamscben gemeenteraad oen verzoek in van den Bond van Kleermokersvoreenigingen oin het vervairdigeB der nniformen voor politie en andere twambten in eigen beheer te nemen of by handhaving van het stelsel van aanbesteding te bepalen dat het werk binnen de gemeente moest worden vervaardigd 8 81 S g IO S0 8 41 g 10 37 S 8 69 9 8 i 10 80 10 46 11 08 11 47 g f 11 11 r fff V 11 48 f 1 lllnii Duii 8 46 B en W brachten daarop een alwyzend praeadviea uit maar toen dit in den raad behandeld zou worden kwam de kamer van arbeid voor de confectiebedryven met bedenkingen bewerende dat in de voorwaarden waorop voor 1900 en 1901 het vervaardigen dier kleeding aangenomen was de maten van het beschikbaar te stellen laken zoovee te ruim waren bepaald dat krachtens dit contract van gemeentewege voor een waarde van ten minste eenige duizenden guldens meer stof zou zyn verstrekt dan noodig was Een nader onderzoek werd toen door B en W toegezegd en daarbg bleok nu dat werden beschikbaar gesteld voor een pantalon 1 25 M bg 1 38 M breedte voor jas en vest 2 4 2 10 U by 1 40 it 1 36 M breedte voor een winterjas 2 95 M by 1 36 M breedte voor winterjasvoering 1 95 M uit deze hoeveelheid stof heeft de aannemer de kleedingstukkec voor ieder man van het korpa op diens eigen maten te vervaardigen de gemeente nam de restanten tegen inkoopsprys terug voor herstel Het feit dat die restanten een waarde ran slechts f 400 vertegenwoordigden deed besluiten dat de maten vry wel klopten IntusBchen is nu door het onderzoek bekend geworden dat de aannemer voor die restanten nog een ander débouché heeft nl den fabrikant De kamer van arbeid om nader advies gevraagd deelde mede dat de maten konden zyn voor een pantalon ten hoogste 1 20 M voor jas en vest 1 95 M winterjas 2 75 M en voering 1 75 M en derhalve Ie veel is verstrekt 255 M laken en 115 M voering welke hoeveelheid samen over de fabriekspryzen een waarde vertegenwoordigd van f 1883 Dank brengende aan de kamer van arbeid deelen B en VV nu mede dat by een volgende aanbesteding haar maten zullen worden gevolgd terwyi ook overeenkomstig haar advies de kansen op den afzet van de bespaarde st f voor alle gegadigden gelyk zullen worden gemaakt Maar B en W biyven by bun gevoelen dat het geen aanbeveling verdiept de confectie in eigen beheer te nemen of de vervaardiging alleen aan ingezetenen op te dragen EIndeiyk dan ia toch het lyk van den vermisten zeekapitein en het rytuig te Antwerpen in een der havens gevonden De duiker was voor de zevende maal naar beneden gegaan toen hy bet rytuig ontdekte Onmiddellyk werden maatregelen genomen om het bovon te halen Het rytuig was geheel verbryzeld het voorste bovengedeolte en de voorwielen lagen eenige meters van bet rytuig af Dit laatste was in slechten atnat sommige planken kon men met de vingers afbrokkelen zooals een stuk droog brood De koetsier moet zich van poort hebben vergist en in het water gereden zyn Het rytuig lag op een viertal meters van den kaaimuur op eene plaats waar de bodem met ruim een meter slyk is bedekt Om 2 uren werd het lyk van kapitein Roasander ontdekt Het uurwerk van het slachtoffer was stil bljjven staan op 5 uur 17 Het lyk was atzichteiyk blauw De ongelukkige lag met de armen krampachtig verwrongen en een nagel was afgerukt Ook de hoed van den koetsier is reeds bovengehaald Het Igk van den kapitein lag op 20 meters afstand van de plaats waar het rgtuig werd gevonden De dokter die de eerste lykschouwing deed verklaarde niet de minste sporen van geweld te bobben ontdekt In de brieventaach van den kapitein was eene som van 160 frank in bankbriefjes en In een zyner zakken vond men 17 frank en centiemen in verschillende munt Kadat het lyk van den kapitein was boven gehaald is de duiker nog eenmaal naar beneden gegaan ditmaal haalde hg den baverzuk van het paard op Het is een wonder dat de duiker er nog in geslaagd is het lyk van den kapitein te vinden Het lag onder de modder begraven en slechts een der voeten kwam er nog nit Zoodra het lyk van den kapitein werd bovengehaald heeft de firma Saste bevel gegeven op al de Zweedsche schepen de vlag half top te hangen Verscheidene andere schepen hebben dit voorbeeld gevolgd Meer dan waarschyniyk zal men de onderzoekingen naar den koetsier niet voortzetten daar het parket de overtuiging heeft dat er geene misdaad is gepleegd Op aanvraag der familie en van de reedery zal het lyk van kapitein Rosaander naar zyne geboorteplaats Ealmns worden overgebracht Henri Vidal de beruchte vrouwenmoordenaar in Frankryk beeft heeft nu reeds een volledige verklaring afgelegd van drie van de moorden waarvan hg verdacht wordt Öikele der gevallen hebben zeven jaar geleden plaats gehad zoodat de instructie in deze zaak met groote moeilykbeden te kampen heeft Echter zyn de verkregen bewyzen reeda voldoende om dezen vronwenmoordenaar zyn straf niet te onthouden De regeering van Dnitscblond en de Dnitsche Staten doen al het mo eiyke om de heerschende economische crisis zoo weinig drukkend te maken als slechts kan Nu weder heeft de Staatasecretaris der postergen den hoofdbesturen van dezen tak van dienst opgedragen bg de onderbonden zgnde bouwwerken zoo lang mogelgk den arbeid vol te boaden en mocht het voder tot staking der Aan de rechteriy treedt t zware bruingele taadsgebouw t meest op de voorgrond t Is anders geen leelik gebouw moor jammer genoeg dat t zoveel van scheuren in de muren te Igden beeft Men zegt dat de onvaste grond daar de oorzaak van is misschien ook wel van schrik voor veel ongerechtigheid want rechtsgebouw betekent niet altyd n gebouw waarin men Hecht spreekt Het inwendige heeft nooit veel indruk op me gemaakt De omgeving heeft me nooit geboeid niettegenstaande de vele keren dat k t gebouw binnentrad om de behandeling van de toen op Java zo beruchte zaak Schrok by te wonen die tal van journalisten pennen ib beweging bracht Zg die zich interesseren om die zaak moeten maar eens naslaan Het Soerabajasch Handelsblad de SoerabajaCourant of Thioine s advertentie blad van 1898 of 97 Voor rag was die zaak n wal We zyn nu gekomen aan n kruispunt van vyf wegen t maximum geloof k Do rechtse weg brengt ons na z n splitsing in drieën naar do schietbaan van de schuttersyereniging Kroonprins der Nederlanden de linkse de Heerenstraat komt na n herdoping in Djagalan met z n kleine inlandse winkeltjes en kleine overdekte markt in door my reeds genoemd Boengoeran uit Nu komen do twee overige straten die zich voor ons uitstrekken als twee tanden van n reuze hooivork waarvan Passar Besaar de steel is En midden op die plaats van samenkomst daar verheft zich n gebouw van middelmatige mooiheid maar de vreemdeling aantrekkend door z n moje stand on hoogte Dat is t bekende taartonpaieia van Grim Een Soerabajaan die op de vraag waar is t taartenpoleis van Grim f n antwoord schuldig blyft is n vreemdeling in z n eigen geboortestad Een oran Soerabaja beu k niet k heb slechts drie jaren in die stad vertoeft maar reeds in de eerste week was t willen we by Grim zitten f Griinoor te Soorabaja dat is Versteeg of Cavudhia te B itavia Sprecher in Den Haag Vooral is t n rendez vous van veel chique en jongelui die daar in de open voorgalery zitten te genieten van tzich daor bniten bewegende Zondagavond wordt vooral druk bezocht De voorgalery is vol De jongelui in hun nette smoking costume zitten daar in druk gesprek onder de dronk van n glaasje pait n bittertje of wiskysoda Voi ral laatsgenoemde is de godendrank dor Indiesse jongelui natuurlik zg die de kinderschoenen ontwassen zyn In de aehtertain wordt gedronken gepraat en gegeten in de binnonzaal soupeert mon genietend ven de lichtzwovende muziek van t Italiaanse Quintet onder direksie van den heer Prati n quintet dat te Soerabaja n zeer goede reputasie heeft Na zeven uur vooral kan t er kolossaal druk zgn tot geen plaats krygons toe Het taartenpaleis hebt u genoeg bewonderd we zuilen verder gaan en do rechtse vorktand inslaan want de linkse is volstrekt niet bezienswaardig ook n winkelstraat als de rechtse maar weinig aantrekkelik doordat nagenoeg beide zyden ingenomen zyn door onaanzienlike winkeltjes natuurlik weer van Chinezen I Om ond yzerwinkeltjes behoeft men daar niet verlegen te zitten I Evenals de steel heet ook de rechtse vorktand Passar Besaar passar betekent markt en besaar is groot dus vertaald grote markt weer n straat tussen twee byna onafgebroken ryen winkels n winkelstraat waar vertegenwoordigd worden landen ala Frankryk Nederland Voor Indië China Qost Indië Armenië Duitsland Wordt vervolgd IMieuw Nieuw Ainerlkaaii§clie HANDSCHOENENWASSCHEEU A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Telefho m So 31 Beurs van Aiiislerdain rikrs 80V 91V 84 7 Hotkra 80 961 98 18 JAN irtlilai D Uan Ned W 8 S t dito di o dllc 8 dito dito dito 8 Man a Obl Qoedl 1881 8 4 iTiLll ItiieliruTiDgl88 l 6 OoaTiira Obl m papier 1888 6 81 dito ia ti rarl868 8 POBTt SAL Ottt met ooupon 8 dito ticket 8 Bciuiis Obl Binnenl 1894 4 dito OeeoDi 1880 4 dito bij Ilotbl 188 4 dito by Hop 1889 90 4 f 1 dito in goad Imd 1888 8 dito dito dito 1864 6 611 86 8 V 104 l n Parpet loliald 1881 4 uaiJ Qepr OoDT leea 1890 4 Oe leeniDg ria D Oao lMDin MneO ZuiD AnBp T obii 189 6 HlUOO Ob I jibSail 1890 8 80 0 88 676 418 101 1801 86 108 Ui 18 69 104 88 lOol l 816 1407 O Vm 10 lOJ 1 1041 89 84 99 101 10 1011 108V 11 Vm 1171 108 Vmsnu OU onbqi 1881 4 Amnutoui Obligatiaa 1898 8 BonioDia Stad Imu 1894 8 NlD N Air Hudal r und Araadib T b Mi Certific taD BaUMutaohappy dito Arn Uypotkeakb pandbr 4Vs Mantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitenijewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend O SAMSOM Veemajrkt te Rotterdam Dinsdag 14 Januari 190a 3 Vette Oasen en Koeien goeden aanvoer pi waren voor ie kwaliteit 31 ae kwal 30 kwaliteit 37 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vanrkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit iS tde kwaliteit 26 3de kwaliteit 3 a cent per hall KL Stieren redelijk aangevoerd Handel voor alles matig prijahoudend Alleen echf in onze BiNn Flacont Croatt FlHao f tiitlva SOeml Bargarlijke atand GEBOREN 11 Jan Johannes ouders J Baas en F Smit Ottolina ouders P vanvan de Akker en W J Zeverboom 12 Joüanna Helena ouders A Brunt en K Wildschut Johanna ouders C den Haagen S Zorg Bernardus Jan onders 1 Hoogerwaard en J van Vliet Jansje ouders J Hoeksel en H Spoelstra Maarten ouders I van der Laan en J Zuidam Adriana Wilhelmina ouders ö Spoor enJ F van Kempen Wilhelmus JosephusAntonius ouders A J J Voa H E van Oent 13 Harla Margaretha ouders ¥ vanWaas en H C Scheflers Hermanus ouders P Nootenboom en E J Agten Maartje Cornelia onders F van Vliet enA van der Sleet U Alida Hendrika ouders J B van Leest en L H de Vos Pietemella Hendrika ouders J Simonis en P J van Blokland OVERLEDEN 12 Jan J 8 van dor Ben hnisvr van E van den Berg 24 j