Goudsche Courant, dinsdag 16 december 1902

Dinsdag 16 Oecfnaber 190S 4l8te Jaargang o 8982 De grootste Sorteering T AfIJIEN fi OBIlMSTDrFEM KARPETTEN 10I1PEB5 V L0E5ZEILEN EN INOLEOllS Tafelkleeden Af epasle Vitrages en Behaiigselpapieren In de nieuwste Dessins voorradig In het T A P W T M A G A Z I H van Firma B DE JONG Gouwe I85 GOUDA fiOUMlHE COÜRMT fVietiWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centeiv iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur der mid l TelefooB a De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e J ijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per diie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CEISTE Algemeene maatschappij vanLevensverzekeriiig enLiJfrente JA A B LIJIBCHK yfWito tiwr f M ra Jt J r H 1 niTilKi r te4 ttjb bu orerilJdM Openbare Verkooping te GOD DA op MAANDAG 29 UKCEMBER 1902 des morgens te elf uren in het Kolöehuis HiKMOjire aan de Markt ten overjtaan van den Notaris G C FOKÏUIJN DKOOGLEEVEK Nos 1 tot 4 Eon goed onderhonden aanKonBam ingericht en op goeden stand gelegen woojsnuis 8CHILDEBSWERKPLAATS OPEN GBOND PAKHUIS en ERVEN aan den Langen Tiendeweg en in den Roozendaal te Gouda wylt ü No 35 en M Nos 6 en 8 te ïamen groot 8 aren 7 centiare Te aanvaarden 1 IVbruarl 1903 Na a zonderl lke veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd No 5 Een goed onderhouden WOONHUIS en EEF in de St Anthoniestraat te Gonda Wyk G No UI Terstond to aanvaarden No 6 Een HUIS en ERF in de Walesteeg te Gooda wijk E No 60 Verhunrd b i de week voor l 1 75 No 7 Een HtlIS SCHUUR ERF en GROND in de Tainstraat te Gonda ijk Il No 804 Verliunrd bij do week voor i 1 70 No 8 Een goed onderhonden op goeden stand gelegen van Gas en Waterleiding voorzien WnHFLIHÜS en ERKJn den Langen Uroenendaal te Gouia w8k I No 121 Te aanvaarden 1 Febfnari 1908 Eb No 9 Een PAKHUIS en ERF in de Louibardsteeg in den Langen Jrocnendaal te Gouda wijk I No 89 Verhuurd b i de week voor 60 cents De perceelen itgn te betichtigen 22 23 24 an 87 December van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot U nren Nadere Inlichtingen geett voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVEEte Gouda Turfbriketten por f OU KG è l 0 Franco aan hui Aanbevelend A JONKER ZONEN GEBB I 1SSEL8TIJN WHliri trkvoiierii e I abrikanUn genimni rnbat ÏELEPHOON No ïiCHHiUAMMEK GENEVEE itarki NICtHI IT AÏ VarlcruK u bijl N il AIh titiwyB vso oUiliuiti u okoliet en kurk iteiuli voor 1 hTp nTüïT Kon d B dmid dor Pirma ftTMtifii u AM nnaDAM oumt 7 OoKliekfiinl U KoDuklillt BnliUt a 1 Hortmbn 1B80 la DIRECTIUBKV 18 I SO I 90 23 SO u ao u o as so as Ir S K J I IUIMICttMEI l W MIT1eiJ r L BUIkE ERII aoo iUru der Uiru li Ir J I ItCUbUCIMtEI ToH ek nd M l liapMl ik Knpitn 1 000 000 V r ok td lC piU l Nor ISOSl tofm lOB 300 000 V kenle K oU Nul 18 BI ralm il Onl iin lrai IC BO im 8M000 Kwortin r i r mtu r teOt mm 39 130 000 WEfiELD PANORAMA GROE NENDA flL 5 Gedurende deze week Ken reis door Palestina i Bethlehem Nazareth Jerusalem Jericho Goudsclie Mcikiiirichtin Levert dagelijks versch aan huis I Fllnsle kwalUelt TAFELBOTRH f l iO p R G kITliiia REL KENBüTim i 30 i VOLLE MELK 8 cent per Liter TAPTE 4 lUlüMRmNEMELR 3 Bestellingen kunnen aan de Wijkknechts worden opg efreven en worden geregeld aan huis bezorgd C F BÜSCH M j kl 60 GOÜbA è £ llTVËRkOOP VAN MANTELS TOT ZEER LAGE PRIJZEN middet tegen UumaftkeU ens nuu io geen X IB fiet Gt ea 90 cL bij en IjrDgwte 1 bü CUWdnftCo Dit gorde oude Hiiistlek Jleht Terkond öS enkel HuisgeïinontBchen i f 1 25 1 HH Apothekeni Te Amsterb n T TuyïI JIOTTEIIJAE mÊËÊÊÊÊÊÊm DulclUk l tBMi laarlukvia tmnKU rMr f 1 U iMtori kayllMl s o es o Hos 8 dagen WOBDT MIET DIT GESTELD Trekking ZaterdagZUÜec 1902 Zesde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar hjj WITTE te Hengelo Geld 60000 Lolen 9000 Ie PriJB ISOO Golden 2e Prijs SOO Gulden 3e Prgs 600 Gulden 4e Prgs 400 Gulden Zie verder aanplakbiljetten bjj wederverkeepers Loten verkrijgbaar te Oouda bij SWARTSENBÜBG S Lotendebiet Kleiweg E 5 en LOUIS BISSÓHOP Dubbelebuurt B 4 W LA GRAND Waddingsveen J LANGBROEK Alfen a d Ron JOH DE BOER Lss Hazerswoude Dorp J VAN DEN BERG Ammerstol W EIKELENBOOM Bodegriven Kerkstraat bevroren leiding moer Door omwocling van TUHrüOOHD absoluut geen last meer Alleenverkoop voor GOUDA bij lil M VA LOON Aanlegger van GasWaterleiding DUBBELE BUURT B 13 TELKF 117 Ontvangen alls soorten DAMES HEEBEN en KINDEB VVinterpantoifels in het NiHinilinlianIsch ScIkhsd es LaarzeDiBag ui KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsti Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk 5 Een eetlepel SüDKX zal ia den reg J Jbeter vtMoeo dio 1 4 Kilo gewone So l V Dmk vanA BRINKMAN i iSn ö J j UuIleDlaDdscli Overzicht Bü de derde lezing van het toltarielontwerp in den Oaitfchen Rijksdag verklaart de Rijkskanselier üe verbonden regeeringen stemmen toe ie het toltariel zooals dat nn is opgesteld Wat de in de toltariel wet opgenomen ophelflng van de stedeljke octrooien betreft ook daarin stemmen de verbonden regeeringen toe wanneer het tydstip der invoering van deze bepaling tot 1910 wordt uitgesteld Eveneen kan ik de goedkeuring van hei besluit betreüende de latere invoering van weduwenen weezen verzorging in uitzicht stellen De Ejjkskanselier verklaart verder dat de verbonden regeeringen zich vereenigen met het voorstel van Herold c s Toen de Rgkskanselier uiteenzette dat de toestemming tot verhoogmg van de mini mnmrechten voor moutgerst van 3 op 1 Mark niet in tegenspraak it met zijn vroegere verklaringen betrellende de minimnmtoUen werd hjj door het gelach der sociaaldemocraten onderbroken Zich tot de sociaaldemocraten wendend verzocht de kanselier hun hem even kalm aan te hoeren als hij naar hen pleegt te luisteren De Rükskanseliet zette verder uiteen dat zijn vroegere verklaringen betrekking hadden op gerst in het algemeen en dat een bijzonder recht op moutgerst den verbonden regeeringen mogelijk voorkomt De Rijkskan ielier beslait met de hoop Bit te spreken dat het groote werk der tariefhervorming het vaderland ten zegen op de tegenspraak van de linkerzjde met verheffing van stem tot zegen van het vaderland zal worden voleindigd Stormachtige toejuichingen van de meerderheid Bij de beraadslaging spreekt de heer Von Wangenheim van den Bund der Landwirte zich tegen het compromis voorstel Herold evenals Bicbter namens de vrijzinnige volkspartij De heer Oamp leest een verklaring voor van de Rijkepartü dat zg wegens de obstructie van de sociaal democraten in het voor BtelHerold toestemt hoewel dit den landbouw geen voldoende tolbescherming verleent De sociaal democratische afgevaardigde Molkenbuhr zet uitvoerig de positie van zi n partij tegenover het toltarief uiteen By compromis voorstel van Herold c s wordt aangeteekend dat het afziet van de minimum rechten voor paarden vee en vleesch De afgevaardigde Hompesch zette uiteen Het Handsdirift des Eoniogs Geschiedkundtg verhaal uit het Duttsch van L W LLEN8TEIN WEBBR Op een voorjunavond tad het jaar 1831 reed eene met twee paardefi bespannen reiskoeti den grooteo Tan Lio2 naar Wecnen voerenden rijksweg langs en naderde het westelijk van Weenen gelegen dorp Purkeridorp I paarden gingen langtaam bergufwaarts een bMkenwond door Het begon al duister te worden en de oude heer di naast een jong meiqe in de half gesloten koets zat keek nu en dan onrustig naar buiten Het Weenerwoud was in dien tijd z Ui in de nabijheid der Ooatenrijkadu booldstad niet altijd veilig Fk taeUng stond het rijtuig stil en toen de oude heer buiten het portier keek g bij dat twee gewapende mannen de paarden bij de teugels gegrepen hadden terwifl anderen der benden het rijtuig omringden De j mge dam gaf een gil de oude heer haalde een paar pistolen voor den dag en vuurde op de uiTftUen waarom het Centrum toestemt in het compromis De afgevaardigde Barth Vrijzinnige Vereeniging viel den Rgkskanselier heftig aan Graaf Bnlow wees dezen aanval terug prees het vaderlandslievend tegemoetkomen aan de meerderheidspartijen en voegde daaraan toe Het is de wensch en het streven van de verbonden regeeringen op een ook voor haar aannemenlgken grondslag weder te komen tot handelsverdragen of langen termgn Zg zgn ook overtuigd dat haar tarietontwerp een bruikbare basis zal zjjn voor het sluiten van zulke verdragen Bjj goeden wil van beide zgden zal men het wel eens worden Het sluiten van handelsverdragen wordt evenwel niet vergemakkelijkt wanneer de heer Barth en zgn vrienden de zaak zoo voorstellen alsof Duitschland een grooter belang zon hebban bg het tot stand komen van handelsverdragen dan andere landen Ik wil het biitenland maar waarschuwen aan dergelijke uitlatingen geen al te groot gewicht te hechten levendig bravo bg de meerderheid Wg zijn geenszins economisch gedwongen onder het Caudguache jok door te gaan Bg wel voortbestaan van handelsverdragen hebben anderen evenveel belang als wg Daarom zullen wij do onderhandelingen over deze verdragen aanvangen inet de oprechte bedoeling een r ichtvaardige en biilgke overaenstemming van belangen tnsschen ons en de met ons bevriende naties tot stand te brengen maar met al de zelfbewustheid welke de economische kracht van belangen tosschen ons en de met ons bevriende naties tot stand te brengen maar met al de zelfbewustheid welke de economische kracht van het Duitsche volk ons geeft Levendige toejuichingen bü de meerderheid Nadat nog eenige sprekers het woord hadden gevoerd werden de algemeene beschouwingen op voorstel van de meerderheidspartgen met 206 tegen 118 stemmen gesloten verklaard Een voorstel van de sociaal democraten tot aftonderlgke bespreking van enkele tarieven werd na een opgewonden debat verworpen Thans kwam aan de orde par 1 van de tariefwet die krachtens het voorstelKar dorff insluit de tarieven Nadat de sociaal democraat Antrick acht nren lang had gesproken werd op voorstel van den afgevaardigde Spahn het debat over par 1 gesloten Met 236 tegen 72 stemmen werd besloten ten opzichte van alle voorstellen met uitzondering van het compromis voorstel vin den afgevaardigde Herald over te gaan tot de orde van den dag Een van hen stortte ter aarde de anderen we ken eerst tei g doch vielen toen met des te meer woede de koets aan Spoedig was de koetsier van den bok getrokken en den reizigers waren het ergste te wachten toon onverwacht in de nabijheid paardengetrappel hoorbaar werd en onmiddellijk daarna een halt dozijn huuren op het rijtuig toesnelde Die loopen kon van de roovers vluchtte en dadelijk daarna hield eene tweede roet vier aar den bcdpannen koets stand waaruit een jong net elegant gekleed heer stapte die de aangevallenen in het Fransch aansprak met de woorden ikan ik hier ook hulp verleenen lik dank u neen mgnheer wy lijn onverlet maar u kwam ter rechter tijd want zonder uwe tusschenkomst waren wij verloren was het antwoord Spoedig wist de laatst aangc otaene dat de DVervallene de bankier van Damet uit Amsterdam met zyne dochter Jacob waren De bankier moest voor zaken naar Weenen De beer uit het door huzaren begeleidde rijtuig was de Franscbe gezantschapssecretaris AnaUjc de RanVUle op weg van Parijs naat Weenen Daar d strengen der paardentuigen doorgesneden waren en de koetsier van van Damen Toorloopig buiten staat was dienst te doen nam de bankief het aanbod van den secretaris om met zijne dochter in het rijtuig van laatatgenoem den plaats te nemen en mee naar Weenen te rijden dankbaar aan hoedzaam nam de bankier een koffiertje uit xjjne koeti ea pïaatfte dat in het rijtuig van den kwart voor twae des nachts werd par 1 met inbegrip van het voorstel Herold met 200 tegen 107 stemmen en één blanco aangenomen Zondagochtend te kwart over vieren waren alle paragrafen afzouderlük aangenomen Daarmede was de derde lezing van de tariefwet i afgeloopen De wet werd daurop in haar geheel met 202 tegen 100 stemmen en kka blanco aangenomen D meerderheid juichte minuten lang do minderheid riep pfui 1 De Rgkskanselier Von BUlow en de staatssecretaris Posadowsky ontvingen tal van gelufiwenschen Do fiesident graal Balle trem sprak zün Kemmiaen Nieuwjnarswensch uit waarna te kwart voor vgven de zitting werd gesloten ie Rüksdag was 18t uur onafgebroken büe geweest eerstvolgende zitting wordt op 13 JanuaM gehouden Op de agenda zgn geplaatst reso lies butreltende tariefverzoekschriften k t wetsontwerp op de erkenning der atles door minister Combes aan de voorgolegd wordt voorgesteld die Ing te weigeren aan de Salésiens van osco een liefdadige orde De Minisjtivcert dit voorstel aldus van meening dut evenals de we fe liefdadtgheld geen vndëflMd heeft en wg zouden ons niet verzetten tegen de ontwikkeling van een humanitairon arbeid omdat zg uit den vreemde komt Maar dan moet bet een waar liefdadigheidswerk zgn en dat karakter schgnt de onderneming der Salésitns niet te hebben Naar aanleiding hiervan schrgft Anatnle Leroy Beanlien aan de Temps dat de jury der tentoonstelling van 1900 aan die orde een hooge belooning een gouden medaille toekende voor haar weesünis verpleging Van de klasse jury die deze belooning voorstelde was Leroy Beanlieu president en nu acht bü zich genoopt openiük te protesteeten tegen de lichtzinnigheid en de onbehoorlgkheid van zulk een appreciatie Daardoor toch wordt bet gedrag der jury die ik ie eer had te presideeren veroordeeld en worden in de oogen van Frankrük en van bet buitenland de prgzen op onze groote tentoonstelling toegekend in waarde verminderd Het komt mg voor dat om volledig en consciëntieus te zgn uwe enquête over de congregaties rekening had moeten houdg met de belooningen door deze instelling Vg kregen op de plechtige bgeenkomst van 19 X De internationale jury die ze toewees j secretaris dat onder geleide van vier huzaren vertrok terwijl de twee andere huzaren achter bleven om de gewonden naar het nabtjzijnd dorp te brengen God zij uedankt en geloofd I sprak an Uamen nu ben ik gmist In dit koffertje mijnheer bevinden zich voor i miüioen Hollandache guldens diamanten die ik voor de keizerin en eenige hofflames naar Weenen brengen moet ware die overrompeling op mij gelukt dan was ik heden een arm man Ik ben u dus wel grooten dank schuldig Omdat deze zending zoo kostbaar is besloot ik zett naar Weenen te gaan en mijne dochter mee te nemen om haar gelijker tgd wat van de wereld te laten zien Ik ben n l weduwnaar en Jacoba is mijn eenïgst kind De jonge dame betuigde den Franschraan ook haren hartelijken danlc en weldra geraakte men in een gezellig gesprek Toen noen na aankomt te Weenen scheidde de secretaris om in het gezantschapshotel de heer van Damen en dochter om in een logement een onderkomen te zoeken waren de dne op zoo zonderlinge wijze bijeen gekomen personen zoo vertrouwd met elkaar als fde bekenden D Tolgende dagen te4 men elkaar nog dikwijls aan want Öe K tivttW moest op last van zijn chel den FraniA n J mM de sud Weenen bezien en er zich wa bekend maken vóór h j aan het hot koA vaörgestrItFworden eij van Damen wenschte ooVde Svofdatad te leeren kennen Zoo sprak het haast v d 2elf dat men zidi dikwijb bij elkaar aansloot Veertien dagen verilepen alzoo in gezellig ver sameng e8teld uit mannen van hooge beteekenis wier bekwaamheid en onpariydigheid door niemand kan worden in twgfel getrokken Het is hun naam en voor de eer van Frankrijk dat ik hier mgn eerbiedige bewondering betuig voor de Salésiens van Dom Hosco deze waardige en goede mannen door uwe administratie belasterd en miskend De zitting van het Engelsche Lagerhnla zal naar alle waarschijnlgkheid Donderdag a s eindigen Maandag wordt de Onderwüs Bill in het Hoogerhnis in derde lezing behandeld hot Lagerhuis zal Dinsdag over de in het Hoogerhnis aangenomen amendementen beraadslagen en Woensdag da Bill naar de lords terugzenden ter nadere overweging Alles hangt thans af van de wüie waarop de amendementen in het Hoogerbuii aangenomen in het Lagerhuis zullen worden ontvangen Men is zeer benieuwd hoe het afloopen zal met het amendement van den bisschop van Manchester Daar de quaestie van de privilegieén van het Lagerhuie er door aangeroerd wordt zal wellicht een conferentie tusschm den Speaker on den lord kanselier die tevens voorzitter is van het Hoogerhuis plaats hebben om uit te maken in hoeverre de pairs buiten ban bevoegdheid zgn gegaan Mocht deSpeaker van oordeel zün dat Inbreuk gemaakt is op d piivUeKiea J iu lua I ïw fiuis dan zal het amendement niet naarden inhoud behandeld worden doch zal Balfoor vermoedeigk eenvoudigweg voorstellen het te verwerpen Mocht het Hoogerhuis op dit punt toegeven en er verder geen quaestie ryzen dan zal het parlement Donderdag uiteen kunnen gaan Behalve de Onderwüs Bill en de Bill voor de watervoorziening van Londen staan nog enkel de wetsontwerpen betreffende den Oegandaspoorweg en de militie en yeomanry op het parlementair programma Het Dnitsch Engelsche geschil met Venezuela begint meer de aandacht te trekken om de zonderlinge verwikkelingen welke er uit kunnen voortvloeien nu President Castro weigert zich aan den eisch van de twee groote Europeesch Mogendheden te onderwerpen Castro heett de nationale militie opgeroepen om de vreemde indringer te verdrgven wanneer zü bat heilige Venezuelaansohe land durven bezetten Op papier is die militie 250 000 man sterk die wel niet allen zullen opkomen maar er is geestdrift zoolang als het duurt Duitschland en Engeland z jn niet volkomen vrü want do Amerikanen kgken hen scherp op do vingen keer met het bezichtigen van Weenen s merkwaardigheden toenmaals de schoonste stad van Oostenrijk Inmiddels had van Damen zijn zaken afgedaan de diamanten afgeleverd n daarvoor credietbneven ontvangen en daar gedurende die dagen door militairen het Weenerwoud en omstreken van bandieten gezuiverd en daardoor den weg veilig gemaakt was kon hij met zijne dochter de terugreis aanvaarden Ook voor de Ranville was de tijd verstreken die hem toegestaan was ter kennismaking met Weenen en zoo scheiddrn de drie in het bewustzijn eenige dagen genoegelijk in eikaars gezel hap doorgebracht te hebben de hoop te kennen gevende elkaar later weer te sien In Jftcoba s oogen stonden tranen toen zij den beminnenswaardigeu secretans de hand ten afscheid reikte en ook Anatole voelde lich aangedaan Hem werd het op dit oogenblik duidelijk dat Jacoba degene was die hij lief zou kunpcn hebben en tot echtgenoote begeeren Helaas 1 het noodlot was gruwzaam genoeg twee jonge menschen tot elkander te brengen om ze kort daarna weer te scheiden II Ten gevolge van tolitieke verhoudingen bevond het Fransche gezantschap te Weenen sich toen maals in eene eigenaardige stelling In JuU van het vorige jaar had tü Parijs de revolutie plaats gehad waardoor koning Karel X verjaagcl werd Wcrdt vervolgd