Goudsche Courant, dinsdag 16 december 1902

I Van Zevenhnizen Maarte Sol Dz Zevenhuiiep geweigerd Gh Dda 15 Dec 1902 De Directeur M C HENNEQÜIN 371 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Maandag 15 Dec No 1013 f 25 000 12855 t 2000 17059 f 1500 1619 en 10056 ieder f 1000 101 f 400 1726 6767 en 8514 ieder 1 200 4920 5022 5593 6252 9878 15082 18816 en 19410 ieder f 100 Prijzen van f 45 14 3070 5918 9576 12450 15324 18226 26 71 6010 9677 12520 63 69 140 3214 18 94 74 78 18366 46 33 40 9715 94 99 79 63 9843 12608 15538 18401 6138 75 23 15655 85 63 9941 12731 74 60 6202 57 35 15701 18508 at 10031 42 40 93 77 36 63 65 18611 6342 42 83 15805 32 6421 59 12800 9 h ± 83 86 12922 59 1810 1 6508 10134 64 72 29 16 50 85 75 41 65 67 13014 15903 98 wgl de Nahe tot den bodem toe bevroren is Bjjna eiken dag bevatten de bladen berichten over t doodvriezen van menschen en dieren Beurs vao Ainslerdam 3070 71 3214 33 55 3336 71 85 345Ó 54 3511 89 3649 51 3820 50 57 75 3960 203 4 45 312 23 72 414 33 79 509 3a 58 6 55 749 812 18 79 921 46 99 50 4119 77 35 1027 53 35 4224 en het oude gevoel dat de Esropeanen in Amerika niets te zeggen hebben komt weet boven Het consulaat van Venezuela te NewYork werd bestormd met aanvragen van Amerikanen die willen vechten voor Veneznela In het Amerikaansche Hni van Volksvertegenwoordiger heeft een lid een voorstel ingediend den President machtigend om aan Engeland en Dnitschland voor te stellen hnn geschil met Venezuela aan een schetdi gerecht t onderwerpen en de schadeloosstellingen die mochten verleend worden te waarborgen President Boosevelt beeft Hay den Minister van Bnttenlandscbe Zaken b j zich ontboden om met hem over den toestand te beraadslagen De voorzitter der Senaatscommissie voor de bnitenlandache aangelegenheden zeide overtnigd te z jn dat de Unie niet zal tusschenbeide komen aangezien Engeland of Daitschland geen veroveringen wenicht H dmkte echter zijn leedwezen nit over het vernielen der Venezaelaansche schepen en vond dat de bondgenooten heel goed die schepen hadden kannen in beslag honden tot de schald betaald was Vprspreidf Berichten Tr dag hield de commissie nit de Kamer belast met een onderzoek naar de verkiezing van den nationalist Syveton een zitting om generaal De Oallifet en Jules Lomaltrs te hooien en Syvaton die meende dat hü als eerstgeinteresseerde daar persoonigk moest by wezen begaf zicb rnstigweg naar het Palais Bourbon hoewel hy heden v66r een week om zvjn schandelgk gedrag in de Kamerzitting voor dertig zittingen is uitgesloten Zoodra do secrataris genarani van het presidnm dit hoorde begaf hu zich naar den afgevaardigde om dezen te vertellen dat bU niet het recht had in het Paleis te vertoeven waarop de afgevaai digde vertelde dat h j onwetend gezondigd had en dan maar weer zou heengaan De minister van oorlog heeft last gegeven de militaire club van Quimper te Brest waarvan de abbë Le Dfi vicaris vanSaintMathien directeur was te sluiten Declub werd bezocht door soldaten van het118e regiment DoiTscnLixD De meerderheid van den gemeenteraad van Metz heeft geprotesteerd tegen het regeeringsbeslnlt van v66r drie jaar om de ntambordjes aan de hoeken der straten welke in beide talen Fransch en Dnitach gesteld waren te vervangen door uitsluitend Duitsche De strafrechterlöke vervolging van deKheinische Ztg wegons overneming van hetbekende Krnppartikel der Vorwftrts is ingetrokken met do mededeeling van het Openbaar Ministerie dat de vervolging alleengehandhaafd zal worden togen de Vorwftrtsen enkele andere met name genoemde bladen De smld voorwerker Klammt de veelgenoemde leider van de werkliedendeputatie te Breslau bj den keiier heeft doormiddel van den opperprosident van den keizer ontvangen een gouden dasspeld oenarend voorstellende waarvan de borst gevormd wordt door een grooten robijn entwee kleine diamanten r Hat Dageiykscb Bestuur van Essen vraagt aan den gemeenteraad voorloopig een erediet van honderd duizend mark voor de uitvoering van werkzaamheden ter bestrijding van de werkloosheid waarmee t veel erger moet wezen dan t vorigo jaar BINNENLAND STATEN ÜENEKAAL T m K m u K m s m B It Zitting van Zaterdag 13 December In deie zitting werd het debat over do begtooting van Binnenlandsche zaken voortgezet De minister seide dat hij bg de commissie ad hoc zal aandringen op spoedige buslissing op het aanbod van Amsterdam in zake het etnographisch mnsenm te Leiden waarvan de heeren De Stoers en Cremer de tegenwoordige huisvesting onhoudbaar oordeelen Bö de aldeuling middelbaar onderwijs interpelleerde do heer Ter Laan den minister over achterstelling van niet betalenden bij de toelating op de rjks hoogere burgerscholen en bepleitte hij het goigk recht voor koslelooze en betalende leerlingen en afschaffiing van de toelatingsexamen voor beide eategoriën Minister Kuyper was niet geneigd de door den heer Ter Laan gewonachte radicale verbetering op dit oogenblik toe te zeggen omdat zij aanleiding on geven tot consequenties die tot ongeproportionneerde groote uitgaven bg bet middelbaar en hooger onderwijs zouden leiden Een grens moet bljjven getrokken De minister verdedigde tegenover de heeren Vc rhey en Smidt de toelating van meisjes op da rijks hoogere burgerschool bg nitioadering De heer Ter Laan was onbevredigd Hg antwoordde dat het door hem gevraagde met consequenties niets te maken had omdat hg b den bestaanden toestand recht voor rgk on arm bad gevraagd Een amendement van den heer Ter Laan om f 2 500 beschikbaar te stellen tot restitutie van schoolgelden en schoolkosten gemaakt door onvermogende leerlingen die nochtbans slechts tegen betaling op de hoogere burgerscholen konden worden toegelaten werd verworpen met 43 tegen 23 stemmen De heer Pompe van Meerdervoort vroeg overneming door bet rgk van de gemeentelijke hoogere burgerschool te Zierikzee In afwachting van de ontvangst van een officieel verzoek zal de minister herlezen wat te dezer zake vroeger is gezegd De heer Troelstra heeft zitting genomen Gemengde Berichten Voor een goedbezochte vergadering hieldVrijdagavond in de Vereeniging voor Weeren Sterrekunde vergaderd in bet Z H Koffiehuis te sHage de beer Waterborgeen voordracht over Geschiedenis en weervoorspelling Spreker gaf een historischoverzicht van de methoden van weervoorspelling uit alle tyden Met den metereoloogClement is spr het eens dat men voor dezestudie minder behoefte heeft aan boeken eninstrumenten dan aan een vrgen horizon vandaar ook dat zeelieden landbouwers jagers enz met eenige zekerheid kunnenprofeteeren betreffende de bewolking voorde eerstvolgende uren en elke vorm elkebeweging van wolken kan op een wcersrerandering wgzen Wanneer bgv devedorwolken zich bewegen in een richting tusschen Z O en N O zal er zelden regen komen bewegen de wolken zich van het O naarhet W dan kan men vrjj stellig goed weerverwachten Z jn daarentegen de vederwolkentairgk vertakt en daarbg afwisselend vanvorm terwgl de hemel verbleekt dan isregen te voorspellen strekken deze wolkenzich nit in een richting tnsschen Z W enN W dan is volgens waarneming iq H vande 10 gevallen binnen 24 nu re en tewachten Ten slotte wees spr STjff datvoor de scheepvaart de eervoorjpelling speciaal het aankondigen van torn a vannog grooter belang is dan voor dep landbouw 1 Nog werd medegedeeld dat deie jeugdige vereeniging zich over het geheele land uitbreidt en zich in groote belangstelling mag verbeugen De Daily News heeft twee fondsen geopend een om de armoede in het Oostelgk eind van Londen te lenigen het andere om ook daarbuiten te helpen Er is al een f 12000 bijeen en Vrijdag is bet werk begonnen Aan behoeftige kinderen wordt een ontbgt verstrekt voor volwassenen en kinderen jn soepkeukens geopend en armverzorgers zoeken de nooddruftigen thuis op en geven van alles Een der voornaamste geldschieters dar Humberts de graankoopef Emile Schotsmanste Bussel wiens broeder naar het heet doorKomain Danrignac zonde zjjn vermoord isaldaar op zeventigjarigen leeftgd overledenzonder de voldoening te hebben gehad denterugkeer dei befaamde tamliie nog te beleven I In de Molensteeg te Haarlem op een heel nauw en klein bovenaehterkamertje huisde het echtpaar B geen van beiden nog 30 jaar oud De man had vast werk hg den kruidenier S ging s ochtend aan den arbeid kwam s middags schatten en ging dan weder aan het werlt Zoo was het eergisterenochtend gegaan toen de man aan zjjn dagtaak begon liJn vrouw die ziek was achterlatende op t kamertje waar geen stookgelegenheid te vinden is Tegen twaalf uur badden de benedenburen haar nog hooren loepen Toen bad zg blikbaar het eten voor haar man warm gemaakt op een test met doove kolen en was toen weder te bed gegaan Even twaalf uur was de man thuisgekomen Op ijn weder heengaan hadden de benedenbewoners geen acht geslagen doch toen te 6 uur boven niets gehoord werd en het t jd werd voor de koffie van den bovenbuarman ging men eens kgken en vond toen de vrouw dood te bed en den man eveneens dood zittende aan de tafel met de vork nog in de hand Dadelijk liepen geruchten van vergiftiging doch de geneesheeren constateerden verstikking door kolendamp Etende was B zonder er iets van te merken de eeuwigheid iagegaan De Ijjken zijn naar het gasthuis overgebracht Eenigszins beneveld door het gebruik van sterken drank trachtte een bouwman op da markt te Delft een paard te verkoopen aan den handelaar v M Na lang handelen kwam men overeen te betalen f 10 voor ieder jaar dat het paard oud was Nu ontstond achter quaestie over den onderdom de koopman beweerde dat het paard 7 de boer dat het 16 jaar oud was Spoedig kwam het van woorden tot daden en vielen er over en weer klappen zoodat de roHtio tusschen beiden moest komen Nadat op het politiebureau was uitgemaakt dat het paard 7 jaar oud was vond de boer t beter 25 gulden schadevergoeding te geven en toen was de vrede hersteld Een ondei nemend journalist Deze week werd een politie agent in Pargs aangesproken door een net gekleed heer van ongeveer veertig jaar die bet kruis van het Legioen van eer droeg en aan een ketting op zijn borst twee bonten sabeltjes had gehangen Mijnheer de agent zei hjj beleefd kunt u mij zeggen waar de Koning van Italië is Volg mg maar dan zal ik n bg hem brengen antwoordde de agent en bracht den vreemdeling naar het bureau Daar werd hg onderviaagd Hoe heet u Napoleon Waar bent n geboren f Te Ajaccio in betwind an de 18e eenw En waar woont u Op Sint Helena 0p Sint Helena Welke straat Welk nummer 0 Sint Helena is genoeg Iedereen Jkent mg daar En waarom bent n naar Parijs gekomen P 0m den Koning van Italië te zoeken De Humberts zjjn in zijn land Ik heb een heel dossier van de Humbert zaak en ik kan ze makkeli k atresteeren Napoleon werd naar een der ziekenhuizen gevoerd Een paar dagen later bleek dat mon niet te doen had met een krankzinnige maar met een journalist die in het ziekenhuis wilde komen voor een persoonlijk onderzoek Woensdag middag omstreeks 3 uur ging een troepje soldaten over de Botermarkt te Haarlem met een sergeant en een korporaal Eensklaps wilde een der soldaten niet verder gaan hg wierp zjjn geweer met zooveel kracht op de straat dat het in drie stukken brak Ten slotte kreeg men hem met een zacht lijntje mee Ergens in het hooggebergte van Tirol we vinden t niet nader aangeduid zoodat bet nazoeken moeilijk is woont een vrouw die beweert dat ze ongeveer 200 jaren oud is En de bewoners der streek schrijven haar ook algemeen dien leeftijd toe een honderdjarige die haar altijd h f oudje noemde zegt dat ze al heel oud was toen hij nog pas 25 jaar telde De vrouw is zwak en afgeleefd Zij woont in een grot en leeft voornamelijk van wat baar wordt gebracht door menschen uit de streek van wie velen bang voor baar zgn omdat men baar voor een heks houdt Een man te Straatsburg die honger en gebrek leed soebatte een agent van politie om hem op te brengen De agent antwoordde dat daar geen termen voor bestonden De daklooze wilde ook geen ruit inslaan of een andere daad van geweld plegen want de nood had hem niet verbitterd Hjj wist dus niets beters dan luidkeels Vive la Francel te roepen Dit middel werkte feilloos In een ommezien zat biJ achter slot en grendel Uit verschillende plaatsen ia Duitschland wordt gemeld dat menicben bevroren zijn gevonden De persoon die Donderdagmiddag op de Kralingsche Plas gem Rotterdaol door eigen onvoorzichtigheid in een wak geraakte en verdronk ia herkend als den 3t jarigen handelsreiziger J Verhees wonende te Rotterdam Men schrijfr nit Qiesaendam Kergisterenmiddag had bg het schaatsenrijden op de Oiessen onder Giessen Nieuwkerk een allertrearigst ongeluk plaats Twee personen komende uit een tegenovergestelde richting reden aldaar tegen elkaar aan met het noodlottig gevolg dat een meisje van 18 jaar dood op het jja neerviel Naar men nader meldt kwam da ongelukkige uit Ottoland Voor eenigen tijd kwam te IJmuiden de radersleepboot Wodan binnen welke gecharterd was voor wetenscbappelgke vischvangst De gevangen visch werd gemerkt en haar weer de vrgheid gegeven om bg latere vangst het trekkan der vissehon tt kunnen cocstateeren Thans zjjn er merken bekend gemaakt en is het volgende schrijven verspreid met verzoek tot uitgebreide bekendmaking Door het Biologisch Laboratorium op Helgoland zjjn om het trekken van de visch in de Noordzee na te gaan een groot aantal levende visachen meest schollen van een merk voorzien en daarna weer in lea gelaten Het merk is een metalen ringetje toonende de letter H met daarachter 0 2 en verder een doorloopend nummer Het ia kort bü den staart bevestigd Aan de visschers wordt beleefd verzocht een aldus gemerkte visch bg eventneele vangst te bewaren en ze met zeer duidelijke plaatsbepaling waar zjj gevangen is op te zenden naar het ZoSlogisch Station te Helder naar den directeur der Bgksvischhal te IJmniden naar het kantoor van den marktmeester van den afslag te Scheveningen of naar den marktmeester der vischmarkt te Rotterdam Voor iedere gevangen visch met duidelijke plaatsbepaling zal f 1 20 worden uitgekeerd en voor ieder afzonderlijk opgevischt merk f 0 60 Een belangrijke persvraag is in Amerika aanhangig gemaakt helaas in Amerika waar t recht uiterst onzeker is en nog mier dan elders die partg die t rjjkst is en t dus t langt kan uithouden de beste kansen heeft om t ten slotte te winnen Een verslaggever te San Francisco dan eischt van de directie van het Tivoliopera gebouw een schadevergoeding van f 83 000 tengevolge van de weigering om hem na het koopen en betalen van zjjn zitplaati toegang in de zaal te verschaffen De verslaggever Lucchesi had zich in een zijner recensies ongunstig uitgelaten over een paar zangeressen en om hem voor die stoute woorden te straffen ontzeide de directie hem verder den toegang Negen avonden achtereen kocht hjj aan het bureau een plaats die hem in de zaal geweigerd werd Den eersten avond werd hjj vrij onzacht nit de zaal verwijderd en op straat gezet daarvoor eischt bij f 25 000 schadevergoeding en verder voor eiken avond dat hem een plaats geweigerd werd 7250 De verordening op de publieke vermakelijkheden te San Francisco bepaalt op boeta van schadevergoeding dat aan niemand mits zich ordelijk gedragende en niet tn kennelgken staat verkeerende de toegang ontzegd kan worden Maar de eigenares van Tivoli is rijk en de Italiaansche verslaggever arm Een zuivere uitspraak is dus denVelijk niet te wachten Eene vronweljjke dentiste te Amsterdam die Dinsdag een mondoperatie had verricht raakte daarna een onbeduidend wondje aao haar lip aan Dat veroorzaakte bloedvergiftiging met bet treurig gevolg dal sjj Woensdagavond onder hevige pguen is overleden Men meldt nit Vlieland De blijde tijding is hier ontvangen dat de voor dit eiland ontworpen quarantaine inrichting tot opneming en verpleging van aan besmetteigke ziekten lijdende schepelingen niet bier zal worden gebouwd Dit nieuws ia door de geheele gemeentemet vrengde begroet Dat de minister vanbinnenlandsche zaken niet heeft geschroomdop een eenmaal genomen beslnit terug tekomen toen de schaduwzgden van het ontworpen werk voor deze gemeente werdenaangetoond wordt algemeen zeer gwaardeerd Te Coevorden zjjn twee Duitsche heeren die een rondreis door Nederland wilden maken op zeer brutale wijze aangerand Een vau hen die tameljjk veel geld hjj zich droeg is met wonden overdekt ter verpleging naar het Weeshuis vervoerd moeten worden Da aanranders dia op de vlucht giagen toen er hulp opdaagde zjjn over de grem getrokken De 60 jarige heer B hoofd der school i Nienw Dordrecht Drenthe was bezig met een geweer dat met een kogel geladen wal onverwachts ging het schot af de kogel 1 hem in t hart en de man was onmiddejqk dood Evenall ieder jaar omstreeks dezen tfd begint de Vesivius onrustig te worden Rondom den hoofdkrater hebben zich een grtflt aantal scheuren vertoond die rook en vlaamen uitspuwen Ben bende van 4 lieden die bescbnldigd zjjn 57 diefstallen in kerken te hebben gepleegd stond dezer dagen te Niort Frankrijk voor het Hof van Assisses terecht De chef der bende ia tot 15 jaar dwangarbeid W verbanning veroordeeld de andere drie tat 5 jaar van dezelfde straf Stadsnieuws GOUDA 15 December 1908 De sterk ingevallen dooi doet het üs ook op de rivieren snel afnemen Voor schaatsenrijders een teleurstelling vooral voor de velen die gisteren plannen badden voor een aititapja op heerlijk fs doch voor de beboeftigeg en werkloozen een ware uitkomst De afdeeling Gouda der Vereeniging tot bevordering der Homoeopatie beeft eer van haar werk Op de algemeene jaarvergadefing dier vereeniging ten vorigen jare te Utrecht gat de afgevaardigde der Gondsche aideeling t verlangen dier afdeeling te kennen naar Staatstoezicht op de bereiding en de aflevering dor homoeopathische artsengen zooals dat in vele landen officieel bestaat t Bestuur der jaarvergadering verzocht toen den GoMschen afgevaardigde dezen wensch over te brengen in da Vereeniging van bom geneesheeren Deze artsen vereenigiog heeft toen een adres naar Koningin en Staten Generaal in dien zin gezonden Thans heeft biJ de besprekingen over t Hoofdstuk Binnenl Zaken de minister in antwoord op de vraag van tKahierlid van Asch van Wjjck verklaard dat hij inderdaad denkt in dien zin een regeling te treffen Het adres der bom artsen vereeniging is reeds Baar den Centr gezondheidsraad gezonden I NOeZON DBN O T Mijvheer de Redacteur I De Heer Both denkt dat mijn ach en wee en woordenrijk betoogde aandacht der zaak zal wegnemen Neen Mijnheer Both dit is niet ter wille van de zaak maar ik moet mijn ach en wee blijven houden tegenover U daar U als altijd onduidelijke zinnen blijft aanvoeren C had andere motieven van mg verlangd ter wille van de veemarkt Welnu ik heb ze destjjds schriftelijk aan t Bestuur ingediend en meermalen woordelijk herhaald en er op gewezen op een saamwerken in mijn schrijven Begeert U in eene openbare vergadering van mjj een lezing daarover dan ben ik bereid wanneer U Mgnheer Both all ik iets goeds voorstelt het maar weer niet afkeurt U heantwoort wederom mgne Traag niet alleen moet ik er uit opmaken dat U mij beschouwt voor marktafbreker In mijn voorgaand schrijven moest ik er op wijzen dat Ü nog niet eens Uw Reglement kende nu moet ik weer aanteekenen dat U niet kan rekenen Het is recht dat naar de aanvoerders en derzelve hoeveelheid vee wordt aangekocht en als er toen maar vjjf stuks an de Boeren zjjn aangekocht is het zeer goed geregeld Allen die met den aanvoer op de hoogte zijn weten zeer goed dat de kooplui aardig meer dan zes maal zooveel aanvoerden dan de Boeren Welnu Mijnheer Both reken nu tegen een aankqop van 35 stuks koeien vaarzen en kalvers gezamenlijk Van den aandrang van den heer de Vries ten mijnent wegens aankoop van vee van Boeren is ciets van waar en is gebaseerd op eene grove lengen ten spijt als het mij zonde zgn wanneer ik daarop zoude moeten worden gewezen door andere personen aangaande mgn eigene zaken Dat de kooplui eene Markt kunnen stichten dat is eene waarheid terwijl de Boeren dit zelfstandig niet kunnen dat zjj de Markt afbreken kan evengoed maar dan moesten zij hun eigen glazen inslaan en men zon hun gerust voor krankzinnig kunnen verslijten Mocht het nu echter wezen M Both dat U aanwijzingen kan doen tegenover mg aangaande het tegenwerken van Landbouwbelangen als ook van het daarstellen van veemark ten of omtrent het aankoopen Van vee wat ik echter hier nogmaals duidelijk heb uiteengezet laat Uw zelve daarover dan nog eens hooren wanneer wg weer krijgen eene openbare vergadering niet wanneer wjj een lezing zullen krijgen over kalfroom en plaatst bet dan B v p op de Agenda dan kunnen alle leden vernemen de eigenschappen van miJn handelwijze omtrent de hierbij vermelde zaken en h b üerpleizier in om dan aan de Vergadering eens te vertellen de reden waarom ik Uwe werkkring deat ds verliet zal mg hoogst aangenaam i$n Mjn oprechten dank nogmaals aan M de Bedact nr voor de afgestane rlaatirniiflte Uw dv dienaar 8 MOONS POSTKANTOOR TE GOUDA LUST van onbekende brieven en briefkaarten gedurende de eerite helft der maand December 1902 te Gouda en daaronder raaiortaerende hulpkantoren ter poit bezorgd Van Gouda Pieter van der Spek Moerkapelle Schipper H Zeeman Zaandam Dr Kok Zierikzee B lUrk Eceren Belgi 67 84 74 14 99 79 10239 13217 35 18805 6617 10396 37 63 73 32 10404 42 70 18916 94 4002 95 41 71 85 84 20 6714 10509 13324 16028 60 28 44 35 81 85 48 10611 59 16175 19000 6801 64 13458 16205 38 6958 78 13589 27 19319 7167 91 98 16322 19418 82 99 13771 63 20 57 67 90 1175 1241 32 39 72 4341 63 7214 10713 13854 86 31 61 33 89 92 43 7480 73 13927 16547 19523 7533 82 91 90 73 7781 10867 99 93 76 1305 4413 7865 83 14006 16632 19603 44 99 1404 1615 27 99 1810 24 1920 23 38 58 2075 2153 2215 56 71 2303 36 40 52 2557 67 74 2601 75 2707 27 65 81 2814 84 2962 87 3012 42 4589 4639 4771 4883 4919 21 40 44 73 77 5006 15 33 7903 86 7 16721 12 84 10950 65 43 29 98 54 14108 50 38 8016 56 48 69 91 27 11077 77 16859 19794 63 11105 14210 63 19848 8108 12 15 11220 41 3576 80 8232 11316 88 8344 19 73 53 16903 19984 55 55 20042 62 17041 74 73 62 75 80 17117 20215 22 14321 43 21 65 14410 17260 22 5108 8469 73 41 17326 24 11 71 11417 61 17400 20300 31 86 11593 63 22 20464 56 8586 11613 14500 48 66 5200 8682 63 2 17508 78 18 86 11771 5 17626 20549 61 8714 11800 14653 46 20608 5359 8837 11913 14728 17720 67 88 89 44 64 32 90 5400 8957 48 84 41 94 85 86 77 85 17891 20739 63 9004 87 14848 96 75 69 8 12105 74 99 96 5515 64 6 14923 17913 20812 99 9141 8 73 40 18 5687 95 16 80 45 36 5720 9251 12255 15032 64 20908 5804 9320 89 92 97 24 54 53 12355 16169 18042 30 77 9524 83 15213 18123 71 91 39 96 35 18213 84 VERSCHEIDENHEID Te Driewegen viel de molenaarsknecht Van Beek door de gladheid uit de kap van den molen met het noodlottig gevolg dat hg op de plaats dood bleef De koude ia in baar uitverkoren domeinen Rusland en Siberië met buitengewone strengheid opgetreden In de streken aan de Wolga vriest het 40 De voartuigen die tich in de vlochthaven van Astracban geborgen behben worden zelfs daar door ysichotseo bestookt Het spoorwegverkeer wordt uitent bemoeielükt en er zgn reeds vele ongelukken voorgekomen tengevolge van het breken ran wagenassen en koppelinggo door den invoed van de vorst De Elbe ligt over baar gansche nitge strektheid in Saksen toe Meer dan 200 vaartuigen z fn er door het gs geblokkeerd All merkwaardigheid wordt gemeld dat er toischen Dreiden en Königtwald met goed gevolg een proeitoeht met electrische arren il gehouden De Rijn il Tu Oberwelel tot boven de lioreley mat en dikke Ijilaag overdekt ter 1 DEC I Vrkri iSIcUn Vl 1 8 V iy 84 O 97 81 Vl IOlaLillD C t Mod W S iVi OV 1 o irUlo diio duc t BtVit dito dito dito 8 lloaso übl Gaadl lasi t 4 iTU I In brgniigl9 iSl tl osTlKi Obl in papiorlKS idito ia siWerllfil S OftfoeAL Obl met coapOD 8 dito ticket 8 o y so o I8V 78 418 194 98V loiy 180 108 118 l V se 89 lOti Vu KotUKll Obl BioDanl 18114 4 dito Oecoai HBO 4 dito bij Bothi 1889 4 dito blJ Hope 1888 10 4 dito ia goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 8 UMJS Perpol lohuld 1881 4 rnaiM Oepr ConT leen 1810 4 Oor leening leiio O Geo leoDin wrieC U1DAr Hp Y oblg 18I l Uailoo Ob I ut Sob 1880 I Vixuiliu Obl ooiiep 1881 4 AniTiaout ObligetioD 1818 3 KOTTIIDAK Stad leeu 1894 8 ViD N fr Handelt und Arendsb Tab Mu Cerli oatoD DeliHulMhappij dito j Am Hypotheek b pandbr 4Vi Cult Mij derVoreteR Mod i Gr Hypolbookb pandbr 4V KederlfiDdaflhe b HK aand 1 Ned Handelmaatioh dito I N W k Pao Hyp b pandbr 8 Solt Hypotbeekb ptndbr 4i i ir iGpotbeokb dito 41 OoniNi Oott Hoog bank aand tusL Hypolheokbank paodb I VmuKa Eqni by path pandb 4 Maxw L O Pr Liuu tert I ViD Holt M Spoi r w Mg aand Ulj tol Eipl T 9t Spw aand Nftd li d Spoorweg m aand Kod Zmd Afr Spm aand S lito dito dilo 1891 duo 4Vi I raui Spoorwl 1887 89A lIabl 8 ZutdIial Spumij A H obl 8 OLKN Wartohau Weenen aand toiL Gr Ruu Spw Mij l obl 4 Baltiaobe Ulo aand 101 1 118 I 140 40 10 1 107 lOS 8B1 1 104 9 84 II lOl lO I 101 108 11 117V 101 41 Fattowa dilo aand 8 Iwang I mbr dito aand S Knraji Cb Azow Bp kap obl 4 dito dito obÜK t MKftllCA O nt Pao Sp Mil obl 8 Jbio k North W pr O i aand din dilo Win SI Koter obl 7 4 envor h Rlo Gr Spm oort r a tlliuoii Oentra obl iu goud 4 lAUbr k Na b mi Oer aand Mexico N Spw M t le hyp a 8 Mil a Kaniai v 4pGt prof aand N T rk Onlaaio k Weal aan I Ponn dto Obio oblig 0 gre gon Cahf le b p in goud St Paul Hini k Uanit obl Uo Pao Hoof tun obiig 6 dito dito line Col le hyp O 8 iHADA Oan South Obert r aan i Vait 0 Ball fcNa lob d e O Aoietard Omnibua Mij aand i Kottord Traniwei HaatB aand ViD Stad Amiterdam aaud I i Onderkleeding der Toebmst Stad Botlerdam aand 8 iili n 8Ud Antwerpen 1887 l Siad Brniael 1888 li i Ions Theiia Begnllr Oeeelaob 4 Of aTIMa Staataleenig 1860 8 g K Ooat B Cr 1880 8 SriiKK Stad Madrid 8 1888 Vaii Vrr Boi Arb Spoel eert ISCHIBSSER h BlJIDVEIlSTeRKElE0 DERIiOeDEBE uU IndUehe Netel yexel j Is poreus sneeuwwit danrzaam en élégant Vooral bg groote warmte een 2 aangename Onderkleeding Verhit de H t huld niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke C afkoeling of kouvatten en is uitstekend bg ter voorkoming en verdrijving van f Bumithiame Ij BUsondergeaohlkt vooralle Sport H Aanbevolen door de grootste medische £ j autoriteiten q 1 Krimpt niet bederft niet in de wosch i en behoudt de oorspronl elljketijdeglans ï VeFkrggbaar uitsluitend voor Oouda 9 en omstreken bg I D S iMSOlIl Gouda Veemarkt te Rotterdun Mfnndag 15 December 1903 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 33 se kwal 30 3c kwal 26 cent per half kilo Vette kUlreren redel aanvoer piijxen waren voor ie kwal 17 at kwal 4 3e kwal i cents per half kUo Vette varkeofl groote aanvoer prijzen waren voor ie kwal 23 ae kwal aa 3de kwal 30 cent de half kilo Schapen en lammeren redel k aangevoerd Handel in vet vee en vette kalveren flou met lagere prijzen vette varkens slecht schapen ea Jammeren traag minder in prijs DAMES en HEEÏIEN WinterhandscliDenen Foulards Dassen Linnengoed Paraplnies Wandelstokken ens enz VAN OS Md TaBlenr Kleiweg E 73 GOUDA VeiepUmm Mm at AI VKilTK TlKiN Heden overleed nu een langdurig Igdon de Heer DIRK mmm m mw m Weduwnaar van MejuU uwG KET uiDi SOUUILESBVBU Uit naam der beide FamiliSn J O HAÖKMAN Executeur Gondn 13 Docbr 1902 11 HVia TE noüH met vergunning hnurprgs 13 per week vergunningsrechten 50 cents por week Inventaris moetoverge nomon worden voor i 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding water oidhig is onder de huurprijs begrepen Te bovragon Lange Tiendeweg D 29 Nog H dagen WORDT NffiTJITCESTBlü Trckklii cZalerdaK2ül ec 902 Zesde Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelbem in l et openbaar bij WITTK te Hengelo Geld 60000 loleit 9000 Prijzeii le Prgs 0410 Gulden 2e Prijs S4M Quiden 3e Prijs MO Galden ie Prijs 00 Gulden Zie verder aanplakbiljetten by wederverkoopers Loten verkrjjgbaor te Gouda biJ 8WARTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg E 86 en LOOIS BISSCHOP Dubbelebnurt B 4 W LA GRAND Waddingsveen J LANGBROEK Allen a d Rgn JOH DE BOER Lik Hazerswonde Dorp J VAN DEN BERG Ammerstol W EIKELENBOOM Bodegraven Kerkstraat NEDERLANDSCHE Hypotheek en Credietveroeniging Heereiuiraciil 177 AISTERDAM verstrekt gelden op Ie en e hupttkeek rente + 4 4 J Mk u iHh Il9 kMrig pMUM M aS twtH vtmktllm la QalMtnilft Ook eavrneholU en bettrUf UapUaal op langen termen van hlfSOO tot elk bedrag