Goudsche Courant, donderdag 18 december 1902

Donderdag 10 Januari 1903 40s e Jaargang 8699 mimm mmim I ieutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Wo lit ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd feleroon o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN tQoedkoopste en lolledst adres voor Vervoer van Inboedel p loowel binnen als hoiieD de sUd met gealoieo wageni aRAVESTEIJN Lange Tiendelveg 93 AlUn irorOt tegen TraMpott achade vertekiird ADVEIlTElNTfKN Te Huur oÈ Ie Roop gevraagd met MEI a a een HUIS MET TUIN bevattende minstens 1 Kamers met Keuken Brieven Jro onder A 1348 Barean Haagacbe Coarant De Uiio Het pnbliek is Alleen Verzekerd zuivere KoninkHfke Krooneleren te bekomen indien men uitsluitend de inkoopen doet bg de winkeliers waar het door middel van annonoeoren op de Winkelruiten ia aangeplakt De prij U overal ëleeht 4 cent per tuk Firma K DE BOEE Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P O DBS BBOBDBH Jr Zeugeslrast Wie zeker i a vu d Kobt EUel l ftCM te ontTingon leeamcngeatflld en u vele proifndmingen in den handel gekomen oode deii naam des aitvinden Dr Mlohaella vervaardigd p de boste mochiDea in het wereldbervoide Atabblisaement van Oebr £ StoU rok t Knilen tlioht Bikel acao in vierkanten bussen Den Eikel Cacao I met melk gekookt ten aangename gezande drank voor daniykach gebruik een k 2 the le i U van t poBder voor een kop Jiocolate Ale geneeskracbHge drank bg val van diarrbee aieuhta met water l gebruiken Verkrijgbaar by de voenuanutl B 1 Apotheksrs en Pri t Kg U K proeftuajea t 1 80 o 0 90 O 0 35 Ometaalvtttogonwoordlger voer Hederland lulius Matttnkiodt Amnterdam Kalvcistraat 103 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ tl eheiiiisclie Wtsscberij VIH H OPPENHEIMËR 19 KruUkaAe Botterdam Oebreveteord door i U den Koning dar Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heer H G TlUJSUlJIUi Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Meerenen üameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n an ploohe maateli veeren bont ent Qordgnen tafelkleeden en worden naar de nienwite en laatste methode ge erid TUntj i WoudtrbtlMB in io pBheelo wörold bekuml on Koroonut OnoïnrtroiTeii miililol Ulffm 11 Itorat long lever MaagüUkten ent Inwendig tïoowol ook uitwendig in bijn lüU lioktogovallen mot gooil ovolg iiuin to ouden l rHa per flacou IJ 1 1 per poet l Thiitty Wottd M lf boiil oon lmos o n g o k n d R o n o o k r o h on hoilinnio working Miuikl moootal Ike pgnl k n ge nrïollo opi r llo golieol ororbmlig Mot do o Mlf wonl oon H aar o 4 voor oiigeneealllk rehouden beengeiwel on on n oon bgna H laar kankerlUden geneuD Bronni gonoiing on Mfiachling dor pijnon li j womlon ontolokingon onl Tan altorloi nariU Prtj por pot f 160 por post f 1 60 Centraal Depit voor Nodorland Apothok r HKSIKI StUDKR Hakin S W ir i BJ i t 1 b l ll ni Ji h l l l é A 1 HIKBKÏ in Prrjcr a b l llohiUrh iMl rreioh G li n pmi t i U o lki bo b l Unlrul l p t i iUr RokittS Al jtleu IM boM OMokadrtjlMtt m t n vooral damaa an Bailatachoanwam U da Appraluui van 0 Ulier k Ca P 1li iMtk lr l4 Manla ar lila op naam n fabcltkamart aaaw i iiiiai a i aaaraa t Dii rt ar W aar W iaa araaa V nakkalykiW poaUmMdal vooc Hama De Stedelijke Hypoltieekbank TE SfiRAVENHAeE y COMMISM llll8i EI W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J O BOHMAN h DROOOI EEVKK FORTUIJN H h ENTHOVEN H LzN J C F KNAPP Jb Jbr Mr W H DE SAVOKNIN LOHMAN Mr F A MOL STEB C M C OBHEEN Mr F W J ö SNIJDER VAN WIS SENKERKE ö L DE WET8TEIN PFISTEB en Mr A K ZIMMERMAN SiBit eerate hypothecaire geUUeeuingeu op buizen en landerijen tegen blliyke voorwaarden Oeelt 4 pauMrUeeu uit tegen den koers van O0Vi Inlichtingen te bekomen te GOUDA bg de Heeren W J nl MBU é Co Directeuren Mr P DROOGLEEVEB FORTUIJN Mr C SCHUIT BWi fi wn fi i f i Mri s r j n ursï ti iwfri r fwwi iiino I arnrhA i o 8 kendeKINA WUNlteenjwakle l Ulli a L al 1 Wil lüowel bil kiiidcrui oU volwaisencn gebrekaar eetluBt alecbte II 1 1 I U I t rlrln na vl kt nFIr r amh H IrnnrtB rn hnr rrpvntirm plisverierlnK zenuwlioofdpijn ter versterking na ziekte ofkraambed koorta en hare gevolger OUINA LAROCHE FERRUOINEUX in hM l ij uiiiler teijen Bloedgabrek Bleekaucbt kwalen van Kritiichen leeftijd eni Vcrkrijt baar iii fiacoin ft 1 00 en X PSL aI l flr arfcl Md2aam veriterkend aangenaam V inim ak voorHft elijkichgeb ik Lrfl n CI V ava J voornl voor kinderen twakken en klierachtige geitellen leer rati te bespij a verterinEiorganen en diarrhée ook 1 70 a i Kgr 0 90 4 Kgr 0 60 vcleii Xirgenceakrachilgc drank bij itoornissen vooriuigelingen en kleine kinderen I niipcr btiiA Ki i Chftmlactl K kottX ctttimf Speciaal voor Kindervoeding m gulvcre JTlCIK0UIK Cr K r 0 60 Kt O M Ac limo f ltraff iit n Heirooken eenerhahe Cigarette ti voldoende terb itri iSlIlllla V llCaKCliWll A an de heTU att aanvallen van Aathma etc In bu sen4 Kgr 0 90 li C PRAEPARATEN VAN doosjes 0 80 en O HÖ Tamarinde Bonhonc purgateef tegen vmtoppine Aam 1 alllgl IIIUC MJUIIUIJUJ beien Migraine CongeatLesetc vooralot kaMaxani voor kinderen bcwijieii de Tamarinde Honbons van KKALPI I IEN HOl M belantjnjke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en ile imaak aangenaam ii Priji per dooije O OO en Q BO Qaltnïglr OaciSIlAG nlR erkenil ah het BESTE huitmiddel OCtlllliaiV rttOillIca x Hoett Verkoudheid en Keelp n het ia een illjmoploisend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend i □ flcschje verkrijgbaar Priji O SO per fleschjc t é f raêpt$rattm mm KRACPKLIEN ft HOLM te Zeiat Um a hm MortttH ram tUgm ltem maarop O maamt m kamtfe kMüiff rtriri ffbaar Oa msetit Hpothaktri M VroffUten KRAEPELIEN HOLM Holleveranciers ZEIST Geen KinkhoeSl Geen Influenza Om Itinkhoes Influenza Borst en Keelaandoeniiig binnon den kortst mogeiyken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract MELIA ilTII E uit do Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM I van mmSim H N VAN SCHAIK C KTJaiUiiuSCHAlW DEN HAAO Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Co Westhaven 198 QomU D lUIEBlES Kleiweg E loO Oourfa E H VAN MILIJ VeersUl B 128 te ïnurfo A BOUMAN Moordrecht PINKSE meuu erhrkad JJul A N van ZESSEN Schoonh ven J Tk TüttKKN Boek op B T WIJK 0 de tt rT A 8CHEEK Ilaaetrecht PW EDE Oud Ur K Ti DER HEIJDEN te Rtnmjk P v d SPpK MoercaveUe D d tMWaddmmeen Wed T HOLST Wcddmqevem M KOLKMAN Waddingmen P A möVOm Oudewater ü A Dl JONGB OmUwatÊr J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKEK te Btnechop l er ifroMif Erjolij unoert t ti ttH StoUffi Mvi Uafê dêhtf uitun gtelë acharf n H StoU it imr rw uM lrt€t tfw In o eAa ii andlun iit k Warnung SS O Patent H Stollen Echt Zeeuwsch tarwebrood f Z eent de K Q bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene Iraaie Collectie GASKACHKLS met en zonder afvoer van af f 7 di0enhooger G4SFORKUIZË met prima zainige branders OASOHSAMEXTBN in ruime keuze voorhanden Gruott Gluellichlbranders welke 200 kaarsen liclilsterkle geven N B J teuw iiioilel geèmdilleerde PANKEy en KETEtH gwaarborgd giftvrjj Minzaam aanbevelend M i l m LOON Gasfitter TELEF m Oudergeteokende beveelt zich beleefd aan oor do levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS vüov Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het küksvak behoort desv rlangd met hyievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 EEMIEFOTTAHTEEE TIen worjit v i zu4 bt op t MERK te letten UIT HET MaGWUN TAir H KAVKNSVVAAYZüNEIM OORINCHBM Deze THEEËN worden afgelererd Ïd verzegelde pakjes van m 7 iwee en een half eo een Ned oru met vermelding van Nommer ec Prya voorzien van nevenafcaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J G BUL voorheen J BREEBAART Lz GEEN BETER ADRES voor alle soorten SCHOENWEBK dan het Wbralianijch Schoei eg Laarzenmagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwe steeg Steeds voorradig alle soorten WlfJTER ARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WEKOSCHiAL Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Teleplio et Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 1 beeember 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrSgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Gouda Druk van A BRINKMAN Zd I 4 f I Belasting op de Honden BURüEMKESTER en WETHÜUUERS van Gouda j In overweging nemende dat bij Art 3 der Verordening op de invordering der BelaMing op de Honden vaslgeileld door den l ad dier Gemeente den 8n October i 75 gewijïigd den ain Juni 1876 aan eigenaars ot bezitters dezer dieren de verplichting is opgelegd om daarvan jaarlijks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren don belanghebbenden aan die bepaling met ullnoodiging de gevorderde aangllteen betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda 15 Januari tgoa Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER iNRiCHTlNGEN WELRE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNHEK VBROOR2AKEE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 dei Hinderwet Doen te weten Dat Eij vergunning hebben verleend aan de Brnia A de Jong en Zonen er hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden barer stoomhotttzagcrij in het perceel aan de Goudkade wijk T No 30 kadastraal bekend sectie F No 1302 Gouda den 15 Januari 190a Burgen ieester en Wethouders woornoemd R E MA RTENS De Secretaris BROUWER KEi L ISGEVI G BURGEMEESTEa en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het 2e Suppl Kohier der plaatselijke directe belasting naar het mkomen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1901 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in afschrift gedurende Vijt Maanden voor een ieder ter lezing is nedergclegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den ieineenle Ontvanger Gouda 15 Januari 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER FEViLLETOX I vindelijk Gevonden 40 Het kind begreep dat er iets buitengewoons voorviel en keek den vreemde bijna vrijmoedig aan EUa wilde vertrekken doch Reinhold plaatste lich vóór baar en het Icind ïWilt U zoo goed zijn oim door te laten vroeg zij koel jWat beteekent dat EUa Gij hebt mij even goed herkend als ik U Waarom die toon tus schen ons f Zij lag hem aan met een blik die van diepe verachting getuigde en sprak toen in zuiver Italiaansch Wi t U ons doorlaten Signor In die woorden lag een zoo streng bevel dat Reinhold gehoorzaamde hij zag boe een knecht in Hvrei haar buiten het park wachtte en hoe alle drie huiswaarts keerden hij zelf bleef haar onbeweeglijk nabtaren Daarna keerde hij naar Mirando ttrug en TToeg den intendant wie die dame was waarop hij ten antwoord kreeg dat zij ErUu heette Zoo Erlao dank Ü Mariano en met die woorden trad hij weer naar buiten TWEEDE DEEL Het wu een brandende hitte geweest den ge Bultenlandsch Overziclil Kitchener seinde den 13den nit Johnonesbnrg Sedert den 6den zjjn 20 Boeren gesneuTeld 9 gewond en lÉ gevangen genomen 95 hebbon ïióli ovefgegeven terwöl 62 wagens 1321 paarden on 2429 stuks vee zijn genomen De y jaiid in het oosten van Transvaal schijnt zich opnieuw verstrooid te hebben ofschoon zich ongeveer 600 van zijn boste vechters hadden samengetrokken voor den slag dien zg by Onverwacht tegen Plumer beproefden De v a i Ü strpmacbt in het westen van Transvaal staat ten westen van Rustenbarg In het Noordoosten van den OranjeVry stant hebben de Boeren zich voornameiyk samengetrokken aan de Wilgerivier en ten zuiden van Bethlehem Verschillende kolonnes in die streken houden deze afdeelingen in beweging Monro Lovat en Follet vegen dei driehoek tusschen Tamestown Aliwal Noord en Ladygrey in de Kaapkolonie schoon waar kleine afdeelingen Boeren zich verzameld hebben De vijand in het westen van de Kaapkolonie wordt nog noordwaarts gedreven Er worden Toorraad depots aangelegd om basissen te vormen voor toekomstige krggsverrichtingen aan genen kant van de nieuwe blokhnislinie Kitchener seinde Maandag uit JohannesWg Bruce Hamilton meldt dat kolonel Wing hem den Hen rapporteerde dat de Boeren zich in grooten getale bgeentrokken op een plaats waar Wing don vorigen nacbt gekampeerd had Hamilton rukte daarop ter vervolging uit Ongelukkigerwijze werden de Boeren gewaarschuwd door enkelen hunner die nagezet maar niet gevangen werden en toen Bruce Hamilton Knapdaar bereikte zag hi de Boeren op 5 KM afstands en Botha s wagen nog verder weg HiJ vervolgde hen nog 11 KM totdat do paarden geheel uitgeput waren Hamilton schatte de Boeren op 400 man Een Boer sneuvelde 33 werden gevangen genomen en 39 geweren en eenig voe paarden en wagens buitgemaakt De verliezen aan Engelsche zgden bedroegen een doode en vier gewonden Volgens den correspondent der Standard te Pretoria staan er thans nog 18 000 Boeren onder de wapens heelcu dag en zelfs de avond bracht nocli eenige koelte noch eenige Irisschere lucht Ook de bewoners der villa Fionna schenen in huis beschutting tegen de warmte te zoeken want de jalousién bleven den geheelen dag neergelaten en de tuindeuren zorgvuldig gesloten De tamihe bewoonde het huis slechts gedeeltelijk in den rechtervleugel waren een paar kamers voor den Heer Erlau ingericht den linkervleugel had zijn pleegdochter met haar kind betrokken aan de achterzijde waren de bedienden onder dak gebracht en de rest van het huis stond leeg Het was reeds vrij laat toen Eila uit de tuinkamer naar builen trad de Heer Erlau had zich reeds ter ruste begeven en ook haar zoontje sliep onder de bewaking van het kindermeisje Zij was nog zeer bleek sedert dienzeltden morgen had zij ofschoon haar geUat volkomen kalm scheen haar gewone kleur nog niet teruggekregen Buiten was het reeds geheel nacht geen koeltje was er te bekennen en de zee lag in loome nist verzon ken Hoewel de atmospheer buiten bepaald een gevoel van beklemdheid veroorzaakte bleet zij toch liever in den tuin dan daarbinnen half door het naar buiten vallend licht beschenen stond zij evenals dien morgen onbeweeglijk tegen de raarmeren balustrade geleund Plotseling schrikte zij op en wilde angstig naar binnen vluchten want vOór haar stond een donkere slanke mannenfiguur die op gedempten toon tot haar sprak Wees niet ongerust EUa ik b n geen roover of dief al moest ik mij ook op deze wijze een weg tot U banen sWat if er van Uw verlangen Signor vroeg Niek erg bemoedigend voor de Engelschen want een maand af wat geleden stonden er nog maar 11 000 in het veld en Kitchener hsflft er sedert dien tijd wel 12 000 onschadelijk gemaakt Wanneer de Ëngelsche maar lang genoog met hun tactiek doorgaan dan groeit het Boerenleger het hunne nog eens boveu het hoofd I Delelfde correspondent zegt dat de la Bey die aan tyfus heette lijdende te zijn weder herstollende is Hij reist nu in het westen do verschillende commando s af Het bestuur v n het Evangelische Verbond te Londen hoeft geantwoord op den in krachtige bewoordingen gestelden brief van de Zuiddnitsche atdeeling van het Verbond over den oorlog ii Zuid Atrika Het bestuur wijst er allereerst op dat strijdvragen godsdienstige of politieke door den aard ran het Verbond zelf zijn buitengesloten Hot zal zich daarom onthouden van een bespreking hoe zeer het ook de verkeerde opvatting der feiten door do Zuidduitscho brooders betreurt Ter beoefening van oprechte broederliefde on uit trouw aan de instellingen en beginselen van het Evangelische Verbond heeft het bestuur te Londen zich onthouden van kritiek of het geven van toelichting op de verklaringen door den Zntdduitscheti tak betreltetade den oorlog in Zuid Afrika gedaan Wii allen betreuren aldus eindigt do brief den oorlog en zjjn droevige gevolgen en bidden ernstig om een spoedig einde maar op wien de verantvoordeiykheid rust moet zoover het Verbond betreft worden overgelaten aan het oordeel en in handen van hem die rechtvaardig oordeelt De gemoederen in Engeland zgn in de laatste dagen vooral ook tengevolge van het gebeurde in den Duitschen Bglgidag nog altyd hoogst verbolgen Vooral ook in het dageliiksch discours wordt algemeen te kennen gegeven dat in de gegeven omstandigheden het aangekondigde bezoek dat de prins van Wales den Onitsche keizer op diens verjaardag zou brengen behoort te worden uitgesteld Men helt nog te meer tot die zienswyze over na de ofScieuze verklaring van de Nordd Allg Ztg dat de Ëngelsche troonopvolger zich eigenlgk zelf geïnviteerd had Deze het moet erkend worden vrij onheusche verklaring van het Dnitsche regeeringsorgaan heeft in Engeland buitengewoon veel ergonis gewekt zij m het Italiaansch en wat beteekent dit laat bezoek t Vooreefst zou ik wenschen dat ge eenvoudig Ihlitsch lot mij spraakt antwoordde hij met kwalgk verborgen opwinding rik heb mijn moedertaal Dog niet vergeten zooais gij schijnt te denk n Uit gindsche boot kom ik het terras ia ten minste niet zoo ontoegankelijk als uw huis Van middag liet gij ot liever Erlau mij afwijzen hij wilde mij met te woord staan en evenmin roijo brieQe aannemen hoewel gij beiden wist waarom ik hierheen kwam Gij ziet ik ben er toch gekomen Uij sprak met groote verbittering daar hij zich diep beleedigd gevoelde bij elk woord moest hij zijn trots overwinnen en bet moest wel een gewichtige beweegreden zijn die hem bierheen voerde Zelts als knaap had hij nooit een deemoedige houdin it aangenomen zella niet als hij ongelijk had en dit was er door zijn succes als kunstenaar niet op verbeterd Thans waren beiden de tuinkamer binnengetreden eo bleef EUa in het midden van hel vertrek staan Het schijnt dat Signor Rinaldo zich ditmaal in den weg vergist heefl sprak zij weliswur in het Duitsch dbch op denzelfden koelen JPon want de vdla van Sigaora Biancona ligt in S Ik zocht Signora Biancofia thans niet en Eleonora Almbach heeft mij van morgen reeds gezegd dat zij mij niet meer wenscht te ontmoeten Ik kom alleen om mijn kind te zien Ok Zonder een woord te spreken plaatsKle jonge vrouw tich voor de deur die toegang verleende De redevoering Zondag door den Franschen minister president Waldeck Rousseau te St Etienne gehouden heeft over bet geheel eijp goedel indruk gemaakt in Frankryk de Republikeinsche pers ten minste is er zeer mede ingenomen en neemt het program dat de ministerpresident ontwierp zondor veel commentaren aan De nationalisten alleen zyn klaarbiykoiyk uit het Veld geslagen en verbergen hun wrevol achter honende en minachtende woorden maar zy wagen geen poging om Waldeck Roussoau s redevoering te bestryden voorgevend dat die slechts uit de gewone gemeenplaatsen is aaneengeregen Nu is het waar dat de heer WaldeekRousseau gemeend heeft geen nieuwe lenze geen groot woord voor de kiezers te moeten uitspreken üy heeft met gerechtvaardigden trots in zyn groote redevoering er op gewezen dat het kabinet der republikeinsche defensie voor drie jaren opgetreden onder omstandigheden die hot ge drie maanden levens deden voorspellen de rust In het land heeft hersteld de Bepuhihik bevestigd de aanslagen van bonnpartistische royalistische en andere samenzweerders verydeld en zich vervormd hoeft tot een kabinet van republikeinschen arbeid dat de sociale militaire en politieke ontwikkeling van het land in het goede spoor heeft gebracht En Waldeck Rousseau kon tevens met biydschap wgaon op de buitenlandsche betrekkingen van Frankrijk op de bevestiging van het bondgenootschap met Rusland op de nauwere aansluiting by Italië op de uitbreiding van Frankryks koloniale macht De geheele redevoering van Waldeck Rousseau ging uit van de gedachte dat het aftreden van dit kabinet den vrede voor Frankryk heeft verzekerd naar binnen zoowel als naar buiten De verkiezings campagne in Frankryk die iu hijt laatst van April ot het begin van Mei zal worden gesloten door de uitspraak van de stembus is thans geopend door de groote redevoering van den minister president En nanr d Pargscho correspondent van do Ind Beige meent zal die campagne eindigen met een volslagen overwinning der oeriyke republikeinsche partyen en oen besliste nederlaag van de reactie Verspreide Berichten W III FnAHKKMK Te Marseille heeft in Augustus van dit jaar een congres plaats vaA onderwiizecs on onderwyzeressen en men rekent dat er wel een 2£Ü0 by bet onderwys werkzaam ijnden op het appèl zullen wezen tot haar slaapkamer Uit haar houding begtwp Reinhold genoeg Wilt gij mij niet eens toestaan mijn zoon te omhelzen r Neen was het beslist antwoord Reinhold wilde opvliegen zij zag hoe hij lijn vuist balde doch hij bedwong lich Ik zie dat ik uw overleden vader onrecht deed i want ik weet het aan hem dat ik geen enkel bericht over mijn zoon ontving Hebt gij zelve mijn eeAten briei gelezen en dien onbeant woord gelaten F Ja lEn den tweeden ongeopend teruggezonden f ja Neem U in acht EUa wat er ook tusschen ons is voorgevallen zoo n minachtenden toon verdraag ik met en evenmin duld ik dat men mij weigert mijn kind te zien Ik wil dit Uw kind vroeg zij langzaam hij behoort mij alleen Gij hebt alle recht op hem verloren door weg te gaan Bat zou nog te bezien slaan Zijn wij voor de wet gescheiden Heeft de rechtbank U Reinhold toegewezen Hij blijft mijn zpon en ali gij mijn recht als vader tracht te ontnemen zal ik zorgen dit te laten eerbieiligen De bedreiging had wel eenige uitwerking én roet bevende lippen doch op diaken toon zei Klla Dat zult ge niet doen dat durft ge niet Wtnll vttvttgi