Goudsche Courant, donderdag 18 december 1902

1 40 H 1 4 1 01 Il 7 111 11 19 1 1 U 7 01 7 I1I 110 I 111 18 lO IUI Il IJ l tl 4 11 4 14 5 47 7 07 7 14 1 0 ll U Ml 11 t M ♦ T 14 i I II I II i4i i n i M io m 10 41 ii ii 11 01 I M l M l 7 11 11 11 17 4 14 1 15 4 1 1 11 7J4 7 41 t l 11 07 in 41 Uil Ml lik l lt 10 1 Ml 141 Ml U M Il 14 41 U lt tui IMl I II UI M4 4 41 i lS k ll Paul De ch n l d preiideat dor Kamer 4e elegante leHbewmte Paul d chèri der dames en mUichien ook wel van ijjn eigen irronw bad dood knnncn weien Zondag reed hü tan een hotel te Niiza naar het itation toen de paarden op hol loegcn Ware de kOfUier minder koelbloedig en ware een braal bnrjter minder dapper geweert en ware er dan nog een beeleboelander gebenrd din zon Deschanel erop het oogenblik wel eens minder goed aantoe hebben kannen wezen De ondate bnrgemeester Tan de Repnbliek de hoer Lavigne te Benagne inAriège 1 op 105jarigon onderdom komen te overlijden De man was nog niterst krachtig ran lichaam en geest en hy schoor zicblell eiken morgen nog tot permanenteontevredenheid wel van de plaaUelijkc barbier die nn zallen vertellen dat de heerLavigne nog wel een jaar oj wat bad kunnen bitjven leven als hü de zorg voor zgn angeiicbtshaar aan een banner had tocvertronwd I IfALIK Er dreigt zoowaar alweer een werkstaking van spoorwegbeambten doch de regeering zint op een middel om alle spoorwegen onder het miliUlre régime te brengen een nogal radicaal en gewelddadig middel I DorrscHLUD De oorlogstropeeSn in China buitgemaakt in den vorm van kanonnen verouderde geweren en mortieren voorladcrs met nndgat trommen enz worden verdeeld over de verschillende troopencontingonten tot leering van bet nageslacht I De kruiser öaxelie heeft nu de reisuar de Venezoleensche wateren aanvaard Nu de tekst van den Nleuwjaarswensch van den Beriynichen magistraat aan den keizer gepnbliceeerd is kan men heel welbegrtpen dat de repliek van Wihelm II zoo gentllig en neerbuigend geluid heeti t isalles honing en stroop met rUkdom vanwoorden die men alleen in het Dnitsch tot zjjn beschikking heelt om aan te duiden hoe innig klein en laag men zichzelven en hoe geweldig voornaam en verheven men een ander vindt I t I in zt n geheel een treurig stuk byxantisme onderteekeml door Kirsehner die zich den alloronderdanigstcn muest gehoorzamen dienaar heet eo smeekt om s keizers goedgunstigheid on zijn genadevollen bUkl D werkloosen to Frankfort hebben eergisteren weer betoogd en de politie meende er met de blsnke sabel op in te moeten gaan waarb natnnriyk verwondingen voorkwamep terwyi er bovendien een dertigtal personen in hechtenis werden genomen Kn de maatregelen voor de toekomst zUn geweldig streng de politie duldt eenvoudig geen werkloosheidvertoon I BINNENLAND Ulrtokl Womlea I Ml Oulev a ui Kiport naar Hpanje i De Vei eniging tot Bevordering van den Nederlandschen Export te s Oravenhago deelt mede dat de Spaansche Regeoring Mn besluit beett algekondigd t welk verecboidene voorschriften bevat met betrekking tot den invoer van MeststoBen Volgens die bepalingen moeten de zakken voorzien zijn van eliquetlen het percentage aB nwQzende van alle bestanddeelen der be treilende meststof be door den verkooper uitgeschreven facturen moeten in overeenstemming met de etiquetten bet percentage aan meststoffen en andere bestanddeolen bevallen om op die manier den kooper het gehalte der door dezen betrokken stoffen te garandeeren Het is den handelaars geoorloofd meststoflen met andore bestanddeelcn vermengd te verkoopen doch zjj moeten de boeveelheid der niet als meststol te gebruiken bijvoegingen op bet etiqnet en de factuur nauwkeurig vermelden en den kooper garandeeren dat de bijvoeging inderdaard niet grooter is dan aangegeven ieinengde Berichten Men meldt uit Den Haag Aan bet Uollandscbe spoorstation heelt gistermiddag een treurig ongeluk plaats gehad De ladingraecster v d Borg geraakte op het rangeerterrein onder een machine met het gevolg dat bom eun been bij de knie het andere bij den enkel werd afgereden De man werd per brancard naar het ziekenhuis vervoerd lemnnd te Zuiddorpe zon probeeren een groote partij sigaren België binnen te smokkelen Des avonds zon getracht worden de sigaren over ije grenzen te krflgen Tot ontsteltenis van den bandelaar kwamen echter de smokkelaars een paar uur later terug zonder de sigaren Er was op hen geschoten naar Z j meenden door Belgische douanemannen en zij hadden de vlucht genomen met achterlating van de sigaren Het is nn bekend geworden dat niet op hen geschoten was door douaniers doch door andere smokkelaars die zich daarna haastien den bnit veilig over de ichreef de grens te brengen In de gemeente Papendrecht waar de vertrokken predikant D van Popta steeds een volle kerk bad en van verdeeldheid nimmer sprake was heerscht op kerkeljk gebied een hevige spanning Een deel van den kerkeraad on der ingezetenen wenscht nameiyk een beroep uit te brengen op ds Haring te Bleskensgraal waarvoor dan ook een 500 tal zoowel vrouwen als mannen ilcb per adres tot den kerkeraad heelt gewend Het andere deel van genoemd bestuur on der ingezetenen wenscht dien predikant niet zoodat een scheuring der kerkeiyke gemeente byna onvermydeiyk is Zondag is te Vlissingen van Zuid en OoktAlrika via Kaapstad aangekomen het stoomschip Kanzler ter ontscheping van 1 2 passagiers en mail Onder de passagiers bevonden zich vele vrouwen en kinderen uit de Boerenkampen die door beraiddelic van het Boerencomité in Nederland in vrgheid zyn gesteld Te Frankfort hebben enutije straatbetoogingen plaats gehad door de werkloozen die ten getale van eenige duizenden alle verkeer belemmerden en het publiek lastig vielen door de hooge hoeden in Ie slaan en sommige voorbggangers zelfs te mishandelen De politie moest ruim baan maken de winkels werden gesloten en de cavaleriepatronilles reden door de straten De OniKngs gestorven componist prof Io Ehcinborger te München heolt aan die gemeente by testament 100 000 mark voor liefdadige doeleinden vermaakt Uit Roosendaal wordt aan het D v Nb gemeld De eergisteren gehouden Koppermaandagmarkt was drnk bezocht vooral door boerenmeiden en knechts mt den omtrek die van dezen dag een soort kermisdag maken Daar echter hun eenige gelegenheid tot het maken van pleizicr bestaat in het de eene kroeg nit de andere in te loepen is het niet te verwonderen dat velen zich aan den drank te buiten gaan en ernstige vechtpartyen er bet gevolg van zfln Het gehucht Kalsdonk op een lialf nurtje van de kom der gemeente gelegen heeft in deze eene treurige vermaardheid gekregen Zoo ook eergisterenavond Een 15 tal boerenkuechts die nit waren en Koppermaandag badden gevierd kregen in de herberg der wed Verbraak op Kalsdonk ruzie waarby allen direct hun mes bg de hand hadden zbodat er een gevecht geleverd werd waarbg menige vechtersbaas gewond werd Een bnnner zekere v Ginneken te Zegge woonachtig kreeg eene snede van af het voorhoofd tot aan den mond waardoor waarscbijniyk de slagader werd doorgesneden en de tanden zichtbaar lagen Ook aan de ardere zgde van bet gelaat en aan de eene hand had by snywonden bekomen Doordat de verslagene kwam te vallen en veel bloed verloor werd het gevecht gestaakt en kwamen de vechtersbazen tot bezinning Aanstonds werd geneeskundige hulppntbodenj Dr Zimmens verbond de w nden van deii verslagene die steeds bewusteloos was en slechts weinige teekenen van leven meer gaf waardoor de dokter het zeer neodig oordeelde geestelgke linlp in te roepen Weldra was een priester ter plaatse die den verwonde bet H Oliesel heeft toegediend Nadat de wondon verbonden waren is de ongelukkige per brancard naa het R C gasthuis vervoerd waaT bü dien nacht zonder tol hel bewu tzi n te zgn gekomen is overleden Nader seint men nit RoosendaaJ Het gerecht uit reda kwam aan om elf uur In de Molenstraat werd gisteren al telkens door de opgewonden mannen gevochten in verschillende calé s Toen kwamen ze in de herberg van Verbraak aan de Kalsdonkschelaan gelegen aan den spoorweg naar Breda Daar gingen ze eerst binnen en raakten al vechtende weer op straat De dochter van V wilde de deur sluiten maar deze werd opAigeduwd en de vechtlustigen waren weer binnen Plotseling lagen de twee broers Oinneken op den grond Uaninen 18 jaar die lich jpM dien dag voor de loting had aangegeven stierf gisterenmorgen aan de bekomen wanden in het Roomsch gasthuis Piet 21 jaar sleepte zich langs den spoorweg naar zgn broer te Zegge maar viel by het blokhnis halfweg Zegge door het bloedverlies neer De beide siachtollers zgn zoons van eene bejaarde moeder hg wie ze niet thuis gebracht zgn uit vrees dat de vrouw zich bet ongelnk te sterk zou aantrekken Het waren beide zeer fatsoenlgke jongens Men seiqt nog aan genoemd blad De oudste der slachtoffers is niet 21 maar 30 jaar Beiden waren steenbakkers en kostwinners hunner oude moeder De sectie is gisterenmorgen in t R K gasthuis verricht door dr Romeyn uit Breda De oudste der belde broers beeft een messteek in den linkerslaap gekregen ook t neusbeen is geraakt en de oogspier doorgesneden Een gedeelte van t mes is teruggevonden Niettegenstaande bet t evige bloedverlies en de verschrikkeiyke pgnen heeft by zich nog een half uur voortgesleept tot hy bg een znster van hem binnen kwam loepen Hier viel hg bowustelooi neer Deze was zeer ontdaan en wist niet wat te doen Hulp werd dadelgk gehaald en de wonden die vreeselgk waren om aan Ie zien werden verbonden Vermoedelgk al hg t eene oog moeten missen De twee gearresteerden zgn met t lyk geconfronteerd en toonden groote ontroering bg t zien van t ontzielde lichaam hun medearbeiders In een bulletin deelt het blad nader mede De beide verdachten werden s morgens om half vgf uit bun bed opgelicht en ge vankelgk naar Roosendaal gevoerd Het bleek dat in hun bezit zich een drietal bebloede messen bevonden Aan een der messen dat iii een loeren scheede in den zak wordt gedragen ontbreekt een gedeelte en dat gedeelte is in de wonde van het oadste slacbtolfer teruggevonden geheel en al versplinterd Dus is de steek met forsche kracht toegebracht Algemeen heeft men groot medelgden met de bejaarde moeder die zoo zwaar ia getroffen de jongste zoon dood en de oudste wellicht voor t leven verminkt Hoe de getroffene nog een half uur ver hevig bloedend heeft kannen loepen is onbegrgpeiyk De weg dien by volgde draagt overal de sporen van t bloed dat hg al voortwankelende heeft vergoten Men seio t nil Batavia aan de N C Te Buitenzorg is door fanatieke inlanders een moordaanslag gepleegd op de katholieke priesters aldaar Een priester is ernstig gewond Het blad toekent hierbg aan dat er te Buitenzorg slechts twee katholieke priesters zgn pastoor M J D Claessens en de hulppriester B ö Schweitz Aan het station Weesperpoort te Amater dam nam Zondag avond een jonge dame al te lang afscheid van haar familie De couducteur wees er op dat t tyd was voor instappen maar de familie stoorde zich daar aan niet en eindel k istts dé trein zich in beweging nadat de conducteurs in hun compartiment badden plaats genomen De dame opende nu zelve een portier en wilde nog Instggen maar stapte mis en viel tusscben trein en perron Een beambte zag het en trok de noodrem over By onderzoek bleek dat de dame ernstig gewond was en toch noest achterblgven Het heet nu dat men miss Stone de ge chaakte Amerikaansche zendelinge op het 4poor is en dat de onderhandelingen over haar invrgheidstelling op het punt staan tot een goed einde te voeren Alsof men baar al niet maandenlang op het spoor is geweest en alsof de onderhandelingen niet bgna altyd acces beloofden te hebben Iets nieuws is echter dat de gevangene niet in de bergen een jammerlgk bestaan leidt maar al sedert gemimen tgd verbiyj houdt in het klooster te Rilo waar de rooTers haar slechts beletten uit te komen maar haar overigens binnen de maren alle vryheid Tan beweging laten De Amerikaansche consulaire agent Dickinson moet op t oogenblik 165 000 gniden in handen hebhen in Amerika by openbare inichrgving bgeengebracht Men acht bet waarschgnlgk dut de roevers met dit bedrag genoegen zullen nemen en hun gevangene eindelgk zullen loslaten STADSNIEUWS GOUDA 15 Januari 1902 Wy hopen morgen een verslag van de lezing van den heer J H van den Bosch te kunnen opnemen Ned Opera te Rotterdam Zaterdag 18 Januari a s Willem Teil Oelegenheid lot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Woensdag 15 Jan s avonds van 8 9 uur in t Calé Schaakbord KaniFSN a d LIsel Tot schatter van de waarde van het mobilair ten behoeve van de personeele belasting dienst 1903 zyn Toor deze gemeente aangewezen de beeren M Binneudyk en J H Faaij LiKnBKKBt J ergisteravond vergaderde in Het bonte Paard de voorloopige commissie tot het stichten van een aldeeling van hel iroene Kruis Een reglement werd opgemaakt en dit zal nu in den loop der volgende week in een vergadering aan de leden warden voorgelegd Vele nieuwe leden hadden zich nog aangemeld Stolwuk Donderdag j l vergaderde voor de eerste maal in dit jaar de commissie tot wering van schoolverzuim Tot voorzitter werd met bgne algemeene stemmen herkozen de heer D C de Koning De secretaris de heer H A Westbroek deelde mede dat hy voor die betrekking niet meer in aanmerking wenschte te komen Besloten werd de verkiezing van een ploatsverTanger uit te stellen tot eene volgende Tergadering RechtBgaken Qisteren werded door de ArrondissementsBechtbank te Rotterdam o a de volgende Tonnissen gewezen A N V d B huisvrouw van Q J t d H 28 jaar te Lopik wegens beloedlging tot 1 boete subs 1 dag hechtenis C V 22 jaar mandenmaker te Ammerstol wegens wederspannigheid tot f 3 boete subs 3 dagen hechtenis W v H 40 jaar Tiischer te Moordrecht wegens Temieling tot f 3 boete inbs 3 dagen hechtenl8 J S 31 jaar visscber te Moordrechtt wegens vernieling en mishandeling tot f 5 bo nba 5 dagen hechtenis Wogens poging tot moord op AlberU K en mishandeling van haar Vader is eergister door het O M by de rechtbank U Utrecht 4 iaren gevangenis geSischt voor J B gepens Indiaeh militair 40 jaar oud B genoot een pensioen van f l fe waarvoor hg een onderkomen had gevondeii in een kosthnii in Wgk C In dat hnis diende als werkster de 17jarige Bertba die het hart van den gepensionneerde in vnur deed ontiteken Zy gaf aan zgn wenschen echter alleen gehoor gedurende het korte tgdperk dat baar verloving met haar jongen vrger Willem woa afgebroken toen fat engageneBt weer was hersteld wilde zy nicfts neer van hem weten ondanks al zgn pogingen om haar welgoTallig te zyn Het eehtpur waar bg in den kost was varklaarde dat hjf allo Toor haar deed 100dat ly nlT byna niati te doen had h j droog wator voor hut mb Il O ua 4o waschksip stond en TerricUte allerlei werkzaamheden die haar waren opgedragen Maar het mocht niet baten hg werd niet meer lp genade aongenonen zy bespotte hem elfs wjl hg haar overal naliep Toen hg eens zgn plaats aan de waschtobbe door Willem zag ingenomen en hg dezen medeminnaar zelfs op een Zondag avond met haar xag dansen klaagde hg zgn nood aan Bertha s moeder die hem toevoegde dat haar dochter toch ook veel te jong was voor een man van in de veertig Ook een luster van Bertba had van bekl s ontevredenheid gehoord en hoe bg zich over de intieme relatie die tttiacben hem en Bertba bestaan bad bad uitgelaten deze was daarop in den avond van 11 November voor het kosthuis van bekl schandM komen maken en had hem allerlei fraaie scheldnamen gegeven en den volgenden morgen had ze dit nog eens herhaald Toen was bekl aan bet jeneverdrinken gegaan Des avonds mooi aangeschoten zooals zgn kostvronw het noemde thuis gekomen bad by om eten gevraagd en was daarna na nog een paar malen in en uitgeloopen te zgn naar het huis van Bertha s ouders gegaan en had daar het meisje in tegenwoordigheid van baar Willem en haar vader met een mes dat by steeds in een scheede bg zich droeg aangevallen Willem was en hg kreeg daarover van raadsheer van Asch van Wgck een onzachte berisping weggeloopen maar de vader kwam tnsschenbeide nadat zgn dochter reeds een snede in den hals bad gekregen en kreeg bg die gelegenheid zelf ook een snede in het hoofd die echter door de pet tegengehouden niet gevaariyk wai Daarop keerde bekl naar zyn kosthuis terug en wierp daar het mes onder de tafel Of er toen nog bloed aan dat mes kleefde wisten zgn koslbaab en jcostvrouw niet de laatste verzekerde dat zy zoo geen reHexie sloeg op hetgeen haar commensalen deden 368 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Woensdag 15 Jan No 1146 6600 en 12179 ieder I 1000 11042 15302 en 18578 ieder f 400 2671 5725 14898 en 20262 ieder 1 M 1108 9550 10468 13156 19543 19694 20248 en 20282 ieder f 100 Pryzen van f 70 110 2652 4924 7781 10604 14106 17731 96 3024 5046 7812 56 14591 17818 242 3322 5212 55 10769 14916 17977 62 60 5313 8295 10813 28 18095 443 ft5 77 8315 35 15020 18118 92 2408 5454 97 10979 38 60 851 24 88 8495 82 61 65 905 75 5581 8543 11212 15181 18207 21 90 5688 8706 11362 15381 13 34 3741 6033 49 11650 15645 18792 1019 3807 35 90 82 15730 94 1130 8 52 8846 11776 86 18821 42 55 6118 8920 11811 16015 51 1347 56 61 86 31 63 83 1452 4173 6516 9019 11931 16516 19096 1565 02 6792 9463 12114 33 19217 1759 4204 6876 64 12202 16811 19877 1884 16 88 93 49 85 19597 1938 4348 7044 9632 74 16910 19736 2306 4420 98 9808 12339 17014 19896 32 54 7194 76 12605 22 99 92 45 8 7221 10040 13027 17295 19989 2417 4619 7379 10135 13530 17406 20472 59 4798 7515 10248 13728 25 20539 2525 4812 7679 10321 75 58 78 35 53 7760 10489 13882 17597 87 2634 Dooa 7de vervolg We beginnen rechts met Voor Indi Moetoesoema s en Essomo s Salon de Coiffure beiden Hindoes In de Sociteitstraat heelt hun Franse kollega z n salon dan n Inlandse horlogerie en schuin verder op z n Duitse kollega en tegenover n Europese schoenmakery Een lelike ry van Cblaeze meubelmakeryen volgt er op Byna overal in Indie wordt t meubelraakeravak door Chinezen nitgeoelend Waar k ook kwam men gaf de Chineze meubelmaker de voorkeur boven de Inlandse Daar dicht by de bekende di amautsiypery van Maurice Wolff terwyi tossen deze winkel en de schoenmakerg weer n vredig woonhoi komt uitkyken en verder op n knnstwinkel Na die ry van menbelmakeryen kunnen we ons n poosje vergasten aan de taartjes vap Orim l en Hellendoorn s kollega konknrrent Hoogvelt Aan de overkant hebben we nog iets gowichtigs vergeten gewichtig voor onze dames de winkel van Krapp ds modiste Tan Soerabaja Het spyt me voor m o lezeressen dat k van de modisten wereld niet genijeg op de hoogte ben k Zou er n anders gaarne t een en ander van willen raedelep van de costumes van de daar meest gelezen mode jonmalen De Oracieuse en de Buar fgn tot nog to do mewt gezochte de VroBwenwereld met z n gratis premieroman beroemt zich nog niet op die voorkenr Nu en dan heerst er n verschrihkelike revolutionnaire geest in de mode wereld Zo was er n tyd van gekke jambon mouwen wgd van boven en ham vormig spits aflopend Toorby de polsen en die alle uitzicht belemmerende pofmouwes totdat plotseling de bébécofitumes sterk op de voorgrond traden lelike boezeroen acbtige zakken die in enkele opzichten n heel klein tintje bezittten van overeenkomst met de bekende empirecosturaes Later is dit costume afgedaald tot morgentoilet In de strijd tossen jaquetten en de meer degelike blousen hebben de laatste de zege behaald De blousen behoren tegenwoordig tot de dagelikse toiletten Oebeel verdrongen i u de nauw luilende persmachines nl de laaiietten nog niet Fantasie costumea zieiM n er weinig Hot vlugge beeldige en Terliefste figaro costume wordt nu en don gezien dat me nog lieleliker toeschgnt om t slauke Igije van de Indiesso brunette met haar heerlike git ogen en glanzend zwart loshangend haar waarop de iwarte platbolle torreador met roden buiteurand fris afsteekt Krapp dan beeft te Soerabaja dezelfde bekendheid onder de beau monde verkregen als madame Speybronck te Batavia madame van d Eynden te Brussel by de Haagse chique en de mode zaak van den beer Sams om in Gouda Do toko Bombay is wel n bezoek waard De eigenaren van die toko s of winkels zgn VoorIndiers en de artikelen die ze verkopen zgn Japanse artikelen Dat heel veel van de Japanse voorwerpen die hier in Nederland en misschien ook in andere landen soms voor n kleinigheid in een of ander winkeltjevan alles te krggen zyn slechts n flauwe imitasie is is begrgpelik Een kamer te versieren op z n Japans zoals k in Indië wel eens gezien heb zal wol ellelike honderdtallen van guldens kosten natuurlik alles echt Zo n op z n lapans ingerichte kamer beeft iets aangenaam eigenaardigs over zich Een kleurige Japanse mal dekt de vloer n voorhang van strengen van lichtblanwe of verschillend gekleurde gUxkoralen hangt in de deur licht klulterond tegen elkaar by t doorgaan De wanden zyn brninrood geschilderd daartegen n schat van Sjne doorzichtige Japanse wajers en wajertjes in artistieke nonchalance In de boeken zware cylindervormige goudgebloèmde Japanse vazen iets hoger hangen hoek Magires mot Japanse snusterytjes Een li M hoge zigzag scherm van glanzoml zwart satyn versierd met flguren in waar goud draad staat achter do bewegelike voorhang Aan de voorwanden twee grote panelen prachtig glanzend verlakt met uit ivoor gesneden figuren daaraan vastgehecht scherp wit afstekend tegen den achtergrond van zwart glanzend lakwerk en t roodbruin der omgeving Dan nog n tafeltje metJ ipans rookstel van brons Fantasie stoeltjes van bruinrood geschilderd bamboe en portiere van doorzichtige raouseline t Ia moeilik om dat alles tot In kleinigheden te beschryven De lezer moet trachten zich tevreden te stellen met deze hoofdtrekken met heel die vago beschrgving Hen moot met kleuren te v erk gaan met de meest moje soms grillige vormen om n moje ware bescbryying te geven Men moet werken met veel g lansend zwart ivoor wit en goudglans en veel eenvoud van lynen Denk aan ryken eenvoud laat parvenuCn dom daarbniten Nog enkele kleine winkels volgen er dan komt de boek en papierhandel en drukkery vsn Van Ingen en daar tegenover Van Ingen s Magasin de lux dan Van Es fotografles atelier de rywielhandel vanReeaink enkele woonbnizen Polak s sigaren magazyn weer n modiste winkel nog enkele winkels en we zyn aan t plein en monument van BSIsingsIfiwe Dit is t einde van Passar Besaar die zich daar in tweefin splitst Enkele passen verder komt de reed genoemde linkse tand vau de Tork en de rechtse samen en vloeit dan van dit punt af by de brug van Plampitan tot éta straat Embong Malang Wordt vorTolgd Amsterdam 14 Januari 1902 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam lyn in de week geëindigd 14 Jannari door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende Minder Courante Fondsen Op aand Wester Suikerrafflua dery onder f 330 Javasche Cultuur My 15 Algemeene Consignatieb 200 4 pCt oblig Gemeente Wormer veer 1901 lOOJ pCt Aand Commisiiebank 100 Nederl Grootboekb 130 4Vi pCt oblig Weltevreden Eipl Mg van bouwterreinen 99 1 Aand Undboaw Uy Mg eplt 800 WoDokoyo IQ t axpL van het land 16 Mynbouw My Kahajan 107 Gooische Beetwortel Suikerfabriek SS It I Nederl Fabriek van Werktuigen en Spoorw Materieel Serie A 66 Noord Holl Grondcrediet te Alkmaar 77 i My Hoek Tan Holland 60 Nederl Hy TOor Kunstmatige Oeitorteelt Th CL de Meulemeester Co met beide winstaand 57 4 pCt oblig Vereeniging tot Chr Verzorging van Krankxinnigen en Zenuwlgdsrs in Nederland 96 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Cultuur My Ngredjo 30 pa BaumwoUspinnerei Oerraa nia 58 Westl Uypotheekb 165 Stoomvaart My Amstel 70 Stoomvaart My Amsterdam 70 Bloemendaal Overveen Haarlem Tramomnibus My 40 StoomlrawlerVisschery Mg Ymuiden 26 AANGEBODEN 3 pCt oblig Natura Artis Ma gistra 1 80 pCt SV pCt pandbr Znid Holl Hypotheekbank 81 Aand Nederl Credictbank te Haarlem Bod Cultuur My Perbawatie Bod Suikerfabr Phaeton Olean Bod Suikerfabriak Sentanenlor Brangkal Dlnoyo Bod 5 pCt oblig Cultuur My Watoe toelis Poppoh Bod Aand Billiton My Eerste Rubriek Bod BaumwoUspinnerei Ger mania 60 ffX Stoomvaart My Amstel 80 Binnenl 7aart Risico Sociëteit 168 Stoomtrawler Visschery Ymuiden 31 Odtl VoDdwjlcr bewaart dn lagdei mr bederf i ieuw I INieiiw Amerikaanse lie HAKDSCEOEITENWASSCHEBU A va m os Az Md TalUeor Kleiweg E IS GOUDA Velephmom 31 Beurs van Ainsterdam fikn 80V Vi IV 111 ly Jul 7 4 Slotkn oy 11 JAN Ninauxi Uwt M d W 8 l i dito di o dlio I diio dilo dito 1 Holiaia Ufal aoudl 1111 114 iTAULlDtebiuviog 1111 11 5 Oonnia OU m p pier 1861 1 dits in iilinllll I Poatua i Obl nat eonpoa I dilo lielut 1 7 81 104 10 0 f 871 411 1 4 V l UI ai uini 0bl Biaiinl ll 4 4 dito Omou 1110 4 dilobi Bolhi lll 4 dito by Uopu IIM IO 4 dito in goed iMn 1818 I dilo dito dito 1884 I gu I Farpet Hhnld 1881 4 Tnmuu Ogpr ConT leen 1I 0 4 Oee leentng mHs D Oae le iin MrleO Znii Ara Sp T oblg Uil I Hnioo Ob il 8eE 1180 I Tniiüiu OU oabep 1111 4 kltnlLBUt ObligatUn lltl I KaniiDAM Stad lam ll 4 I Nbd N Afr Hindalir aand Amil b T b Mij CertilleaKn DaUlbataahappij dito An Hypotliaekb paadbr 4Vi Oalt l y der Vontnl atad a Or Hypotkaakb paadbr 4Vi NadnfUadaah b ik aaid Nad Haadalmaataah dito N W k Pse Hyp b pandbr I BettHypotkMikb paadbr 4 Utr UnxUkeekb dito 4V Oosmxa O jat Hong bank aan Kdbi Hypotheekbank paudb I AnmKA Sqnl hy path pandb 4 Muw L O Pi Linn ixn 8 San Holl U 8poor w My aand Uy toiRxpl f Bt Bpw aand NtdIad Bpóorwag b aaad