Goudsche Courant, maandag 29 december 1902

41ste Jaargang Dinsdag 30 ll iber lOOS No 8902 lOIIMiHEPtRMT I ieuws en Advertentieblad §§ 01 Gouda en Omstreken Teleroon ADVF UTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen jedere regel meer 10 Centen üroote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur dep inidd Ii leruuu o t De Uitgave dezer Courantgeschie lt dagelijks raet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per jwst 1 70 Aizonderlijke Nonimers Vl lF CENTEN Drok van A BBIMKUAN i Zn Glonda Openljare Verkooping te ÜODDA op MAANDAÖ 29 DECEMBER 1902 des morgens te elf uren in het Kotftehais HiBMOBiB aan de Markt ten overstaan Tan den Notaris G C FORTÜIJN DROOOLEEVER Nos 1 tot 4 Een goed onderhouden aangenaam ingericht en op goeden stand gelegen WOOlMiUIS SCHILDERSWERKPLAATS OPEH ÖROND PAKHUIS en ERVEN aan den Langen l iendeweg en in den Roozendaal te Oottda wijk D No 35 en M Nos 6 en 8 te zamen groot 3 aren 7 centiaren Te aanvaarden 1 Februari 1903 Na abonderiyke veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd No 5 Een goed onderbonden WOONHUIS en ERF in de St Anthoniestra at te Qooda WSk G No UI Terstond te aanvaarden No 6 Een HÜI8 on ERF in de Wale steeg te Gouda wök V No 60 Verhuurd bjj de week voor 1 1 75 No 7 £ en HUIS SCHÜÜR ERF en GROND in de Tuinstraat te Gouda wgk L No 304 Verhuurd bj de week voor 11 70 Mo 8 Een goed onderbonden op goeden stand gelegen van Oas en Waterleiding voorzien Wli KKLIIIJlS en EBF in den Langen Qroenendaal te Gouda wjjk I No 121 Te aanvaarden 1 Februari 1903 En No 9 Een PAKHUIS en ERF in 1 de Lom rdsteeg in den Langen Groenendaal te Gouda wök I No 89 Verhuurd bU de week voor 60 cents De perceelen zijn te bezichtigen 22 83 24 en 27 December van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVERte Gouda VEtt ilJi Mi G il DM TE HO VU met vergunning huurprOs 13 per week verganningsrechten 50 cents per week Inventaris moet bverge noraen worden voor l 80 Het hnis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de buurprp begrepen Te bevragen Lange Tiendoweg D 29 I 1 fOIKB üUiJ GENEVER Uerk f 8CHIEDAMMEU Varkrliibur bjji PEETERS iz AU bewijl TU dobtheid ti oaehflt en kurk iteeda rooraioD na don num iler Firini V HOPPF Ontvangen alle soorten DAMES HEBREN en KINDER Wiiiterpantoffels in kl NoordkaliaDtscli Schm en Laanenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Ken cllepel isOUEX lal in den regel f beier voldoen dan 1 4 Kil gewone itoda r I Goudsche Nelkinrichling 1 Levert daffelijks versch Fijnste kwaliteit TAFt lLBOTER f 1 40 p KG Prima REü KE BOT RK 1 30 Bezorgt tweemaal daags aan huis Prima oovervaJsciile Volie Zoete Nelli S cent per Liter Afgeroomde Melk Tapte iMelk 4 Koomkarnemelk 3 En beveelt in t bijzonder aan Gepasteuriseerde Melk 10 cent per Literflesch 5 cent per Fleschje Bestellingi n worden geregeld uitgevoerd gi ï ïvw mi5wws vww Cieeii Nieten Groot succes I Grooi succes ITederl Tombola Maatschappy Fortuna Directie M v d LEEST Haarlem GROOTS 8P1EGEL TOMBOLA Te honden publiek op 30 December a s in mijn magazijn Kleine Houtstraat 88 Haarlem HOC F DPR IJ S Keu fraaie groole iilaloiisplegel met prima Fransch glas benevens EEN PAAR EXTRA FIJNE GRAVUREN in Iraaie Igst Voorts 5 Salonspiegels in kleinere afmetingen Elegante KAP NAAI en WERKDOOZEN alle versierd met Spiegel FBANSCHE SPIONNEN enz enz Terwyi elk aandeelhouder beslist als prijs ontvangt een aardige Keukenspiegel waarover een ieder ruimschoots tevreden zal zgn Een genommerd jandeel in deze Tombola kost slechts 45 cent en wordt naar ontvangst van dit bedrag per postwissel ol in postzegels Iranco toegezonden door de Directie U V d LEEST KI Houtstraat 88 Haarlem en is tevens verkrijgbaar biJ den Agenten Het aantal aandeelen voor elko Tombola bedraagt slechts 425 zoodat de kans tot winnen uiterst ruim gesteld is ïrekkingslijsten worden franco toegezonden 6 dagen na aSoop dor trekking De toesending der prpen geschiedt geheel iranco Voor den verkoop van aaadeelen worden in alle plaatsen Boliede AGENTEN GEVRAAGD De prijzen zijn reeds allen aangekocht en publiek te bezichtigen in mijn magazijnen Kleine Houtstraat 88 en Kruisweg 60 Haarlem Tl YADEIIECL het BEST en VOORDEELIGSTE 1 MM en TAÏfDWATER ter wereld Mtnige agenten voor QOVDA en BODBQBAVKS f OLVV € o Gouda Vraagt PROEFFLESCHJES èi 20 cents Wê De zaolitste en zuiverste TOILET ZEEP is f I IJSSELSTIJN s prima bloemen Glycerine Zeep j Hoogste ondeftcheiding voor Toilet Zeep f BROItZBll MMUAILLS è Internationale Tentoonstelling Paieis voor Volksvlijt Amsterdam m Kranken genezen en Kwakken sterk gemaakt D3 wonderbare Levenikraobt ontdekt door den meest beroem den Dooter die alle bekende kwalen geneest ÜRkwuiilfi tmtof a nlljk itau Btl wotmt lit Móim m kgigm MUU idUk vnrtijii nltiU De Medicijnen zijn naam voor een ieder ékxi Na jaren vm gedMklige studie en dehen in oude tijdschriften zoo wel Is in die van den tegenwoor di en tijd heeft Dr James W Kidd BaltOB Block Pon Wayae Ind 8035 U SA Itókend gemaakt dat hjj inzend Dr James WiUiim Kidd do wonderbare levenalcracbt onUleIct heeft en dat hij hekwnftra is met de hulp van zijn wonderbaar middel dat aan geen ander bekend i en welke het resultaat is van ve e jaren stadie in het zoeken naar deze kostbare levenskraobt om alle kwalen van het menschelijk lichaam te genezen hr is geen twijfel opzichteni den ernst les Doctera wanneer hij deze dingen beweert want de genezingen die hijdagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke g ronden gebaseenl op de praktijk door hem verkregen ia debehandeliug van patiënten gedurende vele jaren Het kost u niets om deze wonderbare Levens Kracht zooals hij het noemt te probeeren want hij zendt het gratis aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te oveTinigen van de wonderbarende genezende kracht weshalve gij nie s wa gt Sommin Van de vermelde geawingen zijn zeer merkwaanpjf on tenzij voor de vertroHwbare getuigenissen zouobb ze bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen en konden loopen nadat zijtwee of drie maal de medicijnen gebruikt hadden Zieken die door hunne geneosheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden toroggegeven Eheumatiek zinken maag hart lever mer blaas bloed en huidziekten zijn als op magiscbe wijze verdwenen Hoofdpijn ruggepijn zeimwachtigheid tering hoesten verkoudheid asthma oatarrh luchtpijp ziekte en alle kool ongesteldhedon j longen of eenig levensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan oen wonder is J Gedoelt lijko beroerte locomotor ataxia water M zucht jicht huiduitslag en aanUoïen zijn spoedig en m blijvend genezen Het zuiverd het gansehe lichaam jP hersteld de zennwkrachi de bloedsomloop en een volkomen gezondheid wortlt spoedig verkregen Voor de Dooter zijn alle Uehamon gelijk en komen onder het eiToct van zijn wondervoUe fLevens Krachtt J Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het is 1 vrij voor ioder lyder Vermeld waarvan gij genezen wilt zijn en de medicijnen worden dadelijk fïi nco per post toegezonden SoGiETEiT ONSÜEtiOEGEN KLiNSTMIN Gouda HOLLANDSGB TOONEELGEZELSGHAP J VAN AHSTERDAH j lleslunr VERHAGEN HESSELINK 1 M Zondag 28 December 1902 BIGIlMKillI WKHBL I nEROEIMB De Scïioonzoon TA Mijnheer Peereboom Tooneelspel in 4 bedrijven van Emile Anoiüa en Jul Sudeau door H P Bocdisb Prijzen der plaatsen Ie Bang I a 2e Rang Balcon 1 O rS 1 Bespreekbarean geopend op den dag der Voorstalling H H Leden der Sociëteit genieten 40 pCt redactie Aanvang S nar precies Buiteuliiiidscil Overzlctil Chamberlain is Vrydag met de üood Hope te Durban aangefeomou Voor bet stadhuis waar de eerste ontvangst plaats bad un bij door den gouvernéui werd verwelkomd geleek bet een woud van met boeden zwaaiende armen De muziek speelde en het volk juichte That joüd üld Joe Die goeie oude joe Op l ct stadhuis zeido bu iu antwoord op een tocspruak van den burgemeester Met mgn komst in Zuid frika heb ik tweeerlei doel V uoreorst om uit naam van den koning en de regeoi ing sympathie te betuigen aan Oözo latuigenoüten over zee en don wensch om te beter to begrijpen hoe do nieuwe betrekkingen lusscben de koloniën en hot moederland die gedurende den oorlog zuo treffepd ii ui dep dag zijn gekomen te bohtendigen Het tweede doel van mijn pending is de in Uöbtinj ö verkrijgen die goed en ten volle aieen tei plaatse verkrijgbaar zjjn Du mi iiisior büüd een lunch aun eendiie al gasten aan Aan tafel hield hij I oeiing waarin hjj o m zoide ilrot cho voiwante volkeren kwamen naar Zuid nka oiii daar to blijven Tusschon zulke vüikiiMi was naijver oii ermijdelük en de strijd om di uMilieeisching moest oitg streden VMiyden De oorlog was oniifwenilbaai Mi iim De beer Chamberlain bracht een oeresalnut aan de Boeren en vervolgde ZiJ behoeven zich niet vernederd te gevoelen door hun nederlaag ïjaten wy trachten niets te doen dat de oude vijandschap kan herlevendigen ü moeten hun gcluke rechten geven en bun vragen onze uitgestoken hand zonder achterdocht te vatten Chamberlain hoopt een verzoening tot stand te brengen met de hnip van de voorgangers van de Hoeren in het bijzonder van bun geestelijke voorgangers Hjj komt met verzoenende bedoelingen maar ook met vaste voornemens Hij hoopt dat spoedig aan de nieuwe koloniën zelfbestuur kan worden gegeven docb het zon een zeer groote font zijn dit voorbarig te doen De minister zal Waarschijnlijk nog de volgende week te Durban blijven daarna gaat hij het slagveld aan de Tugela bezoeken De generaals Botha en De la Rey worden aanstaanden Woensdag te Kaapstad verwacht van waar zjj dadelijk zullen vertrekken om Chamberlain te Pretoria te ontmoeten In het Journal des Débats een belangrijk fEVlLLEÈO Kunstenaar tegen wil en dank Humoristische Novelle 6 Die heer verklaarde tamelijk boosaardig dat men zich gedwongen zoude zien weg te rijden met achterlalmg van miss Burnes en mijnheer Volckmar indien dezen nog langer talmden het geheele gezelschap kon op enkele personen niet langer wachten In het bijiijn van dien derde man was aan hst vervolgen van het vorig gesprek niet te tienken en ook gedurende den tocht naar huis te midden dier juichende zingende en pret makende schare was hiervoor geen gelef enheid Toch nam Mary nox een öogenblik het was toen ty hem bij het afscheid nemen de hand gal hare kans waar om lacht tot hem te zeggen U hebt immers geen spijt over uw tosstemramg die u mij gegeven hebt Beloot het mij dan nu nog eens dat u het mij niet kwalijk euU nemen om het even waartoe ik op die toestemming vertrouwend besluiten zal Ja dat beloof ifc u miss Mary kon hij nog eventjes verzekeren Daarna voelde hij zulk een warmen en innigen druk van de kleine hand die in de zijne rustte dat het hem was alsof plotseling alle zeven hemelen van Mahomed voor hem werd en geopend artikel over do arbitrage kwestie De schrijver stelt voorop dat bet arbitragevoorstel is uitgegaan van Venezuela niet van de Vereenigde Staden daarmee vervalt dus de onderstelling dat do Europeescho mogendheden toen zu Roosevelt vci zochten als scheidsrecbter te willen optreden dezen in een moeildk geval wilden brengen als t ware om zich te wreken over de tusschenkomst van de Wat die bezwaren betreft de schijj acht ze ton decle gegrond deels ongegroni Het is zeker dat moest de rogeering di Vereenigde Staten do verplichting op ziel nemen do uitspraak door Uoosovelt af t k04idigen te laten nakomen deze laatste wol redenen zou hebben om de b middelaiirslol af te wijzen Maar dat behoeft immois niet de Haagsohe Conventio heeft geen enkel dwangmiddel tof king Als Venezu U j mogendheden zich voorftl vi ÊÊÊÊÊÊ o do scbeJdsjM hftrlei verantw ïi teuiand heelt ensgc Ui eluit Lliili Ml h Argentijusclie republiek Een ernstiger bezwaar schijnt het volgende Als Roosevelt de regeering van Venezuela in het ongelijk stelde en deze weigerde baar verplichtingen ha te komen zou men dan in do Vereenigde Staten nog eenig zedelijk recht hebbon om zich te verzetten op grond van do Mouioe leer tegen maatregelen welke de Europeesche mogendheden tegenover Venezuela uoodig zouden achten V Het komt den schrgvcr voor dat Roosevelt gelijk hooft in4ien by de be ilochting van het geschil liever aan het Haagscbe Hof ziet opdr igen maar dat men overifens in Amerika de bezwaren tegen Roosevelt s optreden in deze sterk overdryit Aangezien zoowol in Europa als in Amerika arbitrage wonscheiyk geacht wordt mag men toch wel verwachten dat deze tot stand zal komen tenzy er nog geschil biyft bestaan over de vraag of allo onderdeelen der kwestie aan do scheidsrechteriyke beslissing onderworpen zullen zyn dan wel met nitzondering van enkele IU Of misschien do Rauenthaler wMJn in het Witte Paard te Schwarihof niet geheel zuiver gewe st was of dat Hans Volckmar verstandJi er zou hebben gedaan als hij aan de verleiding om met zijn vriend nog een vierde fleschje van dat geuriff merk te knappen manhaftig weerstand geboden had zooveel is zeker dat hij eerst tegen tien uur uit eon ifiAxcn onrusiigen slaap wakker wordend een zeer vage voorstelling h id van de wij e waarop hij te T iebenstein was terug gekomen Hij zou ilien gezelligen avond met de menigvuldige in t geheim telkens op het weUijn van miiis Mary geledigde glazen misschien voor een waren droom hebben gehouden ware het met dat een doflfe persing fijner slapen en een afschuwelijke hoofdpijn hem slechts al te duidelijk aan de werkelijkheid van het gebeurde hadden herinnerd Buiten kletterde do regen tegen de glasruiten de met bosch begroeide bergen waren achter de nevelen verborgen en do geheele wereld scheen in een droefgeestig grijs bdet kleed te zijn gehuld Niet eer dan toen er voor de tweede maal aan zijne deur geklopt werd besloot Hans Volckmar tot roepen van Binnen De oppasser stak zijn hoofd om het hoekje van de deur en zeide De Kapelmeester is hier nu reeds voor den derden keer Hij verzoekt dringend zij het ook voor een paar minuten te worden ontvangen De Kapelmeester Welke Kapelmeester En wat wil die man van mij lidont Castro die eerst plotseling ziek kworden is even plotseling weer beter h Bst zyn hoofdstad verlaten en naar La Vli b vluchten daar de opstandelingen n vry sterke legermacht tegen Caracas 0MiB i In dien uitersten nood de buiiche vuand voor do poorten des lands inlandsche gcroed om hein aaneengelan te vallen schoot er voor president Cf Hniet veel anders over dan alios goed tel ken wat over bom en zonder hem beat Verd Het is hem vrywel om t even lu wie als arbiter optreedt indien de Ie maar wordt opgeheven en by zQa irug krygt hot eenigo wapen dat hy jden Btryd met de opstandelingen En voorslel wordt gedaan om bet Hof iitiage met de uitspraak te belasten H dit ook goed als Amerika en do ton niogondbeden het goedvinden los is dit bet resultaat van de KerstIities President Roosevelt treedt niet liter op het Hof te s Uravenhage zal beslissing worden belast En te Waswordt gewerkt aan het protocol vour marden der arbitrage daarin staat is nog niet bekend ge de bevolking van bat koninkrók esiMinei entlg jieieelil evaiige OdIoU de National ettung mot kleu f iiiiiim de vooriëlïnftci die voor Iu l S iivsisclio koningshuis geldon zeil zal zorg dragen voor de ontbinding van het huwelijk van den kroonprifts Als naar zgn katholieke opvatting bovendien nog de echtscheiding uitgesproken zou moeten worden door den Paus dan zou men ook djt wol gedaan kannen krugen want in de toekomst is bet toch niet mogeiyk dat er een koningin van Saksen Jeven zou onder oinstandighoden al die waarin de kroonprinses zich vrywillig begeven hooit De clericalc Gei mania daarentegen verklaart dat het Saksische bof zich nooit tot den Pans wenden zal om een volledige echtscheiding te vragen daar de uitspraak van de Katholieke Kerk in gevallen als dezo niet de ontbinding van het huweiyk is maar de scheiding van tafel en bed Het hof te Dresden schynt het er in het bizonder om te doon te zyn zich by het vaststellen van de data der huwoiyksontbinding in het voorjaar naar men verwacht zooveel mogeiyk zeker te nomen met hot oog op do wettigheid van het kind waarvan do vrouw zwanger is Het werkt hier wel eenigszins verkoelend filet 13 mijnheer Sleingrüber de dirigent der badkapel en ik geloof dat hij hier is voor dezeltde zaak waarvoor een poos geleden de Burgemeester en de directeur van het Kurhaus hier geweest zijn Het speet den heeren erg dat u nog niet te spreken was en zij hebben mij order gegeven om u met hunne beleefde groeten deze kaarten ter hand te stellen Onze jonge advocaat greep naar zijn pijnlijk voorhoofd Dc Burgemeester De Directeur van het Kurhaus f Wel voor aoover ik weel heb ik nooit het genoegen gehad om met deze hooggeplaatste personen kennis te maken Waarschijnlijk hebt u zich vergist m den naam mijn vriend en gold het voorgenomen bezoek der heeren een ander tier hoteUgasten Neen volstrekt niet I o heeren vroegen uitdrukkelijk nW mijnheer Volckmar uit M en zij hebben de booilschap achtergelaten lat zij zoo vrij zouden xijn om tegen twaalf uur terug te komen Nu mij wel I Dan zal ik het hooren wat zij van mij verlangen zuchtte Volckmar met een be weging als of hij zijn pijnlijk hoold weer op het kussen wilde vhjen Maar zijn plaaggeest bij de deur nam laar geen genoegen mede Hij verzocht beleefd te mogen weten op welken grond hij den Kapelmeester die nu ten derden male gekomen was opoieuw moest wegsturen Alle drommels T aat hem dan in s heraeU naam binnen komen als h t dan toch van een eenvoudigen reiziger te veel verlangd is dat men hem een paar uren rust zal gunaeal riep Volckmar op do tot dusver zoo warme sympathieën voor do gevluchte prinses dat haar aanstaande schoonzuster mejuffrouw Adamovies voor zy zich met prins Leopold verloofd beeft reeds een naar hot schgnt wel wat al to bewogen verleden achter den rug had in de wereld van ploizier te Wocnen draaf Lamsdorff de Rassische minister van Buitonlandscbe Zaken maakt op het oogonblikeon politieke reis door het Balkanschioreiland Komende van Boedapest werd hg in Servië schitterend ontvangen De Rassische diplomaat werd aan koningin Draga voorgesteld en aan een feestmaal dat te zyner eero in het paleis gegeven werd is getoost op den Tsaar en de Tsaritsa evenals op koning Alexander en koningin Druga Zoowel hg zyn komst als hg zgn vertrek werd do graaf warm toegejuicht Uit het bezoek aan het Servische koningspaar mag worden afgeleid dat de Russische egeering er naar streeft den slechten indruk weg te nemen dien de weigering der Tsaritsa om Draga to ontvangen gemaakt heeft Grooter beteekonis nog is oo te kennen aan Lanisdorft s bezoek te Sofia waar de minister reeds is aangekomen Niet onwaarscbynlDk zdl daar door den ministor worden niodogedeeld welke houding Rusland verwacht ileoi Itulg iiyo to zien aannemen tegoii Siis i ir yü i ji réip fWiMl clat liei iet dor Tarksche provinciën in Eoropa niet te Soüa te Belgrado te Athene of zelfs te Konstantinopel wordt beslist docb te Petersburg en te Weenen Met het oog op don sineulenden opstand in Macedonië die naar openlgke irankondiging van de revolutionnaire schreeuwers als Boris Saratof in het a s voorjaar met hernieuwde kracht üal losbarsten is een ernstige waarschuwing Van Rusland niet overbodig te meer na biykt dat door Rusland pressie op de Porto wordt uitgooofend en deze geneigd schynt naar de wenken uit Petorsburg te handelen Terwyi de rochtoriyke macht zich o p de komst der Humberts voorbereidt om klaar te ziJn voor de constructie van de geschiedenis der strafbare feiten waarvoorde Humberts terecht zullen staan houdt de veiligheidsdienst zich bezig mot do raadselachtig snelle vlucht der familie in de maand Mei Toen 9 Mei de brandkast was opengebroken heeft de veiligheidsdienst naar alle grensplaatsen getelegrafeerd de familie Humbert te houden Maar het staat nu vrywel vast nijdig De Kapelmeester was waarijcliijnhjk nooit minder aanmoedigend ontvangen dan hier Hij bleef na twee eerbiedige buigingen op een behc oriijken atstand van het ledikant staan zich haastend om zich over zijne onbisclicidenheid te verontschuldigen Ik verzoek nederig mijne excuses te mogen mak n zeer geachte meeater AU de lijd die ons voor de repetitie gegund ii tiiet zoo buitengewoon kort was zou ik stellig niet zoo vrij geweest zijn om u in uw ochtendrusl te komen ttoren Dit zou daarom te minder noodig geweest zijn daar ii blijkbaar ten opzichte van mijn persoon op een dwa ilspoir zijt ïk heb evenzoomin recht op den eervollen titel diei u raij geeft aU ik er een flduw vermoeden van heb we ke rcpetit ci u bedoelt De Kapelmeester lachte zoetsappig Ik veronderstelde dat u ook wel een stuk met orkestbegeleiding zoudt willen spelen en daarom Hans Volckmar had zich in den arm geknepen om zeket te zijn dat hij waakte En toen hij nu aan dat feit niet meer twijfelen Won riep hij den verbaastlcD dirigent spottend toe Met orkestbegeloiding Mijn beste joijnheer Stemgrdber voor wie houd u mij toch Neen het mij vooral niet kwalijk maestro als ik iets minder voegzaams heb gezegd IVor lt vtrvoigd i