Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1903

41ste Jaargang No 8997 Dinsdag 6 Januari 1903 mmmt mmmi SieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon o 9 A D V K liT E N TI E N worden geplaatst van 1 i I egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat sruimte nzending van Advertentiën tot 1 uur def in d r leletauii u Ut De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 4l Ëlli €l het BEST en V00RDEELIG8TE lOND en TANLWATÉE ter wereld Eenlye agenten voor GOV DA en HOnEOBAV K H OLPr Co Gouda Viaagt PEOEFILESCHJES a 20 cents Hl HARMOINIE Markt Door de groote afname van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER tegen concurreerende prijken te leveren Steeds gelegenlieid tot Dineeren i la carte J WOIDIKBERG middel tegen Eli im beld enz mag in geen breken In flea en et UJ iDrogiiten dam bij 04 Wd Co ROTTBBDAM I l NKER PAIN EXPELLER Druk van A BRINKMAN Zn Gouda mm wat emCikb iiAATmrru Geabonneerden wordt herinnerd de betaalda en der abonnementsg elden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI De DirecUur D C W VAN DER LAAIl WERELD PANORAMA GROENCNDAAL 5 Gedurende deze week EEN BEIS DOOS mWS ZWBLAl Goudsche Melkinriétiiig f Levert dagelijks versch k Fijnste kwaliteit Tafeü olei GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER f 1 50 per H G i llVima kwaliteit Keiikenboter f 1 40 per H G Bezorgt tweemaal daags aan huis i Prima unvervalsclile Volle Koele Melk Hmi per Liter Geroomde Melk Tapte Itlelk 4 lloomkai neraelk 3 En beveelt in t bijzonder aan JGepasleuriseerde MclkJ 1 le MELK heeft een bewerking ondergaan ter verdaarzai ing waar cioor ziekte veroorzakende Pathogene Bacteriën ClEOOOIt ign zj VEHVAMOT de GEKOOKTE MELK doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed blijven De levering geschiedt iii Literflesschen k 10 cent per flesch en in halve fleschjes è 5 cent j er flesch Bestellingen worden geregeld uitgevoerd EcWe SIIGEE NaaimacMnes voor eiken tak vnn ulJoerheUl alsook voor alle liulnhoudelijk naniwerk Onderricht gratis ook in het moderne bordnren en stoppen SINGER MAATSCHAPPIJ GOUDA Lanne Tlendeweiï 27 r 3 95 a Bollfe f The Only Medical Whisky in the Market iWFc isisirs Doctors Special SCOTCH WHISKY Undoubtedly the Best Sub Agent A J USSELSTIJN Az Gouda TEL 135 miiiiis iiij Hf iras Willi van de llaaRSClie l ro Hoer Vereentgluj ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoflfeis van den Znid Ai i ikaahschen oorlog Deze LOTEN i1 t per stqk worden geheel beliuigloos verkrijgbaar gesteld dborde Firma SCHENK Zn A BRINKMAN Zk en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel MSMMAALLESCEH TE GOU DA De ondergeteekende bericht dat op 1 A FISX31j a s HWEBHKLKIICiEN kannen GEPLAATST WORDEN Aanmelding vóór n JANUARI bil den Directeur met overlegging van geboorteacte een ol meer getnigschrilten en verklaring van onders of voogden dat zij voornemens zijn hnr kind of pnpij voor het onderwijs te bestemmen Yereischte leeftijd 14 jaar De Directeor H J Y HUBER Goüda 8 Januari 1903 In het Verlicliting Magazijn De Avondster I bb Bnnrt Telefn 117 zijn steeds voorradig de nienwo modellen dasornamenten en fraaie Ballons Degelijke ÖASÏ ORNOIZEN en COMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor Qasglbeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ Aanbevelend j M M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding TelephoQïinet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg cii onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbnrean Op 15 October 135 verkregen aansluitingen AANBEVELEND Dit goiide oude Huis tlek JlcM Terkoud enkel Huisgezin schen 4 1 25 HH Apolheke Te Ami lMii T Tuyll utnEi Contracten en voorwaarden verkrygbaai aan het Bureau ACHTER DE ViaCHMARKT NEDERLANDSCHE Hypotheek en Credietvereeniging lleereniiracht 177 hmUUl verstrekt gelden op Ie en Z ft f Olheek rente + i a o Ook cooricholteti en bedrijf tkapllaal op langen termijn van af ƒ 300 tot elk bedrag Siroop en Citroen P U C H per Flesch en bU de Naat Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No 9S bëmpótTaFthëe ileii wortlt verzuclit p t lIËItK telettni UIT HBT MAGiZlJN VAN l aAVKNSWAAY ZO KN QORINCHEia üeZB THEEËN worden afgele rerd iu verzegelde pakjes vau vtj wee en een half eu een Ned ons met vermeldinpt tan Noniraer er IPr voorzien van nevenstaani I Vlerk volgens de Wet gedepo neetd Zich tot de uitToerini van geëerde orders aanbevetende 1 c nijL voorheen J BREEBAART Lz f Een eellepel SODKX zal in den rej t l J i bptfi voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda i VËKCUNAilAIG If S dos a a t o 4 II VIS TE llOVlt met vergunning Imarprijs f 3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huurprijs begrepen Te bevragen Lange Tiende weg D 29 Nationale Militie Onderzoek naar de geoefendheid van LoteliDgeu De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis dat de lotetingen van de lichting 1902 die in 1903 ingelijfd moeten worden kunnen toe gelaten worden tot het op 12 Januari a s des vbormiddags ten 9 30 imr in de kazerne te houden onderzoek naar de geoefendheid van lotelingen der lichting 1903 doch dat het eventueel door hen te verwerven getuigschrift hun goen recht kan geven op inlijving tot korte oelening maar wel aanspraak op indeelmg bij het korps en pla Uiing m het garnizoen hunner keuze Gouda den 5 Januari 1903 De Burgemeester voornoemd R 1 MARIENS Benoeming 7an Beroepsraden De BUKGEME153TER van Gouda vestigt T oor zooveel noodig de aandacht derbelanghebbende werkgevers en werklieden op dein lie Beroepswet Wet van 8 December 1902 Staatsblad No ao8 en in hel Koninklijk besluitvan 8 December 1902 Staatbblad No 212 voorkomende bep dingen betrelfunde de benoemingvan werkgevers en werklieden tot leden en jilaatsvervangende leden der Beroepsraden Gouda 5 Januari 1903 De Burgetocezter voornoemd R L MARTENS Bulteniantlscii Overzicbt De Senaatsverkiei ingen brachten weinig drukte op de boulevards te PatiJs Behalve van Guadeloupe en Reunion is de uitslag tbanS volledig bekend daar de stemmingen in de Ardennen Creuse en Dordogne niet twijfelacbtig zgn omdat alle candidaten ministerieelen zijn Do ministerieclen wonnen zetels in Allièr twee Alpes Maritimes één Ardennes waarschijnlijk één Charente twee Charentein ferieure één Corsica drie Cóte d or één Gard één en Nord één De anti ministerieelen wonnen zetels in de Alpes Basses één Aveyron één Combes werd herkozen in Charenteinfe rieure met 723 van de lOüi stemmen enwerd gekozen op Corsica met 600 van 774 stemme Dit eiland is gejieel van politiekekleur veranderd Rosvier afgevaardigde en minister van financièn verkreeg in de Alpea Maritimes 267 van de 395 stemmen Dklcassé die niet gecandideerd was kreeg te Ariège waarvan FEVILLEJOJM EuQsteuaar tegen wil eu daak HumorisUsohe Novelle II Hans Voickmar dacht aan een overhaaste viuqht maar hij zou die oïet kunnen nemen zon ler onmiddellijk langs die andere tafel heen te gaan en hiertoe koh hij niet besluiten Hij wilde niets hooren van alles wat daar aan die tafel gesproken werd maar door zijne onbeacheiden luidruchlige spreekwijze verijdelde Kamarinski zijue poging om hem te ignoreeren Hg hield een zeer bont gekleurde voordracht over zijne verschillende overwinningen in verBcheidene landen en daarbij ontbrak het niet aan zoogenaamde bedekte toespelingen op zijn fabelachtig succes bij de dames Bij de gedachte dat Mmj genoodzaakt was dit bespottelijk gebluf aan te hooren balde Hans Voickmar zijne vuisten en eens stond hij op het punt van op te springen en dien iaffen praalhans op zijn nummer Ie zetten Maar gelukkig bedacht hij nog bijtijds hoe belachelijk hij zich hierdoor maken zou en bedwong hij zijn toorn Nu werd er een ander thema tér sprake gebracht aan de tafel naast de zijne en Stanislaw Kamarinski zweeg een pooqe tot hij plotseling luid lachend zeide Ik heb de zaak totnogtoe van de humoristische zijde beschouwd daarom zeg ik evenwel niet dat hiJ afgevaardigde is 197 stemmen Hy is niet gekozen Marnejonls trok ziJn candidatunr in Aveyron in Fernand Fanre radicaol candidaat in Gironde bij do Kamerverkiezingen door Archdeacon verslagen leed th ns opnieuw de nederlaag tegen Thounen een gematigd republikein Sir Henry Campbell Bannerman heeft tot een deputatie van de Liberale Bonden van de Montrose Burghs een rede gehouden waarin hu melding maakte van de tnoeilyke tyden dour hem in het Parlement doorgemaakt maar waarin by tevens verklaai de niets te betreuren daar hy de hatelykhedeii der tegenstanders was Vergeten door de trouw en goeden wii van de liberalen in het geheele land Hy veroordeelde krachtig de onderwyswet en verklaarde niets te willen terugnemen van hetgeen hy vroeger omtrent den Znidafrikaansclien oorlog had gezegd Hij drong er op aan de binnenlaudscbe vraagstukken te behandelen in den geest dor oude liberalen grondbeginselen Zeer zou de liberale leider een versterking van bet arbeiderselemcut in het Lagerhuis toejuichen Frederic Harrison heeft op Nieuwjaar ziJn jaarlijksche toespraak tot bet Londenscbe Positivistische Genootaehap gehouden Van den oorlog in Zuid A rika zelde hij weinig meer dan dat hij het in Chamberlain prees dat hij den moed on het gevoel van zijn verantwoordelijkheid heeft om zelf te gaan zien wat hij doen kan om het kwaad ten goede te keeren Over de onderwyskwestio liet Harrison zich aldus uit Wy die hier bijeengekomen zyn hebben aan den onderwjsstryd een weini werkzaam aandeel genomen want wy kunnen eVet luttel geestdrift voelen voor wat men openbare schoolgodsdienst orthodoxe dissentergodsdienst noemt als voor subsidies aan de Engelsche kerk en staatsonderwijs Het heele toestel van lager onderwijs met zijn willekeurig stelsel van staatsleerplicht belasting en sta atsregeling is vreemd aan alles wat voor ons ten slotte het ideaal van onderwp is Het ware onderwijs is bvj uitnemendheid een godsdienstplicht een geestelgke werkzaamheid een heilige verplichting en vooral geen zaak van administratleven sleur Het zoekt niet alleen geen ondersteuning maar verwerpt ze Vrpeid is ziJn wachtwoord gelijk godsdienst zijn adem is Maar wg voelen even sterk als de Nonconformisten de aanmatiging van elke secte die over geld en macht be ik dien knaap zonder een behoorlijke tuchtiging van hier zal laten gaan Ik zal met hem duelleeren eti mijne heeren en dames het zou waarlijk voor het eerst zijn als Stanislaw Kamarinski het strijdperk anders dan als overwinnaar vertiet Hans Voickmar luisterde Indien hier en daaraan viel niet te twijfelen r over hem gesproken werd dan behoelde hij niet langer te aarzelen om dien onbeschaamden knaap tot verantwoording te roepen Maar hij moest natuurhjk eerst gehtel zeker weten dat diens woorden op hem betrekking hadden Daarom luisterde hij nU scherp om tot die zekerheid te geraken Tot zijn spijt bleek die moeite vergeefs te zijn Kamarinski maakte gretig gebruik van de aanlei ding om verhalen te doen van avontuurlijke tweegevechten die hij had uitgevochten Telkens herhailde hij dat htj niet van plan was dezen man die hem aldus beleedigd had in éenig op icht te ontzien Een haam werd er evenwel met genoemd en de jonge rechtsgeleerde had volstrekt geen begeerte om zich ten tweeden male belachelijk te maken Juist overlegde hij in stilte of het toch maar niet verstandiger wezen zou als hy vertrok toen een bl k door het openstaande raam waarvoor hg zat hem eene ontdekking iiet doeu di aan zijn besluit een andere richting gaf Dit raam lag naar het terras van het Kurhaus dat nu bijna geheel verlaten was Slechts éen persoon een njzig in het wit gekleed jong meisje stond tegen de balustrade geleund Blijkbaar in h re gedachten verdiept stond zij daar met gebogen hootd en hij zag duidelijk dat hare hand den zakdoek aan de oogen schikt en om reden van dat geld on die macht aanspraak maakt op een maatschappelijk en wettelijk overwicht en een soort gepatenteerd monopolie om de armen te onderwazen op kosten van den staat Maar Harrison hoopt dat hj t onrecht datop onderwijsgebied gebeurd is er toe zalmeewerken dat Engeland zich den last vaneen ataatskerk van de schouders zal werpen En hij geeselde de i olitiek der regeering die van de meerderheid welke de militairebedwelming van de natie haar verschafthad misbruik heeft gemaakt om een klerikaal onderwys in te richten In het vervolg van zijne rede wees HarrispA met voorbeelden uit het politieke levenvan liet vorige jaar ain dat ook in Engeland het parlementaire stelsel ten ondergangneigt Allerlei gewichtige beslissingen namde regoering buiten weten van het Pailement om en met geringschatting Tan zijnoordeel En hij weoklaagdo over het versterven van de idealen die een dertig veertig jjar geleden het Engelsche volk bezielden De gver voor de ontwikkeling van Engelands historische instellingen en voor dowelvaart van het algemeen is vervangendoor trots mi Insl om het rijk grooter temaken De natie heeft zich toegewijd aanden God dor Veldslagen en aan den Molochvan gebiedsuitbreiding En dat is omdat baargodiienst niet meer geestelijk is maar invdrtwBi en kerkschbeid verloopen en haarzedeiyk gevoel door rykdom voorspoed eUweelde verslajit is Snel een fortuin temaken dat is de drijfveer Godsdienst enplichtgevoel zyn niet meer de grondslagenvan het leven j Do telegraaf gaf de cijfers van de eerste begrooting van de Transvaalkotonie Het flnancieele jaar loopt tot 30 Juni 1903 De inkomsten worden geschat op 4 millioen pd waaronder aan douanerechten 1 500 000 aan mijnrecbten 650 000 spoorwegen 400 000 p De uitgaven worden geschat op 3 702 766 waaronder aan uitgaven voor de schuld 125 000 politie 1 250 000 p waaronder twee derden worden gedekt door de imperiale regeerjng In de memorie van den kolonialen thesaurier wordt er op gewezeq dat doOr de bijzondere omstandig heden bestaande by de opmaking der begrooting de uitgaven bel ingrijk te laag zyn geschat en supplementaire credieten tot n vermoedelyk bedrag van 400 000 p noodig zullen zijn Von Koerber en Von Szell zjjn er werkelyk bracht Toen kon hij zich niet langer bedwingen Zonder eenige notitie te nemen van de personen aan die andere tafel liep hij ook naar buiten Hg wist imkers dat die jonge dame Mary was Deze had zijn voetfstap niet gehoord en hierdoor ontstelde zij bij het plotseling en met eene bevende stem uitspreken van haar naam Goede hemel U Nog hier Hoe durft u f Ja freule ik waag het nog eens tot n te komen en ik bezweir u wgs mij nu niet af zonder mij te hebben aangehoord Ik zie dat u bedroetd zijt en ik vergis mg stellig niet als ik veronderstel dat ik de grootste schuld ben van uw verdriet Met zulk een indruk kan ik onmogelijk van hier gaan Ik wil het kwaad dat ik bedreven heb niet verkleinen maar ik zou er alles voor over hebben om te ver hinderen dat u aan mij als aan een onwaardige moest blijven denken Zij keerde haar gelaat van hom af en uit hare houding was het duidelijk dat t hem slechts noode de door hem verzochte gunst wilde verleenen Toch viel zij hem niet in de rede zn Hans Voickmar was nu juist in de stemming om aan zijn hart lucht te geven Nimmer had hij eene zaak voor de Rechtbank met zoo veel ijver verdedigd als hij nu hier voor zijn e igcn geval pleitte En zijne eenvoudige sobere woorden ontleenden overtuigende kracht aan de waarheid Hij vertelde haar ronduit wat hem bij hunne eerste ontmoeting aanleiding gegeven had haar in de door haar opgevatte dwa ling te laten en hoe toen uit die eerste leugen al het andere was ontstaan Hij gevoelde zich overgelukkig toen zijj op zijne angstige vraag of hij nooit op vergiffenis hopen mocht hem hare hand = in geslaagd bun verzekering gestand te doen óm de Ausgleich tnsschen Oostenrijk en Hongarije het handelsverdrag dat nu al sedert 1897 telkens in pastei viel in vorm te brengen v6or t begin van 1903 Dinsdag luidden de geruchtennogongunstig hoewel de twee premiys gedurende de laatste twee weken uit den treare veri aderd hebben maar Woensdag werd bekend gemaakt dat zy er in geslaagd waren een oplossing te vinden van de moeilykheden en de beiwaren uit den vie te ruimen die een schikking tnsschen de beide regeeringen belemmerden Op Nieuwjaarsdag beeft Von Szell te Boedapest bg de ontvangst eener deputatie uit de liberale party gesproken over de tot stand gekomen schikking Hg zeide dat de twee regeeringen er go d aan hadden gedaan alles in het werk te tellen om de betrekkingen te handhairen die berusten op de wederzgdache belangen Von Szell zei in de Kamer een mededeeling te zullen doen hij hoopte dat het parlement d schikking zal goedkeuren Die hoop ia begrijpelgk maar erg optimistisch zal wel niemand daarover zjjn Wanneer twee personen in een onderhoud met hun beiden ei dan nog wel onder krachtige aansporing van den keizer maanden lelfs jaren noodig hebben om door schikken en plooien en door opgeven van eigen wenscben een overeenkomst tot stand te brengen wat een moeite zal het dan niet kosten zoo iets t verkrygen van twee parlementen van t soort van het Uostenrgksche en het Hongaarsche r Qe Sultan vaiS Marokko poogt land en troon te redden door zich in de armen dar reactie te werpen De Liberal ontving eea telegram uH Tanger meldende dat de Sultan zijn tot nog toe gevolgde staatkunde van toenadering tot de vreemdelingen heeft opgegeven en zich verbonden heeft met de reactionuaire elementen Hy beloofde de betrekkingen met de Christenen af te breken en zgn dwalingen at te zweren Zgn eenig doel zal de instandhouding van den Islam zijn HiJ zal bovendien alle Eilropeesche ambtenaren onmiddellijk ontslaan Of deze verandering van staatkunde den Sultan nog zal helpen is er d vraag De Morning Leader verneemt dat zyn toestand nog zeer gevaarlyk bigft En de Liberal zegt De ontevreden elementen in Fez wachten slechts op de komst van den Profeet om op te staan Overal wordt de Heilige Oorlog gepredikt En de stad Fez is vol ontevredenen Bovendien weet Bn Hamara er den schrik in te houden Hg heeft een vat vol gezouten hoofden reikte met de vriendelijke woorden Ik heb u reeds alles vergeven mgnheer Voickmar Eigenlijk heb ik door mtjn kinderachtig dweepen met dien artist de grootste Bchuld aan dit misverstand en wij zgn nu immers beide zwaar genoeg daarvoor gestraft misschien zwaarder dan wij verdiend hadden In zijne blijdschap drukte hij de zachte kleine hand telkens weer aan zijne lippen Miss Mary was blijkbaar te zeer ontroerd om dit op te merken anders zou zij hem die zeker niet zoolang hebben laten vasthouden O hoe zal ik u danken freule zcide hij innig U weet met welk eene weldaad u mij bewijst Ik ben van moigen zeer onvriendelijk tegen u geweest en dat heelt mij later gespeten Maar ftu wij ronduit met elkander gesproken hebben moet u weg hoe eer hoe beter Als het mogelijk is nog dezen avond Ër lag zulk een gejaagdheid in haar toon dat hij onwillekeurig vroeg Waarom moet dit zoo haastig geschieden miss Mary V Omdat omdat dïe akelige man uw levenbedreigt en omdat Thans kon Hans Voickmar hoè ernstig hij anders gestemd was toch niet laten om even te lachen Wie Stanislaw Kamarinski bedoelt u f En u u noemt hem een akeÜgen man f Ja een monster is hij een weetniet een onverdragelijke bluffer Het is eeuwig jammer dat dit heerlijk talent ten deel moest Vallen aun een die het zoo onwaardig is I Slot volgt