Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1903

So 8908 I r Woensdag 7 Januari 1903 41s e Jaargang fiOMCHE COÜRMT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o 9 De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommei s VIJF CENTEJN TelerooK X S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ADVEËTMTffi aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleiitie Bureau van A BKINKMAN ZOül Druk van A BBINKMAN Zn Gouda Zander Instituut Fluweelen Sing el R 724 GOUIIA öeneesh Pr J H BAKKER NIEMEIJEE Directr D vak DUÜKEN Behand van ruggegr verkrommlngen ingevallen borat x en o heenen en andere Jieftaam i i of J em fete eonttioatle pler en genr xieklen rheumatiache aandoeningeUf verMulkingen enz enz Vraagt bij Uwen Boekhandelaar eenProefnummer der Nederlandache uitgavevan k f it De hoofdtekst MWCRELb van dit hallmaanden l iai rr ISksche tijdschrilt l UnlOl P bestaat nit de BeHChrtJving eener BeiHomdeAarOe die de Heer E T Feenstka Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nammer is rijh geUluetreerd naar eigen photographittehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Antitehtkaartetif die hem aan eigen of uw ander tloor hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 0 ind dt Aniichtkaarten De inteekening is te allen tfjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t j de geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Hieuw onovertroflen l rof Dr Liohers weibokond tSICW ESACBT SLtXim Allnn echt ni t Fabriekimerk tot voortdarende radicale en lekere genezing van alle zelta de meest hardnekkige xenuivêiekten vooral ontataan dooi IP JB afdwalingen op jengdigtn leeftijd j oeale ifenezing van elke zwakte Bleellüoht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte sp svertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospeotnssen Irijiror flotoh 11 1 fl ï fl SV dubbel flosili n f 1 OenlraMPepOl Motth v d Veste Mtbomrai l Iü p6l3 M Olébsu Si Uo RotterdamV Happel a Gravenhago 1 llalramauB dö Jong J Czo Tlottonlam Wclit k io Oouda on bii allo droKisten Ontvangen alle soorten DAMES HEEREN en KINDER W iiiterpanloffels in kt NeordbraknLsch SchMsw en Laaranmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repuratiën en aangemeten werk I I Echt Zeeiiwsch Tai webroo l cent de K G bö A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 N Blommesteins Inkt It ijrocfonderVindelijk de BESTE JI1 volkomen ONSCHADELIJK iffliï van de Haagsche Pro Boer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN i f t per stnk worden geheel belangloos verkrflgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zï A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinkhocsl Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmmn Borst lionigExtract M K L I A 1 T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C r i e DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLPF Co Westhaven 198 rjomfa A LATMySTEIIf K üvieg loO Oouda K H Van MILD Veerstal B 12 j te Oowh A BOÜMAN Moordrecht PINKSK Nieuwerkirkttd IJiei A N van ZESSEN Sc won iotwn J Th TOIIKKN Bo iwp B V WIJK Oudmaih A SCHKEB Haaêlrecht P W t EOB Oiutewater K ïanub HEIJDEN te Reifuwijk P v o SP K Moercapelle D v d STAR Waddingmen Wed V HULST Waddingiveen M KOLKMAN Waddingmen P A us GROOT OudeaaUr DB IJONOH Oudeuiater 3 P KASTELEIN Poltlroekerdam ü BIKKER te Bentchop PRAEPARATEN VAN M OfiSna l amf llA da mo lkraflhtije nverstMlcend kina wijn tecen wakft VgUHia h K y ïoowel hl kinderen al vülwkMCnen gebrtk aar tetlust sleclUe M spila vertering xenuwhootdplln ter veraterklng na wekte of kraambed kooru en hare gevtjlueu Ê QUINAXaROCHE FERRUOINEUX m het bijtondcr tegen Bloedgebrek Bletkxuobt kwalen van Krltlsclwn Iwliyd ent Vcrkrijgbtar in fl coai t 1 00 en 1 FTSIjrAl ci ari vD dzaam veritcrkend BangenaamYKn naKk voOTdft£ li kKllKc i t k k kind ren wakken en kUerachtige gMtellen tttx aan t be velen Als gineMkrachtlge drank luj Btoornlaaen der pijivertertniaorganen en dUrrbée ook J voor iuigtlingen en kleine kinderen Pnr per bu t H KtT ƒ 1 70 A H Kgr O BO 4 H K r 0 60 Melksuiker t o o 7 ai £ Chemisch j j w if rr fn OO Het roüken eener halve Cigaretta i voldoende ter bestrtjdine van de hevigste aanTKllea van Asthma etc In Aam K Jngesttesetc vooraiooKalslaxans KRAEPELIEN HOLM belangrijk diensten fc Asthma Cigaretten W dooïje 0 8Ó = n O ib ► domje 0 80 = n O BO I Tamarinde Bonbons S Ii ScSr c rS f fcindercn liewiJKii de Tam rinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM beUngnjlc di xulvere voor kinderen bewijieii dt tamarinde Bonbons van KRAEl iSLlltN nui M ucimgnj u v v daar de vorm voor h t kind begeerl ijk en de smaaV aaogenaam ii Prijl per doo je 0 90 en O BC a1tTlla1r f £lcfl11p G algemeen erkend als het BESTE huiimiddel J Verkoudheid en Keelpijn het it een süjtnoptoesend en verxachtend middel b uitnemendheid uitsluitend in P fleichjcs verkrijgbaar Prij 0 20 per flc chJB 1h Prwparalen vvm KRAEPELIEIf ft HOLH te Zelat m athn werWoH van eligufllen mtarop O naam m kanditkmmf M nrJbtiftbaar kij Ot mtMt KRAEPELIEN HOIM Hofleveranciers ZEIST éiil M Het groote aantal zenuwkwalen van Eent fhoofdpljn af tot de vDorafgaande keateekenes vaa apoplexie benenberoaito tM tretaeeraa nog ateeda ttle middelen door do medlactae taaacbap aanf wend Bont aan den Ueaww tIM koat deoArtoe dat lU door hot gobralk maktm vaa den eeovondlgiteu weg Banelljk langi 4e hwd eeM pbyilolOEltobe ontdebkfns godaan hooft dlo na hondoTdo fiunomlngen tfaaaa over de gehoale wereld verbroldla n terwijl slffD wetenaohapMUJke kringon d boogita belaogeteUlng wekl terne oeae weldaad blijkt te eIJq vdop de aan Miinwkwalon UJ do menulitaeid Dese gonesawljM la oltoevoaden door den geweaen Offloier ven Sexondhoü Dr BÖman Woleemaiv te TUehofen es kerturop do on dprvlndlDg opgedaaA 1 eena B Jarlge praktik Uoer waasehInK vnn h t ii M nMa prr dnv warden laartos g MlilkieflAafr n doar da hald nnlddellUk haiasaeiwBCRtel ined ii de ld Uot deM ganeoevVae worden werkeMJk oUtteronde reanltatao nrimgea n kU maakto lottveei opgang dat vaa oen door den tiltvindor geaobreven wwkfe oVeR zenuwlijden en BEROERTE hef voorheratai en naiing hlnuMii karton tUd reedt do Jlo drnk varsGhsnen ti Dit boekjo borat niet alleen Tbr het g rea C pnbllt k vArataaiibare vorkUrlngen oaitteut het weseu der nienvere therapie en de daarttede lolfa lil wanhopigp gevallen vei kregen iiitwwklng maar ook vindt men daarin wetensekappolljke yi jiif diache lilnilMi dio aan dosa enneeBwijio gowUd ziln xeomede afaehrlR van a gétni achilftea van liooggeplastate geneeskDudigaa ondsr welke P Ééaière ned dr rronaaoT aai dj poiykiinieli ti Panla ruo Hougomonl 10 tTelr9ret er meil dr prik tl eerend leHeaheer Én het krankilnnlgen oiltlBht do Charonlon Banltltttrath Dr Cohn ta StsHln aroiiiMon M d r arrend arta teJÜMlnaOH Dr f Foraqtlsr g naa li er reo1iur vax at hoipitaal ts Agan Qaheharath Dr tahariag taalaal aatiRfela Bad Emi Oarasi med dr geneeahsar dlr iateur dsr galvano tharapautleoli lnrlohtln veer leenwlltdora te Perlte rsB St Honerè 334 Coniul von Aie hflnl BDh mad dr te Corfti Dr Buakaoh arroari art de Zlrknlti Ober ttatsoril loohl mnd dr ta Wannan Dr C eenaaval t La Farrière CEura lid van den Oenaall Ceetra d hygitna t de Santé in FranktJIi en vele anderen Aan BUi n wier nuwcealcl mrar of mindantnnsadMtn la f naKaade BCiinnHcbtiKlield lljütin waarvan dakenteekenoniljn Mrenlacliehoenpl ii migraine lebaJehoef dpltnJ Moedandrt g h atand verder alle i WoalavBrlamfnlnc indelhigon lijflield lijden waarvan dokenteekenoniljn MreniacAenoenpijn nigrainooenManosidraig groat prlkkBliiaartiBlii Be Baadhe d tlaptleothe1d heliaMatllkeeaniat es onbehagitl e te alle aifhen dio door iuroorU getrefon wetdeii e noglU4on aan te gavotcea daarvan Tilnsea onvarniogen tal prek n rwara tongvol Roala illkken eHjrktid der lewrieMdx al eert durende plln plaataeti V twakla venwekMna van eeheugeib eaa e il die reeda endar geneeikiuidlge bebandellng geweeat aljn maar door da bekende mlddeloa als eathondincaeB aaa kondwatarkanr iTlieoron itoomlooi ut eoebaden geen genaalng n alottealj dlo vreea Bev laiiT r beroer venohIJaBDlen als ilah aanhoudond angatig vealna werdoevlng In Md Nefi gen dmbkenda pIJ endar Set wrilven electrlieoren atoomtooi ot eoebaden geen genaalng of leading banner kwaal gerondi heblien on ten slotte alj dlo vreea gt vm l n mmw beroerte ealaaitae redes keblmi wegei vemhIJaBDlen als ilah eanhoudond angatlg vealoe werdoevlna In Md heefi heefÉpUa Ml leliellAël fllkkerinaan en toakar wordea veor da oogea dmkkenda pijn endar Eet veerkeen aalalnB In de eerea bdt vao i ven kriabflllng Ib oh hit ilspaR van kandia en veetan aas al deae drie eateniriln ¥ MaawUJdanB ven krlBDfllIng in n bh napan van nnnnan on voe n m m u alB ook aan leaie nallloi lijdende aan bUekiMht an kraeMiloothefd raonen die veel met het hoofd warkan od goeetelljke reaette wUlan ti goraden iloh bet boven Tenaelde werkje aan te eebaflbn hetwelk ep aasTzage lieiteleea en fraaee tot enden wordt door Amaterdani doer H CLKBAV Co Belligowog a RMterrtaan r B thd HAWTRW KOLPF ApothekAr Korte HOQftate LVtreeht LOBItT 4 POKTOV Onderraoht blJ de Oaardbrng f m lo M bvglennieob medlelQalo tontoonaUutngla de Or Welwaaatu aobe Q ache JnrU naet d rMvr rfm Mf daAln hekrMwd enVBëatoïlJkë naê wUÏ 5 i Jn gevalieii uit de nif Kranken genezen en Zwakken sterk g emaakt De vonderbare Leveaskraoht ontdekt door den meest beroemden Doctor die alle bekende kwalen eQeest dii giUJk lUta t waaima lil Miüi TtB hoo a iMftüd ItUJk nnUlli nUfkt De Medicijnen sijn gratie voor een ieder die tijn naam en adrea inzend Na jaren van geduldige studie en delven in oude tydschriften zoo weï ala in die van den tegenwoor digen tijd hoeft Dr James W Kidd Baltea Block Port Way ne Ind 8035 ü 8 A bekend gemaakt dat bij Dr James Williaai Kidd te wonderbare leveuskraclit ontdekt beeft on dut liij bekvïaan is met de hulp van zijn wonderiMiap middel dat aan goen ander bokend ia e welke liet roBulmat ia van vo e jaren studio in het zoeken naar deze kostbare leveiiskracht om alle kwalen van het raenschelijk lichaam te genezon Lr is geen twijfol opzicbtens den enist des Doctors wanneer bij deze dingen beweert want de genezingen die liij dagelijks bewerkt etavon de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praktijk door hem vorkregen in de behandeling van patiënten gedarendo vele jaren Hef kost u niets om deze wonderbare Levens Kraoli t zooals hg het noemt te probeeren want bij zend bet gratis aan iedere lijder in genoogKaine hoeveelheid om to overtuigen van de wonderbarondo gonezendü kracht weshalve gij nie a waagt Sommige van do vermelde gO ezmgen zijn zeer merkwaardig en tenzij voor do vertroafrbare gotuigenisson zouden zo bijna geen geloof vinden Lammen hebben hunne krukken weggeworpen on konden loopen nadat z twee of drie maal de medicijneii gebruikt hadden Zieken die door hunne geneesheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden terug gegeven Eheumatiek zinkena maag hart lever nier blaas bloed on huidziekten zijn als op magische wijze verdwenen Hoofdpijn riiggepijn zenuwachtigheid tering hoesten verkoudheid asthma catarrh luchtpijpziekte en alle keel ongeateldheden longen of eenig levenaorgaan zoo spoedig hersteld dat hot niets minder dan eon wonder ia Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia waterzacht jicht huiduitslag en aanbeien zyn spoedig en blijvend genezen Het znivord bot gansche lichaam hersteld de zenuwkracK de bloedsomloop on oene volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voor de Doctor zyn alle lichamen gelijk en komen onder hot etfect van zijn wondervoUe iLevens Kracht Schrijf van daag nog voor de medicijnen Het is vrij voor ieder lijder Vermeld waarvan gij genezon wilt zijn en de medicijnen worden n dtutelijk franco per poat toegezoudeu Thiiny i Wonditbaliim in de geheole wereM bekeoil Wl geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst L o n r Lever aaagzlekten ent Inirendig zoowel al ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pry per flieoil t J per post 1 1 15 TUiny B WondiniUf bent een alsnog ongekende genoeskraab en heilzame werking Maakt meestal elke p nl ka an gevaarvolle operatie gebeel overbodig Met deze zalf werd eon It jaar oud voor ongeiieedltk rehonden beengezwel en onlangs een byna 20 laar kankerl den Keuezen Hrengt genezing ea verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen oni van alterlei aard Prtl8 per pot f 1 50 por post f 1 60 Centraal Dep6t voor Nederland Apotbeki r HEKai SkNDEKi Bokin 8 Amsterdam Wur geen dep6t il begtelle tnen dirMttaa dieSetmtMnapothd d A l HlkBRÏ in Prtgrad bul B hit h 0 t tr iei Gelieve proepectni te ontbieden bij bet Centrul Uepöt Sander R ki S meterdua Te HUIS TE BDVB met vergunning bnurprös 13 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor 1 80 Het hnis is voorziei n gas en waterleiding waterleiding Rkhr de hnarprjjs begrepen bevrageiWaSp Tiendeweg D 29 Bultciilandsch Overzicht Vry onverwacht komt hot doodsbericht van den Spaanschen staatsman Sagasta Ër was wel bekend dat de oad minister ziek was maar bij Spaansche ministers die zoo dikwöls ziek zyn zoodra de zaken niet naar wensch gaan hecht men aan desbetreffende berichten niet zoo heel veel Zoo kon men das niet denken dat Sagasta die in zijn lange politieke loopbaan herhaaldelijk ziek is geweest thans werkelgk lijdende was Lange jaren werd de Spaansche politiek door Sagasta en zijn mededinger Canovas gevoerd en vrij geregeld met min of meer lange tnsschenpoozen wisselden beide staatslieden af Sagasta was daarbij de leider der liberalen Canovas die der conservatieveii maar voor de Spanjaarden zelf was het lood om oud ijzor wie van beide staatslieden den ministerzetel bezette Voor Spanje is het overlijden van dezen ervaren i oliticns zeker een verlies De verkiezing te Newmarket waarnaar alle partijen in Engeland in spanning uitzagen als naar een aanwijzing van de richting welke de publieke opinie thans geneigd is in te slaan is op een schitterende overwinning voor de liberalen uitgeloopen De liberale candidaat Uose verkreeg 4414 stemmen en Biaasey de conservatief 3907 Een liberale meerderheid van 507 stemmen dus terwijl de conservaiieve meerderheid in 1900 1077 had bedragen In twee jaren tjjjds is in de pubHeke opinie in het district dus een kennelijke wgtiging gekomen Bijna alle tusschentijdscbe verkiezingen in de laatste maanden gehouden gaven voor de regeering hoogst ongunstige resultaten Dat is niet te verwonderen aangezien de regcering bij de verkiezingen van 1900 alleen zulk een reusachtige meerderheid heeft verkregen omdat het Ëngelsche volk baar tgdens den oorlog niet in den steek wilde laten Nu de oorlog voorbij is is ook de voornaamste reden waarom de regeering gesteund zon dienen te worden vervlogen De Onderwijs Bill de Venezolaanscho quaestie hebben veel kwaad bloed gezet Behalve Chamberlain zit geen enkel man van beteekenis in het Kabinet De invloed der tories is aan het tanen Zondag hebben in Frankrijk de gewone driejaarlijksche Senaatsverkiezingen plaats gehad en de uitslag voor zoover bekend Kunstenaar tegen wil en dank Humoristisobe Novelle Dus dweept u niet kn r met hem f Maar die lauwerkrans dan en dat hnt met de opdracht aan den edelen mcDschenvriend Ken donkere blos kleurde het bekoorlijke gelaat Herinner mij daar toch niet aan mijnheer Volckmar Toen kende ik hem immers oog niet en ik meende hem een bewijs van dankbaarheid te moeten geven vopr zijne bereidwilligheid om zoo edelmoedig co onbaatzuchtig in het concert mede te werken 0 zeker edelmoedig en onbaatzuchtig in de hoogste mate En die bloeddorstige woorden die hij straks in de restauratie zaal gesproken heelt waren dus wel degelijk op mij toepasselijk en op niemand anders Hebt u ze gehoord f Nu dan bestaat er ook geen reden om er een geheim van te maken Ja hg wil met u duelleeren En hg heelt dat met anderen leeds zoo dikwijls gedaan tMaar treule acht u het dan mogelijk dat ik onder d ze omstandigheden vertrek voor dien hansworst op de vlucht gaan zou Neen miss Mary zöo slecht hebt u ondanks alles niet over mij gedacht 1 Zij aarzelde met haar antwoord Toen zij nu laat wel verwachten dat de voorspelling van Combes dat deze verkiezingen de ministerieele partij in den Senaat met een tiental zetels zouden versterken niet te stont was Een derde van de zetels 98 plaatsen was volgens den rooster opengevallen Deze zetels waren bezet door 22 republikeinen 29 progressistiscbe republikeinen 32 radicial socialisten en 7 conservatieven Er waren 240 candidaten voor de vacatures Nu zijn er eergisteren bij de eerste steaming verkozen 7 conservatieven Ï6 radicalen en radicaal socialisten en 20 republikeinen tegenstanders van het miniaterie Combes Er moeten 23 herstemmingen plaats hebben Van twee verkiezingen uit de koloniën is de uitslag ons nog niet bekend Corabes is niet alleen verkozen in Charente Intérienre waar hy den nationalistischen senator Bis euill verslagen heeft maar tegelijkertijd op Corsica waar hjj zich niet candidaat gesteld bad De Kamerleden nit dat departement in overleg met de leden van de departementale staten voor zoover zy tot de ministerieelen bifhooren hebben onverwachts dien candidaat opgeworpen en er door gekregen ook Raimbaud oud minister in het kabinetMèline is niet herkozen ook Hanotaux en Fernand Fame zjn verslagen De leden van het tegenwoordige kabinet hebben wel eer ingelegd met de verkiezirtgeii Delcassé b v de minister van bnitenlan schezaken heelt in Ariége 197 stemman gekregen hoewel hij zich evenmin als Combos op Corsica candidaat had gesteld De 2 door Ariège eergisteren aangewezen senatoren zyn bovendien eid6 regeeringsgezind I De ministerieelen hebben nu reeda de zekerheid dat zg 10 zetels op de tegenstanders veroverd hebben Zg hebben geen enkele verloren Dat is voor Combes en de zgnen een mooi begin van het jaar Over Marokko komen allerlei verwarde berichten waaruit dit met stelligheid kan opgemaakt dat de toestand er nog hoog ernstig is Officieel maar daarom nog niet betrouwbaar wordt uit Fez gemeld dat de stam Hyania den pretendent heeft verlaten en naar haar dorpen ia teruggekeerd om den buit op een veilige plaats te brengen Onverwacht trok zg in de richting van Tresza Do sultan heeft zgn broeder Moely Moh med die te Megnirez gevangen zat vrggelaten en zich met hem verzoend Mooley nam daarop zgn intrek in het paleis van den sultan en is benoemd tot gouverneur van Fez echter hare oogen tot hem opaloeg kreeg hij een gevoel alsof hij een blik mocht werpen in den hemel met ai zijne heerlijkheid Ik weet niet ot ik hiflvmede iets van u verlang dat onbehoorlijk is ik weet alleen dat ge uw leven niet voor zoo iets belachelijks op het spel moogt zetten en dat ik geen gerust oogenblik meer heb ben zou aU u een ongeluk trof Hij zou hebben willen juichen haar aan zgn hart drukken in eene gloeiende omhelzing maar hij had er den moed niet toe Alleen drukte hij even hare hand toen hij zeide iVrees niet miss Mary Zoolang als mijn leven door geen ander gevaar bedreigd wordt dan om door de hand van dezen held te eindigen zoolang mag ik op een hoogen ouderdom hopen Er wordt waarlijk niet veel moed geeischt om in deze taak te voldoen aan de wet der eer en hieraan wil u rog stellig niet verhinderen treule daar ben ik zeker van Hij bood haar zijn arm en zij nam dien aan hoe wel zij nog niet recht begreep wat hij eigenlijk bedoelde Zoo bedaard en zeker had Lij die laatste woorden gezegd dat zij geen moed had hem eene vraag te doen toen hij haar naar de zaal terug geleidde en met haar de tafel naderde waaraan naast Mr Gilbert Burnes de groote Stanis aw Kamarinski te midden zijner bewonderende toehoor ders gezeten was De artiest had Hans Volckmar nauwelijks in het oog gekregen ot hij sprong op met het duidelijk voornemen om zich te verwijderen De advocaat belette dit door zeer beleefd maar koel te zeggen Nog een enkel oogenblik mijnheer I U sprak er zooeven in de tegenwoordigheid De stammen in den omtrek der hoofdplaats hebben den sultan do verzekering gegeven van hun trouw en verklaarden het oprukken van den pretendent tegen te znllon gaan Van andere zgde wordt nog bericht dat de Sultan de hem nog overgebleven kanonnen in de oude forten heeft laten opstellen Veel beottiden die echter niet want in het ge vecht van 22 December vielen 17 stukken waaronder Maxim en belegeringskanonnen in banden der opstandelingen Naar het oordeel van den ingenieur Charles Rosher zal Fez wanneer het werkelgk wordt ingesloten zich niet lang kunnen verdedigen Wel valt aan een afsngden van den watertoevoer niet te denken want de Europeanen die goed drinkwater verlangen laten dat halen in een der moskeen d e uitstekende broanon hebben maar de stad ligt in bet dal van twee heuvelketens zoodat zg gemakkelijk te naderen en te beschieten is Op de bevolking ia bcendien niet te rekenen aangezien zelfs in vredestgd de EuropeaQpn daar voortdurend door soldaten worden besebermd De opinie in Madrid is dat het spoedig tot oen beslissend treffen komen zal Minister Silvala heeft dit ook aan den Spaanschen koning gezegd De sultan wiens troepen niet aan overmaat van discipline scbgnen te lyden is thans bezig zyne verstrooide regimeotej wederom tot een bohoorlgk leger b8 M bi M ig n i o 4 aB rme l e d en epa tan delingen nogmaals het hoofd Ie bieden Silvela heeft toorts het bericht tegengesproken dat er plan zou bestaan voor een internationaal gemeenschappeiyk optreden In Venezuela bigft de toestand ook steeds onzeker en sukkelt men voortdurend met tegenstrgdige berichten De New York Herald ontving een telegram meldend dat Castro als President der Venezolaanscha Repibliek is afgetreden of op het punt staat ala zoodanig at te treden Dit telegram zou door een vroeger afgezonden en via Curasao ontvangen depêche bevestigd worden In dit laatste telegram wordt gemeld dat de Venezolaanscho Begeering voor een ernstige criais staat de Rgksbank had slechts 500 p s aan baar geld in kas en de middelen der Begeering waren uitgeput De soldaten werden niet betaald en voor de troepen waren geen levensmiddelen in voorraad Men vreesde een paniek De opstandelingen rukten uit drie richtingen naar Caracas op Men kkn zulke berichten niet controleeren heel aarschgnlgk zQn zg niet want de bron waaruit zg komen is nogal troe dezer dames en heeren over dat u voornemens waart mij tot verantwoording te roepen en dan zonder medelijden met mij te zullen handelen Ik stel mij tot uw beschikking en daar ik ten hoogste nog maar tot morgenmiddag in Licbenstein kan blijven verwacht ik dat die zaak dan zal afgeloopen zijn Het servet op de talel was niet witter lan het gelaat van Kamarinski Hier moet een misverstand heerschen stamelde hij ik verlang volstrekt met met u te duelleeren Beschouw het dan nu zoo alsof ik dien wensch koesterde Ik acht mij door uwc vroegere woorden zeer diep beleedigd en ik heb besloten daarvoor voldoening te eischen Maar ik ben geen vechtersbaas I riep de virtuoos uit ilk heb wel iets anders en beters te doen dan mij te laten doodschieten Dit strijd tegen mijne principes ik zal nooit duelleeren Dat verandert de zaak natuurlijk geheel en al hernam Volckmar met een glimlach die niet verkeerd verstaan kon worden ïk mag het na deze verklaring wel aan de heeren en damea overlaten een oordeel over u te vormen Maar laat mij u den raad geven in t vervolg een weinig voorzichtiger met uwe uitdrukkingen to zijn Zeer langzaam was de groote Stanislaw Kama nnski achteruit gekrabbeld Maar nu hij had bijna de halve zaal tusschen hem en Volckmar riep hij luid i Ik heb uwe raadgevingen niet noodig mijnheer hoort u I Ik heb die niet noodig En mgn edelmoedige toestemming van dezen morgen neem ik terug weet u voor u speel ik niet be bel zy warden verspreid door kranten die van sensatie leven en wien het onverschillig ia of zg bet publiek er laten inloopen zy kunnen immers den volgenden dag weer tegenspreken En dikwgis nemen zy niet eens die moeite De donanekantoren beeten gesloten Tocb wordt ook getelegrafeerd dat de Duitschers zulk een kantoor bezet hebben Van het arbitragevoorstel hoort men niets Verspreide Uerichten Fbaskruk Pierre LafStte voorganger der positivisten in Frankrgk executeur testamentaire van Augusts Comte is oergisteren overleden Hij werd den Slen Februari 1823 geboren Te Jardies nabg Versailles beeft de jaarlgkache herdenking van Qambetta s dood oergisteren weder plaats gehad In weerwil van den slagregen was er een groote menigte tegenwoordig Generaal André de minister van oorlog hield een lofrede opde groote tribune die altgd gehoorzaamdhad aan twee gevoelens patriotisme enhaat tegen het clericalisme Een ernstige griep epidemie is nitgc brofcwr irh TOo Mgiment Infanterie te vl tré Drie soldaten zgn reeds overleden DuiTaOHUKD Professor Koch gaat Donderdag der volgende week met twee assistenten scheep naar Znid Afdka om in Rhodesië maatregelen te beramen tegen de besmettelgke veeziekten Vrydag a s vindt do laatste hofjaoht te Springe plaats in tegenwoordigheid vanden keizer die zich in den laatsten tyd ontzien heeft om zyn oogaandoening De kroonprins gaat niet alleen naar Petersburg in t voorjaar doch ook naar Rome Athene en Konstantinopel ter verryking van zgn keunis van landen en menschen De redacteur der Volkswacbt tevensgemeenteraadslid Brnhns te Breslaa had dareliquieëntentoonatelling te Aken als Unfug gekwalificeerd waarvoor by een reroordeeling tot 14 dagen gevangenisstraf door deStrafkamer te Sreslau had opgeloopen HetRgksgericht heeft Zaterdag 1 1 dit vonnis vernietigd en de zaak ter herbebandeling naar het Landagencht teruggezonden neden het honorarium van duizend Mark Ik heb dus nog vijfhonderd Mark van u te goed En als ik die met binnen vier cn twintig uur van u ontvangen heb dan klaag ik u aan begrijpt u mijnheer dan klaag ik u aan Bij die laatste woorden verdween hij De kring rond de tafel zag elkander verbaasd aan Miss Mary echter zag hem met een paar schitterende oogen aan en riep Hebt u hem voor zijn medewerken betaald mijnheer Volckmar Spreek toch hebt u hem betaald f Nu ja het was de cenige mogelijkheid om zeker te zgn dat hel beloofde concert doorging U hebt hem betaald I herhaalde zij eo dat is kostelijk I En nu geef ik nu naluurlij t geen verlof om van hier to gaan 1 nu beginnen wij eerst ms in Liebenstein te vermaken Dat is tot mijn leedwezen voor mij onmogelijk i eenvoudig om de gegronde reden dat de vijfhon derd Mark die de heer Kamarinski als het loon zijner onbaatzuchtige medewerking in den zak gestoken heeft mijn reisgeld vormden en tot een klaplooper ben ik ondanks mijne vele gebreken nog niet gedaald Zij lachte en zag hem aan met een blik uit die lieve schalkache oogen zoodat hij er van duizelde Zij bukte zich over den schouder van haar vader en fluisterde hem iets in dal den houterigen Mr Burnes nu toch voor een oogenblik scheen te ontroeren Maar hij w s er de man niet naar om aan zgne aandoening toe Ie geven en nadat zijn dochtertje nog een paar seconden met hem gesproken had stond hij op en zich zeer beleefd tot den iongen advocaat wendende zeide hg i