Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1903

o 8999 41s e Jaargang Donderdag 8 Januari 1903 Wmmt COÜRAMT i ieiiirs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon o S A D V E R f E N T I E N worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaaij ruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep inidd oioiiii fi Üe Uitgave dezer Courant g eschiedt jlagelijks iliet uitzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco per l 08t 1 70 Alzonderlijke Nommers VI 1F CENTEN ADTERTENTffl in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Burean van A BIlli RMAtX ZOON Prak van A BBINKUAN Zn Ooada Opeii are Yerkooping TB GOUDA op DISSDAO den 27n JASUABI 1903 des morgens te el nren in het Hotel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 C FORTUUN DROOeLEEVER van No 1 en 2 Twee op goeden stand gelegen van Gas en Waterleiding voorziene en ERVEN en wel een waarin Broodbakkerij wordt gedreven aan den Korten Hendeweg te 3onda Wjjk D No 6 met een nitgang in het Evert Jaco b Pbilipsteegje en een waarin de Tabakihandel wordt nitgeoelend aan den Mieiweg te Gouda Wijk E No 45 Beide panden zijn verhuurd en wel dat aan den Ttendeweg tot 1 November 1905 voor l 500 per jaar en dat aan den Kleiweg tot 15 Augustus 1905 voor 1300 per jaar Noi 3 tot 8 Zes n ast elkander staande Huizen en Erven aan het Houtmansplantsoen te Gouda met uitgang in de Baanstraat Wijk L Nos 96 tot en met 101 Allen verhunrd bü de week elk voor i 1 40 No 9 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda WSk BR No 107 Verhuurd bjj de week voor i 1 30 Kos 10 11 en 12 Drie naast elkander staande Huizen en Erven en GROND aan de Prins Hendrikstraat te Gouda Wijk P Nos 337 338 en 339 Verhuurd biJ de week No 837 grqot 3 Aren 66 Centiaren voor 12 50 de overigen elk voor 1 1 35 No 13 Een goed onderhouden WOONHPIS ERF en GROND aan de breede zijde der Karnemelksloot te Gouda W k B No 576 Te aanvaarden 1 Maart 1903 En No 14 Een enkele jaren geleden gebonwd FAKHÏÏIS en EEF met afzonderlijke Boerenwoning in de Keizerstraat te Gouda Wp K No 128 en 128a Het Pakhuis is in eigen gebruik het Bovenhuis is verhuurd voor 12 ler week het geheel te aanvaarden 1 Mei 1903 De peroeelen zjjn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOOLEEVER te Gouda B1EKHA DEL Een BROUWERIJ btedl ter overname aan haar Depdt te Gouda zijnde BOTTELARIJ nFUSTENHANDEL tegen inventarisprijs ± 1 lOOO Brieven lett S ü Algem Advert Bnreau NIJGH VAN DITMAR Rokin 2 Amster dam I cht Zeetiwscli Tarwebrooil iX eetil de K 0 bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 li vao de Haagsche Pro Boer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN 4 1 f per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zn A BSINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De IJsel Kunstmin Gouda T o IJl r n é e Baronin laruschka von Tysérova s E sidenz Tliéater Variété en Operetten Theater van den Eersten Rang Voor het eerst in Nederland opZOlDAG li JAMUARI I0O3 Aan het geSerde Publiek Het is de wensch der Directie ook te dezer stede dien goeden naam te vestigen welken wiJ reeds in de groote steden van Oostenrijk en Dnitschland mochten verwerven Wü maken het geachte publiek yun Gouda en omstreken attent op het bijzonder rijke en uitgebreide programma De verschillende nnmmers van het programma afzonderlijk te bespreken is door de nitgebreidheid ondoenlijk Xa 0 Uaua Uuo $ Bnêemble port Mcr0haUqae enJlihiettque êcMtterende Vaulomtme en speciaal voor Nederlandgeëngageerde UoU nperette vormen het geheel tot een boeiendevoorstelling Entree Ie Bang tS ets 2e Bang SO ets Leden gewone reductie Plaatsbespreken ü 10 et p persopn Opening der bnreanx ten 7 ure Aanvang ten 8 uur Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Intluenza Borst en Iteelaanüoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiveiBorst lionig Extract at E L I A W T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DEHONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j Firma WOLPF Ji Co Westhaven 198 3o rfa 4 J 4rjS STB JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ö te imida A BÖÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuuurterhad JJul A N viN ZESdBN Sehoonkoven l Tb TURKEN Boalciop B T WIJK Oudewairr A SCHEEU Uaattrecht P W v EDE Oudwa r K ïiiiDiia HEIJDEN te Reeumk P d 8P1CK MoercapelU O v d STAR Waddinniveen Wed V HOLST Waddingmcm U KOLKMAN Waddingaveen P A uu GROOT OudewaUr A D JON JH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop l W P fW W rfrTT Wi D oi Cent h j Igeii en i nUvokn Met EltreLltploma en Couti Bekioönüe éM PRAEPARATEN VAN rtlllna l arnrho d i ikr ihMje nT r t rk iilt kina wijn ttEeonraktt pUtvenerine xenuwhootdpljn ter vtriterking na siekte of kruubbed koorti en here gevolgen QUINALAROCHE eRRUQINEUX in hel bij oiider tegen Bloedjebrek BlMk lit kwalen van Krltiselwn lacftyd ent Verkrijgbaar in flacoM a ƒ 1 90 en l F llf a1 pA ra vo d2uin Teratcrketid aangenaam van maak voordagelijkaritgeb otk l lieren wakken en kllerachtlj geatellen leer aan ta b velen Als gaoeaakrachtlge di nk bij itoomiaaen der apyaverterinziorganen en diafrhia ook VOTtwigelIngan en kleine kinderen frijtperbuH H Kgr ƒ 1 70 1 X Kgr O Bft K Kgr O Oa as Melksuiker T j r t Jt Asthma Cigaretten g rdrh a ïlSSilg i T SL5 o i f doosjei a 0 80 en 0 60 Tamarinde Bnnhnns frwt puroatibf tegen vemopping am UC PUIIUUIia i i Ml nüne Con atH ele vooral voor kinderen bewijien tie Tamarinde Boabona van KRAÈPELIEN A HOUil belangrijke diensten daar de vorm voor het kind bagearl ljk en de smaak aapgenaatn ia Prija par dooa e 0 00 en 0 60 j S llm ak Pfl fine algemeen erkend ala Ée BESTE hulsmiddel OainiiaKr aMUICi J Hoa t VatkoudHtld m Kaalptm hat U een Biymoploaaend n versactitend middel bl igt nin a n il M d uittluitend in P lleschjes verkrijgbaar Fuji 0 30 per fleschje J nwejoritins KRAiriLIIK HOUl ta Zalat Mn alln m Irultén in i rtmrVtKtm iü KR AEPEUEN Si HOLW Hofleveranciers ZEIST AUk SociETEiT ONSGENOEGIN 4e Abonnements Voorstelling Donderdag 8 Januari 1903 Vereenigiog Tooneel Koninklijke Het Nederlanilscii HAAR TIIÜIS Tooneelspel in 1 bedrgven Aanvang half 8 uur 0f Gewone bepalingen en prijzen Telephoonnet Gouda Abonnement i 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het Hijks Intercommnnaalbarean Op 15 October 135 verkregen aanshiltingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMARKT EEÏieDEFOI TAN THEE Heu wordt verzocht op t HGItK te letten DIT HST MaoUUN VAH Ma RAVENSWAAY ZONEN QORINCHBH Deze THEEËN worden afgel rerd in verzegelde pakjes van vyf luftfe en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nerenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoêrinK van geëerde orders aanbevelende 1 C BML voorheen J BEEEBAABT Li Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hooldtekst van dit hallmaande lijksche t dschritt bestaat nit de Be seftr Jving eener Belli om de A arde die de Heer E T Peenstba Küiraii in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geïllustreerd naar eigen photC graphlHChe opna Ieder inteckenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indi8 Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 20 inel d Annchtkaarten De inteekeoing is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau aDe Wereld Tourlst Haarlem VËRGVNNIKG iB snMB4 M 10 Taataa l llli k HsiMm b icmtdbl TCarb iMte knric soeun vu ilb nruM H pkUurdt Hmtm Dum kriigbÉU U wiahdtm Ii Scb DW k CWtUKUÉ DrocMltcB MC Hu lam W HVI8 TE HUVB met vergunning hnurprös 1 3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris raoetoverge nomen worden voor 1 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huurprijs begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 De BURGEMEESTER der Gemeente Couda Herinnert belanghebbenden aan den inhoud van het Koninklijk besluit van den jn November 1902 StaalsbUd No 192 in werking getreden den I Januari 1903 waarbij is voorgeschreven dat aan gegageerdcn geene attestatie de vita wordt afgegeven dan na vertoon der gagementsakte ot der door het Uepartenient van Kolomen in de plaats van itxïc dusdanige akte afgegeven verklaring Gouda den 70 Januari 1903 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuUeulundsch Ovcrzicbl 0e uitijlag van de Franscho Süuaatsverki i ini en gn nu geheel bekend Het Minis terieOombes kan tevreden zijn Gekozen zijn Ö4 mtniitorieelen en 3 2 antiminiatorieelen De ministerioelen wonnen 15 zetels en verloren er 2 zoodttt hun geheele winst 13 zetels bedraagt Onder do gekozen antiministerieelen zijn 24 republikeinen 7 conservatieven en 1 nationalist Mot een hardnekkigheid die ten slotte doet deuken aan een manie probeeren de nationalisten telken weer alle gebeurtenissen in Frankrijk in de Dreytu s zaak te haken Nü weer de Iturabert zaak Er is weer een nieuw verhaaltje gevonden dat in de Libre Parole gedaan wordt door Gaston PoUonnnis den onlangs tot bet katliollcisme bekeerden jood Hij vertelt dat kolonel Du Paty de Olara beruchter nagedachtenis als vervolger van Dreytus den Uden December zich heeft begeven voor den rechter van initructie Leydet om een verband aan te toonen tusschen de Dreylus zaak en de Hnmbert zaak Hij zou liebben verklaard dat de tweede lezing van het telegram van Pannizardi dat indirect de onschuld van Dreyfus bi wees door Dreyfusards zou zijn gemaakt en hij beeft daarin de Humberts gemengd die met ijver voOr den verrader zouden hebben gewerkt We geven dit verhaal niet alleen als curiositeit want bü de nationulisteu moet men er op voorbereid zgn dat ze van de onzinnigste beweringen een politieke agitatie maken Inmiddels is bet verhoor van de Humberts voortgezet BiJ dat van Marie Daurignac bleek dat zij allesbehalve de onnoozele jonge dame was Ze wist zich met handigheid te verdedigen en beweerde nergens van te hebben geweten FEVILLETODI Vandortilts Aanvang Uit hit Duitsch van HABRI 8CHEPF In het vroege morgenuur van een Octoberdag m t jaar 1806 doorsneed de kiel eener boot den donkeren vloed van de baai van New York en door eene vaste hand bestuurd liep het flinke vaartuig ondanks de nog heerschende duisternis recht op het doel de batterij van het zuidelijk punt van den oever der wereldstad aan Bij het zwakke schijnsel eener scheepslantaarn werd de boot door de beide zich daarop bevindenden met een stevig touw aan een ring in den oevermuur vastgelegd waarmee hunne nachtelijke bezigheden afgeloopeo schenen te zijn want zij borgep nog even het zeil en netten zich toen ep eene bank neer De beide varensgezeUen waren twee knapen van veertien of vijftien jaar en verschillend van ras en stand De eene was blank en de andere zwart de eene de heer de andtre de slaaf hetgeen in hunnen onderiingen omgang echter weinig merkbaar was want beiden wikkelden zich voor de koude nachUucht in dezelfde deken en dronken nu en dan om beurten uit dezelfde fleach een slok thee Het krygt er veel van of alle bek1aa i den de verantwoordelükheid willen overdragoii op mevroavv Humbert Remain Daurignac is daar ook ad mea bezig geweest toen hg Zaterdag verhoord werd door den rechter van instructie AndrA inzake de levensverzekeringbuhk Hg bywoerde evenals iille anderen geheel onder den invloed van zijn zuster te hebben gehandeld Zij had hem een positie aangeboden op een tgd toen hjj uil ts om banden had en hg had dat aanbod aangenomen zonder to vermoeden welke on regelmatigheden er aan waren verbonden Frederic Humbert was bg zgn verhoor zeer gedrukt Hg heott slech s zgn unschnld betuigd en heeft ook getracht den gearresteerden Parayre hun zaakwaarnemer vrg te pleiten Volgens de Figaro verkeert hg in zulk een verzwakten toestand dut lig waarschgnlgk naar hot ziekenhuis moet worden overgebracht Men laat hem ther inademen De verkiezingen yoor het Engeische Lagerhuis toonen zooals wg gisteren reods opmerkten een bgna constante verandering van de openbare moening ten gunste van 4 liberalen Te Newmarket werd eergisteren de liberale candidaat Rose met een meerderheid van 507 stemmen gekozen dit is voor de regecring alweer een zetol verloren Do Westm Gazette wyst er op dat dit de zevende verkiezing is sedert de Education bill werd ingediend waarin de liberale partg baar atemmcnaantal aanzienlijk zag ïermeerdereij Kn merkwaardig is het dat bg al deze verkiezingen de liberale stemmen met ongeveer 39 percent zgn toegenomen de conservatieve met ongeveer 8 pCt zgn afgenomen Hieruit leidt de Weatm Gazette een algeheele wgziging in de meening van het Kngelsche volk af D iily Chronicle Daily Newb en Morning Leader juichen over het behaalde succes de ministeriëele bladen zwggen De Daily Mail betoogt dat de alkeer tegen de houding der Regeoring in de Venezolaanscbe qna6 stie en tegen de DuitschEn gelsche alliantie zeer sterk moet zgn het blad wgst er op dat Rose imperialist is maar dat zgn tegenstand tegen die samenwerking bekend was Zelfs in de rangen der regeeringsvrienden heeft dit samengaan ontstemming verwekt omdat men niet de levensbelangen van Engeland wil opofferen aan partgbelangen Door den uitslag van de verkiezing te Newmarket heeft het land bewezen dat het de houding van de Engeische Regeering in de Venezolaansche qaaestie on het verbond met Dnitschland Wilt ge niet gaan slapen meester Cornelis vroeg de zwarte over een uur komt de zon pas ftp en vóór dien tijd komen er toch geen koopers Ik ben niet vermoeid antwoordde de aange aprokene en al was ik dat ik zou toch geen plaats in de boot vinden om mij neer te leggen je weet beste Abé f dat we de Charlotte zoo vol mogelijk geladen hebben Ja waarom hebt u dat gedaan meester ik geloof dat we de helft der meegebrachte meloenen wel weer mee terug zullen moeten nlémen fDat is eene verkeerde veronderstelling van je men zal ons heden die vruchten als t ware nit de handen rukken en er goed voor betalen Het zijn de laatste in ditjaargetij ik heb mijne moeder aangeraden zoo lang mogelijk met den verkoop te wachten Buitendien maak ik ook betere zaken als ik de boot zoo vol mogelijk laad want je weet dat moeder mij evenveel vracht betaalt als aan andere schippers maar bovendien heb ik nog mijn aandeel in de wiost wMaar dat moogt ge toch niet verlangen meester uwe moeder heeft u toch die boot geschonken Wel neen Abé De boot heeft eene waarde van honderd dollars en dit bedrag heb ik eerst moeten verdienen door op moeders hoeve te StatenIsland land te bearbeiden en beplanten Acht akkers heb ik geheel moeten bewerken en vruchtgevend maken eer zij mijn iievelingswensch de boot te koopen vervulde En moeder had gelijk alles wil verdiend zijn en handel is handel I t Verkorting van Abraham ten sterkste afkeurt Dut is de beteekenis die de Daily Mail aan den uitslag dier veiiiezing toeachrgfti Het rapport van het comité dat over de lersclio landkwestie heeft vergaderd is opeftbaar gemaakt Het comité beveelt geen gedwongen verkoop van land aan pachters aan maar wil den verkoop gemakkelgker en aantrekkelgker maken Daartoe moet de Engeische schatkist bijspringen T W Russell de unionist die eerst lid van hei tegenwoordige ministerie is geweest maar wegens verschil van meening betreffende de lerscbe politiek zgn ontslag nam schrgft in d Manchester Guardian over de zittingen van liet comité Hg was zelf een dor leden die de pachters vertegenwoordigden met William O Brien John Rodmopd en Harrington Do landeigenaars waren vertegenwoordigd door Lord Dunraven Lord Mayo kolonel Evorurd en kolonel Hutcheson Poe Rpssell is vol geestdrift over deze samenkomst Hg noetnt haar een groote gebeurtenis in de geschiedenis van Ierland Reeds het feit dat vertegenwoordigers van die twee klassen die zoo lun als verbitterde vijanden tegenover elkaar hebben gestaan bye nkwam n tot een poging om de groote kwestie minnolj k te regelen acht hg een ho lÜk verblijdend teeken en zoo ook den verzoenenden geest waarin de beraadslagingen gevoerd zgn Met eenstemmigheid werd hot verslag aangenomen Gelgk het verslag zelf doet dringt Russell nog eens er op aan dat de regeering spoed make met de zaak en deze eenige gelegenheid aangrüpe om op een grondslag die belde partgen bevredigt een reg ling te treffen Russell schgnt de onthouding van eenige der grootste grondeigenaars niet bcdenkelgk te achtei De Russische Minister van Bnitenlandsche Zaken Lamsdorff Js van zjjn reis naar Belgrado Sofia on Weenen te Petersburg teraggek erd Hg beeft zich te Weenen zeer gesloten gehouden De Russische diplomaten honden zich met gekheid als interviews niet op Het schijnt dat de Mac do nische of eigenlijk Balgaarsche opstandelingen weinig steun gekregen hebben en het slot van de conferentie met den Oostenrijkschen Minister van Bnitenlandsche Zaken Golnchowski geweest is dat men den Sultan met kracht n klem zal bewegen tot hervormingen in Macedonië maar zoi jder eenige zelfstandigverklaring van die proI vincie De opstandelingen zouden nu beslo maar dat geldt ook voor mij Heb ik dus mijn boot betaald al is hel met werken dan moei ze mij ook eld opbrengen en dat doet re ook Ge zijt een handelsman meester zei Abraham met onverholen bewondering aan wien menig Amerikaan eep lesje kan nemen Ik geloof dat ge eenmaal nog een rijk man wordt Wat I oudt ge doen als g veel geld hadt No meer geld daar mee maken antwoordde Cornelia zonder dralen De kleine slaaf zuchtte Ach sprak hij had ik de gelegenheid maar en ook de wilskracht van u meester om zoo moedig op mijn doel al te gaan Op je doel f o ja je hebt je in t hoold gezet geestelijke te worden hé Ja dat ts myn wensch maar u je bent zoo goed als vrij kwam Cornelia hem tegemoet en zult het binnen enkele jaren geheel zijn want dat heeft mijn vader op zijn sterfbed bevolen en als die tijd daar is zal ik I wül een klein kapitaal Terdiend hebben en nooit zal ik vergetet dat je steeds m jn trouwe vriend zijt geweest Ik zal je de middelen verschaffenam hercoltege te bezoeken en geestelijke te worden Ik zal je het geld daarvoor ge en d w z ik schiet het je vóór en als je in ambt en bedie ning bent dan geef je het mij terug Ik zal maar 4 pCt interest berektyien daar heb je mijne hand op jongen v Abraham drukte hem de hand waarbij vreugde en dankbaarheid hem uit de oogen straalde hGe ziJt allen toch zoo goed voor me stamelde hij ik lal ook nooit verzuimen do Vanderbilt ten zijn de wapens voorloopig niet neer te leggen V Zoo er iemand redon heeft om te treuren over den dood van den ouden staatsman die eergiater aan longontsteking op hoogon leeftyd overleed dan is bet de Koning van Spanje Het is waar Sagasta was niet meer wat hij vroeger was Zijn politieke overtuigingen kun men laten voor hetgeen ziJ heetten te zijn namelijk liberaal doch trots de gave des woords die ontegenzeggelijk zjjn deel was kon hiJ in t parlement 2 0 tegenstanders niet verpletteren en de crisis die den val van zijn kabinet veroorzaakte in December 1 1 zou hij het vroeger stellig gemakkelijk hebben doen doorstaan Maar Alfonso XIIl heeft met dat at veel verplichting aan den raadsman die hem in de Cortes introduceerde die hem inwijdde in de taak die hem wachtte en wiens beleid Spanje rustig hield totdat de kroning achter den rug was Het hof heeft Sagasta niet met die dankbaarheid bejegend waarop hg recht had vanwege zijn voorkomen van zelfs de minste wenschen zoowel tydcns het ré gentschap als gedurende den korten tgd dat hij onder den jongen Koning de teugels van bet bewind voerde Zgn plooizaamheid die wel eens als karakterloosheid werd gebrandmerkt heeft Spanje behoed voor de herhaling der troebelen van § 0L Het was Sagasta die om den Koning geen al te zware taak op de schouders te leggen de congrcgatiën voorloopig ongemoeid liet bljjven en niet al te gestreng optrad tegen de werkstakers in Cataloniö Al mag het waar zjjn dat eerzucht ziJn ondeugd was waaraan liij alles offerde zelfs overluigiugeu die nooit eer diep zjjn geweest alleen om maar op t kussen te bljjven dan nog verliest Alfonso Xllï in hem den oenigen man die t lekke schip van staat behoorlgk wist te sturen naar een bijna liberaian koers Met hem gaat een tegenstander van t clericalisme heen die op Alfonso XÜI een grooten invloed had Verspreide Berichten Feankrijic De veïtegeuwoordigers van Finistère in Kamer en Senaat hebben oen beroep op steun gedaan op het Parlement ten gunste der sardinevisschers en vischvrouwen die tengevolge der geringe vangst gebrek Igden DUITSCHI ANW In het afgoloopen jaar zijn uit Bremen in mijn gebed te gedenken De hemel moge hun gelukkig maken eu groot en machtig onder de raenschen I Daarvoor moeten wij zelf zorgen goede Abé antwoordde de vroeg rijpe Cornelia wims prak tische inzichten slechts de gevoljjen waren van de AmerikaanöChe opvoeding welke toen zoo wel als nu hoofdzakelijk vroege ontwikkeling van verstand en scherpzinnigheid beoogt ten einde fortuin te kunnen maken De twee knapen staakten hun gesprek CorneÜs zat te peinzen terwijl de neger eeu bijbeltj voor den dag haalde waarin hij bij het zwakke lantaarnlicht begon te lezen Daar klonken voetstappon op den oever en een man Jn een wijden mantel gehuld na lerde het vaartuig wierp een ondcrzoekcnden blik om zich heen en betrad de loopplank Wie is de eigenaar dezer boot vroeg hij Die ben ik Sir riep Cornelis trotach en zag den vreemde rustig aan Wat zijt gij de eigenaar van dit vaartuig je wil zeggen je vader Wat ik zeggen wil dat zeg ik viel Cornelis hem in de rede mijn vader is al een jaar dood en ik dnjt de zaken mijner moeder Deze boot IS mijn eigendom maar dat is mijne zaak en ik laat mij met uitvragen Sir De vreemde streek lachend over zijn roodcn baard Wordt v wigd