Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1903

Zaal RU ST lll aGouda on lag H Januari 1905 Baronin Maruschka von Tysérovas Residenz Théater ewTHÉE ie Rang 7 1 ei § 9e Rai s 50 els o 9001 Zaterdag tO Januari 1003 41s e Jaargang fiOülMHE COIRAMT l ieHW8 en AjÊfmrtentieblad voor jioudu en Omstreken Niemand verzuinie deze Imitengewone Voorstplling bij te wonen Teleroflii u § V D V K U T E N T l E N worilen geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar laatsruimte Iii en ling van Advertentiën tot 1 uur des iiiidd Icleloiiii f u fl3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Do prijs per drie inaanden is 1 25 h anco i er post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CF WÏEN Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 Ol IIA öonceflh Dr J H BAKKER NIEMKIJER Directr D vas DUilREN Behand van ruggeyr v krommingen ingevallen bomt x en o beenen en t niistelU haauitnlavorm algem uiaktei eonatitmtle Mpteren genr ulekten rheumatlitehe aandoeningen verêtulliingen onz enz uu ia TH lic DU met vergunningImurprijs 13 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor 1 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huurprp begrepen Te bevragen Lange ïiendeweg D 29 mSSEFOTTANTlEE Veu wordt verzoekt op t IIEIIK Ie letten BIT KIT MaOVZUN TA M HAVENSWAAY ZONEN QOBINOHBII Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee 4n een half en een d on met vermelding van Nommer ei IPrüs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uikvoerinK van geëerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz lu het Verlichting Magazijn De Avondsier Dubb Buurt Telefn 117 zljn steeds voorradig de nieuwe modellen Qasornamenten en fraaie Ballons Degeiyke GASFORNUIZEN en OOMFOREN Zuinige branders Volledig adres voor QasgloeiUchtbenoodigdbeden ENZ ENZ Aanbevelend M M VAM LOON I Aanleggor van Gas on Waterleiding Thiiny i Wondnbaliim ia de goUeele werold beleend on geroemd ünovertroffe iniddol tegen allo Borst lo r lever Maagilekten eni Inwondig Boowel alb ook uitwendig in bijna itle aiektegevallon mot goed gevolg aan to nnden Ptü per flaeoll tl per post i I IS TUairy i Woadintlf bont eo alanog ongokoiide goneeskraoU on Iwilzamo working Maakt meoital elke püulijk n govnurvollo oporntio gohoel ovorbodig Mot ilcm 2 lf word oon 1 aar ou4 voor oii cenecsll k leiioudeil beengCïWel on onlangs oon bijna liS Ur kankcrl deu euezeil Krengt gonoKing en TorzacUting dor pynon bij wondon outatokingon en an allorlei aanl Prijs per pot f 1 60 par post f 1 00 Centraal Dopöt voor Nodoriand ApotUok T Umm SmüER Rukin B Amalordam W r irecn dei öt U bctrllo mbh diMct md die itebttUentpothek dm A TlllbRKÏ In l r gn l b l Rohit Outorreioli Qelic proip tu te ontbiodan by bet Centreel Depot Sender Robin 8 Anuterdaa llWlili mi L o n n van ito flaagsche Pro Boer Vereenlgiog ten batdk er Weduwen Weezen en andere slachtofierg van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN k f per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma 8CHENK Zn A BRINKMAN Zn en aan bet Kantoor der Stoomboot Do IJsel Het groote aantal zenuwkwalen r Muige iB eer t06 dat Et door hat abrnlk makno vkb den Mavotidl t n wag MiMalUk laut ld kxM MM phyilolociBtbeoDMekMiigMdMuib ji j a o i j rerbreld u n t rwUl xif in wat ni t nn Mui rhQoMpUu tt tot de Toonfiftuide ksatMkensn Tta ftpopUxto hwwbwowU tlM tratnw noK itMda Ub middel n dooi demedUobs w t atobap utngewBuA K nt mw d n ïleiiiirMl tUdkoM ivondlgita a beeft dia n bonderda proMneniiigaii tlMiu ovar da gUtaMla varaU Teroreio u nwxwiii kij m weldud blijkt te Kijn voer i den i oot den gewAxen Offloter 1 on darTindlng opgcdau In K KHge pnürtljk Doar w aaehlBC tmn het fcsstifeMBBMil per dRK worilen dnairlva gCMhlkt Mafva 4 r d bald nBaiddvlUJk £ w tel medtMCdecld Mot dn ga eeavijM warden warkaiyk wUMermula lenltfttu ▼ rknf en til meaku looveel opgaiif 4 1 tmi eau door dan nltrlnder gMttbrerea w rikl T OVER ZENUWLIJDEN Eh4 BEROERTE bara veorkamiai ae laaailngbiDUM korten tl d rredtde Vlo druk varirbeaen ia Dit boekje bevat nJ tftU tBT r k t n Hek vnrKtaaiibtrs vorktaiingpQ nntieut lirt weBPB der nteawere tbenple n de éutnud leifain wanboflgn gnvallitn verkipgpii nltwmking maar ook vindt mandtsrln wetenaehftspelUke TerbftiidpIliiKPu uit de nictltaelit blniloiidtaaaii deze goDeeawijBe gewUdcUo jwomedetftnokrift ▼ tal v n getui Helirirteii van booKKeplastate goiieBHkuQdig w onder welke P Eialira aud dryrefiBiw ai t polykliniolt t Panti ruB Roui Biiiont 10 ttBingretier med dr praktUBaraari leaaiahHr flM Ht kraakilnnlaan ceitloht ii Charenton SanltlttBralh Or Co in ta SiBi in OroiamaaN Riad Aan ftllnn wlerE nMW te tcl mc r or minder MMngedftsn Is f ff tkwa4 RenuwKcmiRlield HJatn aarvan dekenteekeneu si n otireBlaobah8efHlhi aüaraiiiaiaebelaheerdpljii bieadandrang aroatapriU albearliald aajBapdlte d aiaiialaetheld UtibaaiBtllka BBniat a eBbahaaBilifce tee etend T rdet lletUken die eor beroerte gatreffen weidr leotla variaMmlaeea onver e BN tof aprakan rwara tonival aioal BIB uniiBiMUBin riBsnaaianHaiVBeriven ahauieiL au i Uo reeda ndw geoeeikaniUge bekeade Bundelen ali BthmidUigbMi koadwaterkntir aden keen genetlng of laid iig banner kwaal geTonden behandeling geweeat sijn maar door de X K i wrljyea elecirUeeren etoomlooi of xeebaden geen geneclng of laaMng banhebben en ten alotte bIJ dte vi i ee ToeleBT r bevoerta eauattoe tedea hebben wegeni verachlJnaeleD ala licb aanhoudaad aagatli vnelBB erdoeviaa ie Ml betN keeMeUa et dalieuAeld ikberleaan en doaker werdea voor de eegaa drekkanda it ander hat wrteeri aeliiBi la de eerea ket vea aa VBB krieeailBg In aa bal a apan vaa bandaa en vealan aan al dMO dfle MlaaMrlla na wlU4 r ale ok aan Jeapa neiijat ll den a aaa blsebieebt ea kraaMereoahell mS aa geunde tBlfa aaa loage feraeaen dia vaal eial het haofi rerkin en xeeatelljke reaetle wlllea ToatkoBMB wordt iMngond aaagetmiea stvh bet bovao Tennelde werkje aan te achaffen hetwelk p aaBrraga beeteleeéaB fraaaa Ter lenden wordt door T AiUHterdMn dosr H CLEDAY A Co Heilireweg 41 Rotterdam F E vnn HA TKV KOI PF Apotbekir Kort HoofkCeet 1 Vtrcelit I OHRV dl POKTOII Undegraolit hij de Oaardbmg F M Op do Jonïete hygleiinlaoh medicinale l Dtoonntnlline la de l p e Um door da SedlBcbr I MediBchr Jnrll mi d KlUcrcn niMlnilIf BtandjTflrdor alle xUken die M beroerte gatreffen weiden MaoglUden ua Ie nvtiren dnamn j n aiikbM fBineM tor lewrlablBn et veert Geen Kinkhoest Geen Influenza ttm Kinkhocsl Influenza Borst en lïectaandoenhig y binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlncbt top de van oude bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Bruiv nBorst lionig Extract Af E L I A W T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek Dt HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jb Co Westbaven 198 oui a iii B S BZJV Kleiweg E luO louda E H V N MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN ifoordrwAt PINKSB Nituaerkerkad IJtel A N van ZESSEN Schoonhmm J Th TORKKN Botk op B V WIJK Oudmatpr A SCHEBH Haattrecht P W v EDE OudexcaUr K vi db HEMDEN te ReeuvijK P v o SPiCK MoermpelU ü v d STAH Wod iin een Wed V HOLST Waddinqmen M KOLKMAN Waddingeveen P A uk GBOOT OudeaaUr t DS JONGH Oudmialer 1 P KASTELEIN Potsbroekerdam O BIKKËlt te Bentchop r Gebrüi Stollwerck s Chocolade en Cacao D un ti door de nieunste iiitTindinRon p raai binii gebied vetMtrdc fiibrlwtle on nttiiuitdnd gebruik vin n m fijnste grondaloiron fjïrsndeerei lei rbrniker van StoUwerck s Chocolade en Cac bihoaik dei reep mt a JMyü öi swiardig fabrikftot aauwfeourlg beantwoordende m bJUVotten Dt trraft bftbmiMe 3 Brsretft als HofleTerftader 4 Ëere Biploinas gouden enz MedaUles oti Iwwys aa QitKiimtend Qj i febriluutt Keeds 1874 schreef do Accaüomie natiuüal lie lorifi VwiB Tous 44 enoD un H üne d ar yremilère clMwe 4n oom dèmttoa o votra xo kute fbteloatioiL d Ohooolat bonbonai variM no etc 8toUwwok e lib ika t it TerkriigbMr bij 11 H Gunfisears B nk itbakten en tmz GeBaHMlrertegeDwoordigw Toor I ederUad Jolias M tteaüAdt Aiaaterdiun KalrerBtrtet 108 L Kranken g enezen en Zwakken sterk gpemaakt De wonderbare Levenakraolht ontdekt door den meest beroemden Dooter die alle bekende kwalen geneest lKlnnaidi fniibigM U mlltk lUto Mt woten Bit Mata Tia kH w Luftlll plijk THritlii ntAAL De Medicijn zijn gratia voor een iedtr die z h naam m adre inzend Na jaren vna geduldige studio on dolvoQ in oudo tijdschriften zoo wel nis in dio vim doii tpgonwoordigen tijd beeft Dr James W Etdd BaltOfl Block Fort Wayae Ind 8035 U S A bekend gemnakt dat hij Dr Jamtê WiUiem Kida to wondvrbare leveoskrncht ontdekt heefl en duthij bekwanm is met de hulp van zijn wonderbaarmiddel dat aan geen ander bekend ia oit walkehet resultaat is van ve e jaren studie in het zoekennaar deze kostbare levenskracht om alle kwalen vanhet menschelijk lichaam te genezen Kr ia geen twijfel opzichtens den ernst des Dcwteni wanneer Idj deze dingen beweert want de genezingen die hydagelijks bewerkt staven de waarheid zijner woorden Zijne theorie is op redelijke gronden gebaseerd op de praklyk door hem verkregen in de behandeling van patiënten gedurende vele jaren HetVost u niets om deze wonderbare i Levens Kraohtctooala hij het noemt te probeeren want hg zendhot gratis aan iedere lijder in genoegzame hoeveelheid om te overtuigen van de wonderbarende nezendo kracht weshalve gij nie s waagt SoDomi van de vt naelde genezingen zijn zeer merkwaardigen tenzy voor de vertroawbare getuigeilif en zouden ze bijna geen geloof vinden Lammen Tiebhen hunne krakken weggeworpen en konden loopen nadat z twee of drie maal de medïcnnen gebruikt haddeiuZieken die door hunne geneosheeren waren opgegeven zijn hersteld en aan familie en vrienden tórug gegeven Bheumatiek zinkens maag Jiart lever nier blaas bloed en huidziekten ïijn als op magisohe wijze verdwenen Hoofdpijn rugpijn zfr nnwachtigheid tering hoesten verkoadheid aaÜim catarrh luchtpyp ziekte en alle keel ongesteldhedwi longen of oenlg leveiworgaan zoo spoedig herstelddat het niets minder dan een wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia wotetzucht jicht huiduitslag en aanbeien zijn spoedig 8 bljjvend genezen Het zuiverd het gaosche lichaaraji hersteld de zenuwkraohi de bloedsomloop en een volkomen gezondheid wordt spoedig verkregen Voe de Docter zijn alle lichamen gelijk en koven mder het effeot van z n wondervoUe tLevena Krachti Schrijf van daag nog voor de meficynen Het u vrij voor ieder lyder Venneld waarvan gij geneaeo wilt zijn en de medicijnen worden n dadelijk franco per post toegezonden Telepliooiiiiot Gouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis i Het net is aangesloten aan het Rps Inte I commnnaalbnreao Op 15 October 135 verkregen aanriUfetingen Contracten en voorwaarden verkriJgbMf aan het Barean ACHTEll DE VISCSMARKT Zenuw en Maaglijders wordt git overtniging ala een werkelgke hnl l in den nood het boek ISaa a ©Trer aanbevolen Na ontvangat van adrea per briefkaart oiw dit boekje iranco per poat toegeaonden doet BLOKFOEL S Boekh Zftltbom mel T rnk vanA BEINKMAN Zn öond Ki lL il8GËVl G iNRlCHriNGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VKR ORZAK EN BUROKMEESTfiR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op üe artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter viaie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van 10 de firma j F Herman Zoon te Gouda om vergunning lot oijrichting van eene labikskerverij gedreven door een gasmolor van 6 I K in het perceel gelegen aan de Karnemelks oot Wijk R No 590 591 Cadastraal bekend Sectie A No 3357 ae K Arenda te Gouda om vergunning tot oprichting van eene koek en banketbakkerij met heeteluchtoven en eene suiker ballen bakker ij in het perceel gelegen achter de perceelen aan de Gouwe Wijk C No 81 en 82 Kadasiraal bekend auctie B No 2053 Dat op Vrijdag den 23 Januari 1903 desi namiddags ten i j ure op het Raadhuis gelegenheid zal zijn om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kenni genomen Gouda den 9 Januari 1903 Burgemeei ter en Wethouders voornoeiml R L MAR TENS fi De Secretaris BROUWER Bultenlanilsclt Overzicht Volgens een later telegram moet Chamberlain aan bet feestmaal te Pretoria ook nog gezegd hebbon dat hg en lord Milner het eens zgn over een stelsel dat feitelp de regeling van de aanspraken op schadevergoeding zal verhaasten Het is echter onmogelijk aan alle aanvragen te voldoen daarvoor zon zelfs de rijkdom van Indië niet voldoende zijn en er zijn noodzakelijkerwijs verlieten aan den oorlog te wijten welke door beide partyen gedragen moeten worden Ai i het feestmaal bovenvermeld ging vooraf een vergadering van Burgers belegd tot aanhooring van het verslag der generaals over han Europeesche reis Schalk Burger presideerde de bijeenkomst waarin een Nationale Verkenner die tegenwoordig was onhensch werd behandeld De vergadering benoemde een commissie om Chamberlain zekere voorstellen te doen De cor respondent der limes komt al bU voorbaat tegen de aanneming daarvan op Op de vergadering werden heel begrijpelijk I FEVILLEIOIX Vandertilts Aanvang Lftt htt Duitsch van HASRI 8CHËFP 3 Ten dien tijde klonk uit vele buizen oorverdoovcnde muziek geschreeuw en glazengerinkel afgewisseld door vloeken razen en noodkreten als de zwartjes met hun geliefd scheermes aan den gang waren CorncHs Vanderbilt stoorde zich echter aan dit rumoer niet maar zocht het huis Dollar Scot op dat hij weldra vond Hij trad deze knijp binnen baande zich een weg door de rookende en drinkende manneki naar het buffet en vroeg den kleinen dikken kaaBioofdigen waard naar Patrick Sullivan fDie deur uit dan drie trappen on en de kamer lii ks daar kunt ge hem vinden zei de waard Ik zal niet naar boven gaan sprak Cornelis slagvaardig zeg hem maar dat ik hier ben en als Mr Sullivan mij spreken wil moet hij maar hier kotnen I kastelein zag Cornelis met een verwonderden bUk aan en zeide spottend Je gelooft zeker dat je boven geslacht zal woroen 1 de Nationale Verkenners hard aangevallen maar over Uilner zweeg men geheel Daily News constateert dat Chamberlain die te Pretoria waarsciiiiniyk gcraimen tgd blijven lal na hij het gewichtigste punt van zijn tocht bereikte tot dusverre ondanks bet gemaakte leven nog maar beel weinig van belang beeft gedaan Het is zeer aardig ons bem voor te stellen in zyn reiscostuam met zijn helm op maar hy is niet als een toerist van Cook naar ZuidAtrika gegaan Zuid Vtrika gaat bet liberale blad dan voort moet oen tastbaar bewys hebben van zyno bekwaamheid tot herstellen en ver zoenen Hy heeft gepredikt dat men het verledone moet vergeven en vergeten waarom brengt hy dat dan niet in toepassing i Waarom begint hg niet met het afkondigen van de algemoene amnestie welke Lord Kitchener te Vereeniging aan generaal Botha plechtig beeft beloofd in tegenwoordigheid van Lord Milner Een verbroken belofte is geen goede grondslag m op voort te bouwen on do Boeren knnnen geen vertrouwen schenken aan onze betuigingen zoolang de honderden rebellen die nog in harde gevangenschap zncbtoo wegens oorlogsdaden door bon gepleegd niet in vrgbeid zyn gesteld Maar bet adres der Boeren waarin verzocht wordt om algemeene amnestie èn om verlof voor alle burgers der gewezen republieken om naar hun haardsteden terug te keeren is nu aan Charaberljiin toegezonden In antwoord op bet verzoekschrift door de voormannen der Boeren aan Chamberlain aangeboden zeide deze dat bg liever gezien had dat het geschrift niet alleen vragen had ingehouden maar ook erkenning van hetgeen de Engelsche regeering reeds voor hen bad gedaan Wat bet verzoek om amnestie voor derebellen betreft zeide Chamberlain dat devoorwaarden van Vereeniging door de hoofdmannen der Boeren zonder voorbehoud warenaangenomen en dat deze voorwaarden geengewag maakten van zulk een amnestie Voordat zg amnestie voor de opstandelingenvroegen moesten zy maar eerst de mannenvan hun eigen volk vergiffenis schenken diezich hadden overgegeven en de Kngelsohongeholpen hadden De verbanuHi burgers zouden geen vérgunning krygen terug te keeren tenzg zp de voorwaarden van Vereeniging aanvaarden Komende op de burgers die in Europa vertoeven zeide bg dat het de plicht vfus van de regeering den vrede te handhaven j Ik geloot niets ala dat ik geen tijd beb om lang te wacliten sprak Cornelia bedaard Een verduiveld wakkere jopgen murmelde de waard en verliet de gelagkamer Na enkele minuten keerde hij terug met twee tamelijk goed gekl ede heeren van wie één door Vanderbilt herkend werd als dengeni dien hij s morgens gesproken had De roodharige Sullivan reikte den jongen scheepseigenaar de band ed stelde hem zijn nietgezeï voor Deze was een lange magere jón e ma h met donlïer haar en schuw blikkende oogen Mijn neef Mr Furtle sprak Sullivan on op Cornelis wijzende 1 deze is de energieke jonge man van wien ik je gesproken heb Hij bezit eene fllinke boot die hij ons tegen betaling ter beschikking wil stellen Nadat ik bet doel der aart vernomen heb sprak Cornelis fO I het is eene eerlijke zaak die wij voor hebben maar laat ons ïu dat kamertje hiernaast gaan dan kunnen wij vrijer spreken i we kunnen tot uwe geruststelling de deur open laten Ik ben doorgaans niet bevreesd en zou ook wel bij u boven gekomen zyn als ik mij niet in een berucht huis bevond antwoordde Cornelia U hebt gelijk en ik zal u ook zeggen w iaroniik u hier bescheiden moest maar eerst wat wiltge drinken F 1 Ik zou wel en glas sodawater willen tA zoo dua matigheidsman N u zoo gé wilt wij brinken wijn niet waart Furtle 1 Dé lange man gaf een toestemmend teeken en de kastelein kreeg de noodiga bevelen Nadat deze zich veer vervyderd had en dj glazen ge Elk geval zou afzonderlgk wordon overwogen zy moesten hun loyale gezindheid maar toonon door het geld af te rekenen dat zg naar Europa hadden meegenomen De toevoeging van Vrgbeid en Utrecht bg Natal was onherroepelgk maar Chamberlain vestigde er de aandacht op dat do bewoners onmiddellgk hetzelfde burgerrecht deelachtig zooden worden als de andere bewoners van Natal In du taalkwestie zou do regeering de vredesvoorwaardon op onbekrompen wgze nakomen Op klachten over dat ontwerp zou aanstonds acht worden geslagen De inboorlingen moesten gedwongen wordon hun verpliclitingen na te komen Chamberlain nam do uitnoodiging aan sommige landelgko districten te komen bezoeken wat in but verzoekschrift werd gevraagd ïcrwgl de reis vau graaf Liimsdorf naar Weenen Iklgrado cu Soda algemeen wordt beschouwd ais oen vredesboüdsch Tp vernoemt de U ily Telegraph uit Koustautinopel dat men daar zeker een oorlog verwacht tegen het voorjaar De Turkscho regeoringskringon moenen dut Rusland mot groote dubbelzinnigheid handelt tegenover Ouotonrgk en dat hot doel dor zending van graaf Lamsdorf was oon gemeenschapttelgken aanval der Blavischu staten dio 1100 000 man in hot veld kunnen brengen tegen ïurkge te organiseoren Do vereenigde strydmacbten zouden genieenscbappelgk Turkgo aanvallen terwgl de Turksche troepen over den invloed van Yildiz verbrokkeld werden om do grenzen van het Rgk in Europa on in Azië te beschermen Wanneer de gecombineerde Slavische strgdmaebt den eersten aanval heeft uitgevoerd zal Rusland troepen in de nabyheid van Konstantinopel aan wal zetten en daar voor zich zelf gunstige vredesvoorwaarden bedingenDan zonden volgens de Daily Telegraph de Slavische staten tot de ontdekking komen dat Rusland ze slechts gebruikt had om de kastanjes voor den Tsaar uit het vuur te halen De Sultan en de paleiskliek beginnen te begrgpen dat zy den toestand niet meer bebeerschen zy vertrouwen Duitscbland niet genoeg en pogen voortdurend steun van Engeland te verkrggen Uit Petersburg wordt echter gemeld dat de Panslavistische partg zeer ontevreden is over de resultaten van de reis van graaf Lamsdorf daar deze gepoogd heeft een regeling van de Macedonische quaestio tot stand te brengen zonder dat Turkge wordt aange vuld waren wendde Sullivan zich tot Cornelia en sprak I ïMijn neef hier baart mij veel zorg ilij heeft zich te Philadelphia zonder mijn weten bij de mihtie laten aanwerven Hij had hot handgekl ontvangen en was al bijna gekleed toen hij tot zijn geluk bemerkte dat hij een dommen streek had begaan en op de vlucht ging Nu is het te doen om ongemerkt hier van daan te komen De havenpolitie is gewaarschuwd dus met een gewoon schip loopt bij kans ontdekt en gevangen enomed te worden CJelukkig ligt er een vrachtschip aan de spits van Fire Island welks Itapitein ons aan btjord wil nemen aU wij heden avond ten zeven ure daar zijn Nu is het te doen om ons daar met uwe boot tcsbfpngen waarmee ge vijlti dpllars verdienen kunt Vijftig dollars goud geld I De begeerte beheerschte Cornelis een oogenbÜk maar eene inwendige stem fluisterde hem toe voorzichtig te zijn Hij bedacht dat bet voortheliien van militaire vluchtelingen streng gestraft werd en zou hij nu voor vijltig dollars zich misschien jaren ongelukkig maken Neen dat ou dwaas zijn en daarom zei hij kort en bondig Nu ik weet waar het om te doen is gevoel ik mij verplicht van de zaak af te zien Sir Sullivan a tool op en schreeuwde ho mijn jongen geloof je dat je daar wat onrechtvaardigs of misdadïgs mee doöt een armen kerel te helpen de gehate militie te ontloopen Geen misdaad Sir maar toch eene daad die mij voor oenigen tijd in de gevanj enis kan bren gen en die doe ik voor geen vijftig dotlara vallen Dit alleen zou roods voldoende zyn om de dwaze veronderstellingen van do Daily Telegraph te logenstraffen De Daily News verneemt uit Washingtonf dat aan hot departement van Staat bericht uit Engeland is ontvangen met d voorwaarden onder welke Engeland bereid is bet geschil met Venezuela aan arbitrage te onderwerpen Het is mogelgk dat alle hangende quaestiei tnssclien Venezuela eenerzyds en üuitbcbland en Engeland anderzgds op een te Washington te bonden conferentie zullen wordon besproken alvorens aan het Hof van Arbitrage te wordon voorgelegd Engeland gaat zelfs met geen enkel woord in op Castro s voorstel den president eenor Amorikaansche republiek als arbiter aan te wgzen Volgens Reutor is hot Engelsche antwoord in overeenstemming met de opvattingen van Duitscbland De Britscbo regeering verklaart zich bereid om indien zulks door Vezczuolo woidt verlangd met gemachtigden te conforoercn De bepalingen der nieuwe Dritsche nota wyken slechts weinig af van de oorspronkelgke voorstellen doch men gelooft te Washington dat de verbonden mogendheden on Vouozucla bot wel met elkaar eens zullen worden en dat do quaestio ongetwilold voer het Hot van Arbitrage zal worden gebracht Verder seinde Eentor nog dat ook het antwoord van Duitscliland te Wasbington was ontvangen Het is vrgwel golgkluidcnd met do Britsclio nota en bevat de voorwaarden welke door Venezuela moeten worden goedgekeurd voordat aan arbitrage te denken valt Verspreide Berichten F1U SKUIJK Volgens besluit van don ministor van marine Peiletan zal voor de arbeiders in alle arsenalen en etablissementen buiten de havens van den 15en dezer at de acUturige werkdag definitief ingevoerd worden Eergistermiddag maakten de leerlingenvan do écolo de médecino waar de nieuwe boogleeraar dr Poirior zgn eerste college zou geven zoo n spectakel dat dr Poirier die niet in den smaak bleek te vallen de zaal moest verlaten Ook later trachtte by tevergeefs zgn onderricht te hervatten De minister van marine heeft in eeninterview verklaard dat hy nimmer in do Dan betalen we honderd bulderde de roodharige terwijl hij met zijne vuist op de tafel sloeg Alzoo atgedaan hier is handgeld De knaap schoot echter het geld terug en zei beslist Ik vaar u niet wat ik gezegd heb blijft gezegd laat mij heen gaan en hij stond op en wendde zich naar de deur maar Sullivan trad bem in den weg Nog een oogenbhk Sir vroeg dezï hoffelijk ik zal mijn neel een ander voorstel doen waarbij u ook geld verdienen kan zonder u in gevaar te stollen Verontschuldig ons een ge minuten Hierop trad hij met zijn z g neet in de gelagkamer waar zij bij de open staande kamerdeur een levendig gesprek voerden torwijl Cornclin weer ging zitten Plotseling hoorde Vanderbilt een slag en de kamerdeur vToOg in t slot terwijl de sleutel aan de binnenkant omgedraaid wenl Mei eem schreeuw sprong hij op want geenoogenblik twijfelde hij of hij was in een val gelokt Met de kracht der vertwijfeling wierp hijzich tegen de deur om deze open Ie loopen doch te vergeefs het zware eikenhout weilerstondzijne pogingen Kven zoo nutteloos was zijn hulpgeroep hij werd overstemd door het gejoel mde gelagk iiner men hoorde r het niet ot wildeniet hooren Vermoeid van zijne vruchlelooze krachtsinspan ning en gefolterd door anjjt viel hij op een stoel neer en peinsde eenige oogenblikken over zijn toestand