Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1903

o 9004 Wtïensdaff I4 Januari i003 41ste Jaargang lywtiws en Adverientieblué voor Gouda en Omstreken Irieliioii u Hi I De l itgave dezer Courant g e schiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De j rij8 per drie maanden is 1 2 5 franco p IM 8t 1 70 Afzonderlijke Nonimers Vl lF ENTfiS Telefoon fia aS ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Cïroqte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iuur dei inidjl ADVEUTMTIÈN in alle Couranten worden a jng enomen door het Adverteiitle Bure u vao A BUli kMAN di ZOOK Drok vaa A BRINKMAN Zn öond Openbare Verkooping TR i TOLWIJIi op MA ANDAG 26 JANUARI 1903 s morgens Af nren In het Kolfiehnis ran den Heer P STOPPELENBURG aldnar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOP MAN TAK EEN HUIS geteeltend G No 3 met SCHUUR HOOIBERG en een perceel BOUWLAND aan de Goadsclio Rijweg te StoluiUk kadaster Sectie O Nos 2027 en 2028 groot 19 Aren 90 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1903 Dagelijks to bezichtigen Nadere Inlichtingen geettMotarls KOEMAN Toomoemd Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOl IIA Geneeah Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr 1 vak DUUREN Behand van ruggegr verkrommingen itfgevallen bomt x en o beenen en ttaietellehaammUi orm nlgem UHiMe eonstitmtle npleren genr blekten rheumatinehe aaitdoenlngen ver tluikingen enz enz Heu wordt verzocht op t HEItK telclti H UIT Hrr Masum vaic M KAVËNSNVAAY ZU Ë aOKINOHEM A Deze THEEËN worden afgekrerd in verzegelde pakjes van oy ti0 n eén half 60 een Ned otu met vermelding van Nommer et Prga voorzien van nevenataann Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen 3 BREEBAART Lz wie wIlw zyn wii da Eohf £ 3 L61 CftCftO te ontvangen teeamfitgeiteld en sa v l proebiemlspn lo den handal gekomen ondei dek naam dee aitvinden Dr UlohaslU vervaardigd ap i besta machines In het Wereld rasmd ttabblisaenient van Qabr BtoUWdrok ta Keulen tlicht J rTOiel2iicIH Bikel Cacao in vierkanten bninan Daaa Eikel Cacau met melk gekookt eene aangename geiunde drank voor iir lijkeak gebruik oen 1 2 thealepeli vas t polder voor een kop Chooi late Al f enoeakracihtli drank bij geval vau Mrrheu 8lt flta met watet te g bmken Verkrijgbaar by do voumaamite B 1 Apotheksra en Vi Ka Vt proiftusjei TTJB S 0 80 tt Ïa5 PrU Oeneraal vertegenwoordiger voir Seder and Julius Mattenklodt üuiijterclai Kalvc str al iO 3 It © r U I K OUD aENEVEE Xerkt NIGHTCAF Vorkrupbur b ji PËETEUS Jz A U bowjjt ran eoliilioiii u otohet en kurk 8ta U rnor tien vu den aaan der Vxtm p nopp A SCHIKDAMMEIl wisiiifflii mij L van de Haiigsche Pro Boer Vereenigiog fen bate tier Weduwen Weezen en andere slaclitDÜers van den Zuid Afiikaanschen oorloar Deze ptttEN 4 I I per stnk worden geheel bclangloos verkrügbaar gesteld door de Firma SCHENK Z A BRINKMAN Zk en aan bet Kantoor der Stoomboot De IJsel Geen Kinkhoest Geen Inflnenza Om liiiikhocsl IntliiPiiza Borst en lï M laantloeiiiii f binnen den kortst mogelgken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlnclrt tot de van onds bekende Wkroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honig Extract N e L I il T II E ttit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONIftGBLOEM van 0 H Na VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons t 1 70 ets 40 et b Firma WOLFF S C Westhaven 19S Oou u t4TÉ iVSrK A Kleiweg E loO Gouda E H V N MIUU Veeratal U 12tJ te don lo A BOUMAN Moordrecht I INKSK Nieuwerterkad JJiel A N van ZESSEN ScAooniown 1 Th TOIIKEN flost 7 B V WIJK OndeKalrr A SCllBEB Ilaatlreeht P W ï EDB Oiideaater K van übe HEMDEN te Reeumjk 1 o SP IC MoereapeUe 1 v 11 STMl Waddingmeen VViiU V HOLST Waddingtveen M KOLKMAN Waddinmeen P A uk ÜltOOI Oudeaater A na JONOH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam ü BIKKEH te Bentehop K Ii algeiiicen a nLuvuUn PRAEPA4ATEN VAN iww pfFïw rïw QfliSri k I at llA d n Iï chtHe nver terk ndtKINA WyNtef enïwakte U HIcl L al UV IIW joowel hl km lereti al HlwB cnen gebrtkaar eetlutt slechte ptiaTerterine tenuwhoofapÜn ter versterking na ilekle of kraambed koorU en lia e KevMlyen OUINaXa ROCHE FERRUGINEUX lu het bijmiidcr l tn Bloedgebrek Btwkxucht kwalen n KtHi ch n laaftyd ent Vcrkriit aar in llacuiw a l OO en l i llV CI V ttVq t vofirdl vcM r kinderen i wakken en klierachtlge gestellen er oan te hei ï Alx kan cukractitiga drank lm itoornH en der spijsvertirinMorganen en diarrhea ook fwigelini encnVleiiick1nLierni Prip o lm a v K t 1 70 rt Kgr O OO i Kgr O BO vclci VtXlf ChimUch IM Alt CllSI Ar Speciaal voor Kindervoeding In buMcn A H Kgr O OO luWw lYlClKaUIIVCI Kgr 0 60 M V gr 0 35 oken ner halve Ogmwtu U voldotnde ter bestri mti de hevigsta aanvallen van Asthma etc In Asthma Cigaretten J Jo jei A Ö 80 e 7S 5U laUlar mUC UUIIUIJIIO beien Mlgralne CongeMlMMc voor lo ik lrfaMn vMr l in laen liev liirn Jr Tamarinde Bonbons v n KRAKI FI lEN HOLM W ngrijk diemten 4 ar de wm voor hw kind begeerl ijk en dt miibbI aangenaam i Pnji per doo je 0 00en O ÖO CalmSab DaC illoC aleemnn erkend all liet BESTE huismiddel J 1IIIII KI tStlllC3 J Hoeal Verkoudheid en Keelp jn hei ie een alUmoplouend en veraachiend middel bl ultnanendlield uitaluitand m □ fleechjCR verknJBliaar Prij ƒ 0 80 per fleichje alett rtm 19 J nm IRAÏPÏUIK HOIM u lel t o fc i oo ttian tUn wtior rf miom kamlttektmMtg virkrv9 a V AtMtUifft nv ilrefiitan KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUliy Het groote aantal zenuwkwalen ▼ KnEem fhoordiiiln af tvtde voarargKiiD i k atM iea n viui popl sla lt rHnbaroarto to trota erM o itRedii alle mlddnleii door de mpdiHdhe w t iiBrhap aauKAweDd Kent aan dan aienwaa ttld kont 1 eer toe dat alj doorhst ebmik miiktiii van den eenvondleiten weg noatfllljk lann da h ld aaiu pbyalolnrlaebe outdekkinciadaau beeft die honderd orfmuemlnien thau over de kebMÏe wereld verbrald U en terwijl ilf in tenHohapneliika kringan af booKst belanKatalllng wekl tavna eena weldaad blijkt tn ilJn voor de aan aaaawkwalati lijdende meniobheld Daie Keneeiwijta la nitaevoades tloor den gewnicfn ifflolfr vao Oeiondbeit Dr Roman WelHmai t TUabofeB en benut op d on dervluding oi R taan In om BOjarite praktijk IMar wnaarhl K T n het k miü Mnmital p rtlil w r li ii li Mrt e ro iikl leirvMtl i rdahald iiMldd llUk nli ia aaw KMMl dvu ed Met iaae eseaawljEa werden werkelijk tohltterende raaottotao vanUMaa M U Bitakt B loovfet oiifaiw dat van e u door den uitvinder reeelirevOB warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bert vcorkomlNi en g nBi iio lt niiMl korten UJd r ed de Vle dmk vericlieneu ts l it boekje bevat niet alleaa vor bot ara c tinb Ilfk vnmtneiibaie v rkl trtnK n omtitMil hi t wexpu der nieuwere tlieraple en da daaraieda telfi lil wanho ign fpvallnn vertirejcii intwet king maar ook vindt men daarin wataiUKibappaUIke verbHiirtpliiiK n itilr mcdfe l t bla lendieaiiud K ii ftwlJie gewiid tUn aoomede aHOtarirt vaa tal vdii eelnliMRlirirteu vau taoogKe laatile unt QitkutiiliB w onder welke P MAalèra nal r Rrereainr i pplykl nlrk t Paiiji ruB ReMfl monl to fttH M r i i r mail 4r praktliearaari neealiier ua bat fcraek Kitni rn reitiebl d Cnerenlen Saaildtarat i D Ca a te Stet tn BroiimMii d Ér arrait arta tajtbllniaa S r f roi Mtlar p ii li ar rfto eur va tiM ticijitdai ta Agst Qahelm alk Dr Kaherioi kaïtaal liiUaftla a E n Dar i mi St inaasl B6r iiri d r QBivARg ih rap ul atika leriabtlai vaar leaawRillari ta ParMi rwa fit H4Nerl S34 Gonial vaa Atohanhaah leaf r U Carfii Df luakaoh arread artl it Zlrkalti Oberiiabt ril l cM mflri r Ie Weenen Dr C Qangaval la La Farrièrt Eart Hi vee Oaaiett Ctalral rhygitof tt in tinti in Frsnkrlk en vfln nnderpn Aan allen wltr xenawgeatcl Mr r r wln4ar ik HV d a Uk f mm f MaMda nnnMvbtlalield lljilcn waarvau de kenteekenen ilJSTahraBfaaH koefipIK atlsralaa lebaia kaaf n i BI m i I B r wnoaiBP wiv vri iurtnia pl n planltelll t iwakte vnriwakklng van lahiagaM ana fr liJ dia raada mAor ta HkB dlfa V j i 1 u i j bekei e Blddelaa ala Mtbondingam aa kondwatarkAor betianddUni apwi PBt lija maar WTlJvnn elei trlapi rcn atoonlooi of leobaden taan laaaalag at iwlrtni kaïiMf kwaal farondee hebVn en ten aloiU tij die H cTavleit v ar tr H aauutoa ndaa habkafi waiena a waient aaHMa bhi i iallA tofl la ia aaraa bat va aa a wiU ra varaobljnaelen ala i sk aaabswdaad angsiis oalaa arioevlBB la hiÉ baaMf iMB ifl ioaker weriaa veer d aeiaa irakkaeii p a aaiar i t M rb iBillBj Ib BB kat atapaa aa haaiVB bb vaBtaa aan al daae dita i Ikkerlaaan afl igakar weriaa veer da ae BB irekkaeia p aa kriaaillBilB BBkatatapaavBahaaiaBBBvaBtea aan al daae dito oataggfita v ala ook aaQ JantB Btlalea ll deBi lu kleokiMkl ea kraeMalaeihaM tol aa gaaaoda talTi aaa Joagt tanaaea dit waa aiat bet haaf werk a en p eeatalljke raaetla willan vonkOHa mdt dlïüend ai faradan lioh bet bovan vamelde werkje aan te attbann hetwelk opaaBTnura kaatalaaa ta Kmbti aoBdaa wordt door Amf trr lH a aar H ILRR ttl A Co RHIlaewaï aRwHrrdana F B vn h vrKV HOLFr Apotbakir Korta Ttr ht l OUR Jt rOKTOV ündenaoht bl de Oaardbnig Oy da loDKBie bnlanolBfli medlrinalo ton too natel II na la de l r W l aBr wllM aor de HMlB V Jnrl Mot If WMvf ttt lr l Olf Hchrwaad irraf iBijn t blaedafiira s raete pflkkolbasi kt i t ntii t é tlapcKniliali li bawell ke Baraet aa aaftBhBieÜ a tat land verder alle rfki n die door beroerte trotvs weidea aaMt lUdan taa éa c vt lteB daérran aoalB varlBMmlnDiB ORvaraieien lot aprekan rwaï e loagvel Moaleigi riHikaa t nMU ém lewHolneBawt Kranken genezen en akt Awakken sterk g en D wonderbare ll evenskraobt ontdekt door den meest beroem dea Docter die alle Dekende kwalen ïeoeest Knkmudisi tsttto n dii 2 k atau nit vuiini t Giliilm m oagin LutUJi gtUlk mrtljdi csUikL De Medinjnen zijn ffratü mor een iedt r die zijn naam n adree tmend Na jaren vnn duldige studie en delven in oude tijdscliriften zoo wel als in dio van den teganwoor iii en tijd ïiet ft Dr James W Etdd Baltes Block Port Waya Ind 8035 O S A bekimd gomnakt dftt hij Dr Jamei WiUiim Ktdil te wond rbaro levonskriielit ontdekt lioeft on dat hij bekwaftn ia mot do hulp van zijn wouderluvar middel dat aan en ander bekend is en welke hot rosullaat ia vau vo e jaren itudie in liet zoeken nnar deze kontbare leveuskraclit om aVla kwalen van hot raenscholijk licdiaain to gpnezeii B r ia geen twijfel opzichtena den ernst dos Doetere wanneer hij döM dingen beweert want do genezingen die hij dagelijks bewerkt staven do waarheid zijnwr woorden Zijne ihoorio ia oi redelijke grondoii gebasoerd op do praktijk door hem verkregen in do behandeling van patiënten gedurende vele jaren Hot kost u mets om dozo wonderbare iLevens Krach zooals hij het noorat te probeeron want hij zend hot graks aan iedoro lijder in genoegzame hoeveelheid om te overLiiigen Vau do wonderbarende genezetido kracht weshalve gij me e waivgt Sommige van de V rmelde ge e Jngen zijn zeer rawkwaardig en toiteij voor de vortrOHwbare gotuigeuisaen ouden zo bijna geen geloof vmdou Kammen hebben hnnae krukken weggeworpen on konden loopon nadat zy twee of drio uiuid do inodicijnen gebr likt hadden Zieken dio door hiiniio genooaïieerou waron opgegeven zyn heratold on aan fcimiiie en vrienden terug gegeven llheuniatiolt snnkonaj maag hart lever mor blaaa bloed en huidziekten zijn als op ma giacho wijao verdweiioil iloj fdpijn riggopljn mniiwacbtfigheid tering hoesten verkoudlieid astliina catarrh luc Utpijp ziekte on alle keol ongestoldheden longen of oenig levoiaorgaan zoo spoedig Ueriteld dat hot niets minder dan oen wonder is Gedeeltelijke beroerte locomotor ataxia water ucht jicht huiduitslag en aanboien zyu spoedig on blijvend genezen Het Jjniverd het gausohe lichaam hersteld de zenuwkraci de bloedsomloop en eoiie volkomen gozondhoid wordt spoedig verkregen Voor do Docter zijn alle lieuamen gelijk on koDoon onder hot effect van zijn wondervoUe iLevens Kracht Schrijf van daag nof voor do medioijneu Het vs vrij voor loder lijder VeriBold waarvan gij gonozeii wilt zijn en do medicynon worden u dadolijV franco per poHt toegezonden Vrangt bij Uwen Boekhandelaar een Proefmimmer der Nederlandsche uitgave MWERELb i TouRisr De hooldtekst van dit Iialfmaande Ivikscbe tvjdschrilt bestaat uit de BeHchrijoing eetifr ReiHOiHfleAnrAe die de Heer E T Feenstra Kuiper iii opdraclit der Vennootschap mnal t Ellc nummer is rijk gelUuatreerd naar eigen photographiache opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer ao Anaiehtkaarten die hem aan eigen of een nnder door hem op te geven lulre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzie Vooren Achter Indié Birma Malacca enz Prij per jaargang f 7 SJ0 incl de Ansiclifkaarten De inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Buraaa Da Wereld Tourlst Haarlem II I Il I makkelykflte poetamlddal toot I an vooral damea ca tandcnohoeawirt lidaApprMuurraQC M MiUvftC fc Ki teHIa Btstb Str 14 Men lettt oai iii y op naam en fabrlekanwrfc Varbryibaar by HaarBa WbriirtertMaibaaBWark fcrw t Smi Hm bate onKluddjrkMi f i Ë i i8 i vi iG ÏNRICHriNGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF mNUER KUNNEN VEROOR IAKEN BURÜKME STRR en WETHOUDERS van üouda Gelet off de ïirlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algeineene kennis dat op de Secretarie ter visie is geleed een verzoek met bijlagen van J van Vliet te Gouda om vergunning tot opricliting eener s ageri in liet perceel gelegen aan de K arnemelksljot Wijk R No 6 2 Kadastraal bekend Sectie A No 3163 Dat op Dinsdag den 27 Januari 1 03 des niraiddags ten i ure op het Raadhuis gelegenheidis om bezwaren tegen de gevraagde vergunningin te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie der Ciemeente van deter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen Gouda den 13 januari 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulleutiiiidscli üvei zlcbt De correspondent te Pretoria aan de üaily News ijst er op dat thans b j het onderhoud der Koerenleiders en Chamberlain er een prachtige gelegenheid was ie Boeren fot ons te brengen Maar b doet uitkomen dut deze gelegenheid niet gebruikt is Men toonde den Boeren geen voldoende vertrouwen zooals Botha zoide wjj willen het Ryk steunen maar het moet ons vertrouwen Op een vergadering van Boeren na het onderhoud mot Chamberlain gehouden drong ichalk Burger ei op aan de door Chamberl in aangewezen l jn te volgen Do Boeren moesten wachten in het eind zouden zij winnen De Hongaarsche Kamer heeft zich met de reis van graat Lamsdorf beziggehouden In het Huis van i lgovaardigden interpelleerde de heer Csavolsky den minister president over de bedoeling van de reis van graal Goluchowsky De interpellant vroeg in hoeverre de door Kusland direct en indirect ondersteunde ol wellicht veroorzaakte agitatie op het Balkanschiereiland in overeenstemming is met de tusBchen Rusland en Oostenrijk gesloten overeenkomst van 189T waarbg de sfeer van belangen van beide rjjken op het Balkanschiereiland werd geregeld en tot instandhouding van den bestaanden toestand werd Ftl ILLt i 0 Vaaderljilts Aanvang Uit het Duttsch van HARRI SCHEFF 6 En weet je ook welke richting de dieven ge nomen hebben Naar Fire Island Sir daar verwed ik mijn leven om Fulton keeif lijn deelgenoot aan en vroeg hém fluisterend wat denkt u er van Üoen antwoordde Levingstone als we de dievert vangen kunnen we ons geen betere reclame wenschen Geheel New York ifel er over spreken Dan voorwaarts K om mijn jongen ge suit het wonderschip keren kennen Misschien kunt ge later tot dank hiervoor mijne uitvinding nog begunstigen Als in een droom betrad Cornelia aan de zijde dei uitTJnders diens schip Als in een droom hoorde hij de bevelen van Fulton die zijne Cler mont nog eons lee in liet stooraen Hij had het wel uit willen schreeuwen van genot en verrukking bij deze vaart Niet afhankelijk Van den wind de golven doorploegend door eene geheime kracht vloog het stoomschip daar Ifeea als eene nieuw verrezen ontsagwekkeiMk verschijning De knaap was op besloten Hy vroeg den minister president of te VVeenen thans besluiten genomen waren die hiervan afweken Hg zag in de reis van graaf Lamsdorf en in zi n bezoek aan Belgrado on Sofia een nieuwe ontplooiing van de vaan van het Pan Slavisme Graaf Ignatief en de Kussischo ambtenaren zetten openlijk de Balkan yolkeren aan tot opstand tegen Turkije Het doel dier reis was dus niet dat graaf Lamsdorf zich op do hoogte van de toestanden wilde stellen maar dat Rusland thans in Azië niet meer do handen gebonden hebbend zijn invloed weder wil doen gelden onder de Slavische volkeren op t Balkanschiereiland Kn hg wenscht to weten hoe de Regeering denkt te handelen om de integriteit van het Turkscho Rijk en de rust op het Balkan schiereiland te handhaven Naar aanleidnig van die vragen kan de Neue fraie Presse mededeelen dat aan de Duitsche Regeering vertronwcigk Van de gebeurtenis die üaterdag te Madrid is voorgevallen op hel Oostplein hebben de eerste berichten alles wat belangrgk is medegedeeld Het is begrijpelijk dat het nieuwe aanvankelijk even oen schokje te weeg bracht Men hoort zooveel van aanslagen op vorsten en Spanje is een land waar het anarchisme welig tiert Het si hijiit nu evenwel buiten twijfel te zijn dat we hier volstrekt niet met een aanslag op den Koning te doen hebben en dat er ook geen anarchisten in het spel zijn Een ongclokkige heeft op den opperkamerheer Sotomaior meencn te schieten toen hy schoot op een rijtuig waarin eenigo holdignitnrissen gezeten waren maar Sotomaior niet Koito heet de dader en een persoonlijke wiok tegen Sotomaior moet hem gedreven hebben Hij moet vroeger als verpleegde vertoeld hebhun in eau krankzinnigengesticht te Mexico Dat het nieuws van deze geheel mislukte aanslag op een opperkamerheer zoozeer de aandacht trekt is natuurlijk te wijten aan het toeval dat kort voordat het schot gelost werd het Koninklpk rijtuig voorbij gekomen was Men is geneigd bvj deze gebeurtenis te denken aan het voorval in da Rne royale te Brussel van eenigpn tgd geleden maar behalve in getogen van verwondering en vurgat tijdelijk geheel zijn ongeluk Ongeveer twee uren later kwam t Clermont de boot van Cornelis op t sleeptouw voerende aan de Batterij weer ten anker De beide gauwdieven stonden geketend op het dek en werden spoedig aan de pohtie overgegeven welke in hen lang gedochte bankroovers en inbreker herkende wier signalementen aan de gansche kust bekend waren zoo dat zij naar ongewone middelen moesten omzien om onopgemerkt Amerika te kunnen verlaten Zij hadden zich met Vanderbilts boot naar Firc lsland begeven waar zij door den kapitein eener HoUandsche brik hoopten opgenomen te worden De schelmen sidderden nog aan alie leden toen zij naar de naaste politiepost gebracht werden Zi waren nog altijd onder den indruk die hsn beving toen de Clermont die zij voor een grooten rook en vuurspuwenden duivel had den aangezien op hen afkwam Het had moeite gekost hen te beletten in t water te springen Met tranen in de oogcn dankte ComeliB den redder zijner Charlotte en zwoer hem en zijne goedheid nooit te zullen vergeten Robert Fulton leverde na aanbrenging van eenige kleine verbeteringen aan de Clermont door zijne proefvaart op 17 Augustus 1807 tusschen NewYork en Albanië met passagiers en goederen het onwa erlegbaar bewqs dat hij het eerste praktische bfuikbare stoomschip uitgevonden had welke uitvinding eene toule en oravangrijki orakeering teweeg bracht in het geheele verkeerweceD enkele opzichten die goheel het uiterlijk raken bestaat er toch weinig gelijkenis tnsschen de twee gebeurtenissen Destijds te Brussel hadden we te doen met een man dio gaarne den Koning had gedood en als hg bedreven genoeg was geweest en hot geluk hem gediend had ook geslaagd zon zgn De krankzinnige Feite evenwel heelt aan geen koningsmoord gedacht hij had op oen opperkamerheer willen schieten maar schoot op een verkeerd rgtuig zonder iemand te raken In oiterlgke omstandigheden echter valt er wel geijjkeuis op te merken Beide gebeurtenissen op een Zaterdag beide kee ren kwam de Koning iiit de kerk beide keeroB schoot do dader op hot tweede rijtuig itn den koninkigken stoet beide keei on raakte hg nieti In Marokko gaat het nu weer achteruit De curruspundont van do ïim s te Tangar seint dat du bevolking van Fez ontevreden was over de werkeloosheid van don Sultan tegenover jie rebellen Du laatsten naderen du hooldstad weer die zeer tegen den zin der inwoners in staat van verdediging wordt gebracht Do lieden van Fez wilden naluuriyk liever dat de Sultan do rebellen tcguniout trok om zoo voor oen beleg bespaard tj blgven Ook do Morning Leader ontving ongunstige berichten Moeley Uobammed zou ziiii toegejuicht en door een volksnionigte lot Sultan uitgeroepen tiy weid door den Sultan weer in de gevangenis geworpen De Amurikaansche Protostantscho zendelingen verlieten Fez Oiider do bladen dio president Roosevelt gesteund hebben toen hg bg vroegere gelegenheden optrad voor do gelijkstelling van de negers met du blanken zijn èr vele die hem alvallen wegens de benoeming van dr Crum lot ontvanger der douanen te Charleston Zy vorwgten den presid t dat zgn onafhankelijkheidszin hem langzamerhand tot Dontiuichoterie leidt Dat hü Booker Washington aan zijn tafel ontving dat ging nog want Washington vormde een uitzondering in velerlei opzicht znlk een eerbewijs was ten volle verdiend Ook had Roosevelt gelijk dat hij zijn directeur generaal van postergen ondersteunde toen deze zich niet de wet wilde laten ïoorschrijv n doof hot publiek van Indianola immers er was geen verontschuldiging voor het boycotten van een negerin als post dirtctrice aldaar Maar aangezien hut ontvangerschap der douane te Charleston zulk een gewichtige post is aangezien verder deze stad in het hartje Cornelis Vanderbiit werd door zijne heldere begrippen zgne werkkracht en onderncmingsgeebt een der meest bekende Amerikaansche geldkoningen wiens roillioenen hunne i iacht m a le werelddcelen deden voelen Hij behoorde tot de eersten die fitoomscliepen en spoorweRen in t groot lieten maken en dairdoor handel en verkeer in de Vereenigde Staten den weg baanden tot de tegenwoordige uitgebreidheid Ook lie zwarte Abraham bereikte zijn doel Hij werd Methodiitenprediker Kort voor den dood van Van lcrbilt 4 Januari 1877 bezocht Abé hem als hoogbejaard geestelijke Daar hij den speelgenoot zijner jeugd ze r lijdend en in zwaarmoedige stemming aantrof zocht hij hem wat op te wekken en hermnerde hem aan de eschiedenis van de geroofde Charlotte Daar richtte Vanderbiit zich cenigszms op een glimlach speelde om itijne lippen en met zwakke stem zeide hij Abé je moogt een voortreffelijk zielenverzorger zijn maar als hulp in mijne zaken had ik je nooit kunnen gebruiken Je had me elke onder neming bedorven Hoe kon je zonder schriftelijke volmacht de Charlotte in andere handen geven Neen je had als handelsman geen talent oude jongen De gaven des hemeU zijn verschillend sprak de zwjrte prediker waardig en daarin had hy zeker gelijk 1 ligt van do streek waar het verzet tegen gelijkstelling van de negers bg benoemingen enz het sterkst gebleven is waar men ook nog het ergste gebeten is op de öigeniyke Yankee s Nieow Engolanaers daar vindt men dat de President veel te ver is gegaan dat zgn hoi ding terecht bescbouwd wordt als tartend Sommigen sührüven don Preside ht geen overdi even edelmoedigheid toe maar speculatie op den steun der negers zy achten echter zulk een bonding nog bedeukeiyker Kr wordt zoU s reeds gesproken van een groote beweging in het zuiden om zich tegen deze neigingen van den President krachtig te verzetten Verspreide Berichten Fkaskuuk Do paus Uoelt tot de Fransche pelgrims gesproiion over de treurige tydingen uit BVanki yk By herhaling verzekerde hy dat als zgn raadgevingen door de Katholieken gevolgd waren de toestand niet zoo ver zou gekomoh zyn De sociual dömoeratiBctie party te Roohnfort heeft den minister van marine Pollütan geluk gowenscht met zy besluit tot invoering van den achturigen werkdag in de werkinrichtingen van z n departement De party spreekt de floop uit dat do minister zyn Work zal voltooien door een ioonsvorhooging van 5Ö cpntimes per dag en betuigt hem de levendige aympathio der Werklieden In verband met 6en bewering dat depremier van plan was in de Kamer een ontwerp te brengen tot amnestie ten gunstevan de door den Hoogon lUad veroordeelden meldt men dnt de regeering geenoogenblik aan een zondanigen maatregelheelt gedacht DUITSCHIAHD Keizer Wilhelm vertoont sSicli sinds enkele dagen telkens wanneer er een ecrecoinpagnie voorbygnat voor bet venster van zgnwerkkamer in het paleis te Berlgn om zicheen historisch venster te scheppen evenalszljn opa dat bezat Waarschyniyk gaat de keizerin in denaanstaanden zomer eon week of wat te Lowestoft of romer in Oost Engel and vertoeven met de jongste kinderen Italib De barbierbbedienden te Milaan Iiebben het werk gestaakt omdat hun geweigerd is een kortere arbeidstyd en mini mum lüon Verekmiod Staten Generaal Cliatfé verklaarde in een toesprank te Brooklyn dat hy te Poking een plaats weet waar tydens het beleg 80 milïioen dollars begraven zgn Hg had er zich meester van willen maken maar was door Mac Kinley weerhouden De generaal zeide dat zyn voornemen was van deze som de schadeloosstelling voor de Vereenigde 8tntcn vooraf te nemen en de rest aan de Chineesche regeering te zenden BINNENLAND Onze coneapondent te Batavia seinde ons gintereii De pretendent sultan van AtjeU is met majoor van der Maaten en laitonant Veltman per trein van Pakan Pedir te Sigh aangekomen Andere lioofden onderwerpen zich ook S R Ct