Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1903

Gemengfde Bei ten Het vtler dat nn te Vianen een stand bereikt heett van 4 20 M + N A P staat van dgk tot dp Losplaats der scbepen staat mede geheel blank De veerweg is echter dank ztj d verhoogiug geheel droog Passage ondervindt wat whipbrng betreft niet de minste moeieiykbeid aangezien deze hoog opgevjield ligt Polderwater wordt op peil gebonden Werkzaambeden op vele ovens niet alle liggen stil De stoomtram van Hensden naar s Hertogenbosch heeft den dienst moeten staken omdat de weg tasschen s Hflrtogenbosch en Viymen was ondergeloopen De Dnitscher die Zaterdagnamiddag in een woning in de Renbaanstraat te Scheveningen door de Haagsche recherche is aangchoadon en die een vonnis in Duitschland heeft te ondergaan wegens valschheid in anthentieke akten heelt na geboeid naar het poHtiebnrëan In Ae Keizerstraat te zijn overgebracht beproefd zich te vergiftigen Ken te hnip geroepen geneeskundige diende hem tegengUt toe en dientengevolge mislnkte de poging tot zelfmoord Na vervniling van de tormaUteiten zal de man worden uitgeleverd Men meldt aan de N R Ct uit Doetichem van U Januari Een ongewone drukte was bedenmiddag in ons anders zoo stille plaatsje waar te nemen Tram en spoor brachten een groot aantal mefschen van buiten aan en ooit per Sets kwamen er velen Die belangstelling gold ITrencb den gewezen Trappist die wederom hier spreken zon Omstreeks hall drie het nar waarop de lezing zou beginnen verdrong een dichte menigte zich om de tent waar gesproken lou worden maar de deuren bleven gesloten French was er niet Telenrgesteld togen dichte drommen terug naar de stad waar het den geheelen avond erg rumoerig was Drie cafe s werden op last der politie ontruimd en gesloten en er hadden vyt arrestaties plaats De politie was voor deze gelegenheid aanmerkelijk versterkt met marecbonssees uit Arnhem en Zevenaar Zondagochtend is op hel emplacement van het Btaatlspoorstation in den Hang bij het rangeeren van een trein een goederenwagen met postrittuig ontspoord vermoedelp tengevolge van een verkeerden wisselstand Na eenigo uren werkens met dommekrachten was de waggon weer op de rails gebracht De aankomende treinen konden gedurende de werkzaamheden niet op het gewone spoor binnenloopeti en bereikten nu lang het eerste ipoor het station waar zij tot dicht btj de overkapping de passagiers uitlieten Nn in de laatste dagen weder zooveel over het corset is geschreven en gesproken zal menig leieres wellicht mot belangstelling vernomen dat te Parijs onderwijs wordt gegeven in de corsetleer Aan een gemeentelijke vakschool voor meisjes is de plaats open van maitresse cprsertière en daarvoor zal nu een examen aats hebben Dit omvat het volgende Ie Een mondelinge les waarvoor een half uur ter voorbereiding wordt gegeven 2e Het maken van een corset van witte stof 8 Het knippen van baleinen voorzien passen vermaken afwerken en garneeren van een corset op maat ie Het maken van een corset op een rieten pop naar een opgegeven vorm teekening gravure of schriftelijke beschrijving Verder worden de sollicitanten ondervraagd over de gosobiedenis van het corset de afwisselingen die de mode er in heeft gebracht en heeft een practisch onderzoek plaats omtrent passen en afwerken als dit ten minstede beteekenis is van het woord flni8sion dat op het program staat Aan een verslaggever die kwam vragen wat dit nieuwe Fransche woord eigenlijk wil zeggen werd geantwoord dat mannen met dit examen niets te maken hebben Hbl BiJ het indienen van de voordracht voor secretaris der gemeente Soheerada öron deelde de voorzitter mede dnt voor deze betrekking 10 hoeren zich badden aangemeld Van een der sollicitanten werd schriftelijk verklaard dat de sollicitant wel niet heel mooi schreef maar een knap uiteriyk had De voorzitter verbond hieraan de opmerking Zeker in de onderatelling dat bier ook dames in den Raad zijn Uit Amsterdam meldt men De poppententoonstolling is gistermiddag om vgf nar gesloten Vooraf werden de 12 prijzen in de drie wedstrijden behaald aan de bekroonden uitgereikt met een korte toespraak van de presidente mevrouw Wertbeim Bicker die allen dankte voor den ijver In deze betoond en het nette werk prees dat voor die wedstrijden werd ingeleverd ZiJ gat daarby de verzekering dat de tentoonstelling door de fraaie inzendingen zeer in aantrekkelykheid en aan sncces bad gewonnen De hoOfdprgzen bestonden uit een klein etni met zilveren naaigereedschap een kleine gouden broche enz Hierna sloot dr M luda de voorzitter van de Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden m Nederland en zgn koloniën de tentoonstelling die ten behoeve van deze vereeniging gebonden is Hy dankte allen bartclgk die tot het welslagen hadden medegewerkt Hy durfde gerust verzekeren dat de boog gespannen verwachting nog verre was overtroffen SjMcialen dank bracht by aan de secretaressen de dames A J Stuart Korthals en F Dubourcq Reesse van wie bet initiatief der tentoonstelling uitging voorts aan mevr P A van Leeuwen Waller eere presidente en mevr de wed J Wertheim Bicker presidente en voorts aan alle dames van het bureau en de verschillende commissien die tyd noch moeite ontzagen om het welslagen dor tentoonstelling te verzekeren Deze dagen zouden zeker by bet bestuur zgner vereeniging en by zeer vele blinden in dankbare herinnering blgven Naar wy vernemen is er aan entries ruim f 6000 ontvangen en zgn er f 6000 loten i f 1 per lot verkocht Binnon enkele dagen zal het juiste cgfer der netto opbrengKt kunnen worden medegedeeld dat vermoedelijk tusschen de f 12 000 en 18 000 zul bedragen Men schryft aan de N R Cl In het gehncbt Fallert naby Bonrlunge Gr beeft Zondagavond een ergerlgko mishandeling plaats gehad De reeds bejaarde kleermaker Wolfman is onverwacht door 2 persene aangevallen die hem niet minder dan 9 hevig bloedende hoofdwonden hebben toegebracht zoodat men voor het behoud van zyn leven vreest De marechaussees van Vlachtwedde werden telefonisch met de misdaad in kennis gesteld terwgl dr Reddingias van Biyham de eerste geneesknndige hulp verleende Als vermoedelgku daders worden de gebroeders F aldaar genoemd Zestien Boeren krygsgevangenen werden in t laatst van December van Colombo Ceylon op Java verwacht onder leiding van den jongen van Ham zoon van den op Lombok gesneovelden generaal Deze mannen zyn zg onverzoeniyken omdat zy weigerden den eed van trouw aan de Engelschii rogoering af te leggen Zg werden derhalve wel vrygelaten maar magen niet terugkeeron naar Engelsch grondgebied als hoedanig bun vaderland thanj op de kaart gekleurd is Van de Indische Hegeering bekwamen zg vergunning zich op Java te Vestigen en de Gouverneur Genoraal heeft zich bereid verklaard hen d larby do behulpzame hand te bieden De stakende confectie kleermakers te Groningen hebben Zaterdag in een vergadering met 147 tegen 49 stemmen en 17 in blanco een besluit aangenomen waarby zg bun eischert wyzigden in dezen zin dat in plaats van 10 pCt verhooging thans gevraagd zou worden een directe verhooging van 5 pOl boven een vaste loonlgat gegrond op de hoogste tot dusver betaalde Iconen en een nieuwe verhooging van 6 pCl op 1 Juni Dit voorstel werd verzonden aan de kamer van arbeid voor de confectiebedryven die daarop tot de patroons en het stakingscomité de nitnoodiging heeft gericht met haar een bespreking te honden Maar de patroons hebben aan dete nitnoodiging geen gevolg gegeven op grond dat de kamer van arbeid niet staal buiten de pnrlgen en dus bezwaariyk als bemiddelaarster dienst kan doen De voorzitter van het stakingscomitè de beer Baptist is ook voorzitter en een der patroons is lid der kamer De patroons deelden aan bet bestuur der kamer medo dat zy niet weer wilden vergaderen voordat de werklieden ook een higk van toeschieteiykheid hebben gegeven en gemachtigden hebben benoemd die het bepaalde mandaat hetiben door bemiddeling der kamer de taak met de patroons te regelen Door de kamer werd daarop aan do patroons geschreven dat hun besluit om niet ter vergadering te komen de gemachtigden uit het stakingscomitè zeer heelt teleurgesteld en pgniyk getroffen en ook bet bestuur dor kamer dat wegbiyven liiet kan goedkeuren omdat het aliyd leidt tot verscherping van bet gesebit tot welks vereffening de kamer gaarne wil medewerken In een vergadering der stakers is na kennisneming van een en ander Zondag besloten dat het stakingscomitè niet moer door bemiddeling van de kamer van arbeid met de patroons in aanraking wil komen en voorts het bemiddelingsvoorstel in te trekken en nu weer den eersten eisch te handhaven Het treurige ongeval met de patrouille van Initenant de Kok in Aljeh heeft lieh ala volgt toegedragen I Op het bericht dat een bende zich zou I ophouden in een kampong op den oosteiyI ken oever der Piada rivier rukte uit het I bivak Lho Soekeen met het doel om die I bende te verrassen een patrouille uit sterk I 45 bajonetten 1 ziekenverpleger en 2 tanI does met 7 dwangarbeiders Om 3 unr s middags vertrokken werd om half 6 s avonds Snmpo Niet bereikt waar I men tot ongeveer 9 unr bleef en zich toen inscheepte in twee pwrtWen in de grootste I de patrou lle in de kleinste do dwangar I helders en gidsen I Door den langen tgd op de Gendé Sampo I Niet verbleven en wellicht ook do or de poI gingen om prauwen te krggen lekte het I doel van den tocht vermoedelgk uit en I scbynt een bende intnsschen in hinderlaag I te zyn gaan liggen althans na tot ongeI veer half 2 s nachts de rivier afgezakt te I zgn werd de patronille onverwachts van I beide oevers beschoten waarop de prauwen I door tot nog toe onbekende redenen begonI non te zinken alle mannen te water geraakI ten en bgna alle geweren verloren gingen I In de verwarring trachtte men den linI keroever te bereiken maar volgens de overI levenden zou dit slecht aan enkelen gelukt I zgn en van dezen zouden er ee aantal I door geweervuur en klewangbouwcn zyn af I geiijoakt bg hun pogingen om den oever te I beklimmen I Men kan zich voorstellen wat in den I donkeren nacht in egn diepe rivier tusI schen twee vgandelgke benden in en bej zwaard door kleedtog en ledetgoed met mu I niti enz het lot der militairen werd I slechts 5 Europeanen 8 inlanders en de I dwangarbeiders met 3 gewerofi konden den I volgenden morgen het bericht van den trenI rigen afloop te Lbo Soekeen t Égen I Onmiddellgk rokte een patrouille van 40 I man onder kapitein Speltie nil naar de I monding der rivier om van daar stroomop I gaande nog te redden wat er te redden I was Maar door het invallen der dnisterI nis moest dien dag het zieken worden gestaakt en werd en bivak betrokken aan de Kroeng Piada den volgenden morg n werd ter hoogte van kampong Mataiig Raja de plaats bereikt waar het ongeluk zon hebben plaats gehad Op de door dwangarbei I ders aangewezen plaats lag dicht by den I linkeroever een gezonken pranw eenige I aangespoelde helmhoeden staafden de bewering Er werd dadeiyk gedoken en met lange bamboes gedregd dq h zonder resultaat want zooals hitt intuSschen gekomen kamI ponghootd meedeelde de wcrkeiyke plaats llag iets hooger op wat ook nader bleek I toen men een 300 M verder stroomopwaarts I was gegaan bier bleek dat de rivier ver I sperd was geweest door twee op 26 M van I elkaar aangebrachte bamboes en in de onI middeliyke nabyheid werd hel lyk van een I Enropeeschen faselier gevonden benevens I vele slok gesneden patroontasschen veldI flesschen enz I Een onderzoek vau de rivier op dez I plaats leverde evenmin wal op Het kam I pongvolk vertelde dat reeds vóór de aanI komst dezer patrouille de vyandeiyke ken I de verscheiden geweren uit de rivier ha I weten te halen en daarmee weggetrokken I was en dat de aanval geschied was door I volk uit eenige andere kampongs aangeI stookt door eenige bg name genoemde perI sonen waarvan er dadelgk een paar gear I resteerd konden worden I In het geheel werden gevonden negentien I lyken waaronder dat van Initenant de Kok 1 I en die van acht minderen herkend werden I Geen der Igken droeg sporen van mishanI deling enkelen vertoonden schotwonden e I klewanghonwen doch alles wees er op dal 1 I zg verdronken waren allen op èén na wa I I ren ontdaan van hnu l dergoad patronen enz 1 De Kon Ned Fabriek van mnziekinstm 1 menteu M J H Kessels te Tilburg ga I wederom baren bekenden Mnziek Kalende uit voor t jaar 1903 Het hoekje in handigformaat ziet er netjes uit t is gedrukt op 1 illiislratiepapier telt 72 pagina s en heva I eene groote hoeveelheid afbeeldingen alle I op de muziek betrekking hebbende Ook I I zyn er in opgenomen een aantal photographiën 1 I der werkplaatsen dezer reusachtige fabriek 1I op t gebied van muziekinstrumenten welke 1 I voor den muziekliefhebber zeer interessant I zyn en die een denkbeeld geven dezer I grootscbe inrichting Voorts bevat de kalen I I der behalve het gewone kalender gedeelt 1 I de geboorte en sterfdagen der groote toon I knnstenaars en een overvloed van muzikal II anekdoten novellen enz eni I Ten einde het aantrekkeiyke van dezen I kalender nog te verhoogen beeft de hee I Kessels nog eene gratis verloting aan dez I uitgave verbonden ter wa rte van 1000 I gulden waaronder een prachtvol Pianino I dito Harmonium eni bx I Ieder kooper van dit boekje ontvangt voo I den spotprys van 25 centen nog een aandeel in deze verloting Bg inzending van het I bedrag wordt de kalender door de firma 1 I franco toegezonden Ook is denzelve door 1 I eiken Boek of Hatiskhandelaar te verI krygen Uit den Bosch wordt aan het Hhl geschreven De stoomlramdienst van hier op Vlgmen en volgende plaatsen is heden geslaakt de weg tusschen deze plaatsen en Viymen is voor een goed deel geinundeerd Men vervacht dat de watertoegangen tot de stad heden zullen gesloten en hel stoomgemaal in werking zal gesteld worden Bg Wugeningen zyn alle uiterwaarden overstroomd De gierpont is behalve aanbet Leibesveer overal in den omtrek vaude reep genomen De weg onder langs van bier naar Renkum staat gedeeltelgk onder water Volgens ambtelijke mededeeling zgn te Praag van 19 December tot 3 Januari 95 typhusgevallen voorgekomen die aan het gebruik van ongekookt rivierwater worden toegeschreven De epidemie neemt thans een minder kwaadaardig karakter aan maar Donderdag waren er niettemin 98 gevallen onder behandeling in de Praagsche ziekenhuizen Ook de voorsteden zyn aangetast De Minisier van Binneniandsche Zaken in Pru sen heeft bg een circulaire aan de autoriteiten het vereenigingsrecht der vrouwen eenigermate uitgebreid haar toelating in politieke vergaderingen zoolang zy slechts als tcehonrderessen aanwezig zyn en niet aan de debatten deelnemen wordt bevolen evenals bg dansavondjes of lezingen Ken arbeider nil Noordwyk had zich gisteren voor da Haagsche rechtbank te verantwoorden wegens poging tot doodslag op den oiibezoldigden rgksveldwachter jachtopziener aldaar In den nacht van 11 Nov van hel vorige jnar was hy met een kameraad naar de Woning van den jacbtopziener in hel dijin gegaan ep had daar naar hy beweerde op aanraden van dien kameraad twee schoten hagel op de Iniken van het vertrek gelost waarin de jachtopziener mei zgn vrouw in een bedstede sliepen teiwyi een kind in een wieg voor de bedstede stond De hagel drong door de Iniken verbrgzelde de zich daarachter bevindende ruiten en vloog over de wieg en over de eclitgonoolcn heen tol achter in de slaapplaats zonder iemand te treffen De bekl beweerde dal men slechts de bedoeling had den jachtopziener bang te maken maar uit het gctuigenverhtior bleek daidelgk dat dit leugegs waren Het O M achtte echter niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen den bekl ten laste was gelegd en eischte veroordeeliiig van den bqkl wegens het opzettelgk en wederrechleiyk vernielen van goed dat aan een ander toebehoort tof 3 maanden i gevangenisstraf met onmiddellgk ontslag uit de voorloopige hechtenis welke door de rechtbank werd bevolen Rechtszaken Voor de rechtbank te Utrecht stond gisteren terecht Matlhgs van Schalk oud 27 jaar woonachtig te Leidon verdacht van in den nacht van 19 op 20 Juli 1900 by zgne tante te Bodegraven weduwe P van Sohaik Kverls diefstal met braak te hebben gepleegd en bg die gelegenheid uil een kast een yzeren kistje te hebben ontvreemd dat inhield aan bankpapier f 460 en voorts een schnldbekentenis van f 1300 gouden oorbellen broche ring enz De diefstal waarvan bekl verdacht is werd met verregaande brotalileil gepleegd Op bet zeil der tafel werd o a mot krgt geschreven we komen nog eens terug hoor baas Nn een zeer langdurig getuigenverhoor achtte de rechtbank de zaak nog niet voldoende toegelicht en gelastte alsnog een verhoor van de schippers A van der Zee en A I Vermeulen die tegen 9 Februari o k zullen gedagvaard worden als wanneer de behandeling zal worden voortgezet Stadsnieuws GOUDA 13 Januari 1903 Heden nacht ten ongeveer 2 unr is hot aakschip van den schipper H Scbnurman dat geladen was met pannen en steen en naar Apeldoorn moest gezonken in de Turfsingelgracht hg de Hooikade De schipper en zyn vrouw zgn met moeite gered Het Algemeen Nederl Werklieden Verbond Afdeeling Gouda 2 1 een openbare vergadering houden op Woensdag 14 Januari des avonds 8 ure in de Volksleeszaal Als spreker 7al optreden de beer D de Klerk Van Rotterdam lid van de 2e Kamer met het onderw erp de Beroepswei in verband met de Ongevallenwet De toegang is VI g Zaterdagavond hield de afd Moo rdrechtGonderak van het Alg Nederl WerkliedenVerbond haar Jaarvergadering te Moordrecht De voorzitter opende de vergadering metden wensch dat 1903 voor afdeeling en leden een voorspoedig jnar moge zgn waarna de secretaris verslag uitbracht van de werkzaamheden in 1902 verricht Uit de rekening en verantwoording bleek Ontvangsten Ziekenfonds f 350 B4i aan ziekengeld uitgekeerd 186 16 en de totale uitgaven f 218 51 alzoo een batig saldo van 1 131 83 terwgl de kas op 31 December II beschikte over f 451 02 De kas der afdeeling beschikte op jl December 11 over f 17 85 De aftredende penningmeester en de 2esecretaris werden herkozen Daar in de vorige vergadering besloten was de ontwerpen beginsel en wcrkprograra der commissie niet te behandelen maar de vier vragen van het Centraal Bestuur werd daartoe overgegaan en na eenige discussie vraag 2 0f wenscht ge dat het Verbond zich biyve bewegen op politiek en occonomisch gebied maar dan in een vrgzinnig voornitslrevend democratischen geest met dit voorbehoud dat het blgve een zelfstandig werkliedenelement en zgn beginselen en program ook bindend zyn voor de afdeelingon aangenomen Daarna sloot de voorzitter met een woord van dank de ver adering Door öedeput Staten is goedgekeurd een nieuwe regeling der jaarwedden van de onderwgzers te Krimpen aanf den IJsel Begon vroeger hel aanvangssalaris voor de onderwyzerR e8sen met f 500 thans is dit gebracht op f 550 ine vgf jaarlgksche verhoo gingen van f 50 tot een maximum van f 750 voor elk der onderwgzerri die het hoofd der school bgstaan en den rang van hooldonderwgzer bezitten f 100 meer en wanneer zg den leeflgd van 23 jaren volbracht hebben en volgens art 24 der Wet op het Lager Onderwgs moeten aanwezig zgn in scholen met meer dan vier onderwyzers 1200 meer Eiezerslijatea roor de Samers 7aii Arbeid De Kamers van Arbeid hebben ton doel de belangen van patroons en werklieden in onderlinge samenwerking te bevorderen en wel in de eerste plaats door het verzamelen van inlichlingün over arbeidsaangolegenbedeii het dienen van advies aan de hoofden vun de departementen van algemeen bestuur de besturen van provincicn en gemeenten ten aanzien van alle onderworpen welke de belangen van de arbeid laken het dienen van advies en het ontwerpen van overeenkomsten en regelii gen óp verzoek van daarbg belanghebbenden het voorkomen en vereffenen van geschillen over arbeidsaangelegenheden enz enz enz Op verzoek van werklieden is te Gouda een Kamer van Arbeid voor de Confectiebedrgven hg Koninkiyk Besluit opgericht en herat de volgende bedrgven Hot vervaardigen van kleederen hoeden en schoenen De wasch en strykinrichtingen De vervaardiging van louw koord en kaarsenpitlen De Garenspinnergen De Kaarsenfabricage Hel aantal leden dier Kamer bestaat uit f patroons gekozen door de patroons en vyf werklieden gekozen door de werklieden vge tot de bedrgven voornoemd in deze Kamer diehooren Om de vgf jaren treden al de beden tegeiyk af en zgn dadeiyk herkiesbaar 1 De kiezersigsten van de patroons en van de werklieden worden jaarlgks op 15 Februari vastgesteld door Burgemeester en Wethouders Kiezers van een Kamer van Arbeid zgn mannelgke en vrouweiyke ingezetenen des Rgks tevens Nederlanders die den leeftyd van 25 jarOii hebben bereikt op 15 Febrnari Om lid van een Kamer van Arbeid te zgn moet men den leeflgd van 30 jaren hebben bereikt Om de kiezersigsten op te maken is het hoofd of de bestuurder van een bedrgf verplicht vóór 15 Januari een lysl of zoo noodig Igsten op te maken van de personen die in zgn bedrijf binnen hel gebied der Kamer van Arbeid waarin hel bedrgf is vertegenwoordigd als patroons of in zyn dienst als werklieden werkzaam zyn of geweest zgn op welke Igsten niet behoeven vermeld te worden zy die de bevoegdheid van kiezer missen Ofschoon een hoofd of bestuurder van een bedrgf niet als kiezer op de kiezersigst voor patroons kan geplaatst worden in hel geval hg geen ingezetene des Ryks tevens Nederlander is of nog geen 25 jaar oud is hg toch verplicht voormelde lysteo op te maken en in te zenden Terwgl na Burgemeester en Wethouders geacht worden zooveel mogeiyk aan de zooeven genoemde hoofden en bestuurders van een bedryt in December formulieren te zenden voor deze lyaten biyft toch by al deze hoofden en bestuurders de verplichting berusten om al hebben zg deze formulieren met ontvangen deze Igsten op te maken en daartoe zgn zg herinnerd in de maand December door Burgemeester en Wethouders die tevens kennis geven dat deze formnlieren kosteloos verkrggbaar zgn Deze lyslen moe en voor 15 Januari aan Burgemeester en Welhonders zyn ingezonden Zgn bet hoofd of de bestuurders daarin nalatig dan kannen zg gestraft worden met eene hechtenis van hoogstens 14 dagen of eene geldboete van hoogstens f 75 Het is zoowel in het belang der patroons als in dat der werklieden dat deze kiezerslijsten zoo volledig mogelgk zgn en dat er niemand op ontbreekt Daar het mil bg onderzoek is gebleken dal er vele patroons op de kiezersiysten van 1902 ontbraken van de omstreeks 80 mg bekende patroons voor de Oonfecliebedrgven stonden er slechts 28 op en ontbraken zelfs 0 a twee leden dier Kamer en dus ook al hun werklieden op de Igst voor werklieden inoet met ernst op de verplichting van de hoofden ec bestuurders van de bedrgven gewezen worden Van dit aantal t 80 patroons kunnen wellicht eenige afvallen omdat zg óf geen Nederlander óf nog geen 25 jaar end zyn of wel omdat in hun bedrgf niet minstens één persoon boven de 20 jaar tegen genot van loon werkzaam is bet neemt evenwel niet weg dat er heel wat meer dan 28 patroons op de kiezersigst voor patroons moeten voorkomen Hoewel nn by K B van 29 October 1899 bepaald i s dat patroons alleen bet kiesrecht kannen verkrggeh door tgdtge gedane aangifte overeenkomstig hel kiesreglemont sluiten zg wanneer de hooiden of bestuurders van een bedrgf in deze hunne verplichting nalatig zgn daardoor op onrechtvaardige en zeer laakbare wyze ook al hunne werklieden uil om op de kiozersiyst voor werklieden geplaatst te worden Do werklieden nn die niet gedurende Ji et laatst verloopcn kalenderjaar of gedurende den tgd die volgens art 76 van de wet op de Kamers Van Arbeid voor een kalenderjaar geldt in het bodryf van helzcifde hoofd of denzelfdon bestuurder werkzaam geweest zgn zgn bevoegd daarvan aangifle te doen bg Burgemeester eïi Wethouders voor 16 Januari Komt men niet voor of niet beboorlgk voor op deze kiezersigsten dan kan men zgn bezwaren indienen bg Gedopnteordu Staten binnen 14 dagen nadat Hargemeester en VVetliouders hebben kennis gegeven dat de kiezersigsten tor secretarie der gomoente voor een ieder ter inzage zyn gelegd Mr P L van KETEN Secretaris v d K v A voor de Conlectiebedrgven 371 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdag 13 lan No 6257 17186 en 18627 ieder f 1000 853 f 400 4114 en 17860 ieder f 200 1521 3494 4409 5777 10302 11088 15969 18128 18882 en 20457 ieder f 100 Prgzen van f 70 133 2834 6943 8890 11379 14981 18057 299 49 80 8971 86 93 18140 514 2958 6233 9219 11418 15163 18360 658 3015 65 9136 77 66 55 97 79 6411 9592 U637 15467 18424 745 3620 60 9693 72 15526 36 931 3766 6542 9820 12010 63 18603 1044 77 6763 9965 12134 15659 86 46 4001 6839 10062 12376 15943 18904 1208 29 73 10103 12481 16193 19165 18 4126 6930 10271 12512 16246 19264 92 30 7221 10470 19 16388 19342 1365 4331 7463 92 12836 16498 19463 72 4511 7510 10592 13044 16608 79 1544 88 45 10603 13157 16902 19685 81 91 7699 22 87 99 19738 1708 4600 7855 10727 13215 17162 19828 1832 4981 96 10806 1335 1 17676 78 62 86 8019 37 13603 17656 19916 2269 5003 8101 10991 48 92 20136 2316 5238 8225 11044 89 17753 48 2450 5357 8575 11120 1 S967 17863 20208 2644 5684 8657 11208 14129 17907 20695 95 6757 63 11344 80 18031 20785 98 5917 8815 74 14655 Veemarkt te Rotterdam Dinsdaj 13 Januari 1903 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijKfj ffaren voor ie kwal 33 2e kwal 30 3e kwal 27 cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien Roe t aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 30 2e kw t 26 3e kwal 22 cents per half kito Stieren redelijk aangevoerd ie kwal 30 2e kwal 28 3e kwal 34 cent per half kilo Handel voor alles matig prijflhout cnd DAMES en HEEHEN Winterliaiidsclioeneii Koalards Dassen Liiinong oe l Paraploies Wandelstokken enzt enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 7 3a JOUDA Teleubonu Ito 31 Aitnslerdam Vrkrs Slstkrs 80V 80 DS Ueurs van 10 JAN I MiDlBLiiKU Can Nad tV a fl üilo dito dllc 8 iito dito dito S HoNOiB OU Gouai 1881 93 4 Italib Intohr riDiï 18fi 8l S l STBMB Obl in apior 18flH I 81 i Mo in Ivorll PoBTvaAi OM nitit coiiimn S duo tiAol S 601 i 67 V teiLAHD Ubl Binnenl ÜIII4 4 duo Oeconi 1880 4 dilo bij Rolha ISSt 4 dito bg Hop 1889 BO 4 dito in oiid leun ISSS 8 ilit ililo duo 18S4 i sPAWB Por ec echiitd 1881 4 ruRKiiJ Gopr Coiiv leuD UW i S5 f6 l 104 Oo leaning Bt rie D lac leauin snrieG ülu ArB Rp t obig 18 S Itlilco Uli t 8oK 1890 V iNRBDBi Obl 011 np l 88l 4 MaTXBi H OldiKatien ISU6 3 ItuTTBBliAH Slail lami I8U4 S 978 4U iBD N Atr H n dölar i Arondali Tsb Mi CnrtiHateu 194 981 DoH Maaucharii g dilo Arn HypotlieekU piiiidiir 4 Cult Mij derVortton HHhd lOr llypolh kb mndbr 4 NoderiaridBi he lai k nnnd Ned IfaiicielmaatM h nilo N W It P o Hyp t paiidbr S Botl Hyiiothai kb junill r 4i Ulr Ilypolhoolb Mo t 10i OOBTENB Ojfet HüDg bank aanrl ISOl llDtl Hy atheekbaok pandb 8 Xhibika blqii hr polh pnn Ih 4 Uaiw 1 tl Pr Li n i on los 118 818V Vbd lloli U 9poor w M HKtid My lol Kipl V 8t p aand Ked Ii d apoorweg m nmi l N l iiiid Afr apm iiiid S dito iito dito 1891 duo 4V S S9 104V IriUtSpoor lS87 A Kolil 3 Ziiid lml 9p mU A II i bl l OL N Warepbiiu Wi Hiicii naiid 981 1 1 140 Itral rir lUo Spir Mijl obl 4 Baltiioho Iito aand Kauiowa dito aanil 5 lirang Dombr dito aand 6 Kunk Oh Aüow Sp kap ob t dito dito obliK 4 104 Vhekii a Ji ni Pao Sp Mij old 5 hio k North W pr Cv aan I ditpdilo Win St Polar ohl 7 Denvor k Rio Or Spm 09rl a 40 lllinoii Central old in joud 4 i lOJlLouiiT k Na li illi kr i aanil 107 Heiiro N 3p H lahyp ae lOS Mias Kan t 4pCt pref aand N Tork Outaaio ii Woit aan I SIK i Ponn Ito Ohio ohbir 8 Qrt von Cabf o byp in goud St Paul Uinn Il Manu ibl Un Paa Hoof lyn ob tg 8 89 84 tl dito dito Lino Col Ie hyp O 8 imna Can South Chert r aaa t Vbh 0 Rallir k Na la h d i Vmaterd Omntbua Mg aaod lottard Trnni ei Maala Haod 101 10 7 Veo Stad Amitardam aand I aiad lUiilerdam aaoil 8 iBLDil atad Anloerpen 1887 lOU aiad Rrnaaol 1888 i 103 II Vl 1171 lOi love Thai Hofiullr U mlaah 4 IniTBXB ataaulranig 1880 8 K IC Ooit B ür 18 0 8 ui B Stad Madrid 3 1S88 BD V T B Ï Arb m OPlUJIMIiNG van alle non voorlinnden voor Dames en Kinderen Blousfii ilukkcii Pellcrijci lot meer laf e prljme VERSCHKIDENHJ51D Een niterst drpevig geval wordt uit Sidhoardjo bericht Do president van den landraud mr Ch M van Troostenburg de Bruyn die met verlof niiAr Prigen was vertrokken zag daar piotselinif ign er kinderen ziek worden Verscbillentft verscligneelen wezen er op dat vergiftiging in lid pel was In den namiddag waren reeds twee der Visi ien bezwekenf aar dr Koefoed te Prigen ziek wu piues tHer geneeskundige hulp worden gezocbt ivftarop mevrouw do Bruyn met de t e wtógebleven kinderen n ar Sidboa jo ernfkaerde om daar den bgstand in te roepen van dr Kohlbrngge maar ondanks de teederste zorgen overleed bier nog een derde kind Bjj de afzending van het bericht was het vierde nog in leven D kinderen waren vermoedelijk met vergittpisnten in asiraking geweest Zaterdagmiddag heeft het verhoor plaats gehad van Maria Daurignac de zoogenaamde erfgename der Cr wJord erfenis Het verhoor geschiedde door den rechter van instructie Leydet en liep over bet bestaan der Crawfords en over de jaren 1883 tot 1886 toon het gezin HumbeW en Maria Daurignac in de me ï ortuny woonden Maria verklaarde dat zg geloofde aan de erfenis en overtuigd was van het bestaan der Crawfords die ongetwijfeld voor den dag zouden komen uls het oojenblik gekomen was In 1883 had z j een stuk ge teekend op last van haar zuster waarin de gebroeders Crawford van de erfenis van hnn oom verklaarden afstand te doen voor 6 millioen Maria zou echter in het huwelijk treden root Henri Crawford een zoon van Robert Z huwde echter niet omdat zjj Crawford niet mocht Igden Zy kon evenwel geen beschrijving van Henri Crawford geven daar zy hem in twintig jaar tijds niet gezien had Het verhoor van Maria was niet gemakkelijk Zij antwoordde met horten on stoeten kon zich niets herinneren en bad steeds op last van haar zuster gehandeld Ook mevrouw Humbert verzekerde ech tjjr in vrij dubbelzinnige bewoordingen dat de Crawfords wel deugdelijk bestonden en zich te hnnner tgd zouden vertoonen Men verhaalt dat de rechter van instructie Andrè een opdracht gegeven hoeft aan den chef van den Veiligheidsdienst Hamard met betrekking tot de Levensverzekering De Figaro deelt als oen staaltje van mevrouw Humbert s handelwijze het volgende mee Eens had Tbérèse vgf honderd duizend francs noodig Zij verzon een onderneming en nam zekeren X in den arm zich beroepende op niemand minder dan Pierpoiit Morgan die in de zaak betiokken zou zÖn Zg s rak af dat X s Maandags op ViresEanx zou komen déjenneeren om het verder eens te worden Ook Morgan zou dan aanwezig zjjn Op den bepaalden tgd vand X raevrouTV Humbert op liet station zwaaiende naar een vertrekkenden trein Hoe jammer toch sprak zg haar bezoeker toe Zoo jnist is do lieer Morgan verlrukken naar Pargs waar z jn komst noodzakelijk was Maar ga nieu naar huis om te di jetineeien Daar vond X in do kamer zooeven door Morgan verlaten een telegram op den schoorsteen waarin werkelgk Morgan verzocht word aanstonds naar Parijs te komen X liep er in Hii twgfeldo niet aan een zaak waar Pierpont Morgan zich moe bezig hield en gaf den vet langden wissel De juweeleii die de Humborts bij zich badden te Madrid on die op liooge waarde geschat wierden zijn veel minder waard gebleken dan men meende De handtitich waarmee inovnmw Humbert liep is een rokzak van gewone grove stof Haar geld werd bewaard in dergelgko zakken Als zjj een ecnigszins groote om moest betalen lichtte z du rokken op en haalde eon pakket bankbiljetten voor don dag Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Jan Heiltje onder 1 C de long Sn C Hos 11 Adriaiius Hondrikus ouders J P Flux cii C M de Groot Deendert ouders 1 h van der Kind en D E van Üunren Jan onders H Vos en L J Jongeneel Herman Casparu ouders A 1 Verkonler en M van Piere Pieter Abraham ouders H Winkel en W Stoik OVERLEDEN 10 Ian M Sprui t 71 j 12 H Zeehandelaar 66 j iOVERTEf TiKl GEVRAAGD direct of tegen Maart een SOEBENBIENSTBOBE liefst K C tegen hoog loon vereisclile goed kunnende melken bij de Wed J WILTENBURO Bodegraven Meye Zi iiuw en Jaa flijdors wordt Bit overtuigiug ala een workelyke hulp in den nood het boek aanbeTolen Na ontrangst van adrenper brtefkiartworU 1 1 boekjti franco ier to i to ezonden Joor BtOKPOKL S Uookb ZaJtboramel 1