Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1903

o 9005 Donderdag 15 Januari 1903 4l8te Jaargang fiOlDSCHE COURANT ISteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcfon S f ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 r els è 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van 4 lvei tejjtiën tot l uur dec midd lelelaiiii o M3 i Ue L itgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en t e prijs per drie maanden is 1 25 iranco per jwst 1 70 Afzonderlijke Noramers VWF CKKTEN r M t Het iMMt onlcludeljrkM tn makkelykete Metnolddtl voor Heerce tn Tooral damtt en KindartohMawtrk Ij de Anretunr Tan C M lUllir k Ca MP Iwlll Beitk SIr M Men uit coal küi op nura en faliriclcinurk V tnr0 kr flMTM WbikaMn hl tuiBMVtrfc Miutwiw e M l y Ma ii a i M r w l Ht lf f MHM wi Drak van A BRINKMAN Zn Gouda VERGVISNIIVG HUIS TE BVVR met vergunning hunrprijs 1 3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor I 80 Het hnis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de liuorprijs begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Kranken genezen en Zwakken sterk gemaakt De wonderbare I evenskracht ontdekt door den meest twroem dea Dooier die alle bekende kwalen geneest Hnkwurilp n li n ik nU k itua art wntma lit MÜa TW kH lMiU iriqk TinUlti nUikt Dt Medieijnm zijn jrata vtio ttn itder dit zijn naam en adrcn ifyzend Nb jaren vnn gwluldiKe studie en dolven in oude tiidsoliriflen zoo wol I in die van den togonwoor diiren tijd heeft Dt James W Kldd Balte Block Port Wayne Ind 8035 0 8 A bekend gemneki dat hij Dr Jimw Wüliiin Klda ti ronderlinro lovoujkrnrht untdolt hooft on dut hij bekwaam i met do hulp vnn zijn wondorbiinr middel dat aan geen ander bekend i on welko het nwullaat U van ve e jaren tmlie in hot zoeken naar deze koitbare lovoniikriudit om allo kwalon van het meraKhelük liohaaro to genenen hr is goon twijfel opniohleni den om t do Dootom wannoor hij deie dingen liewoerl want do gonozingon die hlj dagolijk bewerkt lavon do waarheid zijner woorden Zyne theorie i op redelijke gronden gobaleenl op do praktijk door hom verkregen in do behandeling van patiënten goilurondo volo jaren Hol koet u niot om deze wondorliaro iLevenu Kraeh i looala hii lot noemt te proboerou want hg zond hel gratia aan iedere lijder m genoogzanio liooveel held om te ovortoigen van do womlerbaroudo geneuude kraoht weahnlvo gij niol waagt Sommige tan do ïrnneldo gouezingau zijn zeer merkwaardig en lonlii voor do vertroawbiiro getuigi iaien zoudon te bUna geen geloof vindeu Lammen bobben hunne krakken weggoworiwn en konden loojien nadat zij twee of drie maal de roedioijnen gebruikt hadden ïiekon die door honuo goneoaboereu waren opgegeven ziju herztebl en aan familie on vrienden terug gegeven Kbeuniatiek zinkeni maag hart lover nier liluai blood on huidiiekum zijn als op magi Ao wijzo verdwenen Hoofdpijn roggopijn zooowaehtigheid tenng hoesleu vorkoudhoid aathma oaUrrb fuohtpijpziokte on alle keel ongeateldhoden longen of oenig lovensorgaan zoo spoedig hersteld dat het niets minder dan een wonder is ledoeltelijke lieroorte lomimolor ataxia waterzucht jicht huiduiUlag en amiboien zijn poo lig oA bMvoud genezen liet zuivord hot gansohe liohnnm kenleld de enuwknudil do liloodsooiloop on oono volkomen gezondheid wonlt spoedig verkregen Voor de Dootet zijn alle liohnmen gelijk en komen onder het elTeel van zijn wondorvolle Lovens Kraohti Schrijf van daag nog voor do medioijnou Hot ia vrij voor ieder lijder Vermeld wiuirvan gij genezen wilt züu e de moiUoijnou wonlen u dadelijk firanoo per po t toegezoaden In het Verlichting Magazijn lie Avoiulsler Dubb Bnnrt Teleln 117 lyn steeds voorradig do nienwo modellen Cfasomameiiteii en fraaie Ballons Degelïke GASKORNÜIZEN en COMFOREN Zninige branders Volledig adres voor 6asgloeiliclitbenoodigdliede ENZ ENZ Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Oas en Waterleiding lïïBimil löïERIJ m SiSÏMIiPïl van de llaagsche Pro Boer Vereenigiog ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaansehen oorlog Deze LOTEN 4 t 1 per stnk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zn A BRINKMAN Z en aan bet Kantoor der Stoomboot De IJsel Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lïeelaandoeningf binnen den kortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellök de toevlacht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract iH E L I A M T II e uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAÖ Hofteveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et b j FinuT WOtWW Co Wertharen 198 floiiJa t TBiVSTK A Kleiweg K li 0 louda E H VAN MILL Veerrtal B 120 te doiula A BOUMAN Moordrecht l INKSK Nieuwerkerkad JJiel A N tjn ZBS SEN Sc ioonAoMn i Th TOK KS Botic np B T WIJK Oudsaai T A SCIIEEB Ilaatlrecht P W t EUE Oudeimter K fiNDU HEl IDEN te Iteeuaijk P v o SPKR Moercapelie O v d STAR Waddinnneen Wed V HULST Waddiruimeen M KOLKMAN Waddingmeen P A uk GROOT OudemaUr A D JONUH Oudeuiater J P KASTELEIN PoUbroekerdam U BIKKER te Benxkap HARMONIE Markt Door de g roote afname van mijn BIERKN ben ik in staat uitstekend BIKR tegen concurreerende pr sea te leveve n St3eds gelegenheid tot Dineeren i la carte Gebr StoU werck s Chocolade en Cacao D m tig9 ooot de nlen e ii mndingaii ip macninsal gemcd verbeterde fitteloittlo m mt8hiiteK i gobruik v n 6jc r i fijiii togr indslullbii garandcerei lei rljniiker v in Stollwerck s öhoooiade en Cacao om j lKivei üaswaarilift fabrikaat Divjyu i iy bcoDtwoordo ide a r Ven iiiliouj der esp Utilnttou l c rma bciiaaldo 87 llreTet als Han rernvicler 44 Eere Ölploma 8 gouden enz Medailles eva liewijii a uitmnntenil fü i iibrikB t Ki odi ISJl scbreuf do Acfjijemie luiti mul de Taris MouB Toiu déoamoiw luie lliMi üllA d or prcmIAre 1iish n o 7iis ddra1 loc ao yatn enwltast tkbrioatlon de Chocolat bonbons varies eta eto gtallwirak e hbrikaat ia verkrijgbaar bii 11 ü Cunfisem S Banketbakküm eni enz Qeoenalvertegenwoordiger oor ederlat il Jidiiu Hattenalsdt Amaterdam Kaivcrsinutt 101 irtrfcs Patent H Stollen MlMU UtHtrttI mest nr tui ritrtiUu i yr Der gran Brfolg waynuno vataa w stoom si trrantvt hst Antau m nr idiMêim tveinliloiien flarhahmunfimt Mêlt ktuf defier aiMrt $ teln iwhnrfen H StolUn mr mi mi Mrtet cdte I leteimi HÊênhuKlIiMtm te lntrfUttl mlê r sai ADVEETENTIÜN in alle Couranten worden aangenomen door het Adwerleiitie Biireau vai A BHli üNAN diZOON Echt Zeeuwsch Tarwebrood f a ctni de K n bij A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 27 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van De hoofdtekst van dit haltmaande TouRisr lijksche tijdschrift bestaat nit de 0eKChriivhig eener Bei om de Aarde die de Heer E T Feksstka Küipee in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijh geiUiiHtreerd naar efyen photO ijrapliinche iiiiini Ieder intcekenaar ontvangt per jaar ongeveer ito Annielithaarteii die hem Ufi eigen of ren ander door hetn o i te geren adren door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijz per jaargang f 7 20 ind dz Ansiehikaarten Pe inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten Worden te allen tijde geleverd Bureau Ds Werel J Tourist Haarlem Mcuw onorerlrollen rof Ur I iobere welbekend AHeen echt met tabriekBinerk tot voortdarende radicale eii Kokere gmiezing vaa alle zelt de raeest bardneltkinf zenuwXlcfiti f vooral oiitBtaart dooi atdwaliiigen Of jeugdigi ii l etti il euezing an elke zwakte Ulef üeuauwdheid lloofdpya Migraine Hartklopping Maagpyii sleelite flpjjsverteriog OnvermogeD Impotenz PoUutionii enz Uitvoerige prospectQHReii inpror ioscli H 1 il tl 3 tnl hüWnüsrh Oiifra l cp t M ttli V d Voirto aUlinmm 1 l pöln M Clélmn k o Roltcnljun V Huppel 9 im enliii ïo ï lUlromaii il Juiiiï J Uii 1lotl riliuii Wtlff S o a mla en bii alle ilroifisloii Zander Instituut Pluweelen Sing el K 724 COIIIA Ueneesh Dr J H BAKKEHÏilEMEIJEK Directr D vak DUUREN Behand van r eerfcrommJiiBeii ingevallen bomt x en o beetien en Hnierellchaummiiivorin iilgem wakte oonatli atie npleren genr ziekten rheumaliache aandoeningen i ec atuiliingen enz enz BrabantBch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Klel wegsteeg OPlVUIMIi G van het resteerend WINTERWEBK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend G SMITS Alle reparatUn en aangemeten werk Bultciilandsch Uverzichl De Franscho Kamer komt b een en daarmede begint het politieke leven in Parijs weer Al dadeiyk zal een nienw bureao moeten worden gekozen Dat Lëon Bourgeois opnieuw met het presidentschap zal worden belast wordt door niemand betw jleld De rechterzijde en de Méliaiaten zullen iiiet eens een te encandidaat stellen Maal de opmerkzaamheid wordt geheel geconcentreerd op do vetkiezing van een tweeden vicepresident ter vervanging van Maurice Faure die naar bet Luxembourg verhuist daar hij bjj do jongste verkiezing tot lid van den Senaat werd gekozen De linkerzijde heeft voor die vacature den bekwamen maar zeer gepnssioneerden socialistischen leider Jean Jaurès aangewezen Maar Jaurèi heeft voor velen nog een ander bezwaar dan zijn politieke goloolsbelijdenis Hy heeft zich op de tribune der Kamer uitgesproken tegen de n9g steeds heerschende revanchciideeën en daardoor heoft hg de chauvinisten tegen zich ingenomen de radicalen ziJn bang geworden voor zjn internationalisme en zoo heeft ieder wat Toch heeft de linkerzijde besloten Jaurès voor de vacature caudidaat te stellen De Mélinisten willen van deze gelegenheid gebruik maken om scheuring te doen ontstaan door een der meest geziene radicale Kamerleden tegenover Janrès te plaatsen En dan kan de strgd beginnen Een later telegram belicht De Kamer heeft Bourgeois als voorzitter herkozen Bij de verkiezing van vier ondervoorzitters was de slag Etieniie 373 stemmen gekozen Lockroy 355 gekozen Gnillain 238 gekozen Jaurès 214 en RenaultMorlière 204 sten men Bij tweede stemming werd daarop Jautès tot vierden ondervoorzitter vei kozen met 209 stemmen tegen 196 stemmen op Renault Morlière De zitting van den Prnisischen Landdag werd ook geopend De Troonrede wijst op den weinig bevredigenden toestand dar geldmiddelen De rekening over 1901 sluit met een tekort van 37 i miilioen mark voor die van 1902 is een gunstiger eindcijler niet te verwachten De opbrengst der staatsspoorwegen zal ver beneden de raming biyven De begrooting voor 1903 moet dus om het evenwicht in de financiën te herstellen een belangrijk beroep doen op het slaatskrodiet omdat ten gevolge van den moeilijken toem stand van den landbouw en in den jongsten tyd ook van handel en ngverheid in enkele F£tJlLLÈ tOi o Je bent toch altijd een dwaas geweest zeide mijnheer Tobiajson tegen zijn evenbeeld in dien spiegel toen hij nadat hij zich op den vooravond van het Kersleest zorgvuldig geschoren had nu het licht hoog op hield om beter te kunntn beoordeelen in hoever dit werk hem gelultt was Hy monsterde zijn oud gelaat zeer opmerkzaam rwijl dit hem wederkeerig niet minder onderekend aankeekjj Ja mijnheer Tobiasson was een oude dwaas dit wist hij zelt maar al te goed Maar hij kon niet begrijpen waarom hy zoo had moeten worden Van zijn kindertijd af had hij toch altijd zijn best gedaan om even klpek en verstandig te doen als andere menschen Maar dit was hem niet gelukt Waarom niet i Dat waa de kwestie Hij stond ook n weder verdiept in de beschouwing van zijn aangeziclit of hy daar misschien het antwoord vinden mocht op de vragen dte hij zich telkens weer deed Haar dat gelaat zag er uit alsof het dat van een verstandig en ontwikkeld oud man was Daarom geloofden de menschen over het algemeen niet dat hy werkelijk zoo dwaai was Ëo dit was maar goed Een vermakelijk aangelicht had hg Het kon lang zgn en kort Het had slappe bewegeUjke trekv als vin caoutchouek De mond wu dicht departementen ook voor 1903 met een belangrijk tekort rekening moet worden gehouden Onder de wetsontwerpen die aap den Landdag worden voorgelegd is er een tot voortzeltinp van de staatkunde ter bescherming van het Duitsche idee in Oost Pruisen en tot versterking van de economische toestanden hiervoor iullen toelagen worden gegeven aan ambt aren en onderwijzers in die treken Verder ontwerpen tot regelmatige aanvulling van het rollend fhateriaai by de spoorwegen tot het aanknopen van enkele particuliere spoorwegen tot verbetering en uitbreiding van het spoorwegnet en een ontwerp tot uitvoering der Rökswet tot wering van besmettelijke veeziekten De Engelsche bladen hebben meer uitvoerige berichten over do ontvangst van Cliamborlain te Johannesburg Hj werd door een groote menigte met groot gejuich ontvangen In een meeting voerde de Minister het woord en men kon het hem aanzien dat hy zich daar meer thuis gevoelde Zyn taal was ook meer zooais men die van hem gewoon is Hg had hët over de dagen toen Joiiannesburg onderdrukking en beleedigingen had te verduren en van het groote geluk t en Milner kwam om de stad De correspondent van de Daily News te Pretoria meent dat Chamberjain te Pretoria de gelegenheid liet voorbggaan de Boeren te winnen door hen te vertrouwen Op een vergadering van Boeren na het oitderhoud met Chamberlain gehouden drong Schalk Burger er op aan de door Chamberlain aangewezen Ign te volgen De Boeren moesten wachten iu het ein tl zouden zg winnen Aan de Standard wordt uit Johannesbnrg geseind dat het Randdistrict waarschgniyk geen bezwaar zal maken tegen een bydrage van honderd miilioen pond in de oorlogskosten mits als onderdeel van Rgksschuld later door Transvaal af te betalen Chamberlain zal de beslissing van de Re men kreeg by het zien ervan den indruk dat men de lippen op elkaar gesloten had door onder aan de km een stoot te geven de neus was groot en dik het geheel met eene kluchtige dcftigheid beheerschende Over den glimmenden schedel lag het haar in uitgespreide kleine volkjes verdeeld oro zoomogelijk de kaalheid ervan te bedekken maar van achter de ooren beginnend had mijnheer Tobiasson nog een ruimen voorraad van staalgrijs kort geknipt haar dat zgn achterhoold volkomen bedekte Uit dit grappige aangezicht Uchten een paar heldere oogen die beschermd werden door op gordijnen geiykende oogleden met een aantal rimpeltjes Door een klein ondeugend optrekken van een zgner mondhoeken gepaard gaande aan een eigenaardig samenkngpen van deze oogleden kon het gmta percha gezicht veranderd worden tot het den indruk maakte van een nijdig ja boosaardig oude mannen gezicht Dit wist mgnheer Tobiasson en hij wist ook dat het gelukkig was voor hem Want hierin lag zgn eenig wapen als die dwaasheid weder eens den boventoon wilde roeren Jawel hoorl zeide hji met een blik in den spiegel op zijn nu goedig oud gelaat met de vele rimpels en kuileo en strepen Dit jawel hoor was voor hem een zekere gezelligheid Het gaf antwoord op alle dingen en het kon o zooveel vertellen £ r konden soms geheele dagen verloopen zonder dat hij een ander gesperk voerde dan dit Trouwens het was voor hem vol doende want wei beschouwd bestond hy uit twee verschillende menschen En juist dit hinderde hem verbaiead geering dienaangaande eerstdaags bekend maken Pe Daily Hall bericht uit Johannesburg dat Botha zich voorloopig terugtrok De la Rey en Smuti treden ala voortaannen van de Boeren op e Waarschii4i yal de Hongaarsche regeering a s Donderdag in het parlement degevraagde verklaringen over 3en Ansgleictaafleggen Zeer positief wordt te Boedapestreeds nu verzekerd dat voor de mogelgkheid dat de Ryksrnad niet in staat zonbiyken den Ausgleich op een behoorlgkewgze af te doen door de regeeringen noggeen overeenkomst was aangegaan inzakede dan te volgen gedragsiyn Dat de Aus gleich alleen door Hongarge en niet doorÓoatenrgk langs parlementairen weg zouworden vastgesteld geldt voor geheel jiuitengesluten Blgkt het üostenryksche parlement ouhnndelbaar dan is een scheidingvan het Oostenrgksch Hongaarsch tolgebied in een geheet op zichzelf staand Ooslenrgkschen een dito Uongaarech gedeelte waarschyuiijk J De vergadering van ond rainisters leden der liberale partg in Spanje heeft besloten een Inschryving te openen voor een monument ter eere van Sagasta Z j heeft aan Montere Rios opgedragen het programma der liberale partg op te stellen Dit programma zal 24 Januari aan do goedkeuring der party vergadering onderworpen worden Deze algemeene vergadering zal bevoegd zgn den tekst van het program naar haar goedvinden vast te stellen en een partyhoofd te kiezen Men spreekt van een tegenbezoek dat koning Alphonsus aan den koning van Portugal brengen zal Het is echter niet waarschyniyk dat dit bezoek in het komende voorjaar zal plaats hebben De Koning pleegt bet land niet te verlaten gedurende de zitting der Cortes Verspreide Berichten Fhahkkuk Alfred Naquet zal een boek uitgeven over de wet op de echtscheiding La loi du divorce Motifs et réSeotions Naquot is een warm voorstander van de vrQe vereeniging Er werd bericlit dat de president der Republiek admiraal Fournier gesproken Hy was van Lund naar Stockholm verhuisd hoofdzakelijk om éen van die twee kwijt te raken Maar dit wist mynheer Tobiasson maar al te goed nu was het alweer hjtzelfde Hy trok een afachuweiyk gezicht tegen zyn S iegelbeeld zoodat zyn mond niets anders was n een enkele streep en de kin tot aan den neut toe werd opgetrokken Van zgne oogen geen spoor te zien de gordgnen waren er voor getrokken en mgnheer Tobiasson krabbelde op zgn hoofd voor zoover ala daar nog iets was waarin hg krabbelen kon Ja hy was twee menschen De een een oude dwaas die het maar niet kon laten om van de geheele wereld en hare bewoners te houden de andere een oude brombeer en scepticus die den goeden dwaas om zgne weekhaitigheid uitlachte Waar of wanneer mgnheer Tobiasson iemand ontmoette die hulp noodig had trad de dwaas naar den voorgrond klopte bij hem aan en ver maande hem zich gereed te honden En als mynheer Tobiasson dan eenvoudig antwoordde dat ieder maar zeil zien moest zich door de wereld te redden dan kreea hy het met zgn kwelgeest te kwaad Die liet hem niet tos Hy kon den armen man nachten achtereen wakker houden hg gilde hem in de ooren dat hy een verstokte zondaar was en hg vert itterde ieder hapje dat hg in den mond stak voor hem door er den smaak aan te geven also hij het azA anderen ontstolen had Als mynheer Tobiasson ten laatste zoo gepgnigd was dat hy het niet meer kon uithou zou hebben over eventueele opvolging van Pelletan als minister van marine DU bericht vrordt echter e8liit tegengesproken De kabinetschef van het ihiniatwie van marine lal zich persoonlijk naar Bretagne begeven om een onderzoek in t stellen naar den toestand der sardine iu Bchers Hnn toestand is vreeseljjk Ver schillende inschryvingen zijn geopend De president der Republiek heeft een depUtllUe van afgevaardigden en senatoren oit Bretagne ontvangen en beloofd maatregelen te tallen nemen t QIMt er met het nitionaliams nietop vooruit In vervanging van den Jongennationalist baron Dard wiens verkiezingdoor de Kamer ongeldig verklaard ia isgekozen voor Bethnne in de Kamer de geeringsgezinde rennblikein Delelis met 7869 stemmen tegen 7083 op Dard nitgebrtcht DUITSCHUN ïe Dresden wordt een lied verkocht vroeger door prinses Loaise gecomponeerd waarin sprake is van een minnend paar dit over de zee vlocht De vroegere 011 Bias te Parys dieonder nieuwe leiding van Pérlïier en PaulOllendorf weder verschgnen zal heeft liclide medewerking verzekerd van Qlron dieoanserieSn ra later i n nAmoires uileveren Prof Koch is met lyn vroa en z nassistenten dr Kleine en dr Nenfeld gistermorgen uit Beriyn naar Napels en verdernaar ZnldAfrika vertrokken met opdrachtvan de Engelsche regeering om de betmetteiyke veeziekten In Rhodeaie te beitodeeren Een groot a ntal vrienden deed hem nilgeleide De reis zal aoht A tien maandeiidnren Ds atedeiyke autoriteiten te Berl n zgn voornemens vrouwen ta benoeiqen in de Btedeiyke bibliotheken Dr Ouggenheimer LandgericUarat en de consul generaal Hteub te MUncben lyn wegens dnelleeren veroordeeld eerstgenoemde tot vier de laatate tot drie maandenvestingstraf OoSTBHBUK HoilaiBUE Volgens Havas heeft graat Lonyay die met prinses Stephanie lijn ecbtgenoote in het Zuiden van Frankrijk vertoefde yn vroow plotseling verlaten den dan gal hg m s hemelsnaam aan den dwaas sgn zin Maar nu werd het de beurt van den scepticus Had de arme man het eerst hard te verantwoorden gehad nu werd de saak nog oneindig veel erger I Want de scepticus was veel meer uitgesUpen dan de dwaas en hy had er zoo uitstekend f oed den sUg van om alles overdreven bespotte ijk voor te stellen dat mijnheer Tobiasion zichde oogen uit het hoofd schaamde o cr zgn weekhartigheid Hy prikkelde hem met zgn scherpenhoon hg pgnigde hem met zelfverwgten hijtoonde hem met een wiskundige nauwkeurigheidaan hoe een zeker klein kapitaal door delcege t zakken der goedgeefiheid weg zou druipen zonder aan een zekeren hem welbekentuoaouden heer iets anders over te laten dan het bewusttgn van te hebben huisgehouden ala eeu gek Tableau de heer Tooi sson als grgsaard in het armenhuis in een tooverachtig licht dat door het dakvenster n r binnen viel Met die laatst vertoooing maakte de scepticus mgnheer Tobiasson razend in zyne boosheid schold de oude heer den dwaaa uh vooral wa4 leelijk was hg hield hem soo te zeirgen de gebalde vuist onder den neus en verteUc hem dat hy zelf geen snuiQe tatuk waard was Maar het hielp niets zy l ven steeds om het langste einde van hem trekken met hun beide j en hy HU alles wat hg had hebbed illen geven als zy hem met rust hadden willeniaten Wzrdt venw tfj