Goudsche Courant, zaterdag 17 januari 1903

41s e Jaargang Zaterdas 17 Januari 1903 yo 9007 mmm mmm Meuws en Adtertentiehlad voor Gouda en Omstreken IMdkM R ADVEUTËNTIEN worden geplaatst van l a reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grotite letters worden berekend naar plaatsruimte Iiuending van Advertentiën tot 1 uur dep niidd felelai u tt De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs j er drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOLDA jl Oeneoih Dr J H BAKKKHNIKMKI 1KR Directr ü tak IjUUBKN Behand van ruageyr eerkrommlngen ingevaUfn burnt x i fl o beeiun en uiiMeltehimmml orm ilgeni umkte eontUxmtte ajfleren yenr ulekleu rlieumaU fte aandoeningen ver GEVRAAG II 2 BEKWAMK ïoor dik en dan garen Vast werk Brieven onder nnmmer 2522 bnrein ran dit blad twae AANUKKhEN der Uaaml Venu Gouda fabriek van Melkprotlue tin elk groot Aanbiedingen worden ingewacht onder letter O Bnreaa Ooudédu Courant TDINGHOND Te Koop gevraagd naby 4e itad Oonda een perceel TUISQltUUD ol LAND voor de warmoozierdery geschikt gemankt kannende worden Briaven mot opgave van grootte ligging en pr onder letter P IV S Algemeen Advartentie Bareau NUOH VAN ÜITMAJl Botterdam Brabantach SCHOEN en LAAUZENMAGAZMN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegateeg OPUUIMLXG van het resteerond WINTKRWERK en veruhillende andere Artikelen Steeds voorradig OVKKSOHOENEN en ttrke 8CH00LLAARZEN Aanbevelend C SMITS Alle reparatiéft en anKemete n werli nVIS TE IIUVU mot vergunning honrpry i 3 per weefc verguiuiingsrochten BO cents per week InVontarls moet overgenomen worden voor I 80 Het hui is vooralen van ga en waterleiding waterleiding 1 onder de hnnrprys begrepen Te devragen Lango Tiendt weg D 29 Wie ttjker i i i ii m iicbt Elk tl CllVaO ta onfangon meuu uveatsld u aa vela ru fhouiing n m d ii hand l gekomen omlei dei naam ües aitrludera Dr Miohamlii vemanligd jp d bent machine la het woi ldteruimde AtabbliaMiaeiit tid 0 br StoUwerok t Kenlen tlicht BikcMacao In vtarkaoten bnsaen Deia £ iktil Caca met melk gekookt een angmame genmd drank voor da lyksok gebruik een I 3 tbe le wl van t puider Toor een kop fliuoolate Ala g tiiC kriirbHge drank Ij g rij vau dairrheo akmit reet atei ta gebruiken Verkrijgbaar bij de v rcaaiiuto B T Ajlotbaksrs an TJ M vV Cl i eraalv rieg nwt d w vgot Xadiir 1 Juliui Sociëteit ONS GCNOVGEN Gouda Menwe XrdirlaDdsebe JÉN a BDITENGEWONE FEESTVm TELLINfi Jubileum ORKLIO op ü oeiiidag 9t Januari des avonds H uur Bij genoegzame deelname PALJAS VJ OHirUBOiAK i ook CAVALLERIA RUSTICANA Prgzen der plaateen Leden der Sociëteit I l M niet Leden f TCLyaten liggen ter teekening en kaarten verkrygbaar by Mevr de Wed MART J BOUMAN Dubbele Buurt de Heer VAN EIJK Oosthaven Sociëteit VREDE BEST Markt PACHTER Sociëteit Ons Genoegen Mie eerëet Mauplak en t tro lbtUeUem lïïMraMII LiïïlllJ m KtSSÏÏttWPIS van de llaaRSChe Pro Boer Vereeniglog ten bate der Weduwen Weezen en andere lachtufiers van den Zuid Afrikaausehen oorlog Deze LOTEN k l I per stuk worden geheel belangloos verkrygbaar gesteld door do Firma SCHENK Zn A BRINKMAN Zn en aan het Kantoor der Stoomboot De iJsel een liiiikhoesl eeii Inlliienza Om Hinkhoosl Iiilluenza Borsl Il l oelaaiitloPtiiii binnen den kortst roogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddcliyk do toevlacht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I A iü T II E alt e KoninkiykeStoomlabriek DBJ HONINÖBLOEM van H N VAN SGHAjK C in HAAS DEN HAAG HoSeveranciers Flaeons i 1 70 ets 40 et b j Firma WOLBt Co Weethaven 198 ou a J ï lBA Sr A Kleiweg E 100 oudo E H VAN MILU Veeratal U 126 te Hoiula A BOUMAN Moordrecht I INKSE ffuuwtrktrkad IJul A N v K ZESSEN SdAoonAotijn J Tn TOlt BN üo B T WIJK Oudtuairr A 8CHEEK Haa$trteht PW i m ft Chdtwaler K vASoaa HE1 IÜKN Ie Iheuwijk P v o 8Pi K Moercapelle U v D STAIl Waddi iQtveen Wed f IIDLST Walldmqmteti M KOLKMAN Waddinqtmn P A m ORÜOT OudeumUr A nt JONOIl oL ciMlcr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIlfKER te nenichop Het groote aantal zenuwkwalen nu nani r honfdHjn At lot de voornfgaan ahfate kcn ii vanBpopIsiUfhBfMBbarotrtoïtoa tiotiima DOf itncds Kllti uiidiUlfiQ tloDF ln mxdin lm wntMii liKp Hiicxwrnd E nt ku d n l Bmii tUd koal i or to dftt itj door 9t tebniih iMktMi W l4iiad blijk te jii voo den door don g wi i n lifl on dniTlndlnn ojiicpdaui IB tm njirige pnüiUJk Uawr waMirhlüf v altfaToi ea slJnu Uioovfei u uut dM vu Mti dö r dsa BrtV dër mëiü v s MÜ OVER ZENUWLIÜDEN RMMH MMr rd l l Hat M lUMWvtjH wenl n werkelijk eoklltonad rMiütetea TMfcnfM 11 k 1 J wilder fMohnvM wwkf EN BEROERTE tare vvorkemlHi M iil te hinnftB karjUD tijd rreda de Hle druk verarh ti r In UU boekje b Tat ftltl 4llen Tor h t fn e tlienpifl en d durneda nlfi Ter TftB il k nr Uènt re vprkl rlngen oiitt nt het wMfo der ineuwero tlie In wtnho l irTallen v i hrogMi nltwn htng iHi r ook v Indt men dairiu vettMohutjtelIJke hi idnlliiii uTtdf mrtltMhvltlKdfndUksudeieKeneeiwlJu wlid xUn womeda aAobrift lAl viku get li eobrirteu vkd ho gKepl Urte geMeBbuudigiia ouder welke f ieMr iMd ir prttH ia jp lytln ek t P riti riti RaoiMieiil 10 tTswgribivM r treklliewriatf iMer ue bet krenk ilMiim DM lebl dvChartetoe ti tkltretliDf Cdin Ie Stettin BrDiiiMnn nel r errae ar1e telUhlIeiM tir r Fgret Ier M eMh sr O totHr va ttel heM tuI te At 9 aiMlairath Of Sohertei kuteal liilenfeft led Cmi Oa eei mtt Ir eaHihetf lIrtetgMr i r aalv HO l i rapeutlaeli lerlghtlng voer leauwlltderi tl Parlla ma St RBMré 334 Coniui en Aithintaah med tt la Corfu Or tuekaoh arreoa aria H Urkaili Ofeaf ilKkttrtt H hl mnd dr lanen Dr C aongaval te La Farrltra Cure tid ven daa fleniili Central d hyglina Il d Santti Fraiilir k na vele andetait n de kent eekennu tlju MireaKalia feoëftN nrigrtlaa whela liear etaagdhi s iiaF iaoih ld UelUMlIMia aaraat MgallMia M A n allrn wl r it HH v l l Mr i iHnnflfailslivIri IIJ l n w Vvati d a ijrl kloBdkedra g kroalaerikkilbaaffaid geti iflii Teid rallo tfrkeii dladoor beroerte gatroffeu weideB iug lt d B ub gnolgM durran lOMla verl walngin vormgin tel irr k n tongval o le fe ink itlMaM m a rlalilen awt f awt bahuidelli geweest aljn maar door Ai bekajtd BlJdelas MtbiradUigMa koadwiUtkaw Mtma iMi Miaü iaU r etvMrtMM Mriitaihi w o k liwa n vin kriaiallkf in en kei aiaptn vee kandaa on veeion uw al dasa dm mMmtMb Tta mmwIÜMcra kU Mk uu leaga laiM lijdeate aan klcakiMhl en kraaklaloeaMM öI u MBd lalft il iMifa araaein die veel val kit keer ark a en ce at ltiko raa tie willaa nwkcnra w rdt driuand aularadaB al h bet bona Verwolds werkje au ta achaffm hetwelk p uavnf koatalaaa oalNaao vkr nkharln$ B iin aakar arde v r de aagaa dnkkindi p ioBdan wot lt d kebVn odi ten ilolte dia vi r EFTWAlmi waar ker rtfh ndw ksbkMi wamm A t it r t M do r M LKnAV Vn H lllgeweg O 1 R U rd MB r K VAM HAVTRY KOLFr ApoUiekèr Korte floofdtaw L Op de toDMte hvfriaiiniaoh nffdimiiibt iito niiit iii iK o l w l tan nn eche flasaaa Mf da y iU i Jnitf tr Tl r U h i mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ i ÊÊi itiÊÊKÊÊtÊÊÊmmÊKmÊÊÊmiÊ aaÊÊKtiiÊmmamÊmÊiÊÊÊÊi EcMe SnGEB NaaimacMnes voor eiken tak van nljverhelfl alsook voor alle huUhoudelilk naaiwerk Onderricht gratis ook in hot moderne bordaren en stoppen w jBT smGEB MAATSCHAPPIj GOUDA Ubkc TIendeweü 27 Openbare Yerkoopin TK STOL WIJ H op MAANDAG 26 JA NU AKI 1903 s morje elf nren in het KofSehnis van den H P STOPPELENBURG aldaar ten overall van den te Haastrecht gevcstigden Notai J KOP MAN VAK EEN HUIS geteekend G No 3 met SCHUUR HO BERG en een perceel BOUWLAND aan de Gondsche Rgweg te Stolwifk ka daster Sectie C Nos 2027 en 2028 grootf 19 Aren 90 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1903 Dagelgks te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMA voornoemd Vraagt bij Vieen Boekhandelaar 1 Proefnummer i der Nederlandache uiigaa De hoofdtekst van dit haKmiiande lyksche tydschrüt bestaat nit de BeHChriJüIna eeiar BeitiomdeAarde die de Heer E T Feenstra Kuiper Id opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is ruft gelUuatreerd iinar eigen pfioto yrttphtnche opnit Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer tiO AuMlrhtkanrteti die hem rmn Hyen of f i finder door hem op te yrreii iidren door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perziê Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang f r 0 mei déoAniieht i kaarten De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyda geleverd Bureau De Warel 1 Tourlsf Hnarlem In het Verlichting Magazija De Avondsier Dubb Bnnrt Teleln 117 zyu steeds voorradig de nieuwe modellen Gasornamsnten en fraaie SaUons Dogeiyke GASFORNÜIZEN en COMFO RKN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbeaoodigdheden ENZ ENZ Aan ovelend N l VAK L00 Aanlegger van Gas 60 I Waterleiding ThiiRjr i WaadirbaliM ia do geheele wereld bekend j eroemd Onovertrolfen middel teg t slle Uorst Lour Lever Haagilekteii cat Inwendig zoowol a i ook uitwendif in bijlU Ho ïiektegevallen met goed e lil iap te wenden PrUs per IUe a Il ifr pest J 1 1 Thlwty n Woaiifialf bezit eoaaltuog on g ek e u de ge ne e skr aaki en tieUzantD weri ing Maakt metjatal elke pijnlgka u o gevaanrolle oparatie gebetil overbodig Hit 4 deze zalf werd een ll Jaar oad voar oDgeneesUlk rehouden beengezwel eu onIkniiH een bijna jaar kankerlUden genezen Brengt genezing Terzachting der pijnou by wonden ontatekingen u van allerlei aard PriJg per pot f 1 50 per po t f 1 60 Ceutraal Depot voor Nederland ApotbekiT at SiMtBUH Rokin 8 Amitenlali ar mi dn il bntclle ann dinet lan i dnSolilUn I k dea l THIKKKI m Pnoad bal Rahibek Oartnnick Stlim ircxiMai Ie aatUidn bü hat CaatnalMptt SaiW RJtiaS Drek van A fl INKMAN A Zn Gonda BEKENDMAKING van dag en plaats der voorjaarskeuring volgens de Wet op de Paarde nfokke rij 1901 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat de gewone Rykskeuring van tot dekking bestemde hengsten van ten minste 2 jaar in het voorjaar van 1903 voor ZuidHolland zal gebonden worden te Rotterdam op 11 Februari a s Voorts vestigen zo de aandacht van belanghebbenden op den inhoud van de artt 4 en 6 van bet Koninklgk Besluit van U Augustus 1901 Slbl 204 ter uitvoering van de artt 8 11 13 19 en 21 van de Wet op de Paardenlokkery 1901 luidende Art 1 Tot de najaarskenringen worden toegelaten alle hengsten die ten minste 2i jaar oud zyn Tot de voorjaarskeuringen worden alleen toegelaten a Hengsten die daartoe aangewezen zynbg de najaarskenringen van hetvooratgaandejaar b Hengsten die volgens eene schritleiykeverklaring van een geüxamioeerden veeartswegens ziekte niet op de najaarskeuringenvan het voorafgaande jaar hebben kunnenkomen c Hengsten die uit het buitenland ingevoerd zgn na de najaarskeoriogen van hetvoorafgaande jaar d Hengsten die by de najaarskeuringenvan het voorafgaande jaar in eene andereprovincie zgn goedgekeurd e Hengsten die sedert de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar 21 jaar oudzyn geworden Art 5 De eigenaar of houder die een hengst ter keuring wenscht aan to bieden is verplicht daarvan ten minste 3 weken vóór de keuring vrachtvry eene scbrifteiyke en onderteekende aadgifte te zenden aan den Secretaris der betrokken provinciale regelingscommissie met opgave van ai Naam en woonplaats van den eigenaar en houder i Naam ouderdom ras kleur en byzondere kenteekenen van den hengat benevens indien deze in een stamboek is ingeschreven tamboek en slamboeknnmmer c Zoo mogelgk afstamming van den hengst zoowel van vaders als Van moederszgde en naam en woonplaats van den fokker Een hengst na bovenvermelden termgn aangegeven wordt van de keuring nitge loten tenzyn de Commissie geen bezwaar ttULLüiOX 3 Hij had opgemerkt dat men haar nooit bij hem bvnnen liet komei zonder vooraf toilet te hebben tnaakt met andere woorden haar weerspannige haren met water te hebben glad gekamd en een verschoten oude boezelaar die zoo dun en zoo gesteven was als een stuk papier te hebbeu voorgedaan Een doorn io het oog van den ouden heer was bet bovenal dat zij telkens weer terugkwam met haar gescheurde jurk Zij had in oe eene bovenmouw een driehoekige scheur die zoo aroot was dat haar u m er doorheen keek AU net edh koude dag was en in dien winter kwamen er dikwijls vinnige koi e dagen dan spookte die winkelhaak in het gaas aunne katoenen kleedje bg mijnheer Xobiasson overal Faar hij stond ot liep vervolgde hem het gezicht van die gescheurde mouw h ï kon t niet laten hij moest er telkens weer aan denken hoe gniepig de barre kou die naakte huid moest aandoen hoe zij onder het veel te dunnfe kleedje langs de leden zou kruipen scherpe kloven snijdende in het paarschbevroren vel dit openrijtende tot op de trillende zenuwdraden naar binnen sluipend door de opeastaande poriën oordringen tot in mere en been doordringen zelfs Cot in het gemoed die vuuiige scherpe loude die hij door lijn dikke tegen toelating beeft en de eigenaar of houder v66r den dag dor keuring eene som van f 10 00 hy voornoemden Secretaris stort ïnschryvingshiljetten voor de keuringen zullen op vrachlvrye schriftcigke en onderteekende aanvragen aan eigenaren en houders van bengiten door den Secretaris der provinciale regelingscommissie den heer 3 H van der Torren te Gouda verstrekt wor Gonda den Ibdeij Januari 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De SecriHaria BROnWEK Uuilculitnilsch Uverzichl In Europa ia niet veel nie uws De verschillende Kamers beginnen de volgend week aan de begrooting naar de mode der eeuw allen sluitend met een tekort dat op de een of andere manier weggemoffeld moet borden De Eransche Kamer begint Maandag en men zal de beeren vragen do zaken zoo vlug mogeiyk af te doen het is toch al te laat en wanneer men lang r eurt wordt het deficit nog grooter daur de twaalfden gebaseerd zgn op de vorige begronting Een dag in de week Vrgdag zul gegeven w rden voor de iuterpellatias De heer Bourgeois nam giater den voorzitterszetel in Hy hield daarbg een rede waarin hy opmerkte dat hoewol het niet op den weg van den voorzitter ligt de Kamer den weg te wyzen in welke de openbare zaken dienen te worden gestnurd hetgeen de taak ie der verantwoordelgke regeoring bet nu na de nieuwe raadpleging der natie die op schitterende wyze de Beslisaingen van het algemeen kiesrecht bevestigde toch plicht is nadrnk te leggen op den wil door de natie geuit om mede te werken tot een volkomen verzekering van de vryheid en rechtvaardigheid by de verdeeling der lasten en aldus den materieelen vrede der geesten te grondvesten Het is plicht allereerst de begrooting in deze zitting goed te keuren Men moet breken met de gewoonte der voorloopige twaalfden Alleen een op den juisten termyn vastgestelde begrooting kan aan de Kamer tyd geven tot de ordelgke beraadslaging over de noodige hervormingen By deze beraadslaging zal do Kamer rekening houden met de wenschen des lands in zake ef n nauwkeurige controle der uitgaven Het is een eerste voorwaarde der republikeinsche politiek dat hetgeen door bezuiniging kan warme overjas henen voelde O het was om gek te worden als hij zich voorstelde hoe bitter dat meisje van de koude lijden moest en dat niemand hiervan iets bleek te zien dan hij alleen ledereen in huis kon haar onverschillig met die gescheurde r w laten loopen maar hij niet hij kon tuithouden Maar was dit nu niet om dol teworden Wat ging het hem aan of zü t koud ad Hij had dit wel honderd maal tegen zichzelf gezegd en toch werd hij in zijn eigen oogeneen verworpeling alleen omdat hij geld bezatterwijl er rondom hem zooveel gebrek werd geleden X Hoe akelig moest het wjzen rijk te zijn als reeds het besel van een inkomen als het zijne zulke gewaarwordingen In iemand opriepen Hij had zich voorgenomen zijn avund eens heerlijk alleen door te brengen met een flesch Johannisberger en zijne muziek hij had nieuw verschenen stukken gekregen een geheele stapel waaraan hü zich zou vergaaten En nu kwam dit ertuaschen om zijn genoegen totaal te bederven l e dwaas die oude drommelsche dwaas die weer bij hem gekomen was droeg de schuld ervan Hjj was hem weer lastig gevallen met fijn gezeur Hij had tegen mijnheer l bUsson gezegd fje kunt uitgaan om het even waarheen je kunt zeggen dat je eene uitnoodiging gekregen hebt en dan een wandchng door de sud gaan doen en in een resuurant iets gebiuiken Wat hindert dat En dan kunt je hun de karters ieenen wal speelgoed voor de kleuter koopon een lap voor een kleedje voor Tilda en het een c onder voor de juffrouw Je kunt zorgen op een im warden verkregen gebruikt zal orden voor waarlgk noodzakeiyke uitgaven Het land liet thans zgn kredet sterker de verdediging beter gewaarborgd en beeft de zekerheid die hel wenscht dat do vrede kan worden geliandhaafd Het volk wil door een veri erdering der hulpbronnen het middel viiuten voor een wettelgk vaststelling dor maatregelen ter verbetering der sociale toestanden eu ter verzekering vnn de land mgn en fabrieksarbeiders De Kamer behandelde vervolgens de interpallatles van Meunier eu Plichon over do conip egatiSn Minister president Combes verdedigde do door dè regeering toegepaste maatregelen tegenover de congregaties en toonde de wettigheid en wettujgkheid hiervan aan Hg voegdf hierbij dat nu do republiek bet uudorwys krachtdadig beoft georganiseerd zij ook ligen moet gaan alle congreganistlsche scholen die uit haat tegen ds republiek en du vrije gedachte zijn geslicht Ean motie van orde de daden der regoeling goedkeurende werd met 31B tegen 211 stemmen gbedgekeurd a Te Berlgn zitten Ryksdag en Landdag tegeiyk voor de hegrooting en men is nieuwsgierig hoe dat gaan zal De opkomst is toch al slecht en men vreest dat de sociallstei met hun gewone ondeugendheid weer em handig gebruik zullen maken van de onvolledigheid Do Vo3s Ztg meent dut ala eerst de gevolgen der econoniische crisis die Pruisen doorleeft ten volle bekend zyn de financieel toestand nog veel rger zal blgken te zgn Zooals voor het Kyk zal men ook voor Pruisen beproeven dit tekort te dekken door een beroep op het krediet dat wil zeggen door een leening De ministor noemde een bedrag van 73 millloonr De Regeering die alleen oog had vbor de nooden vnn den landbouw begint nu biykens de troonrede ill te zien dat ook de nyverheid en de handel met moeiiykhedon te kampen hebben Dan ziet bet er in Rusland beter nit biykens de toelichting tot de begrooting voor 1903 Daarin wordt gezegd dat door den goeden oogst van de laatste jaren de economische toestand z6o verbeterd is dat overschotten werden verkregen Het totaal der hegrooting klimt tot f 2400 milliom Ook de geldmarkt ging vooruit en werd veel vaster Onvoorzichtig zon het echter wezen op een voortdnrendon vooruitgang te rekenen daar de gevolgen van do doorstane ernstige moeiiykheden en de inwerking van moge afstand te blijven zoodat het voor hen iï alsof si nog eens weer in hun vroeger ged 5 war n alsof er niets veranderd was en alsof er geen inhalige schuldeiachers bestonden Dat kun je best doen O jawel waarom niet i ide mijnheer Tobiaasjn nijdig want hoe hij er ook tegen streed hij voelde reeds aan zekere versehijnselen binnen in hem dat de dw s weder voor den zooveclstfn keer een loopje met hem nemen zou ja zektr hij nfoest maar liever ineeos alles wat hij had weggeven Hij was woedend En hoe zou het gaan Natuurlijk zouden zij begrijpen dat hij een goedige sukkel was Men zou alles aan pakken eerst met blijde gezichten en dankbare lachjes later zou zoo iets tot een welaangename gewoonte worden epn onverschillig maar daarom des te zekerder verwacht j eschenk om ten slotte tot steeds aangroeiende eischen te ontaarden En w het eenmaal zoover dan zat men onder de pantoffel van de hospita In Lund had hij onder die zijner huishoudster gezeten De scepticus grijnsde alsof hij iets zeer bitters te proeven kregen had iComoan Wat raakte het hem hoe of zij hsn Kerstavond vierden i iCon hij alle roenschen helpen i Hij zou die dwaasheden uil zijn hoofd verjagen Hij wilde beginnen met gewoon te gaan eten Wat beteekende die Kerstavond i Was oil iets dat hem persoonlijk aanging Kerstavond i etn feest voor ktnderen anders niet Hij zag er van uit de hoogte op neer Hij was aan den Kerstavond oatgroeid Hjj wo immers een oude Igko ïnancieele verwikkelingen zich openbaren kunnen De bnitenlandscho handel ging in 1902 hard vooruit Er werd voor 3U0 mill roebel meer uitdan ingevoerd waardoor w er belangryk veel metaal geld In het land terugkeerde De industrie moeiiykheden daren nog wel voort maar men hoopt toch weldra een goed gevestigde roetaaJ indiistrie te bezitten Den 19d n Aug jl besloot Ik Zwitsersche Bondsr dat de Erantche congrogatios die een toevlucht gezocht hebben in Zwitserland binnen negentig dagen het gebied van h t eedgenootschap moesten verlaten omdat art 52 van de Bondswet bepaalt dat het stichten van nieuwe of het weder inrichten van opgeheven kloosters of geesteiykeorden verbeven ia Do termyn van 90 dagen is reeds lang verstreken maar de Franscbo oongregaties zyn nog steeds in het land in Walliserland acht in Waadlland drie nederzettingen Alleen de zusters van de Cistercienserorde die in Bt Gallen bet slot Ilahnberg hadden betrokken zyn onmlddellgk na het besluit opgebroken De kanlonsregeeringen zyn belast met de uitvoering van het besluit der Bondsrogeering De katholieke rogoering van Walliscrland heeft om uitstel van executie gevraagd waaromtrent nog geen beslissing n genomen De regmriaff vM Wisaitlairf schynt eenvoudig te jirobcerên de zaak op do lange baan te schuiven Eenige liberale bladen dringen nu aan op miatregelen vanwege de Bondsregeering om van do ongowenschte vreemde bezoekers verlost te worden Reuter was zeer beslist in hot bericht over ds vaststelling van het bedrag van 30 000 000 pd t van de oorlogaschuld waarvoor Transvaal aansprakeiyk zou worden gesteld Het schynt echtei dat deze zaak nog niet definitief geregeld is tnsschen Chamberlain en do Johannesburgsche goudhoeren Do Financial Times b v zegt dat de onderhandeling op den basis van dat bedrag nog worden voortgezet mits alleen de winstgevende mynen daartoe zullen moeten bydragen Dat Chamberlain over deze kwestie alleen met de mgnmagnaten beraadslaagt en de Boeren er buiten laat moet niet te veel verwondering baren want volgens de vredesvoorwaarden mug er geen speciale belasting worden gelegd op vast eigendom in de Transvaal om de oorlogskosten tè bestrgdon Deze moeten gevonden uit de voor scejititua i Keurig geschoren en oed gekleed ging hij er op u t Geschoren had hij zich nu eenmaal hoc wel het niet zijn dag was maar daar was niets meer aan te doen Op de straat kwam hij kinderen en oude vrouwtjes tegen mei versierde ukken Hij kwam heeren tegen met pakjes sudsboden met pakjes jonge dames met jyakjes Wsren de menschen opeens gek geworden En zij hadden zooveel haast en zij zagen er allen geheimzinnig uiH Hij gevoelde zich over comp ceC alsof hij aanniemand toebehoorde en nu begon hij ook hard aan te stappen om i t n nsshen te doen denken dathij ergens gewacht werd Om nu met langer opde straat een comedie te behoeven te spuienwaarop niemand zich de moeite gaf te letten zettehij koers naar Ostermalms gaarkeuken Zulk eenarme man die niets had dan eene lijfrente engeen illusies kon gerust in een gaarkeuken gaan eten Geheel alleen ging hij aan een kleine tafelzitten en onder het wachten op de soep geraakSchij aan denken en verdiepte hij zich ju t verledende Hij was ook jong geweest En er was eene andere toen ook jong roet roode wangen een aardig rond fi urtje en keurige voeten in i ianjesmet hooge hakken Zijnt moeder had geen ehketboos weord gezegd maar hij had met haar gevoeld wat er in haar omging fhij had roedegevoeld wat liet was om terzijde geschoven te worden door een dien men memldan zijn levenlief heeft tot de tweede plaatsyu worden gedegradeerd Wtrdl ivnolfd