Goudsche Courant, maandag 19 januari 1903

4l8te Jaargang o 9008 Maandag 10 Januari 19U3 mmm tmraot wtiw en Admrtentiehlad toor Gouda en Omstreken Telefoon o M A D V E 11 T E N T I E N worden g eplaatst van l 5 i eg ek è 50 Centen iedere regel raeei 10 Centen Oroote letters worden Iwrekend naat plaatsruimte inzending van Advertent n tot 1 uur der niidil 4 1 l in t ti e l itg ave dtier Courant ge chie lt dagelijks mei uitztmdering van Zon en Feestdag en ik prijs jier drie maanden is 1 25 Iranco per ost 1 70 Alzonderlijke NoituiH r VIJF KM tN vnn de Ba gsche Pro Boer VereenlRlog ten bate tier Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanschen oorlog De e LOTEN è l t per tuk worden geheel belanglooa Tertcr jgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zn A BRINKMJfN Z on aan het Kantoor der Stoomboot De Uiel twee AANDKKMÏN dnr Uaaml Venn Gouda fabriek van Melkproducten elk groot Aanbiedingen worden iDgewacht onder letter O Bnrean Goudêelu Courant HUIS TB HVVH met vergunning hnnrprtje 13 per week vergnnningsrecbten 60 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor I 80 Het hniB ia vooriien van ga en waterleiding waterleiding is onder de liaorpr J8 begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 l Kranken genezen en wakken Hterk gemaakt D wonderbare Iif Teiiikraahtontdekt door den meeat beroemden Dooter die alle Dekendsi kwalon leneeat r llMkwaanllii iMNiaiM ilt nU k Mui aM vnJffn M nlula tu k g W lNfU l iU k TUrUlia uUskk Ve Medicijnen ryn gratia voor n iedtr dit tyn naam rt adrM mzend K jaren T ti iMliildWe atudte eu ilölyen in oudu kijdiefarifton zoo wet mn in dia vitii d n tegonwoor ligen tijil linift Dr Jamoi W Ktdd Battel Block Fort Warae Ind 8035 U S A kend gemnakt d t Iiij I r Jinn Wilham KEdd t Vonderbare levouikreoht ontdekt keeft en dat hU Ijekwaam ie mot du liulp vnn Un wooderlwar miildel dat aan geen ildor iwlüidtolyko Itoroorto loeoinotof ataxia watorzueht jiobt bnuluitalag on aanbeien ign ajioodig en blgvenil genezon lie uivonlhot gonarhe liobaam hora old do zonnwlpaohi de bloodaomloop on eene volkomen gexmillj d wonlt apoe lig verkregen Vooj de Pooler ign ae liehnmen golgk en komen onder hot ofToot van ft n wundorvoUo l ovonB Kracht Schrgf va daag nog voor de mediegnon Het ia vrij voor ieilor Igder Vermeld waarvan gg genezenwilt alio en de mediogneu wortlou n dadelgk franoo per pott toegezondeu KEDERLANDSCHE Hypotliwl ea Crediet vereonigiiig Heereiuiracbt 177 AIÜTEHDAI verstrekt gelden op f en hjn theeft rente + ü ► Ook e i cfc ll en UeérUff Itttftlaal op langen termijn van a tot elk bedrag IJsclu b GO iPA Hel Bestuur der IJTselub COUDA maakt bekend dal hel terrein op ISTOLWIJHEKSLUIS geopeoil is LEDES hebben toegang met èéne Dame en inwonende Kinderen beneden de 14 jadr I N TEUB8 met ééne Dame en Kinderen beneden de 18 jaar LKDEK kannen voor hnnne Kinderen van 11 18 jaar kaarten 4 1 0 50 bekomen Zonder toegangskaarten wo rdt niemand toegelaten De contributie bedraagt voor leden 1 l BO plus t 1 entree Voor donategrs minstens t 2 60 HET BESTUUR R L ZANGffiREEHIGING ARTI ET RELIGIONI Directenr de Heer WILLEM KERPER TWEEDE CONCERT op W R IJ A G 93 J A 1 tJ A IIJ I003 tilt avond Ie S uur in de Zaal CÜ C0B D1A der SodetnU R K Leesvereenlglug It o L 18 IKK Mféir H M C K geh B Sopraan Oourta Mej H V K Mezzo Sopraan Gouda Mej A OTTEIIBEEK BASTIAANS Alt Den Haag Den Heer W REiXAÜÜ Tenor Den Haajr üen Heer M J Bas Gouda Mej W SPttUlJT Piano accompagnement Gouda froüramMa 1 Chor DIE NACHT I8T VBBÖANÓEN uit den Lobgesang F Umdeluokn BarthoUy 1809 1847 DUET UIT DIE SCHÖPPONÖ Haydn 1732 1809 voor Sopraan en Ba ABIA r IPHI8ENIE EN TAUHIDE Ck Gluck 1714 1787 AVE VEBUM W A Motart 1766 1791 ALT DEUTSCHES WEIIINACHTSLIED M PrattOTUu 1571 1621 6 a AlUA UIT 0TTË8 ZEIT J V Bath 16851760 voor Alt 4 DER STERBENDE JESÜS F RoutU 1750 1793 c 8EMÈLE F fldmfc 1685 1759 6 DAS ENDK DES ÜERECHTEN J H SehMl 1763 1823 A cr Z B 7 MAGNltlCAÏ V Bttdh voor 5 stemmig koor Soli met begeleiding van IMano en dubbel kwartft H H Donateurs toegang met 2 Dames H H Knnstlievende leden persoonlijk Meerdere toegangskaarten bij den Heer H A VERZIJL Korte Tiendeweg en Mevrde Wed MART BOUMAN k t f s Avonds aan de aal 1 i H H Leden der Sociëteit K K Leesvereeniging gewbne reductie Leerlingen der Sted Muiiekschool 1 Plaatsen te bespreken k 10 et 22 en 23 Jan van 10 6 oor bg den pachter der Sociëteit riKT HCHTUVR Sociëteit ONS OENÓvGEN Gouda Meuwe gde lan dsche Opera RDITENGEWONSWST VOORSTELLING Jubileum OBEIJO op Woen§dag f Januari des avonds 8 uur B j genoejrzBine deelname P AL J A Si VOOBAFOBOÜII D 00 GAV iLLE i A RUSTIG AN A Prjaen der plaatsen Leden der Sociëteit 1 t W niet J edenl 1 Lïatéii liggen ter teekenicg en kaarten vürkrögbaar bij Mevr de Wed MART J BOUMAN Dubbele Buurt j do Heer VAN EIJK Oostbaven Sociëteit VREDE BEST Markt PACHTER Sociëteit Ons Genoegen Sle r rKer Manplak em mtr tUUettem Openbare Terkooping TK MTOLUIJH op HAANDAO 26 JANUARI 1903 s morgens Mf aren in het KofSehuis van den Heer P STOPPELENBURG aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gèvestigden Notaris j kokman VA EEN HUIS geteekend G No 3 met SCHÜOS HOOIBERG en een perceel BOUWLAND aan de Gondsehe Rijweg te Molaljk kadaster Sectie C Nos 2027 en 2028 groot 19 Aren 90 Centiaren Te aanvaarden I Apr 1903 Dagelijks te bezichtigen Nadert inlichtingen geeft Notaris KOEMANvoornoemd Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 GOL IIA Oeneesb Dr J H BAKKER NIEMËUER Directr D ViS DUUREN Behand van ruygegr verkrommingen iniiettatleu btimt x en o beenen en andere toft n i o i n i e nJM eon tlitiitle H iler en genr tlekten rheumatiaehe nandoeHtugen rernulkingen enz enz Vraagt by Vmen Boekhandelaar Proefnummer der Nederlandsehe uitgave De hoofdtekst vau dit balfms nde Tourist Ipscbo tydsdirift bestaat uit d Be KChrijohig eetifr Hein om de Aarde die de Heer E T Feenstba Kuiper in opdracht der Ven nuotscbap maakt Elk nummer is gefUuHtreerd iiaar elyfit ithotO grophtuche opntt tneti leaer inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO AHPtlrhll aartei die hem on eigen of r n inider door hen op te geren iidree door onze reizigei s worden toegezonden Voiur de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabifi PerziS Vooren Achter Indi6 Birma Malacca enz Prijt per jaargang 7 0 incl d4oArtnchtkaarten De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tp geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Kchl Zeeuwsch Tarwebrood I cent de K O bü A SLëGT 51IEDWE HAVEN 27 Brabantsch SCHOEN en LAARZENMA6AZUN Kleiweg E 80 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van het resteerend WINTEKWERK en verscbillende andere Artikelen Steais voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend C SMITS AUe aratien en aangieten werk Dmk nu A BRINKMAN i Za Gouda KE ISGËVI ti BELApriNu OP DE HONDEN HURUEMtKSTEIl co WKIHOUDBRS van Gouda In overweging Deinende dat bij Art 3 der Verordening op Je invordering der Belasting op de Honden vastgesteld door den Raad dier Gemeente d n 8n October 1875 en gewijtigd den 331 unl 1876 lan eigenaars ol bezitterb deser dieren de verplichting w opgelegd om U irvan jaarlijks in le maand Januari aangifte en bet ihng der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uttnoodigmg de gevorderde aangllte en betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda den i7n Januari 1903 Burgemeester en Wethouders voornoeind R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlaDdsch üvi rKic i In antwoord op eèn interpellatie verklaarde de Fransche minLsterpresidout Combes dat hjj de traktementen van alle geestelijken die zich verzetten tegen liet verbod van het jebrnik van liet Bretonscb by de godsdienA aeleniogm znl inbonden Een motie vim orde do bundelingen der regeering guedkonrende werd mi t 339 tegen 185 tjmmon aangenomen De Oostenrjjkscbe Kamer U geopend De Jong Tsjecben Iconen ectiigc tegemoetkoming maar de radicale Tsjechen zallen hun dwarsftrijverjl onverzoenlijk volhouden Men hoopt echter door een overeenkomt tusschen de groote partyen die obstructie den kop in te drukken De radiule Tsjechen stellen slechts tien rann die nof niet üens allen sprekers zyn Door steeds een meerderheid hg de bandi te hebben die ten allen tyde een voorItel tot sluiting der beraadslagingen enz kan doeil aannenii n il men nu beproeven de radicale obstrnctionisten al hoel gfiaw lot andeu gedachten althans een andere gedragslgn 1 te brengen Ongelnkkigerwyze is de bekwame voorzitter van de Kamer graaf Vetter ziek zoodat het vermoeiende werk van de leiding der discussies geheel neerkomt op de Beide vice voorzitters In den liyksiaad gaf de minister president een uitvoerig overzicht van het resultaat der onderhandelingen met Hongarye over den AuBgle h bet antonome douanetarief fcn an FELiLL£iOL H t bestuur der huishouding in andere handen oveï I te geven n dat men dit meer dan dertig jaren lang geleid heeft Elke vriendelijke blik op die roede wangen was een diefata aan zijne moeder gep eegd Neen die jHHjd was eenvoudig niet om uit te houden Xlaayom zocht hij de een uamheld en hij overlegoe allea noft rijpelijk Vtiór hij den besliasenden stap deed En terwijl hij wikte en wo trouwden de noode wangen met een steenkolenhandelaar in de stellige overtuiging dat Per Tobiasson een onbetrouwbaar manspersoon was die op een gewetenlooze manier zijn spel dreet met eerlijke roeisjesharten Langzamerhand kweekte de jonge vrouw den hait tegen zijn gehcele geslacht den kolenhandelaar daar mede onder begrepen bij zich aan Op dezï wijze was mijnheer Tobiasson onf huwd gebleven om als btide vrygczel voor zijne ontrouw te boeten En nu zat hij geheel alleen in de gaarkeuken zijn bord soep te nuttigen Hoe was het op den laatsten Kerstavond geweest T9en had hij studenten bij zich genoodigd drie stuks die geen tehuïa hadden waar zij heen konden gaan Zij waren recht vrooUjk geweest hadden verbalen gedaan zijne sigaren dere economische quaestiën De minister kondigde aan dat een ontwerp betreffende deze vraagstukken by bet parjement zou worden ingediend en verklaarde dat dn overeenkomst tusschen de beide regeeringen in zake de douanetarieven 0 a bepaalde dat minimum tolrcchteii kunnen worden toegestaan aan de verbonden staten tegen geiykwnardige concessies De minister logde nadruk op de noodzakelijkheid van een noroische toenadering tusschen de beide dstlen van hel Kijk De beide Hegeeringen hebben zich verpliclit op loyale WQze de bepalingen Tan hel compromis uit te voeren hetgeen de beste waarborg zal geven voor ei n vreedzame instandhouding der econoirii cho eenbeid De minister kondigde cindeiyk nog aan een ontwerp betreffende do invoering van den gouden standaard Do rode van minister Von Kiirber werd luide toegejuiclit en van vele zyden ontving by gelukwenscbun Te negen uur des avonds heeft de zittingi van den Uyksraad dertig uren lichtereen geduurd Het quorum bleef bestaan De Czecbische radicalen en Czechisc lic agrariërs zetten de discussen voort Nog zyn 13 moties van urgentie te behandelen Ook in Mecklenburg Schweriii begint men liberaal te worden althans verdrangzaain Tot heden was de Lutbersclio kerk daar Staats kerk en werden geen openbare godsdienstoefeningen van andere gezindten toegestaan Deze liefderyke bepaling is nu opgeheven en ook aan andere Proteslanten en aan Katholieken wordt vergund ünn godsdienst uit te oe nen en daarby te deelen in de bescherming welke tot nog toe alleen aan de Lnthersche S sntskerk werd verleend Lord Rosebmy sprak gisteren te Plymouth liy verklaarde dat du tegenwoordige onvriendeiykheid van Europa tegenover Engeland een crisis teweegbracht waarin andere landen ook wel eens badden verkeerd van welke slechts w nigcn mannen hadden geschikt de moeieiykbeden bet hoofd lo biedend Voor Engeland iiu drong Rosebery op de benoeming van lord Kitchener tot min ster van oorlog aan omdat oen volkomen reorganisatie van Engeland s militaire instellingen dringend noodzakeiyk was De benoeming van Ferid Pasja tot grootvizier heeft in Duitschland eengoeden indruk gemaakIjgDe Voss Ztg noemt die benoeming een bewp van den goeden wil van don Soltan gerookt en gezongen tot over twaalven Toen zij gemerkt haildcn dat hij het reeds loo vroeg tijd voof heengaan achtte vonden zij dat flanw en dachtiSn blijkbaar dat hij hen dan met had behoeven te vragen hoewel zij te beleefd Waren om ronduit te zeggen wat zij dachten En toen zij weg waren was 1 3 huishoudster zoo kwaad aU een ftpin geweest omdat zij zoo lang gebleven waren Bij die herinnering zette mijnheer Tobiasson een hooge bor t Dat had men er van als men leetde om anderen genoegen te doen Neen hoor men moeit alleen voor aichielf leven Men kan het toch maar één enkelen mensch naar den sin maken licht dat die éeiÉ dan het tieve ïk is Mijnheer Tobiasson had zelf schik in die opmerking het was een aforisme en wat meer zegt ecnWwaarheid wt een bijzonder welbehagen gebruikte hij zijn bietatuk die op de soep volgde Toen hij tot de toespijs gcstootde pruiiften g konnen was gevoelde hij zich tevreden met zichzeU zonder eenig maar Het werd er zachtkens warm in de ectkame de buitenlucht deed iemand bepaald ffpté Er lag tamelijk dik sneeuw op de straat dr lantaarns brandden Sleden liitc n haar bellen rin kelen gaande en komende sleden de klank had ook al iets opWekkends Hij stak zijne handen in de zakken van zijn overjas en ging verder I aar lag Httmfógarden de villa wijk van Stockholm De verlichte ramen en de boomen kwamen aar dig uit tegen een door chtjnendeo neVel daar Ferid Pasja was voorzitter van het Macedonische hcrvormingscomité hg had als Inspecteur der Europeesche vilayets naast zich Hu eln KilmiPasja die eveneens by degetanien bekend staat als een der bekwaamste en eeriyksto Tarksclie ambtenaren En de maatregelen die Hussein Hilmi i asja geno men heelt gednrendo den korten tyd dat hg in die functie is bewezen dat men zich in hoia niet vergist heeft Onder den druk der gezanten heeft de Sultan il den jongslen tyd dus een paar zeer merkwaardige benoemingen gedaan Do nieuwe Grontvizi r belioortjot een voornaam Alhanceseii geslacht en hiMafl vele jnrenaan bel hoofd vah het vilayel Konia in KloinAziê geslnnn In die funcllu hoeft by vooralden aanleg van straatwegen bevorderd hetonderwys goed geregeld en maatregelen genomen voor het welzgn van den landbouw Hytoonde levens bg de behatidoling van do Analolische spoonvegqniieslle dat bg neti vriendvan Duitselilaiid is j Van Ferid patja on van do w JO waaropliy zal optreden in zgn nieuw ambt lianglvoor IKn groot deel de toekomst vui hetTnrkschó ryk at In gelk geval is lig eenvoel arbeidzamer en kraclitiger man dan deafgetreden gruotviztar Kutiichuk Salk pasja van wien men indertgd veel verwachting had maar die al spoedig bleek slechts een werktuig der camarida te sgn Indien Ferid aijateifin de invloeden daarvan bestandTs enmei deze fde liefde werkt die hy als voorzilter van het Hervorraing co iité hoeft getoond dan zal bg ui grootvWer zeer veelnut kunnenslichten voor Macedonië en voorAlbanië VerNpreidf lleriehteM Fkaskhijk De gezondheid van den minister van buitenlandscbo zaken Dulcassè die nu reedsdrie weken lang ziek ligt aan influenza biyft zorgwekkend De rust in hel yuarlier Latin is nogniet hersteld Gistermiddag zon do dekender facultoil Debove spreken Alleen voorde medicynen ingeschreven studenten zullenwordentoegelaten De studenten zetten eenmonsterb tooging op touw Paul Descbanol laat tegenspreken dat by naar vermeld werd een nieuwe parlementaire party zou willen vormen Voor de vyfde maal is Fallières totvoorzitter van den Senaat gekozen met 203 tegen 32 blanco stemmen lag de staiUbibliütheek als een zware donkere massa van de Esplanade gmds scheen het electrische licht ztch langzaam voort te bewegen in zyn blauwachtig schijnsel Dit was iets anderd dan Lund Het was toch wel eenig en verlaten zoo geheet alleen door de straten van die vreemde stad t dwalen velen zou dit onaarfgenaam anq doen hem niel integendeel Hij fcenoot er van met lange teugen van die onbelemmerde vrijheid Ji Verritimde zijne borst Er is toch iels eij enoardigs aan zoo n Kentavond de lucht die je inademt is anders de gaslichten hebben een anderen glans en de herin neringen komen op iemand anrukken meer dan ooit en wekken een droefgeestige strmminir kinderachtige gedachten en een zonderiing besef van gemis aan getuit Zoo daar wat hg nu toch weer tv Neen de Kerstavond was een jiwaze instelling Wat belette hem dien onopgennrkt voorbij te laten gaan Die j ekheid te trotseeren Snel keerde hij zich otn en begon weer in de richting van het Sturo plein te loc h Hij wilde Kungatfjldgilrden eens door wantklen zeer kalm mit kon het hem schelen of andh en haast hadden en of anderen ergens verwacht werden f Zeer bedaard drentelde hij over het trottoir Ungs de oxtrit verlichte winkelramen Op het S ure pleijn was het schemerachtig Welk een menigte van denneboomen t ZB trokken als het ware de duisternis aan en verdeelden xe onder elkander Zij stonden op houten voststukken zij la op den grond groote dennen en klei e den nen dennen voor armen en roor r kicn naast c Woensdag ontving Paul Krugcr volgens de Echo te Menton bezo ek van denOustenrgkschen consul die belast was nieteen Speciale zending nohiens ign regeering De sociaal democratische afgevaardigde De Preasensè heeft den minister van buitenlandscho zaken een interpellatie aangekondigd over de gebeurtenissen in Macedonië en Armenië bg de beliandaliiig van debegroiiiing voor baiteiilandsc io laken tshonden DmiSOBLiiKD Wnarsjligniyk gaat de koning van Saksen half Februari niterlgk in Maart voor een puosje naar de Riviera en een nakuur volgt dan te illnitz op bet kasteel Hosterwitz By de jongste aanwezigheid van den prins regent van Beieren te Bercbleagaden trok het lyn aindabht dal de eigenaar van het Qrand Hotel twee Dnitsobe en maar kin Bei rsche vlag had uitgeitoken HJj liet nader informeeren en toep vertelde de hotelier dal hy de Duitache vlaggen nog had vau het bezoek der keizerin Voorbereid wordt en wyiiging van deindeeling der groolo Pruisische kla enlot ri in dien zin dat er in elk der vier eeisteklassen een hooldpry komt van honderdduliend mark en in de vyfde klasse een vandriehonderd duizend mark lerwyi de kleinere prgzon 8QIX 5000 lÜOÜO mark aanmerkelgk verhoogd zullen rorden I liet lotzal voor alle klassen voortaai ti eehonderdmarV kosten Deze hieuwe regeling wil de regeering reods spoedig invoeren Do gemeente ontvanger lo Zabrzo heeftzichzelven aangegevan wegens verdaist ringen in negen jaar tyd tot oen totaalvan 70 000 mark De keizer heeft dor czaiir als howysvan zyn sympatbio een wulloiibereWo viirkenskop in oen bormetisch gusloleii blik geheel gereed toegezonden naar Petersburg IJBOOT BRITTiSNfK Sulton Timrais te Liverpool heeft 10 000 pond sterling beschikbaar gesteld om uil den interest daarvan de onkosten te beslrydcn voor een onderzoek naar degeneeswyze van kanker aan Üe Liverpool Koyal Infirmary on de universiteit in zg n wooui plaats Do premier ministor ISaltour heeft dennacht goed doorgebracht Zgn toestunil gaatnu vooruit kander Een gekruide geur van dennenaahlen en van versch afgesneden takken nam men niet elke adeinhahng m zich op er lag nu eenmaal Kerstfocbt in de lucht iiyn hospita zou een Kerstboom hebben do menschon hadden er het geld niet voor eer Zij hadden het aan de kinderen duidelük wtllun maken maaryleze konden dat ntet begrijpen Waarom raóchtfen zij goen Kerstboom hebben Zij z iden heel zoet en gehoorzaam zijn den geheeten dag mochten zij dan ook geen Kerstboom hebben Uu had hij dien morgen gehoor iloor het dunne J outen beiichüt van zijne garderobe en de hui ikaiiier 1 Welk een kolossale Kerstboom stond daar en jvare reus Hoe doijker stijf en rechtopstaande I iWat kost die vroeg hij eenvoudig uit me w igierigheid want hij was ieman I d e gaaroc van alles op de hoogte was Vijl öre zag verbaasd o i Dat was inmi rs geen prijs Ik wil hem liever voor o n kleinigheid verkoopen dan hem weer neé naar huis lu slepen zei de man Maar het kwam niet t pas om zulk een boom voor vijftig öre te verkoopen 1 et was barbaarsch Het was krar innigenhandel Hield en too huis met de bosschen hier op d bergen f I e man stond in afwachtende houding xijn pet in de handen draaiende Hier zou nu toch wel een boom verkocht kunnen worden dacht h rt l Wordt v rv0lf d