Goudsche Courant, maandag 19 januari 1903

WERELD PANORAMA GROENENDAAL 5 Gedurende deze week m mmim mm m kew me BINNENLAND Men leest in De Nederl ndeir Naar men ons meldt zal de heer De Waal Malefijt de president van de a r Kamerclub met het oog op zgn geschokte gezondheid als zoodanig aftreden De heer mr Th Heemskerk zon trachten ontslag te nemen als wethouder van Amsterdam en zal op dringend verzoek zjincr partógenooten optreden als president der a r Kamercinb en als leide r dor a r partjj in en baiten de Tweede Kamer Daarmee zon hg èn de partg èn het Centraal Comité zeer belangrijke diensten hewgzen De minister Knyper heeft zgn verblgf in het buitenland nog enkele dagen verlengd zoodat hg eerst heden avond in den Haag terugkeert en a s Maaadag zgne ambtsbezigheden zal hervatten De minister van binnenlandsche zakenheeft bepaald dat de verkiezing voor eenlid van de Tweede Kamer voor het districtMiddelburg vncaturemr C Lucasse zalplaats hebben op Dinsdag 10 Februari en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 17 Februari St Ct De Commissaris der Koningin in de prov Groningen zal de Staten van dat gewest inbuitengewone vergadering bgeenroepen opDinsdag 20 lanuari ïoor de verkiezing vaneen lid van de Eerste Kamer der StatenGen in de vacature jhr mr W C A Alberda van Ekenstein St Ct De dienst Enkhulzen Stavoren is gisteren geheel gestaakt ten gevolge van het ijs De Tgd ontving een schrgven uit Rome waarin medegedeeld wordt dat prof Sampa reeds spoedig nadat dr Schaepman in het klooster der Franciscane Misaionarie in Via Giusti zgn intrek had genomen ontboden werd om te onderzoeken of behalve diabetes waaraan dr Schaepman reeds lang leed nog een andere ziekte zgn leven bedreigde Prof Sampa constateerde vergevorderdehartkwaal Dr Schaepman had volgens den professor het hart van iemand die in 60 jaren veel meer heeft gewerkt dan een ander menscli in 80 jaren De toestand scheen ernstig zeer ernstig zelfs doch niet hopeloos De patiënt zon een kuur moeten ondergaan Den volgenden dag in den namiddag overviel hem een flauwte een zuster vond hem van zgn toel afgeschoven op den grond liggen spoedig echter wee k deze flauwte De dokter onmiddellijk ontboden raadde spoedige voorziening van de Sacramenten aan Twee nren kon hg niet voor zgn leven instaan Zeer Italm vernam dr Schaepman deze tgding en vroeg aanstonds pater P Oomen te ontbieden Het Centrum ontving gisteren morgen he olgend relegrara betreffende dr Schaepman s toestand Rome half elf Advies der twee geneesheeren Vooruitgang aanzienlgkej dan hadden kunnen hopen Toestand blgtt ernstig maar reeds beteij dan 4 Januari Onvoorziene gevallen uitgesloten die bö hartzjgkte mogelijk blgven is gegronde hoop dat Va def land monseigneur terug ziet De Tgd ontving het volgende bericht Rome 10 uur 30 Do toestand van mgr Schaepman is steeds vooruitgaande Dr Sampa de geneesheer die hem behandelt noemt het een voornitgaqg zooals hg niet durfde verwachten Een later bericht van De Tijd uit Rome te 2 u 30 meldt Gistervoormiddag constateerde ook dr LSpponi de pauselijke lijfarts een blijvenden vooruitgang en oordeelde deze verbetering boven verwachting Omtrent Dr Schaepman ontving De Resb 11 u 45 uit Rome het volgende telegram Toestand heden zichtbaar beter Pastoor Schaepman uit Zevenaar keert heden naar Nederland terug Van betrouwbare zPe wordt aan het N V d D medegedeeld dat van hoogorband de wenschclgkheid is te kennon gegeven de spoortreinen hier te lande clectrisch te doen verlichten Als gevolg daarvan zonden bg de verschillende spoorwegmaatschappijen reeds de noodige plannen daarvoor in bewerking zgn Van zeer vertronwbaro zijde wordt aan het Vad verzekerd dat het in een der dagbladen opgenomen en van daar verder verspreid bericht als zon de oud luit ter zee Le Bron do Veiela te Brussel door den minister president dr Knyper zijn verzocht of gepolst om de portefeuille van marine te aanvaarden eiken grond van waarheid mist Er ia nog geen enkele poging gedaan om in de vacature te voorzien Op de laatste algemeene Tergadering van het Nederlandsch onderwgzersgenootschap werd op voorstel der afdeeling Rotterdam I besloten dat de vraag welke wijzigingei men in art 21 der Wet op het L 0 wenschelijk achtte aan dé orde zon worden gesteld in de afdeulingen Aan dit besluit gevolg gevende heeft het hoofdbestuur thans het volgende stel vragen aan de afdedingen verzonden Acht gg wijziging van art 21 der Wetop het L O wenschelijk in dien zin datmeer invloed dan thans aan den klasseon derwgzer wordt toegekend waar t de regeling der schoolzaken betreft f Acht gg bg toestemmende beantwoording van 1 en bij ontkennende beantwoording van 2 het wenschelijk dat de regeling bedoeld bg art 21 geschiede a door het hoofd der school in overleg met personeel b alleen door de schoolvergadering Welke onderwerpen meent gij bg toestemmende beantwoording van 3a dat wèl welke niet op de schoolvergadering behoorente worden behandeld f icht gü ook noodig een beperking temaken wat betreft leeftijd of dienstjaren noodig om een be lissende stem te hebbenop ae schoolvergadering P Welke opmerkingen heeft uw afdeeling verder aan de beantwoording dezer vragentoe te voegen De Commissie van Zuid Holland tot het bijeenbrengen van jong fokvee voor ZuidAfrika ontving reeds in de eerste dagen na het verspreiden der circulaires verscheidene toezeggingen voor vee en een flink bedrag in geld Doordien deze toezeggingen meest door nietlandbonwer gedaan zgn zou de Commissie gaarne adressen ontvangen van landbouwers die bereid zgn een der runderen tot den tiJd der verzending gratis te stallen of te weiden waarom zij ver oekt dat ieder die daartoe bereid is zijn adres opgeeft aan den voorzitter der Commissifj P Loopugt Schiedam VËRG4ÜERI G V4N DËN fiEMe TËKÜD VRIJDAG 16 JANUARI 1903 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zijn de hh Noothoven van Goor Engels Prince van de Velde Nederhorst Fortuijn DroiJgleever Jungenburger Luger van Galen van Itersou Krook Donker Straater en Dessing Afwezig zijn de hh Herman IJssel de Schepper Vingerling de Lang en Mnglwök De Voorzitter De hh Herman IJssel de Schepper Vingerling en de Lang hebben kennis gegeven verhinderd te z n deze vergadering bil te wonen De Not ilen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de gemeentebegrooting voor 1903 het raadsbesluit tot aankoop van twee aandeelen in de Goudsche WaterleidingMaatschappij drie raadsbeslniten tot wijziging der begrooting voor 1902 en 1903 het raadsbealnit tot het verhuren van een poort aan den Kleiweg aan van Hooff het aangaan eener leening groot f 41600 van de Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen het aanvaarden van een stuk grond van P Zwart het raadsbesluit tot het uitvoeren der demping tusBchen de Crabethstraat en het plein voor het stationsgebouw en dit op te dragen aan W Bokhoven en de gemeente rekening over 1901 Dat voorts door B en W op 6 Jan dekas en de boeken van den gemeente ontvanger waren nagezien en in orde bevonden Het proces verbaal ligt voorfde raadsledenter visie L Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Een voordracht van B en W vandeskundigen voor controle van het gas Een voorstel van B en W tot wgziging der gemeente begrooting dienst 1903 in verband met eene tgdelgke uitbreidingvan het secretarie personeel Zijn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld Een voorstel van B en W tot hetverstrekken van oen vergaderlokaal voorde plaatselijke beroepsraad Een voorstel van B en W om den brugwachter aan de brng over de Karnemelksloot eene hoogere bezoldiging toe tekennen Een adres van den heer E J vander Heijden tot wijziging van het plan totaanleg van huizen aan den verbindingswegaan bot Park Een brief van B en W tot overneming van een stiaat van den heer R U Jongenburger c s De Voorzitter Namens B en W heb ik de eer voor te stellen B tot 6 uog heden te behandelen Zgn gedrukt rondgedeeld De heer Nederhorst De vorige maal M de Voorzitter toen door u werd voorgbSteld de IJssellaan direct te behandelen ben ik er tegen geweest omdat ik niet op de hoogte was toen werd dit aangehouden nn komen weder een paar dergelgke zaken voor nl het voorstel van de hh van der Heijden en Jongenburger ik zon mjj graag daarvan vooraf willen overtuigen zoodat ik ook nu voorstel deze voorstellen nit te tellen In stemming gebracht vordt het voorstel van den heer Nederhorst aangenomen met 7 tegen 6 tt en 1 buiten stemming Voor stemden de hh Prince Fortuijn Droogleever van Iterson v d Velde Nederhorst Krook en Donker Tegen slemden de hh van Gajen Engels Luger Straater Dessing en Noothoven van Goor Buiten stemming de heer Jongenburger 3 6 worden ter visie gelegd 7 Een voorstel van B en W in overleg met de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs om de subsidie aan de St Joseph Vereeniging toe te staan indien de leeraren daaraan verbonden in het bezit zgn van de vercischte akte Ter Visiej 8 Een voorstel jin B en W tot gedeeltelijke ontheffing van aanslagen in deplaatselijke directe belasting van eenige aangeslagenen wegens overlijden of vertrek nitde gemeente Ter visie Een voorstel van B en W om C W den Hoed vergunning te geven tot verlenging van de IJssellaan en tot rioleering vande daar zijnde sloot Ter visie Een voorstel van B en W tot vaststelling van het uit vier kaarten bestaandeplan van uitbreiding der gemeente aanwijzende den grond die in do naaste toekomst voor den aanleg van straten grachtenen pleinen wordt bestemd Ter visie Het verslag van de Commissie totwering van schoolverzuim over 1902 In handen van B en W om daarvan gebruik te maken bg het samenstellen van het gemeenteverslag De heer van Iterson M de Voorzitter ik meende dat al die verslagen tor visie werden gelegd en dat dan B en W diegebruikten bij de samenstelling van het ge meenteverslag het gaat toch niet aan al die ve rslagen van alle mogelijke commissies hier te doen voorlezen daar gaat heel wat tgd mede verlojen De Voorzitter Ik moet den heer van Iterson doen opmerken dat ook het vorige jaar dit verslag is voorgelezen dit verslag is geen verslag van een commissie over eene gemeenteinstelling deze commissie wordt wel is waar door den raad benoemd maar is een rykscommissie en nu weet ik niet hoe ik anders dit verslag aan den raad moet bekend maken dan hot hier te laten voorlezen 12 Een verzoek van den heer Dr B H J Ovink eervol ontslag verzoekende alsleeraar aan het gymnasium tegen 1 Maart a 8 tevens kennis gevende dat hjj met genoemde datum ontslag neemt als lid dercommissie voor de Stads Muziekschool Het ontslag als leeraar wordt eervol tegen genoemden datum verleend en de ontslagnaine als lid der Commissie voor de Muziekschool wordt voor kennisgeving aangenomen 13 Een adres van den heer R Triezenberg verzoekende gerioleerde grond te mogen overnemen die vroeger was verhuurdaan H G v Gent De Voorzitter Daar dit maar een overschrijven van eigenaar is stel ik voor ditgoed te keuren Aldus besloten 14 Een adres van den heer J N Both verzoekende de door iiem gebouwde en aande gemeente overgedragen straat aan deOude Gouwe den naam te geven van Pit terBothstraat Zal worden behandeld tegelijk met punt 5 der agenda 15 Een adres van den heer C P W Dessing intrekking verzoekende van punt 6 der agenda betreffende de overname derIJssellaan Zal worden behandeld tegelijk met punt 6 der agenda Een adres van J M van Gogh eervol ontslag verzoekende als brugwachtertegen 1 April Wordt eervol verleend Sollicitaties van H Haverkamp Jr B Lens Jr en S H van der Kraats Jr verzoekende benoemd te worden tot nood hulp aanplakker Aan de orde De benoeming van vier leden der Raadscommissie tot het voorbereiden van voorstellen in zake don afvoer van vnil in de buitenwijken Benoemd worden bg eerste vrge stemming de hh Dr H IJSSEL DE SCHEPPER met 12 St M H A STRAATER met 11 st Voorts verkregen de hh C P W Dessing 6 R U Jongenburger 6 H J Nederhorst 5 P D Muijlwgk 3 G Krook 2 J A Donker 2 J van Galen Dr F H G van Iterson en F Herman 1 stem on 1 in blanco Tweede vrge stemming Gekozen wordt de heer E ü JONGENBURGER met 7 St Voorts verkregen dehh H J Nederhorst 5 C P W Dessing 5 P D Muglwijk 3 J van Galen J A Donker en C W van de Velde 1 stem 2 biljetten in blanco Derde vrije stemming Gekozen wordt de heer C P W DESSING met 7 stemmen Voorts verkregen de heeren H J Nederhorst 4 J A Donker 1 st en 4 biljetten in blanco Aan de orde De benoeming van twee leden der Comnlissie voor de Volksgaarkeuken Gekozen wordt de heer Dr A C A HOFFMAN met 9 st de heer Krook verkreeg 2 stemmen en 3 biljetten in blanco Gekozen wordt de heer R ü JONGENBURGER met 8 stemmen de heer F v d Straaton verkreeg 2 st en 4 biljetten in blanco Aan de orde De benoeming van drie leden der Commissie van deskundigen voor de controle van het gas Ing St No 125 Benoemd worden de hh Dr H IJSSEL DE SCHEPPER met 13 st J W MOLIJN met 10 st en P WEIJER met 12 st Aan de orde Hot voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1903 in verband met eene tijdelgke uitbreiding van het secre tariepersoneel Ing St No 124 Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het preadvies op het verzoek van den heer H C German inzake het onderwijs in handenarbeid Ing St No 123 Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het afwijzend preadvies op het verzoek van het Bestuur der Schildersgezellenvereeniging Vooruitgang zg ons doel om steun voor een op te richten cursus in houten marmorschilderen Ing St No 122 Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om aan den heer W Erberveld te vergunnen den aanleg van een straat aansluitende aan de IJssellaan Ing St No 120 De heer Nederhorst In de vorige vergadering was ik er tegen dit toen te behandelen ik ben heden in de gelegenheid geweest dit nader te zien en kan thans wel voor het voorstel stemmen Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel goedgekeurd Wordt vervolgd Uemeng le Berichten Stemmachines Ook door den heer C van de Stadt Hz te Zaandam is een stemmachine uitgedacht Deze is van bescheiden omvang en wordt op een tafel of lessenaar geplaatst Daarvóór bevindt zich op den grond een verhevenheid Door hier op te gaVn staan wordt de machine door het gewicht van den kiezer tot stemmen geschikt gemaakt op dezelfde wgze als bij automatische weegtoestelleu Het steramen geschiedt door het verscliuiven van een knop Wanneer de kiezer zgn plaats verlaat herstelt de machine zich in den vroegeren toestand Behalve dat zg op elk oogenblik bet aantalop lederen candidaat uitgebrachte stemmenaangeeft telt zg ook het getal kiezers dataan de stemming heeft deelgenomen Het uitbrengen van waardelooze stemmen behalve blancostemmen is buitengesloten zoomedehet plegen van fraude Hbld Het Utr Dagblad begrijpt niet in hoeverre men benadeeling van de arbeidende klasse kan zien in een verhooging van den drankaccijns Het blad vraagt wie wil bewaren dat arbeiders en anderen het noodig hebben zich lichaam en ziel met jenever dat gif te verwoesten Wie dwingt hen er toe P Waarom kannen niet alle arbeiders geluulonthouders worden evenals de sociaal mokraten P Maar wie toch jenever drinken wil laat die er dan ook voor betalen Welke hardheid of onbillijkheid daarin en zou zgn zien wij niet in Want men kan aan den accgns ontsnappen door geen jenever te gebrniken Wie niet wil behoeft geen cent in deze belasting te storten De accgns zal van 63 op f 70 worden gebracht zoo is het voornemen Op een borrel maakt dit een onderscheid van een halven cent welk onderscheid echter ook gevonden kan worden door het glaasje iets kleiner te maken of door de jenever met iets meer water te verdunnen Verwekt dat bü sommigen zooveel emotie Kon men den prijs van een borrel verdubbelen wij zonden het toejuichen omdat weinig middelen beter dan datwhet drankmisbruik zouden tegengaan Stadsnieuws GOUDA 17 Januari 1903 De onderafd Gpnda en Omstr der vereeniging tot bevordering der Pluimveehouderij in Nederland hield gisteravond op de bovenzaal van het café t Schaakbord een algemeene vergadering De rekening en verantwoording van den voorzitter sloot met een batig saldo van f 28 90 Het jaarversla van den secretaris wees aan op welke wijze de jeugdige vereeniging reeds heeft gewerkt Het ledental bedraagt 44 no begrooting voor 1903 werd vastgesteld op een vermoedelgk inkomen van f 95 Tot lid van het bestuur in plaats van den heer Mr P L van Ëeton die bedankt liad werd gekozen de heer P Kersbergen Tot commissaris toegevoegd aan het af deelingsbestuur werd gekozen de heer P J Bellaart Jr Tot afgevaardigde en plaatsvorvanger naar de algem verg werden gekozen de heeren J H van der Torren en P J Bellaart Jr De onderafd zal een broedmachine aanschaffen voor 120 eieren en een kunstmoeder Op voorstel van den heer J Breebaart Lzn werd aan het bestuur overgelaten die machine te eiploiteeren naar goedvinden In het wereldpanorama liep het de vorige week storm en dikwijls moesten do bezoekers eenigen ijd wachten eer ze konden proflteeren van de gelegenheid Langzamerhand begint men te begrgpen dat behalve het interressante het panorama zooveel leerrgks aanbiedt en menig kind besteedt zijn centen liever aan een kaartje dan ze te gaan versnoepen Deze week gaan we naar New York die wereldstad by uitnemendheid Wat we vroeger bij aardrijkskundige lessen daarvan hoorden deed ons duizelen maar begrijpen deden we t niet Nu kunnen we t zien en na er ons van overtuigd te hebben kunnen we ook deze week een bezoek ten zeerste aanraden Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappij Datum 13 Jan 1903 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 35 vervloeiende kiemen 6 soorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed W g Dr H J VAN t HOFF Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Krimpen a d Lek ds W Bieshaar te GroptAmmers die voor Oud Beijerland heeft bedankt HiASTRBOHi De kiesvereeniging gemeentebelang heeft tot candidaat voor den gemeenteraad gesteld in de vacature J C Muller die naar elders vertrokken is den heer J H Mnller Dinsdagavond hielden de vier alhier bestaande vereenigingen eene feestuitvoering ter herdenking van de opening van het kunst en sportgebouw Concordia De voorzitter de heer G Jungeling sprak een waardig woord tot het publiek en vooral tot de stichtster mevr Le Fèvre de Montigny mejuffr Vermey bood H E d namens die vereenigingen een prachtig bouquet aan vervaardigd door don heer J Both alhier De verschillende 12 nummers werden uitstekend afgespeeld elke vereeniging zette haar beste beentje voor zoodat het publiek de uitvoering roemde Van t ontluikende bloempje had men meer verwacht Hoewel t Eerste uitstekend voorgedragen werd had men toch gaarne van die vereeniging nog meer willen liooren De operette Een vrouw op schildwacht was het glanspunt van den avond Hot spel van de dames Reneman en Goudkade was eenig ook dat van de heeren Bot en Hooft viel zeer in den smaak in één woord alle aanwezigen waren zeer prettig gestemd door het prachtige spel van Rosa en Moeder Herman Een zeer geanimeerd bal besloot dezen zeer genotvollen en prettigen avond Door deze bijeenkomsten kan men bemerken dat Concordia aan zgne bestemming voldoet en de stichtster daardoor een daad heeft verricht die door iedereen geroemd wordt Vlist 15 Jan Vrijdag middag werd onie nieuwbenoemde burgemeester Mr A E Schouten van s Gravenhago geïnstalleerd De geheele gemeente was met vlaggen versierd om den man die het burgervaderschap alhier zon voeren tn te halen Op het raadhuis was de zaal groen gemaakt als een teeken dat iedereen de hoop voedde dat het den waardigen mSn bier goed moge gaan De eerste wethouder de heer J Kasbergen sprak den burgemeester eenige hartelijke woorden toe die door den heer Schouten ferm werden beantwoord Ook hjj uitte de hoop dat de bloei der gemeente moge toenemen en zgn bestuur niet minder moge zijn dan dat van zijn voorganger Zeer gezellig bleef men toen nog eenige oogenblikken te zamen om den man te leeren kennen die nn het bewind zon voeren Die kennismaking werd door iedereen op prijs gesteld en al zegt het spreekwoord onbekend maakt onbemind bij het scheiden was juist hier het tegenovergestelde want zijne minzaamheid werd door alle aanwezigen zeer geroemd Krimpen a d IJsel Dezer dagen werd te Krimpen a d Lek eene vergadering gebonden om de wenschelijkheid te bespreken do gemeenten Lekkerkerk Kinderdijk NieuwLekkerland Krimpen n d Lek en Krimpen a d IJsel telefonisch en intercommunaal aangesloten te krijgen In die vergadering werd eene commissie benoemd om het plan verder uit te werken bestaande uit de heeren D Lnijten te Lekkerkerk De Koster te Nieuw Lekkerland J en K Smit Kinderdgk H Boogaerdt Krimpen a d Lek en B Koker Jz Krimpen a d IJsel I an de weridleden in verzekering ilichtige bedrijven le Gondii Om een gemachtigde te konnen aanwjj en ter med werking aan de voordracht voor leden werklieden van den Beroepsraad in zake de Ongevallen wet moeten de werklieden dio zich daartoe gerechtigd achten ten gemeentelmize een formulier ter verkrgging eener stem kaart aanvragen of doen aanvragen Dit formulier moeÉ worden ingevuld en ondeiteekend en daarna ten goineeiitehuize worden ingeleverd Na vergelgking en accoordbevinding wordt aan den inzender eene kaart uitgereikt en deze kaart dient als t ware voor stembiljet Men behoeft n l enkel maar de kaart te geven aan dengeen die men wil machtigen mits deze ook eene kaart heeft op zgn eigen naam dat is alles Heeft deze een voldoend aantal kaarten in zijn bezit het getal wordt door Gedeputeerde Staten voor eiken binnen de provincie gevestigden raad van beroep vastgesteld dan kan hg medewerken aan de voordracht Het groote belang dat gg hebt bg degelijke rechtvaardige leden werklieden van den Beroepsraad behoeft geen betoog Gg gevoelt dat zelf ongetwgfeld De gang naar t stadhuis schgnt echter velen dikwijls te zwaar en daar bovendien het samenstel der wet een vereenigd optreden noodig maakt om succes te erlangen hebbe h zich in verschillende plaatsen comité s gevormd die zich met de leiding der aanwijzing van gemachtigden belasten Zoo ook in Gouda waar zich o a op verzoek van de Afd Gouda van het Algem Ned Werkliedenverbond eenige personen beschikbaar hebben gesteld als zoodanig op te traden Dat comité verzoekt u wanneer gg wenscht dat het namens u eenjormulier als bovenbedoeld ten gemeentehuize aanvraagt uw naam en adres wgk en nummer uwer woning op te geven aan de Volksleeszaal i d Noodgodsteeg liefst zoo spoedig mogelijk Nadat het de formulieren gehaald heeft zal het Comité zich belasten Aiet de invulling Voor het opnemen der daarvoor noodige gegevens en om u gelegenheid te geven tot onderteekening hetwelk gij zelf moet doen zullen een of meer leden van dat comité in de volgende week van af Dinsdag 20 dezer lederen avond behalve Vrijdag van 8 10 nnr in de Volksleeszaal aanw ig ziJn Namens het Comité E VAN DBE WERF Secretaris De Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven te Gouda Kennis genomen hebbende van de ijiroeping barer tnsschenkorast door H J Wetter kaaspakhnisknecht in dienst van de firma Keus ès Co alhier in zake het aan hem en P J van der Hoeven meesterknecht en D Kemp pakhnisknecht mede in dienst van geneemde firma toegezegd ontslag respectievelijk op 4 6 en 2 weken om reden zg te kennen hadden gegeven liever niet op den 2en Kerstdag te willen werken ofschoon zij op verlangen van ban patroon wel gewerkt hebben Gehoord de mededeelingen dier werklieden Overwegende dat de heer J Th L Withof Keus geen gevolg heeft gegeven aan hare uitnoodiging om ter vergadering te verschijnen opdat nogmaals vooraf hadden reeds een paar laden met den heer Keus geconfereerd hetwelk tot geen ander resultaat geleid heeft dan dat het ontslag van den eerstgenoemden knecht in plaats van over 4 weken over 6 weken zon ingaan getracht zou worden de kwestie in der minne te schikken of desnoods een verzoeningsraad te doen benoemen waarvan nu echter geen succes is te verwaihten Van oordeel dat de heer Keus in deze te veel het oor heeft geleend aan kwade inblazingen als zouden bovengenoemde werklieden het ander personeel hebben getracht op te ruien om op den 2en Kerstdag niet te werken Van oordeel dat het ontslag niet rechtvaardig is Spreekt hare afkeuring uit over de handelwijze van den heer Keus en doet voor de ontslagen werklieden een beroep op allen die in staat zijn hen te plaatsen opdat zij met hun gezin door een onrechtvaardig ontslag over eenige weken niet geheel broodeloos zullen zjjn Aldus vastgesteld in hare vergadering van den 13 Januari 1903 De Kamer van Arbeid voornoemd C P W DESSING Voorzitter M GELIJNS Secretaris Predikbeurt bij de EemonstraDtsohQereformeerde Oemeente alhier Zoftdag 18 Januari s morgens te lO uur 1 s C E HOOIJKAAS Pred bg de Rem Gem te Boskoop DAMES en HEEREN Winterliaiidsctioeiieii Koulard Dassen Linneiigoe 1 Parapluies Wandelstokken enz enz A van os Md Tailleur Kleiweg R 73a GOUDA Teleiihaou n H Burgert ij ke Stand GEBOREN 14 Jan Elisabeth Petronella Wilholmina Maria ouders L H A J M Quant en W M C van Baaren 15 Elisabeth Maria Constance ouders A P J Lensen en M E E Engeln Jansje ouders J de Jong en W de Mol Geertruda Johanna ouders M van Vliet en C E Frie 16 Maria Johanna oiders H van der Draaij en M A Nieuwenhnijzen Jan ouders J Hoeksel en H Spoelstra 17 Johanna ouders M J Hersche enH Zorg Ggsborta ouders H J vander Wonden en M C van Goch OVERLEDEN 14 Jan A van Drielen 31 j 16 M Hondgk 79 j ONDERTROUWD 16 Januari A van Scheijen en P W Bouwer B van Leenwen en L P A A nlbach van allo no voorhanden MANTELS voor Dsifnes en Kinderen Bluusen Hokken PelterUei tot meer lage prljaen O SAM80M AÜVERTKiNTIEOl Heden overleed ten huize van hare Zuster Mevr de Wed J C vak WIJK NiEBURO mijn innig geliefde Moeder Mevrouw de Wed A GROENENDIJK NlGBURO in den onderdom van 62 jaren Mede namens de Familie A A GROENENDIJK Rotterdam 15 Januari 1903 Ntordsingel 122 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 27 JANUARI 1903 des middags ten Aa u e nre bij enkele inschrijving in het Raadhuis aldaar aanbesteden Het rein en schoonhouden van eenige slooten in de buitenwijken Het bestek ligt ter inzage op het bureau Stadserf Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester AA BKSTKüïiT Op DONDERDAG 22 JANUARI e k des namiddags ten 9 uur is de ondergeteekende voornemens namens den Heer M MONASCH te Gouda in het Café Schaakbord aan de Kleiweg aldaar aan le besteden Het g edeeltelijk afbreken en herbouwen van het Winkelhuis No 90 aan de Markt te Gouda Bestek en teekening zgn van af Maandag 12 Januari verkrijgbaar gesteld tegen bataling van f 1 50 per stel Nadere inlichtingen worden gegeven door De Architect J H DE WILDE 11 ÖP IFfflUIG Een Rott Firma BIEDT AAN alle mogelijke Artikelen op afbelaUng le lecereu Brieven fr No 2520 bureau van dit blad PüiliCU cog ac Aanbevelend SLOTEMAKKR Co te k ooï = twee AANDEELEN der Naaml Venn Gouda fabiiek van Melkproducten elk groot f lOOO Aanbiedingen worden ingewacht onder letter O Bureau Ooudtche Courant num m hlMv I ULI blJ UOLFF € o WESTHAVEN 198 nVIS TE HOUR met vergunning huurprijs f3 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huorprgs begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29