Goudsche Courant, maandag 19 januari 1903

No 9009 Ilinsda 30 Januari 1903 4Iste Jaargang fiOUBSCHE COURANT i umw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon o 8 De Uitgave dezer Coulant geschiedt dagelijks met uitzondering v i Süon en Feestdagen De prfls per drie maeuaden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Noinmersl V1 1F CEISTEN f l Telefoon kó S9 A D V E U ï E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte huending van Advertentiën tot 1 uur desi midd VADEMECUM het BEST en VOORDEELIGöTE lOÏID en TANDWATEE ter wereld Menige agenten voor GOVDA en BODBGBAVBS H OLFF Co Gouda Vraagt PROEFfLESCHJES ï 20 cents I HARMOiME Markt Door de groote afname van mijn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER t gen concurreerende prijzen te leveren Steeds gelegenheid tot Dineeren i la carte AANBEVELEND j WOlDE BEIlC Openbare Yerkooping TK GOUDA op DIXSOAO den Z7n JAAUAKI 1903 des morgens to etf uren in het H5tel DE ZALM aan de Markt ten overstaan vtin den Notaris 6 C FORTDUN DROOGLEEVER No 1 en 2 Twee op goeden stand gelegen van Gasen Waterleiding voorziene Wiiikelliiii XMi en ERVEN en wel een waarin BroodbalikerlJ wordt gedreven aan den Korten TIenileieey te Gonda Wük D No 6 mot een uitgang in het Evert Jacob Pbilipsteegje en een waarin de Tnbnkshandel wordt aitgeoelend aan den Kleiweg ta Gonda Wp E No 45 Beide panden zijn verhnnrd en wel dat aap den Tleiuleweg tot 1 November 1905 voor l 500 por jaar en dat aan den Kleiweg tot 15 Augustus 1905 voor f 300 per jaar Nos 3 tot 8 Zes naast elkander Staande Huizen en Erven aan het Hootmattsplantsoen te Gonda met uitgang in de Baünstraat Wflk L Nos 96 tot en met 101 Allen verhnnrd bj de week elk voor t l iO No 9 Een HUIS en ERÏ in de Boomgaardstraat te Gouda W k RE No lOT Verhuurd bvi de week voor t l SO Noa 10 11 en 12 Drie naast elkander alaande Huizen en Erven en GROND aan de Prins Hendrikstraat te Gouda Wgk P Nos 337 338 en 339 Verhuurd bS de week No 337 groot 3 Aren 66 Centiaren voor 12 50 de ovengen elk voor t 1 35 No 13 Een goed onderhouden ERF en GROND aan de breode zvide der Karnemelksloot te Gouda Wjjk R No 576 Te aanvaarden 1 Maart 1903 No U Ben HUIS en ERF aan den Raam tp Gouda Wók O No 84 Verhuurd by de week voor 1 1 50 En Nos 15 tot 18 Vier naaSt elkander staande HUIZEN en ERVEN in de nieuw aangelegde dubbele straat aan de Prins Hendrikstraat te Gonda wijk P Nos 772 773 774 en 776 met den Gang daarnaast Verhuurd bü de week No 772 voor 2 10 en do drie overigen elk voor f 1 35 De perceelen zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor den dag der verkooping van 10 tot 3 aren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda 9 De twee panden in de Keizerstraat worden niet verkocht Openbare Yerkooping TK STOIAVIJH op MAANDAG 26 JANUARI 1903 s morgens etf uren in het Kolfiehifis van den Heer P STOPPELENBURG aldaar ten overstaan van den te Haastrecht geveatigden Js otaris j koe man VAS EEN HUIS geteekend G No 3 met SCHUUR HOOIBERG en een perceel BOUWLAND aan de Gondsche R weg tè StolwIJk kadaster Sectie C Nos 2027 en 2028 groot 19 Aren 90 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1903 Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeltNotarisKOEMAN voornoemd In bet Verlichting Magazijn Üe Avoiidsler Dubb Buurt Telefn 117 ziJn steeds voorradig 4e nieuwe modellen Q asornamenten en fraaie Ballons Degelpe GASFORNtJIZEN en CGMFOKEN Zuinige branders Volledig adres voor Qasgloeiliclitbeao digdhedén ENZ ENZ 1 Aanbevelend M M VAN LübN Aanle ger van Gas en I Waterleiding Teieplioonnet Gpuda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kj ing van K M 1 gelegen Aanleg di onderhoud grati s Het net is aangesloten aan het Rj ks Inter communaalbureau Op 15 October 135 rkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaai aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT f Ken eellcpel SOIIKX al in dtin regel J J bftfi voldoen dan 1 4 Kilo gewone Sodii 5 LAATSTE WEEÜ DER BELANGRIJKE OPBUiING Koopjci l§polprijzen IIA iAZIJ f K T4 ËK0IIIST IIOUCSrilAilT 4 114 Goudvdie IflkinriclUiiiL J B J KOBTK Levert das éJijks verse Fijnste kwaliilit TjiiV lj c er ge astbüri8eeAe soomf fM I O p r I4i 4j Priiiiii kswalploil ü eiikéiAhiefji Pezorg fftweemaal djaag s aan huis a ItTi l ri iiauiiv rval8 lilM ï ll i Melk 8 kiiI i i éoni le elk Tai f Ml4 4 ilVlldfinkaineiiielk 3 i ï En beveelt in t bijzonder aan I II Gepasteuriseerde Melk Deie MELK heelt een Aewerking ondergaan ter verduurzaniing Waar idoor ziekte veroorzpkendJ Pathogene Bacteriën GGIIOOl ij i Z I TEItVliKUT de GEIjÓOKTE MELK doch mist den kooksmnak en kan twee dajen goed bljjven De leverihg geschiedt in Literflesschen è 10 cent per flesch en in halve fleSchjes a ödenfjier fleseh Bestellingen worden geregeld uitgevoerd i§ 4 iic iii iOi§ii Na de inSnen a is de Sniigalnuae bizonder ain te raden Zj geeft snel deverlorene krachten weder versterkt hot geschokte zenuwgi stel ja brengt dit jweder geheel op orde Eiken dag een 4 twee eellepels is genoeg Prp per fl f 1 50 6 fl 1 8 12 fl f 15 Te Gouda bij WOLFF Co We6tha en Echte SHGEE NaaimacMnes voor eiken tak van nfJverhelfJy alsook voor alle huishoHtlelfJk naaiwerk Onderricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen SIHGEE MAATSCHAPPU GOUDA LajiKc Tiendeweg 27 Druk van A BRINKMAN Zn Gouda De BURGENE i S TEE der gemeente GOUDA j Gelet op arfikel 28 der Woninjiwet en op artikel U van het KoninklBk be8lttitvan28 Jdli 1902 Staatsblad No 1 0 boden pmwerp vaii aanWQ ende den toekonis in deze vai straten grac sten bij ♦ elkfoi artikel 4 ivan h beslujit l edfleldb bescbfijVSniien si plaatsen a v f V sectii en ni pen Jercee h Brengt ter algemeeno kennis dat op deSecTOtarii der gemeente vc 6r een ieder t rinzage gelegd let aaij den Raad aange 4een plan van uitbreiding rond die in de naaste Ipraeente voor den aanleg Jen en pleinen wordt be werp zyn gevoegd de bg k aangehaalde Koninkljk tttuatiekaart toeiichtendif at vafi de namen en woonJiarep en de kadastrale der l i het ontwerp begre tm janna 1903 f i jj tet voornoemd HARTENg I Bultenlanteci tfvffichl j Aan een hem aangeboden feestmaal hield minister Chamberlain een red Jvaarin n deed uitkomen dat dè inwoners de belangen hunner medeburgers Boeren zoowel als EngalBohea bewoners van het platteland loowal als stedelingen iif het oo dienden Ie houden daar deze belangen identiek zgn De overeenstemming tnaschen stad en land tusschen Boer en Brit was noodzakelgk voor de toekomst van Zuid AIrika De gesprekken door den minister met de Boerenleiders gevoerd badden hem een gunstigen indruk gegeven van bun welwillendheid en hg gelooide daarom dat als de Boeren bemerken dat wtj hem rechtvaardig on edelmoedig willen behandelen hun gevoe lens en zells bon vooroordeelen willen ontisien zö zullen eindigen alle verdenking en vijandschap op te geven welke ons zoo langen tüd verdeeld hielden Spr hoopte dat de groote mannelijke deugden die deze lieden kenmerkten kracht zullen geven aan de natie die men wenschte met hun tulp ea goeden wil in Znid Alrika te kunnen grondvesten In zjjn rede deelde Chamberlain vervolgens mede dat de bedoeling was aan het Ryksparlement een ontwerp voor te leggen batreilende den waarborg eener leening van vjjlon dertig millioen p at gedekt door de hulpbronnen van Transvaal en de OranjeEivierkolonie Deze leening zal worden uit gegeven zoodra hot Parlement haar heelt FEViLLEiOI 5 jiHet heett niet veel gegeven vandaag zoo shcht IS ès handel nog in geen jaar gegaan j daarom verkoop it deze nu maar voor de brandhoutspnjs v De koopman had reeds van dezen morgen Vroeg met zijne dennen op de markt cestaan hij was naar de stad gereden een heel eind was het K eweest toen het nog donker wiii lang voor et aanbreken van den dag En nu wUdp hij zulk een prachtboom voor vijftig üre verkoopen I Münheer Tobiasson scheen iets te overwegen üf Wn bleef hem met oogen vol verwachtmg aanzien alsof hij zijne gedachten wilde lezen Kon men nu wel zeggen dat men eenvoudig uit nieuwsgierigheid gevraagd had en bedaard voortwandelen Dat ging onmogelijk Het ging niet aan de beleefde uitdrukking op dat verweerde gelaat te zien overgaan m teleurstelling en boosheid Het is eigenlijk te geef hernam de man Breng hem dan maar thuis hier is mijn adreskaart En dan krijg ik nog vijf en t win tig ore voor het thuisbrengen voegde de man er bij Mijnheer Tobiasson betaalde hem vyf en zeventig lre en ging zijiu weegs goedgekeurd het bedrag zal dienen ter aflossing der tegenwoordige schulden vaR Transvaal de overneming der bestaande spoorlu nen den bouw van nieuwe Ignen in de beiden nieuwe koloniën voor openbare werken en land verdeeling Transvaal en de Oranje Rivierkotonie zullen onmiddellijk van de noodige kapitalen worden voorzien ter ontwikkeling van het land gedurende de eerste jaren Na de uitgilte der eerste leening zal zoo spoedig mogelijk een andere leening van dertig millioen p stil in jaarlpsche termjnenvan 10 millioen st worden uitgegeven Deze tweede leeni g zal woi den beschouwd als ooiJlogsBchulcl en gedekt iworden door de Transvaalsgio hjlpbronnen nt de a beids quaestie b relt l nerkte Chamberlain op dat er voldoende aröefdskrachten zonden ziJn in ZaidA lHka als tsén de Kaffers tot werkendwong maar het peest noodige was qaanliteit en qualiteit 4bi blahlfe arbeidskrachtente vethoogen J I Het zou niet Juist zjjn meer 4rastische maatregelen te qemen zoolang niet deze middelen waren nitgepni Lord Milner had toegestemd onmiddellijk een interkoloniale conferentie bj een te roepen ter behandeling dor gemeenschappelijke belangen wnlironder ook behoorden bestuur en wetgeving voor de inboorÜBgen Hy had ook voorgesteld dat de rpsregeoring een koninklijke c mBiisaiezon benoemen om de zakan t onijerzoeken De rgksregeering was gaai nebeleid zellbestuur aan de nieuwe ktfloniéntoe te staan zoodra voldoende was geblekendat de koloniën gereed warep dit te aanvaarden De Engelsche pers bljjlt hevig oppositie voeren tegen h t plan om het tekort aan arbeidskrachten in de Randraijnen aan te vullen door het invoeren van Chineezen Uit eenBntsch oogpunt zoo rain als uit een Afrikaansch is dan ook iets vOor het plan tezeggen Enkel de mvjnm gnateit it uden drwèl hü varen Men beschouwt het beHcht dat tot zulk een invoer reeds besloten zouzyn overigens als voorbarig en als een ballon d essai Misschien dat de ragnmagnaten wanneer zj zien welk een oppositie huh planin Engeland ondervindt er van zullen afstappen De Times wijdt een hooldartikel aan d e qnaestif waarin zij zoo krachtig mogeljjk te gen het plan opkomt Zonder aarzeUng kan men zeggen dat het invoeren van vreemdelingen in Transvaal door de meerderheid der bevolking van dit koninkrijk zou worden aangezien met tegenzin en wantrouwen Gmds op den hoek stond een bloemenstallelje klein en onaanzienlijk maar er warj n pracht ge bloemen Mijnheer Tobiasson die een echte bloemenliefhebber was kon hier nooit langs gaan zonder even te blijven staan en die keurige bloemen te bewoaderen Een jong mensch stond or voor te kijken terwijl de tuinman mooie trissche bloemen in een mand schikte witte roede bonte bloemen en onder die bloemen lagen vruchten appelen peren en druiven mooie doorschijnende druiven in groots trossen De jonge man lachte innig vergenoegd al was zijne jas kaalbn zijne handen paarsch van de koude Daaraan dacht hij nieL Het was tmmers Kersavond Mijnheer Tobiasson maakte i rechts om keert Bit was niet om uit te houden Hij haatte dien jongen man die zoo vrooHjk en vernoegd was hij haatte den tuinman die zooveel drukte maakte Wat kon het hun schelen dat het Kerstavond was Behoefden zij zich daarom als dwazen aan te stellen Het was al te gek Druiven en bloemen en Jawel hoor Hij zou in vredesnaam maar weer naar huis gaan j hy zou de couranten gaan lezen en doen alsot er niets bijzonders aan de hand was Niets bijzonders i Het mocht wat Men zou Kerstpresentjes van hem verwachten hij was immers uit geweest O hij wist op een prikje hoe het gaan zou het meisje zou met zijn avondtheeblad boven komen en hem met een schuwen blik vol verwachting van terzijde aanzien Nu Canada en Australië heet het verder zouden zich met zekere walging afvragen of het dan was om zulk een resultaat te bereiken dut zij hdn zonen iadden gezonden om op de Z Alrikaansche slagvelden te bloeden Hoogstwa rschjnlijk zou het nemen van zulk een stfli de ergste gevolgen hebben door de bezwaten der Hollanders tegen hot Britsch bestuur te verscherpen en lieden tot oppositie aalt te drgven die anders zouden kunnen wonen yerzoend t i klad kan niet gelooven dat Chamberlain werkeltik iets voor het plan gevoelt en ontkent dat hg er zich voor zonyiitgespcokcn hebben Zeker is echter dat hij het onder de mogcIgke plunnen gerangschikt heelt Het Oegandaplan noemde l g stellig onmogfeljjk Do winterbarjchten uit Londen zgn Seer treurig het getal workloozep in dezen winter is zeer groot en de crisis in do staalindustrie en in sommige bouwvakken heeft hun aantal Sterk doen vermeerderen Nu wgst men er van overheidswege wel op dat velo reserflsten in den lajitsjpn tjd weer in hun vroegerqi betiekking npijn opgenomen maar men vergeet te vertellen dat daardoor een gelgk aantal werklieden of kantoorklerken die hun plaatsen hadden ingenomen ontslagen zgn zoodat dit op hetzeldo neerkomt D arsenalen van Woolwich verschillende werven en dokken aan de Theems hebben met name bnn personeel verminderd Dagelgks hebben bjjïia de droeve optochten plaats door do straten van Londen men heeft vergunning op die wandelingen te collecteeren en al bedelend haalt men wat Sp te weinig om te leven te veel om te sterven Combes de minister president zet het onderzoek van de aanvragen der officieel erkende geestelgke orden om machtiging voor het houden van hunne nog niet erkende inrichtingen voort Hg legt de verzoeken oor zoover zjj op inrichtingen van onderwgs betrekking hebben terzg en andere verzoeken worden tor beslissing aan den Raad van State gezonden Een ofSciena bericht deelt mede dat na reeds meer dan 1000 aanvragen van de eerste soort door den minister president zonder dat de Raad van State is gekend afgewezen zjjn De Raad van State houdt zich intnssehen bezig met de aanvragen welke Combes hem toezendt aanvragen voor inrichtingen van me schlievenden aard Reeds heeft de Raad op zes verzoeken beschikt met het verleeneu van de gevraagde machtiging E n zevende verzoek mbende het college evenwel van de zal Hij me iets geven Maar hij zou veinzen daar niets van te begrijp Dan zou het straks nog zoo vrooli ke gelaat bewolkt worden en het onderzoekend opgeheven hoofd zou op de borat voorover hangen als eene los aan een boom hang nde tak di door haar eigen zwaarte wordt neergedrukt Ën haar oogen zouden vol tranen staan Hij kende die zoo goed het waren grijze een weinig uitpuilende oogen En de opwellende tranen zouden den blik strak doen worden en zouden s echts met groote inspanning kunnen worden weerhouden om over de wangen te rollen Zij zou haar best doen om ze voor hem te verbergen zij zou zich omkeeren heengaan en onhoorbaar de deur sluiten Maar hij zou toch alles zeer goed hebben gezien en die teleurgestelde blik zou hem telkens weer voor de verbeelding staan hij zou hem hinderen pijnigen Daar begon zoowaar dat armzalig dunne katoenen kleedje wear te spoken met de gescheurde mouw waardoor de koude den blooten arm paarsch kleurde 1 Had hij dan zelf zooveel meer dan hij noodig had om fatsoenlijk te kunnen leven Wat waren dat voor bespottelijke eischen aan zijn adres Wat zou hij dan moeten opgeven dat zou hij wel eens willen weten Neen het moest nu maar Voor goed uit zijn met die weekhartigheid Terwijl hij zich al loopeiide zelf beknorde was hij tiog eer hij het wist reeds aan de itoep van het huis gekomen Hg liep de trappen op naar de portaaldeur dier verdieping Het dienstmeisje deed de deur voor hem open fStraks heett een man hier een deTtneboom ge hand te moeten wjjzen omdat de congregatie niet de noodige middelen kon aanwijzen die het financieel bestaan van dd inrichting zouden waarborgen het voornaamste middel van bestaan toch bedelen achtte de Raad vari State niet vast genoeg om aan te nemen dat de inrichting haar doel het verstrekken van onderstind met goed gevolg zou kunnen najagen r Voorts benut Combês zich op met de verzoeken om machtiging die zjjn ingekomen van 393 cougreg atiën van vrouw u verzoeken om machtiging tot voortzetting van het eigen 1 esta an der congregatie zelf zjjn dit weer Deze aanvragen maeteuaan het oordeel van het p irlement onderworpen worden Het werk waarmede men aan net departement van den premier dan ook bezig is is het opstellen van wetsontwerpen Vermoedelijk zal het wel na Paschen worden voordat de desbetrelfende ontwerpen bg het parlement ingediend znllen worden Toen de wet van 1 Juli 1901 werd afgekondigd waren er 606 cöngregatiën van vrouwen verstoken van de noodige machtiging 213 van deze hebben er de voorkeur aan gegeven vrijwillig tot ontbinding over te gaan de overige 393 willen bigkens de ingekomen verzoekschriften gaarne blijven leven Als zg bedenken hoe de regeering heeft gehandeld met de aanvragen der cöngregatiën van mannen en hoe de tegenwoordige Kamermeerderheid jegens de geestelijke orden gezind is dan znllen zjj ie naaste toekomst wel met angst en beven tegeraoetgaan Het overlijden van kardinaal Parochi heeft het Berliner Tageblatt de vraag doen stellen of Dnitschland thans niet r cht beeft dat een Duitsch geestelijke tot kardinaal wordt benoemd Italië beeft 35 kardinaals Prankrgk 7 Spanje en Dnitschland met twintig millioen Katholieken slechts één Want na den dood van kardinaal Ledochowski telt Dnitschland slechts éèn in Dnitschland lerenden kardinaaf kardinaal Steinhuber die van Duitache afkomst ie telt niet mee omdat hji als Tezuiet niet onder de Daitschers kan geteld worden Het blad wijst er op dat men te Rome te veel vergeet dat de kracht der kerk niet meer bjj de Latjjnsche volken maar bjj de Gerraaansche moet worded gezocht Toch schijnt het Vaticaan wel geneigd ditmaal een Dnitscher aan te stellen indien men slechts wist wie De aartsbisschop van Keulen is de aangewezen persoon HiJ kan niet worden voorbijgegaan Doch nu is mgr Fischer eerst onlangs tot aartsbisschop be bracht l V zij aarzelende hij zeide dat die hier mocMpRzen Ja ik wil eene den hebben zeide mijnheer Tobiasson tamelijk kort af Hij ging naar binnen Daar stond d den en vulde de gehecle kamer m t een geur van t Kerstfeest j O ja en dan ia hier ock een heer geweest die heett zijn kaartje achtergelaten Ifij zeide dat hij over een poosje terug zou komen rapporteerde de meid naar de deur ziende die op een kier was blijven staan tfZoo Zij ging de deur flink sluiten Mijnheer Tobias son liep naar zijne schrijftafel en las den naam op het kaartje O zeker daar had je hut nu al weer Ludwig rfas een paar jaren geleden naar Stockholm verhuisd daar had hij nog geen oogenblik aan gedacht v6ör nu Het kaartje was van een zijner vele neven en nog wel van den neef van wien hij het meest van allen hield Mijnheer Tobiasson hield zich nog bezig met het ontcijJeren van dien welbekenden naam toen er aan de portaaldeur gescheld werd Hij hoorde het meisje zeggen Ja nu IS mijnheer juist terug gekomen En toen werd de deur open gedaan Mijnheer Tobiasson rilde reeds bij het voorgevoel vin nieuwe botsingen dio hem te wachten stonden IVffrdt verv0lgii