Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1903

noemd en nog niet eens gepreconiseerd Het verleenen van het episcupaat en van het purper te gelgker tijd ia steeds uitgesloten geweest Maar hü de goede betrokkingen tnsscheu het Vaticaan en Duitschland die de Paus gaarne in stand wil houden is do kans groot dat over de benoeming van een Duitschen kardinaal eon overeenstemming wordt verkregen en dat mgr Fischer ook al ia hg pas onlangs tot aartsbisschop benoemd toch kardinaal wordep zal Het loopt het Haagsche Hol Van Arbitrage ook niet mee De berecliting van do fameuse Venezuelaanache quaestie dreigt bet te ontgaan Om dat goed te maken stelde Columbia voor te Washington het geschil over den prys van het Panamakanaal in Den Haag te laten uitmaken Maar daar heelt Amerika geen in in en als Columbia nog langer dwarsboomt zullen de Amerikakanon wellicht het Nicaragaakanaal nemen Wat de Duitsche eischon tegen Venezuela eigenlijk zjjn daarvan weet men nog niet veel ZS loepen voornamelijk over vorderingen van de Beriynsche Diskonto Gesell schalt waaraan volgeus sommigen een luchtje zou zijn Men leest nu in hot South American Journal daarover hot volgende De Duitschera hebben in de zaak niet lt jd de mooiste rol gespeeld De eischen der Duitschers loopen voomamelp over de niet betaling van interest op een schuld van 2 000 000 pd St verschuldigd aan de Diaconte Gesellschalt te Berlijn aangegaan 15 April 1896 Van deze leening groot 2 millioen pd = Bolivars 50 millioen ontving de Disconto Gesellschalt Bol 26 millioen als betaling voor de Duitsch Venezaelaansche Spoorweg MJ De Disconto Gesellschalt geholpen door de Deutsche Bank had een commiasieloon van Bol 10 millioen achtergehouden dat door de Kegeering was toegestaan voor de uitgilte der leening Het restant nl Bol 14 millioen was toegewezen aan de Fransche en Engelsche Maatschappijen ter voldoening van haar eischon Deze maatschappijen hadden evenwel toegestemd in die betaling onder beding dat de leening ook in t openbaar zon worden uitgegeven Doch tot groote teleurstelling der betrokken partijen weigerde de Disconto Ges waardoor do in betaling gegeven stnkken waardeloos werden Niettemin ontving de Disconto gedurende eenigen tjjd interest it 5 pCt op de B 10 millioen met de overeengekomen aflossing De Disconto weigerde dus de leening nit te geven op do gezegde voorwfiarden ontving tot 20 pCt commissieloon waarop zij zells nog interest ontving en komt nu nog met een eisch wegens onbetaalden interest Do schade door do Dieconto Geaellachalt aan de Engelsche Mijen door het niet uitvoeren van het contract met het gouvernement van Venezuela is te ernstiger daar zfl niet in de gelegenheid waren haar zaken tot een goed slot te brengen Als deze leiton te voren bekend waren gewoest bij het Britacbo gouvernement dan is hot meer dan waarschijnlp dat het Duitschland in deze niet zou gesteund hebben Het is mogelijk dat bi arbitrage de Kegeering van Venezuela een weigering kan voortbrengen ten opzichte van regeling dor contracten V ersp reide Berichten Frukbijï Jules Guérin de bevelhebber van het lort Chabroi richtte een schreven tot Vallé minister van justitie waarin hij verzoekt te mogen behooren tot hen die vervolgd wolden omdat z j het Fransche volk hebben aingespoord tot het terugnemen van het geld dat op de rjksspaarbanken is geplaatst Do burgomoestor van Chatoaulin Gassis die dezer dagen in opdracht van den prelect had ontvangen over te gaan tot sluiting van een ordeschool on vervanging door een neutrale school heelt die opdracht teruggezonden aan don prelect met een lormeele weigering om er aan te voldoen en met een nadrukkelijk protest tegen dit doen De premier tevens minister van bin nenlandsche zaken en van eeredienst houdt zich zeven uur per dag bezig met het vraagstuk der geeiteliiko instellingen Zjn onderzoek moot loopen over 300Ü vlin die inrichtingen DuliaOHLASD Te Wilhelmshaven is wegons ernstige vergrepen in don dienst in hechtenis genomen de kapitein ter zee Knyser vroeger deel uitmakend van het Noordzoe eskador Van Borlón uit worden de geruchten tegengesproken dat do Duitsche gezant te Brussel graal Wallitz die nu daar ziek ligt schuld zou hebben aan het schandaal in de Saksische koninklijke lamilie doordien hij Giron aanbevolen zou hebbon als taalonderwijzer voor do kroonprinselijke kinde ren Echter heelt niet graal Wallwitz doch een Saksisch holbeambte het zaakje bezorgd de graal heelt alleen inlormaties genomen en die luidden zeer goed Volgens de Oostalrikaanscho Ztg zonden een aantal Boerengezinnen aangekomen zijn in TJsambra en Kilimanzara omer zich blijven te vestigen De staking in de kolenmijn te KittoVitz is geëindigd Nader blijkt dat bfl de nienwe regeling aangaande de Pruisische staatsloterg de wink Bns iets verminderd zal worden op de 224 000 loten komen 100 000 priHjen dui fier tégen negen GrOOT BRITTA KKII Tegen één shilling por woord had de Times zich reeds v6or een week 12000 woorden laten overseinen over Chamberlain s verblijt in Zuid Alrika Lord Rosebery sprak Vrijdagavond te Plymouth Hg verklaarde dat de tegenwoordige onvriendeljkheid van Europa ter genover Engeland een crisis teweegbracht waarin andere landen ook weleens badden verkeerd van welke slechts weinige mannen hadden geschikt de moeilijkheden het hsqtd te bieden Vior Engeland nu drong Rosebery op de benoeming van lord Kitchener tot minister van oorloj aan omdat een volkomen reorganisatie Van EngeWnds militaire instellingen dringend noodzakslgk was BÏNNENLAI D Naar wij vernemen is de HoUandsbhe IJzeren Spoorweg Maatschappij er ttians toe overgegaan de voor het vervoer i an ledig teruggaande pakmiddelen geldende gunstigebepalingen volgens welke o a b vervoerals vraohtgoed de vracht berekend worJttegen de hellt van het werkelijk gdwieht ook toe te passen op manden ol kisten enz gevuld mot ledige kannen en kruiken fles schen doozen en sigarenkistjes Dopr dezen maatregel wordt aan een door handelarenin wjn sigaren enz roods vaak geaitenwensch voldaan Ook bij het Staatsspoor geldt dejze bepaling ktia Het Centrum werd Zaterdag geseind Rome n Jan 2 uur Dr Sdhaepinan bracht den nacht vrij rustig door j De benauwdheden zijn geheel verdwenen De lijder klaagt veel over pijn aan dO voelen een gevolg der hartziekte Do docl oren zijn zoo tevreden dat do telegrammen aan Nederland zullen verminderen Het telegram aan De Tp van eenige dagen geleden geelt een verkeerden indruk Dr Schaepn an sprak voortdurend de verschillende vreemde talen zooals hier noodig was zeer corredt zoodat van abnormaliteit geen sprake wast Dokter Lapponi zeido heden De snelheid van herstel wgat op een constitutie die hcJop geelt op nog vele levensjaren vlKG4DlilllNG m DEN fiËllEËNTËRaD VRIJDAG 16 JANUARI 1903 Vervolg Aan da orde Hot preadvies op het verzoek van de heeren C P W Dossing en W Erberveld om do IJssellaan in eigen m en beheer aan de gemeente over te dragen Ing 8t No 121 De heer vnii Galen Ik moet den raad namens B en W mededeelen dat wij ons oorspronkelgk voorstel in zoover wgzigen dat nu er ernstige beginselen tot demping van die sloot zijn genomen wij den raad zullen voorstellen die straat over te nemen alleen moet ik er nog op wijzen dat er heden een adres is ingekomen van den heer Dessing om zijn verzoek in te trekken dit niet door den heer Erberveld is geschied Do Voorzitter B en W stellen voor indien die demping heelt plaats gehad B en W te machtigen die straat over te nemen Do hoer Nederhorst Ik kan vofttrekt niet medegaan met het voorstel om die straat over te nemen al wordt die sloot gedempt dan mogen wij dat toch niet doen die straat zit vol kuilen en voldoet volstrekt niet aan de eischon die er voor gesteld zijn De heer van Galon Hot voorstel is om die straat over te nemen en wanneer de gemeentebouwmeester heelt onderzocht don toestand van die straat en die niet voldoet dan zullen B en W dien weg niet overnemen De Voorzitter Wanneer de Raad besluit B en W te machtigen die weg over te nemen en hij voldoet niet dan zullen wij dien niet overnemen do heer Dossing is vergunning verleend daar een weg te maken en die weg zal worden overgenomen wanneer de bestrating is ten genoegen van B en W De heer Nederhorst Er zgn twee zaken die hier met elkander verward worden in 1900 werd den heer Dessing vergund een straat aan te leggen en wanneer die voldeed zon die worden overgenomen maar daar de glooiing of scboeiing niet goed was is men er niet toe overgegaan en nu stelt men voor als die sloot is gedempt die straat wel over Ie nemen dit kan niet dat mogen wij niet daar de bestrhting daar niet goed is De heer Straater Er z jn twee zaken waarom vroeger die weg niet kon wtrden overgenomen eon daarvan was omdat de glooiing niet in orde was nn vervalt het hooldbezwaar door de demping van die sloot door de gemeente zijn ook wel eens straten overgenomen waarin kuilen waren dit is zoo n groot bezwaar niet De Voorzitter De heer Straater h eft daar zoo even de toestand geschetst zooals die daar is De heer Nederhorst Wij mogen die straat niet overnemon omdat die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden De heer Dessing Als het mi vergund is hierover ook het woord te mogen voeren moet ik zeggen dat ik met angst naar de raadsvergadering ging omdat ik meende dat het preadvies van B en W zou worden aangenomen Dat er kuilen in die straat ijn wil ik niet tegenspreken maar de heer den Hoed heelt daar zijn materialen aangevoerd om de sloot te dempen en daardoor heelt die straat veel geleden moest hij van den anderen kant aanvoeren dan weet men Tel hoe dat ging met regenachtig weer trouwens alle straten die overgenomen zgn voldoen niet aan den eisch Het schgnt wel of men met twee maten wil meten deze straat voldeed niet aan den eisch en daarom kreeg ik geen licht de heer Merks die bouwt heeft daar wel licht niettegenstaande de straat daar niet gelegen is en ook nog niet is overgenomen De heer van Galen Ik moet hief opkomen dat gemeten zou worden met twee maten in de straat van Merks ie een gasleiding gelegen dat is ook in de IJssellaan geschiedt Merks heelt zich verbonden de straat goed op te leveren en nu is daar een lantaarn geplaatst In de Vorstmanstraat was ook een buisleiding gelegen en licht aangebracht maar omdat die straat niet goed was opgeleverd hebben wij de lantaarns weggenomen De Voorzitter Het is hier een oude kwestie maar ik kom op dat er met twee maten zou worden gemeten de raadsbesluiten zijn voor beiden golgk De heer Dessing Bij miJ is het mondeling geschied dat de weg zou worden overgenomen en h j Merks is dat met oon raadsbesluit aangenomen Do Voorzitter De heer Dessing vergist zich hg beiden is schriltelgk toestemming gegeven Het gewijzigde voorstel van B en W wordt daarop zonder hooldelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het geven van namen aan nienwe straten Ing St No 112 en het daarop door den heer C W van de Velde ingediende amendement Do heer Nederhorst M de Voorzitter welke namen wenschte do heer van der Heijden te geven aan de nieuw aan te leggen straten bij het park De Voorzitter De heer van de Volde wenschte voor de Koningin Emmastraat de Cornells Kètolstraat voor de Prins Willemstraat de van Beverninckstraat voor de Prins Alexanderstraat de Hartsoekerstraat voor de Prins Mauritsstraat de Adriaan Vlackstraat voor de Koningin Sophiastraat de Bokkenbergerstraat voor de Prins Froderikstraat de van Alphenstraat De heer van der Hegden voor de Parkweg dien van Parklaan dan do aansluiting met den Winterdgk den naam te geven van Parkweg en het beatrate gedeelte van den Winterdgk de Parkstraat te noemen Do heer Both vraagt bg adres v in heden do Roeuwijksche straat te veranderen in Pieter Bothstraat ol Bertelmanstraat maar liefst de eerstgenoemde van Pieter Bothstraat l Ie heer van Iterson Aansluitende aan het amendement van den heer v d Velde zoude ik voor de drie straten bonwplanMerks niet de namen der drie generaals willen geven maar deze liever de namen geven van drie beroemde graveurs en wel van Eoinier van Perrgnstraat Hendrik Barystraat en Aert van Waesstraat de Parkweg ztu ik willen noemen de van Beverningstraat de Winterdijk de Cornells lietelstraat het vervolg der Oude Gouwe de Erasmnsweg de Prins Fredorikatraat de Coornhertstraat de Bloomendaalsche Weg de Ridder van Catslaan en de Oude Goiwe Oud ter Goude de Bodegraalsche straat do Zoutmanstraat ol Gerard Leouwstraat üit hot voorstel van B en W blgkt dat men maar van het Ijstje i algegaan waarom ik zou willen voorstellen dit voorstel nit te stellen Da hoor van de Velde In de vorige vergadering zjjn door mij namen genoemd niet dat ik mijn Ketelatraat zou willes prijs geven maar ik zou willen vragen ol B en W uit de hiergenoemde namen niet eeno keuze konden doen en dan in een volgende vergadering mot een nader voorstel komen Het voorstel van B en W wordt uitgesteld tot eene volgende vergadering Aan de orde Het ontwerp besluit tot vaststelling eener verorde ling tot wgziging der Algemeene Politieverordening strekkende tot het verbieden van het schrobben der straten D heer Noothoven van Goor M de Voorzitter ik kan mgn stem niet aan dit voorstel geven men moot het schrobben niet gaan verbieden in het ejfte artikel wordt gezegd dat de burgera op bevel yan de politie d straten moetfön schrobben en in dit nieuwe artikel wordt heb verboden men moet niet te veel gaan verbieden Een btfrger zeide eens tegen mg zeg mij maar wat ik wel mag doen dan kan ik de bpele politieverordening De heer van Iterson Ik bw hot niet eens met den hedr van Goor ik vind het zeer nuttig dat er niet meer gescbrobt zal mogen worden men kijkt niet waar men gooit in de Korte Akkoren heelt men hoelo diepe geulen gekregon alleen door hot schrobben De heer Straater Ik bon het niet eens met den heer van Goor wü hebben nu vijl dagen zindelgko straten laten wg er nn nog twee bg krijgen De heer Jongenburger Ik ben togen hot schrobben en wol voornamolgk dat het in het belang is der gemeentekas bij het schrobben der straten slgten de steeneu te veel en wordt het zand er tussclion uitgeveegd Do heer van Galen Het is bgna overbodig dat ik hier het woord nog over voer ik ben er zeer togen ik had gedacht van den hoer van Iterson een warm pleidooi te hoeren over de hygiëne maar genoemde heer heelt het oyer het onbestrate gedeelte van de Korte Akkeren het gezegde van den heer Straater is evenmin steekhoudend voor het gezegde van den beer Jongenburger zou ik nog iets kunnen voelen De heer Donker Ik kan zeer kort zijn daar er al zooveel gesproken is maar ik gelool dat het zeer moeilijk uitvoerbaar is De heer van Iterson De heer van Galen legt mijn woorden anders uit dan ik heb gesproken het is wel een mgnheer die de een zijn rede goedkeurt en een anders rede alkeurt ik maak hem daarover mijn compliment De heer Straater Nederhorst en Noothoven van Goor roplicoeren nog kort Het voorstel wordt daarop in stemming gebracht Voor stemmen de hh Jongenburger Straater Dessing en van Iterson Tegen de hh van Galen Engels Luger Prince Portuijn Droogleover v d Volde Nederhorst Krook Donker eij Noothoven van Goor Het voorstel is vei worpen met 10 tegen 4 stemmen Aan de orde Het tweede suppletoir kohier der plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1902 De reclames van J Gorrits Berg J H van den Bosch M Esser Jr B Ubhink en O Koets tegen hunne aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1902 Eerste suppletoir kohier Worden in besloten zitting behandeld Na heropening wordt medegedeeld dat het tweede suppletoir kohier is goedgekeurd Op de reclames worden de volgende beschikkingen genomen Wgk No Aangsl Beslissing A 84a J Gerrits Berg 11000 1900 C 29a J H V d Bosch 750 gehandh P 414 B Ubhink 500 geroyeerd R619A 0 Koets 800 gehandh De reclame van M Esser Jr was Ingetrokko i Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten Gemengde Berichten De gezant van een vreemde mogendheidte Pargs zou naar beweerd wordt een vervolging hebben ingesteld tegen den directeurvan een dagblad die hem 100 000 Irancszon afgi troggeld hebben onder voorwendseldat hg een sportaangelegenheid op het ooghad H j had later nog meer geld trachtenmachtig te worden maar was op het puntgearresteerd te worden naar Duitschland gevlucht I 34 Uur in de HólUochgrot Eenige jongelui uit üstor besloti n dezer dagen een tocht te gaan maken in de Hülllochgrot in het Muotadal waaromtrent onze Zttrcher correspondent indertijd een en ander heeft meegedeeld Zg stelden zich onder leiding van een ervaren gids ea in Zttrich sloten zich drie aandeelhoadors in het conBorttum dat deze grot gekocht heelt bij hen aan on ook nog een Duitsetae dokter Zaterdagochtend om 9 uur bereikte het gezelschap den ingang van de grot Zjj hadden proviand voor verscheiden dagen bg zich en voorts ladders stokken lantaarns enz Bij het binnengaan in de grot merkten zg reeds dat op dieper gelegen plaatsen ten gevolge van den dooi water tond ter hoogte van een meter Docti met behulp van de ladders kwam men daar overheen en goedsmoedj drong het gezelschap gedurende ongeveer zes nor steeds verder in de grot door Het water hloek echter te stijgen daarom keerden zjj terug maar toen zil op een half nnr afstand van den ingang gekomen waren bevonden zij dat hot water reeds vi F meter hoog stond en dat de afstand tUBschon den waterspiegel on het hoogste punt van den ingang nog maar 30 cM bedroeg Zjj waren dus vrijwel van de buitenwereld afgesneden Maar het gezelschap verloor den moed niet het dacht dat het water tegen don ochtend wel z u vallen en zjj richtten zich zoo goed mogelg k in ora in hot hoogst gelegen gedeelte van de grot den nacht door te brengen en Zondagmorgen al te wachten Doch 3 nachts word do toestand er niet beter op Langzaam maar zeker steeg de dreigende waterspiegel s Ochtends vroeg trachtten een paar jongelui zwemmende den uitgang te bereiken doch het water drukte hen tegen de zoldering van du grot zoodat zg niet voort kondon komen on haast geen adem kondon halen Wanhopend keerden zg terug Toen kwam een hunner op het denkbeeld in een briel hun angstwekkenden toestand uiteen te zotten en dien in een hermetisch sluitende bougelflesch te doen Het gelukte met stnkken en ladders die flesch op het water voort te stuwen en gelukkig dreol zij spoedig van zeil den uitgang uit waar reeds verscheiden bewoners véa het dal ongerust te wachten stonden op de terugkeeronde heeren Zg vernamen nu wat het geval was en waar de menschen zich bevonden Er werd een brigade gevormd die van allerlei reddingsmateriaal voorzien aan het werk ging Zondagavond omstreeks negen nnr was hot gcheele gezelschap verkleumd en doorweekt van hot water uit zgn noodlottigen toestand gered De menschen waren dankbaar geroerd toen zg den vrijen sterrenhemel weer boven zich zagen Generaal Manning die het bevel zal voeren over de expeditie in Somaliland is te Obhia aangekomen vergezeld door een aantal olflcieren van zgn stal Ook de troepen warden nu door trnnsportsehepen aangebracht De markfes di Rudini zal aan de Kamer voorstellen aan vier kinderen van Teresita Garibaldi de dochter van den vrgheidsheld het pensioen van 10 000 lire te geven dat zij tot aan haar dood zij is verleden jaar op Caprera gestorven van den Staat genoot In 1832 heelt het Italiaansche parlement ter belooning van Garibaldi s diensten aan diens weduwe en 5 kinderen ieder een pensioen van 10 000 lire toegestaan Teresita Garibaldi die mot generaal Canzio getrouwd was genoot dientengevolge ook dat bedrag Zg heelt twaall kinderen nagelaten dio het niet te breed hebhen Aan vier dezer Anita Rosita Garibalda en Charlotta wil di Rudini nu de 10 000 lire geven die haar moeder toekwamen Stadsnieuws GOUDA 19 Jannan 1903 Aangezien ons gebleken is dat zeer vele werkgevers niet aan hnnne verplichting hebben voldaan meenen wg goed te doen er aan te herinneren dat werkgevers die van den Burgemeester aangeteekend per post lormnlleren voor opgave van het aantal werkgevers en werklieden in hunne onderneming hebben ontvangen verplicht waren om die lormnlieren behoorlek ingevuld uiterlgk den 17ec Januari op dezellde wijze terog te zonden ol tegen bewijs van ontvangst ten gemeentehuize in te leveren en dat zg daaraan alsnog met den meesten spoed behooren te voldoen daar zij anders boete ol hechtenis beloopen kunnen Wij vestigen de aandacht op de Zangnitvoering welke aanstaanden Vrgdag avond in de zaal Concordia zal gegeven worden door de zangveroeniging ArtietReligioni Het programma vinden onze lezers onder de advertentien opgenomen In de gisteren gehouden vergadering van de Vrijzinnig democratische Kiesvereeniging zijn als bestuarsleden gekozen J Zwart voorzitter J L Belonje Secretaris H J van Weelden penningmeester J Bojawal en C van Ardenne commissarissen terwijl als algevaardigde voor de jaarvergadering op 24 Jannuri 1903 in Amsterdam is gekozen J Zwart en tot plaatsvervanger J L Belonje Gieteren bield de poBtdaivenTereeniging De Lachtbode een algemeene vergadering Tot loden van hot bestuur werden gekozen de hhr Th A van Berkel voorz A Polet 2e voorz P M van Waas secr J G Jongeneel 2e secr C J Boer penningm J Boer 2e penningm Er was een voordeelig saldo van 119 50 Besloten werd dat de vereeniging ook het ringenstelsel zou toepassen Donderdagavond werd in het Heerenlogement te Schoonhoven door do aldoeling Schoonhoven van het Alg Ned WerkliedenVerhond met welwillende medewerking van de muziekveroeniging Apotlo een tooneeluitvoering gegeven ten bate van de ondersteuningskas dor aldoeling De verschillende voordrachten on het tooneelstakje De Raadsvergadering te Koekamp werden zeer goed ten gehoore gebracht on wekten dikwgls den lachlast van het publiek op De muzieknummers werden meesterlijk uitgevoerd Een zeer gezellig bal dat tot middernacht dnurde besloot de uitvoering In Maart a s hoopt de hoer J G Kropman zgn zilveren jubilé te vieren als hooid der E K jongensschool alhier Dinsdag den IBen Januari Jannari jl heelt zich een comité gevormd hetwelk zal trachten den leestdag voor den jubilaris zoo luisterrijk mogelg k te maken Het bestaat uit een drietal oud Ieerlingen van genoemde school en drie leden van het personeel die de leeilingen der school vertegenwoordigen Dezer dagen zal het comité de eer hebben alle oud leerlingen uit te noodigen tot medewerking aan het welslagen van dit heugIgke en gedenkwaardige feest G N De afdeeling Gouda van den Ned Bond van Posten Telegraafbeambten De Post hield gisteren op de bovenzaal van het café Harmonie een vergadering vooral om propoganda te maken voor den Bond De hondsvoorzitter de heer W A H Korkhofi nit Amsterdam trad daarbg als spreker op en betoogde hoe geraden het was èn voor bestellers èn voor brievengaarders zich aaneen te sluiten daar een eenling niets vermag maar aangesloten vermag men veel Spr was vol lof over min Lely die er voor was dat de bestellers hnn rechten ook kenden hun plichten waren hnn reeds lang bekend Do tegenwoordige directeur generaal scheen ook een zeer humaan mensch te ziJn en Spr verwachtte dan ook van het streven van den Bond om voor bestellers een menschwaardi bestaan te verkrijgen veel heil Do vergadering was goed bezocht en naar wij vernomen is de afd Gouda dank zij deze lezing zeer versterkt Zondag 18 Jannari had de eerste voortnrnersles van het Gewest Zaid Hollandvan het Nederlandsch Gymnastiek Verbondplaats in het lokaal der Gymnastiek Vereeniging Excelsior aan do Jeruzalemstraat Vertegenwoordigd waren do vereenigingen Hercules van Leiden met 2 voorturners Achilles Rotterdam 1 Lichaamsontwikkeling van Delft met 2 voortnrners Donar 2 Oranje s Hage 1 Gouda Gouda 5 Scheveningen van Scheveningen 1 Olympia s Hage 1 Leonidas Vlaardingen 1 Excelsior Gouda 4 Verder waren aanwezig de Commissarissen van het Gewestelijk Bestuur de Heeren Kondijs on v d Laar De voorturnersles begon met een serie vrije oefeningen onder leiding van den Hoer Chr Krijger daarna werd aan de toestellen gewerkt in drie aldeelingen rek brug en paard leiders waren resp de Heeren Hengevelt van der Kleijn en Krijger Na de pauze werd van toestellen verwisseld Ten drie ure waa deze eer te nuttige les in 1903 algeloopen FOSTEK IJ EITSr POSKANTOOR GOUDA LIJST van onbekende brieven on briel kaarten welke gedurende de Ie hellt der maand Januari te Gouda en de daaronder resBorteerende hulpkantoren ter post bezorgd BRIEVEN Van Gouda Mevr A A Jager A dam M de Leeuw id Wed v Weeber id V Willigen Boskoop Ferbrugge Gouwsluis C de de Haan Gouda M F V Buren Gravenhage J J de Rooy id Mej J Blanken id Wed E Rogaar GrogiDgen J Vredonman Vletiten Uej Ch Schippers VlUsingen BRIEFKAARTEN W van Leeuwen Van Zoetermoer Dingenman M Vellenkoop A Heus B dam Haag Ondshoom f Terug uit buitenland Van Gouda M Boor Huttnm Mej M P Boer id Zootormeer Manes Merkus Brooklijn Gonda 15 Januari 1903 De Directeur M C HENNEQUIN DAMES en HEEREN Winterhandsclioeneii Foulards Dassen Linnengoed Parapluies Wandelstokken enz enz VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA l elenhooH i ii Bt urs van tmsterdaiii Vrhri Slotkrs 801 80 V 897 l s Vl IV 81 6 V W7 A 871 i mV S6 iü V so 90 881 67b ns 17 JAN fiDiEHND Can Nod W 8 ïVi dilo di o ditc 8 iliio dito dito S I0NO4R Ubl Oouill 1881 93 4 irA LiB lasohr Tin 186S 81 6 OBTKïfR Obl m pspier 18S8 1 dito ia i Werl868 i oRTuaAk Ohl lui t coupou 8 dito ticket S uBLANU Obl Binnonl 1894 4 dito GtiooDB 1880 4 ditobiiRothB 18S9 4 d to bij U p 1889 90 4 ditn m jïouil leen 1883 6 t dllQ dito 1884 6 fAHJK Pvrpei Bcbuld 1881 4 t hKEiJ Qotr C jur looD 1890 4 Qe IfHumg Berie D irBc leBiim serie C iju Afk Itp v obig 189 n Bxico O t Sch 1890 8 V JNizUÏLA Ohl 01 p 1881 4 ifllTlftDAH Obligation 1896 S LiliaDAN Stel Iei ii 1894 8 xD X Tab M y Cortiftflaten Deli MaatBohappij dito A rn Hypotheekb paiidbr 4 1 Cult Mij der Vorsten I aaod Or Hypoihookb pandbr 4Vi oderUadBohe baok aand e HandelmaatBob dito M W h Pao Hyp b paodbr 8 Rott Hypotheekb paadbr 4i t 101 Utr Hypotheekb dito 4V OisTENa Ooit HoDg bank aaod Ki aL Hypotheekbank pandb B Amieika Ëqiit hy poth puidb 4 10e 181 Haxv L O Vx Lit a eert ft Vkd Holl U Spoor v Mij aaQd U tot Expl T St Spw aand tZtéd lod Spoorweg m aand Ned Zuid Aft Spm aand t dito dito dito 1891 dito 41 1 li uiSpoorwl 1887 89A Bobl 8 s 1041 Zaid ttal Spwmij A H obl 8 LKN Waruhau Weenen aand K 8L ar HaH Spw Müt obl 4 BaltiBche dito aand Pastowa dito aand B Iwang r ombr dito aand 6 100 UO lOJl 107 103 86 1041 tCank Gh Azoir Sp kap obl 4 dito dito obliff 4 AMimiKA Cent Pau Sp My obl 5 Ohio Il North W pr Cv aaadJ ilito dito Win St Peter obl 7 i Denver k Bio Gr Spm oert T a llinoiBContrarobl in goud 4 Louiar k NasliTiUi Cer t aand Mexico K Sptr M i lehyp i ft MiiB Kanaaa t 4pCt pref aand H Tork Oittaaio k West aan l PoQQ Ao Ohio obhg ft Qre goa Calir Ie hyp in goud St Paal Minn fcUanit obl Un Pao Hoof lün obttg 8 dito dito Line Col Ie hyp O i CVnaDjl Gan Boüth Oliert T aaQ l loi 1 10 lOSl ll Vu 117V lOi V KM 0 lUllw te Na lo h d c O A QBterd Omnibut Mij aand K tterd TnimwQK Maala aand N rd Stad AmBterdam aand I Stad BotMrdam aand 8 MKLQit Stad Antwerpen 1887 Stad Bruaael 188fl V ioHfl TheÏBB Regullr Oeaelaeh 4 I STBNK Staataleenig UftO i K K Coat B Cr 1880 8 S AN Stad Madrid 8 1888 V m Ver Bei AtH Spoel oa rt OPliUIMI G van alle nog voorhanden voor Dames en Kinderen Blousen Rokken PelterUei tot meer lage prtj en D ISAM80M Veemarkt te Eotterdam Maandag 19 Januari 1903 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijien waren voor ie kWal 33 2e kwal 30 3e kwal 36 cent per half kilo Vette Kalveren goede nvoer prijzen waren voor ie kwal 28 ae kwal 26 3e kwal 22 cents per half kilo Vette varkens goede aanvoer pnJKea waren voor IC kwal 23 ae kwal 22 e kwal 20 cents per hall kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd De handel had voor alles een traag Verloop met iets lagere prijzen Burgerlijke Stand Moordreotit GEBOREN Annigje onders J Verburg on M Dekker Gerard Egbertus ouders J Goes en T Hykoop Cornelia ouders J A Berkouwer en C Brnssee Dirkje ouders N den Braber en A K van der Sloot GEHUWD J van der Starre en J G van do Wetering OVEftLEDEN D van Vliet 66 i A A Slobbe 22 m Reeuwuk GEBOREN Willemina Elizabeth ouder A de Knikker eu A W Koster Grietje ouders K Oostrom en 6 Perdvjk Johannes Adriaans ouders J van der KIen en C A Blonk OVERLEDEN L Straver 68 j A Vogelaar 71 j A Kruyt 2 j C Varkenvisser huisvr van T Moraal 33 j A ÜVERTEINTIEIN V Heden overleed na een langdurig doch geduldig lyden onze innig geliefde Echtgenoote en zorgvoUe Moeder Mej JOHANNA BfiLENA LAFEBER in den ouderdom van 49 jaren W K SCHÜLING K W SCHÜLING A SCHÜLING J SCHÜLING W H SCHOLING ALS SCHÜLING N SCHÜLING Gouda 18 Januari 1903 VEiUil IIOIS TB UOOR mol vergunning huurprijs 13 per week vergunningsrechten 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor f 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de hunrprgs begrepen Te bevragen Lange Tiendoweg D 29 Telephoonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjiks Inter communaalbureau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT leuw OHPveriroflen rof Dr Lieber welbekend uïBW KBAcaT uma AllMn echt roet FabriekamerK tot vourtdorende radicale en tekere geuozing van alle zelts de raeeat bardoekkig zeitnw iektettf vooral oDtsiaao duot afdwalingsü op jeugdigt n leeitfld Tolale genezing van elke zwakte Uleeh idcht Benaawdheid Hootdpfla Migraine Hartklopping Maagpyo sleebte pgsvertoring Oarermogen Tnipotenz Pollutioue em Uitvoerige prospectaeseu IriJTFOr fleBch fi 1 fl i fl S j dHbhülattoBfli n f CpnIrailDepSt Matth v d VeKte Zaltbommel 1 putt M Clébao k Co Uotterdam F Happel s Gravenhage I Halmmans du Jong J Czn Rottordam Wclff V Co fiouila on bil alle droglstoa