Goudsche Courant, donderdag 22 januari 1903

4 o 9013 Vrijdag S3 Januari 1903 41ste Jaargang i teuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ha S9 ADVEIITËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 3roote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Iclefuou n H9 De Jitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per H st 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN l i liUIIjlllÜ lilll ULllUl lUUll II UllI Uil van de HaaRSChe Pro Boer Vereeiilglos ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afiikaanschen oorlog Deze LOTEN i I 1 per stuk worden geheel belangloos verkrijgbaar gesteld door de Firma SCHENK Zs A BRINKMAN Zn en aun het Kantoor der Stoomboot De IJsel Huiisliiilii Gouda ZONDAG 25 JANUARI 1903 Elite Specialiteiten Voorstelling Directie J F STRENGHOLT Impresario van Mottige Janus gezelscliap aiOBL en SPREK Tableau de la Troupe Mejnffr BIK A DAVIDS Neerlandsch eerste Variété Sonbrette De LA KIS E TROÜPB Masical exentriek act 4 personen Mndll MSTBELLA verrassende evolotiën op den telephoondraad met bombardement en licbleffectcn De MADOXNA 8 Het kleinste en intressantste dnettisten paar ter wereld Groot Bucces Rerabranttheater Amsterdam UliOTBERS WOLPOX Parterre acrobaten en komiscbe Angust Groot lach sncces UUUBM SNELSCHILDEU verblnftende schilderingen met de linkerband onderste boven JJfon ALBXANDBIM Equilibrist au chin op de pidestal CUPIDO irBKy de kleinste en koddigste komiek in Nederland En meerdere Artisten van den eersten rang Aanvang 8 i precies Bnreau geopend 7 uur Entree Ie Rang 73 cent 2e Kang SOcent Loden gewone redactie Plaatsen van af heden te bespreken en te Terkrögen Zie het oordeel der pers uit de verschillende steden in Holland over dit gezelschap HVIS TE IIVÜU met vergunning linurprija f 3 por week vcrgnnningsrcchteri 50 cents per week Inventaris moet overgenomen worden voor 1 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huurprös begrepen Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Kcht Zeeuwsch rarwebroo l f A eent de K 0 A SLKGT NIEBWE HAVEN 27 Open are Yerkooping TK TOI WIJiK op MAANDAG 26 JANUARI 1903 s morgens elf uren in het Kolflehnis van den Heer P STOPPELENBURG aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOI MAN VAK EEN HUIS geteekend G No 3 met SCHUUR HOOIBERG en een perceel BOUWLAND aan de O ondsehe Rijweg te StolwUk kadaster Sectie C Nos 2027 en 2028 groot 19 Ar n 90 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1903 Dageiyks te bezichtigen Nadere inlichtingen geottNotarisKOEMAN voornoemd OEEPSÜTsmlm De Nieu v London doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen ei neemt de pellet jes van het lioold weg Eisch op den hals luO HOO Prijs 1 1 50 en f 0 85 per flacon Verkrijgbaar bij I A OATS te Gmiiln labr De Papiermolen SAi GUIi üSE Na de influenza en dergelijke ondermönende krankheden werkt de Sangninose veirassend Dr P DEMAÜE te Haelsert Brussel schrijd Ik heb de Sangninose toegepast bp herstellendeu uit de influenza Ik kan niet anders dan de voortrellelijke uitwerking roemen En de Heer H VAN DER LINDE Kunst Muziek en Orgiilhandol te V I a a rdingen meldt Door langdurige influenza verzwakt heb ik de toevlucht genomen tot de Sangninose waarmede ik uitstekende resultaten he Allen die door deze ondermijnende ziekte verzwakt zijn slapeloos zjjn niet op kra krachten kunnen komen wordt met vertrouwen do Sangninose aangeraden Prijs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 ft f 15 Te Gouda bü WOLFF Co Westhaven 198 R L ZANGY£REENIGIN ARTI ET REUGIONl Directeur de Heer WILLEM KERPER TWEEDE CONCEKT op ¥ R IJ A G S3 J A lU i II I I003 ds avond te S uur in de Zaal CO COR DIA der SocleteU I I R Leesvercenlglng f SOL ISTKN Mevr H M C K geh B Sopraan Gouda Mej H V K Mezzo Sopraan Gouda Mej A ÓTTERBEEK BASTIAANS Alt üen Haag Den Heer W KENAÜD Tenor Den Haag Oen Heer M J Bas Gouda Mej W SPUülJT Piano accompagnement Gouda FROaRAMM A 1 Chor DIE NACHT 1ST VERGANGEN uit den Lobgesang F MmdeUiohn BarthoUy 1809 1847 DUET UIT DIE SCHÖPPUNG Jos Haydn 1732 1809 voor Sopraan en Bas ARIA IPHIGENIE EN TAURIDE Ch v Gluck 1714 1787 4 AVE VERÜM W A Mozart 1756 1791 ALT DEUTSCHES WBIHNACHTSLIED M Praetorim 1571 1621 5 a ARIA UIT GOTTES ZEIT J V Bach 1685 1750 b DER STERBENDE JE8ÜS F Retetti 1750 1793 voor Alt c SEMELE fi F Handel 1686 1759 1 è DAS EN DE DES GERECHTEN 1 H SchielU 1753 1823 7 HijVCXlFIClT J V Bach voor 5 stemmig koor Soli m et begeleiding van Piano en dubbel kwartet H H Donateurs toegang met 2 Dame H H Kunstlievende loden persoonlijk Meerdere toegangskaarten bij den Heer B A VERZUL Korte Tiendewcg en Mevr de Wed MART BOUMAN k i O IS s Avonds aan do zaal t f H H Leden der Sociëteit R K Leesvereeniging en hunne Dames gewone reductie Kaarten verkrijgbaar bjj den Pachter den Heer G PINKSEN Leerlingen der Sted Muziekschool f 0 50 Plaatsen te bespreken 4 10 et 22 en 23 Jan van 10 3 uur bij den pachter der Sociëteit HKT BKSTVVH Geen Kinkhoest ieeii Inilueiiza ONINKLUKE Om ISinkhoesl liiUueiiza Borst Ml ltoclaaiid eniii r binnen den kortst mogeljjken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en vvereldberoemdt Superior DruivenBorst tonig Extract ♦ M K L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DB HONINGBLOEM Tan H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma JfOtFJ e ëö Ivesthaven 198 rJouJa 4 iarEiVSrEffl Kleiweg E 100 liouda E H VAN VlILÜ Veerstal U 12ö te i la A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nüumrkerkad IJstl A N vi ZESSEM ScWnAown J Tb TOKKEN o iv p B T WIJK Oudimnirr A SCHEEK Haailrechl P W EDE Oudewater K viüdüe tlEMDEN te Remwijk P ï o SP ÏK Moercapelle O i o STAK Waddmmeen Wed V HOLST Waddinmmen M KOLKMAN Waddingsveen P A uu OlUMTL dewater m JONGH Oudemater J P KASTELEIN Polibroekerdam O BIKKETC te Bentchop BURGEMEESTER en WETHOUDER oo van GOUDA zullen DINSDAG den 27 JANUARI 1903 des middags ten An icee ure bö enkele inschrijving in het Raadhuis aldaar na II best eden Het rein en schoonhouden van eenige slooten in de buitenwijken Het bestek ligt ter inzage op het bureau Stadserf Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester NAAttOOZti ÏENSOOTSCHAP Nationaal Grondbezit TE sGHAVENHAGE De DIRECTIE bericht dat de couponsder 4i pCt Obligation vervallende l Februari 1903 betaalbaar zijn te s Gravpnhage ten Kantore dor Vennootschap der HoUandsche Bank de Vos en Vreedeen der ITirma P J Landry Amsterdam b d HH Praetorins Zoon Gouda b d HH Montijn en Dortland Vraagt bij Proefnummer van TouRisr 7we i Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave De hoofdtekst van dit halfmuande Ijjksche tpschrift bestaat uit de HeHChrIJrItiil i ftiff He 1 1 o m de Aarde die dB Heer E T Feknstra Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is riil yeïtlustreerd naar elyen ihoto yra th i ehe npmt Ieder inteekenaar ontvangt por jaar ongeveer 0 InxIcMI narlea die hom nn eigen of nader door hem o i te fieien adres door onze reizigers worden toegezonden Vuur de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in ArabilS Perzië Vooren Achter Indiê Birma Malacca enz Prija per laargang 7 i0 hiel déAnsiehlkaarten De iiiteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaajten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Wie enk X yb ïtj J Jiclit 1 tJ it ii Juuao X 1 juf mgon lesani jii jbtijl 1 ic na voIt probfnouiögen in d ni j üinW gtkij a n ijiidd det nfam dw I utviiidsra Dr Miohaolig rervaai digd j is beste ijnchines in het wereidbe r joiie ètabblissenient van 6ebl Stoll wsrok tt Keulen lachg JDpinicfeaeris Eikcl Cacao m Tierkanton busset Deze Kik C ca h mot melk gekookt eeno angenane gezonde drtnk voor d gtjiijksci gebruik een ft i theelepels van t pcBder Toar een top Ohoocluts AJe £ eneoskr cbti e drar k bij gevaJ tn diorrbee alw ta met watei te gebruiken Verkrijgbaar by te vu j tji a t £ L Apothekaro en t Kj Li pr fousjoa ï r 80 Ü 9 j 4 aa6 Pril Gonar lvertfigenw rdiKer vü t ifsierÏRtid iulius MatienkM Amiiterdam Kalvetstriat lOü ra Tsleplioonnet Gonda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbnrean Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Uuilenlandscb Uv rzlchl De Sociaal democratische partij t den Rgksdag maakt een verklaring openbaar welke het Dinsdag gebeurde nog eens samenvat en vaststelt dat de voorzitter Ballestrom volkomen in strnd heeft gehandeld met zjjn op 21 Januari 21 Juni en 12 December 1899 afgelegde verklaringen met betrekking tot parlementaire beraadslaging over redevoeringen van den Keizer die in de ReiehsAn zeiger openbaar gemaakt zjjn Ballestrem s willekeurige handelwijze is zegt het partijbestuur zooveel te ongehoorder omdat het tegen het centrum gerichte Swinomündsche telegram dat niet in de Reichs Anzeiger heeft gestaan zeer grondig gehandeld mocht worden Het stuk eindigt met de woorden Daar het reglement van orde van den Rpsdag geen middel aan de hand doet om deze gewelddaad van graaf fiallestrem welke alleen te begrgpen is als men de geheime geschiedenis van de zaak Krnpp kent in den Rjj isdag zelf aan de orde te stellen zoo richten wü ons tot openbare meening Wij laten het aan het Dnitsche volk over het oordeel te vellen over dezen aanslag door den voorzitter van den Rijksdag gepleegd op de vrijheid tot sproken van de afgevaardigden Tegelijkertijd zijn tegen hedenavond 31 volkavergaderingen te Berlijn en in de voorsteden bijeengeroepen om te protesteoren Welk een buitengewoon slechten indruk de houding van Ballestrem heeft gemaakt is vandaag te merken uit couranten van de moest verschillende partgschakeering In het algemeen heeft men den indruk dat ïon Vollmar de socialist met zi n onberispelijke houding en koelbloedige kalmte in weerwil van het tegen hem door den president geoefende geweld overwinnaar is gebleven tot groot nut van zjjn partj De heer Von Vollmar de afgevaardigde voor Munchen II heeft een zeer merkwaardigen levensloop achter zich Als zoon van een hooggeplaatst ambtenaar aan een der Beiersche ministeries werd hjj na zijn opvoeding te hebben genoten in een Benedictguer klooster voor den militairen stand opgeleid Als vaandrig in een der regimenten knrassiers streed hjj iu 1866 tegen Pruisen Toen de oorlog met de overwinning van Pruisen geëindigd was verliet Von Vollmar het Beiersche leger en nam hg dienst hg de Pauselg ke troepen Later voleindigde hjj ziJn stadiën aan een Polytechnicum en trad hjj FtLiLLEÈ OA 8 Nu zat men in de gezellige Bchrijikamer van den heer des huizes to keuvelen de heeren onder het rooken van een sigaar Het kleine meisje het Jongste van het tweetal was op de canapé in slaap gevalleu door haar nieuw speelgoed omringd en de meid had haitr slapende en wel Tiaar bea gebracht MÜir de jongen was nog klaar wakker Met schitterende oogen liep hij door de kamer op een stokpaard rijdend ea met cijn nieuwe zweep klappend Op een gemakkelijken schrijfstoel zat mijnheer de voeten op een van de uitgetrokkene laden zijner naast hem staande schrijftafel latende rusten met de ellebogen tegen een naaitafeltje vlak bij hem zat zijn jonge vrouw Z luisterde met levendige belangstelling naar hem hoewel WRt hij te vertellen had voor haar oude bekende verhalen waren namelijk over zijn eerste kennismaking met haar zijn onoverlegd aanzoek om hare hand en alles wat hierop gevolgd was Zeker het was een gewaagd stuk geweest om roet zulk een beperkt inkomen te gaan trouwen maar het scheen bun toe dat het best kon en zij hadden nooit spijt gehad Bij die laatste woorden keken raan en vrouw elkander zoo vroolijk en in dienst bjj hot Hoofdbestuur van de Beiersche verkeersiiiiddelen In 1870 werd hjj bij het leger ingedeeld bjj den dienst van de veldtelegraaf en bg BI is zwaar gewond Gedurende zijn langdurige ziekte bestu deerde Von Vollmar verschillende werken die hem op staatkundig en godsdienstig Bbied van inzicht deden veranderen Hg werd athe ist en sociaal democraat En in 1876 legdo hg openlijk een sociaal democratische geiootsbelgdenis af Als redacteur van de Dresdener Volksztg werd hg in 1878 tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld na zgn ontslag ging hg eerst te Zurich daarna te Parijs in de staatswetenschappen studeereii Hg is lid van don Rijksdag en van den Saksischen Landdag en behoort tot de gematigde sociaaldemocraten In den Franschen Senaat is de behandeling van het ontwerp RoUand op den tweejarigen dienstplicht oergisteren voortgnzet De artikelen l en 2 van het ontwerp waren reeds aangenomen v6ór de zomervacantie Hiurmede was reeds uitgemaakt dat de Senaat in t algemeen naar alle waarschijnlijkheid het ontwerp gunstig gestemd is Immers in artikel 1 wordt bepaald dat ieder Franschman verplicht is persooiilgk te dienen en in artikel 2 dat de dienstpliciit voor allen gelgk is en geen enkele vrijstelling wordt verleend behalve voor lichamelijke ongeschiktheid Na do Senaat voor de afschaffing van de vrijstellingen gestemd U vft kun hg niet nalaten den dienstpliciit te verkorten zonder het staande leger met 66 000 manschappen te vergrooten wat natuurlgk niet in de bedoeling ligt De artikelen 3 tot 9 vormende den eersten titel de algemeone bepalingen heeft de Senaat eergisteren aangenomen zonder discussie De vergadering heeft het gebracht tot artikel 18 Een amendement van de Carné strekkende tot herstel van de loting werd verworpen me i 192 tegen 67 stemmen In staatkundige kringen te Washington heerscht toenemende ontavredenheid over het getalm bg de onderhandelingen met Columbia over het Panaina kanaal Terwjjl minister Hay alle hoop op het totstandkomen van het tractaat moet opgegeven hebben zou president Roosevelt geneigd zjjn om Columbia meer tjjd te laten in de verwachting dat de regeering te Bogota zich ten slotte biJ de voorstellen van Hay zal neerleggen Er gaan echter ook ongunstige geruchten met zulke veelzeggïnde blikken in de oogen dat mijnheer Tobiasson den indruk ontving alsot zij elkander voor iets onuitsprekelijk dankbaar waren Op den voltaire stoel van zijn neef uitgestrekt stiet hij de asch van zijn geurige sigaar op het daarvoor aan de leuning geschroefde ba e at terwijl hij het aardig huiselijk tooneeltje met een welwillende nieuwsgierigheid en toch verlegen ook zat te monsteren Eigenlijk had mijnheer Tobiasson nog maar zeer weinig huwelijken Van nabij gezien zooveel wist hij er intusachcn van dat er gelukkigeien ongelukkige huwelijken waren De gelukkig ge trouwde menschen lielkoosden elkander en dan schaamde hij zich erbij tegenwoordig te zijn want lietkoozingen waren verboden vruchten en het was onbescheiden deze in Het bijzijn van vreemden te plukken In ongelukkige huwelijken werd getwist en dan was het geraden zich op een afstand te houden Zoo plotseling verplaatst te worden aan den huiselijken haard van twee jonge menschen dit maakte nu een eigenaardigen indruk op hem Er heerschte bij hen zulk eene natuurlijke eenvoudige stemming hunne vriendelijkheid bezat een fijne tint die voor hem geheel vreemd was hun gesprek onderling en met hem was zoo ongedwongen en karaeraadschappelijk dat hij zich hier evenzoo op zijn gemak gevoelde als in een kring van zijne beschermelingen onder de studenten Nieuwsgierig sloeg de oude man die jonge aangezichten gade en hij ontdekte daarop geen zweem Zoo dat president Roosevelt met zgn ministers beraadslaagt over de wensoheljjkheid om aan het Congres een boodschap te zenden waarin het mislukken van de onderhandelingen over het Panamakanaal wordt medegedeeld en aan het congres wordt voorgesteld als de mislukking een feit is formeel te verklaren dat elke poging van een niet Amerikaanscho mogendheid om een kanalit door de Landengte aan te leggen door de Unie zal worden beschouwd als een onvriendschappolgke daad De bedoeling hiervan zou dan niet alleen zgn om Columbia te beletten het recht van aanleg van het Panamakanaal te verkoopen inaur ook om Europcesche natiën te waarschuwen tegen hot koopen ervan Doch het is zoover nog niet Misschien wel om Columbia een toontje lager te laten zingen spreekt men te Washington nu weer druk over het Nicaraguakanaal en doet men moeite om propaganda te maken voor de route via San Bias In antwoord op een interpellatio zeide de Hongaaricho mini ster presideiit Von Szell dat de conventie met Oostenrijk gesloten volkomen de onzekerheid doet ophouden omtrent den datum van hervatting der betaling in geld de beide Regeeringen besloten binnenkort een wetsontwerp in te dienen waarin zg machtiging vragen zich te verstaan over de keuze van den datum die voor de hervatting dier begrooting zal worden vastgesteld Maandag heeft Chamberlain een deputatie van leden der voornaamste vereenigingen nit Johannesburg ontvangen Sir Percy Filzpatrick voerde o a het woord en ve klaarde dat men het bedrag der bijdrage in de oorlogskosten goedkeurde Maar hij wilde aan de hand doen de leening voor productieve doeleinden de veelbesproken £ 35 000 000 s leening op veertig millioen pond te brengen Chamberlain weigerde echter daarin te troden en verklaarde dat er aan de £ 3 5 000 000 zonde worden vastgehouden Voorts verzekerde hg zgn bezoekers dat de handelwijze van Transvaal om aldus toe te stemmen in het bedrag der oorlogsbijdrage de menschen in het moederland zoude verzoenen hij was verheugd dat de vertegenwoordigers der mijnindastrie de dertig millioen bewilligd hadden want anders bad er misverstand kunnen rgzen Na er echter volkomen eenstemmigheid heerschte zou men in Engeland een goeden indruk krggen en van de zorgen die waren geleden niets dat zijn beklaj en zou kunnen wettigen alleen trouwhartig heid en tevredenheid las hij in die flinke gelaats trekken Vooral trof hem dit ten opzichte van den jongen man onwillekeurig vergeleek hij hem bij zichzell TjOvl hij wel ooit worden gekweld door de gewaarwording die de plaaggeest van mijnheer Tobiasson was van den een of anderen o zichzelf te kort te doen Zeker niet Kr moest iets in hem liggen dat alles in en rondom hem in het evenwicht hield Terwijl leze gedachlenloop als een kalme rivier in zijn gemoed voortrolde zal de oude heer te luisteren naar het verhaal van die honderd en één kleinigheden die vereenigd het levenslot van den jongen echtgenoot en zijne levensgezellin hadden gevormd De jongen huppelde en draafde de kamer door speelde geheel alleen sloeg met zijn zweepje en babbelde alsof hij e jn speelkameraadje bij zich had Door die bewegingen aangetrokken volgde mijnheer Tobiasson het spel met de oogen eerst werktuigelijk maar later belangstellend Voor den ouden vrijgezel was dit menschje in wording een wondere verschijning Van het kinderleven wist hij even weinig als van het huwelijksleven Jonge studenten en oude vrijgezellen hieruit had zijn omgang bestaan Zeker op de straat en op zijne wandeliogen buiten de stad had hij vaak van die kleuters gezien die door de moedorsof door kindermei es in de lucht werden gebracht Hij zag op die kleintjes met eerbied neder als op iets waarin zoude men moge rekenen op een spoedige oplossing van de vele quaesties die in TraiMi vaal hangende waren Het Central News telegram waaraan wg bovenstaande ontleonen verzekert dat de Johannesburgache pers het nieuwe plan als volkomen billijk tegenover alle partijeu beschouwt De Chineesche Regeering heeft aan de Mogendheden laten weten dat het haar onmogelijk is de noodige betalingen te doen De onderkoningen hebben bericht dat het onmogelgk is door oen verhoogde belasting meer geld te krggen daar het land verarmd 18 China verzoekt den gezanten hiJ hun Regeering gemakkelijker voorwaarden te vragen Verspreide Uerichten Frankrijk De onlusten onder studenten schijnen besuiettolijk Gisteren hebben ook de leerlingen dor Tandheelkundige School te Palijs hun professor uitgemaakt en lastig gevallen De lui waren zeer opgewonden en de politie moest do rust komen herstellen Twintig scholen van geestelijke orden in het departement Denx Sèvres hebben bericht gekregen dat door hen aangevraagdeautorisatie geweigerd is De eetzaal van de garnizoensofflcierente Coane in het hotel du Orand Central isdoor een kwaadwillige met pretroleum begoten en in brand gestoken Wel is menhot vuur moester kannen worden maar de schade is aanzienlijk Als dader wordt aangewezen een persoon die openlijk anarchistische denkbeelden had verkondigd DulTSOHLANÜ Professor Delbrück is gisteren te Berlijn wegens beleediging van het bestuur van de Ostmarkerverein geploegd door een artikel in de Preusz JahrbUcher veroordeeld tot driehonderd mark boete of dertig dagen brommen met recht van publicatie van het vonnis door de beleedigden De gouverneur van Oanabrlick heeft maatregelen genomen tegen de Mormonen omdat dezen heel wat proselieten maaktendoor toezegging van vrouwen en land k discretion De krijgsraad t Kiel heeft een officiervan het opleiding sschip Freya den eerste een diepe geheimzinnige beteekenia verborgen lag maar tegelijk als op iots dal voor hem vreemd was zooaU de eeredienst van een onbekenden god Kinderen waren eenvoudig het volgende geslacht de opgroeiende generatie als enkel persoonlijke wezens bestonden zij voor hem met Hij zou evenmin een kind van het andere hebben kunnen onderscheiden als een mierenei van het andere Dat vrouwen voor hare kinderen zorgden was evenzoo natuurlijk als dat de mieren haar onbeholpen larven naar buiten in den zonneschijn sleepten Maar dat zooiets ooit indruk zou kunnen maken op een m in dat denkbeeld was nooit in hem opgekomen hy had nok nouit den minsten lust in iich bespeurd om met die dikke in elkaar gedoken hoopjes mensch mder kennis te maken Integendeel liefst vermeed hij ze op den weg Nu echter raeendü hij 0 het blozende ronde gezichtje van den kle nen jongen een eigenaardige schakeering van aandoeningen waar te nemen zooals hij die nimmer bij zulk een onontwikkeld wezen zou hebben verwacht Het ventje had het al spoedig genft rkt dat men op hem lette en dit besef bracht aanalonds een verandering van bewegingen en manieren bij hem te weeg een soort van gemaaktheid getuigde er van dat hij zich er van bewust was te worden gadege lagen N i zich eerst met alle duidelijke leekenen van wantrouwen te hebben teruggehouden maakte hij nu zachtkens den afstand korter Hij trad nader maar toch bteeds onder een masker van onverwhilligheid dat hem potsierlijk stond Wordt verwijd