Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1903

luitenant Von Koch veroordeeld tot drie dagen kamerarrest wegens aanmerkelijke beschadiging van het opleidingsschip Brimmer door aanvaring wat gesqhiod is door nalatigheid zgnerzgds Kr is bij den Bondsraad een amendement ing komen op de wet regelende deverzekering bfl ziekte Hierdoor zon denitkeering opgevoerd worden tot 26 wekenen de ondersteuning na een zoogenaamde bigde gebeurtenis tot zes weken terwglook bg speciale ziekten ondersteuning zalworden verstrekt Voor het Bemigsen standbeeld te Hannover is nu 70049 mark bgeen De regeering is voornemens een bgzondere regeling in te voeren voor specialiteitsdokters en wel hoofdzakeHjk voor de drie hoofdvakken inwendige geneeskunde ontleedkunde en verloskunde De lui moeten één jaar praktisch werken in die vakkon Een vergadering van 54 geestelgken uitde diocees Wllrzburg besloot Maandag aande bisschoppen SchWr en Kepplor adressente richten tot goedkeuring van hun gverentegen de Belormkatholieken Het heet dat de regeering van Hessenéén nieuw wetsontwerp bet rellende gewichtige verandering in de samenstelling vanden Landdag j ereed heeft BINNENLAND Een bericht van Het Centrum van gisterochtend luidt Mgr dr Schaepman is heden nacht om tien minuten voor vieren na een rustigen nacht tengevolge van een hartverlamraing overleden Zgn heengaan was buitengewoon kalm Door de beide Hollandsche priesters zgne oud leerlingen Blom en Hoogveld werd hg in zgne laatste stonde bygestaan Dr Schaepman rust in het gewaad der Franciscanen op het sterfbed met de kenteekenen van monseignenr s hooge waardigheid Dr Schaepman wordt naar zgn laatsten wensch Donderdog a s 9 uur te Rome op het kerkhof van Sm Lorenzo buiten de muren begraven De Tijd heeft een bericht dat in hoofdzaak overeenkomt met dat van Het üentrnm maar waarin gezegd wordt dat de plaats waar dr Schaepman te Rome zal begraven worden nog niet is bepaald Het overlgden van dr Schaepman zal algemeen met groot leedwezen worden vernomen Hg behoorde tot de vertegenwoordigende mannen van het Nederlandsche volk niet omdat hg van 1880 af eerst voor Breda later voor Almelo zitting heelt gehad in s lands vertegenwoordiging maar als een der betrekkelgk weinige personen die teekenend zgn voor het tgdperk wairin zg gewenkt hebben Dichterlijk en wgsgeerig van aanleg overzag dr Schaepman de groote vraagstukken van den dag van een hooger standpunt dan de meesten zgner geloolsgenooten en daarom met breeder verder zienden blik Vandaar dat hg met zelden een heel wat geavanceerder staatkunde volgde wg herinneren slechts aan zgn stemmen bg de Grondwetsherziening en ten gunste van da Leerplichtwet Hg was dan ook vaak meer de woordvoerder dan de leider van lie Katholieke partij i de Tweede Kamer Buiten de Kamer was z jn invloed veel grooter bg de Katholieke kiezers voor wie hg vaak optrad en die hg door zgn lorsche welsprekendheid tot geestdrift wist te brengen Voor de Katholieken in Nederland wier grootste figuur dr Schaepman tal van jaren is geweest is zgn overlgden een groote slag waarvan de gevolgen thans nog niet kannen worden overzien Maar ook buiten dien kring wordt zgn heengaan door zeer velen innig betreurd die hem eerden om zgn uitstekende geestesgaven zgn groote vaderlandsliefde zijn edel en tevens joviaal karakter Herman Johan Aloysins Maria Schaepman was 2 Maart 1844 te Tublessen in Overgsel geboren en is dus slechts 58 jaar oud geworden Hg studeerde te Kuilenburg en teBgsenburg in do theologie werd in 1867 tot priester gewgd en daarop benoemd tot tweede secretaris van zgn neol den aartsbisschop van Utrecht Het volgend jaar in October 1868 trok hg met den aartsbisschop naar Rome waar h j in Juli 1869 tot doctor werd gepromoveerd en bleol tot na afloop van het Vaticaansch concilie In October 1870 werd hg professor aan het seminarie te Kgsenbnrg en dit s hg steeds gebleven Zgn woonplaats was dan ook te Rgsenburg Dr Schaepman heeft veel gereisd herhaaldelgk bracht h j tgden te Rome door hg heeft Europa doorreisd van Noorwegen totTurkije en Griekenland Dr Schaepman is reeds vroeg als schrijver en dichter opgetreden Zgn gedicht De Paus veracheen in 1866 toen hiJ slechts 22 jaar was En sedert heeft hij voortdurend en veel geschreven en gedicht in 1898 nog Een Kroningslied Schreef hij dit vers en ook zga bekendste gedicht Aya SoSa na 1880 een modern dichter is hjj nooit geworden Schaepman s vers sluit zich aan bjj dat van Da Costa er is kracht in zijn taal zjjn vers vloeit in breede golvingen zgn woordenkeus is dikwgis verrassend beeldrijk zgn taal maar zijn poézio is rbetoriscb het werk van een die met groote vaardigheid de woorden kiest die het gedragen vers moeten vormen die beschrijft en bewondert gevoelens van allerlei aard in verheven taal weet te vertolken maar niet als onze moderne dichters zijn innigste zelf geeft in zgn gedicht Itt menig opzicht is z n heengaan een groot verlies voor Nederland Naar wg vernemen heeft de minister van oorlog het voornemen om vóór de invoering der nieuwe Pensioenwet vermoedelijk 30 April a s geen officieren onderofficieren of manschappen van het leger op pensioen te stellen tenzg het door den betrokken persoon uitdrukkelijk wordt verlangd Gemengde Berichten Men schrglt aan de N R Ct Om in de venen dit jaar werkstakingen te voorkomen is te Valtermond tusschen den vervenersbond en do werkliedenvereeniging een lounregeling getrolfen voor turfgraven en baggeren Men seint uit s Hertogenbosch aan de N E Ct dat het bericht als zouden do stakende werklieden der firma Dulay al daar zich bereid hebben verklaard den arbeid op de hun gestelde voorwaarden te hervatton zooals een der s Hertogenbossche bladen meldt geheel bezgden de waarheid is Onderhandelingen tusschen firma en stakers om het stukloon zóo te regelen dat het met het uurloon van vroeger overeenkomt zijn hangende en zullen heden alloopen De stakers hernieuwden nog hun eisch om op mildere voorwaarden en allen zonder uitzondering het werk te hervatten Uit Oss meldt men aan de N R Ct Gisterenmorgen begaf ik mij naar het op een uur afstands gelegen Oyen om persoonlijk den toestand van land en verkeersweg op te nemen Halverwege stond de grindweg blank en kon de reis slechts per boot worden voortgezet Bjj snellen dooi verwacht men nog hüogeren waterstand Een oud spreekwoord hier algemeen bekend zegt Als de schollen tegen den dijk vastzitten komt de Maas ze terughalen Ware het water nog een halven voet gestegen dan zou ook het dorp Oyen overstroomd ziju Het postverkaer geschiedt nog over Ravestein Men schrijft uit Haarlem aan da N E Ct Op last van de justitie zjjn in het huis van bewaring opgesloten vier Amsterdammors die eergisteren op klaarlichten dag diefstal met braak pleegden bjj een jullrouw te Hallweg De julfrouw had even haar woning verlaten en toen sloegen de dieven hun slag om een horloge zilveren lepels enz te ontvreemden De gemeenteveldwachter Koster achterhaalde het viertal te Sloterdgk Toen zij hem per fiets zagen aankomen werd een deel van het ontvreemdde weggegooid en zij weigerden mede te gaan Maar Koster trok zgn revolver en zei evenveel tgd te hebben als de hoeren Wilden zij gaan zitten dan was het goed wilden zij naar Hallweg el Amsterdam dan was het ook goed doch mocht een hunner probeeren weg te loopen dan kon hjj rekenen op een blauwe boon De heeren gingen toen kalm mede naar Hallweg en werden later met behulp van den rijkavcldwachter De Wilde naar hier getransporteerd Hoe groot is eigenigk de draagkracht van het ijs en wanneer is het vertrouwd zal menigeen wel eens gevraagd hebben De Staat der Nederlanden geelt een antwoord op die vragen In het Reglement op den Velddienst staat Als hot iJs 4 cM dik is kan het een man van middelbaar gewicht dragen op 8 cM is het vertrouwd voor inlanterie in gelid van 11 16 cM voor cavalerie en lichte artillerie op 40 cM en daarboven weerstaat het de zwaarste lasten Het avontuur van de Saksische kroonprinses Oiron moet in een intervienw ver i klaard hebben dat hjj en de prinses waarschijnlijk naar Bordighera zullen gaan Wanneer do echtscheiding zal worden uitgesproken weet hg niet Dat is alleen aan het hol te Dresden bekend Over een brenk tusschen hem en de prinses zijn alle berichten volkomen onwaar Zoodra de echtscheidings lormaliteiten achter den rug zgn zal Giron terugkomen op den laster omtrent hem en alles zeggen De bladen te Dresden beweren dat de Saksische kroonprinses reeds van haar rechten en waardigheden heelt alstand gedaan I De uitsi raak van het speciale hol volgens welke de kroonprins haar 30 000 mark jaargeld wil geven zal zij aannemen Volgens de Bohemia echter zou de kroonprinses onder invloed van Giron geeischt hebben in Saksen terug te komen wanneer het haar behaagde en haar kinderen tweemaal per maand te komen bezoeken In geval van ziekte zon zij vrgen toegang tot dezen wenschen te hebben terwgl zjj het jaargeld ontoereikend acht De koning en do kroonprins zonden de onderhandelingen hebben algebroken wenschende dat het speciale hol de scheiding zal uitspreken wegens ontrouw van de zjjdo der prinses met alle gevolgen voorzien door het bnrgerlgk wetboek Als de prinses echter de overeenkomst aannam zon de echtscheiding plaats maken voor scheiding tusschen talel en bed Waternood in Amsterdam Reeds meermalen hebbon wij een en ander medegedeeld omtrent de behoelte aan meerder drinkwater voor Amsterdam en d o plannen die daarvoor werden gemaakt Hoe langer die kwestie duurt hoe meer oplossingen i r gevonden worden hoe minder kans er bestaat dat Amsterdam meer drinkwater zal krijgen onder de menigte van oplossingen gaat de oplossing verloren Men heelt een partjj die heil verwacht van watermeters waartegen echter de directeur zich verzet In Juli 1902 werden Burg en Weth reeds uitgenoodigd hieromtrent een rapport over te leggen maar tot heden is dit er nog niet Een tweede partij beweert dat een Rijnwaterleiding niettegenstaande een volkomen betrouwbaar zuiveringsproces van rivierwater is jBon pis aller vergeleken met een grondwaterleiding terwijl andere plannen reeds zgn verworpen in den Raad De heer Roelof Kuipers heelt onlangs aangeboden het bewijs te leveren dat de tegenwoordige prised eau dor bronleiding op de heide ten oosten van Hilversum volkomen geschikt is te maken tot voorziening in de behoelte aan zuiver drinkw iter In een brochure heelt deze thans zgn meening gegeven en hij eindigt mot deze woorden Van welke zgde men het project van oene grondwaterverzorging ook beziet het is aan geen twgfel Onderhevig dat dit onder allo omstandigheden boter eenvoudiger goedkooper en zekerder zal zjjn dan dat eener Rijnwaterloiding met filtratie De groote met glas overdekte eetzaal van Krasnapolsky te Amsterdam is vernieuwd Boven in de rondte is de galerg door spiegels afgeschoten Er voor hangen van het O ne einde tot het andere kristallen lichtdragers in het geheel 194 elk met een lichtsterkte van 8 kaarsen In denzelfdon geest hangen ter weerszijden van de palmen in het midden der zaal drie kronen eik met 40 kristallen lampen van 16 kaarsen Bovendien zijn in de zaal 8 lichtbollen ter sterkte van 1000 kaarsen De lichtsterkte der geheele zaal staat gelijk met die van 11 480 kaarsen Krasnapolsky eetzaal leeszaal serre biljartzaal witte zaal conversatiezaal ontbgtzaal kantoren keuken höti l en alle kamers wordt elektrisch verlicht ter sterkte van een kleine 24 000 kaarsen Als er eens 24 000 werkelijke waskaarsen brandden hoeveel aanstekers zouden er noodig zijn I En als t eens vetkaarsen waren hoeveel kaarsensnuiters zouden die behoeven I En het geld P Een waskaars goedkoop berekend kost 3 cent 24 000 waskaarsen dus 1 720 Hoeveel minder bedraagt thans de uitgaalt zegt t Nieuws Met het stoomschip Sindoro is te Rotterdam gevankelgk aaugebracht Maria d W behinde van een commissionnair in effecten te Amsterdam verdacht van medeplichtigheid aan verduistering van een belangrijke waarde aan ellecton te Amsterdam Zij was m t hem naar het Zuiden gevlucht te Nico werd zg gearresteerd hij wist te ontkomen In haar bezit waren zgn en haar bagage benevens rnim 1800 Een groot gedeelte van het verduisterde geld was te Montecarlo verspeeld Hetzelfde schip bracht den koloniaal J R aan die wegens insubordinatie tot 5 jaren gevangenisstraf veroordeeld te Semarang waar hg zgn vonnis onderging brandstichting pleegde in de gevangenis Hg zal thans zijn straf ondergaan te Leeuwarden Engeltjes maaksters Door het gerechtshof te Londen zijn twee vrouwen ter dood veroordeeld die er jaren lang haar werk van maakten ongewenschte kinderen waarvan zg zg de verzorging op zich namen uit de wereld te helpen Te Lydenbnrg zoo meldt een daar verJ schijnend blad wou zekere meneer Oonwa I een National Scout ex luitenant Jordaan 1 een van Viljoeu s Verkenners met do hand groeten Jordaan waarschuwde hem dit niet te wagen en toen hjj geen gehoor wou geven kreeg hg zulk een oorveeg dat hjj ï vier stevols In de lucht vloog Do heer Jordaan kreeg een lesje van den magi straat zonder boete Jordaan verklaarde dat hjj den vrede zon bewaren maar door i niemand van die partg wenscht gegroet te worden s President Roosevelt heelt dezer dagen aan koning Edward uit het station voor draad looze telegrafie te Wellfieet Massachusetts een Marconi telegram toegezonden De dei5 pêche is na den overtocht van 30IX Engel sche mjjlen gemaakt te hebben in Engeland in goede orde ontvangen j Op een der dorpen in de onmiddellijke nabijheid van Rotterdam deed zich dezerdagen het niet onvermakelgke geval voor dat tevens een idéé geelt boe door sommigeplattelandsbewoners over de filialen vanpostkantoren wordt gedacht welke nog altjjdmet de onmogelgke namen van hulpkantorenworden aangeduid Een kleinhandelaar in petroleum kroeg aan zgn adres gezonden 2 vaten petroleum onder rembours doch de man was niet toereikend de hem gezonden koopmansgoederen te accepteeren Wat te doen P Hij krijgt een idéé en begeeft zich naar 1 den gaarder der brieven oftewel den be heerder van het hnlpkantoor zijner inwoning en daar ontspon zich volgend gesprek Koopman Zeg reis A zullen we den brieveugaarder maar noemen geel me eens 1 35 van je ik heb daar twee vaten petroleum aangekregen onder rembours en hen niet in staat dat bedrag te betalen Brieveugaarder O n bedoelt zeker terugbetaling spaarbank Hebt ge nw boekje bg uP Koopman Boekje P wel neen een spaar bankboekje heb ik niet j Brieveugaarder Wel hebt ge dan misj schien een post lssel te wachten ol anders vorderingen bg de postadmiuistratie die 1 eerstdaags kunnen komen P i Koopman Wel neen ik kom ze enkel bjj i je leenen om ze je binnen een paar weken weer terug te geven 1 Brieveugaarder Maar man hoe kom j 1 op t idéé om bg mij die van een zeer be1 scheiden tractementje moet leven om 1 36 I ter leen te komen P Zgn er dan geen ander Jj porsonen in de gemeente die beter bg kas zijn dan ik on n misschien willen helpen P M Waarom nu waarlijk bjj mg daarom gekoM men P Koopman Wel het is hier toch een hulpJ kantoor en omdat ik nn hulp noodig heb J kom ik natuurlijk bg jou I M De verbazing van onzen brieveugaarder M over deze naïeve bewering was natuurlijk grenzenloos en hij kon er niet in slagen den man aan het verstand te brengen dat het 1 woord hnip v6or de benaming der Kon Ned Posterij inrichtingtiu ten plattelande althans 1 in deze geheel miaplaats was want met een nou t is het hulpkantoor wel dat Jü f er op na hondt dat verzeker ik je verj trok de man na nog even de opmerking geJ maakt te hebben dat hg nog altijd niet bem greep waarom deze inrichting dan een hulp kantoor genoemd werd als de meiischen die m hulp noodig hebben en zich daartoe aa M melden op die manier werden algescheept W Een geweldige brand waai van de ooi zaak nog onbekend is heelt gisterochtend fl de stroohoedenlabriek van Langenhagen te Nancy verwoest jjfl De onlangs opgerichte gebouwen besloea gen eoa oppervlakte van 1 600 vierkante M meter De magazijnen werkplaatsen en winsa kels zgn geheel in de asch gelegd Alleen U het kantoor kon gered worden M De spniten bleken onmachtig togen den 9 goToldigen vuurgloed V Zeer gelukkig is de omstandigheid dat T de gebouwen op zichzell staan anders was Ü het onheil niet te overzien geweest Da schade die door assurantie gedekt wordt M bedraagt 500 000 Irancs Meer dan driehonM derd werklieden zgn tengevolge van den J brsnl werkloos geworden m Iemand schrjjlt nit Zeerast aan Land es 9 Volk dat er in dat district en in Lichten V burg reeds 15 regeeringsscholen zgn geopend met 564 kinderen De kampscholen en descholen op de dorpen Zeerust en Lichtenburg bevatten 454 kinderen zoodat nu reeds 1018 £ kinderen ouderwgs ontvangen volgens h3t nianwe stelsel S Ds berichtgever is vol lol over het En4 MBi li gelsch onderwijs j Stadsnieaws GOUDA 22 Januari 1903 Een drietal knapen zjjn gisterenmiddag schaatsen gaan rijden op een sloot achter de Heerenkade met het ongelukkig gevolg dat zjj daarin zjju geraakt en jammerlijk verdronken Do namen zgn W van Kleel oud 9 jaar J van Vliet ojr 10 jaar en W van den Berg oud 12 jaar Heden morgen werden de slachtollors opgehaald Gisterenmiddag geraakte het zoontje van den heer van Thiel in de Bleekerssingel in een gemaakt gat en zon zeker verdronken zijn indien niet hulp was verleend Heden middag werd aanbesteed het verbonwen van een pand aan de Markt alhier voor den heer M Mouasch Ingeschreven werd door C V Leeuwen en Zn te Nieuwerkork a d IJsel voor 1 7390 C P W Dossing 6500 B Sliedrecht 6360 J J Duim 6200 J Slegt 6180 W P Snelleman 6990 C W den Hoed 6932 Wed D Amesz en Zn 6819 Donderdag 29 Januari zal de heer H M Dekking optreden in een ledenvergade ring van het departement Gouda der Maatschappij tot Nat van t Algemeen Door de Haastrechtsche ijsclub worden een drietal handwijzers geplaatst en wel van af het Café de Kap de Willens door naar Haastrecht dit met het oog op de te Haastrecht te houden wedstrijd op a s Dinsdag waar alsdan de zilveren beker zal worden verreden voor amateurs op 1000 3000 en 5000 Meter Een vgltal bekende hardrijders hebben zich voor deze wedstrgd reeds opgegeven Benoemd tot onderwijzeres aan de Chr school te Zevenhuizen mej M L A Bolloos te Bleiswijk Te Lokkerkerk heerscht in hevige mate de influenza Zells zoo erg dat er goheelo gezinnen van te bed liggen Dinsdagavond gaf de zangvereeniging Door Inspanning Uitspanning te Krimpen a d IJsel in het lokaal van den heer D Visser haar eerste uitvoering in dit ja ir Vóór do pauze werden een 7 tal nummers goed gezongen na de pauze werden er 6 liederen ten beste gegeven De verschilli r de nummers werden door tooneelstukjes en voordrachten die zeer in den smaak der aanwezigen vielen afgewisseld Een dansje besloot den avond SOHOOSHOVEN Herbenoemd tot voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier de heer G Greup Dz tot vicevoorzitter de heer N Kooiman en tot secretaria de heer H 0 Geelhoed Paljas en Cavallerla llusticana door de Vereenigde Solisten der Nedl Opera E n gebeurtenis voor Gouda was do Opera voorstelling van gisterenavond Allerlei bezwaren zgn daaraan verbonden die voor onze artisten moeilijk te overwinnen zijn In de eerste plaats moet men hier de prgiien der toegangskaarten matig stellen om publiek te hebben Nn die de grenzen der biliykheld niet overschreden hadden we wel gehoopt dat de zaal uitverkocht zon geweest zijn Evenwel de omstandigheid in aanmerking genomen was de opkomst zeer goed De beide Opera s hadden zooveel succes dat bg eene volgende gelegenheid stellig nog meer hoorders verwacht kunnen worden Velen wisten nog niet hoe het orchest zon zijn en ol het tooneel in Ons Genoegen zich zou leenen voor dit kunstgenot Van t orchest kan men niet anders dan met veel lol spreken De dirigent de Heer Kwast is ten volle berekend voor zijne taak en er gaat van hem genoeg bezieling alt om zijne artisten te leiden in het juiste spoor Met jeugdig vuur zwaait hg nog den dirigoerstok Het moet gezegd worden dat de Cavallerla zich voor ons tooneel beter voegde dan de Paljas Do grootste lont in het tooneel schuilt hierin dat het van boven open is en de zang dus niet duidelijk genoeg de zaal in komt Zoo lang dit gebrek duurt zal eene muziekuitvoering daaronder altyd Igden Laat men nu de eigenaardige moeilijkheden wat ter zgde dan mogen we toch dankbaar zgn voor hetgeen ons in deze voorstelling te genieten is gegeven De opvatting van de taak der artisten verdient geprezen te worden Zang en spel zjjn van de meesten zeer te waardeeren Dat we aan Pauwels in de eerste Opera en aan Orelio in de tweede den eerepalm reiken zal iedereen wel begrijpen De tol in Paljas aan Pauwels toebedeeld is voor hem een groot succes bjj speelt en zingt daarin meesterlijk en zgne groote dramatische kracht vertoont zich daarbij allergunstigst Mevrouw Coini Franciska beviel ons in de Cavallerla het best haar actie is daarin bgzonder goed en haar zang komt beter nit Wat een flinke flguur is Orelio als Alfio Men kan hém niet genoeg bewonderen Zgn machtig en vol geluid is eenig als zgn nitmuntend spel Alles verraadt den aitist bjj uitnemendheid Het is altijd een groot genot on een niet genoeg te waardeeren geluk dat wg hem als Operazanger mogen bezitten Een wtord van hulde past ons aan den gevierdon zanger Tronvrens aan allen die meewerkten knn nen we gaarne een eeresalunt brengen De Opera s zgn beide artistiek opgevoerd on bg velen zil de wensch zgn opgekomen om als t ee nigszins mogelgk is nog eens moer zul £ wa r kunstgenot te mogen smaken 371 9te Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 22 Jau No 5461 f 100 000 410 9762 14361 en 19504 ieder 1 1000 2 946 4080 1935 17854 9205 U707 eil 14338 ieder f 400 1016 13199 en 16904 ieder f 200 393 607 4069 5640 9132 10187 10756 i2102 12150 12773 12850 13556 14954 16867 19098 eu 20865 ieder f 100 Prijzen van f 70 105 2538 5767 86 12002 13955 13965 12 2631 5824 8819 90 14068 17412 60 2952 32 8927 12122 74 65 78 66 92 42 65 14570 17559 91 3007 5909 9034 72 14749 17767 208 14 29 77 12215 16164 77 76 31 48 9172 46 63 97 310 42 6001 91 63 77 17830 6154 9385 82 86 44 84 9487 12335 89 18112 6644 9682 12406 15289 18200 6611 9742 20 15333 65 6740 80 70 52 97 6856 9928 79 73 18310 6903 10217 12557 98 18434 13 90 12826 13662 18522 7005 92 30 78 18740 10335 70 15704 077180 74 12709 16967 188697316 10494 21 16047 193027424 10654 87 61 24 11077 88 63 64 7501 11166 12846 16103 19494 7725 11266 94 16385 195408078 58 13325 91 578185 11338 65 99 19919 1673 4658 8263 11559 13414 16403 62 1707 68 8300 11614 34 16630 20252 16 J7 8444 17 13594 16735 62 4873 96 66 96 16880 20373 1933 49 2 8580 11815 13707 16906 20400 8620 26 13834 65 20528 26 11932 60 17021 20654 8710 70 77 55 20722 81 89 13954 17266 20879 aLAkKTlihiRiCHTEliN E2 Januari 1903 I De opnieuw geheel gestremde bin m oorzaak dat aanvoer en handel van kenis waren zoodat de gewone noop te maken was Vette varkens goede aanvoer tig 30 k 22V1 ct per lialf KG Biggen stand goede aanvoer handel flauw 19 iper half K G Magere Biggen redel ijidel stug o 70 i I per week napen weinig aanvoer handel vlug U Lammeren geen aanvoer handel l ft Nuchtere Kalveren lyoter handel vlug ƒ 8 a ƒ 12 on aanvoer Foltkalveren 9 aangevoerd 35 partijen handel flauw I 34 k 3de kwal 20 Zwaardere Noord Holland r f ed aanvoer handel vrijwel rL 1 30 i 1 40 tL ƒ 1 10 i 1 20 PAMES en HEEREN ¥ iii erliaiidsclioeneii Foulards 1 Dassen Linnengoed Parapluies Wandelstokkeu enz enz A VAN OS Md Tailleur Kleiweg K 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vrkrs Slolkra ao JAN I 80V S l 911 8S1 8iy 84 l IV 9j 4 80 9ftV 81 i vViBuuND Uvl Ned W 8 Viiilo di o dltc 8 dito dito dito S tioKSj t Obl Ooutll 1181 93 4 iTALlt lD9chrgTmgl8S 81 5 OosTlNa Obl ia papier 1868 I dito ia ilverl8SB ft PoKTuaAL Obl mot ooupoa S dito ticket S V 86 941 W l 1041 30 90 67B 416 194 961 101 U0 68 106 119 8181 ftO 104V aniLUD Obl Bionenl 1894 4 dito ïeooaB 1880 4 dito bij Botba 1889 4 dito bii Ho 188B S0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 jpAMjs Ferpot acbuld 1881 4 ruiKiH Qepr Oouv leea 1890 4 Oec Icemng aeiie D Oeo leeaiQ BoriflC iDliiApB Rp Y oblg 189 6 Vliioo üli iit Scb 1890 e HBznsLA Obl oa iup 1881 4 VvaiTllDiH Obhgatieo 189li 3 lloTliHDiM 9t9 I leeu 1894 9 ID N Wr H ndol aand Arend8b Tab My Certitinat6n BetiMaatschappij ditoAra Hypotheekb pandbr 41 Cult My derVor tent aaod Or llypotbeekb pandbr 41 Nedorlandsche baak aand Ned KandfllmaatBoh aito N W h Pao Hyp b pandbr 8 Rott Uypotbeekb pandbr 4i ütr Hypothaekb dito 4 OoSTRNa Ooat HoDg bank aao l iluai Kypotbeekbaak pdudb Ahebika Kqiii hy potb paudb 4 Maxw L O Pr Liun eert 6 i B Holl IJ 8pour Mij aand Mü Int Kil St Spw aand ïied Ind Spoorweg m aand Nerl Zuid Afr flpm aand illto dito ilito 1891 duo 41 TALIE 8poor l 1887 S9A Bohl 3 Zuidlul Spwmij A K obl 3 OL fN Waraoliau Weenen aand toal Gr Huas Spw Mü l obl 4 BaltiBohe ilito aand 981 loov i Z 216 140 40 1021 107 105 361 1041 lol 10 b lOil 103 11 U7V 101 Faslowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand Kurek Ch Azow 9p kap ohl 4 iito dito obtiK t VKBRlKA Utinl Pao Sp Mg obl ft Chic h North W pr O ï aau I dit 1 Jilo Win St f eter obl 7 Deuvtir Si Riu Gr Spin eert v a Uiirioia antral obl iD iroud 4 Louisv St Na bvilli Car r aand Maxiro N Spw M Ie hyp n R UiSB KanBas v 4püt pref aand N ïorkOnl Bioli WeBt aanl Fnnn dto Ohio ohlig A Qre gon Oalif 1 e jiyp in goud St Paul Min i ii M nit obl U n Pae Hoof Ign ob ig 8 dito dito Lino Col lo byp O ft i LNAua Can South Chert v aan I IN O Rallw It N lo h d e O VmBterd OmnibuB Mg aand tottord Tramwe Maats aand EU Stad Amatordam aand I Stad Botterdam aand 8 ELorE Stad Antwerpon 1887 8 Stad BruSBol 1886 j OKQ TheiaB Bogullr Gt aelBoh 4 IJSTINE StaatBleenig 1860 5 K K OoBt B Cr 1880 3 SAKJI Stad Madrid 3 1868 V ö Ver B z Avb Spoot nort OPKUIMIXG van allo nog voorhanden iHAi TË i voor Dames en Kinderen Bloustiii Hukken ii ri eii tol meer lage pr Urnen II SAiHSOM Burgert ij ke Stand GEBOREN 21 Jan Willem Tlieodorus ouders H Meüer en M Verlaan OVERLEDEN 19 Jan J A van derWaeter 2 m 21 W A Palms wed J M Vuurpijl 69 j E Grendel wed B Stroeve 81 j aovehtE tiij n Telephooiiaet GoucLa Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring vta K M 1 gelegen Aanlegf en onderholid gratis Het net is aangesloten aan het Bijks Intercommunaalbureau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aau het Bureau ACHTEI DE VISCHMARKT Echt Zeeiiwsch Tarwebrooil 12 cent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 NAAMLOOZE VENHOOfSCHAP Nationaal Grondijszit TE sGHAVENHAGE De DIRECTIE bericht dat de coupons der 4j pCt Obligatién vervallende 2 februavl 1903 betaalbaar Z jn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap der Hollandsche Bank de Vos en Vreede en dor Firina P J Landry Amsterdam b d HH Praetorius Zoon Gouda b d HH Montijn en Dortland Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg K 30 tegenover de Klei OPlVCJIML G van hot resteerend WINÏERWEBK en verschillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SCHOOLLAARZEN Aanbevelend 1 SMITS Alle reparatien en aangemeten werk EENWOITMTIEE Ufii wonlt verzoclit op t MËIIK te letten UiT HKT Magazijn va M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THBEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer er I Prijs voorzien van nevenstaand ÏMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geuerde orders aanbevelende 1 voorheen J G RIJ Lz Heerlijk verfrisscU Conserveer de l anden Over da geheels aarde verspreid BREEBAART Volgens den hedendadgschen stand der wetenschap is Odpl proehndervindeli jkktbesfe middel mr de verzorging van mnd en tanden Alleen sehf jq oüZS PaNnlflacons Sf PUIJLiS Oü U f 8CHIEDAMMEK GEUEVEE Jlerie s NIGHTOAF Vorkrijgbaar by i M PEKTEltS N H A U bewijs van oohtlioid it oaohot UQ kurk atewh voorEïon vttQ dea naam ilor Pirma P HOPPB