Goudsche Courant, zaterdag 24 januari 1903

Verspreide Berichten FBiSKEIJK Het eerete van de talrijke persprocessen door Baool Flctet en Zwitierschen ingenienr tegen een aantal Pargsehe bladen wegens laster begopnen is dat tegen de IntratiBigeant Pictet vraagt 100 000 francs schadevergoeding De zaak is tot 23 April uitgesteld Gisteren is te Parijs oitspraak gedaaninzake dea lüster van de Anrore en schrijvers in dat blad tegen generaal Ëonnat dengewezen directeur der Krügssch ool aldaar De Pressensè werd veroordeeld tot 400 ir boete Havet en de gérant der ABrore tot 100 francs De generaal krijgt 1 rancschadevergoeding en tien mededeelingen vande uitspraak in bladen zijner keuze Het 22e nationale congres van de Vereeniging voor Onderwijs ïal van 12 tot 15 April a s te Tanis gehouden worden LéonBobelio de algemeene secretaris deelt mededat de Vereeniging na 2 926 atdeelingen en 500 000 leden telt Bérard gewezen lid van den collectiristischen gemeenteraad van Uarseille Isaldaar tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens misbruik vai vertrouwenen diefstal van juweelen Het bericht hiervan verwekt ter plaatse gi oote opschudding Janrès heeft aan den voorzitter derKamer medegedeeld dat hjj in de vergade ring van beden biJ de interpellatie over depolitieke agitatie in bet leger op de redevoering van Deschanel zal antwoorden Gboot Bbittaiinie Engeland begint wat krachtiger op te treden tegen den Moellah van Somaliland Een atdeeling van 600 man voorzien van kanonnen is uit Obbiga vertrokken om een verkenning te maken in de richting van öalkayn Wells waar het hooldkwartier van den Moellah gevestigd is De veCkenningstroepen werden voor veertien dagen van levensmiddelen voorzien DuiTSOHliUB In bet v6ór een vijftal jaren te Jena ingewpe crematorium i eergisteren het driehonderdste liJk verbrand Het vooronderzoek wegens bedrieglijk bankroet tegen den vroegeren directeur der Trebergesellschaft te Kassei Schmidt isnu geëindigd en het onderzoek wegens bedrog duurt voort doch slechts weinige benadeelden komen op De ex ontvanger der belastingen Löh ning houdt staande in strgd met de verklaringen van den minister van financiën dat hij niet ontslagen is omdat hij de politiek in Poten tegenwerkte doch louter en alleen omdat hij verloofd was met de dochter yan een sergeant majoor De gemeenteraad van Lllbeck heeft op voorstel der betrokken commissie een wetsontwerp van den Senaat tot invoering van een bedrijfsbelasting die 150 000 mark per jaar zou opleveren verworpen De reservist Krause te Thorn die tijdens de manoeuvres in het dorp Qurkanhet bevel van den kapitein om naar huiste gaan niet opvolgde de patrouille uitschold en den aanvoerder daarvan een korporaal bü den schouder pakte is voor ditalles door den krijgsraad tot 1 jaar 6 maanden en 3 dagen gevsngenisstraf veroordeeld BINNENLAND De Haagsche correspondent van het Hbld schrijft Wij hebben uit parlementaire kringen vernomen dat het plan bestaan zon om een deel van binnenlandsche zaken af te wentelen op een nieuw te vormen departement en dat in verband daarmee nl om niet te hooge kosten te maken geen nieuwe minister van marine zou worden benoemd doch oorlog en marine vereenigd zouden blijveo herdoopt in landsverdediging Zondag a s zal Het Nederlandsch Tooneel een voorstelling geven in den Tivoli Schouwburg Vertoond zal worden Gansje van Hermann B hr De heer Jan C de Vos en mevrt Holtropvan Gelder zullen de hoofdrollen vervullen Reuter seint uit Rome Het stoffelvjk overschot van dr Schaepman is tentoongesteld in do kipel van het klooster der Franciskaner missionarissen waar talrijke personen gingen Bidden onder wie kardinaal Mathien De begrafenisplfchtigheid zal Zaterdag plaats hebben hot Ijik wordt waarschijnlijk begraven op bet Duitsche kerkhof De kleine kapel der Prancisconessen is rijk versierd met ruuwfloers Het stoffelijk ovwschot van dr Schaepman ligt iu het midden op een zwart gedrapeerd bed De Zusters zeggen gebeden Gisterochtend deed professor Vers ri inspnitii gen met formaline teneinde het Igk te conserveeren tot de ki mst van den broeder van den overledene die heden avond verwacht wordt Vervolgens zal het worden over gebracht naar de groote kapel waar Zaterdag de begrafeftiaplecbtlgheid lal plaats heh b en in tegenwoordigheid der Nederlandische diplomatieke waardigheidsbekleeders vertegenwoordigers vaii het Pauselijk Hof prelateji en andere hooggeplaatste personen Na de mis zal het liJk overgebracht worden naar het Duitsche kerkhof bij de Vaticaansche Basiliek waar het zal begraven worden De begrafenisplechtigheid zal zeer eenvoudig zijq geen enkele redevoering wordt uitgesproken daar de plechtigheid een strikt godsdienstig karakter zal dragen in overeenstemming m et het Romeinsche ceremonieel Men seint uit Bome aan Het Centrum üe uitvaart en begrafenis van wijlen mgr dr Schaepman zullen Zaterdag 9 uur geschieden De lijkmis wordt in de kapel derZusters Francisconeasen opgedragen door pater Oon enJ geadsisteerd door de heeren Blom en Hoogveld De beaardiflg en verdere ker kelijke plechtigheden worden waarschijnlijk dooreen kardinaal veriicht De begrafenisheeft plaats op Campo Santo dei Tedescbi Een der eerste te Rome ontvangen telegrammen was van den minister dr A Kuyper luidende Quis non flèrot Wie zouniet weenen Tot de hooge bezoekers die Woensdag aan het sterfbed kwameq behoorde de Nederlandsche gezant de heer Westenberg iemengde Berichten Men seint uit A Énsterdam In eene gistermiddag ten stadhuize gehouden conferentie van vertegenwoordigers der patroons en vertegenwoordigers der bootwerkersvereeniging Recht en Plicht zijn door de werklieden voorstellen gedaan waarover de patroons morgen met leden der vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied zullen beraadsliigen Hedenavond vicdt eene meeting voor de werklieden bij het w itertranspoct betrokken in het Paleis Voor Volksvlijt plaats Uit Amsterdam wordt geseind De loonregeling gistermiddag in Odéon voorloopig vastgesteld doof de conferentie van patroons en gedelegeerden dur voerlieden is gisteravond door de vergadering der voerliedenvereeniging Allen Eén bekrachtigd De patroons wederom in Odéon saaragekoroen ontvingen tegen 10 uur officieel bericht dat de staking was opgeheven Hedenochtend ging alle man dus weder aan het werk Het loon zal zjjn f 12 in de 6 dagen voor alle volwassen voerlieden f 1 per dag voor eerstbeginnenden boven de 18 jaar zoodat het volle loon op 24 jarigen leeftijd wordt bereikt Voor Zondagsdienst of werk na den vastgestelden dagelijkschen diensttp wordt f 0 20 per uur betaald tot een maximum van f 2 per Zondag ot per nacht Omtrent den diensttijd zullen voor de verschillende takken van bedrjf alzonderljke regelingen worden vastgesteld Men meldt uit Delft Met het doel om te trachtten gedurende de feestweek van het Xle lustrum van bet Delftsch Studentencorps in Juli a s een eenigszins harmonische versiering der hiizen binnen Delft te verkrijgen schrüfi de uitgever van het Studenten Weekblad een prijsvraag uit open voor leden en ond leden van het D S C voor een ontwerp van een feest gevelversiering van een woophuis of winkelhuis van 2 3 verdiepingen hoog welke versiering in harmonie is met het karakter der stad Delft en van de maskerade De Ie prijs bestaat in een boekwerk over kunst of bouwkunde de tweede in een boekwerk De heeren Henri Ijlvers en J P Klinkhamer hoogleeraren aan de P S de heer T K L Sluyterman leeraar aan de P S en de heer J J R de Wetstein Pflster kunstschilder hebben zich bereid verklaard de ontwerpen te beoordeelen en de prijzen toe te kennen Heden is de getailleerde bankier A W van VVaalwgk die sedert de laatste dagen id het gesticht van de broeders van Johannes de Deo te s Hertogenhosch verpleegd werd dpor den commissaris van politie aldaar vergezeld van een inspecteur van politie uit dat gesticht naar het Huis van bewaring overgebracht en in verzekerde bewaring gesteld Draadlooze telegraphic De posten voor draadlooze telegraphic tusschen den Hoek van Holland en het lichtschip Maas bieden aan het personeel dat op het licht schip met de bediening der toestellen be last is nogal jeeus afwisseling Nog altijd is aan de posten geen bestemming gegeven Doch tot onderhoud der gemeenschap wordt er geregeld tweemaal s weeks en bovendien nu en dan nog eens onverwachts over en weer geseind Om laatstvermelde reden is op het lichtschip dan ook altjjd alles in gereedheid om seinen te ontvangen d w z de vangdraad is Opgehangen en de toestellen zijn ingeschakeld Nu gebeurt het in de laatste dagen bijna dagelijks dat telegrammen geseind door of aan de booten varende tusschen Ostende en Dover ook op den toestel van het lichtschip worden ontvangen terwijl onlangs zelfs goed leesbare teekens en woorden worden ontvangen van Quessant naby df kust van Frankrijk In i Scheveningsdie bpschjes zgn meldt t V ad al eeuige ekemplaren van de hoppe üpupa Épops gezien die meer in het zuiden van Europa Egypte enz thuis behoort De vogel is zoo groot als een lijster en is op d n kop versierd met twee rgen lange zwart getopte vederen die bg als kuif kan opzetten zijn bek is lang en gebogen ziJn kleur vosachtig staart en vleugels zwart met witte strepen Het O M bü de rechtbank te Arnhem beeft na een breedvoerig getuigenverhoor anderhalf jaar gevangenis geëischt voor A F M bankier te Nijmegen wegens verduistering van bom toevertrouwde effecten en verkoopen van verpande effecten wetende dat hij niet in st tat zou zijn ze terug te geven De verdediger mr van Gigch nit Amsterdam betoogde dat het O M ongelijk had met te beweren dat stukken ter conversie overhandigd door bekl verduisterd zijn Maar al zon men de zaak bekijken als het O M dan nog kan pleiter niet toegeven dat de handeling van M zou zijn geweest opzettelijk Wederrechtelijk Hij ontkende dat hut O M bewezen heeft dat M wist hoe eplorabel zije toobtiind was Door de groote Krach van 9 Mei moest er in enkele uren f 180 000 aangezuiverd worden niet dodr de firma maar door haar cliënten de firma heeft zich toen geëxecuteerd voor de cliënten Dit waS misschien een domheid maar toch een hoogst nobele daad Er mogen personen door te kort zjjn gekomen maar in de weegschaal van bet recht moet het toch als een goede daad wegen Na de Krach is men de positie van de menschen biyven doorvoeren en men heeft zich gedekt door een premie affaire onder de gegeven omstandigheden zeer verstandig PI ontkende dus dat op 9 Mei M wist dat de zaak zoo sleiht stond Daarna ging pi den levensloop van bekl na dien hg schetste als een 28 jarig jongman die na de H B school te hebben doorloopen op effectenkantoren werkzaam was en daarna meenende voldoende konnis te bezitten oen eigen zaak opzette Hij vindt eèn compagnon die f 30 000 fourneerde terwgl hg zelf f 10 000 inbracht Beide firmanten voerden de zaak en al kan pi den ander gelukwenschen dat bij zoo goed uit de zaak is weggekomen het recht kon hg daarmede niet gelukwenschen waar steeds te zamen werd gehandeld door da firmanten komt pi op tegen de conclusie dat de een als t ware het slachtoffer van M zon geweest zgn De schuld van het gebeurde wgtto pi aan de cliënteele der firma en hg wees er op dat M een edele daad deed toen hij uit eigen beweging de f 180 000 naar Londen zond en niet de cliënteele daarvoor aansprak deze toch hadden zg kunnen slachten denkende après nous Ie deluge M Co zei pi zgn het slachtoffer geworden van hun spelende cliënteele De Nederlandsche Zuid Afrikaansche Jon geliedenBond hield gisteravond in Den Haag eene vergadering waarin o a mededeeling werd gedaan omtrent den toestand van den hond die langzamerhand vooruitgaat In verscheidene plaatsen des lands zgn afdeelingen tot stand gekomen D Rotterdamsche aldeeling telt citca 800 leden terwijl zich o a in Alkmaar 120 en in s Qravenhage 60 jongelieden hebben aangesloten Getracht zal worden spoedig uitvoering te geven aan het doel dat door den bond wordt beoogd namelgk financieele hulp te verleenen voor wederopbouw van boerenhoeven Besloten werd het hoofdbestuur met eenige leden uit te breiden Op de statuten zal de Koninklgke goedkeuring worden aangevraagd Woensdagmiddag om één uur verlieten drie jongens van J den Boer te Haarlem het ouderiyk buis om scliaatsen te rijden en kregen van moeder den raad mede toch vooral niet op gs te gaan waar geen anderen waren De jonge is gingen den Oudenwegaf en begaven zich trots moeders bevel op het ys hg het fort De Liede te Penningsvieer Twee hunner reden voorop terwgl de ail er een eind achter was Ploiseling zag hg ze in het gs verdwgnen en versteend van scirik was hg niet bg machte hulp te roepen Een meisje toevallig daar aanwezig riep 1 om hulp De veldwachter Swenneker de fortwachter en twee mannen snelden toe idoch het was onmogeiyk zonder levensgevaar bg de plaats des onbeils te komen Een roeiboot die een eind verder lag werdlosgemaakt nit het ge getild en door de vier mannen tot op eenigen afstand van het i wak gedragen In de boot gezeten roeideti i zg naar de plek waar de jongens verdwenen Twaren en dadelgk werd met het reddings werk een begin gemaakt Na eenigen tgd werd de achtjarige Mar tinus opgehaald later vond men den elf M jarigen Jacob beiden dood Hun tienjarig m broertje was naar huis gegaan en had moeder verteld wat geschied was m llede üuymaer van Twist Donderdagavond j I trad de ho bffinymaer van Twist de afgevaardigde vmrbet disti ict Steenwgk in de Tweede Kamer der Staten Generaal in de zaal Vafrenhorst voor de kiezers op Spreker begon met tg zeggen dat het hem genoegen deed hier tegenwoordig te zgn omdAt door zgn optreden de band die tusschen kiezers en afgevaardigde moet bestaan daardoor nauwer kon worden toegehaald terwgl Ook door de bespreking der beginselen zulkevergaderingen opvoedend kunnen werkenAlvorens met zgn eigeniglte rede te beginnen maakte spr eerst gewag van een incident dal zich kort geleden in de Cweede Kamer dhad voorgedaan In de vergadering van 8 9 Dec j 1 had de beer Schaper den heer Duymaer van Twist gevraagd of hg zich nogwel zgne belofte herinnerde indertgd den kiezers van Steenwgk gedaan dat indien de i kerkelgke partgen twee jaren aan het be istnur zouden zgn er voor ieder werkmttjarbeid en brood zoude zgn Spreker herinnerde zich niet juist meer in welke termenhg zich had uitgedrukt maa hg ontkende dat hg gezegd kon hebben wat de heerSchaper te berde bracht Allereerst ontkende hg dat er een kerkelgk bewind was endaarom deugde de redactie van Schap rsaanhaling niet maar Spr bad er indertgdook nog iets aan vooraf laten gaan Hij bader op gewezen dat het program van actieder anti revolutionaire partg verhooging vaninvoerrechten vroeg omdat de buitenlandschewerkman veel arbeid verrichtte die hier telande gedaan kon worden en dat wanneerde antirevolutionaire partg aan hot bewind kwam en het tarief van invoerrechten werd verhoogd er dan nadat dit verhoogde tariefeen paar jaar gewenkt had rae er arbeid endus ook meer brood zou zyp Nu tot ne eigenigke rede komende zeide spreker dat er op staatkundig gebied tweeërlei richtingen waren die ook hg de verkiezingen den doorslag gaven tnss chen welke richtingen eene breede klove bestond Het waren dezelfde richtingen die er alle eeuwen door waren geweest en welke men terugviu den kan in de vraag Wat denkt ge van God en zgn wbord f Het i at voor ot tegen God het zgn de richtingen van het geloof en het ongeloof Nu wordt wel beweerd dat het bg de stembus de vraag js voor ot tegen het algemeen stemrecht door anderen dat de strgd gaut tasseben arbeid en kapitaal maar spr zeide dat dan ook alle voorstanders van algemeen stemrecht samen moesten gaan en in het tweede geval dat alle arbeiders gezamenlgk zonden moeten optrekken en dit was bg de stembus van 1901 niet bet geval geweest maar wel waren alle voorstanders vau het geloot chr hist anti rev vrganti rev en R K gezamenlgk opgetrokken waaruit volgde dat geloot en ongeloot elkander de zege betwisten Wat is nu het wezen dier richtingen Dia van het geloof kan niet beter omschreven worden dan door de woorden Van Groen van Prinsterer Tegen revolutie het evangelie ot door die van Dr Kuyper Boven de vrg heidsboom het Kruis De tegenstanders willen niet het geloof maar daarvoor in de plaats stellen zg de rede het gelost bg hen is contrabande En dit geldt niet alleen van de liberalen maar van alle partgen van links ook van de soc dem Maar niet alleen staan zg vgandig tegen het geloot maar ook tegen de ware vrgheid Dit bleek al tgdens de revolutie van 1789 waaruit de partgen van het ongeloof zgn voortgekomen Girondynen en Jakobgnen vernietigden elkaar en al zgn nu de partyen van het ongeloof gematigder geworden voor de eene tyrannic werd eene andere in de plaats gesteld In de 19de eeuw regeerde als gevolg dier revolutie niet de vorst over het volk maar het eene deel van het volk over het andere In 1834 werd door de liberalen nog geen vrgheid van godsdienst toegestaan terwgl bet zeer lang geduurd heeft eer ten opzichte van het byzonder onderwgs aan eenige rechtsgelgkbeid werd gedacht En wat gebeurt 9f nu in Prankrgk f Worden daar niet allerwege door de overheid de hgzondere scholen opgeheven Maar zelfs elkander gunnen de partgen van bet ongeloof geen vryheid miar is dwang hun wachtwoord Toen Schaper in de Tweede Kamer verklaarde dat hg bg een oorlog een der eersten zou zgn die naar de grenzen zou snellen om het vaderland te verdedigen regende het moties in de vergaderingen en ingezonden stukken in de bladen zyner partg waarin zgn gezegde ten zeerste werd afgekeurd Nu wil spr volstrekt niet verbloemen d t ook tusschen de verschillende partgen die het geloof verdedigen verschil bestaat maar ten opzichte van het beginsel zyn zg een en is r dus volstrekt geen stryd Insschen RoomSch en Onroomsch Ten weeds behandelde spreker de ontwikkeling dier heide richtingen Eerst traden de liberalen vrg gematigd op en meende bet volk dat de consequentie hunner beginselen niet inzag dat men zeer wel met ben meé kon gaan maar toen de beginselen van het ongeibof steeds verder doorwoekerden en de belgders ervan steeds stouter optraden toen ontwaakte bet Christelgke volk en wendde zich vin hen al Toen werd de partg van het geloof eerst wajcker toen die zag dat er in de beginselen van het liberalisme steeds vooruitgang was na r dé zgde der soc democraten toen dezen verklaarden 4at het volk sonverein is waarmede zg God geheel op zgde zouden schni ven En al hebben de liberalen niet begrepen dat de socialisten uit hen zouden voortkomen toch ü dit het geval geweest alle partgen van het ongeloot wortelen in de revolutie van 1789 en toen dan ook eenige moderne dominees de Bigde Wereld oprichtten betuigde van der Zwaag zgne hiydschap daarover Maar is de sociaal democratie bet eindstation op de lyn van liet ongeloof Neen de anarchie gaat nog weer verder maar ook de partg van het geloef zal te sterker daartegenover stajn Elke actie brengt reactie voort zoo is bgv de openbare school door haren dwang het middel geweest om de christelijke school tot bloei te brengen en waar de openbare school de wig was die de partijen van links verder uit elkander bracht was de byzondere school het aantrekkingspant die de partgen van rechts vefeenigde Welke is nu de invloed dier partgen op ons volksleven geweest f Bg de opening der StalenGeneraal in 1901 sprak de Koningin de gedenkwaardige woorden dat op de Christelgke grondslagen van ons volksleven moest worden voortgebouwd Toen werd door liberalen gezegd dat dus niettegenstaande het bestuur der liberalen ons volksleven toch christelgk was en dit dus niet door hen was ondermgnd Neen ondermgnd was het niet omdat het niet te ondermgnen was maar wel bad het gevaar geloopen Hodden de liberalen niet geleerd dat de overheid zgn gezag aan het volk ontleende en niet aan God Liberalen van gezag hadden de kroon bij ben vliegwiel ot bg een ornankont vergeleken zy hadden de Koningin de crste Staatsdienaresse genoemd Wg anti revolntionairen zwoeren trouw aan de Koningin omdat wy wisten dat zy haar gezag aai God ontleende dat zg Koningin is bg de gratie Gods Ten opzichte van het gezag in het gezin bestaan er ook weer twee richtingen die van het ongeloof die leert dat de iader zgn gezag aan de overheid ontleent en die van het geloof welke verklaart dat dit gezag aan God ontleend wordt zelfs wordt door de mannen van het geloot het gezag van den vader hooger gesteld dan dat der overheid slecht dan wanneer de vader in zgn kind niet meer een schepsel Gods erkende zou de Staat mogen ingrgpen Ook in de kerk zien wy die twee richtingen Hat geloof zegt Wg moeten naar God en zgn woord terug het ongeloot wil leven naar rede en verstand Het geloot wil souvereiniteit in eigen kring raaar dit wordt door de partgen des ongeloofs geloochend De socialisten willen de geheel wetgeving bg bet volk brengen en alle verhoudingen door den staat laten regelen Welk gevaar zou dit byv niet opleveren ten opzichte van het huwelgk dat byv in het wetsontwerp van minister Cort van der Linden als een contract tusschen twee personen werd beschouwd welke opvatting tegen alle christelgke beginselen indrniscbt Hoever willen di partgen des ongeloofs niet gaan ten opzichte der echtscheiding ja sommige staan zelfs vrge liefde voor De band tusschen ouders en kinderen zal zoodoende steeds losser worden dit nog meer indien zy ten opzichte van schoolvoeding en kleeding hun zin kregen en de zorg voor de kinderen geheel op den Staat werd overgebracht Ook ten opzichte van het strafrecht staan geloot en ongeloof Ignrecht tegen elkaar Het ongeloof beschouwt den moordenaar niet langer als een misdadiger maar als een krankzinnige een ongelnkkige Er bestaat geen zonde meer en daarom heeft men de doodstraf ook afgeschaft De straf mag geen straf meer zyn maar moet slechts verbetering ten doel hebben Toch hoe de partyen van het ongeloot werkten om voor de majesteit van God die der menschen in de plaats te stellen toch hebben zg de grondslagen van christelgk volksleven niet kunnen ondermgnen maar bestaan die nog steeds Toen het christelgk volk zag waar wg heengingen heeft het gezegd Tegen het ongeloot stellen wy het geloof tegen het onrecht het recht tegen de onzedelgkheid de zedelgkheid sloeg de handen ineen en nam positie tegen de geesten van den tyd Niets was by machte dien stroom te weerstaanulons christelgk volksdeel behaalde de overwinjrtng Alsnu werden de kiezers in de gelegenheid gesteld eenige vragen tot den afgevaardigde te richten waarvan door een achttal heeren Jfehruik werd gemaakt Algemeen verklaarden dezen zich onvoldaan over de rede daar zg hadden verwacht te liooren wat door spreker en zgne partg in de Kamer voor het volk was gedaan In zgn repliek zeide spreker dat bet hemdoor de vergadering niet gemakkelgk werdgemaakt het beantwoorden in zoo n korten tyd en zonder eenige voorbereiding van zoovele vragen van gemen den aard levertgrootemoeilgkheid op waarom spr zich zonde bepalen tot eene beantwoording in algemeenenzin hier en daar in bgzonderheden afdalende Het zon ons redactie ook te ver voeren dogestelde vragen en het gegeven antwoor d hier te citeeren waarom wg ons verslag eindiffenmet de mededeeling dat de vergadering die te ruim el uur we rd gesloten door een zeergroot aantal belangstellenden was bezocht Opr Steenw Ct Stadsnieuws UOUDA 23 Januari 1 03 Het tweetal voor predikant by de Bemontstrantsche Gemeente bestaat uit de hh Ds J W H Bisschop Boele van Groningen en A K E Horst uit Lochem De heer A fr Petillan voorzitter der Delttsche StenografenClub te Delft zal a s Zaterdag 24 Januari s avonds half negen in de bovenzaal van het Schaakbord a d Kleiweg alhier op uitnoodiging der Atd Gouda van den Nationnlen Bond van hundelsen kantoorbedienden eene lezing honden over De Stenografie en het stelsel Riënts Balt De toegang is voor ieder belangstellende Vrg en er zal gelegenheid zgn voor debat Schaatsenryden De weg van Rotterdam naar Gouda voOr zooveel de Groene Wetering betreft is vol wakken Het kanaal naar Gouda is goed Bg de eergisteren middag door de gsclub Voorwaarts te Bergambacht uitgeschreven hardrgderg op schaatsen namen 16 personen doel De prgs werd gewonnen door Ter Molen te Zwolle Ie premie door Pape van Amsteidam 2e prertiie door D ZuidcrvUet te Stolwijk en aaninoedigingsprgs door C van der Slrafaten te Bergambacht Stolwijk 22 Jan Heden hield de IJsclub t Beiersche alhier eene hardryderg voor minnen en vrouwen Zeven paren namen aan den wedstrgd deel met den volgendon uitslag Prgs Mej J Bak van Berkenwonde en T Both alhier Ie premie Mej T Verburg alhier en C Speksngder van Ouderkerk a d IJsel en 2e premie K Stoppelenburg en L de Vriee beiden alhier Ook de IJsolnb Stolwyk hield heden een wedstrgd en wel eene hardryderg voor mannen liitsluitend leden der vereeniging waaraan 24 personen deelnamen De uitslag was dat de Iste Prgs werd behaald door D Zuiderrliet 2e Prgs door C de Vries 3e Prgs door A Both Wz 4e Prgs A Anker 5e Prgs N Anker en 6e Prgs F Kramer allen alhier 37l8té staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrydag 23 Jan No 1400 f 1000 6186 9140 14623 en 20386 ieder f 400 241 837 5407 12195 20015 en 20035 ieder f 200 1712 10011 11601 12385 13712 18365 en 18710 ieder f 100 148 8 Prgzen van f 70 231 3343 6753 10165 13126 15358 18359 39 3410 66 68 52 72 88 93 14 6858 10244 13256 15427 18794 394 3532 59 82 13300 15665 18917 413 3732 6981 10359 74 86 24 25 4057 7030 10405 13561 16705 73 537 89 47 9 63 29 19164 720 4112 7356 10562 74 16020 19225 804 65 74 72 13626 16411 19444 26 4220 7400 10618 93 47 19522 70 4428 39 84 13711 16510 25 1422 4661 67 87 13805 16610 37 36 4906 7686 95 20 17 74 61 10 95 10728 13992 16715 19636 70 6063 8139 10909 14002 16800 46 1548 6141 8213 13 14146 77 19816 1656 5239 8342 65 95 99 36 60 75 57 1U44 14241 16984 19907 28 76 8442 80 9 17044 8 75 80 8591 11228 14395 46 63 94 82 99 77 14466 93 20095 1945 6391 8724 11357 14559 17137 20166 63 6413 8938 11400 14618 17226 20306 68 67 9037 11834 63 17343 20475 76 5511 47 36 71 17431 20526 2039 57 9102 11902 14711 38 37 74 69 23 12283 39 17532 44 2214 81 9231 12360 67 17623 46 2374 5608 37 12402 14836 29 20639 82 73 9301 16 75 59 40 2470 5839 43 99 14998 74 55 76 6025 9412 12691 15019 17714 71 2809 6443 9602 12807 40 43 83 3135 54 44 12908 15112 69 20707 3227 6559 9834 13064 15266 1813B 70 79 6612 10118 13124 99 18234 20936 3326 6708 5e Klasse 7e Lgst No 10005 en 19951 m z met f 70 DAMES en HEEREN Winterliandsctioeiieii Koalardg Daase Linnengoed Paraplnies Wandelstokken enz enz A VAN os Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Telettkoou Mo 11 Iteurs van Amsterdam 99 JAN Vrkrs Stotkra IlDZlu il ND orl NikI W S 80V 80Vi llUo lU o dltc 8 95 6 dito dito dito 3 DS Sk i loBQi OM Gouill 18H 9S 4 ïrALlB lnaohrgTing 1862 81 SlVs 0 Tl 0bl inp pierl868 I 8a dito in nlverl88 t fl 8I i oaTOOAL Oiil mot coupon 8 dito ticket 8 24 ll 8l l li Obl Binnonl 1894 4 80 l dilo Oeoon 1880 4 98 blobijaollu 1889 4 tty dito bij Hoi 1889 aO 4 97 dito ÏQ Koflfi leon 1883 6 ilito illlo litto I8 S4 5 IriUl Poroi t i hulil is si 4 671 runKBIj Ooiit OouV loBU 1890 4 86 ie liiemnn autie D He c leoni n serie O 8 uiD Ai ri Rp ï oblg 189 1 104V Eilco Oh Soh 1890 6 IHEZOBLA Ohl on p 1381 4 80 VMUTsauim OljliK ti u 18ti6 3 tl toTHUAa Sta I Ie u 1894 8 SS D N Afr Hiniitilsv aaiid Arend b Tab Mo Cerlifoaten 97B DoliMaaiachanplj dito 416 Awi Hypothflokb piiudbr 41 Ciilt Mlj derVoratent Band a T Hypolhiiokb pandbr 41 Neiierlandsrbe bank aand 194 KmI KandelmaalBoh atto N W II Pao Hyp h pandbr S 961 Eott Hypotheelcb panribr 4i Ulr Uyfothoakb dito 4V 101 i 08TEN OoBt Hong bank aand ISOV lüsL Hypotheokbank paodb Vhibika E iul hy poth pAndb 4 Malir L 8 Pr Lii n i orl 6 6 SlD Holl IJ apoor IHy aand 106 Mij tol Bio V St Spw aand l 11 ed Il d Spoorweg m aanJ 8IBV1 Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4 u apoorwl 1887 89A Bobl 8 6 Znid Ilal Sp mij A H obl 8 6B I PoLiN Waraohau Weenen aand 1041 lOTl ör Ruaa Spw Müil obl 4 Baltiaohe dito aand Fuiowa dito aand 5 Iwaug Ttombr dito aand 5 98Vl tnttk Ch Azow 8p kap obl 1 100 dito dito oblig 4 9 1 tUBElKA Jent Pau Sp My obl 5 Ohio North Vf pr C y aaul SU dito dito Win 9t fetor obl 7 140 Denver k Rio Gr Spm oert v a 40 Vi lUinoii Central obl in goud 4 lOi j LoaMT k NaahTilli Oer v aand 107 Mexico N 8p M i lehyp a6 10 Misa Kanaaa t 4pCt pref aand Ni Tork Ontaaio k Woat aan 1 86 Pöaa dto Ohio oblig 6 Qr gon Calif Ie byp in goud 104 at Paul Minn kUanit obl Uu Pao Hoof lün ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 69 OiHjlua Can 8outl ühert v aaa l 64 7iK O Rallv Ie Na lo h d c O 99 Amsterd Oninibua Mij aand Rott6rd Train ei Maata aaad tlD Stad Amsterdam aand I 1111 atad Rotterdam aand 8 lO I B l Stad Antwerpen 18S7 1 lOU Stad Bruiael 1886 lOSVi Hom Theiaa Regullr G selseb 4 1 1 9 Ojmm Staauleenig 1860 6 117Vi K K Ooit B Cr 1880 8 101 SPIXJI Stad Madrid 8 1868 41 ID Var B B Avb Biiool iwrt OPRlJIMIiNG van allo nog voorhanden voor Dames en Kinderen Blousen Hokken PeUerUei tot neer lage prljmen O SAM80M Predikbeurt bU de RemonstrantsohQereformeerde Qemeente alhie Zondag 25 Januari s morgens te 10 uur Ds G VAN GORK UM Emer Eemonstr Pred te s Gravenhage AÜVERTENTIËN Een net Meisje nog enkele halve dagen vr j hebbende zag die tegen 1 FEBR gaarne aangevuld door WMBKÜUIZBN of andere bezigheden Van goede getuigen voorzien Adres onder lett Z B Bureau van dit blad Telephooanet Gouda Abonnement i 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommunaalbureau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan bet Bureau ACHTER DE VISCHMARKT NEDERLANDSCHE Hypotheek en Crediet vereeniging hm m 177 AMSTËHDAV verstrekt gelden op Me en Xt hyi olheek rente ± 44 7o Ook coortehotleu en bedrUftkapllanl op langen termijn van at 300 tot elk bedrag Hen ÏI ÊÊMÜTMTËËÏ wonlt v r clit o t H MËIIK te lettuii UIT HBT MaOVZIJN TAH lUVENSWAAY ZONEN GORINCHGH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes raum twee n een half ea een Ned ona met vertneldthtt ran Nommer en Pry voorzien van nevenstaand Merk volgens Ue Wet gedeponeerd Ztcb tot de uitvoerini van gererde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BREEBAART Lz Openbare Verkooping TE TOL VIJH op MAANDAG 26 JANUARI 1903 s morgens elf uren in bet iKolflehuis van den Heer P STOPPELENBURG alda r ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN VAS EEN HUIS geteekend G No 3 met SOHÜÜK HOOIBERG en een perceel BOUWLAND aan de Goudsche Rijweg te StolwIJh kadaster Sectie C Nos 2027 en 2028 groot 19 Aren 90 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1903 Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geettNotaris KOEMAN voornoemd Zenuw Pil tlaagflijders wordt nit orertoiging als een werkeiyke hnlp ÏD den nood het boek aau bevolen Na ontvangst van ad rei per briefkaart ivorii dit boekje franco per post toegezonden door BLOEPOEL S Boekh Zaltbommpl