Goudsche Courant, maandag 26 januari 1903

So 9015 lelrfuun De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks uiet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per post 1 70 Aizpnderlijke Nomroere VIJF CENTEN DE BELANGRIJKE OPRUIMING eindigt BESLIST 51 1 Januari f W SpotZys oop3©s T ©r TD©a L©d ean d e ws strcL © k azijn DE TOEKOMST V Hoogsliaal A Hl I ft J KORTE 41ste Jaargang Dinsdag S7 Januari 1903 l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J TcMooii No ADVEUTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 utu dec midd Brabantsch SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van het resteerend WTNTERWERK en ve schillende andere Artikelen Steeds voorradig OVERSCHOENEN en sterke SOHOOLLAARZEN Alle reparatiën en aangemeten werk liO J rOIJE K OUDIS A 8CHIBDAMMEB GEITE7EB Merkt NIGBLTOAP VerknjJgbuT t ji ftl PEETERS il N B A U bewiji ru echtheid ü oaehet en krurk ateedt roor MD ran den num der Vinu P HOPPK Openbare Yerkooping TR GOUDA op DIJiSDAO den rn JANVABI 1903 des morgens te elf nren in het Hatel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 G FORTUUR DR006LEBTER No 1 en 2 Twee op goeden stand gelegen van Qas en Waterleiding voorziene Wiiikelhuizeii en ERVEN en wel een waarin Broodbakkerij wordt gedreven aan den Korten Hendeweg te Qosda Wyk D No 6 met een uitgang in het Evert Jacob Pbilipsteegje en een waarin de Tnöaknhnndel wordt uitgeoefend aan den Kleiweg te Üonda Wijk E No 45 Beide panden ztjn verhuurd en wel dat aan den Hendeweg tot 1 November 1906 voor l 500 per jaar en dat aan d n KMwey tot 15 Angnstus 1905 voor 1 300 per jaar Nos 3 tot 8 Zes naast elkander staande Huizen en Erven aan bet Hontmansplantsoen te Gonda raet uitgang in de Baanstraat Wgk L Nos 96 tot en met 101 Allen verhuurd bfl de week elk voor l l iO No 9 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gonda Wgk ER No 107 Verhuurd bij de week voor 1 30 Nos 10 11 en Vi Drie naast elkander taande Huizen en Erven en GROND aan de Prins Hendrikstraat te Gonda Wyk 1 Nos 337 338 en 339 Verhuurd bij de week No 337 groot 3 Aren 66 Centiaren voor 12 50 de overigen elk voor I 1 35 No 13 Een goed onderhouden ERF en GROND aan de breede igde der KarnemelkBloot te Gouda Wijk R No 576 Te aanvaarden 1 Maart 1903 No U Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda WJk O No 84 Verhuurd by de week voor 1 50 En Nos 16 tot 18 Vier naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de nienw aangelegde dubbele straat ann de Prins Hendrikslraat te Good wyk P Nos 772 773 774 en 775 met den Gang daarnaast Verhuurd by de week No 772 voor I 2 10 en de drie overigen elk voor 1 2 De perceelen zyn te besichtigen de laatste 3 werkdagen voor den dag der verkooping van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemdeNotaris FORTUIJN DROOGLEEVER teGonda De twee panden in de Keizer Een eetlepel SUDëX uI in den regel beter voldoen dan 1 4 Kilo gewone Soda Druk van A BRINKMAN A Zn Gouda straat worden niet verkocht A P MARTENS C GOUDA Kleiw eg E 94 jllAAl JDAC 26 JARJUAItl a s bej nnt de Groote Jaariyksche OFRDIHIN Alle goedéren worden tegen veel verminderde prijzen uitverkocht Bijzonder voordeelige aanbieding in Zwarte en Gekleurde JAPONSTOFFEN GEMAAKTE DAMES EN KINDERHEMDEN PAMAL K 8 eii I JACH rJAPO E H De nog woorradl e DAIIES en KIIMIERIIAi iTELS zullen ver beneden labrleksprUzen worden aangeboden VADEMECVIl het BEST en VOORDEELIGöTR mm en TANDWATER ter wereld KeMge agenten voor GOV DA en BODBGBAFES Aanbevelend H OLVF € o Gouda C SMITS Vraagt FEOEFfLESCHJES ï 20 cents HARMONIE Markt 5 Door de groote alname van mvjn BIEREN ben ik in staat uitstekend BIER tegen concurreerende pryzen te leveren Stee i s gelegenheid tot Dineeren i la carte MBEVE END j WOlDEIVBEllC BulleDtaodscli Overzicbt De Kreuzztg spreekt er zgn verwondering over uit dat graal Aallestrem zijn altreden grondde op de critiek in haarblad De houding van graal Ballestrem was leeds algekeurd voor ons gewraakte artikel verscheen in veel scherper bewoordingen dau door ons Waarom dragenImy de schuld en niet de Külnische VolkF ztg het orgaan van de sterkste tractie van den Rgksdag F Wg zijn geheel onalhankelgk van de conservatieve partjj en dit weet de voorzitter Daarom kunnen wg niets terugnemen van het door ons geschrevene Maar graat Von Ballestrem zal aan onze oprechtheid niet twglelen wanneer wjj verklaren dat zgn herbenoeming ons de beste oplossing van deze quaestie lykt De Nat Lib Korresp zegt dat er reeds stappen gedaan zgn door de conservatieve partg hg d n heer Ballestrem om hem over te halen een herbenoeming te aanvaarden Hebben in de Rgksdagzitting van Donderdag de sociaal democraten bet hoogste woord gehad Donderdag waren het agrariërs die de debatten beheerschten Allereerst de algevaardigde Oertel de leider van de Deutsche Tageszeitung die op scherpe wgze den Keizer en de regeering aan critiek ondnwierp Hg betreurde het zeer dat de Keizer zijn persoonlgkheid zoo op den voorgrond drong De sterkste individoaliteit moet üch weten te matigen Do vorst is de ziel van de grondwet niet de grondwet zelve Wanneer de persoon vnn den Keizer in het debat betrokken wordt dan kan dat alleen geschieden ten koste van zijn positie Verder sprak de heer Oertel de hoop uit dat de rgkskanselier Von Bïlow de wegen van Ksmarck zou bewandelen In elk geval zullen de conseryatieven zich te vaster hechten aan de grondwet tegenover de persoonlijke meeningen van den vorst Zy willen alleen te doen hebben met den tegenwoordigen rgkskanselier en zoo hij niet de verantwoording wenscht te dragen met zgn opvolger Aap duidelijkheid laat dele critieK nietste wenschen Bg de laatste Rgksdagdebatten is de stryd om den Keizer zoozeer hoofdzaak geweest dat enkele andere merkwaardige uitlatingen in die debatten door ons onvermeld moesten worden gelaten Zoo b v de zeer krachtige terecbtwgziiig door dr Oertel aan het adres van den Rgkskanselier die in de vorige zitting met zekere alkenring tod gesproken over hetgeen in de Duitsche s gedurende FEVILLETOIM Er was iets aan deze jonge menschen en in hun gezond eenvoudig leven dat een genezende kracht uitoefende op zijn naar alle zijden versplinterd gemoed en wa hem althans iets terug gaf van de rust en den vrede waarnaar hij reeds lang had gehaakC En dan dat zachte warme jonge lichaam dat hij in zijne armet hield verzamelde weer alle innige gevoelens voor zijne medemenschen ab het ware op dit eene punt het vfieenigde zic in een groote liefde voor dat kind d t als een aangeschoten vogeltje zich genesteld had op zijn schoot met den zachten blon den krullebol vertrouwelijk tegen zijne borst aangevlijd Hij slaapt fluisterde zijne fnoeder zich tot hem overbuigend om het lieve gezichtje met die 6jne huid en de roode wangen van meer nabij te tien hij is moe van t spelen hij is in slaap gevallen Wat zit hij daar Hef bij groot pa Oom Per stemde dien uitroep toe met een ttille hoofdbuiging plpchtig ernstig en toch zoo innig goedigHen glimlachte tegen elkander en liep xacht Qp de teenen door de kamer Mevrouw zette een koïfiekopje in oom Per hand en men bediende hem zooals hij daar zat dan behoefde hij niet ove ind te komen Men den Znidalrikaanschen oorlog over Engeland was geschreven Ik luister altgd gaarne als de Rykskanselier spreekt aldus dr Oertel en nog liever ho6r ik hem citeeren maar citaten zgn gevaarlgk Een delirium is onze stemming in den Zuidafrika inschen oorlog uiet geweest integendeel bet was de uitdrukking eecar zedelijk garechtvaardigde verontwaardiging en wg zouden ware hondsvotten wezen indien wg weigerden aan deze gevoelens uiting te geven Maar wie zgn het dan die den toorn der Engelschon hebben opgewekt Wg bevinden onj in good gezelschap in dat van den Rgkskanselier zeil Herinner n slechts uw opgraniot bgton rede En wie heelt den toorn van Engoliind in hüoger mate opgewekt dan hg die üeslgds na den Jameson raid het flere telegram zond en die nu onlangs het üere plan opvatte de Boorengeneraals te ontvangen f Hi er Rgkskanselier gedelireerd hebben noch gg noch ikl De Frnnsche Kamer heelt zich Vrjjdag weer eens beziggehouden met een van die groote debatten over een idee interessant om te lezen waarschgnigk hoogtst interessant om te hooren en aan te zien maar vrgwol bigvcnd in het ryk der ideeën en in dien toestand op aarde geen stukje veranderend Het betrol ditmaal het denkbeeld van de ontwapening en speciaal de internationale vredesgedachten van Jaurès Er was daarover gesproken door Deschanel die er tegen geprotesteerd had en ook Ribot had in zgn begrootingsredevoering er tegen gewaarschuwd de overheersching van de humanitaire begrippen had vroeger reeds veel leed over Frankrgk gebracht Het was te voorzien dat laurès zou antwoorden en hg heelt dat antwoord vastgeknoopt aan een interpellatie van den nationalist Lazies over de internationalistische en anti militairistische propaganda in heileger Hg betoogde dat op internationalistisch gebied vsel dingen die vroeger hersenschimmig leken nu belichaamd worden De werkeiyke en blgvende vrede begint mogelgk te worden in Enropa In ieder geval is het een vergissing om te gelooven dat een voortdurend berinneren aan de oorlogsdenkbeelden de noodzakelgke voorwaarde is voor het vormen van jnoed Hg wees daarna op den ongewoAn langdurigen vrede die nu in Europa heerscht en hg vertrouwde dat die nog lang zal blgven Hg erkende dat Frankrgk een smartelgke verminking heelt ondergaan die in strgd is met het recht Elzas Lotharingen Maar als eenig middel in den tegenwoordigen toestand kan dronk koiüe en men keuvelde halfluid Mijnheer Tobiasson lachte en knikte maar antwoordendeed bij niet veel Was het van hem te verlangen dat hij antwoorden kou terwijl hij zulk eene belangrijke taak voor zijne rekening genomen had Van tijd tot tijd zag hij teeder betorgd op hetblonde kopje neer dat onbewust en zyÉur vanden slaap aan zijne borst rustte Mevrouw zeide er iets van dat de meid den kleinen jongen moest komen halen hij mocht niet lastig worden Maar mijnheer Tobiasson stak zijne lippen vooruit met een vaart dat rle kin tot zooveel als niets werd ingetrokken en hij wrong zijn geheele gutta percha aangezicht in rimpels en plooien tot een enkel protest terwijl hij met zijn vrije hand eene beslist afwijzende beweging in de lucht maakte En men had mijnheer Tobiasson lief om die gebaren men waa verrukt over hem hij way eenvoudig het model van eeti oud oom Men dronk een glaasje likeur na de koffie en ifwijgend dronk men op deze niouwe heilige verbintenis Eindelijk moest de kleine toch naar bed worden gebracht en het kindermeisje verscheen op den drempel vKan ik hem niet overdragen vroeg mijnheer Tobiasson schuchter de jonge moeder aanziende Zij knikte toestemmend en op een wenk van hare meesteres verdween het kindermeisje Vooruit Aan het hoofd van den optocht ging mevrouw zij deed de deuren der verschillende ïn elkaarloopïn kamers open ten laltste die van slechts de vrede dienen berustend op een geIgktgdlge algemeene ontwapening Frankrgk heelt in 1870 genoeg heldenmoed getoond om bet boek van den oorlog zonder leedwezen te sluiten Tot slot hield hg een welsprekend protest tegen den naam vriend van het buitenland dien men hem g geven had Hetzellde had men ook wel gezegd tegen Gamhetta Ferry Ribot en anderen In de Fransche geschie denis zgn revolutie en laster synoniemen Het was dus wel zoo idealistisch als men maar kun wenschen Ribot en de minister van oorlog André antwoordden en bleven wat meer op den grond Ribot om erop te wgzen dat de Triple Alliantie niet zooals Janvès beweerd had alleen verdedigend was en dat men voor de toekomst zich moest gereed houden Audrè om hot debat op de interpellatie terog te voeren Nog langen tgd zei hg zal hol recht onmachtig hiyven om de misbruiken van het geweld te voorkomen Daurom wenscht bg een sterk georganiseerd Fransch leger waarin gehoorzaamheid voor du WHt eerbied voor de krggstaclit en gehoorziiamhoid aan de regeering lieerscbten en lig zou niet dulden dat daaraan afbreuk werd gedaan Toen nog een motie van goedkeuring en dit vredtfsdfibat was weer afgeloopen Donêetdag wtiVd te Londen een vergadering van aandeelhouders der Robinson Banking O gehouden De bekende mgnmaguaat Robinson Chamberlains tegenstander presideerde De vergadering trok vooral de aandacht omdat Robinson onlangs te Johannesburg door Chaqjj orlain in een zgner redevoeringen heltig was aangevallen omdat hg zich voor het spoedig verleenen van zelfbesinur aan Transvaal on O R koloniie had verklaard Robinson stelde zich duchtig te weer Hy verklaarde dat Chamberlain zyn vertegenwoordigers te lobannesbnrg stelselmatig bad geboycot en hg hen van de besprekingen omtrent de flnanciecle regeling eenvoudig bad buitengesloten terwgl alle andere Snanciers ol hun vertegenwoordigers waren uitgenoodigd hun meening te zeggen Hg onderwierp Chamberlains plan om de mynen van arbeidskrachten te voorzien dior de Kaffers tot den arbeid te dwingen aan een scherpe critiek en wees de beschuldiging terng dat hg Robinson het zon ezen die ZuidAlrika uit Park Lane d i door de mynniag naten wilde geregeerd zien Heel wat andera dan de opbruisende geestdrift van een Johannesbnrger leestmaaltyd was vereischt om de Z A quaestie tot een oplossing te brengen Hg was het in het geheel niet eens met de slaapkamer Haar volgde mijnheer Tobiasson met kleine onbeholpen stapjes waarvan elk uist duor de groote moeite die hij deed om op de teenen te loopen hem zulk een schudding door het bo vcnlichaam bezorgde dat er de meest bewonderenswaardige gave van slapen van een door en door gezond kind voor vereischt werd om daar niet wakker van te worden Ten laatste kwam de jonge pater farailiaSt her over zijn gelukkigen ïn val om dit juweel van een oom in zijn nuis te halen het hoofd omhoog houdende De kleine werd uitgekleed ieder deeltje van zijn lichaam bewonderd ja aangeb den en toen het eindelijk aan moeders behendige vingers gelukt was m nog altijd slapende zijn njichtjap ïn aan te trekken die hem als een doop jurk over de voeljes hing keek men elkander met weltfvreden blikken aan Hij werd zachtjes in zijn bed gelegd de deken werd goed om hem ingestopt en toen tt ilde men weer n ar de huiskamer gaan De nachtlamp stond achter een scherm te branden zij wierp een flauw licht door de kamer Moeder kuste de roode wang ie als een appeltje boven den rand van het laken uitkwam vader kuste ze ook en mijnheer Tobiasson overwon zijne aangeboren bedeesdheid zoover dat hij zijne stijve oude knicör bij het fedikantje boog het warme kleine handje optilde en dit tegen zijne oogen drukte Hij had het lief dit kleine ventje dat hij heden voor het eerst gezien had hij had het zoo lief als alleen hij die weet dat hij aan het einde van Chamberlain waar deze gezegd had dat de bevolking van Z Alrika er dankbaar voor moest zgn verlost te wezen van de tyrannie waaronder zg tot dusver had gezucht Persoonlgk kad hjj van de vroegere Transvaalsche regeering nooit eenige concessie gekregen en hg had zgn best gedaan de bloedzuigers tegen te honden die de beste krachten van het land tot zich trokken Ue rede van Robinson lokte hevig protest nit Een der aanwijzigen zeide dat indien Robinson de unilorm van een Boerengeneraal had aan gehad hy niet beter voor hun zaak zon hebben kunnen spreken Er ontstond een hevig rumoer waarop Robinson de zaal verliet hetgeen men hem erg kwalgk nam Een der aandeelhouders noemde nog Robinsons aanval op Chamberlain een staaltje van groote ombeschaamdhcid Het zal er in Engeland nog toe komen dat geen critiek over Chamberlain meer wordt toegelaten Men ziet de dolste staaltjes van vergoding Bg een verkiezing voor den gemeenteraad te Birminghuni gold de lena Vüor Chamberlain en den Koning I men lette ip de volgorde teiwgl strooibiljetten werden rondgegeven waarop stond Vo r Anaell de tegencandidaat te stemmen is deloyaal zgn aan Chamberlain 1 Chamberlain vnn Potchelstroom komende arriveerde te Ventersdorp op zyn doorreis naar Maleking Hg werd verwelkomd door Ue In Rey en de Engelsche en Hollandsche bevolking die te paard of in Kaapsche karren was gezeten Antwoordende op eon adres van do inwoners verklaarde Chamberlain verheugd to zgn ever de aanwezigheid van De la Rey en wenscbte hg de bewoners geluk kameraden te zgn van een zoo groot en ridderlgk man Hy zeide to hopen dat allen zgn vrienden waren We hebben een goeden strgd gevoerd er is niets aan beide zyden waarover men zich behoeft te schamen Laat ons uu de strgd vooibg is vrienden zgn Ik beloof als gg loyaal zgt een nieuwe regeering die uw vrgheden zal handhaven Oe tekst van het Panama kanaal tractaat is gepubliceerd Het tractaat bepaalt dat de zone waardoor het kanaal loopt neutraal gebied zalzyn Do Veroenigd Staten ontkennen de bedoeling op de soovereiniteit van Columbia inbreuk te willen maken of hun gebied te willen vergrooten ten koste van Columbia ol eenige republiek van Centraalol ZuidAmerika Integendeel verlangt de Unie de kracht dezer republiekeu voor de zijn leven gekomen is een die het p s is ingetreden liethebben kan Eindelijk keerde mijnhoer Tobiasson van dit gelukkige huisgezin naar zijn vrijgezeltenwoning terug hij droeg zijn pak onder den arm Hoewel er niets over gesproken was had de vertrekkende evenzoogoed ala de achterblijvendftir hiervan waren zij overtuigd de zekerheid dat de oude heer als zijn huuitijd verstreken was zijn intrek bij neef Ludvtg en de zijnen nemen zou Zelfs thuis gekomen en nadat hij licht in de slaapkamer had aangestoken en begonnen was eich uit te kleeden speelden hem twre dmgen nog voortdurend duor het hoofd Luilvig s jongen en Tilda a wollen jakje Hoe goetf dat er mouwen in zaten Hrh had den huissleutel meegenomen i n zelf do deur opengedaan zij kreeg zijn gctchenk dus eerst den volgenden morgen Zij zou wel weer binnenkomen mot het kofficblad en hem wekken En dan zou zij het pak 7 tt n 1 Neen hij zou het goed verstoppen zoodat tij er volstrekt geen vermoeden van had tot op het oogenblik at hij haar dat lekkere zachte kleedingstuk eigcnhan dig af Hij voelde hoe warm het zat in ztjn eigen gemped Nu tou dat gaasdunne gescheurde kleedje niet langer bij hem komen spoken op eli en kouden dag Maar waar ou hij zijn pak verstoppen Hier o Öer zijn peluw Dat ging best Morgen zou hij het haar geven en d arbij taw hij nu eens goed zijn beil doen om niet vcrlegeo te zijn met zijn eigen vriendelijkheid en om evenmin zijn goed