Goudsche Courant, dinsdag 27 januari 1903

Veemarkt te Rotterdams Maanda g 26 Januari 1903 Vette Ossen en Koeieo goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 33 2e kwal 30 3e kwal 36 cent per half kilo Vette Kalveren goede aanvoer prijzen waren voo r ie kwal 38 se kwal 26 3e kwal 31 centa per half kilo i bagtliaTing harer onalhankeiykbeid te versterken Panama en Colon zullen tot vrpavens worden verklaard voor scliepen met goederen welke het kanaal moeten passeeren Het kanaal zal worden geopend U jaren na de bekrachtiging van het tractaat Verspreide Berichten het proces te Montpellier tegen de 07 Arabieren uit het Algeryusche dorp Hargneritte die in opstand waren gekomen ischte het openbaar ministerie tegen negen 0r beschuldigden de doodstrat Een stren bestraJfing werd met het oog op de vei nilbeid der kolonisten noodig geacht De werklieden der wapenfabriek Zattere te Saint Etienne die sedert twee wAken staakten hebben Vrödngochtend hun arbeid weder opgevat Voortaan werken zü 10 par per dag in plaats van 11 uur Blijkens oiflcicnse nota heelt de premiei thans reeds de stukken van 1300 geesteljjE orden die autorisatie vragen om seholtn te openen onderzocht Alle aanvragen Inillen aigeslagen worden I e deurwaarders hebben volgens de Libra Parole beslag gelegd op een gedeelte van den inboeder Van Ediiard Drn ment omdat hjj geweigerd had belastingte betalen DOITSCHLiKD De leerlingen der industrieschool te Friedberg hebben besloten de voorlezingen ol colleges niet meer te bezoeken zoolang hun oudste rechten en vrijheden niet teinggegeven zgn en van dat besluit is kennis gegeven aan gemeenteraad en directeur der academie terwijl van do driehonderd ingeschrevenen eergisteren slechts twintig de colleges bezochten Den sociaal democraten wordt t voornemen toegedicht bjj de beraadslaging over de begrooting van binnonlandscbe zakon de vraag te doen waarom prinses Louise van Coburg gevangen wordt gehouden ineen gesticht voor zenuwiyders te Dresden Bij de herstemming te Dantzig voor den Bpsdag is gekozen de bankdirecteur Moramsen Vrjj Ver met ruim tien duizeud stemmen De sociaal demoeraat kreeg ruim zes duizend stemmen Een bekend koopman te Munster Ellerhorst is wegens woeker h leende tegen 60 pet tot 5 maanden gevangenisstraf 3 jnur verlies van burgerrechten en 2000 mark boete veroordeeld Zyn mode jlichtige de agent Bahlmann kreeg dezelfde straf maar slechts 1000 mark boete De slachtoffers waren neringdoenden handwerklieden en ook een officier Het vermogen door wijlen denkanonnenkoning Krupp nagelaten bedraagt volgens de laatste opgave 121 875 000 gulden ïe Bochum een veelbewogen kiesdistrict willen de mijnwerkers die tot het Centrum behooren een eigen arj eiderscandidaat Berse uit de myn Hannibal afvaardigen Men acht het twyfelachtig of z j dezen tegenover het Centrum kiescomitè kunnen handhaven BINNENLAND De hestunrsmaatregelen en reglementen vuf in getal ter uitvoering van de militaire bevorderingsen pensioenwetten zjn naar wy vornemen zoo goed als gereed zoodat de hoop bestaat dat die wetten nog vö6r 1 April in werking zullen treden N E C In Het Gas leest men het volgende Vele gemeenten in ons vaderland en daaronder sommige die tot de grootste behooren verkeeren in minder gunstige flnancieele omstandigheden Men overweegt het herstel van evenwicht der financiën door vorbooging van bedoelmii door e ne vinnigheid te bederven Hij wilde trachten cenvou lig en natuurlijk te zijn sooaU die lieve goede raeoschen met wie hij deien avond had doorgebracht Zie zoo tuide hij rich welbehagclijk uitrekkend in plaats van iich volgens lijn gewoonte achteloos als een brok hout op zijn bed te laten vallen Hij bleel nog een oogenblik in gedachten turen naar het licht eer hij er toe besluiten kon oaa het uit te bUzen Nu lag hij ook in zijn bedje de kleine man die zoo waar was om op te lillen dat aardige kereltje dat zou opgroeien en jong zou zijn en groot geworden als hij mijnheer Tobiasson in zijn grtf io zijn vergaan Dat kind zou misschien ook eenmaal een oude man worden Maar geen oude vrijgezel neen een oude man met kinderen en kleinkinderen Nu blies mijnheer Tobiasson zijn licht uil en hij iel inslaap als een groot kind vermoeid van de nrct op Kerstavond Hij sliep in met de gedachte aan den kleinen Harold en met hel wollen jakje met mouwen voor Tilda onder zijn kussen den gaspriJB ol van verschillenda loort belastingen Beide middelen waaruit men tot een keuze zal moeten komen zoolang het Egk geen snbsidies geeft of enkele uitgaven voor haar rekening neemt zyn het publiek zeer onsympathiek En toch er is een middel dat eenvoudig genoeg is en dat men slechts te grgpen beeft Ik bedoel by behoud van denzelfden gasprys hoogere opbrengst van de gasfabritk Dezelfde gasprys dezelfde belasting dezelfde voordeelen van het gas tegenover lagere lichtsterkte en hoogere winst der fabriek Het mag van voldoende bekendheid geacht worden zoodat het onnoodig is dit nog eens te herhalen dat bet lichteffect verkregen in de gasgloeilichthranders bg 7 8 en 9 kaarsen lichtsterkte niet minder is dan van U 4 16 kaarsen terwyi do qualitcit by eenige variatie minder storend werkt dan bg gas van U 15 kaarsen en honger Met moet breken met het verouderde begrip van lichtsterkte in kaarsen en geen geld uitgeven waar men het niet te missen heeft voor eigenschappen wa raan men bg gasgloeilicht niets meer heeft Te Maagdenburg legt men zich thans toe op hot verkrügen van het grootst mogelgk rendement uit de steenkolen op de lichtkracht wordt niet meei gewerkt Het resultaat is een gas van 7 9 spermacetiekaarsen en een lage kostende prgs Onder die omstandigheden bevat het gas voldoeqde caloriën voor alle doeleindeu Wanneer men dus in Nederland het goede voorbeeld wil volgen dat het buitenland ons gCeft en zich wil losmaken van begrippen die verouderd genoemd kunnen worden dan znl men bg behoud van denzelfden gasprgs een hoogere opbiengst van de gasfabriek mogen verwachten on het geld dat thans uitgegeven wordt voor een fictie zou het evenwicht in do gemeente financiën helpen herstellen Gemengde Berichten Een olifantenjacbt op Sumatra s Oostknst De heer Klink in Deli werd omstreeks 10 December gewaarschuwd dat er olifanteil in het bosch waren Hy er op uit gevolgd door den heer Höhr Aan het bosch gekomen werd dit omgedreven door Maleiers en weldra zag men aan het wiegeleu van groote boomen dat de dieren daar aan t knabbelen waren Na t lossen van eei paar schoten door de Maleiers vertoonde zich toen na een geweldig gekraak weldra de eerste dikliuid op de vlakte en richtten beide beeren hnn schoten op het kolossale beest hetwelk al heel gauw neerstortte Een geweldig mufinetje Zonderling dat verkleinwoord mannetje voor eendkrvan 3 M hoogl Overweldigend en min of meer angstwekkend was toen het in vliegenden ren deboucheeren vouneer dan 50 van die groote logge gevaarSP die terwgl de grond dreunde als by n aardbeving onder sterk getrompetter wegvluchtten Terugkeerende door het bosch het geweer over den schouder werden de jagers plotseling opgeschrikt door iets enorms iets grys hetwelk hen met logge schreden snel naderde Geen 20 meters voor hen uit arriveerden vier olifanten De heer K had nog juist den tgd om in de eerste verbou Vcreerdheid een viertal schoten te lossen die gevolgd door vier andere van zyn metgezel het eerste dier gelukkig vrgwel voor hnn voeten deden neerstorten De drie andere kozen het hazenpad Naast den gedooden olifant stond n kleintje van nog geen meter hoog en keek angstig om zich heen Het werd gevangen en meegenomen en loopt nu al zgn eigenaar na om n pisang bedelende Het eerste exemplaar hel mannetje was 4 27 M hoog met prachtige tanden van 1 40 M lengte Men schrgft uit Haarlem De politie heeft een vrouw aangebonden die haar werk er van maakte winkeliers op te lichten door vergulde twee enhalfoentstukken uit te geven voor tiengnldenstukken Het was haar nn weder gelukt in een winkel in het Schoterkwartier Een grappige vergissing is dezer dagen te Moskou voorgevallen waar een tooneelstttk van Maxim Gorki met outzagiyken bgval wordt opgevoerd Op straat wandelde vergezeld van een dame een jonge man 4ie eenigszins op den Russiscben schrgver Igkt Opeens schiet een jong meisje op hem toe en riep Groote Makim Gorki laat ik u kussen voor uw heeriyk drama I En v or de gewaande Gorki het kon verhoeden kreeg by een termen zoen Dat was de dame die hem vergezelde niet naar den zin zoodat zy met haar paraplnie op het geestdriftige meisje lossloeg Deze verweerde zich op gelgke wgze en ook de vermeende Qtrki kreeg na den zoen eenige slagen toenhijde vechtende dames trachtte te scheiden De weervoorspellingen in almanakken voor komende en dus ruim een jaar te voren ge maakt wekken by de meesten onzer spoti maar dat er inderdaad nog in onze eeuw menschen zgn die er aan gelooven biykt zonneklaar uit het feit dat die voorspellingen telken jare weer gedaan worden En dat ook in vorige eeuwen de menschen niet zoo dom waren als we hen op dat gebied gewoonlgk veronderstellen bewgst de volgende parodie op de almanakvoorspellingen in bet jaar 1509 door een Dnitsch geleerde opgevischt In Februari en Maart znllen tengevolge van het intreden der Vastendagen meer visch en meer groenten worden gegeten dan in andere maanden In oorlogstgden zullen de strydbenden aan beide kanten goed doen te zorgen niet gewond te worden Want worden ze wel gewond d n zouden ze daaraan kunnen sterven én niet meer in staat zijn oorlog te voeren Het is beter gezond dan ziek beter ryk dan arm te zgn Ook in dit jaar zullen er veel meer dieren in het veld dan in de steden worden gejaagd Het zilver zal veel duurder zyn dan het tin en het gond duurder dan ziver De getrouwde menschen znllen in vrede leven totdat zg voor het eerst in strgd zullen geraken Zwarte koeien zullen in dit jaar toch witte melk geven De maand Maart zal onmiddellgk aanvangen wanneer de laatste dagen van Februari achter den rug zyn enz Er zyn vnlsche Dui sche muntbiljetten van 100 50 20 en 5 mk in omloop De valsche muntbiljetten van 100 mk dragen alle het nummer 2 273 075 C die van 50 en 20 mark den datum 10 Januari 1882 die van 5 mk het jaartal 1892 Verdere herkenningsteekeuen zgn de bepaling betreffende de bedreiging van namakers met straf is zeer onduideiyk de vezels aan de aehterzyde zgn op het papier vastgeplakt en met een blauwe kleurstof overgeklenrd de letters van de woorden Fttntzig Mark enz zijn geschilderd en het papier van de valsche biljetten is gladder dan van de echte De 20mark biljetten zgn een millimeter kleiner dan de echte de nabootsing ia door middel vani lichtdruk verkregen Er is eet premie uitgeloofd voor het ontdekken van de falsarissen Een der plaatseiyke bladen meldt uit Bnssum dat op Zondag 25 Januari in Concordia eene uitvoering van het Kindtjrzangspel onder leiding van Joseph Haydn uit Weenen met medewerking van het kinderorkest wordt gegeven Vermoedeiyk zullen tal van muziekliefhebbers zich dien dag opmaken naar Bassum ten einde den gemoedeiyken Haydn bgna 100 jaren na zyn dood den dirigeerstaf te zien zwoaien U D Tegen Keistmis zoo verhaalt de Mordd Allg Z kocht een koopman te Hamburg bont en liet zich tegenover de winkeljuffrouw die hem hielp en hem kende ontvallen dat het bont bestemd was niet voor zgr vrouw raair voor een andere dame De juffrouw meende goed te doen hiervan aan des keepers vrouw kennis te geven en deze trok zich het geval z66 aan dat zg vergif nam Slechts met groote moeite kon zy in het leven worden behouden En wat bleek tevens i Dat de koof er die kennis van het bont heeft i op verzoek van een vriend had gehandeld die zgn eigen vrouw wilde verrassen Voor de juffrouw die zoo roekeloos gehandeld heeft zal de zaak ernstige gevolgen hebben Niet alleen is zy uit hare betrekking ontslagen maar zg wordt ook wegens laster vervolgd Over den dezer dagen te Pargs gestorven de Blowitz gewezen Times coriiespondent in die stad deelt de H 0 nog het volgende mee Van geboorte een Israëliet nit Oostsurgk kwam bg reeds jong naar Frankrgk Waar hg zich liet natntaliseeren Hy was leeraar in de Duitsche taal aan de lycea Van Tours en van Marseille trad in de journalistiek stennde na den oorlog de reg eering van Thiers nam een werkzaam aandeel aan het onderdrukken van de Commun te Marseille en werd tegen het laatst van 1871 correspondent te Parys van het genoemde groote Engelscbe blad Hy was een der eerste interviewers van de Europeesche pers Men vertelde van hem dat by Bismarck uithoorde in het bad Gambetta in een luchtballon de keizer van Dnitschland in hemdsmouwen Begaafd met een verbazend geheugen een buitengewone handigheid en brutaliteit was hy een der meest bekende typen uit Parys en werd zgn naam ook ver daarbuiten genoemd Dank zy een groote verbeeldingskracht waardoor hy bet niet al te nauw nam met de waarheid der feiten en door een groote toegankeiykbeid bg hooggeplaatste personen wist by dageiyks uitvoerige tele grammen naar de Times te nden waarin hg de geheimen van alle diplomaten ter wereld bloot legde en de meest ingewikkelde vraagstukken met enkele pennestreken te verklaren wist Zgn politieke invloed was zeer groot Toen Mac Mahon den 16n Mei 1877 Jules Simon tot aftreden dwong tegen den zin der meerderheid in de Kamer begon de Blewitz hem heftig aan te vallen Mac Mahon dreigde den particulieren telegraafdraad van de Times te laten wegnemen Maar de correspondent zette zgn aanvallen zoo heftig voort dat Gambetta later zeide De drie mannen die den 16 Hei gedood hebben zyn de Girardin de Blowitz en ik De Blowitz laat behalve enkele reisverhalen en politieke studies ook een tooneelstak in verzen na Midi it quatorze heures zyn ziekbed was zeer smartelgk Bg de ter aarde bestelling werd de plechtige Igkdienst in de kerk bggewoond door een zeer tairgke menigte onder wie opgemerkt werden de gezanten van Engeland Italië de diplomatieke vertegenwoordigers van Spanje de Vereenigde Staten de eigenaar van de Times bekende politieke persoonlykheden en tal van journalisten en dag bladcorrespondenten De militaire honneurs de Blowitz was ridder van het Legioen van Eer werden aan het sterfhuis bewezen door een kompagnie infanterie De Igkwagen was bedolven onder een schat van kransen en bloemFU e Oogst en weer in November j Gedurende de geheele maand viel doorgaans veel regen doch niet zoodanig dat het buitenwerk hierdoor vertraging ondervond of overstroomingen er het gevolg van waren In Serdaug en Assahan was het voornamelgk in bet begin der maand erg vochtig en was de waterstand tamelgk hoog zoodat de wegen zeer slecht werden en moeiIgk opdroogden In het Langkatsche mocht men het weder over het algemeen gunstig noemen met uitzondering voor Namoe Djawi waar in 23 regendagen 581 mM viel In Boven Deli was de regenval op enkele ondernemingen eveneens byzonder groot o a op Namoe Soeroe 526 en op Gambir 611 mM De kwaliteit der tabak in de schuur blgft bevredigend De verschepingen voor den nieuwen oogst zouden by vele maatschappgen in den loop van December beginnen en reeds hadden een paar daarmede een aanvang gemaakt o a de Tabak Mg Arendsburg die een orste party groot 342 pakken verzond Op verschillende ondernemingen is men nog bezig te sorteeren doch de meeste rekenden daarmede einde December klaar te zgn Bg vele maatschappgen is men reeds met afpakken begonnen Het buitenwerk is op alle ondernemingen in vollen gang het voorwerken voor 1903 is afgeloopen enkelen hebben reeds het tgdstip van uitzaaiing vastgesteld De gezondheidstoestand van het Earopeesch personeel was over het algemeen gunstig behalve op eenige ondernemingen in Bedagei waar nog al koortsen voorkwamen die van het inlandsch personeel liet hier en daar nog al te wenschen ten gevolge van tyfus malaria longontsteking en koortsen Mond eh klauwzeer kwam ouder het trekvee niet voor In een teuilleton door Veenboer in de N K Ct leest men oor de vierde maal in dit jaargety ligt er een gsvloer over de poldervaart t Heeft nogal wat gehouden want t nacht en dag doorwerkend stoomgemaal hield t water zoo op stroom dat t gs zich niet zetten kou en eerst uu de vuren er zyn gedoofd heeft de vorst de overhand gekregen Met zalke dageb als t zoo lekker wintert dan zgn de leden van het polderbestunr met de stoombootkapiteins de meest gehate menschen In de krant heeft men t voor eeu paar weken nog kunnen lezen dat in een der Bgnlandsche dorpen de boot alleen varen kou ouder bescherming van de rgkspolitie Zoo erg is t nn met onzen dgkgraaf en met onze heemraden niet geloopen doch men kaï er op aan dat ze etteiyke malen zgn ver venickt door de liefhebbers van bet gsve maak die aan schaatsenrgden niet toekwamen door t rusteloos werken van t watermachieD t Publiek schgnt t maar niet te kunnen niet te willen begrijpen dat t noodzaak is en geen lust tot plagen die de polderbestnren er s winters veelal toe dwingt om te malea tli natunriyk hard wanneer een schaatsenbaan door stroomend water wordt vernield maar de bezwaren en gevaren van een te hoogen waterstand zgn zoo groot en ernatïA dat t na regenval noodzakelp is om ii molens en stoomgemalen aan t werk ta zetten t Schelden en razen op de poldorbestnrw is dan ook onbiliyk en is alleen hieraan to te schrgven dat men zich i iet heeft hi dacht in t aamenstel van onze waterschapptfc En toch is dat zoo merkwaardig vooral in t Hollandsche en Utrechtiche polderland Wie h v op de landkaart den loop van den Ouden Rgn volgt zal allicht denken voor zich te hebben een rivier als Maas en Lek xg t dan ook op kleiner schaal Toch is t geen rivier maar een reeks van reservoirs door sluizen van elkaar gescheiden met wisselenden waterstand en elk uitmakende een onderdeel van ons polderstelsel Tot mim 3 K M bewesten Utrecht maakt de Oude Bgn deel uit van het stadwater van daar tot aan de sluis Heldam is de z g rivier een deel van t polderwater van Heikopsboezem van den Heldam tot de Haanwgkersluis bg Harmeien een deel van t waterschap Amstelland en van Harmeleu tot Bodegraven is ze weer boezemwater van t hoogheemraadschap Woorden De waterstand is bg elke sluis geleidelgk gedaald bg Utrecht was t poll nog 0 5 M boven A P in t waterschap Woerden 0 47 beneden A P Nog weer 8 c M lager is t peil van t nn komend en tevens laatste reservoir n l van Rynland het grootste onzer waterschappen dat in zgn geheele breedte van Bodegraven tot Katwgk door den Onden Kgn wordt doorsneden Tot het waterschap Egnland ol Rgnlunds boezem behoort een aanzienlgk deel van Zuid Holland by Gouda reikt t tot aan den IJsel de slnis te Bodegraven vormt de scheiding van t waterschap Woerden de sluizen te Leidschendam die van Delfland terwgl ook het zuidwesteiyk deel van Koord Holland met inbegrip van de Haarlemmermeer er deel van uitmaken De geheele oppervlakte is ongeveer 95 000 hectaren waarvan 87 660 H A belastbare grond 3550 H A boezemwater en ongeveer 3800 H A dgken wegen enz t Waterschap Rynland bestaat in t geheel nit 116 verschillende polders Deze omscbrgving heelt teii doel om te trachten een donkbeeld te geven van de uitgebreide bemoeiingen der waterschapsbestnren en van de noodzakelgl heid der wateropruiming na zwaren regenval In de maand December heelt de neerslag bedragen 66 1 m M over Rgnland s toen dus uitge nlast bgna 63 millioen kubieke meter Wdter In den zomer heelt men een machtige hulp aan de zon die weer een groot deel van den neerslag tot zich trekt maar in December ia de zon te bleek en te zwak om I waterechapsbeslnur te kunnen helpen Alle polders en poldertjes gaan dus aan t werk om zich van t overtollig water te bevrgdeu met winden stoomkracht werpen ze ol zooals de technische term luid slaan ze nit om het boezemwater dat maar nauwelgks en dertigste deel beslaat van de oppervlakte dQr gezainenlgke polders en dos in korten tyd overvoerd zon worden als t ook niet weer middelen tot loozing bezat Dat nn kan geschieden te Gouda op den IJsel te Spaamdam en te Hallweg op spranken van het Noordzeekanaal en te Katwgk de Noordzee Op al die 4 plaatsen bezit het waterschapsbestuur groote stoomgemalen dat te Katwgk is verreweg het grootste en ontwikkelt met zgn acht ketels 600 paardekracht die by hoogen waterstand ontzagiyke watermassa s uitwerpen Ov r geheel de streek woelt en kookt dau hot boezemwater het ys zinkt in scheurt en verbrokkelt en na heel korten tgd is t water blank zoo ver men zien kan Een dergeiyk goed uitgewerkt waterschaistelsel is voor onze laaggelegen gronden van onberekenbaar nut t Is de oude worsteling die altgd en onverpoosd vol wordt gehouden maar waarin we boven blgvon doordat we het water aan onzen wil en aan onze regelingen hebben onderworpen Stadsnieuws GOUDA 26 Januari 1903 Vreemd stond men Zaterdag in de afdeeling Oonda van den Bond van Handelsen Kantoorbedienden te kgken toen de spreker voor dien avond de heer A F Fetlllon uit Delft niet kwam opdagen Eindelgk toen het tgd was te vergaderen en men iels wellicht zeer veel over stenografie meende te znllen hooren kwam er plotseling een telegram dat de spreker verhinderd was Goede raad was nn duur maar zie daar bemerkte een der leden van het bestuur onder het publiek een stenografist op en wel de heer A E Z aaneveld Naar hem toegesneld en verzocht iets ten beste te geven en aanstonds was hg daartoe bereid Hoewel spr niet dweept met het stelsel Riënt Balt maar meer met dat van Groote behandelde hg toch de stenografie alleen en laatstgenoemd stelsel in het bgzonder Ten slotte droeg hg om den avond aan te vullen nog aen schoon gedicht voor De Soiree in Ons Genoegen van het Elite epecialiteitengezelschap was niet zoo druk bezocht als men wel had mogen verwachten Mej Rika Davids had met hare liederen veel succes en werd luide geapplaudiseerd Ook Uadll Esstrella die verrassende evo Intiën op de telephoondraad verrichte overtrof alle tot dus ver bier geziene toeren op het staaldraad zg is een stoutmoedige kunstenares De Larine Troupe musicaal eientriek voldeed eveneens vooral het klokkenspel wat voor velen nog een herinnering was uit de Klokken van Corneville vroeger hier opgevoerd De Parterre acrobaten deden mede hnn best om het publiek tè amuseeren en dit gelukte hnn volkomen De kleine Copido Wery vermaakte het publiek door zgn grappige voordrachten en belooft voor de toekomst veel Zooals wg boven reeds zeiden bet was bepaald jammer dat er niet meer waren opgekomen het gezelschap was een bezoek ten volle aard Nog eene opmerking moeten wg in aken bil al de bezoekers waren er nog enkelen die na de pauze binnenkwamen en zeer velen die tweede rang hadden genomen en eerste gingen zitten een betere cotröle zou voortaan zeer gewenscht zgn De minister van financiën brengt naar aanleiding der Muntwet 1901 en het Kon besluit van 17 Dec Staatsblad no 268 ter algehieene kennis in de Staatscourant lo als kantoren waar de Nederlandscbe pasmunt mits voor niet minder dan vgftig gulden voor de zilveren en tien guldeil voor de bronzen kan worden ingewisseld tegen Ryksdaalders guldens en balve guldens zgn aangewezen a de Nederlandscbe Bank te Amsterdam b de kantoren der betaalmeesters c de navolgende kantoren der directe belastingen invoerrechten en accynzen in de provincie Zuidholland Alblasserdam Alkemade Alphen Bodegraven Boskoop Brielle Delft directe belastingen Delft invoerrechten on accgnzen Delft buitengemeenten Gorinchem Uouda Gouda bnitengeraeentcn Hellevoctslais Hillegersberg Katwgk Leerdam Leiden directe belastingen Leiden boitengemeent n Leiden invoerrechten en accgnzen Lckkerkerk Lisse Loosduinen Maassluis Middelbaini i Nieuwkoop Noordwgk OodBeyerland Overschie Scheveuingen Schiedam directe belastingen Schiedam invoerrechten en accgnzen Schoonhoven Sliedrecbt Strgen Vianen Vlaardingen Vooiburg Woerden IJsselmoude Zwyndrecbt Beroepen by do Ned Hervormde Kerk te OudAlblas ds B van der Wal te Waddingsveen 371 Staats terij 5e KI No asse Trekking van Maandag 26 Jan 5167 5633 12920 13617 15407 en 19303 ieder I 1000 845 3445 en 18020 ieder f 400 2305 12909 17660 en 18615 ieder I 200 563 2054 4000 4887 6127 9403 9751 9852 15538 en 19637 ieder f 100 Pryzen van f 70 2543 2740 61 2900 67 70 3047 3188 3229 3305 19 3477 88 3586 3680 3853 74 3930 4104 4228 4353 4436 82 4505 94 99 4646 4731 4866 82 5430 9006 11419 14473 17387 66 109 68 81 236 84 436 533 76 647 70 75 851 84 998 1064 75 79 1136 79 s 122 T 1303 36 1464 72 90 1502 18 1651 1814 2032 2U 2266 2385 2409 78 40 11563 14536 17418 81 9121 11619 14633 17735 5576 9252 20 14810 56 84 72 11819 14919 17892 94 9352 11983 15026 18036 5707 66 12029 64 92 6016 9405 12144 15152 18280 64 13 93 15202 90 6118 76 12369 46 18331 77 9711 12518 15364 56 6236 88 12666 71 18413 81 98 12706 83 18533 6465 9907 14 15484 53 84 10045 37 15503 18658 6584 10189 39 42 18807 6943 10243 12857 75 18910 63 97 12958 15718 25 7040 99 98 15874 28 7204 10362 13156 76 65 24 98 62 15937 19016 7331 10495 74 75 31 7815 10663 13258 16219 87 56 10827 63 97 19098 7932 40 13518 16346 19426 77 11093 13697 47 19526 8255 11124 13744 16409 81 8368 96 70 18 19633 8445 11231 13921 61 19917 18 59 83 85 98 8583 79 14034 97 20163 4915 8641 89 54 16672 20251 48 8704 90 14128 16907 20343 76 27 97 14217 72 20449 5010 8881 11391 14358 17297 20618 94 8966 95 94 17367 20778 6234 89 11406 14411 71 20827 Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 2z ie kwal ji 3e kwal 17 cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel voor alles flo vette Tarkens slecht DAMES eii HEBREN Winterhan sclioeneii Poulards Dassen Liiliiongoed Parapluies WandelstokkAj enz enz A VAN OS Md Tailleur Kloi eg E 73a GOUDA Telephoou 31 Keurs van Anislerdam Vrkrs 80 99 911 89 ly 94 971 Slotkrs 8llV 951 O Vs V 80 JAN SzBlRLiNU üan Ned W 3 i ilito di o dllc 9 dito dito dita S Hossaa Ubl Ooaill ISll dS t iTjais laSQbr nng 1808 81 SOoiTIxa Obl in papier 18 8 t dito ia zilver 18S8 8 l oaTUOAL Ohl niHt coupon 8 dito ticket 8 671 86 4l 1041 30 90 88 878 418 96J 101 190 S i 108 112 181 S9i 104 1 I 981 100 I I 918 140 40 1081 107 105 s l 4l 69 84 99 101 10 1011 1081 ll Vts i V loa JiV RusLAHD Obl Binnenl IStt 4 duo OecoQS 1880 4 dito bij Rolhi 1888 4 dito bij Hop 1889 90 i dito in goud leen 1833 A dito dito dito 1884 Spamjb Perpet schuld 18S1 4 ruHKKij Qupr CoHV leen 1890 4 Gec teeuing serie D iec leenin série C Zoil Ar Rp y oblg 189 S UliJOO UIi nt 8oh 1890 1 VlHEZUm Ohl oa iiip 1881 4 Amsitikdah Obbgfltica 18il 3 EoTKauAH 9ts t leuu 1894 3 NlD N A rr lliu leisv aaud Aroiitl h THb Mij OQrlifi ateD DoliMaaucbappil dito A rti Uypotbeokb paudbr 4 Jult Mij Ier Vorstoul aaod s Ur llypotbi okb pandhr 4 Nflderlftiiifscba Sank aaud Mod KHurlelmaRtBch uito N W P c Uyp h paniibr llott Ilyiiothei kb pandhr i l Utr Hjrpothcekb dito 4 OosTr NB Ooit Hong bsuk aan l Kusl Itypotbeokbaak jiaudb h Burkina ülqiii by poth paulb 4 Mazw L G Pr hu n i erl 6 ii HoU IJ 8po r w Mij aand Vlij t 1 Bz ii V 9t 8pw aand l od lid Spoorweg m aaud N d Zuid Afr Spra aand illto dito dito 1891 dito 41 OPRüIMIl G vnn alle nog voorhanden voor iJamos en Kinderen Uluusuii ilukk ii l vllerijeii tot meer iage prymeu AOVËRTËfNTIi V Hoogst gevoelig voor de vele bewijzen van deelneming bg het plotseling overlijden van mijne eenig overgeblevene Zuster betuig ik daarvoor mijnen bartelijken dank Mej A M E DUTILH Qouda 36 Januari 1903 Bjj akte den 24en Januari 1903 ten overstaan van Notaris ö C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekenden CORNELLS STRAVER importeur van Sponzen wonende te Gouda en GERRIT LEMPKE handelsreiziger wonende te Amsterdam eene vennootschap aangegaan onder de firma C STRAVER en Co betrekkelijk den ayentiiur ea commluaiehandel in da rnimsto beteekenis van het woord De vennootschap zal zijn gevestigd te Gouda en een filiaal hebben te J muterdam zij vangt aan den len Pobrnari a s en eindigt den 31en Januari 1908 terwjjl indien geen der vennooten haar v66r den 31en Juli 1907 heelt opgezegd zü telkens voor een tijdvak van een jaar wordt verlengd totdat de opzegging vóór den 31en Juli van eenig jaar heelt plaats gehad In welk geval de vennootschap eindigen zal den 31en Jannari daaraanvolgende De beide vennooten zjjn tot do teekening der firma ter itake van hunnen handel gerechtigd doch zullen voor de vennootschap geene geldleoningen mogen doen noch zich als borg verbinden lot welke handelingen de bizondere handteekeuing van de beide vennooten j ordt voreischt Onder de vennootschap is niet begrepen de Sponzenjvnsschery on Sponzonhnndel van den vennoot STRAVER welko voor eigen rekening van dezen wordt voortgezet C STRAVER 6 LËMPKE Zaal Concordia WESTHAVEN 182 Nederlandscli Tooneelgezelschap onder leiding en met medewerking van FRITZ BODWIEESTEa VRIJDAG 30 lANÜARI Tooneelspel in acht taleroelcn en een voorspel Suncmg hal acht nur H H Loden der R K Leesvereeniging 9S ts Dames der Leden 40 ets Niet Leden TS ets Plaatsen bespreken A 10 ets Donderdag en Vrijdag van 12 3 uur GEllAUO PINKSËN Pachter Telephoonnet Gouda Abonnement J 40 per jaar voor por ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg cii omierhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Ryks Intercommunaalbtreau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DB VBCHMARKT I I rof l r l iebors welbekend I UKOW EBACHÏ BUXBa AUmu echt met ribriiiluiii rk tol voortdurende radicale eü tHkere genozing vën alle zelfs du mueat barünekkign xenuw iei teti vooral oDtataao door atdwalingen op jeugdigen leeft d Totale i etieciDg van elke zwakte Bleeh lacht Benauwdheid Hoofdpün Migraine ïïartklopiiiiig Maagpgn slechte Bpijsverttiring Onvermogen Impotenz PoUatione enz Uitvoerige prospectussen lijipor fAoh fl 1 fl i fl 8 dubbelyfteM ii n fl Opninni epót Matth v d Veste Zaltlninm 1 1 p6ti M Oléban h Oo Rotterdam r Ilappel s Grav engage 1 UBlmranDi do Jouk J Om IlotturilHin W ie V Co ftouda n h alte droi Utea