Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1903

Donderdag 39 o 9017 Januari 1903 4l8te Jaargang mum iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoea ADVEHTENTIEN worden geplaatst vanl 5 i egels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaaiplaatsruimte Inzending van Adfvertentiën tot 1 uur dei mi l l li let V 3 De l itg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzoiideiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Alzonderlijke Nomniers VIJF CENTEN Geen Kiiilihoesll Geen Influenza Kinkhoest Influenza Keelaandoeningr tiogelijken tiJd te doen gspezen toevlucht tot de van onds olmde en wereldberoemde Suiierior iDruiveE Borst tLonlgExtract E L il A 1 T H E klijke StoOBlabriek DE HONINGBliOEM Druk f aa A BBINSMAN Zn onda MAATSCHAPPIJ TOT NUT M 1 ALGEMEEN Dept GOÜDA Donderdag 29 Januari 1903 te H ure a avonds in de Zaal NÜT EN VERMAAK van de Sociëteit DE RÉDNIB VOORDRACDT van den Beer BENRI U Umum nit HOTTEKDAM Voor Dietleden zijn kaarten verkrijgbaar 4 O ao b j de H H ÏEEPE Gonwe en BRINKMAN h Tiendeweg en s avonds aan de Zaal Leden der Folk leeataal vrij entree Dt SécretarU H A A MEIJER Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Sederlandiche ttitgave èE WereldTourist De hoofdtekst TaHi dit hallmaande lijksobe tijdschrilt bestaat uit de Beeehrijving eener Bei om de Aarde die de Heer E T Feehstba Kiipeb in opdracht der Vennootschap maakt Elk nammer is rijl gelUuitreerd naar eigen photo graphitehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO Analchtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te gtven adree door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deKe nit verschillende plaatsen in Arable Per zie Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Pr per jaargang 7 90 inel de Antieh kaaften inteekening is te allen tgde opengesteld Ookt de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleterd Bureau De Wareld TourlBt Haarlem BVZa TB HüVB met vergunning hnarptijs 18 per week verganningsrechten 50 oeiks per week Inventaris moet overgenomen worden voor I 80 Het huis is voorzien van gas en waterleiding waterleiding is onder de huurprijs begrepen Te bevragdp Lange Tiende weg D 29 In iet VerUcbting Magazijn Dé Avondster DubB Buurt Teleln 117 Uyn steeds voorradig de nieuwe modellen Gasornamenten en fraaie Ballons Degelijke GASFORNOIZEN en COMFOREN Zuinige branden Volledig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden ENZ ENZ lAanbevelond M M VAX m Aanlegger van Gas e £ Waterleiding II T Telepliooimot Gouda Abonaement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlepf en onderhoud gratis Het ne is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau Op 15 October 135 verkregen aansluitingen ContractCin en voorwaarden verkrijgbaar aan het Barean ACHTER DE VISCHMARKT ONGEVALLENWET iOOi H H Werkgevers worden verzocht vóór I FEBRUARI larieveii en inlichtingen te vragen by A C COSIJN in Asgurantiën Gouwe C O VOLRSWE ËRBAARHEIB OVDA ALGEMEENE 1 VERGADERING op Donderdag po JTaiiuarl 1003 des avond ten 8 i uur in He Kegelbaan van het Hotel DE ROMEIN Kattenalngel mi si en binnen len kortst neemt oimiddellijk bekendie bekn HET BESTUUR H N VA SCHAIK r DEN HAAG HAAG I Hofleveranciers Flacons f 1 4 70 ets 40 et b j no rs f A T U iM covin rvT tr tn J Th TUKKEN Boak op B HOK OudeuaUr K visdib D STAR Wttddmnneen Wed A UI OUOOT OudemUer n D BIKKER te Benuhop Firma WOLfF A Co Westhaven 98 Qou ia 1 Zik riïiVJITJÏJiV Kleiweg B loO Oouda E H VAN MILD Veerstal B 12 5 te Jmda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuuierkerkad IJêel A N tin ZBSdEN Schoonlunen T WIJK OudewaH r A 80HEBB Haailrecht P W HELIDEN te Reeuwijk P r o 8Pf K Moercapelle O 7 HOLST Waddin ieiueH M KOLKMAN Waddinaneen A Dl JONGH OudémUer J P KASTSLEIN PoUbroei mÊÊSÊÊKIÊÊKÊÊHÊÊÊÊÊÊÊM OencMti KlawnMit nb voUni4 1 l T ff f T T M t Esra Dlploma Ooud B fcroo 4 PRA£PARATEN VAN Quina Laroch e knehHie m vintarluad KINA WIJN us nriktt uowcl bi kinderen kli volwtnenn ebrtk Ml Mtluit tltchti ipUtf ritrinc xenuwhooni n ttr viriiirkloK na tlekti of krumbed koorts ra hue eevolscu QUINA LAROCHE PKRRUQINEUX m het bijuwdcr tegen Blotd flbrtk BlwIWMllt kwtUn TW KrittMtwn iWt d wi Verkrijfibatr in flMow k f 1 90 t L 73lfal A To dBum T ritirk nd uiictnuaivtam Mk i oeird s tljkMkt b Bk Ewiivc i v ciVAV voojii yoor idadvrtni iwakktn ikUenehtlftfMttllen teer B n t b velen aIi iMMtdcnellidit drank 1 1 itDonüiMn der apyiTtrtirlnKMrnintn n dlurbét ook voor ui llnB i n kleine kinderen PnjiperbmtS Kgr A 70 4 H Kgr O Ö X H Kgr O öa l tMMa A H K r O 0O Chamlteb M AlL GIlSIrAt Speciul toot Klndtnroedlnf In tulTt Clgvctte U ToldoMd ia b trt unnlltD vu Aathma to In Asthma Cigaretten S rirrh 1i doMjet f 0 80 ctt ƒ g Bo Tamarinde Rnnhnn fruit puroatmf teg vmtoppiiic a b voor kinaeres bewijicn iie Tunutqda Bonboiu ran KRAEPELIEN HOLM beluicrijlE dieaitcn dur de Tonn vow h i kmd b fw Hlk eo de Km k Mmnmo i Frije pir doDC 0 K tn 0 50 2k1mlalr PacïniAC cën erkend elt het BKBTB ktüemiddel Vwkoudhtld tn KMlpVAt h ie een iiyoMplosfeiui n TtmciiTtnd mUdtl by ttltnnundb uialuitend i □ flcechjet vtfknj gbear Priji ƒ 0 30 per fleicJ ije 0e fVMMr M MN KRAXrCUKIf It HOLM U fleM eMi i Affw MH i wawr A mmhm en Jlew We ew y e pmrlfryt jSji s Fatent H StoUen Der gro 9t Erefakg Mn niMn VatMt H moU tmmtw htt Mêu t nraitMiMi mMMoani NaehaHmtrngeK ffèf mekt Mtrmitniltlt êcliMfèn H attUm ar IM HM l M Mkr k mUm Omlmtmtm m mm e eflÊlml ft iliiii M i m muturat KRAEPELIEN ft HOLM Hofleveranciers ZEIST Aliyi Echt Zeeuwsch Tarwebroo f e eenl de K l A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 EEinSDErOITMTSEl Hen wordt venaclit op t HGRK te lettei on BIT Masuus vak N RAVENSWAAY ZONEN OOBINOHEM Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering fan ge eerde orders aanbevelende É Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van v Ueee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer et Prfl voorzien van nevenataand n J C BUL voorheen J BEEEBAARÏ L y e ter zijd j d ËchtH KUCel tscao te omrungan tenjur C ld en sa vel proefhemiBgen ia dim del gekomen onda dei saam des 1 aitvindeni Dr Miohaeli vervaardigd p i best machine la het wereldbo 1 ranado Uabblisaemant v b Oebr StoUwerck t Keulen tlichc J r n2iefeiic j Bikel Cacao n vterkaniSD bnaaen Dan Eikel Cacao mat melk gekookt een aangenam gezoo e drank voor da lÜksok braik een t 2 theel ds van t poeder voor een kop Ohooolate AJ geneeskrachtige drank bij gvra u diarrhee ilecats met water ta gebruikan Verkrijgbaar by do voumaaoatt H T Apotbekars n y Ka J jJU prui fbiitjes 1 o 0 90 d aas Prija TT 80 OonaraalverllgeiiwooTdicar voci Hedwhmd JuDus MattenMtdi Amaterdam Kalvestraat lOI Zenuw en tiaaglijders wordt ait prertniging als een werkeiyke halp in den nood het boek aubevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nor t il t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommcl Thiiny i WndNbeliia I ia de gelteele wereld bekend en geroemd Onovertrolfen middel tegen sUe U O r B t L o u g L e I e r aagilekten eni Inwendig zoowel alB ook uitwendig in bijna ulle ziektegevallen met goed gevolg I laan t wenden PriJs per flacon J 1 J per post t l is TUirrj i Wondintlf bezit eenfttsnog onKekeade geneeikrach en heilEBUle irerki g Maakt meestal elke pgntijkfl n geTaarvotle operatie geheel overbodig Mei dese utlf werd eeo Hjiuir oud voor oii eoee8U k fehoiden beonreiwel en oDlangs een bi oa ss ar kadkerlUdeil IpeueuD Brengt genezing en verzachting der p nen b wonden ontstekingen euK van allerlei aard PrUs per pot 1 1 60 per post f 1 60 Centraal Oepdt voor Nederland Apotheker HENBi SANDfiB8 Hokin 8 Amaterdam Weer geen depAt U beetelle men direct un die SohatHMpotlieki d i A THIKRRY in Pregnda bel Kokitich Oeebmieli Odieve proepeetu te ontbieden bij ketGentrul t p4t Sander iBtnMKA M tlUitM tMkM Hafe tlf Mri leSi SmIi GUMMtiè na ii e At Wnt adiUee voor hM rate iia linrig pMUM vu liU twarta B dtUmr4a HwraB Danaa ae lUateichatDaa Var Dragar cn au Hae Una goad op hal ftbrMunarfc Rekin t Anutêrdam De BURüEMEESTER von GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den a6 Januari 1903 executoir is verklaard Het Kohier No 4 van de belasting op bcdrijtsen andere inkomsten over het belastingjaar 1902 3 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van les weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend üouda den iS Januari 1903 Ue Burgemeester voonioemil R L MARTENS BuUeulanilsch Overzicht Janiès wiens groote redevoering nog altijd een nagalm in de bladen vindt heeft Maandag ïjjn debat gemaakt als Kamor president toen toovalligerwgze het budget van eeredienst dat joovele z jner partfeeuooten zoo f f rae geheel geschrapt zouwn zien aan e orde van behandeling was Jaurès was niet in de gelegenheid iets buitengewoons te pvesteeren Al heelt hg dan ook v ór z n hei kiezing in 1902 gedurende een periode van vier jaren geen deel nitgemaakt der Wetgevende Vergadering zoo bezat hg van vroegere Hjden parlementaire ervaring genoeg om te weten M het voorstel tot opheffing van het budget viin eeredienst telken jare opnieuw van radicale zjde gedaan toch ba voorbaat veroordeeld is om in den doofpot te geraken zoodat bjj zgn krachten voor een betere gelegenheid heeft kunnen sparen waarbji zgn latenten misschien beter zullen uitkomen Van het gedane voorstel behoeft niet veel gezegd te worden De argumenten van de rechterzpe v66r en van de liukerzgde tegen het behoud van het budget van eeredienst zgn overbekend zgn Maandag van beide zgden herhaald en de man wiens partjjgenooten het hem kwalgk genomen hebben dat hg zgn dochtertje de eerste communie liet doen en dus in den schoot der katholieke kerk deed opnemen moet stellig de eerste in de Kamer geweest zgn die vatbaar was voor Combes argumenten De beraadslaging is bijzonder onbelangrijk geweest en er kan bgna geen twglel bestaan of een referendum zooals Berthoulat begeerde zou een groote meerderheid opgeleverd heb FhLiLLMMO LIEPBE W mi a Ma r voor dat zijn beenen van zestig jaar overigens ngg fhnk en vlug genoeg een tiental treden van de bovenste trap hadden afgeloopen hoorde hij reeds de voordeur openen en met een doffen slag weer toeslaan Overbodig te vermelden dat er in dat huis geen congierge was Een concierge is buiten Frankrijk uitgezonderd m museums logementen groote schoolgtbouwen enz een bijna onbekend persoon en was dat in Rome omstreeks dien tijd in particuliere huizen geheel en al De priester bleet toen hij de deur had liooren dtchtbonzen een oogenblik staan waar hij stond Hij begreep terecht dat een vervolRing van zijn kant op de straat nu de vluchtelinge hem reeds zooveet voor was eene geheel viuchtelooze moeite zou zijn Hoe dan te handelen Een zacht en tegelijk bedwelmend parfum waarvan de lucht nog was bezwangerd verried maar al te duidelijk het voorbijgaan eener vrouw eener jonge en ongetwijfeld ook elegante vrouw Zij WBS van den schilder vandaan gekom n Er ben voor het behoud vau t budget van eeredienst Er mag in Frankrijk een vgandige geest tegen congregatiën heerschen de natie beter gezegd haar groote massa is au fond geloovig katholiek maar zon gaarne uit eigen zak de pastoors en bisschoppen onderhouden s Keizers verjaardag geeft de ochtendbladen aanleiding tot de gebrnikelgke artikelen van hulde en verknochtheid maar bet is opmerkelgk dat zelfs een blad als de Kolnische Zeitung niet nalaten kan de jongste gebeurtenissen er bg te pas te brengen en de toon waarop zg de houding van den Keizer verdedigt klinkt vrg mat Het zou zoo praat de Kolnische Bulow na niet eens goed werken al kotf men keizer Wilhelm er toe brengen de olympische hoogten te beklimmen waarop het hoofd van den staat in streng constitutioneele landen zich houden moet De Keizer is nu eenmaal geen bekrompen burgerman ook als heerscher is bg een mensch van zgn modernen tgd vol zelfbewustheid met een krachtigen wil en een machtig talent Aangezien wg de menschen niet veranderen kunnen eu onze monarchale staatsinstellingen niet verandoren willen blijft er niets anders over dan dat ieder naar zgn aard op de plaats die hjj bekleedt zgn plicht doet ter wille van het algemeen De Keizer dit geven zelfs zgn verbitterdste tegenstanders hem na is zgn volk altgd voorgegaan als een voorbeeld van nauwgezette en trouwe plicbtsbetr chting het staat nu aan bet volk aun elk voor zich hem daarin na te volgen dan zal een der schoonste verjaringswenschen van ü eizer en volk in vervulling gaan De groote vergadering van de Spaansche liberalen die na Sagasta s dood zonder leider zgn is Zondag gehouden maar heeft niet de directe resultaten gebad welke velen ervan verwachtten Het politieke programma van Montere Rios ia voorgelezen maar er is niets anders over beslist dan dat het gedrukt zal worden en later zal worden besproken Ook omtrent het leiderschap werd nog niets besloten in de kwestie of men een leidend comité of een eenhoofdig bestuur voor de partg zal namen Voorloopig slechts voor den duur van dezen verkiezingsstrijd is een comité met het partijbestuur belast Van verschillende zgden wordt do opheffing der blokkade van Venezuela voor mor woonde boven niemand anders Maar van hem hoorde men mets meer I t Was weder stü akelig stil geworden in het huis waar de priester geen ander geluid hoorde dan dat van zijn eigen ademhaling wat sterker en wat minder regelmatig dan gewoonlijk Toen h j met een beklemd gemoed en daar door zelts vrij langzaam de trap weder opkwam was hij besloten zich te gaan vergewissen omtrent den toestand van den jongen artist en maakte hij zich zelt er een streng verwijt van dat hij bij het thuis komen geen brandende lantaarn had meegenomen zooals men destijds te Rome deed en in den re el ook doet in elk land waar de huizen geen portiers hebben en de trappen en gangen bij het invallen van de duisternis niet woraen verlicht Als hij eenig licht bij zich had gehad zou hij althans de vrouw hebben gezien wier japon langs hem h en was gegleden en waarvan hij nog altijd den geur die zij had achtergelaten meende in te ademen Thans draalde hij niet toen hij weder op zijn gang gekomen was maar liep regelrecht naar boven Rondtastend had hij daar spoedig de deur gevonden die geUjk hy wel verwacht had mei was afgesloten Ze stond zelfs op een kier en hij had z sleohta open te duwen It Nftuwelijks had de abt Galli den drempel van gen Wngekondigd Uit die berichten bljkt dat üngeland bereid is zgn eskader terugte roepen en dat het poogt zgn bondgenooten over te halen dit ook te doen MaarBerljn zwijgt nog over de plannen der Dnitschd regoering Di telegrammen uit Washington over de onderhandelingen geven weinig zekerheid Hot is vri zeker dat Bowen s eerste eisch geweest is dat de blokkade zou worden opgeheven Over dien eisch is schriftalijk van gedachten gewisseld tusschen Bowen en de vorUgenwoordigers van Duitsohland Italië en Sngeland Mot machtiging hunner regeeringon hebben deze opheffing der blokkade toegezegd zoodra Bowen de voorwaarden door de mogendheden gesteld betreffende de waarborgen voor de geregelde afdoening der schadeloosstellingen had aangenomen Namens de regeoring van Venezuela had Bowen den afstand van een deel der douaiieinkojnsten van La öuayra en Pnerto Cabello als waarborg aangewezen Kon Eeuter telegram voegt hieraan toe dat de mogendheden nog beraadslaagden over de vraag of do waarborgen die Bowen i telde voldoende waren Bovendien eischen de gezanten de verklaring dat de eischen der verbonden mogendheden eerst moeten worden ingewilligd voordat de andere staten die ook vorderingen op Venezuela hebbiHi aan de beurt mogen komen Of deze eischen en voorwaardeh der boni genooten ingewilligd zijn en ol op dien grond het besluit tot opheffing der blokkade genomen is kan uit de ontvangen berichten niet worden opgemaakt Er was ook op een andere plek in ZuidAmerika bgna brand uitgebroken nl tusschen Brazilië en Bolivia wegens een geschil over een grensgebied De Braziliaanscbe regeering had tot Bolivia een ernstig protest gericht waarin zg verklaarde een concessie aan een Amerikaansch syndicaat van gronden in het gebied van Acre van nol en geener waards te beschouwen daar een deel ervan aan Brazilië toebehoort Bolivia wees echter een voorgestelde regeling af en gaf het voornemen te kennen om troepen nair de streek in kwestie ta sturen ten einde d $ Brazilianen daar tot ondorwerping te dwingen Als antwoord heeft de president van Brazilië de troepen geconcentregrd in de aangrenzende provinciën Matto Grosse en Amazone en bovendien kwamen er vrijwilligers op i Dat begon er dus leelgk uit te zien maar de gangdcur overschreden of de volslagen duisternis waarin hy iich tot nog toe had voortbewogen was voor hem geweken Langs eeti andere deur vlak tegenover die van de gang en eveneens een weinig geopend drong een zwakke lichtstraal door voldoende nochtans om Eonder rond te tasten verder den weg te kunnen vinden Dit kleine voorvertrek meer lang dan breed en geheel ongemeubeld diende hier blijkbaar alleen tot ingang van de eigenlyke woning en de abt kon zich daar des te gemakkelijker terecht vinden omdat op zijn verdieping 4e inrtchtirg van het huis geheel dezelfde was Zijwaarts van dien ingang moesten als by hem twee kamers zijn door een eenvoudig middenschot met een deur er ïn van elkander gescheiden en links een zeer groote keuken Alleen die keu ken kwam op de straat uit en de andere kamers hadden het uitzicht op den Tiber en het binnenplein met het opgestapelde timmerhout Men had daar een verrukkelyk vergezicht dat wel in staat was om een kunstenaar die van licht en ruimte houdt te boeien evenals iemand die de eenzaamheid en de studie bemint zooals onze goede priester dat deed Deze begaf zich dus met vasten tred naar de deur waarlangs de lichtstraal van een Ump viel als iemand die behoorlijk thuis is in den weg Maar toen hij de deur geheel had geopend kwam hij in een vertrek dat er anders uitzag dan hij h t had verwacht te zullen vinden De huurder had het schot laten wegnemen en vao de twee kamers een heel groot atelior ge plotseling is weer een vreedzame geest in Bolivia gevaren De Boliviaansclie legatie te Brussel nlaakt nl het volgende ielegram uit Bio de Janeiro openbaar De Boliviaansche gezant heelt don Braiiliaanschen minister van buitenlandsehs zaken medegedeeld dat Pando de president van Bolivia den opmarsch van de troepen die naar Acre oprukten heeft gestuit en machtiging gegeven beeft om onderbacdelingen te openen ten einde tot een vergelijk te komon op de door de Braziliaanscbe regeering voorgestelde grondslagen Man hoopt spoedig tot een voor beide partijen bevredigenden uitslag te zullen geraken Te Rio de Janeiro was de mobilUatio reeds begonnen en werden eiken dag talrijker bezendingen vrgwiUigers naar de grens gezonden Verspreide Berichten Fbakkruk Oisteren heeft de nieuwbenoemde vicepresident Jaurès voor de eerste maal de litling van de Kamer geleid Ëen groot aantal belangstellenden en nlenwsgierigen mannen van de pers en nit de politieke wereld waren bij den ingang gaan staan om Jaurès te zien binnenkomen Hjj werd met ovaties ontvangen Jacques Piou en Xavia Beillo hebbente Heims bi een samenkomst van de Action populaire liberale den raad gegeven zichnu reeds te vereenigen met het oog op deverkiezingen van 1906 Van dit oogenblikaf verklaaraen ziJ moet de verkiezingsoorlog verklaard worden Oraaf Boni de Castellane nationalistwiens verkiezing in de Basses Alpes ongeldig was verklaard is met 2348 stemmenopnieuw gekozen De republikeinsche tegencandidaat kreeg 1840 stemmen Ër bleven 300 lui thuis Groot Britiaiisib De premier Balfour gaat binnenkort voor een poosje naar Davos Volgens statistieken neemt de krankzinnigheid in Engeland sterk toe In 1859 rekende men dat er 36 762 krankzinnigenwaren in 1884 bedroeg dit aantal 76 765 in 1901 reeds 110 713 In Schofland en inIerland is de toename nog grooter V66rden groeten hongernood in Ierland waren eren het district Richmond 811 000 inwonersen in het krankzinnigengesticht aldaar 300 maakt De ipriester uit het donker komend geraakte een weinig verblind door het groote licht van de lamp die vlak tejjenover den ingang op een tatel stond en zag in t eerst niets dan een vaag geheel de groote dingen en de voorwer n waarop vOor hem het helderste licht viel In een hoek gedeeltelijk aan het ook onttrok ken door een kamerschut stond in de schaduw een bed dat geheel in wanorde lag Tegen de muren sthemerdeh enkele doeken byna alle eenvoudige schetsen met ruwe en hevige tinten een buitensporigheid van kleur zou men zeggen maar toch de gedachte opwekkend aan het vurig temperament van een jongen schilder die nog bezig is zijn weg te zoeken In een hoek tegenover het bed een oude kotfer hier en daar een schildersezel waarvan er eenhet portret droeg van een vrouw ten voeten uit dat was voltooid Maar het doek het waswe heel vreemd vertoonde in plaats van hethootd een groot gat waar de lappen byhingen De abt zag Mt gc ala are op eens met een enkele tt W i inand die de gewoonte bezit om orajlil fljBt scherpen oogopslaj terstond zyn 0 geyffli 9P ïen en zich zelt te orienteeren en tMiMj ttl minder tijd dan wij hebben noodi J fi om het te beschrijwin Maar dat was het niet wat hij zocht en wat in de eerste plaats zijn belangstelling verdiende iVfnit vtrw d